Epilepsiyi Taklit Eden Durumlar

Yorumlar

Transkript

Epilepsiyi Taklit Eden Durumlar
Epilepsiyi Taklit Eden Durumlar
Dr. Meral TOPÇU
Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Nöroloji Ünitesi
1
Olgu-1
15 günlük ,Kız
-
Miadında NSVY DA: 3100 gr
-
Annesi beslemek için kucağına aldığında her
iki bacakta 5-10 saniye süren titreme
farketmiş
-
Bu esnada gözde kayma yok,
-
Anne bacağına dokununca durmuş
-
Aynı şekilde titremeler 5-6 kez tekrar
etmiş
2
3
Yanıt: Jitterines
Hareket bozukluğu
Sıklıkla nöbetle karıştırılabilir
Tipik olarak yenidoğan dönemine özgün
Simetrik, hızlı( saniyede 5-6 titreme)
Nöbetle ayrımında 5 özellik:
1. Göz bulguları eşlik etmez (sabit bakış veya deviasyon)
2. Uyarıyla ortaya çıkar
3. Hakim olan hareket tremordur (Ritmik,hız ve amplitüdü eşit)
4. Pasif fleksiyona getirilince durdurulabilir
5. Otonomik belirtiler eşlik etmez (taşikardi,apne,kan basıncı değişikleri,
salivasyon)
4
Olgu-2
15 günlük, term bebek, tüm vücutta
kasılma,sertleşme ve birdenbire irkilme
Özgeçmiş:
Prenatal: Özellik yok
Natal: NSVY miadında DA:3000 gr Boy: 49 cm.
BÇ: 34cm
Postnatal: Özellik yok
Soygeçmiş: Anne –baba akrabalığı var
Ablada da benzer şikayetler var
Fizik muayene; bilinç açık, dokunulduğunda dört
ekstremitede de tonik spazm epizodları
Üç epizodda apne ve bradikardi (+) 15 saniye
Tonik kasılmalar esnasında ve sonrasında bilinç
açık
Spazmlar dokunma ile ortaya çıkıyor
Diğer sistem muayeneleri normal
5
6
Hiperekpleksia
Beklenmeyen bir uyarana cevap olarak bilinç kaybı olmaksızın postural
tonus artışı
Ekstremitelerde epizodik klonus benzeri titremeler, aşırı irkilme
Bazen apne, bradikardi, geçici hipertoni, ataksi, düşme, jeneralize
hiperrefleksi
Otozomal dominant geçişli
Başlangıcı intrauterin dönemden erişkin döneme kadar değişebilir
Neonatal dönemde bu tablo stiff-baby sendromu
Tedavi; klonozepam veya valproik asit
7
Olgu 3
9 aylık kız hasta
2 aydır olan baş düşürme
şeklinde hareketler
Uyku ile ilişkisi yok
Frekansı 10-15/gün, bazen 3-4’lü
kümeler halinde
Özgeçmiş: 37 hafta C/S ile 3000
gr ağırlığında doğum
– Sıralama 8ay, tek kelime 10ay
Soy geçmiş: Özellik yok
Fizik bakı ve nörolojik bakı: normal
İnteriktal ve iktal EEG: normal
8
Tanınız nedir?
A) Myoklonik epilepsi
B) İnfantil spazm
C) Benign infantil myoklonus
D) Katılma nöbeti
9
Benign infantil myoklonus
Nadir görülen nonepileptik paroksismal motor fenomen
Başlangıç: 3-15 ay
Sağlıklı bebeklerde görülür
Nörolojik bakı, psikomotor gelişim ve EEG normaldir
Familyal olgu bildirilmiştir
10
Benign Uyku Myoklonisi
11
Olgu-4
3.5 y, E
Şik: Üç senedir canı fazla acıdığında
birdenbire çığlık atarak tüm
vücudu kasılıyor, morarıyor, olduğu
yerde kasılıp kalıyor. Bu esnada
nefes alamıyor. Birkaç dakika sonra
kendine geliyor. Bazen morarma
sonrası çırpınmaları da oluyormuş.
