tıklayınız.

Transkript

tıklayınız.

TÜRKİYE
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ
TÜRKİYE
YATIRIM
DANIŞMA
İLERLEME
RAPORU
TÜRKİYE
YATIRIM
DANIŞMA
KONSEYİ
2013KONSEYİ
İLERLEME
RAPORU
2013
İLERLEME
RAPORU
2013
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR ............................................................................................................................................................................ 3
GRAFİKLER ........................................................................................................................................................................... 4
HARİTALAR .......................................................................................................................................................................... 4
RESİMLER ............................................................................................................................................................................. 4
KISALTMALAR .................................................................................................................................................................... 5
ÖNSÖZ .................................................................................................................................................................................. 7
GİRİŞ
.................................................................................................................................................................................. 9
YÖNETİCİ ÖZETİ .............................................................................................................................................................. 10
I.
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER ................................................................................................................ 16
I.A. BÜYÜME ................................................................................................................................................................. 16
I.B. İSTİHDAM .............................................................................................................................................................. 17
I.C. PARA POLİTİKASI, ENFLASYON ve DÖVİZ KURU GELİŞMELERİ.................................................... 18
I.D. DIŞ TİCARET ......................................................................................................................................................... 24
I.E. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR ............................................................................................. 28
I.F. KAMU HARCAMALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ve
MALİ KONSOLİDASYON ................................................................................................................................ 31
I.G. MALİ PİYASALAR ................................................................................................................................................ 33
II. İŞGÜCÜ PİYASASI ve EĞİTİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ...................................................... 36
II.A. İŞGÜCÜ PİYASASI .............................................................................................................................................. 36
II.B. EĞİTİM SİSTEMİ ................................................................................................................................................ 39
III. YASAL ÇERÇEVENİN ve YARGI SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ .......................................................... 42
III. A YARGI SİSTEMİNİN HIZININ, ETKİNLİĞİNİN ve TUTARLILIĞININ ARTIRILMASI .............. 42
IV. ENERJİ ........................................................................................................................................................................... 47
IV.A. ELEKTRİK PİYASASI ....................................................................................................................................... 47
IV.B. DOĞAL GAZ PİYASASI .................................................................................................................................... 48
IV.C. PETROL PİYASASI ............................................................................................................................................ 50
IV.D. LPG PİYASASI ................................................................................................................................................... 51
IV.E. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ ARTIRILMASI ........................... 52
V. FİZİKİ ALTYAPI ........................................................................................................................................................... 55
V.A. ULAŞIM SEKTÖRÜNDE ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ .................................................................... 55
V.B. ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ .......................... 65
VI. YENİLİK ........................................................................................................................................................................ 72
VI.A. ÖZEL SEKTÖR AR-GE YATIRIMLARININ ARTIRILMASI .................................................................. 72
VI.B. AR-GE DESTEKLERİ ........................................................................................................................................ 74
VI.C. ÜNİVERSİTE-SANAYİ DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ ve AR-GE ALTYAPISININ
İYİLEŞTİRİLMESİ ............................................................................................................................................. 87
VI.D. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ......................................................... 89
VII. YATIRIM ARAZİSİNE ERİŞİM ............................................................................................................................. 91
VIII. İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER ................................................... 95
VIII.A. GÜMRÜK SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ve HIZININ ARTIRILMASI ..................................... 95
2
VIII.B. VERGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ve ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI ............101
VIII.C. ÇALIŞMA İZİNLERİ ve DİĞER İZİN SÜREÇLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ ...........................108
IX. TÜRKİYE-BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZİ ...................................................................................................111
IX.A. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) PROJESİ ..................................................114
IX.B. SERMAYE PİYASASI KANUNU .................................................................................................................118
SONUÇ .............................................................................................................................................................................121
TABLOLAR
Tablo 1: Sektörlerin GSYH İçindeki Payları ......................................................................................................... 17
Tablo 2: Temel İşgücü Göstergeleri ........................................................................................................................ 17
Tablo 3: TCMB Tarafından Alım-Satımı Yapılan Döviz Tutarları ............................................................... 24
Tablo 4: Yıllara Göre Dış Ticaret .............................................................................................................................. 25
Tablo 5: İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı ............................................................................................ 27
Tablo 6: Cari İşlemler Dengesi ................................................................................................................................... 30
Tablo 7: Kamu Borç Stoku .......................................................................................................................................... 32
Tablo 8: 2013-2015 Dönemi AB Tanımlı Genel Yönetim Brüt Borç Stoku Tahminleri .................... 32
Tablo 9: 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Tahminleri ve Gerçekleşmeleri ....................................... 32
Tablo 10: Merkezi Yönetim Bütçesi Tahminleri ................................................................................................. 33
Tablo 11: Türk Bankacılık Sektörünün Temel Göstergeleri ......................................................................... 34
Tablo 12: Mahkemelerin Dağılımı ............................................................................................................................ 45
Tablo 13: Doğal Gaz Piyasasında Verilen Lisansların Dağılımı .................................................................... 49
Tablo 14: Doğal Gaz Depolama Tesisleri ............................................................................................................... 49
Tablo 15: Petrol Piyasasındaki Lisansların Dağılımı ....................................................................................... 51
Tablo 16: LPG Piyasası- Lisans Dağılımı ................................................................................................................ 52
Tablo 17: Yıllara Göre Bölünmüş Yol Yapım Uzunlukları ............................................................................. 55
Tablo 18: YİD Modeli ile “Hedef 2023” Programında Gerçekleştirilmesi Planlanan Projeler ........ 56
Tablo 19: Sivil Trafiğe Açık Havalimanı Sayısı (2003-2013) ........................................................................ 63
Tablo 20: Havayolu Yolcu Trafiği (2003-2012).................................................................................................. 64
Tablo 21: Hava Taşıma İşletmelerinin Dağılımı ................................................................................................. 64
Tablo 22: Havayolu İşletmeleri Koltuk-Kargo Kapasiteleri........................................................................... 65
Tablo 23: İnternet Abone Sayıları ............................................................................................................................ 69
Tablo 24: Çeşitli Kanunlar Kapsamında Yararlanılan Ar-Ge İndirimi ve Mükellef Sayıları ............ 76
Tablo 25: TÜBİTAK -TEYDEB Destek Programları İstatistikleri ................................................................. 82
Tablo 26: TTGV Ar-Ge Destekleri ............................................................................................................................. 83
Tablo 27: AB 7. ÇP’de Türk Ortakların Aldıkları Fon Miktarları ................................................................ 84
Tablo 28: San-Tez Programı ....................................................................................................................................... 85
Tablo 29: Teknogirişim Sermayesi Desteği .......................................................................................................... 85
Tablo 30: KOSGEB Tarafından Verilen Ar-Ge ve Yenilik Destekleri........................................................... 86
Tablo 31: İrtifak Hakkı Tesisi ..................................................................................................................................... 94
Tablo 32: Elektronik Veri Değişim Sistemi İstatistikleri ............................................................................... 95
Tablo 33: Elektronik Ortamda Onaylanan Beyanname Oranı ...................................................................... 96
Tablo 34: İhracat Gümrük İşlem Süreleri.............................................................................................................. 96
Tablo 35: İthalat Gümrük İşlem Süreleri ............................................................................................................... 97
Tablo 36: Sarı ve Mavi Hatta Yer Alan Beyanname Oranları ....................................................................... 98
Tablo 37: TAREKS – Sayısal Veriler ......................................................................................................................... 99
3
Tablo 38: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ............................................................................................................ 100
Tablo 39: Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları .................................................................................. 105
Tablo 40: Çalışma İzin Sayıları ............................................................................................................................... 109
Tablo 41: Yeni İzinle Kurulan Bölgesel Yönetim Merkezi Statüsündeki İrtibat Büroları............... 112
Tablo 42: İstanbul Finans Merkezi Strateji Eylem Planı- Tamamlanan Eylemler ............................. 118
GRAFİKLER
Grafik 1: Para Politikası Araçlarının Seyri ........................................................................................................... 19
Grafik 2: Yabancı Para (YP) Zorunlu Karşılık Oranları ................................................................................... 20
Grafik 3: Türk Lirası Zorunlu Karşılık Oranları .................................................................................................. 20
Grafik 4: Yıllık TÜFE Enflasyon Oranı .................................................................................................................... 21
Grafik 5: TL Ve Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin ABD Doları Karşısında Değeri
(01.11.2010=1) ................................................................................................................................................................ 22
Grafik 6: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ......................................................................................................... 29
Grafik 7: Elektronik Haberleşme Sektörü- Net Satış Gelirleri ...................................................................... 66
Grafik 8: Sabit ve Mobil Telekomünikasyon Sektöründe Yatırım ............................................................... 67
Grafik 9: Elektronik Haberleşme Sektörü- Trafik Miktarı.............................................................................. 68
Grafik 10: Elektronik Haberleşme Sektörü- Trafik Dağılımı ......................................................................... 69
Grafik 11: Hızlara Göre Sabit Geniş Bant Abonelerinin Dağılımı ................................................................ 70
Grafik 12: Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı ............................................................................................... 72
Grafik 13 : Ar-Ge Harcamaları Oranı- Sektörel Dağılım .................................................................................. 73
Grafik 14: TZE Ar-Ge Personeli ve Araştırmacı Sayısı ..................................................................................... 74
Grafik 15: Patent Başvuruları .................................................................................................................................... 90
HARİTALAR
Harita 1: TCDD Yüksek Hızlı Tren Hatları ............................................................................. 57
Harita 2: Lojistik Merkezler ..................................................................................................... 60
RESİMLER
Resim 1: TCDD Kullanımındaki Trenlerden Bazıları ............................................................. 58
Resim 2: Marmaray Projesi ...................................................................................................... 59
Resim 3: Hizmete Açılan Bazı Lojistik Merkezler .................................................................. 61
4
KISALTMALAR
AB
AB-IPA-4
Avrupa Birliği
Katılım Öncesi Yardım Aracı - İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
AEO
Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması
AİP
Ar-Ge
Aktif İşgücü Programları
Araştırma ve Geliştirme
BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BİST
Borsa İstanbul
BOTAŞ
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş
BTK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
CNG
Sıkıştırılmış Doğal Gaz
ÇP
DGÖ
AB 7. Çerçeve Programı
Dünya Gümrük Örgütü
DHMİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
EFTA
Avrupa Serbest Ticaret Birliği
EPDK
EPİAŞ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Enerji Piyasaları Anonim Şirketi
EVD
GAP
GİTES
Elektronik Veri Değişimi
Güneydoğu Anadolu Projesi
Girdi Tedarik Stratejisi
GSYH
HSYK
İFM
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
İstanbul Finans Merkezi
IMF
IPA
İŞKUR
Uluslararası Para Fonu
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
Türkiye İş Kurumu
ITGEP
ITGI
KDV
Irak-Türkiye Doğal Gaz İhraç Projesi
Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Projesi
Katma Değer Vergisi
KGM
KKTC
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KOBİ
LNG
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
Sıvı Doğal Gaz
LPG
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MEB
MESGEP
Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi
METALS
METEK
Denizcilik Eğitim Öğretimi ve Bağlantılı Öneriler Projesi
Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi
KOSGEB
5
NCTS
OECD
Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı
OSB
Organize Sanayi Bölgesi
ROM
San-Tez
Rezerv Opsiyonu Mekanizması
Sanayi Tezleri
SEGBİS
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
STA
TANAP
Serbest Ticaret Anlaşmaları
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
TAREKS
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi
TBMM
TCDD
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları
TCMB
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TEDAŞ
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
TEYDEB
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
TL
Türk Lirası
TPAO
TPE
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türk Patent Enstitüsü
TTGV
TTO
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜFE
Tüketici Fiyatları Endeksi
TÜİK
TÜPRAŞ
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş
TYDTA
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
TZE
UDY
Tam Zamanlı Eşdeğer
Uluslararası Doğrudan Yatırım
UMEM
UNCTAD
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
UNDP-GEF
Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi
UYAP
WEST
Ulusal Yargı Ağı Projesi
Otelcilik ve Turizm İşletmelerinde Uygulamalı Eğitim Projesi
WIPO
Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Kuruluşu
YDK
Türkiye Yatırım Danışma Konseyi
YHT
Yüksek Hızlı Tren
YİD
Yap-İşlet-Devret
YOİKK
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
YP
Yabancı Para
6
ÖNSÖZ
Başkanlığı Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Yatırım Danışma
Konseyi tarafından bir önceki toplantıda ortaya konan tavsiye kararlarına ilişkin gelişmeleri
içeren “Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu”nun yedincisini sunmaktan büyük
onur duymaktayım.
İlgili kurum ve kuruluşların sağladığı bilgiler doğrultusunda hazırlanan bu rapor, yatırımcı dostu
bir yaklaşımla sürdürülen çalışmaların takibinde ve bu çalışmalara yön verilmesinde önemli bir
rol oynamaktadır.
Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmak amacıyla
2004 yılında oluşturulan Yatırım Danışma Konseyinin 11 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen
yedinci toplantısında, konsey üyeleri küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin
rekabetçi konumunu korumak için attığı adımları takdirle karşıladıklarını ifade etmişlerdir.
Nitekim Türkiye, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen güçlü iç pazarı ve genç
nüfusu ile uygulamakta olduğu özel sektör odaklı politikalar sonucunda, 2003-2012 yılları
arasında büyümesini ortalama %5,1 oranında gerçekleştirerek istikrarlı bir yapısını
korumuştur.
2012 yılında gerçekleştirilen 152,5 milyar ABD Doları tutarındaki ihracatı ile Türkiye, dış ticaret
hacmini 2012 yılı sonu itibarıyla 389 milyar ABD Doları seviyesine taşımıştır. Dünya
ticaretinden aldığı payı artıran Türkiye, 2012 yılındaki performansı ile Cumhuriyet tarihinin
rekorunu kırmıştır. Bu ihracat artışında hem pazar hem de ürün çeşitlendirilmesi önemli rol
oynamıştır.
2002 yılı sonuna kadar Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı yaklaşık 15
milyar ABD Doları düzeyindeyken, bu rakam 2013 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla yaklaşık 130
milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle; Türkiye, geçmiş 80 yılda ülkemize gelen
yatırımların yaklaşık sekiz buçuk katını son on yılda çekmeyi başarmıştır.
Öte yandan, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında, daha büyük, daha güçlü
bir Türkiye hedeflemekteyiz. Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi
içerisinde yer almasını, 500 milyar ABD Doları mal ve 150 milyar ABD Doları hizmet ihracatına
erişmeyi planlamaktayız. Bu kapsamda, 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi ve iş ortamının daha
rekabetçi bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde ve
kararlılıkla devam etmekteyiz.
7
Özellikle son yıllarda yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında Türkiye’nin sergilediği başarılı
performansta, 2012 yılında yenilenen yapısı ile daha somut ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşan
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunun çalışmalarının katkısı
büyüktür. YOİKK platformu küresel ölçekte kamu-özel sektör diyaloğunun başarılı örnekleri
arasında yer almaktadır.
Diğer taraftan, tüm yatırımcılara Cumhuriyet tarihimizin en avantajlı yatırım teşvik unsurlarını
sunan Yeni Teşvik Sistemi, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Yeni
Teşvik Sisteminin uygulamada olduğu 20 Haziran 2012- 20 Haziran 2013 tarihleri arasında
düzenlenen yatırım teşvik belge sayısı %22, öngörülen sabit yatırım tutarı %62i öngörülen
istihdam ise %59 oranında artmıştır.
Tüm bu çalışmalar neticesinde, Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri yakından takip eden
uluslararası yatırımcılar da Türkiye’nin küresel ekonomide ve küresel ticarette belirleyici bir rol
oynadığının bilincinde olarak yatırım kararlarını vermektedirler. Uluslararası şirketler,
Türkiye’yi artık sadece yatırım yapılacak ülke olarak değil, coğrafi konumu,, nitelikli insan
kaynağı ve sahip olduğu gelişmiş altyapısı gibi avantajları dolayısıyla bölgesel bir yönetim
merkezi olarak da değerlendirmektedirler. Türkiye dinamik ekonomik yapısı, iş fırsatları ve
özellikle de genç ve teknolojiye yatkın nüfusu ile bu anlamda büyük bir potansiyele sahip
olduğunu kanıtlamıştır.
Bu raporda da belirtildiği üzere Türkiye Yatırım Danışma Konseyi’nin 2012 yılında yapılan
toplantısından bu yana, konsey üyelerinin tavsiyelerde bulundukları hususlarda da önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir. Söz konusu ilerlemelerle ilgili detaylı bilgiler içeren bu kapsamlı
raporu, konsey üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.
Zafer ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı
8
GİRİŞ
Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, Türkiye'nin uluslararası
alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi
çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla oluşturulan Türkiye Yatırım
Danışma Konseyi’nin (YDK) yedinci toplantısı, Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın
başkanlığında 11 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantıda, dünyanın önde gelen şirketleri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankasının üst düzey yöneticileri, Türk özel sektörünü temsil eden dört sivil toplum
kuruluşunun başkanları, yatırım ortamıyla ilgili görev ve sorumluluğu olan kabine üyeleri ile
ilgili bürokratlar bir araya gelmiş ve bir önceki yapılan toplantıdan bu yana sağlanan gelişmeleri
değerlendirmişlerdir.
Toplantı sonrasında kamuoyuyla da paylaşılan sonuç bildirisinde Konsey üyeleri, Türkiye’nin
yatırım yeri olarak cazibesini artıracak önlemler konusundaki önerilerini, dokuz ana başlık
altında toplamışlardır:
Temel Ekonomik Göstergeler
İşgücü Piyasası ve Eğitim Sisteminin Etkinleştirilmesi
Yasal Çerçevenin ve Yargı Sisteminin İyileştirilmesi
Enerji
Fiziki Altyapı
Yenilik
Yatırım Arazisine Erişim
İş Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Diğer Öneriler
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
Konsey tavsiye kararlarında vurgulanan hususlar, yatırım ortamı ile ilgili görev ve sorumluluğu
bulunan kamu kurum ve kuruluşların gündemlerinde her zaman olduğu gibi öncelikli olarak yer
almakta olup, YOİKK Teknik Komite Eylem Planlarının oluşturulması sürecinde de dikkate
alınmaktadır.
