Hindistan Ülke Raporu - Nazilli Ticaret Odası

Transkript

Hindistan Ülke Raporu - Nazilli Ticaret Odası
NAZİLLİ TİCARET
ODASI
HİNDİSTAN ÜLKE RAPORU
AR-GE BÖLÜMÜ
EKİM 2013
FATİH SARIKAYA
Nüfus:
1.220milyon (2012 tahmini)
Yüzölçümü:
3.287.263km2
Başkent:
Yeni Delhi
Kişi Başına Düşen Milli Gelir:
4.175 Dolar
Büyüme Oranı:
%6,2(2013 EIU tahmini)
Para Birimi:
Rupi
Resmi Dili:
Hintçe ve İngilizce
Dini:
Hindu ve İslam
COĞRAFİ KONUM
Hindistan güney Asya’da yer almakta olup; güneyinde Hint Okyanusu, batısında Pakistan,
kuzeyinde Çin, Bhutan ve Nepal, doğusunda ise Bangladeş ve Myanmar ile komşudur.
Yüzölçümü bakımından dünyanın yedinci büyük devletidir.
İKLİMİ
Bütünüyle Ekvator’un kuzeyinde kalan Hindistan, sıcak bölge içerisindedir. Ovalık bölgeler
yıl boyunca nemli ve sıcak olur. Hindistan ikliminin başlıca özellikleri musonlar, alize
rüzgarları, sıcaklık ve düzensiz yağışlardır. Hindistan’da yazlar yağışlı, kışlar ise kurak geçer.
Aylık sıcaklık ortalaması 25-35°C arasında değişir. 4500-5000 m yüksekliklerde karlarla
örtülü
bölgeler
bulunur.
Muson rüzgarlarının getirdiği yağmurlar bölgelere göre değişmektedir. Dağlık bölgelerde
yağış ortalaması 508 milimetreyi bulur. Bu ortalama Tar Çölünde 254 mm, Assam’da 10.000
mm, Dekkan’da 254 mm, Batı Gatlarda ise 5000 milimetreyi bulur.
TABİİ KAYNAKLAR
 Bitki Örtüsü ve Hayvanlar: Tabii kaynaklar bakımından dünyanın en zengin
ülkelerinden biridir. Ülke topraklarının % 22’si ormanlıktır. Özellikle Himalaya
etekleri sık ormanlıktır. Himalaya eteklerindeki ormanlar yapraklarını dökmezler.
Bunlar palmiyeler, liyanlar, meşe, bambu ve defne ağaçlarından meydana gelmiştir.
Dekkan’ın kuzeydoğusu ile Ganj Ovasında büyük ormanlar bulunmaktadır. Bu
ormanların
ağaçları
kurak
mevsimde
yapraklarını
dökerler.
Hindistan’ın dağlık bölgeleri ve balta girmemiş ormanları; her çeşit vahşi hayvanlar,
nesli tükenmek üzere olan kuşlar ve dünyada pek nadir görülen hayvan çeşitlerine
sahiptir. Kaplan, pars, arslan gibi yırtıcı hayvanlar bulunmaktadır. Kurt, ayı, yaban
kedisi ve tilki gibi vahşi hayvanlara bolca rastlanmaktadır. Fil, misk geyiği, maymun,
timsah, kertenkele, akrep, çeşit çeşit yılan cinsleri ve her nevi kuş cinsleri mevcuttur.
 Madenler: Hindistan madenler bakımından bir hammadde deposu olup, tarih boyunca
milletleri kendisinin üzerine çekmiştir. Dünya demir rezervlerinin% 25’ine, mika
rezervlerinin % 80’ine sahiptir. Boksit rezervi bakımından dünyanın ikinci ve
manganez
rezervi
bakımından
da
üçüncü
ülkesidir.
Hindistan’da çıkarılan diğer yeraltı madenleri krom, kurşun, kömür, altın, gümüş,
bakır, uranyum, titanyum ve petroldür. Ayrıca kireçtaşı ve amonyum sülfatlı gübre ile
betonarme ve sıvı alçı için lüzumlu alçıtaşı, Rayasthan ve Gucerat bölgelerinde
çıkarılır. Hindistan, elmas ve zümrüt bakımından da dünyanın sayılı ülkelerinden
biridir.