Önceleri bu morarma süresi daha
uzun iken yaşı büyüdükçe kısalmış.
FM: Normal
Özgeçmiş: Özellik
Motor-mental gelişim: Normal
Soygeçmiş; Anne –baba akrabalığı(+)
Babada küçükken ağladığında morarıp
kendinden geçermiş.
12
13
Katılma nöbetleri
Soluk veya siyanotik tipte katılma nöbetleri olabilir
Görülme sıklığı yaklaşık %5, çoğunluğu siyanotik tipte
Tipik başlangıç yaşı 6-18 ay olmakla birlikte yaşamın ilk
haftalarında da görülebilir
%25-38 pozitif aile öyküsü vardır
Acı, kızgınlık, korku gibi uyarıcı etmen ile nöbetler başlar
Genellikle acı verici uyarılar sonrası çocuk kısa bir çığlık
atar. Takiben daha çok ekspiryumda nefes alma durur,
saniyeler içinde apne ve siyanoz ve bilinç kaybı gelişir,
opistotonik postür gelişebilir
14
Düzelme genellikle 1 dakika içinde başlar ve birkaç
dakikada bilinç yerine gelir
Tonik nöbetlerle karışır
Tedavi genellikle gereksizdir, çocuklar atak aralarında
sağlıklıdır
Anemik çocuklara ataklar daha şiddetlidir ve anemi tedavisi
ile ataklar azaltılabilir
15
Olgu 5
2.5 yaş, E,
Şik: Baş dönmesi, dengesizleşme
Yaklaşık 2 aydır yürürken birdenbire korkuyor, başının döndüğünü
söylüyor. Yüzü bembeyaz oluyor ve annesine sarılıp ağlamaya
başlıyormuş. Bu esnada bilinci açık ve annesinin sorduğu sorulara
cevap veriyormuş. Her gün 1-2 kez oluyormuş.
Muayene: Normal
Annede migren(+)
Fizik ve nörolojik muayene: Normal
EEG: Normal
Kraniyal MRG: Normal
16
17
Bening paroksismal vertigo
Çocuk uyanıktır, birden korkmuş gibi panikler, olay
bitinceye kadar hareket etmek istemez
Çocuğun gözlerinde geçici nistagmus olabilir
Bilinç kaybı yoktur
Bir dakika kadar sürebilir
Ataklar genellikle 1-2 yaşlarında başlar
Çocuk 4-5 yaşına gelince geçer
18
Olgu 6
20 aylık, Kız
Şik: Başını sola doğru çevirme
Sekiz aylıktan bu yana zaman zaman başını sol yana doğru eğik tuttuğu
öğrenildi.
Genellikle 4-5 saat, bazen 2-3 gün baş çevrili
kalıyormuş. Kendiliğinden normale dönüyormuş.
Teyzede migren (+)
Atak anında EEG: normal
Boyun USG: Normal
2 yönlü servikal grafi: Normal
Ataklar zaman içinde azalarak 2 yılda kayboldu.
19
20
Paroksismal tortikollis
Ataklar genellikle bir kaç saat sürer
Olay esnasında çocuk başını bir yöne çevrili tutar
Bu dönemde belirgin huzursuzluğu olur tabloya kimi zaman
kusmalar da eklenebilir
Labirent sistemdeki bir patolojiden şüphelenilmektedir
Ailede tortikollis ve migren öyküsü olabilir
21
Olgu-7
10 yaş, Kız
Şik: Kusma,bilinç bulanıklığı
Son altı aydır 20 günde bir kusması oluyormuş. Karın ağrısı ,ishal , kabızlık
yokmuş. Bazen kusma öncesi baş ağrısı olurmuş. Kusma atakları 1-1.5 gün
devam ediyor ve bu esnada bilinç bulanıklığı uykuya meyil oluyormuş.