Bir önceki yıl yapılan toplantıdan bu yana ülkemiz yatırım ortamına ilişkin hususlarda Konsey
kararları doğrultusunda sağlanan gelişmeler hakkında yaklaşık 50 kurum ve kuruluştan derlenen
bilgilerle oluşturulan 2013 yılı Yatırım Danışma Konseyi İlerleme Raporu, Konsey üyelerinin ve
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
9
YÖNETİCİ ÖZETİ
I. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
2012 yılında ise %2,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2013 yılının ilk çeyreğinde %2.9, ikinci
çeyreğinde %4.4 oranında büyümeyi başarmış ve üst üste 15 çeyrek büyüyerek istikrarlı
bir performans sergilemiştir.
2013 yılı Haziran döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz yıl aynı döneme
göre 0,8 puanlık artış ile %8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranı ise,
2013 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %51.9
olarak gerçekleşmiştir.
İhracat, 2012 yılında %13 oranında artarak 152,5 milyar ABD Doları düzeyine, 2013 yılı
Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 oranında artış
göstererek 88,3 milyar ABD Doları seviyesinde yükselmiştir.
Türkiye’nin temel ihracat pazarı olan Avrupa Birliği (AB) bölgesine yönelik ihracatı,
2007 yılında toplam ihracatın %56’sını oluşturmaktayken, bu oran 2011 yılında %46’ya,
2012 yılında ise %39’a gerilemiştir. 2013 yılının ilk yedi ayında ise ihracatımızın
%40,8’sı AB bölgesine gerçekleştirilmiştir.
Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile ticaret hacmini genişleten Türkiye; 2007 yılında toplam
ihracatın %14’ünü bölge ülkelerine yaparken, 2012 yılında bu oranı %28 seviyesine
yükselmiştir. 2013 yılının ilk yedi ayında söz konusu bölgeye yapılan ihracat, geçen yıla
göre biraz azalmış ve toplam ihracatımızın %23.9’u olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılında 12,6 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşen Türkiye’ye yönelik
uluslararası doğrudan yatırım girişi 2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla ise 6,8 milyar ABD
Doları seviyesine ulaşmıştır.
2013 yılının ilk yedi ayında gerçekleşen yatırım girişlerinin yaklaşık %62,5’i AB ülkeleri
kaynaklı olurken, Asya ülkelerinin payı %28,8 seviyesindedir.
14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 281.054.809 SDR’lik son anapara geri ödemesi ile
birlikte Türkiye’nin IMF’ye Stand-By düzenlemelerinden kaynaklanan borç yükümlülüğü
sona ermiştir.
2011 yılında %10,45 seviyesinde olan enflasyon oranı, 2012 yılında 4,3 puan gerileyerek
%6,16 oranında gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla tüketici enflasyonu bir
önceki aya göre %0,1 oranında gerileyerek %8,17 oranında gerçekleşmiştir. Enflasyonun
10
beklenenden yüksek seyretmesinde esas olarak işlenmemiş gıda fiyatlarındaki
gelişmeler belirleyici olmuştur.
AB tanımlı genel yönetim nominal borç stokunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)’ya
oranı 2009 yılında %46,1 seviyesinde iken, bu oran 2012 yılı sonu itibarıyla %36,2’ye
gerilemiştir.
2012 yılı merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı %2,1 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılı sonunda ise merkezi yönetim bütçe açığının %1,8’e seviyesine düşürülmesi
hedeflenmektedir.
Bankacılık sektörünün toplam aktifleri Haziran 2013 itibarıyla son bir yılda %19,9
oranında artış göstererek 1,528 trilyon Türk Lirasına ulaşmıştır.
Mali piyasalar içinde önemli bir rol oynayan Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe
2012 yılı Aralık sonu itibarıyla 58 sigorta ve emeklilik şirketi, 1 reasürans şirketi
bulunmaktadır. Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinde çalışan toplam personel sayısı 2012 yıl
sonu itibarıyla 17.304’tür.
II.
İŞGÜCÜ PİYASASI ve EĞİTİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
Ulusal İstihdam Stratejisi (2013-2023) ve Eylem Planı (2013-2015) ile; Türkiye’nin işgücü
piyasasındaki yapısal sorunların çözümlemek üzere büyüme ve istihdam kapasitesi
yüksek yedi sektöre ilişkin toplam 41 hedef, 57 politika ve 204 tedbir belirlenmiştir.
2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenci sayısı
777.741 iken ön lisans açık öğretim programlarına kayıtlı öğrenci sayısı ise 749.965’tir.
2012 yılında işgücü piyasasının ihtiyaçlarını gözönüne alarak meslek standartlarını
geliştirmek üzere verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 4.624 olup, 2013 yılı Haziran ayı
itibarıyla bu sayı 6.089’a ulaşmıştır.
11
III. YASAL ÇERÇEVENİN ve YARGI SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Yasal çerçevenin ve yargı sisteminin iyileştirilmesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanunlarda köklü değişiklikler
yapılmıştır.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla, AB
Müktesebatıyla tam bir uyum gerçekleştirilmiş, tek ortaklı anonim ve limited şirket
kurulabilmesi ile anonim şirket yönetim kurulunun tek üyeden oluşmasına ve elektronik
ortamda
çeşitli
işlemler
yapılmasına
olanak
sağlanarak
kolay
karar
alma
mekanizmalarının oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.
818 sayılı Borçlar Kanununun yerini almak üzere, ilgili mevzuat ve kaynak kanunlarda
gerçekleşen değişikliklerle paralellik sağlayan, dili sadeleştirilen ve uygulamada
karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hükümler içeren yeni bir Borçlar Kanunu 1
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 6460 sayılı Kanunla gerçekleştirilen
değişiklikler sonucunda, iş durumunun gerekli kıldığı hallerde hukuk mahkemelerinin
birden fazla dairesinin olduğu adliyelerde, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak daireler arasındaki iş dağılımı, herhangi bir kanun değişikliğine gerek
kalmaksızın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenebilecektir.
IV. ENERJİ
Elektrik sektörünün daha liberal ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını teminen 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu, 30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Kanun kapsamında, Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ)’nin kurulması, yerli
kömür ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine teşvik sağlanması, mevcut
teşviklerin sürelerinin uzatılması ve yenilenebilir kaynaklarımızın daha verimli
kullanılması amacıyla bazı tesislerin de lisanssız elektrik üretimi kapsamına alınması gibi
hususlar düzenlenmektedir.
Türkiye'nin elektrik arzı 2012 yılında yaklaşık 239 milyar kWh, 2013 yılı Haziran ayı sonu
itibarıyla yaklaşık 116 milyar kWh, elektrik tüketimi ise 2012 yılında 241 milyar kWh,
2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ise 119 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı sonu itibarıyla 58 doğalgaz dağıtım bölgesinin ihalesi tamamlanmış, 65 adet
doğalgaz dağıtım lisansı verilmiştir.
12
2013 yılı ilk altı ayı içerisinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasasında toplam 167 adet
lisans verilmiştir. Böylece, piyasada yürürlükte olan toplam lisans sayısı 10.285’e
ulaşmıştır.
Petrol piyasasında 2012 yılında 1.436 bayilik, 17 adet dağıtıcı lisansı, 12 adet depolama
lisansı, 10 adet ihrakiye teslimi lisansı, 1 adet iletim lisansı, 27 adet madeni yağ lisansı, 10
adet serbest kullanıcı lisansı, 31 adet taşıma lisansı (deniz yolu) ve 1 adet işletme lisansı
verilmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin verilere bakıldığında, 2012 yılında toplam elektrik
üretiminin 239.101 GWh olup, bunun 90.847 GWh’lık kısmı kamu, geri kalan 148.254
GWh’lık kısmı ise özel sektör santralleri tarafından üretildiği görülmektedir.
V. FİZİKİ ALTYAPI
2003
yılı
sonu
itibarıyla
63.143
km
olan Karayolları
Genel
Müdürlüğü’nün
sorumluluğundaki toplam karayolu ağı uzunluğu 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla 65.499
km’ye ulaşmıştır. Toplam karayolu ağının %3’ü (2.244 km) otoyol, %48’i (31.375 km)
devlet yolu, %49’u (31.880 km) ise il yoludur.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2012 yılı sonu itibarıyla 11.120 km
konvansiyonel, 888 km yüksek hızlı demiryolu olmak üzere toplam 12.008 km demiryolu
ağına sahiptir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanı sayısı, DHMİ
denetimli özel şirket tarafından işletilen 3 adet havalimanı ile birlikte toplam 50’dir.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından işletilen Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Havalimanı ve özel sektör tarafından işletilen İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı ile birlikte, 52 havalimanı sivil havacılık trafiğine açıktır.
2012 yılı sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin
net satış gelirleri toplamı 30,88 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam gelirlerdeki payını sürekli
artıran mobil işletmecilerin pazar payı 2012 yılında %55 seviyesine ulaşırken sabit telefon
yatırımlarının payı %23’e kadar gerilemiştir.
2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 20,1 milyon internet abonesi bulunmaktadır.
2012 yılında bir önceki yıla göre toplam internet abone sayısında %42 oranında artış
gerçekleşmiştir.
13
VI. YENİLİK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2011 yılı Araştırma
Geliştirme (Ar-Ge) anketi sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye’de Ar-Ge harcamaları,
2000 yılına kıyasla üç kata yakın bir artışla yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ar-Ge
harcamalarının GSYH içindeki oranı ise 2000 yılındaki %0,48 değerine kıyasla yaklaşık iki
kat artış göstererek 2011 yılında %0,86 değerine ulaşmıştır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından sağlanan destek programlarının yanı sıra,
Maliye Bakanlığı’nca çeşitli vergisel destekler ve Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından da Ar-Ge
faaliyetlerine yönelik çeşitli destekler sunulmaktadır.
VII. YATIRIM ARAZİSİNE ERİŞİM
Yatırımcılara Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerler üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilmekte olup bu kapsamda 113 ön izin,
23 irtifak hakkı tesisi sağlanmıştır.
İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek ve doğrudan yabancı yatırımları ve
teknoloji girişini hızlandırmak amacıyla kurulan serbest bölgelerde kullanıcıların ihtiyaç
duyduğu altyapı ve üstyapı yatırımları Serbest Bölge Kurucu ve İşletici şirketlerince
gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de halihazırda faal bulunan 19 serbest bölge faaliyet
göstermektedir.
Büyük ölçekli yatırımlara gerekli niteliklere haiz arsa sunulması amacıyla oluşturulan
endüstri bölgeleri arasında yer alan Ceyhan ve Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi,
Filyos Endüstri Bölgesinde altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.
Yatırımcılara kullanıma hazır altyapı imkânları ve sosyal tesisler sunan organize sanayi
bölgelerinin sayısı 266’a, teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı ise 39’a ulaşmıştır.
VIII. İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER
Gümrük beyannamesinde yer alan bilgilerinin gümrük müşavirleri, ithalat-ihracat
şirketleri ve taşıyıcı firmalar tarafından elektronik ortamda transferini sağlayan
14
Elektronik Veri Değişimi (EVD) sistemi aracılığıyla onaylanan beyanname oranı, 2006
yılından bu yana artış göstermiş ve 2012 yılında bu oran %94 olarak gerçekleşmiştir.
Yabancı çalışma izinlerinde işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla
başvurulara ilişkin veri tabanı oluşturulmuş ve işlemlerin sonuçlandırma süresi
kısaltılmıştır. Bu çerçevede 2012 yılında verilen yabancı çalışma izni sayısı bir önceki yıla
kıyasla %90 oranında artarak 32.285’e ulaşmıştır.
IX. TÜRKİYE-BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZİ
Türkiye, son 10 yıllık dönemde yaşadığı güven ve istikrar ortamı sayesinde Ortadoğu,
Avrasya, Afrika bölgesinde uluslararası pek çok şirket tarafından tercih edilen bir merkez
konumuna gelmiştir.
3 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile herhangi bir
çokuluslu şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim
stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka
yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test
edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere
ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması hususlar bölgesel yönetim merkezi
faaliyeti kapsamında sayılmış ve 10 yıl süre ile irtibat bürolarının faydalandıkları destek
unsurlarından yararlanmaları sağlanmıştır.
3 Temmuz 2012 tarihinden itibaren başlayan uygulamayla birlikte geçen 14 aylık
dönemde, Bölgesel Yönetim Merkezi olarak faaliyet göstermek şartıyla, 15’i ilk izin, 5’i ise
süre uzatımı talebine istinaden 20 irtibat bürosuna izin verilmiştir.
İstanbul’un öncelikle bölgesel ve nihai olarak küresel bir finans merkezi olması yönünde
bir vizyona sahip olan Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamındaki çalışmalar,
İstanbul Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında sürdürülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanununda, finans piyasasının getirdiği yenilikler, küresel finansal kriz,
yeni Türk Ticaret Kanununca getirilen yenilikler ve AB Mevzuatı uyum çalışmaları
nedeniyle köklü bir değişikliğe gidilmiş ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 30 Aralık
2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
15
Temel Ekonomik Göstergeler
I.
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
I.A. BÜYÜME
Küresel ekonomik kriz birçok makroekonomik gösterge üzerinde olduğu gibi büyüme verileri
üzerinde de etkisini göstermiştir. 2009 yılında yaşanan daralma sonrasında 2010 yılında dünya
ekonomisi toparlanma sürecine girmiş ve %5,1 oranında büyümüştür. Ancak 2011 yılında bu
toparlanma süreci sürdürülememiştir. 2011 yılı Ağustos ayından itibaren küresel büyümeye
ilişkin endişelerin artmasıyla küresel ölçekte aşağı yönlü riskler artmaya başlamıştır. Böylece
ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması sonucunda dünya ekonomisi 2011 yılında %3,9 ve 2012
yılında ise %3,1 oranında büyümüştür. 2013 yılında ise dünya ekonomisinin %3,1 oranında
büyümesi beklenmektedir1.
Özellikle, Avro Bölgesi’nde yaşanan mali çalkantılar ve kaybolan güven ortamı, gelişmiş
ülkelerde büyüme performansının beklenenden daha düşük seyretmesine neden olmuştur. Bu
durum gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin büyümelerine olumsuz yönde yansımıştır.
2012 yılında %1,2 oranında büyüyen
gelişmiş ekonomilerin 2013 yılında %1,2 oranında
büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2012 yılında %4,9 büyüyen, yükselen ve gelişmekte olan
ekonomilerin ise 2013 yılında %5,0 oranında büyümesi beklenmektedir2.
2011 yılında dünya ekonomilerinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye %8,8
oranında büyümüştür. 2012 yılında ise %2,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2013 yılının
ilk çeyreğinde %2,9, ikinci çeyreğinde ise %4,4 oranında büyümeyi başarmış ve üst üste
15 çeyrek büyüyerek istikrarlı bir performans sergilemiştir.
2012 yılında tarım sektöründe %3,5, hizmetler sektöründe ise %2,6 oranında katma
değer artışı sağlanmıştır.
1
2
IMF verilerine göre.
IMF verilerine göre.
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 1: Sektörlerin GSYH İçindeki Payları
Sabit Fiyatlarla, % Değişim
2011
2012
2013
Yıllık
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
2010
2011
2012
2013(1)
Tarım
8,6
6,9
5,1
6,0
5,6
3,7
2,1
3,4
4,3
5,5
2,4
6,1
3,5
3,0
Sanayi
15,1
9,1
9,3
6,1
3,2
3,4
1,5
-0,4
1,1
3,1
12,8
9,7
1,9
4,0
Hizmetler
11,2
9,8
10,0
5,4
3,2
2,8
1,4
2,3
4,1
5,4
8,6
9,0
2,4
4,2
GSYH
12,4
9,3
8,7
5,3
3,1
2,8
1,5
1,4
2,9
4,4
9,2
8,8
2,2
4,0
(1) Program Tahmini
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
I.B. İSTİHDAM
2013 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,8 puanlık artış ile %8,8
seviyesinde gerçekleşmiştir.
İstihdam edilenlerin sayısı, 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 742 bin kişi artarak 26 milyon 319 bin kişiye yükselmiştir. İstihdam
edilenlerin %24,6’sı tarım, %19,1’i sanayi, %7,4’ü inşaat, %49’u ise hizmetler
sektöründe yer almaktadır.
Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013 yılı Haziran itibarıyla bir önceki yılın
aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %51,9 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 2: Temel İşgücü Göstergeleri
Kurumsal olmayan
nüfus (Bin Kişi)
15 ve daha yukarı yaştaki
nüfus (Bin Kişi)
İşgücü (Bin Kişi)
İstihdam (Bin Kişi)
İşsiz (Bin Kişi)
İşgücüne katılma oranı
(%)
İstihdam oranı (%)
İşsizlik oranı (%)
Tarım dışı işsizlik
Türkiye Geneli
2012
2013
73.561
74.416
Kentsel Yerler
2012
2013
50.376
50.865
(Bin Kişi, %)*
Kırsal Kesim
2012
2013
23.186
23.551
54.680
55.566
37.641
38.133
17.039
17.432
27.803
25.577
2.226
50,8
28.844
26.319
2.525
51,9
18.284
16.463
1.821
48,6
19.178
17.148
2.030
50,3
9.519
9.114
405
55,9
9.665
9.171
495
55,4
46,8
8,0
10,2
47,4
8,8
11,0
43,7
10,0
10,3
45,0
10,6
10,9
53,5
4,3
9,8
52,6
5,1
11,4
17
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Türkiye Geneli
2012
2013
oranı (%)
Genç nüfusta işsizlik
oranı(1)(%)
İşgücüne dahil
olmayanlar (Bin Kişi)
Kentsel Yerler
2012
2013
(Bin Kişi, %)*
Kırsal Kesim
2012
2013
15,7
17,1
19,0
19,8
9,5
11,7
26.877
26.722
19.358
18.955
7.520
7.767
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus
* Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış, Haziran 2012-2013
Not: Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Kaynak: TÜİK
I.C. PARA POLİTİKASI, ENFLASYON ve DÖVİZ KURU GELİŞMELERİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temel amacı fiyat istikrarı olmakla birlikte, bu
amaç ile çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını da desteklemektedir. Bunun
yanında, son küresel kriz sonrasında dünya piyasalarındaki gelişmeler fiyat istikrarı kadar
finansal istikrarın da önemini ortaya koymuş ve bu çerçevede TCMB, finansal istikrarı da
gözeten esnek para politikası uygulamaya başlamıştır.
1. Para Politikası ve Enflasyon
1.a. Yeni Para Politikası Stratejisi
Küresel kriz sonrasında TCMB tarafından tasarlanan ve makro finansal riskleri de gözeten yeni
para politikası, sermaye akımlarındaki oynaklığın, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı bozucu
etkilerinin sınırlandırılmasına önem vermektedir. Ayrıca, 2012 yılında söz konusu politika
çerçevesi yeni politika araçlarıyla zenginleştirilmiştir. Bu doğrultuda, para politikası
uygulamaları çerçevesinde, faiz koridoru, etkin likidite yönetimi, zorunlu karşılıklar ve Rezerv
Opsiyonu Mekanizması (ROM) gibi politika araçları aktif olarak kullanılmaktadır.
Yeni Para Politikası: Uygulama ve Sonuçlar
TCMB, 2012 yılının ilk çeyreğinde küresel risk algılamalarındaki olumlu seyre karşın
maliyet unsurlarındaki yukarı yönlü riskler nedeniyle temkinli bir para politikası
izlemiştir. Küresel ölçekte parasal genişlemeye ilişkin alınan kararlar göz önünde
bulundurularak 2012 yılı Şubat ayında faiz koridorunun üst sınırı 100 baz puan
düşürülmüştür.
18
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 1: Para Politikası Araçlarının Seyri
Gecelik Borç Alma -Verme Faiz Koridoru
TCMB Ortalama Fonlama Faizi
BIST Gecelik Repo Faizleri (10 günlük HO)
Politika Faizi
Kaynak: BORSA İstanbul (BİST), TCMB
TCMB, 2012 yılı Nisan-Mayıs döneminde enflasyondaki geçici artışların enflasyon
görünümünü bozmasını engellemek amacıyla ek sıkılaştırma politikaları uygulamıştır.
Yılın üçüncü çeyreğinde gecelik borç verme faiz oranı, Eylül ayında 150 ve Ekim ayında 50
baz puan indirilerek faiz koridoru daraltılmış, ancak küresel ekonomiye dair
belirsizliklerin sürmesi nedeniyle para politikasının esnekliği korunmaya devam
edilmiştir. Yılın son çeyreğinde ise Türkiye’ye yönelik risk algılamalarındaki iyileşme
sayesinde gecelik borç verme faiz oranı 50 baz puan ve politika faizi ise 25 baz puan
düşürülmüştür.
2013 yılında, küresel belirsizliklerin devam etmesinin yarattığı makro finansal riskleri de
gözeterek esnek para politikası uygulamalarına devam edilmektedir. 2013 yılı Mayıs ayına
kadar kısa vadeli faizlerin düşük seviyelerde tutulması ve buna paralel olarak TCMB
fonlama maliyetlerinin düşürülmesi doğrultusunda bir politika izlenmiştir. Bu kapsamda,
Ocak ve Şubat aylarında gecelik borç verme ve alma faiz oranları 25’er baz puan indirilmiş
ve politika faizi %5,5 düzeyinde sabit tutulmuştur. Mart ayında ise, borçlanma faiz oranı
%4,5 düzeyinde sabit tutulmuş; borç verme faiz oranı %8,5’den %7,5’e indirilmiştir. Nisan
ayında politika faiz oranı %5,5’den %5’e indirilirken, borçlanma faiz oranı %4,5’ten %4’e;
borç verme faiz oranı %7,5’den %7’ye indirilmiştir. Son olarak Mayıs ayında da politika
faizi ile gecelik borç verme ve alma faiz oranları 50’şer baz puan indirilirken, yabancı para
zorunlu karşılık oranları ve döviz Rezerv Opsiyonu Katsayıları artırılmıştır.
2013 yılı Mayıs ayının sonlarından itibaren küresel para politikalarına dair artan
belirsizlikler nedeniyle para politikasında değişikliğe gidilmiştir. Türk Lirasında yaşanan
oynaklık ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine TCMB tarafından likidite
19
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
politikası sıkılaştırılmış, ayrıca döviz satım ihalelerine başvurulmuştur. Enflasyonda
gözlenen artışın fiyatlama davranışlarında bozulmaya yol açmasını engellemek ve finansal
istikrarı desteklemek amacıyla Temmuz ayında faiz koridorunun üst sınırı 75 baz puan
artırılmıştır. Ağustos ayında ise faiz koridorunun üst bandı 50 baz puan daha artırılarak
%7,75 seviyesine yükseltilmiştir.
Grafik 2: Yabancı Para (YP) Zorunlu
Karşılık Oranları
YP Zorunlu Karşılık Aralığı
Ağırlıklı Ortalama YP Zorunlu Karşılıklar
Kaynak: TCMB
Grafik 3: Türk Lirası Zorunlu Karşılık
Oranları
TL Zorunlu Karşılık Aralığı
Ağırlıklı Ortalama TL Zorunlu Karşılıklar
Kaynak: TCMB
1.b. Enflasyon
2011 yılında %10,45 seviyesinde olan enflasyon 2012 yılında 4,3 puan gerileyerek %6,16
oranında gerçekleşmiştir. 2012 yılında, maliyet ve talep baskılarının hafiflemesi ile temel
enflasyon göstergeleri aşağı yönlü bir eğilim sergilemiştir. Öte yandan, enerjideki fiyat ve vergi
ayarlamaları enflasyonu olumsuz etkileyen faktörler olmuştur. Sonuç olarak, 2012 yılında
tüketici enflasyonu %5 olan hedefin 1,2 puan üzerinde gerçekleşirken belirsizlik aralığının
içinde kalmıştır.
20
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 4: Yıllık TÜFE Enflasyon Oranı*
14,00
TÜFE
Hedef
Belirsizlik Aralığı
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
0913
0313
0912
0312
0911
0311
0910
0310
0909
0309
0908
0308
0907
0,00
0307
2,00
* Yıllık % Değişim, % Puan
Kaynak: TÜİK, TCMB
2013 yılı ilk çeyreğinde ise yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 1,1 puan
artarak %7,29 oranına yükselmiştir. Bu gelişmede işlenmemiş gıda fiyatları ile tütün
ürünleri fiyat artışları temel belirleyici olmuştur. Son olarak, Nisan ayında tüketici fiyatları
%0,42 oranında artarken yıllık enflasyon %6,13’e düşmüştür. Bu düşüşte enerji
fiyatlarındaki baz etkisi ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur.
Temel enflasyon göstergeleri ise ılımlı seyrini korumuştur.
2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla tüketici enflasyonu bir önceki aya göre %0,1 oranında
gerileyerek
%8,17
oranında
gerçekleşmiştir.
Enflasyonun
beklenenden
yüksek
seyretmesinde esas olarak işlenmemiş gıda fiyatlarındaki gelişmeler belirleyici olmuştur.
Öte yandan, döviz kuru gelişmelerinin temel mal grubu fiyatları üzerindeki etkileri ikinci
çeyrek sonu itibarıyla henüz gözlenmezken, temel mal grubu fiyatları baz etkisinin de
katkısıyla düşüş eğilimini sürdürmüştür.
Bununla birlikte enflasyon beklentileri halen 2013 ve 2014 yıl sonları için %5 olarak
belirlenen hedefin üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede enflasyonun, 2013 yılı sonunda
ortalama %6,2, 2014 yılı sonunda ise ortalama %5 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
21
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2. Döviz Piyasaları
2.a. Döviz Kuru Gelişmeleri
TCMB, 2010 yılından itibaren uyguladığı politikalarla, sermaye akımlarının artması sonucu
kurlarda belirginleşen oynaklığı sınırlamayı hedeflemiştir. Bu çerçevede, Türk Lirasındaki
aşırı değerlenmenin giderilmesi için politika faiz oranları düşürülmüş ve faiz koridoru aşağı
yönlü genişletilerek kısa vadeli piyasa faizlerinin oynak seyretmesine izin verilmiştir.
Bu kapsamda, 2013 yılı ilk çeyreğinde sermaye akımlarının oynaklığındaki artışa paralel
olarak birçok gelişmekte olan ülke para birimi ABD Doları karşısında değer kaybetmiştir. Öte
yandan, çeyrek sonunda risk iştahının yeniden toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte
gelişmekte olan ülke para birimleri yeniden değerlenmiştir. Yılın ilk çeyreğinde Türk Lirası
da gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir eğilim izlemiştir.
Grafik 5: TL Ve Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerinin ABD Doları Karşısında Değeri
(01.11.2010=1)*
*Gelişmekte olan ülkeler arasında Polonya, Brezilya, Şili, Macaristan, Güney Afrika, Endonezya, Kolombiya,
Meksika, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Romanya, Filipinler, Malezya ve Türkiye yer almaktadır.
Kaynak: Bloomberg, TCMB
2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayan küresel piyasalardaki belirsizlikler döviz piyasalarında
aşırı oynaklığa neden olmuştur. Bu oynaklığın giderilmesi için TCMB tarafından bazı
önlemler alınmıştır. Döviz satım ihaleleri, çeyreğin sonunda faiz koridorunun üst bandında
yapılan artışlar ve ROM’un otomatik dengeleyici özelliği sayesinde Türk Lirasındaki kur
oynaklığının, cari açık veren gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla hem kısa hem de
orta vadelerde düşük seviyelerini korumakta olduğu gözlenmektedir.
TCMB tarafından 2013 yılında da döviz kurlarının piyasadaki arz ve talep koşulları
tarafından belirlendiği dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam edilmektedir.
Uygulanan bu rejim çerçevesinde nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi olmamakla
22
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
beraber makroekonomik ve finansal istikrara yönelik risklerin sınırlanması amacıyla Türk
Lirasının aşırı değerlenmesi veya değer kaybına karşı gerekli önlemler alınmaktadır.
2.b. Döviz Piyasası Göstergeleri
TCMB tarafından, 2012 yılında enflasyon hedeflemesinin yanı sıra dalgalı döviz kuru rejimi
uygulamasına devam edilmiştir. Bu kapsamda, 2011 yılının ikinci yarısında uluslararası
piyasalarda değişen konjonktürün etkisiyle, Para Politikası Kurulu toplantılarında alınan
kararlar sonucunda uygulamaya konulan stratejiler çerçevesinde, 5 Ağustos 2011 tarihinde
döviz satım ihalelerine başlanmıştır. Bu kapsamda, 25 Ocak 2012 tarihinde sona eren söz
konusu ihaleler ile 2011 yılında toplam 11,2 milyar ABD Doları, 2012 yılında ise toplam 1,2
milyar ABD Doları satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Uluslararası likidite koşullarında gözlenen olumlu gelişmeler ve döviz piyasalarındaki
likidite akışkanlığı dikkate alınarak, 25 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Döviz ve Efektif
Piyasaları Döviz Depo Piyasasında bankalara tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde ABD
Doları ve Avro cinsinden TCMB’den alabilecekleri döviz depolarının vadesi bir aydan bir
haftaya düşürülmüş, söz konusu piyasada ABD Doları için %4,5 ve Avro için %5,5 olarak
belirlenmiş olan borç verme faiz oranları ise her iki para birimi için %10’a yükseltilmiştir.
TCMB, 2012 yılında döviz satım ihaleleri ve doğrudan satım müdahaleleri ile piyasaya
yaklaşık olarak toplam 2,5 milyar ABD Doları likidite sağlamıştır.
2013 yılı Mayıs ayı sonunda başlayan döviz piyasalarındaki oynaklığın azaltılması amacıyla
11 Haziran 2013 tarihinden itibaren döviz satım ihalelerine başlanmış ve 11 Haziran-21
Ağustos 2013 tarihleri arasında piyasaya yaklaşık 7,6 milyar ABD Doları tutarında likidite
sağlanmıştır.
23
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 3: TCMB Tarafından Alım-Satımı Yapılan Döviz Tutarları
(milyon ABD Doları)
YIL
İhaleler
Müdahaleler**
Toplam Net
Döviz Alımları
ALIM
SATIM
ALIM
SATIM
2002
795
0
16
12
799
2003
5.652
0
4.229
0
9.881
2004
4.104
0
1.283
9
5.378
2005
7.442
0
14.565
0
22.007
2006
4.296
1.000
5.441
2.105
6.632
2007
9.906
0
0
0
9.906
2008
7.584
100
0
0
7.484
2009
4.314
900
0
0
3.414
2010
14.865
0
0
0
14.865
2011
6.450
11.210
0
2.390
-7.150
1.006
-2.456
2012
1.450
2013*
7.600
TOPLAM
65.409
22.260
-7.600
25.534
5.522
63.161
* 11 Haziran-21Ağustos 2013 itibarıyla.
** Müdahalelerde alımı/satımı yapılan tutarlar müdahalelerin yapıldığı tarihten 15 iş günü sonra
yayımlanmaktadır.
Kaynak: TCMB
I.D. DIŞ TİCARET
2006 yılında 85,5 milyar ABD Doları seviyesinde bulunan ihracat; uygulanan pazar ve
ürün çeşitlendirmesine dayalı politikalarla birlikte yıllar içerisinde istikrarlı bir artış
grafiği göstermiştir. Bu kapsamda ihracat 2011 yılında, bir önceki yıla göre %18,5
oranında artış göstererek 135 milyar ABD Doları, 2012 yılında ise %13 oranında artarak
153 milyar ABD Doları düzeyine yükselmiştir. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise
ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %-0,5 oranında düşüş göstererek 99,4 milyar
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
İthalatta ise 2012 yılında küresel ve yurt içi piyasalarda yaşanan talep daralması
neticesinde gerileme yaşanmıştır. Bu kapsamda, 2011 yılı sonu itibarıyla 240,8 milyar
ABD Doları seviyesinde bulunan ithalat, 2012 yılında %1,8 oranında azalarak 237 milyar
ABD Doları seviyesine gerilemiştir. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ithalat bir
önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 oranında artış göstererek 167 milyar ABD Doları
seviyesine yükselmiştir.
24
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2011 yılında %56 seviyesinde olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ihracattaki artış
ve ithalattaki azalışa paralel olarak 2012 yılında artarak %64,5 seviyesine yükselmiştir.
2013 yılı ilk sekiz aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %60 olarak
gerçekleşmiştir.
Tablo 4: Yıllara Göre Dış Ticaret
(Milyar ABD Doları, %)
Yıllar
İhracat
Değişim(%)
2007
107,3
2008
132,0
2009
102,1
2010
113,9
2011
134,9
2012
152,5
2013*
157,8
2014*
175,4
2015*
195,6
2016*
219,7
2017*
246,6
2018*
277,2
* Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
25,4
23,1
-22,6
11,5
18,5
13,0
3,5
11,2
11,5
12,3
12,2
12,4
İthalat
Değişim(%)
İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı%
170,1
202,0
140,9
185,5
240,8
236,5
252,3
276,8
303,4
333,8
367,9
404,3
21,8
18,8
-30,2
31,7
29,8
-1,8
6,7
9,7
9,6
10,0
10,2
9,9
63,1
65,4
72,5
61,4
56,0
64,5
62,6
63,4
64,5
65,8
67,0
68,6
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı
Sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilere daha etkin ve düşük maliyetli olarak ulaşılması ve
ara malı ithalatına olan bağımlılığın azaltılması ile cari açığın sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturulması amacıyla 23 Mart 2011 tarihinde Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES)
açıklanmıştır3.
GİTES Eylem Planı, 25 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir4.
İhracatın ve dünya ihracatından Türkiye’nin aldığı payın artırılması ve rekabet gücünü
artıracak çözümlerin üretilmesi amacıyla oluşturulan 2023 İhracat Stratejisi ve Eylem
Planı 13 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5
Türk Eximbank tarafından 2012 yılında ihracat sektörüne 14,5 milyar ABD Doları
tutarında kısa vadeli ihracat nakdi kredi desteği ve 6,9 milyar ABD Doları tutarında
sigorta imkanı sağlanarak toplam 21,4 milyar ABD Doları seviyesinde bir destek
verilmiştir. 2013 yılının ilk yarısında ise ihracat sektörüne 8,4 milyar ABD Doları
Ekonomi Bakanlığı Internet Sitesi, www.ekonomi.gov.tr
Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)’nın Kabulüne Dair Yüksek Planlama Kurulu Kararı (R.G.
25.12.2012/28508).
5 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 6 Haziran 2012 tarihli ve 2012/8 sayılıYüksek Planlama
Kurulu Kararı (R.G. 13.06.2012/28322).
3
4
25
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
tutarında kısa vadeli ihracat nakdi kredi desteği ve 3,7 milyar ABD Doları tutarında
sigorta imkanı sağlanarak toplam 12,1 milyar ABD Doları seviyesinde destek
sağlanmıştır.