NUFUS VE SOSYAL HAYAT
Dünya nüfusunun % 15’ine sahiptir. Nüfusun % 20’si şehirlerde, % 80’i köy ve kırlarda
yaşar. Halk, beş ayrı etnik gruptan meydana gelmiştir.
Bunlar :





Dravitler,
Aryalar,
Hindular,
Tibet-Çin ve Moğollar
Müslümanlardır.
Resmi dili Hintçe olmasına rağmen, 850 çeşit dil vardır. Yazışmalarda İngilizce kullanılır.
Hindistan 27 eyaletten meydana gelmiş olup, her eyaletin kendi resmi dili vardır. Hindistan
anayasasında kabul edilen resmi dillerden bazıları şunlardır: Hindu, Urdu, Pecabi, Marathi,
Bengali, Gucerat, Oriya, Assamese, Keşmir dili, Sindhi, Sanskritçe, Telugu Tamil, Kannada,
Malayam dilleri. Bu dilleri kullanan insanlar arasında anlaşmak için ya Hindu dili veya
İngilizce
kullanılır.
Nüfus sayısı bakımından dünyada Çin’den sonra ikinci sırayı alır. Nüfus fazlalığı sebebiyle
Hindistan’da hayat seviyesi çok düşüktür. Halkın büyük çoğunluğu açlıkla karşı karşıyadır.
Bunun yanında Hinduların ineği kutsal sayması, ineklerin kesilmesine engel teşkil etmekte, bu
da besin yetersizliğine sebep olmaktadır. İnek kesimi Hindularla Müslümanlar arasında birçok
kavgalara sebebiyet vermektedir. Elde edilen tarım ürünleri artan nüfusa cevap
verememektedir.
Nüfusu meydana getiren etnik gruplar arasında devamlı sokak kavgaları olmaktadır. Bu
kavgalar özellikle Müslümanlarla Hindular arasında cereyan etmektedir. Müslümanların bu
ülkedeki varlıklarını tarih boyunca bir türlü içlerine sindirememiş olan Hindular, her fırsatta
bir bahane ile Müslümanlara saldırmakta ve kanlı çatışmalara sebep olmaktadırlar.
Müslümanların kurban bayramında inek kurban etmeleri, bu bahanelerin en çok öne
sürülenidir. Hindistan hükumetleri de takip ettikleri politikaların, etnik ve kültürel yapılarının
icabı olarak bu sataşmalara çok defa ya seyirci kalmakta veya Müslümanların aleyhine
uygulamalar yapmaktadır. Böylece tarih boyunca Hindistan’a hakim olan Müslüman
devletlerinin, bıraktıkları İslam ilimleri ve kültürünün gün geçtikçe unutulup yok edilmesine
sebep olunmakta, tarihi İslam memleketlerinden olan Hindistan’ın bu vasfının ortadan
kaldırılmasına
çalışılmaktadır.
Aryalar zamanından beri uygulanan kast sistemi, ancak 1975’te çıkarılan bir kanunla
kaldırılmış, fakat köylüler yine iyi bir hayat seviyesine ulaştırılamamıştır. Kast sistemi aslında
bir dayanışma birliği olarak düşünüldüğü halde tatbikatta birçok insanın köle gibi çalışmasına
sebep olmuştur.
DİN:
Nüfusun % 83’ü Hindu, % 11’i Müslüman, % 2’si Hıristiyan, % 2’si Sih, % 2’si de diğer
dinlere mensuptur.
EĞİTİM:
Eğitim ve öğretim son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Ülkede 100’den fazla üniversite,
400.000 civarında ilkokul ve 55.000 civarında ortaokul bulunmaktadır. İlk ve orta öğretimde
bugün için yaklaşık 90.000.000 civarında öğrenci okumaktadır. Okuma-yazma oranı %
30’dur. Bunların % 61,2’sini erkekler, % 28,8’ini kadınlar teşkil etmektedir.