Özgeçmiş; Özellik yok
Soygeçmiş;özellik yok
Anne, anneanne ve teyzede migren(+)
FM:
Kusma atağı dışında normal
Kusma ile başvurduğu esnada ,bilinç letarjik,
Diğer sistem ve nörolojik muayeneleri normal
Hemogram, biyokimyasal incelemeler, KCFT, BFT, TFT: Normal
TİT,İK: Normal
EEG(atak anında ve atak dışında )Normal
Abdominal USG: Normal
Tandem Mass, İdrar organik asit : Normal
Kraniyal MRG: Normal
22
23
Siklik kusma
Genellikle erken çocukluk yaşında başlamasına rağmen okul
çocuklarında sıklığı %1.9. Migren eşdeğeri olarak kabul edilir
12-72 saat sürebilen bulantı, kusma, letarji atakları olur. Tanı
diğer nedenler dışlanarak konulur
Atak sırasında sıvı-elektrolit ve destekleyici tedavi önerilmekte
Atak sırasında antiemetik ve anksiyolitik olarak lorazepam, uzun
dönem tedavide propranolol ve amiltriptilin önerilir
24
Olgu-8
5 aylık,E
Şik: Kasılma, başın yana doğru dönmesi
1 aylıktan beri günde 3-4 kez tüm vücutta, boyunda kasılma, başını
sola ya da sağa doğru çevirerek kasılma ve kusma
Özellikle beslendikten sonra (+)
FM: Normal
Hemogram, Biyokimyasal tetkikler: Normal
Tiroid fonksiyon testleri : Normal
EEG: Normal
Transfontanel USG: Normal
ÖMD: Gastroözofageal reflu (+)
Tedavi : Gastroözafageal reflü tedavisi ile düzeldi.
25
26
Sandifer sendromu
Gastroösefajiyal reflü, hiyatal herni ve ösefagial dismotilite
sonucu boynun, gövdenin ve ekstremitelerin anormal tonik
postürü
Beslenmenin ilk 30 dakikası içinde görülür
Yanlış olarak distoni veya epilepsi düşünebilir.
Nöbetten ayırt edilmesi gerekmektedir
Epilepsi ile birlikte olabilir
27
Olgu-9
4 yaş, Kız
Şik: bacaklarda kasılma, hızlı nefes alıp verme
Günde 5-6 kez her iki bacağını birbirine yaklaştırıp sıkıştırıyormuş. Bu
esnada hızlı nefes alıp veriyor,terliyor ve birisi onu uyarana dek
bacaklarını kasmaya devam ediyormuş.
Anne baba 3 yıl önce boşanmış.
Babaanne ile yaşıyor.
Fizik ve nörolojik muayene: Normal, zaman zaman defans göstermesine
rağmen kooperasyonu iyi. Muayene esnasında hiperaktivite ve tırnak
yeme gözlendi. Anksiyete semptomları var
Laboratuvar:
Hemogram, Biyokimya: Normal, EEG: Normal, Kraniyal MRG: Normal
28
29
Masturbasyon
Mastürbasyon, genital organların sürtünme, elleme gibi hareketlerle
veya bacakların pubik kası oluşturacak şekilde sıkıştırılması ile gelişen
bir haz alma şeklidir.
Hasta otururken ya da yatarken bacaklarını gererek sıkıştırır, nefesi
hızlanır, yüzü kızarır beklenilenin aksine ellerini genital bölgesine
götürmeyebilir
Olay birkaç dakika sürer,müdahele ile kesilebilir
Görülme yaşı 3 ay-5 yaştır ve günde 15-20 kez tekrarlanabilir
Özellikle kızlarda karın ağrısı ve parsiyel nöbetle karışabilir
Aylar içinde kaybolur
30
Olgu-10
10 yaş, K
Şik: Bayılma, kasılma
2 gün önce okuldan dönerken otobüste birdenbire yere düşmüş.
