10 Şubat 2016 (O).cdr

Transkript

10 Şubat 2016 (O).cdr
YENi YERiMiZE TAŞINDIK
Cumhur yet Mh.
Bursa Cd. No:36/A
Otogar Karşısı - Doman ç
0532 443 85 52
(Soldan Sağa Domaniç M.E.M Mdr.
Halil İbrahim ZENGİN,
DMYO Mdr. Bülent GÜL)
Eğitim için birlikte çalışacaklar
Domaniç İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Domaniç Çok Programlı Anadolu Lisesi,Domaniç Anadolu İmam Hatip Lisesi,
Domaniç Anadolu Lisesi ile Domaniç Meslek Yüksek okulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bu protokol sayes nde,
L seler n ht yaç
duyab leceğ h zmet ç n
eğ t m, öğret m
değerlend r lmes , sem ner
ve projelere uygun
görülen şartlarda
ün vers teden uzmanlık
desteğ sağlanacak.
L se öğrenc ler ,
ün vers ten n
mkânlarından
yararlanab lecek.
Doman ç Meslek Yüksek
Okulunun öğret m üyeler ,
l se öğrenc ler ne ders
verecek. Ün vers te ve
L se tarafından ulusal
veya uluslar arası
kaynaklardan finanse
ed lerek ortak projeler
yapılab lecek. İlk defa
ün vers tey kazanan
öğrenc lerle lg l
karşılaşılan zorluklar le
lg l b lg lend rmeler
yapılacak.
ŞENTÜRKLER
TRAFİK TAKİP
ÖZ
Doman ç İlçe M ll Eğ t m
Müdürü Hal l İbrah m
Zeng n ve Doman ç
Meslek Yüksek Okulu
Müdürü, eğ t m ç n
şb rl ğ protokolünü
mzaldı.
S gorta - Fenn Muayene - Kasko
Ruhsat - Dev r Nak l - Dask - Deprem
Sadett n ŞENTÜRK
0541 661 34 56
Ya Doman ç ç n
b r şeyler yap,
ya da yapanlara
engel olma !
H sar Mh. Atatürk Cd. No:20
Doman ç / KÜTAHYA
Mustafa Y ğ t
10 Subat 2016 /Yıl:21/Hafta:06/Sayı:986/Fiyatı: 1 TL
HAFTALIK YEREL SiYASi GAZETE
Bir Fikrin Değil, Bir Kültürün Gazetesi
Güreşler 16 Temmuz’da
Bu yıl 656.sını düzenleyeceğimiz Hayme Ana Yağlı Pehlivan Güreşleri için Domaniç Belediyesi kolları sıvadı. Daha şimdiden çok sayıda Türkiye çapında
tanınmış güreşçilerle anlaşma sağlandı. Halk Konserinde Sebile Can, Osman Demiröz, ve Veli Uygun konserleri olacak. Ata Sporumuz için dev bir bütçe
hazırlandı. Canlı yayın için TRT ile görüşmeler devam ediyor. Halkında desteğiyle bu yıl Domaniç Hayme Ana Güreşlerimiz çok ses getirecek.
z yaret ederek destek
sted ler.
T
ar h , Kırkpınar’dan
daha esk olan
Doman ç Yağlı
pehl van güreşler n n 656.
sı bu yıl 16 Temmuz 2016
Cumartes günü Ebe
Çamlığında
gerçekleşt r lecek.
Yıllardır, Doman ç Spor
Kulübünün çabaları le
yapılan ve yönet mdek 3-5
k ş n n mücadeles le
zorak gerçekleşt r len
güreş organ zasyona
geçt ğ m z yıl Doman ç
Beled yes de destek
verm şt . Doman ç
Beled yes bu desteğ n
bu yıl daha da artırarak
devam ett r yor.
Geçt ğ m z günlerde,
Güreş Ağamız Beyhan
Gündüz le Beled ye
Başkanımız Sahvet
Ertürk Bursa’da b r araya
gelerek güreşlerle lg l
yol har tasını ç zd ler.
Her k başkan, Türk ye
Güreş
Federasyon Başkanı
Musa Aydın’ı makamında
Beled ye Başkanı Sahvet
Ertürk; “ Ata Sporumuz ç n
ve lçem z n tanıtımı ç n
ne gerek yorsa beled ye
olarak üstlenmeye hazırız.
Ancak beled ye bütçem z n
mkanları kısıtlı. Buna
rağmen boyumuzu aşan
b r organ zasyonun altına
g rd k. Mehmet YEŞİL,
Şükrü KAZAN, Osman
ÖZGÜL, Recep KARA,
Hamza KÖSEOĞLU,
Abdullah GÜNGÖR,
Serhat BALCI, Sal h
ERİNÇ, Fat h ATLI,
Bayram ERTEN, Murat
AYDOĞDU, Al Rıza
KAYA, Fat h KOYUNCU,
ve Mec t YILDIRIM g b
ülke çapında nam yapmış
güreşç ler m zle anlaşma
sağladık. Daha çok sayıda
güreşç le de görüşmeler
devam ed yor. Ayrıca TRT
le de canlı yayın
görüşmeler m z devam
ed yor. Halk konser nde
İlçem zde sev len Seb le
CAN ve y ne lçem z n
d ğer b r değer Osman
DEMİRÖZ ve Vel UYGUN
le de anlaşma sağlandı.
15 Temmuz Cuma günü
halk konser 16 Temmuz
Cumartes günü de gün
boyunca Güreşler
yapılacak. Halkımızın
yoğun desteğ n
bekl yoruz. Ayrıca tüm
basın yayın kuruluşlarını
da bu yıl lk defa b zzat b z
davet edeceğ z. Güreşler n
olduğu hafta umarız k mse
düğün dernek yapmaz da
katılımda fazla olur.
Ayrıca, lden de her
zamank nden daha fazla
destek bekl yoruz” ded .
Güreş Ağamız Beyhan
Gündüz; “ Osmanlı,
baharda söğütten
Doman ç’e geld ğ nde
Alpler z nde tutmak ç n
güreşler yaparmış.
Kırkpınar’dan önce
Doman ç’te başlayan bu
gelenek, zaman ç nde