2012 yılında da ihracatta pazar çeşitlendirmesini sağlamak amacıyla çeşitli politikaların
uygulanmasına devam edilmiştir. Bu kapsamda;
Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Hindistan, ABD, Polonya, Brezilya, İran, Nijerya, Mısır,
Libya, Endonezya, Suudi Arabistan, Irak, Kazakistan, Ukranya, Japonya, Güney Afrika
Cumhuriyeti 2012- 2013 dönemi için hedef ülkeler olarak belirlenmiştir. 6
Bu dönemde pazara girişin kolaylaştırılması amacıyla çeşitli ülkeler ile Serbest Ticaret
Anlaşmaları (STA) yapılmasına devam edilmiştir. 30 Haziran 2013 itibarıyla, Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (EFTA), İsrail, Makedonya, Hırvatistan7, Bosna ve Hersek,
Filistin, Tunus, Fas, Suriye8, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili,
Ürdün, Lübnan, Morityus ve Güney Kore ile 19 STA imzalanmıştır. Söz konusu
STA’lardan Lübnan dışındaki 18 ülke ile imzalanan STA’lar hâlihazırda yürürlükte olup,
Lübnan STA’sı ise Lübnan tarafının iç onay sürecini tamamlamasını müteakip
yürürlüğe girecektir.
Öte yandan, üçüncü ülkelerle STA akdedilmesine yönelik çabalar sürdürülmektedir. Bu
çerçevede, 14 ülke ve ülke grubu ile halihazırda STA müzakereleri devam etmekte
olup, 13 ülke ve ülke grubu nezdinde de STA müzakerelerine başlama girişiminde
bulunulmuştur.
Türkiye’nin temel ihracat pazarı olan AB bölgesine yönelik ihracatı, 2007 yılında toplam
ihracatın %56’sını oluşturmaktayken, bu oran 2011 yılında %46’ya, 2012 yılında ise
%39’a gerilemiştir. 2013 yılının ilk sekiz ayında ise ihracatımızın %40,9’i AB bölgesine
yapılmıştır. Bu doğrultuda, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile ticaret hacmini genişleten
Türkiye; 2007 yılında toplam ihracatın %14’ünü bölge ülkelerine yaparken, 2011 yılında
bu oran %21, 2012 yılında ise %28 seviyesine yükselmiştir. 2013 yılının ilk sekiz ayında
söz konusu bölgeye yapılan ihracat, geçen yılın ortalamasına göre bir miktar düşerek
toplam ihracatımızın %23,6’ü olarak gerçekleşmiştir.
6 Türkmenistan,
Azerbaycan, Meksika, Peru, Şili, Güney Kore, Malezya, Vietnam, Kenya, Gana, Tanzanya, Birleşik Arap
Emirlikleri, Almanya, Romanya, Slovakya, İsveç, Norveç, Angola, Etiyopya, Singapur, Kuveyt, Arjantin, Kolombiya,
Cezayir, Kanada, Ürdün ve Katar “27 Öncelikli Ülke” olarak tespit edilmiştir.
7 Hırvatistan’ın 1 Temmuz 2013 itibarıyla AB üyesi olması nedeniyle Hırvatistan ile olan STA sona ermiştir.
8 Türkiye ile Suriye Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması, 6 Aralık 2011 tarihinde askıya
alınmıştır.
26
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 5: İhracatın Ülke Gruplarına Göre Dağılımı
%
Ülke Grubu
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
56,6
48,3
46,2
46,5
46,4
39,0
40,9
Kuzey Afrika
3,8
4,4
7,3
6,2
5,0
6,2
7,0
Diğer Afrika
1,8
2,4
2,7
2,0
2,7
2,6
2,8
Kuzey Amerika
4,2
3,6
3,5
3,7
4,0
4,4
4,5
Güney Amerika
0,5
0,7
0,7
1,1
1,4
1,4
1,5
14,1
19,3
18,8
20,5
20,7
27,8
23,6
AB-28
Yakın ve Orta Doğu
*Ocak-Ağustos dönemi verileri
Kaynak: TÜİK
Türkiye, komşu ve çevre ülkelerle9 olan dış ticaret ilişkilerinde de son yıllarda önemli
mesafeler kat etmiştir. Bu kapsamda, 2002 yılında komşu ve çevre ülkelere olan
ihracat 9,3 milyar ABD Doları seviyesinde iken, bu değer 2011 yılında 57,2 milyar ABD
Doları, 2012 yılında ise 75,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2013 ilk sekiz
ayında ise komşu ve çevre ülkelere olan ihracatımız 48,9 milyar ABD Doları
seviyesinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, Türkiye’nin söz konusu ülkelerden 2002
yılında 12,8 milyar ABD Dolarlık ithalat gerçekleştirmişken, bu değer 2011 yılında 78,3
milyar ABD Doları, 2012 yılında ise 84 milyar ABD Doları düzeyine yükselmiştir. 2013
yılının ilk sekiz ayında ise komşu ve çevre ülkelerden yapılan ithalat 57,4 milyar ABD
Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
2012 yılında, Orta Doğu ülkelerine olan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre
%55,8’lik artışla 38,6 milyar ABD Doları; Balkan ülkelerine10 olan ihracatın %7,1’lik
düşüşle 8 milyar ABD Doları ve Orta Asya ve Kafkas ülkelerine olan ihracatın %16,3’lük
artışla 7,3 milyar ABD Doları tutarına ulaştığı görülmektedir. 2013 yılının ilk sekiz
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilen
ihracat %22 azalış ile 20,8 milyar ABD Dolarına gerilemiş; Orta Asya ve Kafkas
ülkelerine yapılan ihracat %15,9 artış ile 5,4 milyar ABD Dolarına ve Balkan ülkelerine
yapılan ihracat %10,3 artış ile 5,6 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.
Bununla birlikte, Türkiye’nin 2012 yılında Orta Doğu ülkelerinden yaptığı ithalat 26,6
milyar ABD Doları, Balkan ülkelerinden yaptığı ithalat 10,7 milyar ABD Doları ve Orta
Asya ve Kafkas ülkelerinden yapılan ithalat ise 6,7 milyar ABD Doları seviyesinde
Komşu ve Çevre Ülkeler: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan-Nahcivan, Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Birleşik
Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Irak,
İran, İsrail, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, KKTC, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya,
Mısır, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovenya, Somali, Sudan,
Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen ve Yunanistan.
10 Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Yunanistan, Romanya, Moldova, Slovenya, Hırvatistan, Kosova, Makedonya,
Karadağ, Sırbistan.
9
27
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, Orta
Doğu ülkelerinden yapılan ithalat %7,5 artış ile 19,6 milyar ABD Dolarına, Orta Asya
ve Kafkas ülkelerinden yapılan ithalat %3,3 artış ile 4,5 milyar ABD Dolarına ve Balkan
ülkelerinden yapılan ithalat %17,9 artış ile 8 milyar ABD Dolarına yükselmiştir.
I.E. ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR
1.a. Uluslararası Doğrudan Yatırımlar ve Cari İşlemler Dengesi
Türkiye uyguladığı istikrarlı ekonomi politikaları, sahip olduğu dinamik pazarı ve
yatırımcı dostu iklimi gibi faktörler neticesinde 2007 yılında tarihinin en yüksek tutarı
olan 22 milyar ABD Doları seviyesinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmiştir.
Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizle birlikte küresel UDY akımlarında ciddi bir
daralma yaşanmıştır. Söz konusu daralmaya paralel olarak Türkiye’ye yönelik UDY
akımlarında da bir gerileme gözlemlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’ye yönelik UDY
girişi, 2012 yılında 12,6 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı
Temmuz ayı itibarıyla ise UDY girişi 6,8 milyar ABD Doları seviyesinde bulunmaktadır.
2013 yılının ilk yedi ayında gerçekleşen sermaye girişlerinin yaklaşık %62,5’i AB ülkeleri
kaynaklı olurken, Asya ülkelerinin payı %28,8 seviyesindedir. AB ülkeleri arasında ilk üç
sırayı Almanya (1.206 milyon ABD Doları), Avusturya (635 milyon ABD Doları) ve
Hollanda (587 milyon ABD Doları) alırken, Asya ülkeleri arasında ise ilk üç sırayı Katar
(432 milyon ABD Doları), Lübnan (343 milyon ABD Doları) ve Japonya (314 milyon ABD
Doları) almıştır. 2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde 5.579 milyon ABD Doları olan UDY
girişinin 2.872 milyon ABD Doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 995
milyon ABD Doları imalat sanayii sektöründen ve 822 milyon ABD Doları elektrik, gaz ve
su sektöründen kaynaklanmıştır.
Türkiye’nin yurt dışında gerçekleştirdiği doğrudan yatırımlarda da son yıllarda büyük
bir artış gözlemlenmektedir. 2011 yılında 2,3 milyar ABD Doları seviyesinde bulunan
yurt dışında doğrudan yatırımlar, 2012 yılında %73 oranında artış göstererek 4,1 milyar
ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.
28
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 6: Uluslararası Doğrudan Yatırımlar
25,0
22,0
20,2
Milyar ABD Doları
20,0
19,8
16,0
15,0
12,5
10,0
10,0
8,7
9,0
8,9
6,8
5,0
1,1
1,7
2,8
0,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012* 2013*
*Ocak-Temmuz
Kaynak: TCMB
2010 yılında 45,4 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşen cari işlemler açığı, 2011
yılında 75,1 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Alınan tedbirler neticesinde yavaşlayan iç
talep, 2012 yılında ithalatın hız kesmesine neden olmuş ve net ihracattaki artışın da
etkisiyle cari işlemler açığı 47,8 milyar ABD Dolarına gerilemiştir.
2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde 42,1 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşen cari
işlemler açığının 2013 yılı sonu itibarıyla 55,3 milyar ABD Doları seviyesinde
gerçekleşmesi öngörülmektedir.
2011 yılında UDY’nin cari açığı karşılama oranı %21 iken, 2012 yılında bu oran %26
seviyesine yükselmiştir.
29
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 6: Cari İşlemler Dengesi
Cari İşlemler Dengesi
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (FOB)
İhracat (FOB)
Bavul Ticareti ve Uyarlama
İthalat
İthalat (CIF)
Navlun ve Sigorta ve Uygulama
Hizmetler Dengesi
Gelir
Gider
Turizm
Gelir
Gider
Gelir Dengesi
Gelir
Gider
Yatırım Geliri Dengesi
Doğrudan Yatırımlar
Portföy Yatırımları
Diğer Yatırımlar
Faiz Geliri
Faiz Gideri
Uzun Vade
Cari Transferler
* Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)
2010
-45,4
-56,4
117,9
113,9
4,0
-173,9
-185,5
11,6
16,7
36,3
-19,6
17,4
22,6
-5,2
-7,2
4,5
-11,7
-7,1
-2,2
-0,5
-4,4
1,1
-5,5
-5,2
1,5
2011
-75,1
-89,1
140,7
134,9
5,8
-224,9
-240,8
16,0
20,1
40,7
-20,5
20,2
25,1
-4,9
-7,8
4,0
-11,8
-7,7
-2,7
-0,9
-4,1
1,2
-5,3
-4,5
1,8
(Milyar ABD Doları)
2012
2013*
-47,8
-55,3
-65,3
-75,3
148,4
161,5
152,5
157,8
-4,0
3,7
-219,3
-232,3
-236,5
-252,3
17,2
19,9
22,9
25,2
43,5
47,2
-20,5
22,0
21,6
23,5
25,7
28,0
-4,1
-4,5
-6,7
-6,6
5,0
5,5
-11,7
-12,1
-6,5
-6,5
-2,1
-2,1
-0,6
-0,7
-3,8
-3,7
2,1
2,1
-5,8
-5,8
-4,6
-4,3
1,4
1,4
Kaynak: TCMB, Kalkınma Bakanlığı
1.b. Yatırım Teşvikleri
Türkiye ekonomisinin son dönemde göstermiş olduğu yüksek performansın kalıcı hale
getirilmesi amacıyla yatırımların artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
oluşturulan yeni teşvik sistemi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat politikaları arasında
bütünlüğün oluşturulması, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara maddelerin üretilmesi
ve emek-yoğun teknolojiden bilgi-yoğun teknolojiye doğru geçişin sağlanması amaçlanmaktadır.
15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni
teşvik sistemi kapsamında genel, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların
teşvikinden oluşan dört ana uygulama altında yatırımcılara; Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,
gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primi işçi ve
işveren hissesi desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği ve KDV iadesi
desteklerinin tamamından ya da bir bölümünden yararlanma imkanı getirilmektedir.
30
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2012 yılında 4.330 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olup, söz konusu belgelerde
öngörülen sabit yatırım tutarı 57,7 milyar TL, öngörülen istihdam 146.887 kişidir. Teşvik
belgelerinin 4.094 adedi yerli, 236 adedi uluslararası sermayeli şirketler için
düzenlenirken, sabit yatırımın 7 milyar TL’sinin uluslararası sermayeli, 50,7 milyar
TL’sinin ise yerli sermayeli şirketler tarafından yapılması öngörülmektedir.
2011 yılında ise 126.518 kişilik istihdam öngören 54,3 milyar TL tutarında 4.429 adet
belge düzenlenmiştir. 2012 yılında düzenlenen teşvik belgelerinde adet bazında bir
önceki yıla göre %2’lik bir azalış gözlemlenirken sabit yatırım tutarında %6’lık ve
istihdam bazında %16’lık bir artış gözlemlenmektedir.
2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 46,2 milyar
TL olan toplam 3.058 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde
107.500 kişilik istihdam öngörülmektedir. Yine aynı dönemde düzenlenen yatırım teşvik
belgelerinin 2.909 adedi yerli, 149 adedi uluslararası sermayeli şirketler için
düzenlenirken, sabit yatırımın 39,7 milyar TL’sinin yerli, 6,4 milyar TL’sinin ise
uluslararası sermayeli şirketler tarafından yapılması öngörülmektedir.
2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 69.487 kişilik istihdam öngören 25,5 milyar TL
tutarında 2.332 adet belge düzenlenmiştir. 2013 yılı Ocak-Temmuz döneminde
düzenlenen teşvik belgelerinde adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre
%31'lik, öngörülen sabit yatırım tutarında %81’lik, öngörülen istihdamda da %55’lik bir
artış gözlemlenmektedir11.
I.F. KAMU HARCAMALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ve MALİ
KONSOLİDASYON
Küresel krizle birlikte yaşanan ekonomik daralma ve bütçe açığındaki artışın etkisiyle büyüyen
AB tanımlı genel yönetim nominal borç stokunun GSYH’ye oranı 2009 yılında %46,1 seviyesine
yükselmiş iken, bu oran 2011 sonu itibarıyla %39,1, 2012 yılı sonu itibarıyla ise %36,2’ye
gerileyerek Maastricht Kriterlerinde yer alan ölçütlerin (%60) oldukça altında ve 27 AB ülkesi
ortalamasından düşük bir seviyede gerçekleşmiştir.
Bunun yanı sıra, kamu harcamalarında sağlanan disiplin sonucunda 2002 yılında %61,5
seviyesinde bulunan kamu net borç stokunun GSYH’ye oranı, 2010 ve 2011 yıllarında
sırasıyla %28,9 ve %22,43 seviyesinde gerçekleşmiş; 2012 yılı sonunda ise %17’ye
düşmüştür.
11
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
31
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 7: Kamu Borç Stoku
Merkezi Yönetim Brüt
Borç Stoku
Merkezi Yönetim Brüt
Borç Stoku /GSYH (%)
AB Tanımlı Genel Yönetim
Nominal Borç Stoku
AB Tanımlı Genel Yönetim
Nominal Borç Stoku /
GSYH (%)
Kamu Net Borç Stoku
Kamu Net Borç Stoku /
GSYH (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
(Milyon TL, %)
2011
2012
331,5
345,0
333,5
380,3
441,5
473,6
518,4
532,2
51,1
45,5
39,6
40,0
46,3
43,1
39,9
37,6
342,1
352,8
336,5
380,1
439,9
465,2
507,9
512,3
52,7
46,5
39,9
40,0
46,1
42,3
39,1
36,2
270,3
258,2
248,4
268,0
309,9
317,8
290,0
240,4
41,7
34,0
29,5
28,2
32,5
28,9
22,43
17,0
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Ekim 2012 tarihinde yayınlanan OVP kapsamında, AB tanımlı genel yönetim brüt borç
stokunun GSYH’ye oranının 2013-2015 döneminde de azalmaya devam edeceği ve 2013
yılı sonunda %35; 2014 yılı sonunda ise %33 seviyesine ineceği öngörülmektedir.
Tablo 8: 2013-2015 Dönemi AB Tanımlı Genel Yönetim Brüt Borç Stoku Tahminleri
(%)
AB tanımlı genel yönetim brüt borç stoku /GSYH
2013
2014
2015
35
33
31
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (OVP 2013-2015)
Tablo 9: 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Tahminleri ve Gerçekleşmeleri
Milyon TL
GSYH Oran (%)
2012
Bütçe
Kanunu
2013-2015 OVP
Yılsonu Gerç.
Tah.
2012
Gerçekleşme
2012
Bütçe
Kanunu
2012
Gerçekleşme
24,6
2013-2015
OVP
Yılsonu Gerç.
Tah.
25,3
Bütçe Giderleri
350.948
362.668
361.887
Faiz Dışı
Giderler
Faiz Giderleri
300.698
313.668
313.471
21,1
21,9
22,1
50.250
49.000
48.416
3,5
3,4
3,4
Bütçe Gelirleri
329.845
329.197
332.475
23,1
22,9
23,5
Faiz Dışı Denge
29.146
15.528
19.004
2,0
1,1
1,3
Bütçe Dengesi
-21.104
-33.472
-29.412
-1,5
-2,3
-2,1
25,5
Kaynak: Maliye Bakanlığı
2012 yılı merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı %2,1 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında ise merkezi yönetim bütçe açığının %1,8’e düşürülmesi hedeflenmektedir.