Öncesinde baş dönmesi, mide bulantısı, gözlerinde kararma
olmuş. Düştüğü esnada etrafta konuşulanları duyuyormuş. Yere
düştüğü anda tüm vücudu kasılmış. 1-2 dakika bilinç kaybı olmuş.
İki dakika içinde kendine gelmiş. İdrar kaka kaçırma olmamış.
FM: Normal
Hemogram, Biyokimyasal tetkikler: Normal
EKG: Normal
EEG: Normal
Ekokardiyografi: Normal
31
Olgu-10
32
33
Senkop
Senkop geçici serebral hipoperfüzyona bağlı hızlı gelişip,
kendiliğinden iyileşen postural tonus ve bilincin ani kaybı ile
giden, sık görülen klinik bir problemdir
Epilepsi ile en sık karışan paroksismal olaydır
Adölesan döneme kadar %30-50 oranında çocuk en az bir senkop
atağı geçirir
En sık 15-18 yaşlar arası ve kızlarda erkeklerden fazla görülür
Senkop öncesi kusma,baş dönmesi, göz kararması ve
solukluk görülür. Hastada daha sonra bilinçte bulanma, kas
tonusu azalması ve yere düşme gözlemlenir. Hastanın rengi,
nabzı ve bilinci sırasıyla dakikalar içinde geri döner
Kısa myoklonik jerkler ve tonik spazm senkopun bilinçsizlik
döneminde klonik nöbetlere benzer hareketler
34
Olgu 12
4.5 yaş k
8 aylıktan itibaren önce sağ kol ve bacakta
başlayan, daha sonra sol kol ve bacağa
da yayılan ve toplam 1-2 gün sürede
düzelen güçsüzlük atakları başlamış. Tüm
ataklar öncesinde kasılma ve göz
hareketleri oluyor ve aynı gün içinde sağ
kol ve bacakta kas güçsüzlüğü
oluyormuş. Sağ kol ve bacaktaki
güçsüzlük düzelmeye başlarken sol kol ve
bacakta benzer güçsüzlük gelişiyormuş
35
Özgeçmiş:
Prental, postnatal özellik yok
30 haftalık 1650 gr C/S ikiz eşi
7 aylık, banyo sırasında tüm vücudunda, 1-2 dakika süreli kasılma olmuş
kalsiyum eksikliği tanısıyla 20 gün süreyle yatırılarak tedavi edilmiş
Anne baba akrabalığı yok
Nöbet dışı dönemde FM: Normal
Uyku sırasında kol ve bacaktaki güçsüzlük kayboluyor
Nöbet sırasında yapılan video-EEG: Epileptik
aktivite yok
Kranial MRG :Sol temporal bölgede araknoid kist
Biyokimyasal incelemeleri: Normal
Metabolik tetkikler: Normal
36
37
ALTERNAN HEMİPLEJİ
– Tek veya her iki vücut yarısını tutabilen,
– Yineleyen hemipleji atakları,
– Hemiplejiden bağımsız veya birlikte olabilen otonomik
değişiklikler, nistagmus ve okülomotor felç gibi okülomotor
sorunlar
– Bilişsel fonksiyonlarda etkilenme
–
–
–
–
–
Ataklar uyanıkken, ani başlar,
Dakikalar içinde sonlanabilir veya günlerce sürebilir
Atağın başında anormal göz hareketleri ve distonik postür
Atak aralarında nörolojik muayene genellikle normal
Tedavi: Flunarizin
38
39
Olgu-13
14 yaşında, erkek
9-10 yaşlarında dağınık olan ve düzgün durmayan nesneleri düzeltme,
ailesinin ve kendisinin başına kötü şeyler gelecek tarzında bir takım
düşüncelerin zihnini yoğun bir biçimde meşgul etmesi, istemsiz el ve kol
hareketleri, kasılmalar, dikkatsizlik, unutkanlık ve sürekli ağzını kapatma,
ses çıkarma boğaz temizleme hareketi gibi yakınmalar başlamış. Okul
başarısı giderek düşmüş. İnatçı, uyumsuz, sinirli ve içine kapanık birisi