unutulmuş. B z
Doman çl ler olarak kend
değerler m ze sah p
çıkarsak ancak
hakkett ğ m yere gel r z.
Bunun ç n de herkes n
el n taşın altına koyması
gerek yor. İlk defa Güreş
Federasyonu Başkanımız
Musa Aydın’ı Doman ç
Güreşler ne davet ett k.
B z m güreşler m z n de
tesc llenmes n sted k.
Kend s de bu tekl fim z
değerlend receğ n söyled .
Başkalarından b r şey
beklerken lk adımı da
b z m atmamız gerek yor.
Bu yıl b r seferberl k lan
edel m.
Doman ç’te yet şenler,
Esk Güreş ağalarımız,
Vek ller m z, Dernekler m z
ortaklaşa b r çalışma
başarıya ulaşab l r z.
Doğuşun ve Kurtuluşun
Toprağı Kütahya’da artık
bu şlerde b zlere destek
vermes gerek yor” ded .
Başkan Yen den Oktay Kadıoğlu
üçüncü kez Oktay
Kadıoğlu seç ld .
Başkan Oktay Kadıoğlu
yaptığı açıklamasında,
“Her ne kadar zor şartlar
altında olsak da
yolumuza devam
ed yoruz, Doman çspor'u
özell kle ekonom k
anlamda rahatlatmaya
çalışıyoruz, sport f olarak
se oldukça başarılı
İki yılda bir kongresi yapılan
Domaniç Spor Kulübü
Başkanlığına Oktay Kadıoğlu
seçildi.
Doman ç Beled yes
Konferans salonunda 7
Şubat Pazar günü saat
19:00'da gerçekleşt r len
kongrede Doman ç Spor
kulübü Başkanlığına
durumdayız. Hedefim z
futbol ve d ğer sport f
faal yetlerde de başarılı
olmak. Bunun ç n tüm
Doman çl ler n,
bürokratların, s yas ler n ve
esnaflarımızın madd ve
manev destekler n
b zlerden
es rgememeler n d l yoruz”
ded
Yen Yönet m Kurulu,
Başkan Oktay Kadıoğlu,
üyeler, Mehmet İmdat
Uysal, Al Fuat Yaman,
Nad r Kara, Zek Sarı,
Mehmet Kaçmaz, İbrah m
Akgüneş ve Bayram
Bozkurt
Sondem Coffe
Eğlence, Oyun, Kahvaltı
AÇILDIK
Doğum Günü Partileri
Özel Günlerinizde Yanınızdayız
Rezervasyon
&
S parş
0545 629 26 91
Tavşanlı Cd. Ptt Karşısı DOMANİÇ
ANA BAYİİ
D g turk, D-smart, T v bu, Ev Telefonu başvurusu yapılır
TTNET, VODAFONE, SUPERONLİNE İnternet başvurusu yapılır
Türk ye Güreş
Federasyon
Başkanı
MUSA
AYDIN
B rçok s v l toplum
örgütler nde başkanlık ve
yönet c l k yapan Aydın,
Bursa İl Özel İdares
Başkanlığı,
Bursa Büyükşeh r
Beled yes Da re
Başkanlığı,
Bursa Gençl k H zmetler
ve Spor İl Müdürlüğü
bünyes nde
Güreş Antrenörlüğü ve
Hakeml ğ yapan
Musa Aydın, daha sonra
Bursa Güreş İl
Tems lc l ğ , Güreş
Federasyonu
Asbaşkanlığı ve
Bakan Danışmanlığı
görevler n de bulundu.
Aydın;
8 N san 2015 Çarşamba
günü Ankara’da yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
net ces nde 161
delegen n oyunu alarak
Türk ye Güreş
Federasyonu Başkanı
Seç ld .
N nes nden yad gâr kol
bağını hed ye ett
Çakıl köyünden bir
vatandaş ninesinden
kalma kol bağını Kültür
Evinde hediye etti.
İlçem z Çakıl Köyünde
yaşayan Ercan ÖZDEMİR
Doman ç Beled yes Kültür
Ev 'ne büyük n nes nden
yad gar kalan kol bağını(
kelepçe ) hed ye ett .
Domaniç Gazetesi
10 Şubat 2016
bir krin değil, bir kültürün gazetesi
Yarıyıl tatili bitti okullar açıldı
Mehmet Ed p Yüksel
Petrol
2.28 TL
LPG
3.35 TL
MOTORİN
Mehmet Ed p Yüksel Petrol de p yasa
fiyatları üzer nden nd r ml satış.
LPG’de 20 - 25 kuruş arası,
Motor nde 5 - 10 kuruş arası
nd r ml satış olacaktır.
Tavşanlı Yolu 1.Km Tavşanlı Cd. No: 54
DOMANİÇ
661 20 47 - 661 24 47 - 533 601 88 15
2015-2016 Eğ t m Öğret m
Yılının 1.Dönem 22 Ocak
Cuma günü sona erd .
İlçem zde Öğren m gören
1868 öğrenc Cuma günü
karneler n aldı.
2. Dönem 8 Şubat 2016
Pazartes
günü başladı.
İk nc dönemle b rl kte M ll
Eğ t m Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı le Sağlık
Bakanlığı
organ zasyonunda 2011
yılından ber yürütülen
Okul Sütü Programı da
başlayacak. Okul Sütü
Programı kapsamında,
resm -özel anaokulu,
uygulama sınıfı, anasınıfı
ve lkokul öğrenc ler ne
pazartes , çarşamba ve
Yazar Burada Ne Demek İst yor (!?)
En yaşlımız ve
ustamız Memed
ağa lk yudumunu
çekt ve her
zamank g b
başından geçen
olayları anlatmak
ç n der n b r of çekt .
cuma günler UHT
koşullarında paketlenm ş
200 m l l tre pastör ze süt
dağıtılacak.
Tat l sonrası sınav
maratonu başlıyor
İk nc dönem 8' nc sınıf
öğrenc ler , Temel
Eğ t mden Ortaöğret me
Geç ş (TEOG) s stem
kapsamında 27-28 N san