32
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Merkezi yönetim faiz dışı fazlasının GSYH’ye oranı 2012 yılında %1,3 düzeyinde
gerçekleşmiş olup, 2015 yılı itibari ile ise bu oranın %1,2 düzeyinde gerçekleşmesi
beklenmektedir.
Tablo 10: Merkezi Yönetim Bütçesi Tahminleri
2013
25,7
22,3
3,4
23,6
1,2
-2,2
Bütçe Giderleri
Faiz Dışı Giderler
Faiz Giderleri
Bütçe Gelirleri
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi
(%GSYH)
2015
24,4
21,4
3,0
22,6
1,2
-1,8
2014
25,1
21,9
3,2
23,1
1,1
-2,0
Kaynak: Orta Vadeli Program(2013-2015), Kalkınma Bakanlığı
2012 yılında IMF’ye 1,312 milyar SDR’si anapara ve 16 milyon SDR’si faiz olmak üzere
toplam 1,328 milyar SDR ödeme yapılmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla IMF’ye Stand-by
düzenlemeleri kapsamında kullanılan kaynaklardan kalan borç miktarı, 562 milyon
SDR’dir.
14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 281.054.809 SDR’lik son anapara geri ödemesi ile
birlikte Türkiye’nin IMF’ye Stand-By düzenlemelerinden kaynaklanan borç yükümlülüğü
sona ermiştir.
2003 yılı sonunda %46,3 düzeyinde bulunan döviz cinsi/dövize endeksli borçların
merkezi yönetim borç stoku içerisindeki payı, 2012 yılı sonunda %27,3 seviyesine, 2013
yılı Temmuz ayı sonunda ise %28,3 seviyesine düşmüştür. 2003 yılı sonunda %51,1
seviyesinde olan değişken faizli borçların merkezi yönetim borç stoku içerisindeki payı
ise, 2013 yılı Temmuz ayı sonunda %39,9 düzeyine gerilemiştir.
I.G. MALİ PİYASALAR
Mali piyasaların derin ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması,
gerek firmaların finansman
olanaklarının geliştirilmesi gerekse kalkınma ve sürdürülebilir büyümenin tesis edilmesine katkı
sağlamaktadır. Bu kapsamda, bankacılık ve sigorta sektöründe gerçekleştirilen ilerlemeler ile
yasal
altyapıda
sağlanan
iyileşmeler
incelendiğinde,
önemli
gelişmeler
sağlandığı
gözlemlenmektedir.
33
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Küresel ekonomik krizin etkileri 2009 ve 2010 yıllarında özellikle mali ve finansal piyasalar
üzerinde gözlemlenmiş, ilerleyen dönemlerde ise başta AB üyesi ülkelerde gözlenen
belirsizlikler ile birlikte farklı bir safhaya geçilmiştir. Bu süreçte Türkiye başta bankacılık
sektörü olmak üzere sahip olduğu güçlü mali piyasaları ile krizden en az etkilenen ülkeler
arasında yer almış ve sahip olduğu finans sistemi ile ön plana çıkmıştır.
Geçtiğimiz dönemde AB merkezli yaşanan belirsizlikler ve küresel ekonominin
beklentilerin altında büyümesi ile birlikte diğer alanlarda olduğu gibi finans sektöründe de
risk algılamalarında değişiklikler yaşanmıştır. Ancak, Türkiye’nin sahip olduğu güçlü mali
yapı, söz konusu risklerden en az seviyede etkilenmesini sağlamıştır. Özellikle finans
sektöründe en önemli paya sahip olan bankacılık sektörü, sermaye, kârlılık ve risk
göstergeleri açısından sağlıklı gelişim sürecini sürdürmeye devam etmektedir. Bu
çerçevede, sektörün toplam aktifleri 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla son bir yılda %19,9
oranında artış göstererek 1,5 trilyon TL’ye ulaşmıştır.
Kredi hacminin GSYH’ye oranı ise 2013 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre
9,7 puan artış göstererek %63,6 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam mevduat ise
bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,5 oranında artarak 838 milyar TL seviyesine
ulaşmıştır.
Tablo 11: Türk Bankacılık Sektörünün Temel Göstergeleri
Toplam Aktifler
Toplam Krediler
Toplam Mevduat
Bireysel Krediler
Kurumsal Krediler
Krediler/Mevduat, %
Toplam Aktifler/GSYH, %
Krediler/GSYH, %
Haziran 2012
1.273.739
737.196
718.791
242.671
494.525
102,6
93,2
53,9
(Milyon TL, %)
Haziran 2013
% Değişim
1.527.690
19,9
921.178
25,0
837.657
16,5
302.558
24,7
618.620
25,1
110,0
105,5
63,6
Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Bankacılık sektöründe yabancı sermayeli firmaların toplam aktifler içerisindeki payı 2013
yılı Haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artış göstererek
%17,6 seviyesine yükselmiştir.
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), 2012 yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu’nun
138. maddesi çerçevesinde borsacılık faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur. Sermaye
piyasalarında borsaları tek çatı altında toplayan BİST, 3 Nisan 2013 tarihinde gerekli
izinleri alarak faaliyete geçmiştir.
34
Temel Ekonomik Göstergeler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2002 yılından itibaren özel sektör menkul kıymetlerinin toplam stoklar içindeki payı genel
olarak artış göstermiş olup, 2002 yılında %8 olan oran, 2013 yılı Mayıs sonu itibarıyla
%25’e çıkmıştır.
Basel II düzenlemeleri 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır.
Bu kapsamda, 2012 yılında yayımlanan yönetmelik12 uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerden (KOBİ) olan alacaklar belirli koşulları haiz olmaları şartıyla perakende
alacak risk sınıfında değerlendirilerek %100 yerine %75 risk ağırlığı uygulamasına tabi
tutulmaktadır. Bu şekilde bankacılık sisteminin reel kesime daha fazla kaynak
kullandırmasına da katkıda bulunulmaktadır.
Temel olarak sermayenin nitelik ve niceliğinin arttırılmasını, risk kapsamının
genişletilmesini,
risk
ağırlıklarının
artırılmasını,
bankaların
yükümlülüklerinin
sınırlandırılması amacıyla risk bazlı olmayan bir kaldıraç oranının tesis edilmesini,
uluslararası bir likidite riski ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını hedefleyen Basel III
düzenlemelerine ilişkin taslaklar, 2013 yılında yayımlanmıştır. 1 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla da uygulamaya geçilecektir.
Türkiye Bankalar Birliği nezdinde yer alan Risk Merkezi, 28 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
faaliyete geçmiştir.
Finansal kiralama şirketlerinin operasyonel kiralama yapabilmeleri ve işletmelerin kısa
vadeli makine ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik tedarik hizmeti alabilmeleri sağlanmıştır.
6493 sayılı Kanun13 ile elektronik para ihraç etmeye yetkili elektronik para kuruluşları ile
ödeme hizmeti sunacak olan kuruluşlara ilişkin yasal çerçeve belirlenmiştir. Yasa ile
ödeme hizmeti ve elektronik para alanlarındaki yasal boşluk giderilmiş olup, söz konusu
sektörlerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli şartlar oluşturulmuştur.
Finansal kiralama alanında yapılan yeni düzenleme14 ile faktoring işlemlerine konu olan
alacakların gerçekleşmiş bir ticari faaliyetten doğmuş olmasını ve aynı faturaya dayalı
alacakların birden fazla faktoring işlemine konu edilememesi amacıyla Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği nezdinde Fatura Merkezi Kayıt Sistemi kurulması
öngörülmektedir.
Mali piyasalar içinde önemli bir rol oynayan sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe 2012
yılı Aralık sonu itibarıyla 58 sigorta ve emeklilik şirketi, 1 reasürans şirketi
bulunmaktadır. Sigorta ve emeklilik Şirketlerinde çalışan toplam personel sayısı 2012 yıl
sonu itibarıyla 17.304’tür.
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (R.G. 28.06.2012/28337)
6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanun (R.G. 27.06.2013/28690).
14 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (R.G. 13.12.2012/28496).
12
13
35
İş Gücü Piyasası ve Eğitim
Sisteminin Etkinleştirilmesi
II.
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
İŞGÜCÜ PİYASASI ve EĞİTİM SİSTEMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
II.A. İŞGÜCÜ PİYASASI
2013 yılı programının makroekonomik amaçları arasında istihdam artışının sürdürülmesi hedefi
yer
almaktadır.
Bu
doğrultuda,
makroekonomik
politikalar
çerçevesinde
istihdamın
artırılmasına, işgücünün niteliğinin yükseltilmesine, kayıt dışılığın ve bölgeler arası gelişmişlik
farklarının azaltılmasına yönelik politikalara ağırlık verileceği belirtilmektedir.
Dokuzuncu Kalkınma Planında da, ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri arasında “istihdamın
artırılması” ve “beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi” hedefleri yer almaktadır.
İstihdamın artırılması hedefi doğrultusunda, aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi, eğitimin
işgücü
talebine
duyarlılığının
artırılması
ve
işgücü
piyasasının
geliştirilmesi
önem
kazanmaktadır. Beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim
sisteminin geliştirilmesi alanındaki çalışmalara öncelik verilmesi gerekmektedir.
Yine, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan Ulusal İstihdam
Stratejisi (2013-2023) ve Eylem Planı (2013-2015) ile; Türkiye’nin işgücü piyasasındaki yapısal
sorunların çözülmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, orta ve uzun vadede büyümenin
istihdama katkısını artırmak ve işsizlik sorununa yönelik kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla
dört temel politika ekseni ile, büyüme ve istihdam kapasitesi yüksek yedi sektöre ilişkin toplam
41 hedef, 57 politika ve 204 tedbir belirlenmiştir.
Son dönemde işsizlik oranlarında yaşanan mevsimsel artışın yanı sıra, kadın ve toplam
işgücüne katılma oranlarında artış, kayıt dışılıkta ise düşüş gözlenmektedir. İstihdam
edilenlerin sayısı, 2013 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 848
bin kişi artarak 26 milyon 130 bin kişiye yükselmiştir. İstihdam edilenlerin oranı, bir
önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artış göstererek %46,3’den %47,1’e
yükselmiştir. İstihdam edilenlerin %24'ü tarım, %19,3’ü sanayi, %7,1’i inşaat, %49,6’sı
ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, 2013
yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %51,6
olarak gerçekleşmiştir.
Aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında;
kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli
elemanları yetiştirmek, kişilerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacı ile
36
İş Gücü Piyasası ve Eğitim
Sisteminin Etkinleştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
aktif işgücü programları (AİP) yürütülmektedir. 2012 yılında mesleki eğitim kursları,
girişimcilik eğitim programları ve işbaşı eğitim programlarına devam edilmiştir:
o
Mesleki Eğitim Kursları ile, Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı işsizlerin işgücü
piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde yetiştirilip, becerileri geliştirilerek veya
meslekleri değiştirilerek istihdam edilebilirliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.
o
KOSGEB tarafından uygulanan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.
o
İşbaşı Eğitim Programları ile İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı
işyerlerinde, daha önce edindikleri teorik bilgileri uygulayarak pekiştirmeleri ve/veya
mesleki deneyim kazanmaları kolaylaştırılmaktadır.
Bu programlara ilaveten, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki
niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren
grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere, İŞKUR tarafından
düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine yönelik faaliyetler için mevzuatta
yeni düzenlemeler yapılmıştır. 12 Mart 2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” ile İŞKUR’un
faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. 2012 yılında aktif işgücü
programları kapsamında verilen mesleki eğitimlerden 215.399 kişi, girişimcilik
eğitimlerinden 25.475 kişi, işbaşı eğitim programlarından 31.773 kişi faydalanmıştır.
2013 Mart sonu itibarıyla mesleki eğitimlerden 52.887 kişi, girişimcilik eğitimlerinden
3.922 kişi, işbaşı eğitim programlarından 15.646 kişi faydalanmıştır.
Bu projelere ilave olarak, Türkiye’nin işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından
kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla başlatılan “Uzmanlaşmış Meslek
Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi” kapsamında 31 Mart 2013 itibarıyla 81
ilde 2.037 program gerçekleştirilmiş ve 21.700 kişiye eğitim verilmiştir.
Yine 2008-2012 yıllarını kapsayan Günaydoğu Anadolu Projesi (GAP)-II Projesi ile
işsizliğin yoğun, işgücünün niteliklerinin görece daha düşük olduğu bölgelerde farklı
politikalara ağırlık verilerek bölgeler arası işsizlik oranları arasındaki farkın azaltılması
amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. 2012 yılında yürütülen çalışmalarla Güneydoğu
Anadolu Bölgesi illerimizi kapsayan GAP-II Eylem Planı kapsamındaki GAP-II Projesi ile
de pek çok farklı kamu kurum ve kuruluşu ile işbirliği yapılarak bölgesel gelişmeye
katkıda bulunulmuştur.
Türkiye- AB Mali İşbirliği kapsamında yer alan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
İnsan
Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Operasyonel
Programında
yer
alan
“Genç
37
İş Gücü Piyasası ve Eğitim
Sisteminin Etkinleştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
İstihdamının Desteklenmesi” ve “Kamu İstihdam Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması”
operasyonları ile ilgili faaliyetler 2012 yılında da sürdürülmüştür.
o
Avrupa Komisyonu ile Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği “Genç İstihdamının
Desteklenmesi“ operasyonu ile her ilin işgücü piyasası koşulları değerlendirilerek,
gençlere belirlenen mesleklerde girişimcilik eğitimleri düzenlenmesi, kendi işlerini
kurmalarına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, okuldan işe
geçişlerini
kolaylaştıracak
olanakların
artırılması,
mesleki
yeterliliklerinin
iyileştirilmesi ve çıraklık programlarından yararlananların sayısının yükseltilmesi
hedeflenmektedir.
o
“Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi” operasyonu kapsamında, İŞKUR İl
Müdürlükleri’nin, daha iyi kamu istihdam hizmeti sağlama ve işgücü piyasası
politikaları planlama ve uygulama konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması
hedeflenmektedir.
İşgücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, özürlüler
ve eski hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanması Dokuzuncu Kalkınma Planı hedefleri
arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu işyerlerine dönük olarak getirilen yeni bir
düzenleme ile ilgili kanunlar gereği malul sayılmayacak şekilde yaralanan kişilerin kamu
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerine olanak sağlanmıştır.15
04.07.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 79. maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinin birinci
fıkrasında değişiklik yapılmıştır.
15
38
İş Gücü Piyasası ve Eğitim
Sisteminin Etkinleştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
II.B. EĞİTİM SİSTEMİ
İşgücü piyasasının geliştirilmesi çalışmalarının yanı sıra eğitim sisteminin etkinleştirilmesi
çalışmalarına 2012 yılında da devam edilmiştir. Eğitime erişim ve eğitim kalitesi, eğitim
sisteminin sorunlu alanlarıdır. Beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı insanlar yetiştirmek
üzere eğitim sisteminin etkinliğinin, erişebilirliğinin ve fırsat eşitliğine dayalı yapısının
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitimde okullaşma oranı %30,93, genel
ortaöğretimde %49, mesleki teknik eğitim ortaöğretimde ise %51 düzeyindedir. 20122013 yılı itibarıyla yüz yüze eğitimde %43,5 ve açık öğretimde %36,1 olmak üzere
yükseköğretimde brüt okullaşma oranı %79,6’dır. Yükseköğretimde ön lisans düzeyinde
brüt okullaşma oranı (açık öğretim dahil) ise %24,45’tir.
2012-2013 eğitim öğretim yılı itibarıyla meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenci sayısı
777.741 iken ön lisans açık öğretim programlarına kayıtlı öğrenci sayısı ise 749.965’tir.
Türkiye’de ön lisans programlarına katılan toplam öğrenci sayısı (açık öğretim dahil)
1.527.706’dır. Böylelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin toplam yükseköğretim
içindeki payı yaklaşık %29 iken, ön lisans programlarına kayıtlı toplam öğrenci sayısının
(açık öğretim dahil) yükseköğretim içindeki payı ise %30,9’dur.
2013 yılı Mart ayı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 1.614.837’ye, mesleki ve
teknik eğitimin genel ortaöğretim içindeki oranı %51’e ulaşmıştır. Bu okullarda 62 alan
226 dalda eğitim öğretim yapılmaktadır. Meslek yüksekokullarındaki toplam program
sayısı 6.013 iken 198 farklı program türünde eğitim verilmektedir.
Katılım Öncesi Yardım Aracı- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (AB-IPA-4) kapsamında,
Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK iş birliğinde, 2012 yılı Mayıs ayında “Mesleki ve Teknik
Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK I)” başlatılmıştır. Mesleki ve teknik
eğitimde kalite kültürünü teşvik eden bu proje ile; istihdam edilebilirliği güçlendirmek,
eğitim ile iş piyasasını uyumlu hale getirmek, kazanılan yeterlilikleri gösteren belgelerin
karşılıklı tanınmasını sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi kolaylaştırmak, Avrupa Kalite
Güvence Referans Çerçevesiyle uyumlu, adil, şeffaf, güvenilir, erişilebilir bir mesleki ve
teknik eğitim sistemine ulaşarak Türkiye’de ulusal bir kalite güvence sistemini kurmak
amaçlanmaktadır.