olmuş
40
41
Tourette Sendromu
Somatosensoriyel zorluklarla ilişkili olup motor ve vokal (phonic) tiklerle
karakterize bir kronik nöropsikiyatrik bozukluk
D2 dopamin reseptör aktivite artısıyla beraber bazal gangliadaki dopamin
taşıyıcılarında da artış sonucunda
Ergenlik öncesi dönemde ortalama 7 yaşında başlar. Dikkat eksikliği, göz,
yüz, baş ,boyun, omuz ve el tikleri
Solunum etkilenir. Hırıldama ve havlama tarzında sesler çıkarırlar
Konuşma patlayıcı tarzda
Ekolali(kelimelerin tekrarlanması) ve ekopraksi( davranışların
tekrarlanması)
Tourette sendromlu hastaların %36 ‘sında okul başarıları düşüktür
42
43
Olgu-14
11yaşında, E hasta
Şik: Ayaklarda ve bacaklarda ağrı
Yaklaşık altı aydır devam ediyor
Özellikle gece yattığında
Eklemlerinde şişlik, ısı farkı ya da kızarıklık olmamış
Yakınması masaj yapılarak geçiyor
Özellikle akşam ve gece saatlerinde artan her iki bacakta hareket ettirme,
uyuşukluk karıncalanma hissi
Fizik muayene:
VA:27.5 kg (%3-10)
Kalp atım hızı 80/dk,
Boy:144 cm (%50-75)
Solunum sayısı 24/dk
TA: 117/70 mmHg
Sistem muayeneleri doğal
44
Hemogram: Normal
PY: Atipik hücre yok
Eritrosit sedimentasyon hızı 12 mm/saat,
Biyokimyasal parametreler:Normal
C-reaktif protein <0.3 mg/dl
Fibrinojen, demir ve ferritin düzeyleri normal
Antinükleer antikor ve HLA B27 düzeyleri negatif
Batın ultrasonografi: Normal
EMG:Normal
45
46
Yakınmalarının gece yattığında ortaya çıkması,
Hareket ya da masaj ile gerilemesi,
Fizik muayene ve laboratuvar bulgularında patolojik bulgu
saptanmaması
Sabahları yorgun olarak kalkması
Annesinde de benzer yakınmalar yaklaşık 10 yıldır
olması
Üzerinde “karıncalar yürüyormuş” gibi
“ürpertici hareket”
Huzursuz Bacak Sendromu
47
Olgu-15
4 yaş, E
Haftada 3-4 gün uykuya aldıktan 1-2 saat sonra birdenbire uyanıp
çığlık atıyor, bu esnada kimseyi tanımıyormuş. Kendinde
olmuyormuş. Bazen yarım saat kadar sürüyormuş. Birkaç kez tüm
vücudu kasılmış. Sabah hiçbir şey hatırlamıyormuş.
FM: Normal
Hemogarm, TFT, BYK: Normal
EEG: Normal
EKG: Normal
48
49
Uyku bozuklukları
Gece terörü:
– Uykunun 4. döneminde
– Tipik olarak gecede bir kez olur
– Çocuk uykuya daldıktan yaklaşık 1, 5-2 saat sonra çığlıklar
atmaya, soğuk terlemeye başlar, bunu halüsinasyonlar izler
– Ailesini bu sürede tanımaz
– Bir kaç dakika sonra nöbet kendiliğinden durur, çocuk uyanır,
olanların farkında değildir
50
Olgu-16
15 yaş, K
İlk kez 6 ay önce başlayan
10-15 dakika kadar süren her iki
kolunda çırpınma gözlerini yukarı
dikme, dişlerini sıkma, sık nefes
alıp verme, ağzından salya gelme,
idrar kaçırma
Nöbet bitiminde ağlayarak tamamen
kendine gelme
Fizik ve nörolojik muayene: Normal
Antiepileptik tedaviden yarar
görmüyor
51
52
53
Psödonöbet, Psikojenik nöbet, Yalancı nöbet
Altta yatan organik bir neden yok
Poliklinik hastalarının % 5-20'sini ,
Epilepsi merkezlerine sevk edilenlerin %7-21‘ini
oluşturmaktadır.