2016'da ortak sınavlara
g recek. Mazeret sınavları
da 14-15 Mayıs 2016'da
gerçekleşt r lecek.
Öğrenc ler k gün boyunca
Türkçe, matemat k, d n
kültürü ve ahlak b lg s , T.C
nkılap tar h ve
Atatürkçülük, fen ve
teknoloj le yabancı d l
olmak üzere altı dersten
sınava katılacak. Çoktan
seçmel testlerde
öğrenc lere her dersten
20'şer soru yönelt lecek ve
40'ar dak ka süre
tanınacak.
Her ders n sınavından
sonra se yarımşar saat
d nlenme molası ver lecek.
LYS takv m se şu şek lde;
LYS-1 Matemat k: 19
Haz ran, LYS 2 Fen
B l mler , LYS-3 Edeb yat
ve Coğrafya: 26 Haz ran
LYS-4 Sosyal B l mler: 18
Haz ran, LYS-5 Yabancı
D l: 25 Haz ran.
BAŞKAN, YENİ MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ
DOSTLAR KIRAATHANESİ
Erdal SARGIN
FUTBOL HEYECANI DOSTLAR KIRAATHANESİNDE
Domaniç Belediye Başkanı
Sahvet ERTÜRK Dpü DMYO
Müdürlüğü’ne yeni atanan
Öğretim Görevlisi A.Bülent
GÜL’ü makamında ziyaret
ederek tebrik etti ve
başarılar diledi.
Ertuğrulgaz Cd. 19/A DOMANİÇ
0545 205 95 94 - 0274 661 37 77
ya adam Cam ler ç n b r
s stem gel şt rm ş. Tüm
İslam alem onu
kullanıyor” üstel kte
h ç harama el
sürmem ş.
Yok yok ded .
Memed ağa adam
değ ld r. Zaten en
büyük şerefs zl ğ
bakan olduğu
part s nden bell .
Mustafa
Memed ağa
YİĞİT
kt dar part s ne
kral çıplak çok gıcıktı. Varsa
yoksa kend
part s ….
Sıcak b r yaz günüydü,
nşaat paydos ett .
Büfeden
b ralarımızı alıp
her zamank
çeşme başına
yayıldık.
İlk ders zili 8 Şubat
Pazartesi günü çaldı.
22 Ocak'ta karnelerin
verilmesiyle başlayan
tatil sona erdi ve
eğitim öğretim yılının
ikinci yarısı Pazartesi
günü başladı.
Görmüş geç rm ş
adamdı Memed ağa,
hayatın s lles n yem ş,
arkadaş hatırına
a les nden kopmuş, yıllar
önce eş çocuğunu da
alıp ev terk etm şt .
Anlattığına göre; hanımı,
“Her gün arkadaşlarınla
çmeye g d yorsun, eve
para get rm yorsun”
d yerek terk etm şt
kend s n .
Memed ağaya göre
erkek adam
arkadaşlarını satmazdı.
Del kanlı adam çerd .
“Paranın ne önem var
öneml olan dostluk”
derd hep. Baba adamdı
canım b z m Memed
ağa…
“Yen hükümet n
kab nes ndek araştırma
bakanı var ya” d yerek
lafa başladı Memed ağa;
“Eee” ded k hep b r
ağızdan. İşte onu ben
yet şt rd m ded .
Olur mu ağa; adam
dünyanın en büyük
catlarından b r n yaptı.
Koskoca profesör.
Dünya çapında buluşları
var. Ded k.
‘Öyled r ama adam
değ ld r’ ded
Memed ağa,
“B kere adam ded ğ n z
o k ş Alev d r ‘ ded .
Hep b rden küfrett k….
Aramızdan b r ; “ Olsun
TÜRK TELEKOM GRUBU
Taner ERGÜN İletişim Uzmanı
0553 015 21 00
ÖZDEMİR
HAFRİYAT
Nakl ye
İşler
Hakan ÖZDEMİR N yaz ÖZDEMİR
0544 740 76 75
0533 689 03 37
Doman ç / KÜTAHYA
Başkan ERTÜRK; MYO
Müdürü A.Bülent GÜL’e
Doman ç MeslekYüksek
Okulu’nun daha caz p hale
geleb lmes ç n beled ye
olarak s zler n her zaman
yanınızda olacağız ded .
ATAY
PEN
1976'dan bugünlere s z değerl
müşter ler m ze h zmet etmekten
onur duyarız.
HİÇ PEŞİNATSIZ
9 TAKSİT
02
“Köyden kaçmış gelm ş.
Okumak st yormuş.
B z m nşaata ben m
yanıma verd ler. Cılız,
bakımsız, utangaç
zevzek b r s yd . Keser
sterd m tuğla get r r ç v
ver der m. Pense arar.
Kısa zamanda kaptı ş .
Gündüzler b z mle çalışır
geceler de okurdu.
Sank dünyayı kurtaracak
şerefs z. Cumaya b le
g tmezd ...
Derken b r nc ş şeler
b t rd k.
Kısa zamanda ş
kavradı. Başımıza usta
kes ld . Sonra okulu b t r p
d plomasını da aldı. Yurt
dışına g tm ş ded ler. B z
ne aradı ne sordu. Sonra
telev zyonlarda görmeye
başladık G. Çocuğunu,
D ns z n mansızın önde
g den . Ulan onun yaptığı
buluşla nsanlar
hastalıktan kurtulacakmış
kurtulmasın. Cam lerde k
ısıtma sorununu çözmüş
çözmes n. Kabe’de
müth ş b r çalışma
yapmış, Peygamber m z
z yarete g denler rahat
ett rm ş; ett rmes n, ş md
b r de bakan olmuş
üstel kte böyle b r
part den . Adam b r kere
alev . Ama Alev l kle de
alakası yok d ns z n”
aramızdan b r sorar;
“ K m bu b r sürü buluş
yapan, profesör bakan ne
bulmuş k !? “
Boş ver ya. Had yarasın
çel m kardeşler. B ze
adam lazım adam...
2016 tar h nde Nüfus Cüzdanımı
ZAYİ ve2 Şubat
Ehl yet m kaybett m. HÜKÜMSÜZDÜR