SİYASİ HAYAT
1950’de kabul edilen anayasa ile parlamenter sisteme geçildi.
Hindistan 9 tanesi merkezi hükumetçe, 18’i eyalet merkezince
yönetilen 27 eyaletten meydana gelmiştir. Hindistan
Parlamentosu iki meclisten ibaret olup, 250 üyeli Eyalet Meclisi
ve 508 üyeli Millet Meclisi vardır. Millet Meclisi üyeleri halk
tarafından doğrudan doğruya; Cumhurbaşkanı merkez ve eyalet
meclisleri tarafından 5 yıl için seçilir. Eyalet hükumetleri, Devlet
Başkanı tarafından 5 yıllığına tayin edilen valiler tarafından idare edilir.
EKONOMİ
1945’te bağımsızlığa kavuştuktan sonra ekonomik yönden planlı ve hızlı bir şeklide
gelişmiştir. Fakat çok artan nüfus, refah seviyesinin yükselmemesine ve kişi başına düşen
milli gelirin düşük olmasına sebebiyet vermektedir. Hindistan’ın iş gücünü meydana getiren
nüfusun
%
80’i
tarımla,
%
10’u
endüstri
ile
uğraşır.
 Sanayii: Milli gelirin 1/5’ini imalatçılık ve madencilik teşkil eder. Petrol ve kimya
ürünleri kısmen kendi tüketimi için kafidir. Ortalama çelik üretimi 9,5 milyon, demir
filizi üretimi ise 40 milyon tondur. Hindistan’da bugün Damador Vadisinde 5 milyar
ton kömür rezervi, Madras’da 2 milyar ton linyit rezervi, Assam bölgesi civarında ise
5 milyon ton petrol rezervi bulunmaktadır. Ortalama yıllık kömür üretimi 123 milyon,
petrol üretimi 19 milyon ton, boksit üretimi
1.740.000 ton civarındadır. Manganez üretiminde dünyada üçüncü sırayı almaktadır.
Maden kaynakları bakımından oldukça zengin olan Hindistan’da alüminyum, krom,
petrol,
mika,
kalay,
çinko,
kurşun,
bakır
ve
altın
çıkarılır.
Kalküta ve Bombay bölgesi pamuklu tekstil, jüt, gıda maddeleri ve kimya endüstrisi
alanları ile gelişmiştir. Hindistan’da sanayi iki kolda ilerlemiştir. Bunlar pamuklu ve
jütlü dokumacılık ve maden çıkarmadır. Makina endüstrisi alanında; vagon, lokomotif,
gemi
tezgahları
ve
otomobil
fabrikaları
vardır.
Hindistan’ın elektrik üretimi yaklaşık 112 milyar kws’dır. Nükleler enerji hususunda
dünyanın en büyük uranyum ve toryum rezervlerine sahip olduğu için nükleer
santralleri bulunmaktadır. Hindistan’ın büyük sanayi merkezleri; Bombay, Kalküta,
Ahmedabad, Madras, Bangalore, Delhi, Jodhpur, Bhopol, Manharpur, Nagpur, İndore
ve Srinagar bölgeleridir.
 Tarım: Hindistan halkının 3/4’ü tarımla uğraşmaktadır ve gelirlerin yarısı tarımdan
sağlanır. Hindistan topraklarının yarısında ekim yapılmaktadır. Tarım topraklarının %
80’ine tahıl ekilmektedir. Malabar ve Kromandel kıyılarında pirinç, şekerkamışı
yetiştirilmektedir. Kuzeyindeki Ganj Ovası ve Bengal Körfezi kıyıları çok verimli
topraklar olup, her nevi ürün alınmaktadır. Hindistan çay, susam, mercimek, yerfıstığı
ve nohut üretiminde dünyada birinci sırayı; pirinç, şekerkamışı, soğan, keneotu ve
hindkeneviri
üretiminde
ikinci
sırayı
almaktadır.