Her türlü epilepsi nöbetini taklit eder:
54
Nonepileptik nöbetler
Özellikler:Cinsiyet : Kız/erkek: 2/1
Neden : Psikojenik kökenli
Süre
: Epileptik nöbetlerden uzun
Yaş
: 4- özellikle adolesan dönemi
Nöbet başlangıcı: Tedrici, aura varsa uzun
uykuda başlamaz
Motor hareketler:
Garip ve düzensiz
Atipik, asenkron sıçrama ve kasılmalar
Değişken baş hareketleri
Pelvisin öne doğru hareketleri
Opistotonus postürü
Ağlama, küfürlü konuşmalar
İktal ve postiktal bilinç değişikliği yok
Kendini zarar vermeme
İdrar ve gaita inkontinansının olmaması
55
Ayırt edici özellikleri;
Nöbet sırasında gözler: Kapalı (% 90)
Nöbet sırasında uyarılara yanıt: Değişken
Postiktal konfüzyon: Yok veya belirgin değil
İktal ve postiktal subjektif belirtiler: Ağlama
Stereotipik değil: Birden fazla farklı nöbet
La bella indeferans, primer veya sekonder kazanç
İlaca yanıt ilişkisi: Yok
Psödonöbetlerde: Yaralanma
Dil ısırma
İdrar inkontinansı olabilir
56
Olgu-17
6 yaşında,E
2 ay önce elbiselerine karşı aşırı duyarlılığı gelişmiş ve
çoraplarının ve eteklerinin kendisine uymadığından yakınıyor ve
daha uygun birini bulana kadar onları defalarca değiştiriyor
Her sabah rahat ettiğini düşündüğü bir tanesini bulana kadar
5 kez giysi değiştiriyor ve annesine gömleklerindeki tüm
etiketleri kesmesini, ancak bu şekilde sorun olmayacağını
söylüyor
57
Birkaç hafta sonra aniden motor ve vokal tikleri başlıyor
Ailesi tiklerin başladığı günü tam olarak hatırlıyor
24 saat içinde neredeyse sürekli göz kırpar, kafa sallar ve burun kaşır hale
geliyor
Birkaç gün aniden düzenlilik, tertiplilik, bulaşma, sayma ve biriktirme
tarzında obsesyon ve kompulsiyonlar
Ailesi, pastel boyalarını belli bir düzene koyduğunu veya böyle olmazsa
aşırı sıkıntılı olduğunu fark etmiş
Özellikle idrar ve feçes olmak üzere bulaşma endişeleri de başlamış
Aynı zamanda sayma ve biriktirme kompulsiyonları ve yenmeyen
yemekleri, çöpleri ve ambalaj kağıtlarını biriktirmeye başlamış. Son
günlerde el kol hareketleri artmış, yemek yiyemez olmuş.
58
Özgeçmiş: Tikleri ve takıntıları başlamasından 3 ay önce 3 ay süreyle 34 haftada bir tekrarlayan ateş yükselmelerinin olduğu bir hastalık
dönemi
Son kontrolde Boğaz kültürü: A grubu β-hemolitik streptokok (GABHS)
10 gün süreyle Amoksisilin verilmiş. Tikleri belirgin azalmış.