Sema CEBESOY (Doman ç)
İLAN
haberi paylaşın
0545 716 32 21
0533 200 49 13
Sevgi Çay Bahçesi
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET
ÖZEL CEMİYETLERİNİZE
KİRALIK
Sandalye - Masa - Projektör - Tabure Araç Hoparlörü - Ses Sistemi - Çay Düzeni - Çadır Kamelya - Branda
Kaya EMER
( Masa Sandalye
0532 472 71 44 - 0274 614 79 99 Giydirme)
K. Zeytinoğlu Cd. TAVŞANLI
Kred Kartına
Pvc Kapı - Pencere
Mutfak Dolabı
Amer kan Kapı
Yapılan şler garant m z altındadır
TOST EVİ
Hal l Yalç n GÖK
0538 884 16 96
SİPARİŞ TEL : 661 22 22
H sar Mh. Atatürk Cd. No: 5 Doman ç / KÜTAHYA
0274 661 38 53
0541 925 15 80
H sar Mh. Atatürk Cd.
No.2 Doman ç
ÖNEMLİ TELEFONLAR
JANDARMA 156
0274 661 30 10
POLİS 155
0274 661 36 79
HASTANE 112
0274 661 31 11
İTFAİYE 110
0274 661 30 01
ORMAN İŞLETME
0274 661 34 02
KAYMAKAMLIK
0274 661 30 22
BELEDİYE
0274 661 30 03
HİSAR ECZANESİ
0274 661 30 74
DOMANİÇ ECZANESİ
0274 661 45 25
DOMANİÇ TERMİNAL
0274 661 45 00
DÜRÜMLAND
0274 661 26 45
GARAJ TAKSİ
0536 644 30 60
İSMAİL USTA
0274 661 31 98
YAŞAR TEKNİK
0274 661 22 40
AV. AHMET KUMUZ
0538 267 63 51
DOY DOY DÖNER
0274 661 37 56
BİRTAT PİDE
0274 661 20 12
Sahibi
Mefaret YİĞİT
Genel Yayın
Yönetmeni
Mustafa YİĞİT
Yazı İşleri Müdürü
Tamer YİĞİT
Sayfa Editörü
Serdar Yiğit
Muhabir
Selma YİĞİT
İnegöl Temsilcisi
Mehmet GÜN
İrtibat
Bursa Cd. No:61/A
0541 531 42 09
0545 716 32 21
0533 200 49 13
www.domanicgazetesi.com
[email protected]
Basım Yeri
Domaniç Gazetesi Baskı
Tesisleri
Gazetemizde yer alan köşe
yazarlarının sorumluluğu
yazarına aittir.
DOMANİÇ GAZETESİ
BASIN AHLAK
YASASINA UYAR
Yerel Süreli Yayındır.
Domaniç Gazetesi
S yasets z
hayatlar
10 Şubat 2016
bir krin değil, bir kültürün gazetesi
(Mustafa Itr )
Yakın tar h m z n
büyük
şahs yetler nden
olan Mustafa Itr ,
01 Ocak 2009
tar h nde
paramızda
yapılan
değ ş kl kle yüz
l ralık kağıt para
üzer ne resmed len
çok değerl b r
bestec m zd r.
1640-1712 tar hler nde
İstanbul'da doğup
yaşamış, Türk bestec s ,
ozanı ve hattatıdır.
Ancak, müz ktek ünü
Lale Devr 'nde daha da
artarak sürer.
Meyvec l kle ç çekç l ğe
meraklı olduğu, kend
adıyla anılan İstanbul'un
ünlü Mustabey armudunu
lk kez onun yet şt rd ğ de
söylen r. Itırdan gelen Itrî
mahlası da, ç çek
merakına bağlanır.
Yaşamı konusunda yeterl
b lg yoktur. Gerçek adının
Mustafa olduğu; Itr -takma
adını ş rler nde kullandığı
b l n r.
Dönem n n en eks ks z
öğren m n gördüğü,
Arapça ve Farsça b ld ğ ;
hattatlık ve edeb yat
öğrend ğ , müz k b lg ler n
Hafız Posta başta olmak
üzere Koca Osman ve
Derv ş Ömer' den aldığı,
güzel ş rler yazdığı, Kırım
Ham I. Sel m G ray'ın ve
IV. Sultan Mehmet' n
koruyuculuğunda rahat
yaşadığı b l n r. Pad şah
fasıllarda bulunan,
Enderun'da öğretmenl k
yapan Itr , 50 yaşlarında
steğ yle saraydan ayrılır.
Itrî, IV. Mehmed'le
yakınlığının b r sonucu
olarak, pad şahtan,
kend s ne es rc ler
kethüdalığı görev n n
ver lmes d leğ nde
bulunmuş, bu d leğ
yer ne get r lm şt r. Bazı
kaynaklar, onun bu
d leğ n , İstanbul'a
get r len es rler n
ülkeler n n müz ğ
üstüne b lg
ed nmek, çler nden
müz ğe yeteneğ
olanları da
yet şt rmek
stemes ne
bağlarlar.
50 Yılda Domaniç Nüfusu Em tt Fuarında Oylat Tanıtıldı
Geçen hafta gazetemizde “KÖYLERDE NÜFUS DÜŞMEYE Kaymakam Ali Akça, Belediye
DEVAM EDİYOR” başlıklı haberimizin devamı olan 50 Yılda Başkanı Alinur Aktaş ile İTSO
Domaniç Nüfusunun köy köy istatistiklerini yayınlıyoruz. Başkanı Metin Anıl ve yönetim
kurulu üyelerinden oluşan
heyet (EMITT) giderek Oylat
Kaplıcaları ve Ulu Şehir Bursa
standını ziyaret etti.
Oylat Kaplıcaları
standında kameraların
karşısına geçerek b r
değerlend rme yapan
Başkan Aktaş, Oylat’ın
sadece kaplıca tur zm
olarak değ l doğa ve sağlık
tur zm açısından da
öneml b r merkez
olduğuna vurgu yaptı.
Başkan Aktaş; “Oylat
İnegöl’e 26 km uzaklıkta
Bursa – Ankara karayolu
üzer nde ulaşımı çok kolay
b r lokasyondadır. İstanbul,
İzm r ve Ankara g b üç
büyükşehr n tam ortasında
ve heps ne 3 – 4 saatl k
yolculuk mesafes nded r.
Ş falı kaplıcalarımız
ortalama 42 0 C su