Bunların yanında buğday, arpa, keten, tütün, portakal, mısır, patates ve elma
yetiştirilmektedir. Ayrıca her cins baharat, pamuk, kahve ve haşhaş üretilir.
 Balıkçılık: Hindistan, 4800 kilometrelik sahil şeridi, iç sularla birlikte sığ bölge olarak
yaklaşık 260.000 km2lik alanda balıkçılık potansiyeline sahiptir. Fakat yılda ortalama
iki
milyon
ton
gibi
cüz’i
mikdarda
balık
avlanmaktadır.
 Hayvancılık: Hindistan hayvancılık bakımından oldukça zengindir. Dini
inanışlarından dolayı sağda solda serbestçe gezinen inek, öküz ve mandalardan yeterli
şekilde faydalanılamaz. Sadece güçlerinden ve sütlerinden sınırlı ölçüde fayda
sağlanabilmektedir. Sığır, tavuk, koyun, eşek, keçi, manda beslenmektedir.
 Ormancılık: Ülke topraklarının % 22’si ormanlıktır. Ormanlardan kerestenin yanında
ağaç zamkı, reçine, ilaç hammaddesi de elde edilmektedir.
 Ticaret: Ticaretinin büyük kısmını, ABD, AET ülkeleri, İngiltere, Japonya ve
Almanya ile yapmaktadır. Tekstil ürünleri, madenler, çay, bazı tarım ürünleri,
pamuklu ve jütlü dokuma ve hindkeneviri başlıca ihraç ürünleridir. Besin maddeleri,
makina ve aletler, sanayi hammaddeleri, motorlu araçlar ve buğday ithal etmektedir.
Dış yardımlar sayesinde ekonomisini geliştirmektedir. İhracatının % 17’sini ABD’ye
yapmakta
ve
ithalatının
%
23’ünü
ABD’den
karşılamaktadır.
 Ulaşım: Deniz ulaşımı iyi durumdadır. 8 büyük, 150 küçük liman vardır. Demiryolu
ulaşımı bakımından dünyanın dördüncü ülkesidir. Toplam demiryolları 61.810 km,
karayolları 1.772.000 km kadardır. İç su yolları ise 16.810 kilometredir. Ülkede 95
kadar havaalanı vardır.Hindistan Hava Yollarına ait uçaklar beş kıtaya uçuş
yapmaktadır.rafından idare edilir.
 Sektörler İtibariyle Ekonomik Büyüme (% değişim)
Sektör
2011 a
2012 b
2013 b
2014 b
2015 b
2016b
Tarım
2,8
2,6
3,0
3,2
3,4
3,0
Sanayi
3,4
4,0
6,5
7,4
8,2
8,3
Hizmetler
8,9
9,0
9,2
9,5
9,7
9,6
Gerçekleşme (b) EIU tahmini
Kaynak: EIU, India Country Report
 Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler
Ekonomik Projeksiyon Özeti
2011 a 2012 b 2013 b 2014 b 2015 b 2016 b
Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)
6,9
5,4
6,5
7,3
7,3
7,6
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ortalama, %)
8,9
9,2
8,2
8,0
7,4
7,2
Mal İhracatı, FOB (Milyar Dolar)
307,2
297,1
342,8
408,3
480,3
565,3
Mal İthalatı, FOB (Milyar Dolar)
475,3
493,8
557,4
646,5
740,9
830,5
(a) Gerçekleşme (b) EIU tahmini/Projeksiyonu
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER
Türkiye ve Hindistan köklü dostluk ilişkilerine sahiptir. Halkı Kurtuluş Savaşımızı madden ve manen
destekleyen Hindistan, 15 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığını kazanır kazanmaz Türkiye tarafından
tanınmış ve iki ülke arasında diplomatik ilişki tesis edilmiştir. Özellikle 1990’lardan itibaren
Hindistan’la ilişkilerimiz ivme kazanmıştır.
