NORSK TÜRKÇE gulrot havuç høste hasat etmek planting dikmek

Transkript

NORSK TÜRKÇE gulrot havuç høste hasat etmek planting dikmek
NORSK
TÜRKÇE
gulrot
havuç
høste
hasat etmek
planting
dikmek, ekmek
bunt
demet, deste
10
NORSK
TÜRKÇE
Potet
Patates
Poteten kom til Europa fra
Anayurdu Güney Amerika olan
Sør-Amerika rundt 1550.
patates 1550 den sonra
200 år senere begynte
Avrupa'ya gelmiştir. Norveç'de
nordmenn også å dyrke
ekimi 200 yıl daha sonra
poteter. Mangelen på hvete i başlamıştır. 1807-1814 yıllarında
1807-1814 gjorde poteten til yaşanan buğday kıtlığı patatesin
en dagligvare. Man kan
önemini büyük ölçüde artırmıştır
dyrke poteter i hele Norge,
ve günlük besin olarak
men størst produksjon er
kullanılmıştır. Patates Norveç'de
det i Hedmark, Oppland,
her ilde yetiştirilir. Patates
Vestfold, Nord-Trøndelag,
üretiminin yoğun olduğu iller
Rogaland, Østfold og
şunlardır: Hedmark, Oppland,
Akershus.
Vestfold, Nord-Trøndelag,
Rogeland, Østfold og Akershus.
11
NORSK
TÜRKÇE
Man setter poteter om våren.
Ekimi ilkbaharda yapılır. Sıralar
De plantes på linjer med litt
halinde ve uygun aralıklarla
mellomrom, og trives best i
ekilen patates kumlu ve
sandholdig og løs jord. Det er
yumuşak toprakta iyi ürün
nødvendig å sprøyte et par
verir.Büyüme döneminde
ganger i løpet av
otlardan temizlemek için
vekstperioden for å beskytte
çapalamak gerekir. Hastalıklara
mot soppsykdommer.
karşı(özellikle mantar
Potetene høstes inn på
hastalıkları) birkaçkez
høsten. Høsteferien i dag var
ilaçlanmalıdır. Patates hasatı
kalt "Potetferien" før i tiden.
sonbaharın ortalarında yapılır.
Grunnen til at denne ferien ble Bugün okullarda verilen "güz
gitt var at barn også kunne
tatili" eskiden "patates tatili"
hjelpe til med innhøstingen av
diye adlandırılırdı.Bu tatil hasat
potetene. 10-15 dager før
ta çocuklarında ailelerine
innhøstingen må stilkene
yardım etmesi için verilen bir
fjernes. Dermed vil knollene
haftalık izindi. Hasat
beskyttes mot eventuell
yapılmadan 10-15 gün önce
sykdom. Det er viktig at
dallarının biçilip toplanması
potetene ikke skades under
gerekir. Böylelikle olası
innhøstingen. Skadede poteter hastalıklardan yumrular
råtner lett.
korunmuş olur. Patatesin
sökümünde yeterli özen
gösterilmeli ve papatesler
zedelenmemelidir.
12
NORSK
TÜRKÇE
vår
İlkbahar
produksjon
üretim
sandholding
kumlu
soppsykdmmer
mantarhastalığı
råtne
çürüme,küflenme
knoll
yumru
innhøsting
hasat
stilke
sap
13
NORSK
TÜRKÇE
Potetsorter
Patates çesitleri
I Norge dyrkes det flere typer
Norveç'de değişik cinslerde
poteter. De vanligste er Beate,
patates üretilir. Başlıcaları:
Laila, Pimpernell, Saturna,
Beata, Laila, Pimpernell,
Kerrs Pink.
Saturna ve Kerrs Pink.
Beate og Laila er potetslag som
-Beate og Laila: Norveç Tarım
er dyrket fram ved Norges
(ziraat) Yüksek Okulu’nda
Landbrukshøyskole. Beate er
kültüre edilmiş olup en fazla
oval og rød og den mest vanlige ekimi yapılan patates cinsidir.
Oval kırmızı renklidir, tüketimi
poteten.
Pompernell er mørkerød og oval oldukça yaygın yemek
i formen.
patatesidir. Laila daha iridir.
Saturna brukes av fabrikker
-Pimpernell: Hollanda kökenli,
som lager potetgull og er oval
yumruları oval, koyu kırmızı
og gul. Begge disse kommer
renkli ve oldukça kaliteli bir
opprinnelig fra Nederland.
cinstir.
Kerrs Pink er fra Skottland og
-Saturna: Hollanda kökenli,
har en
oval, sarı renklidir.Cips
lyserød
üretilen fabrikalarda kullanılır.
farge.
-Kerrs Pink; İskoçya
kökenlidir,açık kırmızı
renklidir.Yemeklik için kaliteli
bir cinstir.
14
NORSK
TÜRKÇE
Løk
Soğan
Planting av løk går gjennom to
Soğan ekimi iki sezonu
sesonger. Vi kan gruppere dem i
kapsar. Kafa soğanı ve
kepaløk og vårløk. Kepaløk som
bahar soğanı olarak
brukes i matlaging innhøstes i
gruplayabiliriz. Yemekte
høsten. Etter innhøstinga blir
kullanılan kafa soğanı son-
produkten lagret i et lager. Løken
baharda olgunlaşır.Bu
har en dvaleperiode om vinteren
dönem toplanan ürün
når den ligger på lager. Det er
depolanır ve bir çeşit kış
gunstig for oss at plantene har
uykusuna bırakılır.
naturlig holdbarhet på lager som
Deponun nemsiz olması ve
gjør at vi kan ha ferske
fazla sıcak olmaması
grønnsaker hele vinteren.
gerekir. Sebzenin
Lageret må være tørt og ikke for
depolanması,onun doğal
varmt. Løken må være uten
tazeliğini korur ve bizde kış
skader og sykdom før den lagres,
boyu taze sebze tüketmiş
hvis ikke kan den råtne.
oluruz. Sebzelerin depoya
En del av løken som plantes om
konmadan önce yani ürün
våren blir høstet om sommeren og kaldırıldığında hastalıksız
selges i bunter med bladene på.
ve temiz olması gerekir.
Hastalıklı sebze depoda
çürür.
İlkbaharda ekilen soğanın
bir kısmı yaz sonunda
hasat edilerek demetler
halinde satışa sunulur.
15