sıcaklığına sah pt r. Ayrıca
çıkan bu su herhang b r
ısıtma ya da soğutma
şlem ne tab tutulmadan
tes sler m ze ulaştırıldığı
ç n vücuda en doğal
hal yle uygulanmaktadır.
Hatta bu ş fa kaynağı
suyun ç lmes de pek çok
derde deva olmaktadır.
Son 10 yılda b z Oylat’a 30
m lyon TL c varında
yatırım yaparak
Itrî, Şeyhül slam Esad
Efend 'n n bel rtt ğ ne
göre, b n aşkın beste
yapmış olan çok ver ml
b r bestec d r. Bunların
büyük b r çoğunluğu
unutulmuş ya da
kaybolmuştur.
Günümüzde ancak kırk
dolayında yapıtı
b l nmekted r.
Günümüze kalan pek az
yapıtı b le, bugün de
Klas k Türk müz ğ n n en
başta gelen b rkaç
ustasından b r kabul
ed lmes ç n yeterl
olmuştur.
D nsel yapıtları, cam ve
tekke müz ğ örnekler
olarak k ye ayrılır.
Terav h namazı
sırasında makam
değ şt rme kuralı le,
cam lerde müezz nler n
uyguladıkları çeş tl
kuralların Itrî tarafından
konulduğu söylen r.
Bayram namazlarında
okunan Segâh Kurban
Bayramı Tekb r , kutsal
emanetler n z yaret
sırasında okunan Segâh
Sal-ât-ı Ümm ye, Mâye
Cuma Salâtı,
D lkeşhâveran Gece
Salâtı, üç yüz yıldır
etk ler nden b r şey
y t rmem ş yapıtlardır
D van şa rler nden
Şeyhî'n n yazdığına
göre, ölümünden sonra
"Mevlev hane
Yen kapusu har c ne"
gömülmüştür. Mezar taşı
kayıptır.
DİGİTÜRK YENİDEN
TAHTALI KAFE’DE
Digitürk’te
Digiturk
Tahtalı Kafe’de
izlenir.
ÇAY BAHÇESİ
Tipi ve kar ulaşımı olumsuz etkiledi
Domaniç'i
İnegöl bağlayan
dağ yolunda
yoğun kar
yağışı ve tipi
nedeniyle
ulaşım
güçlükle
sağlandı.
C
uma günü gece
saatler nde
başlayan ş ddetl
kar yağışı ve t p , günlük
yaşamı ve şeh rlerarası
ulaşımı olumsuz etk led .
Doman ç - İnegöl dağ
yolunda kamyonların,
tırların ve z nc rs z
araçların kayması
sonucu yolun sık sık
kapanmasına neden
oldu.
Bazı araç sah pler n n,
kış last kler n
değ şt rmes ve z nc rs z
araç kullanmaları
net ces nde kayan ve
yolda kalan araçlara
vatandaşlar yardımcı
olmaya çalıştı.
bu sene Temmuz ayı
çer s nde
Yıllardır Doman ç Tar h
planlanıyor.İnşallah
Yağlı Pehl van
Temmuz ayı tar h
Güreşler maalesef
olarak sab tlen r. H ç
sten len sev yeye
olmazsa lk önce ayak
gelemed . Yan
bağı olan bu tar h ş n
Türk ye’n n en esk
halletm ş oluruz. Bas t
tar h geçm ş ne
v zyonsuz
sah p olmasına
tartışmalardan
rağmen ,
kurtuluruz. Ş md sıra
Türk ye’n n en
geld esas şe. Yan
prest jl
Abdullah
Güreşler n tanıtımına
organ zasyonu
ve y b r
FİDAN
olamadı maalesef.
organ zasyona.
B rkaç yıldır
Geçt ğ m z günlerde
güreşler n tar h n
gazeten n sah b
bel rlemede sıkıntılar
Mustafa Y ğ t, b r haber
yaşanıyordu. Geçen yıl
paylaştı. Beled ye Başkanı
Ağustosun lk haftası Pazar
söyleyen Aktaş, bu
projen n amacının bölgede
var olan sağlık
h zmetler n n kal tes n
arttırarak, tanıtım ve
pazarlama faal yetler n n
yaygınlaştırılması le
sağlık tur zm n n
gel şt r lmes ne katkı
sağlamak olduğunu bel rtt .
Kütahya boks'ta
türk ye üçüncüsü oldu
Türkiye Gençler erkek boks şampiyonasında Kütahya
Türkiye 3. oldu.
Türk ye Gençler
erkek boks
şamp yonasında
Kütahya Türk ye
3. oldu.
31 Ocak 6
Şubat 2016
tar hler
arasında
Gençler Türk ye
Ferd Boks
Şamp yonası G resun
l nde 431 Sporcunun
katılımı le gerçekleşen
müsabakalara Kütahya
bölges Boks takımı 6
sporcu le katıldı.
7 gün süren Türk ye
Gençler Boks
Şamp yonasında Kütahya
Müsabakalara Antrenör
Kadr KORDEL
Sporcularımız 49 kg da
Safa YILDIRIM 52 kg da
Z ya SARI 60 kg da
Mustafa Can DEMİRCİ 64
kg da Yas n CEYLAN 69
kg da Bera Doğan KILINÇ
75 kg da Burak
HAYVANCI katıldılar.
Müsabakalarda 52 kg da
Kütahya Beled ye Spor
Kulübü Sporcusu Z ya Sarı
4. Turda Çeyrek F nal
oynama başarısını
göstererek lk 5 arasına
g rd . 69 kg da Kütahya
Beled ye Spor Kulübü
sporcusu Bera Doğan
KILINÇ 1.gün Kocael
bölges 2.gün Sakarya
Bölges 3.gün Kütahya
Şükrü Güleren S.k
sporcusu 4.gün Bursa
bölges n yenerek yarı
F nale yükseld .
Yarı F nalde İst Beş ktaş
kulübüne elend . 69 kg da
64 sporcunun katıldığı
şamp yonada
Kütahyamıza Türk ye 3
lüğü kazanma başarısını
gösterd .
BİLGİSAYAR
Kışa Özel
İndirimler
Başlamıştır
0 - 16 Yaş Çocuk & Bebe G y m