Amoksisilin kesildikten 10 gün sonra tekrar ateş yüksekliği ve tikleri
daha da karmaşık, yoğun ve sık bir şekilde ortaya çıkıyor
Tekrarlayıcı göz kırpmalar, kafa sallamalar, zıplamalar, omuz silkmeler
ve çığlık atma/boğaz temizleme/öksürme/gürültülü solunum gibi vokal
tikler
Tikleri tekrarlayınca boğaz kültürü yapılmaksızın Amoksisilin tedavisi
Amoksisilini tekrar almaya başlamasının 2nci günüde tikleri yine azalıyor
59
ASO ve Antistreptokokkal
DNAz-B yüksek
Boğaz kültürü: A grubu βhemolitik streptokok
yönünden
EEG : Normal
EKG: Normal
Beyin MRG: Normal
60
61
62
PANDAS
Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with
Streptococcal Infection
•ASO ve anti-DNAse B yüksekliği
KLİNİK BULGULAR
Akut veya subakut başlangıç
Nöropsikiyatrik semptomlar
–Tikler ve Tourette Sendromu
- Obsesif Kompulsif bozukluk
– Sydenham’s Kore
Tedavi seçenekleri
• Antibiyotikler
• Prednizon
• IVIG
• Plasmaferez
• Diğer immünmodülatörler
63
Olgu-18
64
Tanınız nedir?
A- Jeneralize tonik nöbet
B-Jeneralize distoni
C-Opistotonus
D-Deserebre rijidite
E-Dekortike rijidite
65
Olgu-19
66
Tanınız nedir?
A-Tonik nöbet
B-İnfantil spazm
C-İnfantil kolik
D-Hiperekpleksia
E-Myoklonik nöbet
67
West Sendromu
 Yaşa-özgü epileptik ensefalopatidir
 İlk 1841’de Dr.West tanımladı
 Başlangıç yaşı genelde 3-7ay
 Olgular %90 bir yaşın altındadır
 İnfantil spazmlar
 EEG’de hipsaritmi
 Gelişimsel duraklama/gerileme
68
Spazma eşlik eden olaylar








Ağlama
Çığlık atma
Siyanoz
Kızarma
Nistagmus
Gözlerde kayma
Solukluk
Pupilla dilatasyonu






Göz yaşarması
Göz kapaklarında titreme
Korku ifadesi
Hıçkırık
Apne
Gülümseme
69
West Sendromu
Gelişim geriliği spazmlar başlamadan önce de var
olabilir
– Bu oran çeşitli çalışmalarda %68-85
Önceden iyi olan bebekler hastalıkla beraber belirgin
davranışsal gerileme görülür
– Sosyal gülümseme kaybolur
– Bebek apatik ve hipotonik
– Görme kaybı kuşkusu oluşturacak kadar çevreyle
ilgisizdir
70
West Sendromu
Hangi çocukta West sendromu düşünelim?
 Gelişimsel duraklama olan her süt çocuğunda West sendromu düşün
 Hafif nöbetleri sorgula
 EEG
Erken doğum, zor doğum, yenidoğan enfeksiyonu, sarılık, intrakranial
kanama, hipoglisemi vb sorunu olan bebekler izlenirken aileye bu tip
nöbetler yönünden dikkat edilmesi önerilmelidir
71
West Sendromu
Ayırıcı tanı
 Nonepileptik olaylar
Moro refleksi
Kolikum infantum
Hiperekpleksia
Selim infantil myokloni
72
Olgu-20
73
Tanınız Nedir?
A-Kompleks parsiyel nöbet
B-Depresyon
C-Sydenham Koresi
D-Koreatetoz
E-Psödonöbet
74
Olgu-21
75
Tanınız nedir?
A-Psikotik reaksiyon
B-Hipermotor nöber
C-Psikojenik nöbet
D-Tonik klonik nöbet
E-Süpermotor nöbet
76
AKTİF KATILIMIZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ
77

Benzer belgeler

İlk izlenim

İlk izlenim – Ailesini bu sürede tanımaz – Bir kaç dakika sonra nöbet kendiliğinden durur, çocuk uyanır, olanların farkında değildir

Detaylı

nöbet ve nöbeti taklit eden durumlar

nöbet ve nöbeti taklit eden durumlar Olgu 12 4.5 yaş k 8 aylıktan itibaren önce sağ kol ve bacakta başlayan, daha sonra sol kol ve bacağa da yayılan ve toplam 1-2 gün sürede

Detaylı