Mesleki ve teknik eğitimin bir bütünlük içinde ele alınması ve yürütülebilmesi amacıyla
“Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejisi” oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu
39
İş Gücü Piyasası ve Eğitim
Sisteminin Etkinleştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
çalışma ile mesleki eğitim ve öğretimde işgücü talebine uyumun güçlendirilmesine,
kalitenin artırılmasına, statünün geliştirilmesine, mali kaynakların çeşitlendirilmesine ve
iş dünyasının yönetimde rol almasına odaklanan bir strateji belgesi oluşturulacaktır. Bu
çerçevede, mesleki ve teknik eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda
şekillendirilmesi, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, hayat boyu öğrenme
anlayışı içinde aktif işgücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması, mesleksizlik
sorununun giderilerek işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla
hazırlanan “İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”
yürürlüğe konulmuştur. 2012 yılında eylem planı güncellenerek mevcut 38 tedbir sayısı
39’a çıkarılmıştır.
Anılan eylem planı kapsamında, mesleki eğitim alan bireyler ile personeline mesleki
eğitim aldıran, personeli mesleki yeterlilik belgesi alan işverenler için somut teşvikler
getirilmiştir16. Mesleki Yeterlilik Kurumu 2012 yılında da işgücü piyasasının ihtiyaçlarını
gözönüne alarak meslek standartlarını geliştirme çalışmalarına devam etmiştir. 2012
yılında verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 4.624 olup, 2013 Haziran ayı sonu itibari
ile bu sayı 6.089 olmuştur.
Mesleki ve teknik eğitim alanında devam eden çalışmalar kapsamında; Türkiye’de
METEK-1, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM), Mesleki
Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP), Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması
Projesi (UNDP-GEF), Denizcilik Eğitim Öğretimi ve Bağlantılı Öneriler Projesi (METALS),
Otelcilik ve Turizm İşletmelerinde Uygulamalı Eğitim Projesi (WEST), “Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması
Projesi” çalışmaları sürdürülmektedir.
YOİKK İstihdam Teknik Komitesi 2012-2013 Eylem Planında yer alan “İşletmelerde
eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde meslekî eğitim vermelerine
yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması” eylemi kapsamında,
işletmelerde beceri eğitimi verilmesi ve çıraklık-kalfalık sürelerinde değişiklik yapılması
hususları dikkate alınarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılacak değişiklikler
tamamlanma aşamasındadır.
Mesleki ve teknik eğitimi teşvik amacıyla ilgili mevzuatta17 yapılan değişiklik ile
“Organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören
her bir öğrenci için, belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesi ödeneğinden eğitim ve öğretim
desteği yapılabilir.” hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede elektrik-elektronik, endüstriyel
13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”
17 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu md. 12 (Değişiklik RG.12.06.2012/28351)
16
40
İş Gücü Piyasası ve Eğitim
Sisteminin Etkinleştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
otomasyon, kimya, makine, motorlu araçlar, tekstil, gıda, metal, plastik teknolojileri ve
mobilya ve iç mekan tasarımı alanları ile 9. sınıf öğrenci maliyetleri belirlenmiş, konuya
ilişkin olarak hazırlanan tebliğ18, 13 Şubat 2013 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. 44 alan için öğrenci maliyeti belirleme çalışmaları sürdürülmektedir.
Hayat boyu öğrenme perspektifinde kolay erişilebilir öğrenme ortamları oluşturulması
çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede, MEB tarafından yürütülen Türkiye’de Hayat
Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi ile hayat boyu öğrenme stratejilerine uygun,
farklı yaş grubu ve eğitim seviyesindeki insanlara, özellikle kadınlara yönelik gelişen
teknolojiye ve iş gücü piyasasının taleplerine uygun nitelikli eğitime erişim olanaklarının
artırılması ve AB standartlarına göre sertifikalandırılacak kurumsal bir çatı
oluşturulması amaçlanmaktadır.
2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yilinda Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarinda
Öğrenim Gören Öğrencilere Destek Verilmesine İlişkin Tebliğ (R.G. 13.02.2013/28558)
18
41
Yasal Çerçevenin ve Yargı
Sisteminin İyileştirilmesi
III.
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
YASAL ÇERÇEVENİN ve YARGI SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
III. A YARGI SİSTEMİNİN HIZININ, ETKİNLİĞİNİN ve TUTARLILIĞININ
ARTIRILMASI
Yargı sisteminin hızının etkinliğinin ve tutarlılığının artırılması hususunda sağlanan gelişmeler,
Konsey üyelerinin önemle takip ettiği konular arasında yer almaktadır.
2005 yılından bu yana yargı sisteminin hızının ve etkinliğinin artırılması amacıyla 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu19 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu20 gibi pek çok
temel kanunda köklü değişiklikler yapılmıştır.
1.a. Türk Ticaret Kanunu
İş ve ticaret hayatını düzenleyen ve bu alanlarda son derece kapsamlı bir reform
niteliğinde olan ve 5 yılı aşkın bir istişare süreci sonunda oluşturulan, AB müktesabatıyla
uyumlu Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu21 olarak
kanunlaşmıştır. 6103 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 26 Haziran 2012’de 6335
sayılı Kanunla22 değişiklikler yapılarak söz konusu kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Türk Ticaret Kanunuyla, AB Müktesebatıyla tam bir uyum gerçekleştirilmiş, tek ortaklı
anonim ve limited şirket kurulabilmesi ile anonim şirket yönetim kurulunun tek üyeden
oluşmasına ve elektronik ortamda çeşitli işlemler yapılmasına olanak sağlanarak kolay
karar alma mekanizmalarının oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (R.G.12.10.2004/25611)
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (R.G. 17.12.2004/25673)
21 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (R.G. 14.02.2011/27846)
22 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 30.06.2012/28339)
19
20
42
Yasal Çerçevenin ve Yargı
Sisteminin İyileştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1.b. Türk Borçlar Kanunu
Yaklaşık sekiz yıllık bir çalışma sonucunda oluşturulan 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu23 ve 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkındaki Kanun24 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Oluşturulan bu kanun, gerek dünyada gerek Türkiye’de yaşanan, toplumsal, sınaî,
ekonomik ve teknik gelişmeler ile küreselleşmenin getirdiği değişimlere cevap veren,
ilgili mevzuat ve kaynak kanunlarda gerçekleşen değişikliklerle paralellik sağlayan, dili
sadeleştirilen ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik hükümler
içermektedir.
Borcu doğuran kaynaklardan olan sözleşmeler konusunda yeni düzenlemeler getiren
kanunda, uygulamada sorunlu alanlar olarak görülen faiz oranları ile kefalet ve kira
sözleşmelerine ilişkin konular da kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.
1.c. Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Yargı reformu çerçevesinde olmak üzere; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
uygulamadan kaynaklanan aksaklıkları gidermek, davaların hızlı, basit, en az giderle ve
etkin bir biçimde görülmesi ve bir kısım uyuşmazlıkların nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi
yöntemlerle
çözümünü
sağlamak,
karşılaştırmalı
hukuktaki
gelişmeleri
hukuk
yargılamasına yansıtmak amacıyla oluşturulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu25, 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Kanunla, mal varlığına ilişkin davaların değer ve miktarına bakılmaksızın asliye hukuk
mahkemelerinde görülmesi, yargılama giderlerinin dava açılırken avans olarak alınması,
bir kısım ilk itiraz sebeplerinin dava şartı haline getirilmesi, duruşma aşamasının daha
etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak üzere “Ön İnceleme” kurumunun ihdas
edilmesi gibi önemli yeni düzenlemeler getirilmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (R.G. 04.02.2011/ 27836)
6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (R. G. 04.02.2011/ 27836)
25 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (R.G. 04.02.2011/27836)
23
24
43
Yasal Çerçevenin ve Yargı
Sisteminin İyileştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1.d. Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü
Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk müessesesi ve alternatif çözüm yollarının
geliştirilmesi amacıyla oluşturulan 6325 sayılı Kanun26, 22 Haziran 2012 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Yabancılık
unsuru
taşıyanlar
dahil,
tarafların,
üzerinde
serbestçe
tasarrufta
bulunabilecekleri özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda kendi seçtikleri bir
üçüncü kişi olan "Arabulucu" vasıtasıyla mahkemelere başvurmadan uyuşmazlığı
çözmelerini sağlayabilen "Arabuluculuk" kurumunun oluşturulması ve uygulanmasına
ilişkin hükümler söz konusu kanunda düzenlenmektedir.
Arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacak usul ve
esasları belirleyen yönetmelik27 ise26 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
1.e. İhtisas Mahkemelerinin Yaygınlaştırılması
6460 sayılı Kanunla28 gerçekleştirilen değişiklikler sonucunda, iş durumunun gerekli
kıldığı hallerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesinin olduğu adliyelerde,
ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak
daireler arasındaki iş dağılımı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından
belirlenebilecektir. 22 Nisan 2013 itibarıyla Türkiye genelinde 12.412 hakim ve savcı
görevli olup, adli yargı ilk derece mahkemelerinin dağılımı aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (R.G.22.06.2012/28331)
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (R.G.26.01.2013/28540)
28 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.
30.04.2013/28633)
26
27
44
Yasal Çerçevenin ve Yargı
Sisteminin İyileştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 12: Mahkemelerin Dağılımı
Mahkeme Türü
Mahkeme Sayısı
Ağır Ceza Mahkemesi
287
Asliye Ceza Mahkemesi
1.175
Sulh Ceza Mahkemesi
1.014
Asliye Hukuk Mahkemesi
991
Sulh Hukuk Mahkemesi
762
Kadastro Mahkemesi
596
İcra Mahkemesi
218
İş Mahkemesi
251
Aile Mahkemesi
284
Ticaret Mahkemesi
178
Tüketici Mahkemesi
47
Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mah.
13
Çocuk Mahkemesi
94
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
18
5190 Sayılı Kanuna Göre Ağır Ceza Mah.
24
Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mah.
11
İnfaz Hâkimliği
Toplam Mahkeme Sayısı
143
6.106
Kaynak: Adalet Bakanlığı
1.f. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
UYAP Bilişim Sistemi:
2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılan UYAP, Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı
birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi
otomasyon sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu
sağlamak, avukat ve vatandaşlara internet üzerinden yargı hizmeti sunmak suretiyle
güvenilir e-Adaleti gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konmuştur.
Adalet Bakanlığı birimleri, adli ve idari mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri, denetimli
serbestlik birimleri, ceza infaz kurumları, adli tıp birimleri UYAP kapsamında toplanmış;
bu birimlerin adli ve idari işlerini elektronik ortamda yapabilecekleri sistem
oluşturulmuş; tüm bu birimler arasında elektronik bağlantı kurularak aralarındaki
yazışmalar ile bilgi ve belge paylaşımının elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanmıştır.
Bu ağa, HSYK ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay da dâhil olduğu gibi, UYAP ile
kamusal bir çok bilgi sistemi arasında entegrasyon sağlanmıştır.
45
Yasal Çerçevenin ve Yargı
Sisteminin İyileştirilmesi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS):
2012 yılında başlanan SEGBİS projesi kapsamında ceza mahkemeleri ile savcılıklara ve
ceza infaz kurumlarına sistemin kurulması, böylece ifade veya savunma alma, sorgu,
mağdur, şikayetçi, katılan, tanık ve bilirkişi gibi ilgili kişileri dinleme; duruşma ve gerekli
görülen sair soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin video kaydına alınması; bu
işlemlerin yapılmasında video konferans yönteminin kullanılması hedeflenmektedir.
SEGBİS projesinin amacı, adil yargılama, makul sürede hakim karşısına çıkarılma, makul
sürede yargılama, silahların eşitliği ve yüz-yüzelik ilkeleri ile kişi hürriyeti ve güvenliğine
ilişkin kurallara uygun olarak en az giderle ceza yargılaması yapılmasına ve maddi
gerçeğin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır.
46
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
IV. ENERJİ
Uluslararası rekabet gücünün artırılması, ithalata bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliğinin
sağlanması açısından enerji, kritik öneme sahiptir. Bu bakımdan yenilenebilir ve ulusal enerji
kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve enerji piyasasının serbestleştirilmesine devam
edilmesi konularında yürütülmekte olan çalışmalara devam edilmektedir.
IV.A. ELEKTRİK PİYASASI
Türkiye'nin elektrik arzı 2012 yılında yaklaşık 239 milyar kWh, 2013 yılı Haziran ayı sonu
itibarıyla yaklaşık 116 milyar kWh, elektrik tüketimi ise 2012 yılında 241 milyar kWh,
2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ise 119 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücünün; %35,8'i doğal gaz, %14,9'u yerli
kömür, %34,3'ü hidrolik kaynaklar, %6,9'u ithal kömür, %3,6’sı petrol türevleri, %4'ü
rüzgar ve kalan %0,5’i de jeotermal gibi diğer yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır.
2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ise elektrik enerjisi kurulu gücünün; %35,4'ü doğal
gaz, %14,8'i yerli kömür, %34,9'u hidrolik kaynaklar, %6,7'si ithal kömür, %3,3’ü petrol
türevleri, %4,2'si rüzgar ve kalan %0,6’sı da jeotermal gibi diğer yenilenebilir
kaynaklardan oluşmaktadır.
2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla elektrik üretimde özel sektör payı %65,8’e ulaşmıştır.
Dağıtımda ise özel sektör payı %65,7’dir.
Elektrik enerjisi sektörünün daha liberal ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını teminen
oluşturulan 6446 sayılı Kanun29, 30 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında, EPİAŞ’ın kurulması, yerli kömür ve yenilenebilir
kaynaklardan elektrik üretimine teşvik sağlanması, mevcut teşviklerin sürelerinin
uzatılması ve yenilenebilir kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla bazı tesislerin
de lisanssız elektrik üretimi kapsamına alınması gibi hususlar düzenlenmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme
Stratejisi Belgesi kapsamında kamuya ait elektrik dağıtım şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım
A.Ş. (TEDAŞ)’nin özelleştirilmesi sürecine devam edilmektedir. 2013 Haziran ayı sonu
itibarıyla 18 elektrik dağıtım şirketine ilişkin olarak ihaleler yapılmıştır. 16 elektrik
dağıtım şirketinin (Başkent, Sakarya, Meram, Osmangazi, Çamlıbel, Uludağ, Çoruh,
29
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (R.G. 30.03.2013/28603)
47
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Yeşilırmak, Fırat, Trakya, Akdeniz, Boğaziçi, Gediz, Aras, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.) özel
sektöre devir işlemleri tamamlanmıştır. Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devir süreci,
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin onay süreci ise devam etmektedir. 2013 yılı sonuna
kadar özelleştirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
18 adet termik santral, 27 adet hidroelektrik ve 56 adet akarsu santrali olmak üzere
toplam 101 santralin özelleştirilme çalışmaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca
yürütülmektedir. Bu santraller içerisinden 52 adet akarsu santrali 19 grupta toplanmış ve
2010 yılında ihalesi tamamlanmıştır. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ise 19 gruptan
10'unun (28 santral) özelleştirilmesi İşletme Hakkı Devri yöntemi ile gerçekleştirilmiş; 5
grubun (14 santral) ihalesi ise iptal edilmiştir. 4 grubta (10 santral) özelleştirme süreci
devam etmektedir.
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)’ye ait Seyitömer Termik Santralinin kömür ocağı ruhsatı devir
işlemi, 2,2 milyar ABD Dolar bedel karşılığında 17 Haziran 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Yine EÜAŞ’a ait Kangal Termik Santralinin kömür ocağı ruhsatı devir
işlemi ise 985 milyon ABD Doları karşılığında 14 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Hamitabat Doğalgaz Çevirim Santrali’nin hisselerinin tamamı blok satış yöntemiyle 105
milyon ABD Doları karşılığında özelleştirilmiş ve işlem 1 Ağustos 2013 itibarıyla
tamamlanmıştır.
IV.B. DOĞAL GAZ PİYASASI
Türkiye'nin artan enerji talebinin karşılanmasında doğal gazın payının ve öneminin giderek artmasıyla birlikte enerji arz güvenliğinin ve kaynak çeşitlendirmesinin sağlanması
çalışmaları kapsamında 7 ülke ile 10 ayrı uzun dönemli doğal gaz ve sıvı doğal gaz (LNG)
alım/satım anlaşması mevcut olup halen 5 ülkeden 7 anlaşma kapsamında doğal gaz ithal
edilmektedir.
Diğer taraftan 2012 yılı sonu itibarıyla 80 doğal gaz üretim sahasında 280 kuyudan üretim
yapılmaktadır. 2012 yılında 686 milyon Sm³ doğal gaz üretimi gerçekleştirilmiştir. Ancak
2012 yılında Türkiye’nin toplam doğal gaz talebi tüketimi ise 44.3 milyar Sm³ (LNG dahil)
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı ilk altı ayındaki doğal gaz üretimi ise 77 doğal gaz
üretim sahasındaki 250 kuyudan 278.8 milyon Sm³ olarak gerçekleştirilmiştir.
Hali hazırda Türkiye’de Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Ege Gaz A.Ş. doğal gaz depolama faaliyetinde
bulunmaktadırlar.
48
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2012 yılı sonu itibarıyla 58 doğalgaz dağıtım bölgesinin ihalesi tamamlanmış, 65 adet
doğalgaz dağıtım lisansı verilmiştir.
Mevcut doğal gaz boru hattının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, BOTAŞ tarafından
inşaa edilen doğal gaz boru hatlarının uzunluğu, 2013 Haziran ayı sonu itibarıyla 12.290
km'ye ulaşmıştır.
2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 72 ilin doğal gaz iletim hattı tamamlanmıştır. Bu
çerçevede genişleyen kullanım alanı ile birlikte 2012 yılında 45,9 milyar Sm 3, 2013 yılı
Haziran sonu itibarıyla ise 17,8 milyar Sm3 doğal gaz ithalatı BOTAŞ tarafından
gerçekleştirilmiştir.