BİLGİSAYAR ŞATIŞ-BAKIM&ONARIM
VODAFONE SUPERNET SATIŞ NOKTASI
AYDA TÜM ÜCRETLER DAHİL
LİMİTSİZ İNTERNET 49.90
FORMAT-YAZILIM-PROGRAM
2. EL NOTEBOOK VE MASAÜSTÜ PC. SATIŞI
TABLET ONARIMI-YAZILIM-OYUN
OYUN VE MÜZİK CD
BİLGİSAYAR SARF MALZ.
OTO TEYP&HOPARLÖR
Yolda kalan bazı araçları
c var köylerdek traktör
sah pler kurtardı.
Sahvet Ertürk ve güreş ağası
Beyhan Gündüz le Bursa’da
buluşup görüşmüşler. Bu yıl
yapılacak olan 657. Doman ç
Tar h Yağlı Pehl van
Güreşler ç n gen ş katılımlı
programlar yapma kararı
almışlar. Dev b r bütçeden
bahsed yorlar. Bu zamana
kadar görülmem ş b r
organ zasyondan
bahsed yorlar. Herkes n el n
taşın altına koymasını
bekl yorlar. Bu haber ben
mutlu ett . İnşallah
uygulamaya konulur. İnşallah
Doman ç’tek stemezükçü,
İrlandalıları harekete geç r p
engellere maruz kalmazlar.
Madem dev bütçel büyük b r
m safirler m ze en
uygun ortamı
hazırlamanın gayret
ç nde olduk” ded .
Son yıllarda kaplıca
tur zm n n sağlık
tur zm ne doğru
kayarak b r kompleks
ht yacının nsanlar
tarafından b r
zarur yet hal ne gelmeye
başladığını da fade eden
Başkan Aktaş, Oylat’ın da
bu konuda çok c dd b r
hamle ç nde olduğuna
vurgu yaptı.
‘Su İle Gelen Sağlık’ s ml
b r projey BEBKA desteğ
le hayata geç recekler n
ORHAN
H sar Mahalles
Ertuğrul Gaz Caddes
No: 20
Doman ç - KÜTAHYA
Gsm: 0505 716 14 82
Karayolları ek pler , kar
küreme çalışması
yapmaya devam ett .
BUYURUN ER MEYDANINA… günü yapılan güreşler
03
organ zasyon düşünülüyor, o
zaman ben m bu
organ zasyonla lg l ac zane
stekler m:
-Gençl k ve Spor Bakanlığı
ve Kültür Tur zm Bakanlığı
bu tür organ zasyonlara
madd ve manev destek
ver yor. Bu k bakanlığa
müracaat ed lmel ama lk
önce kt darın Doman ç’tek
tems lc ler n n kna ed lmes
gerek yor.
-Er meydanının Doman ç’e
yakışır b r noktaya get r lmes
lazım. F z k mkan ve
altyapı çalışmaları y olmalı.
Buradak geleneksel
atmosfer daha da y b r hale
get r p hem güreşç ler hem
de güreş severler daha
güzel b r ortamda ağırlamak
lazım.
-Şeref Arsal ab m n ısrarla
yazmamı sted ğ altın kemer
meseles . Güreşlerde b r altın
kemer ödülü olmalı. Ayrıca
ödül paraları yüksek olmalı.
En ünlü güreşç ler buraya
çekecekt r.
- Özell kle TRT’n n canlı
yayın yapması sağlanmalı.
-Güreşlerden b r gün önce
Tar h Doman ç Yağlı
Pehl van Güreşler
Sempozyumu yapılmalı.
Oturuma bu konuda
uzmanlar get r lmel . Spor
b l mc ler n n d kkat n
Doman ç’e çekmek ç n bu
HALİL ORHAN
Gsm:0544 680 3352 Tel:0(274)661 21 23
Adres:Cumhuriyet Mah.Bursa Cad. NO:19/D
Domaniç\Kütahya
öneml . Ayrıca bu etk nl k
Doman ç Tar h Pehl van
Güreşler ’n n ün vers telerde
tar h , kültürel, ekonom k,
tur st k ve sport f boyutlarının
ele alındığı yüksek l sans ve
doktora tezler n n
yapılmasına ves le olur.
-Daha da ler g d l p
UNESCO tarafından Dünya
Somut Olmayan Kültür
M rası l stes ne g rmek ç n
çalışılır.
-Cazgırlıkta geçen yıl
50.yılını kutlayan tecrübel
Pele Mehmet (Mehmet Tura)
g b cazgırlar get r lmel .
-Böyles ne öneml b r
organ zasyonda maalesef
Doman ç nsanın lg s z ve
tar h değer hakkında
b lg s n n olmadığını kabul
ederek mazeretler b r kenara
bırakarak şe Doman ç
halkından başlamak lazım.
Doman ç nsanının çok y
b lg lend r lmes lazım.
-“Doman ç: Güreş n
Başkent ” sloganı
kullanılmalı. (Geçen yıl
ağustos ayındak köşe
yazımda Osmanlı’nın lk
organ zasyonu olduğuna
da r b r yazı yazmıştım.
Bundan sonrak yazımda
tekrar değ neceğ m.) Yer m
dar, bu meseley yazmaya
devam edeceğ m.…
ÖZ
BU ALANA
AKAY
10 Subat 2016 /Yıl:21/Hafta:06/Sayı:986/Fiyatı: 1 TL
UN - YEM
REKLAM
VEREBİLİRSİNİZ
Balıkes r yolu 3. km
Tavşanlı / KÜTAHYA
İletişim
0541 531 42 09
Taksi Durağının Açılışı Yapıldı
Taksicilerin birleşmesi ile Cumhuriyet meydanına Domaniç Belediyesi tarafından yapılan
Taksi durağının açılışı Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk tarafından yapıldı.
İlçede faal yet gösteren 10
taks c b rleşmes sonucu
meydanda ve garajda
h zmet verecek olan
Meydan Taks n n açılışı,
Doman ç Beled ye
Başkanı Sahvet Ertürk ve
Doman ç' n lk taks c s