Bugün demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü, modern Türkiye ve Hindistan’ın devlet yapılarının
ortak temel ilkelerini teşkil etmektedir. Bu ilkeler, tarihi ve kültürel bağlarımızla birlikte, TürkiyeHindistan ilişkilerinin geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır.
Ülkemiz, Orta Asya ülkelerine yakın, Hint Okyanusu ulaşım yolları üzerinde stratejik bir noktada yer
alan, ekonomisi hızla büyüyen ve uzay ve bilişim teknolojisi gibi sahalarda ileri bir konuma sahip
Hindistan’ı önemli ortaklardan biri olarak görmektedir.
Hindistan
ekonomisi
1990’ların
başından
itibaren
uygulanmaya
başlanan ekonomideki liberalizasyon
politikalarının neticesinde son on yılda
ortalama %7’nin üzerinde büyüme
kaydetmiş ve bu dönemde yoksulluk
%10
azalmıştır.
Son
4-5
yılda
büyüme
oranları
%10’lara
yaklaşmıştır.
İki ülke arasındaki ticaret, 2003 yılından sonra gözle görülür bir şekilde ivme kazanarak 2003–2008
yılları arasındaki dönemde 3,8 kat artmıştır. 2008 yılında 3 milyar dolar (İhracat: 543 milyon dolar,
İthalat: 2,46 milyar dolar) olan ticaret hacmimiz, küresel kriz nedeniyle 2009 yılında bir önceki yıla
göre % 23 oranında azalarak yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde
ihracatımız bir önceki yıla göre % 24 oranında azalarak 411 milyon dolara, ithalatımız ise % 23
oranında
azalarak
1,89
milyar
dolara
düşmüştür.
İhracatımızda son yıllarda yaşanan artışa paralel olarak, Türkiye’nin Hindistan’a yönelik ürün bazında
ihracatı çeşitlenmiştir. Halihazırda, gübre, demir-çelik, bakır ve bakır cevheri, altın, haşhaş tohumu,
otomotiv ve tekstil ürünleri, kömür, mermer ve traverten, krom ana ihraç kalemlerimizi
oluşturmaktadır.
Hindistan’dan ithalatımızdaki başlıca maddeler ise yağlar ve müstahzarlar, polyester lif-diğer iplikler,
pamuk ipliği, reaktif boyalar ve esası boya olan müstahzarlar, fosforik ve polifosforik asitler,
antibiyotikler, ilaç hammaddeleri, pamuk ve pamuklu mensucat, giyim, motorlu taşıt araçları, rüzgar
enerjisi ürünleri, susam tohumu, granit, polipropilen (ilk şekilde) ve paslanmaz çelikten soğuk şekil
verilmiş
çubuklardır.
Hindistan’ın 2007-2012 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı çerçevesinde kamu-özel sektör
ortaklığıyla gerçekleştirecek altyapı yatırımlarından Türk müteahhitlik firmalarının da rol alabileceği
düşünülmektedir.
Türkiye’yle Hindistan arasında ekonomik alanda hukuki zemin büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Türkiye ile Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatılmasına
yönelik istikşafi görüşmeler devam etmektedir. STA’nın imzalanarak uygulamaya konulması iki ülke
arasındaki
ticari
ilişkilerin
gelişmesinde
önemli
bir
adım
olacaktır.
Ekonomik
ve
ticari
ilişkiler
kapsamında
son
dönemde;
- Türkiye-Hindistan Tarım Yürütme Komitesi Birinci Toplantısı (Haziran2010 – Yeni Delhi),
Türk-Hint
İş
Forumu
(Şubat
2010
–
Yeni
Delhi),
- Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyon 9. Toplantısı (Eylül 2009 – Ankara),
- Türkiye-Hindistan İş Konseyi Toplantısı (Eylül 2009 – İstanbul) gerçekleştirilmiştir.
Hindistan’dan ülkemize gelen turist sayısı son yıllarda düzenli olarak artış göstermektedir. 2006
yılında 35 bin Hintli turist ülkemizi ziyaret etmişken 2009 yılında bu rakam 55 bine yükselmiştir.
Derleme: Gökhan BERAK