2012 yılı içerisinde, 8 adet ithalat, 2 adet ihracat, 3 adet toptan satış, 1 adet sıkıştırılmış
doğal gaz (CNG) iletim-dağıtım, 4 adet CNG satış ve 2 adet dağıtım olmak üzere toplam 20
adet lisans verilmiştir. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla ise 1 adet dağıtım, 9 adet
ithalat, 4 adet toptan satış, 4 adet CNG iletim-dağıtım, 9 adet CNG satış, 1 adet LNG iletim
ve 1 adet depolama olmak üzere toplam 29 adet lisans verilmiştir.
Tablo 13: Doğal Gaz Piyasasında Verilen Lisansların Dağılımı*
Lisans Türü
Doğal Gaz İthalat :
- Doğal Gaz İthalat :
- Spot LNG :
Doğal Gaz İhracat :
Doğal Gaz Toptan Satış :
Doğal Gaz Depolama :
Doğal Gaz İletim :
- LNG :
- Boru Hattı :
Doğal Gaz Sıkıştırılmış (CNG) :
- CNG İletim-Dağıtım :
- CNG Satış :
Doğal Gaz Dağıtım :
Toplam
Lisans Sayısı
50
16
34
6
43
4
21
20
1
87
30
57
65
276
*Ağustos 2013 itibarıyla
Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Doğal gazın yer altında depolanması ve böylece mevsimsel talep değişikliklerinin
karşılanabilmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında 20 Eylül 2010 tarihinde Tuz
Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesinin ihalesi yapılmış olup, 15 Haziran 2011
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Projeye ilişkin yapım çalışmaları devam etmektedir.
Tablo 14: Doğal Gaz Depolama Tesisleri
49
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
(m3)
Tesis Yeri
Depolama Kapasitesi
LNG Marmara Ereğlisi / Tekirdağ
255.000 m³LNG (85.000 m³ x 3)
LNG Aliağa / İzmir
Yer Altı Silivri / İstanbul
Yer Altı Sultanhanı / Aksaray
280.000 m³ LNG (140.000 m³ x 2)
2.661.000.000 m³
1.500.000.000 m³
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Enerji İşleri Genel Müdürlüğü)
6353 sayılı Kanun çerçevesinde Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14 Mart 2013 tarih ve
2013/54 sayılı kararı ile Başkentgaz’ın %100 oranındaki hissesinin satışına ilişkin onay
verilmiştir. 31 Mayıs 2013 tarihinde devri gerçekleştirilmiştir.
Dünya petrol rezervlerinin %65'i ve doğal gaz rezervlerinin %71'i Türkiye'yi çevreleyen
Hazar Havzası ve Ortadoğu ile Rusya'da bulunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye, gerek
coğrafi, gerekse jeopolitik konumu ile Ortadoğu ve Orta Asya'nın üretiminin dünya
pazarlarına ulaşmasında köprü ve terminal olma özelliği taşımaktadır. Bu kapsamda
aralarında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Projesi, NABUCCO Doğal Gaz
Boru Hattı Projesi, Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI) Projesi, Arap
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi, IrakTürkiye Ham Petrol Boru Hattı ve Irak-Türkiye Doğal Gaz İhraç Projesi’nin (ITGEP) de
yer aldığı doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde projeler geliştirilmektedir.
IV.C. PETROL PİYASASI
2012 yılı itibarıyla 19,5 milyon ton petrol ithalatı gerçekleştirilmiş, yerli üretim ise 2,3
milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu dönemde petrol ihracatı 8,9 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir.
Ceyhan’a 2012 yılında 357 milyon varil, 2013 Haziran sonu itibarıyla ise 176 milyon
varil petrol taşınmıştır. Bu kapsamda Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan
2012 yılında 230 milyon, 2013 Haziran sonu itibarıyla 127 milyon varil; KerkükYumurtalık Ham Petrol Boru Hattı’dan ise 2012 yılında 127 milyon varil, 2013 Haziran
ayı sonu itibarıyla da 49 milyon varil ham petrol taşınmıştır.
Petrol piyasasında 2012 yılında 1.436 bayilik, 17 adet dağıtıcı lisansı, 12 adet
depolama lisansı, 10 adet ihrakiye30 teslimi lisansı, 1 adet iletim lisansı, 27 adet madeni
Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı hava
taşıtlarına vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağ.
30
50
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
yağ lisansı, 10 adet serbest kullanıcı lisansı, 31 adet taşıma lisansı (deniz yolu) ve 1
adet işletme lisansı verilmiştir.
Tablo 15: Petrol Piyasasındaki Lisansların Dağılımı*
Lisans Türü
Bayilik Lisansı
Depolama Lisansı
Rafinerici Lisansı
Dağıtıcı Lisansı
Madeni Yağ Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı
İhrakiye Teslimi Lisansı
İletim Lisansı
İşleme Lisansı
Taşıma Lisansı
TOPLAM
Lisans Sayısı
12.963
111
6
70
289
50
66
27
26
105
13.713
*22 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla
Kaynak: EPDK
Enerji piyasasının serbestleştirilmesi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji
kullanımının arttırılmasına yönelik olarak; Türk Petrol Kanunu, 11 Haziran 2013 tarih
ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
22 Haziran 2012 tarihinde PETKİM A.Ş’ ne ait % 10.32 oranındaki hisse satışından 168
milyon ABD Doları satış geliri elde edilmiştir.
IV.D. LPG PİYASASI
2013 yılı ilk altı ayı içerisinde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasasında toplam 167
adet lisans verilmiştir. Böylece, geçerli toplam lisans sayısı 10.285’e ulaşmıştır.
51
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 16: LPG Piyasası- Lisans Dağılımı
(Lisans Sayısı)
Lisans Türü
2013 Yılı* İçerisinde
Verilen Lisans Sayısı
Yürürlükte Olan
Lisans Sayısı
LPG Dağıtıcı Lisansı
4
71
LPG Depolama Lisansı
2
83
LPG Taşıma Lisansı
(Denizyolu 6, Karayolu 12,
Boruhattı 29)
LPG Tüpü İmalatı Lisansı
3
47
-
10
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve
Bakımı Lisansı
LPG Otogaz Bayilik Lisansı
-
114
158
9.960
TOPLAM
167
10.285
*30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla
Kaynak: EPDK
2013 yılı içerisinde 1.734.010 ton LPG satışı gerçekleşmiştir. Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş. (TÜPRAŞ) ve LPG dağıtım firmalarınca 2013 yılında 10 farklı ülkeden, toplam
1.405.723 ton LPG ithal edilmiştir. En çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Cezayir,
Kazakistan, Norveç ve Ukrayna’dır. 2013 yılında dağıtım şirketleri ve TÜPRAŞ
tarafından, serbest bölgeler de dâhil edildiğinde yapılan ihracat toplam 23.419 ton
olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC) yer almaktadır. KKTC’yi sırasıyla Yunanistan ve serbest bölge takip
etmektedir.
Türkiye’de ulaşımda kullanılan LPG miktarı ile LPG’li araç sayısı Avrupa’da ilk, dünyada
ise Güney Kore’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Satış merkezleri bakımından ise
dünya lideri konumundadır.
IV.E. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMININ
ARTIRILMASI
Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi verilerine bakıldığında 2012 yılında toplam
elektrik üretiminin 239.101 GWh olduğu, bunun 90.847 GWh’lık (%38) kısmı kamu, geri
kalan 148.254 GWh’lık (%62) kısmı ise özel sektör santralleri tarafından üretildiği
görülmektedir. 2013 yılının ilk altı ayında ise toplam elektrik üretiminin 116,280 GWh
52
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
olduğu bunun 39.769 GWh’lık (%34,2) kısmı kamu, geri kalan 76.511 GWh’lık (%65,8)
kısmı ise özel sektör santralleri tarafından üretildiği görülmektedir.
2012 yılı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güç 22.200 MW düzeyine
ulaşmış olup, toplam kurulu gücün % 39’luk kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayanmaktadır. Bu kapasitenin;
-
15.500 MW’lık kısmını hidrolik barajlı santraller,
-
4.120 MW’lık kısmını hidrolik akarsu santralleri,
-
2.260 MW’lık kısmını rüzgar santralleri,
-
162 MW’lık kısmını jeotermal santralleri ve
-
158 MW’lık kısmını katı atık santralleri oluşturmaktadır.
2013 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla ise yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güç 23.459 MW
düzeyine ulaşmış olup, toplam kurulu gücün yaklaşık % 39’luk kısmı yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayanmaktadır. Bu kapasitenin;
-
15.029,2 MW’lık kısmını hidrolik barajlı santraller,
-
5.492,3 MW’lık kısmını hidrolik akarsu santralleri,
-
2.577,1 MW’lık kısmını rüzgar santralleri,
-
162,2 MW’lık kısmını jeotermal santralleri ve
-
198,3 MW’lık kısmını katı atık santralleri oluşturmaktadır.
2012 yılı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklı santrallerini, 317 tane hidrolik
akarsu santrali, 64 hidrolik barajlı santral, 61 rüzgar santrali, 9 jeotermal santrali, 29 katı
atık santralleri oluşturmaktadır.
2013 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile yenilenebilir enerji kaynaklı santral sayılarına
bakıldığında, 358 tane hidrolik akarsu santrali, 67 hidrolik barajlı santrali, 67 rüzgar
santrali, 9 jeotermal santrali, 34 katı atık santralinin bulunduğu görülmektedir.31.
Enerji politikaları ve stratejileri arasında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından
elektrik üretiminin sağlanması ve bu üretimin desteklenmesi önemli ve öncelikli bir
husustur.
Yenilenebilir enerji alanında, 18 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5346 sayılı Kanun
(YEK Kanunu)32, özellikle rüzgar enerjisine ve hidrolik enerjiye olan ilgiyi büyük ölçüde
artırmıştır. 8 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6094 sayılı Kanun33 ile YEK Kanunu'nda
kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda; yenilenebilir enerji kaynakları ile
elektrik üretimi yapacak santrallerde yerli üretim aksamı kullanımına bazı teşvikler
Kaynak: TEİAŞ Yük Tevzi Raporu
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (R.G.
18.05.2005/25819)
33 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynak.larının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 08.01.2011/27809).
31
32
53
Enerji
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
getirilmiştir. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek için sağlanacak teşviklerin
uygulamasına ilişkin idari düzenleme çalışmaları devam etmektedir.
2012 yılı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücüne eklenen 4.160,4 MW'lık yeni santrallerin
yaklaşık %73'ü yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yöneliktir. Bu kapsamda
2012 yılı içerisinde 531,8 MW'lık rüzgâr, 2.482,6 MW'lık hidroelektrik ve 48 MW'lık
jeotermal kaynaklı elektrik üretim santralleri işletmeye alınmıştır.
2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla elektrik kurulu gücüne eklenen 3.432 MW'lık yeni santrallerin yaklaşık %40'ı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yöneliktir. Bu
kapsamda 2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla 317 MW'lık rüzgâr, 1.055 MW'lık hidroelektrik
kaynaklı elektrik üretim santralleri işletmeye alınmıştır.
2011 yılı sonunda 1.728,7 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü, 2012 yılı sonu itibarıyla
%30'un üzerinde artış göstererek 2.260,5 MW seviyesine ulaşmıştır. 2012 yılı sonunda
2.260 MW olan rüzgâr enerjisi kurulu gücü, 2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 2.504 MW
seviyesine ulaşmıştır. 2013 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 9.880 MW rüzgar elektrik
santrali lisansı verilmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin; teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek
hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılması, rüzgar
enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW'a çıkarılması ve 600 MW'lık
jeotermal potansiyelimizin tümünün işletmeye alınması hedeflenmektedir.
Enerjide dışa bağımlılık oranını ve, fosil yakıtların kullanımı neticesinde artan karbon
salınımı ile çevreye verilen olumsuz etkileri azaltmak amacıyla Türkiye’de, 2023 yılına
kadar 2 nükleer güç santralinin kurularak nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimi
içindeki payının %5 seviyelerinde olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Mersin ili
Akkuyu bölgesinde ve Sinop ilinde nükleer güç santrallerinin kurulmasına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin diğer mevzuat çalışmaları kapsamında; güneş
enerjisi üretimine dayalı teknik detayları belirleyen yönetmelik ve tebliğ34 2012 yılında
yayımlanmıştır.
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Basvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
(R.G.29.05.2012/28307); Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği
(R.G. 31.03.2012/28250)
34
54
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
V. FİZİKİ ALTYAPI
V.A. ULAŞIM SEKTÖRÜNDE ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
1.a. Karayolu Ulaşımı
2003 yılı sonu itibarıyla 63.143 km olan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM)
sorumluluğundaki toplam karayolu ağı uzunluğu 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla 65.499
km’ye ulaşmıştır. Toplam karayolu ağının 2.244 km’si otoyol, 31.375 km’si devlet yolu,
31.880 km’si ise il yoludur.
Türkiye’nin 2003 yılında 6.101 km olan bölünmüş yol ağı uzunluğu 2013 yılı Nisan ayı
itibarıyla 22.261 km’ye ulaşmış olup, 2013 yılı sonunda 23.324 km’ye, 2023 yılında ise
36.500 km’ye ulaşması hedeflenmektedir.
Tablo 17: Yıllara Göre Bölünmüş Yol Yapım Uzunlukları
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
TOPLAM
*30 Nisan 2013 tarihi itibarıyla
Devlet ve İl
Yolları (km)
4.387
1.323
1.765
2.045
1.240
1.082
1.477
2.002
2.156
1.514
1.026
20.017
Otoyollar
(km)
1.714
39
26
5
241
14
114
72
11
8
2.244
Genel Toplam
(km)
6.101
1.362
1.791
2.050
1.481
1.082
1.491
2.116
2.228
1.525
1.026
8
22.261
Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)
Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile 2013-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek 5.550 km
uzunluğundaki otoyol projelerinin toplam maliyeti 89.2 milyar TL olarak tahmin
edilmektedir. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile Türkiye’nin otoyol ağı uzunluğu
yaklaşık 7.827 km’ye ulaşacaktır. Bu projelerden 523 km uzunluğundaki GebzeOrhangazi-İzmir
Otoyolu,
Sabuncubeli
Tüneli
Projesi
ve
Kuzey
Marmara
Otoyolu/Odayeri-Paşaköy Kesimi’nin yapım çalışmalarına başlanmıştır.
55
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 18: YİD Modeli ile “Hedef 2023” Programında Gerçekleştirilmesi Planlanan
Projeler
Proje Adı
Uzunluk (km)
Yapım Çalışmaları Başlanan Projeler
523
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
421
Sabuncubeli Tüneli Projesi
Kuzey Marmara Otoyolu / Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü dahil)
Planlanan Projeler
7
95
5.027
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi
319
Ankara-Niğde Otoyolu Projesi
342
Ankara- Kırıkkale- Delice-Samsun Otoyolu Projesi
472
Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu Projesi
330
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Projesi
359
Ankara-İzmir Otoyolu Projesi
535
Afyonkarahisar-Antalya-Alanya Otoyolu Projesi
490
Sivrihisar-Bursa Otoyolu Projesi
202
Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantısı dahil) Projesi
442
Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projesi, Gerede- Merzifon kesimi
357
Gerede-Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projesi, Merzifon- Gürbulak kesimi
919
Yalova- İzmit Otoyolu
81
Mersin- Silifke (Taşucu) Otoyolu
98
Çiğli- Aliağa- Çandarlı Otoyolu
81
TOPLAM
5.550
Kaynak: KGM
Karadeniz Bölgesinin Güneydoğu ile Akdeniz Bölgesine yüksek standartlı karayolları ile
bağlanmasının hedeflendiği Kuzey-Güney Aksları Projesi kapsamında
11.749 km
uzunluğunda olan 18 adet Kuzey-Güney karayolu koridorlarının 8.823 km’sinin fiziki ve
geometrik iyileştirilmesi tamamlanmıştır. 1.475 km’de çalışmalar devam etmekte olup
1.451 km’nin ise ihale edilmesi planlanmaktadır. Kuzey-Güney karayolu koridorlarının
2015 yılına kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.
Türkiye’de dağlık alanların geçilmesi ve güzergâhın kısalması açısından büyük önem arz
eden karayolu tünellerinin yapımı da son yıllarda artmıştır. 2003 yılında toplam tünel
uzunluğu 50 km iken, tünel yapım çalışmaları kapsamında 2003-2012 yılları arasında
yapılan tünellerin uzunluğu 113 km’ye ulaşmıştır. 2023 yılına kadar ise 165,8 km
uzunluğunda 68 yeni tünel yapımı hedeflenmektedir. Özellikle Sabuncubeli Tüneli,
56
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli niteliğinde
olacak 14,7 km uzunluğundaki Ovit Dağı Tüneli, Cankurtaran Tüneli, Kuskunkıran Tüneli
ve Konak Tüneli, güzergâhları itibarıyla son dönemlerde yapımına en çok önem verilen
tünellerden birkaçıdır. Bu tüneller sayesinde hem kuzey-güney hem de batı-doğu
doğrultusundaki yol ağı güçlenecek ve ulaşım rahatlayacaktır.
1.b. Demiryolu Ulaşımı
Demiryolu yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla kamu-özel sektör işbirliği
ile çeşitli yüksek hızlı demiryolu projeleri ve altyapı çalışmaları yürütülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2012 yılı sonu itibarıyla 11.120 km
konvansiyonel, 888 km yüksek hızlı demiryolu olmak üzere toplam 12.008 km
demiryolu ağına sahiptir.
Harita 1: TCDD Yüksek Hızlı Tren Hatları
Bunun yanında Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresini yarıya indirmeyi planlayan
yüksek hızlı demiryolu projesinin ikinci etabının 29 Ekim 2013 tarihinde açılması
planlanmaktadır.