Mesut Turan tarafından
kurdeles kes lerek yapıldı.
Cuma namazının ardından
taks durağının açılışına
taks c ler ve vatandaşlar
katıldı. Katılımcılara pasta
ve meyve suyu kram
ed ld .
Açılışta konuşma yapan
Beled ye Başkanı Sahvet
Ertürk, “Taks durağımızın
belk yer nde hata yapmış
olab l r z. Bu b z m
hatamızdır. Ama bunu
düzelteceğ z. Tab k lk
yaz ayında, bahar ayında,
buranın yer n hep beraber
taks c kardeşler m zle
b rl kte tesp t ed p yer n
değ şt receğ z. Ayrı ayrı
yerlerde taks c l k yapmak
çok zor. Beraber b r araya
geld kten sonra Başkan
seç le Kad r Erkan'a da
çok teşekkür eder m.
Doman ç'e meydan taks
hayırlı olsun ” ded .
Taks durağının açılışı
neden yle Başkan Ertürk,
Doman ç'e lk taks c l ğ
başlatan Mesut Turan'a
plaket verd .
Doman ç' n lk taks c s
Mesut Turan
konuşmasında,
“Doman ç'te taks c l k
anlamında b r şey yok ken
ben taks yazıhanes
açtım. Herkes
bana güldü. Yav
burda taks c l k olur
mu d ye, hak katen
3-5 ay boş boş
oturdum. Gelen
g den yok.
Taks metre
taktırdım
taks metre le
g den olmadı. Ama
sonradan, bu şler olmaya
başladı. Doman ç'te İlk kez
taks c l ğe başlayan ben m,
hatırlandığım ç n hep n ze
teşekkür eder m. Allah
taks c kardeşler me kaza
bela vermeden şler n n
devamını d ler m” ded .
VALİ ŞERİF YILMAZ:
"1 MİLYON 645 BİN 584
ADET SÜT DAĞITILACAK"
Kütahya’da 2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı süt
dağıtımıyla başladı. Yarıyıl tatilinden sonra ders başı yapan
çocuklara Vali Şerif Yılmaz süt dağıttı.
2011’de M ll Eğ t m
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı le
Sağlık Bakanlığı
tarafından başlatılan "Okul
Sütü Programı"
kapsamında öğrenc lere
süt dağıtıldı.
Dumlupınar İlkokulu’nda
gerçekleşt r len süt
dağıtımına Val Şer f
Yılmaz, Val Yardımcısı
Yüksel Kara, Emn yet
Müdürü Mehmet Gülnaz,
M ll Eğ t m Müdürü
Coşkun Esen, Kütahya
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürü Ender
Muhammed Gümüş, İl
Sağlık Müdürü Erkan
Gaygısız katıldı.
Sınıflara g r p çocuklarla
sohbet eden Val Yılmaz
daha sonra öğrenc lere süt
dağıttı.
“34 BİN 283 ÖĞRENCİYE
HAFTADA 3 GÜN SÜT”
Programın sona ermes n n
ardından öğretmenler
odasına geçen Val Şer f
Yılmaz “Okul Sütü
Programı” hakkında basın
mensuplarına b lg ler
verd . Val Yılmaz,
“İl m zde uyguladığımız
projelerle eğ t m son
b rkaç yıl çer s nde bell b r
sev yeye çıkardık. Bu
başarı okul darec ler m ze,
öğretmenler m ze,
vel ler m ze ve
öğrenc ler m ze a tt r.
Kütahya eğ t mde hak
ett ğ yere nşallah
gelecek. Kütahya bu
başarı devam ett ğ sürece
Türk ye’de eğ t mde bell
b r sev yey yakalamış
ender llerden b r olacak.
Okul Sütü Programı M ll
Eğ t m Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı le Sağlık
Bakanlığı tarafından
yürütülen b r proje.
Proje kapsamında
anaokulunda,
lkokulda okuyan
öğrenc ler m ze
a leler n muvafakat
alınmak suret yle süt
dağıtımı
gerçekleşt r yoruz.
Pazartes , Çarşamba ve
Cuma günler olmak üzere
haftada üç gün süt
dağıtılacak. Bugün
t bar yle Kütahya l
genel nde 284 okulda 34
b n 283 öğrenc ye haftada
3 gün süt dağıtılacak.
2015-2016 eğ t m-öğret m
yılının k nc yarısında 1
m lyon 645 b n 584 adet
süt dağıtılması
planlanıyor” d ye konuştu.
“GEÇMİŞTE MARSHALL
YARDIMLARI İLE SÜT
TOZU DAĞITILIYORDU”
Dünyadak ve Türk ye’dek
süt tüket m üzer ne de
açıklamalarda bulunan
Val Yılmaz, “K ş başı süt
tüket m İng ltere’de 100,
İtalya’da 63, F nland ya’da
139, İsveç’te 112,
Fransa’da 68,
Romanya’da 75,
Türk ye’de se 24 l tre. Bu
rakamlar dağıtılan sütün
ne anlama geld ğ n açık
b r şek lde ortaya koyuyor.
Ücrets z dağıtılan bu
sütler n ülken n geld ğ
sev yey gösterme
açısından öneml
göstergelerden b r tanes
olduğunu düşünüyorum.
İlkokulda okuduğum
yıllarda Marshall Yardımı
le gelen süt tozlarıyla
beslenm şt k. Bugün çok
şükür kend ülkem zde
ürett ğ m z gerçek sütü
öğrenc ler m ze dağıtıyor,
beslenme alışkanlığını
kazandırmaya çalışıyoruz.
B z zamanında yardımlarla
eğ t m öğret me katkı
vermeye çalışmıştık,
başka ülkelerden yardım
alan Türk ye bugün yardım
eder hale geld ” ded .

Benzer belgeler

13 Ocak 2016 (O).cdr

13 Ocak 2016 (O).cdr tüm halkımızdan özür d ler z ded .

Detaylı

4 Mayıs 2016 (O).cdr

4 Mayıs 2016 (O).cdr Sandalye - Masa - Projektör - Tabure Araç Hoparlörü - Ses Sistemi - Çay Düzeni - Çadır Kamelya - Branda Kaya EMER ( Masa Sandalye 0532 472 71 44 - 0274 614 79 99 Giydirme) K. Zeytinoğlu Cd. TAVŞANLI

Detaylı

29 Haziran 2016.cdr

29 Haziran 2016.cdr H sar İlkokulu Karşısı - DOMANİÇ

Detaylı

Hayme Anamızı 734. Kez Andık

Hayme Anamızı 734. Kez Andık azı beyinsizler son zamanlarda Osmanlı dönemindeki topraklarımızın mız Hatice nine, tek baĢına kalıyordu. ÇoCumhuriyet döneminde satıldığını iddia luk çocuğu vardı. Ancak Hatice nine yalnız 5 Eylül...

Detaylı

Yeniden Seçime Giderken

Yeniden Seçime Giderken Yeşil Bursa Dağcılık kulübü faaliyet sorumlusu Orhan Topal ve Murat Cem Doğançay tarafından 30 kişilik ekip 20

Detaylı