24 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmeciliğine açılan
Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolunda, açıldığı tarihten itibaren 2013 Haziran ayı
sonuna kadar 2 milyon 608 bin yolcu seyahat etmiştir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde
57
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatları işletmeciliğinden sonra 23
Mart 2013 itibarıyla Eskişehir-Konya YHT işletmeciliğine de başlanılmıştır. Söz konusu
hatta açıldığı tarihten itibaren Haziran ayı sonuna kadar 79 bin yolcu seyahat etmiştir.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu projesinin; Kırıkkale-Yerköy (80 km) kesiminde ise
altyapı yapım sözleşmesi 7 Ocak 2013’de imzalandı. 21 Ocak 2013’de yer teslimi yapıldı.
Tünel çıkış ve giriş portallarına başlanmıştır.
Kayaş-Kırıkkale (62 km) kesiminin yapım ihalesi 4 Ekim 2012 tarihinde yapılmıştır.
Yönetim Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarihli oluru ile ihale iptal edilmiştir. Gerekli
hazırlıklardan sonra yeniden ihale edilecektir.
Kayaş-Kırıkkale viyadük yapım işi için 5 Mart 2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup,
değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
Yerköy-Sivas kesiminin 148 km’lik kesimde altyapı yapımında % 99 fiziksel ilerleme
sağlanmıştır. Projede Yerköy-Doğankent arasında 3, Doğankent-Sivas arasında 4 adet
olmak üzere toplam 7 adet istasyon planlanmıştır.
Resim 1: TCDD Kullanımındaki Trenlerden Bazıları
Yüksek Hızlı Tren
Dizel Elektrikli
Dizel Tren Seti
Yeni Banliyö Seti (EMU)
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
58
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Ayrıca, 2013 yılında 1.098 km’lik yol yenilemesi, 650 adet makas yenilemesi, 144 km’lik
2. hat yapımı ve 7.000 adet ray kaynağı yapılması planlamıştır. Bu projelerde 2013 yılı
Haziran sonu itibarıyla yol yenilemesinde 294 km, makas yenilemesinde 77 adet , 2. hat
yapımında 60 km, ray kaynağı yapımında 2.300 adet olarak gerçekleşmiştir. Kent içi
ulaşımda yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak İzmir’de EGERAY hizmete açılmıştır.
Gaziantep’te GAZİRAY için çalışmalar devam etmektedir. TCDD işletmesi bünyesinde
metro standardında hizmet verilmesi amacıyla İstanbul’da MARMARAY projesinin 29
Ekim 2013 tarihinde açılması planlanmaktadır. Ankara’da banliyö hatlarını metro
standardına
yükseltmeyi
amaçlayan
BAŞKENTRAY
projesine
yönelik
ihale
gerçekleştirilmiştir.
Resim 2: Marmaray Projesi
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
59
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Lojistik Merkezler
OSBlere yakın ve yük potansiyeli yüksek olan bölgelerde diğer ulaşım sistemleri ile
entegre olarak kombine taşımacılığı geliştiren lojistik merkezlerin kurulmasına yönelik
çalışmalar da sürdürülmektedir.
Harita 2: Lojistik Merkezler
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Bu çerçevede öncelikle İstanbul (Halkalı), İzmit (Köseköy), Samsun (Gelemen), Eskişehir
(Hasanbey), Kayseri (Boğazköprü), Balıkesir (Gökköy), Mersin (Yenice), Uşak, Erzurum
(Palandöken), Konya (Kayacık), Denizli (Kaklık), Bilecik (Bozüyük), İstanbul (Yeşilbayır),
Mardin, Kahramanmaraş (Türkoğlu), Kars, Sivas ve Habur olmak üzere 18 merkezde
lojistik merkez kurulması hedeflenmektedir.
60
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Resim 3: Hizmete Açılan Bazı Lojistik Merkezler
Samsun (Gelemen)
İzmit (Köseköy)
İstanbul (Halkalı)
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Bunlardan Samsun (Gelemen), Uşak, İstanbul (Halkalı), İzmit (Köseköy), Denizli
(Kaklık)’deki lojistik merkezler işletmeye alınmış, Eskişehir (Hasanbey), Kayseri
(Boğazköprü), Mardin, Erzurum (Palandöken), Balıkesir (Gökköy) ve Mersin (Yenice)
lojistik merkezlerinde ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Diğer lojistik
merkezlerde de proje ve kamulaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.
2023 hedefleri kapsamında; yüksek hızlı demiryolu ağına öncelik verilerek 3.500 km
YHT, 8.500 hızlı tren, 1.000 km konvansiyonel hat inşaası ile toplam demiryolu ağının
2023 yılına kadar 25.000 km’ye, 2035 yılına kadar ise 31.000 km’ye ulaşması, demiryolu
payının yolcu taşımacılığında %10’a; yük taşımacılığında ise %15’e çıkartılması
amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin İran ve Orta Asya ülkeleriyle ticaretinde önemli bir rolü olan Van Gölü
geçişinin iyileştirilmesi için 2 adet daha hızlı ve yüksek kapasiteli feribotun yapımı
devam etmektedir. Feribotlar işletmeye alındığında vagon taşıma kapasitesi 3 katına
çıkacaktır. Projede kuru havuz inşaatı tamamlanmıştır. Tatvan İskele ve yanaşma
rıhtımları tamamlanmıştır. Van’daki iskele tevsii ve yanaşma rıhtımları tamamlanmak
üzeredir. Feribotlardan birincisinin gövde saç imalatının %77’si tamamlanmıştır.
61
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1.c. Deniz Ulaşımı
Ana limanların karayolu ve demiryoluna bağlanması ile limanların kombine taşımacılık
yapılabilen lojistik merkezler haline getirilmesi amacıyla;
Yük elleçleme kapasitesi belirli büyüklüğün üzerinde olan limanlar dikkate alınarak
liman gerisaha karayolu ve demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi ve mevcut ana
karayolu ve demiryolu hatlarına entegre edilmesi suretiyle bu tesislerin birbirlerini
tamamlayıcı ve daha verimli bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla, Limanlar Geri
Saha Karayolu ve Demiryolu Bağlantıları Master Plan çalışmalarına başlanılmıştır.
Ege Denizi’nde Kuzey Ege Limanı Mendirek inşaatının 2013 yılında tamamlanması
planlanmaktadır. Limanın eksik kalan altyapı ve üstyapı işlerinin YİD modeli ile
gerçekleşmesi için ihale hazırlıklarına başlanılmıştır.
Deniz ulaşımı ve yat turizmi için gerekli altyapının oluşturulması amacıyla YİD modeli ile
yürütülen çalışmalar kapsamında;
Gazipaşa, Kumkuyu, Muğla Ören ve Datça Yat Limanları ile Dalaman Yat Limanı ve deniz
otobüsü yanaşma yeri projelerinin yapımına devam edilmektedir.
Karasu Limanı üst yapı inşaatı işinin ihalesi YİD Modeli üzerinden gerçekleştirilmiş olup
görevli şirkete yer teslimi yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli işlemler
yürütülmektedir. İzmir Karaburun, İzmir Yenifoça, Balıkesir Avşa Adası Türkeli, Silivri,
İzmir Seferihisar Ürkmez, İzmir Çeşme Şifne ve Tekirdağ Yat Limanlarının ihale
çalışmalarına devam edilmektedir.
İstanbul’un tek kruvaziyer limanı olan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait İstanbul
Salıpazarı Liman Sahasının 30 yıl süreyle işletme hakkı verilmek suretiyle
özelleştirilmesine ilişkin 16 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek
teklif 702 Milyon ABD Doları tutarında Doğuş Holding AŞ tarafından verilmiş olup, devre
ilişkin yasal süreçler devam etmektedir.
İstanbul’un kruvaziyer turizm potansiyelini karşılayabilmek amacıyla 2007 yılında
ihalesi tamamlanmış Zeytinburnu/Kazlıçeşme kruvaziyer liman projesinin imar planının
tamamlanması hedeflenmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca özelleştirme
çalışmaları teknik düzeyde devam eden faaliyetler arasında TCDD’ye ait Derince limanı
ile ilgili imar ve teknik çalışmalar ile İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan ve
Türkiye’nin en büyük yat bağlama kapasitesine sahip Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın
62
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
özelleştirilmesi ile ilgili olarak hazırlanacak imar planının onaylanmasının ardından ihale
sürecinin başlatılması sayılabilir.
1.d. Hava Ulaşımı
DHMİ tarafından işletilen havalimanı sayısı, DHMİ denetimli özel şirket tarafından
işletilen 3 havalimanı ile birlikte 50’ye ulaşmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından işletilen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havalimanı ve özel sektör
tarafından işletilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile birlikte, 52 havalimanı sivil
trafiğe açık bulunmaktadır. Bunlardan Iğdır ve Zafer Havalimanları 2012 yılında; Şırnak,
Bingöl ve Kastamonu Havalimanları ise 2013 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Hakkari
Havalimanının
ise
2013
yılında
tamamlanarak
işletmeye
açılması
hedeflenmektedir. Ordu-Giresun Havalimanı altyapı inşaatının 2013 yılı sonunda
tamamlanması planlanmakta olup, üstyapı inşaatının ise 2015 yılında tamamlanması
hedeflenmektedir.
Tablo 19: Sivil Trafiğe Açık Havalimanı Sayısı (2003-2013)
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013/07
DHMİ Tarafından İşletilen
Toplam Havalimanı Sayısı
34
34
34
36
38
40
40
42
43
47
50
Dış Hatlara Açık
Havalimanı Sayısı
20
20
20
20
26
27
27
30
30
30
36
Kaynak: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
2012 yılı sonu itibarıyla, bir önceki yıla göre; iç hat yolcu trafiği %11 artışla 64,7 milyon
yolcuya; dış hat yolcu trafiği %10,5 artışla 65,6 milyona ulaşmış olup, toplam yolcu
trafiği ise %10,7 artış ile 131 milyona ulaşmıştır.
63
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 20: Havayolu Yolcu Trafiği (2003-2012)
(Yolcu Sayısı)
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kaynak: DHMİ
İç Hat Yolcu
Trafiği
9.147.439
14.460.864
20.529.469
28.774.857
31.949.341
35.832.776
41.226.959
50.575.426
58.258.324
64.721.316
Dış Hat Yolcu
Trafiği
25.296.216
30.596.507
35.042.957
32.880.802
38.347.191
43.605.513
44.281.549
52.224.966
59.362.145
65.630.304
Türkiye Direkt
Transit Yolcu Trafiği
547.046
616.217
418.731
449.091
615.638
736.121
671.531
677.896
Toplam Yolcu
Trafiği
34.443.655
45.057.371
56.119.472
62.271.876
70.715.263
79.887.380
86.124.146
103.536.513
118.292.000
131.029.516
Havayolu ulaşımı alanındaki gelişmeler, aşağıdaki hava taşıma işletmeleri tablosu
üzerinden de değerlendirilebilir. 2003 ile 2012 yılları arasında %13 oranında artarak
173 adete ulaşan hava taşıma işletmeleri, 2013 yılının da Mart ayı itibarıyla 179’a
ulaşmıştır.
Tablo 21: Hava Taşıma İşletmelerinin Dağılımı
(İşletme Sayısı)
Yıl
Havayolu
İşletmesi
2003
13
2004
15
2005
16
2006
20
2007
20
2008
17
2009
17
2010
16
2011
15
2012
15
2013*
15
*1 Nisan 2013 tarihi itibarıyla
Havataksi
İşletmesi
Genel
Havacılık
Balon
İşletmesi
Zirai
Mücadele
İşletmesi
TOPLAM
52
50
52
57
59
66
61
61
60
55
55
32
35
36
32
30
31
29
38
41
44
48
7
8
8
8
10
10
12
16
16
20
22
49
51
43
42
42
40
39
39
39
39
39
153
159
155
159
161
164
158
170
171
173
179
Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Havayolu işletmelerinin koltuk kapasiteleri on yıllık süre içinde %139 oranında bir artış
göstererek 2012 yılı sonunda 65.208 olarak belirlenirken, işletmelerin kargo kapasiteleri
64
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
de %317 oranında artarak 302.737 kg’den 1.264.513 kg’ye ulaşmıştır. Hem koltuk hem
de kargo kapasitesinde 2013 yılının ilk aylarında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Tablo 22: Havayolu İşletmeleri Koltuk-Kargo Kapasiteleri
(Adet, kg)
Yıl
Koltuk Kapasitesi (Adet)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
*1 Nisan 2013 tarihi itibarıyla
Kargo Kapasitesi (kg)
27.599
34.403
39.903
42.335
40.185
43.524
47.972
57.899
61.695
65.208
66.392
302.737
471.734
649.562
873.539
962.539
1.093.096
1.121.108
1.112.708
1.207.339
1.264.513
1.381.838
Kaynak: SHGM
V.B. ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
1.a. Sabit Pazar, Mobil Pazar ve İnternet Verileri
2012 yılında elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak, yapılan
yatırımlarda genel olarak artış eğilimi gözlenmiştir.
2004 yılında başlayan serbestleşme süreci ve düzenlemelerle birlikte istikrarlı bir
büyüme gösteren elektronik haberleşme sektörüne ait gelirlerin gelişimine ve
işletmecilerin bu gelirlerden aldığı paylara takip eden grafikte yer verilmektedir. 2012
yılı sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net
satış gelirleri toplamı 30,88 milyar TL’ye ulaşmıştır. Toplam gelirlerdeki payını sürekli
artıran mobil işletmecilerin pazar payı 2012 yılında %55 seviyesine ulaşırken sabit
telefon yatırımlarının (Operatör 1) payı %23’e kadar gerilemiştir.
65
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 7: Elektronik Haberleşme Sektörü- Net Satış Gelirleri
35,00
30,88
28,01
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
7,37
7,25
8,33
8,73
3,74
5,00
4,92
2,91 3,47
5,66 6,51
0,00
Sabit Telefon
Mobil-1
Mobil-2
2011
Mobil-3
Diğer
Toplam Gelirler
2012
Kaynak: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
2012 yılında sabit ve mobil sektörde yatırım miktarı önceki yıla kıyasla yaklaşık %4
oranında azalarak 3,7 milyar TL civarında gerçekleşmiştir. Söz konusu yılda sabit hatlar
için 1,4 milyar TL, mobil hatlar içinse 2,3 milyar TL düzeyinde yatırım yapılmıştır.
66
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 8: Sabit ve Mobil Telekomünikasyon Sektöründe Yatırım
7.000
1.215
6.000
2.494
2.292
1.431
1.372
2.661
4.606
2.605
2005
1.033
2004
1.445
1.443 471
1.000
948 526
2.000
554
3.000
1.099
1.375
4.000
1.909
Milyon TL
5.000
2010
2011
2012
0
2006
2007
Mobil
2008
2009
Sabit Telefon
Kaynak: BTK
2009 yılından itibaren mobil trafik miktarında belirgin bir artış yaşanmıştır. 2011
yılında 168,9 milyar dakika olan toplam ses trafiği 2012 yılında %12 artarak yaklaşık
189,2 milyar dakikaya ulaşmıştır.
2012 yılı itibarıyla Türkiye’deki mobil telefon abone sayısı 67.680.547’e yükselmiştir. 3.
Nesil (3N) mobil telekomünikasyon hizmetlerinin abone sayısı ise 42 milyona
yaklaşmıştır.
2009 yılından itibaren mobil trafik miktarında belirgin bir artış yaşanmıştır. 2011
yılında 168,9 milyar dakika olan toplam ses trafiği 2012 yılında %12 oranında artarak
yaklaşık 189,2 milyar dakikaya ulaşmış, toplam trafiğin %10’unu oluşturan sabit trafik
ise önceki yıla kıyasla %13 oranında azalarak 19,4 milyar dakikaya düşmüştür.
67
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 9: Elektronik Haberleşme Sektörü- Trafik Miktarı
200,0
189,2
Trafik miktarı, milyar dak.
180,0
168,9
160,0
149,5
132,2
140,0
120,0
100,0
80,0
86,1
12,0
85,5
20,3
90,4 86,6
37,3
60,0
40,0
74,1
65,2
20,0
53,1
103,7
90,9
108,2
125,8
2004
2005
169,8
48,1
57,7
74,9
38,5
33,2
28,8
23,9
23,6
21,8
19
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,0
2003
147,1
Sabit Telefon
Mobil
Toplam
Kaynak: BTK
Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu
toplam trafiğin dağılımının yer aldığı bir sonraki grafikte görüleceği üzere, trafiğin büyük
bir kısmını (yaklaşık %85) mobilden mobile olarak adlandırılan mobil işletmecilerin
şebeke içi ve kendi aralarında oluşan trafik oluşturmaktadır. Öte yandan 2006 yılında
toplam trafiğin %46’sını oluşturan sabitten sabite doğru trafik 2012 yılında toplam
trafiğin yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır.
68
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 10: Elektronik Haberleşme Sektörü- Trafik Dağılımı
2012
84,5
2011
5,2 8,1 2,2
81,9
2010
78,8
2009
78,3
2008
5,2
5,4
4,3
70,4
2007
2,4
61,5
2006
20%
2,6
40%
Mobil-mobil
15,3 2,1
32,2
3,1
3,7
46,4
60%
Mobil-diğer
13,5 2,3
24,0
2,6
48,0
0%
10,6 2,3
3,1
80%
Sabit-sabit
100%
Sabit-diğer
Kaynak: BTK
2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 20,1 milyon internet abonesi
bulunmaktadır. 2012 yılında bir önceki yıla göre toplam internet abone sayısında %42
oranında artış gerçekleşmiştir.
Tablo 23: İnternet Abone Sayıları
xDSL
Kablo
İnternet
Mobil
Fiber
Diğer
TOPLAM
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
452 .398
37.404
1.539.477
31.729
2.813.143
27.804
4.545.795
41.109
5.894.522
67.408
6.216.028
146.622
6.640.911
273.908
6.776.036
460.451
6.643.299
500.658
16.208
508.014
17.121
1.590.33
2
%213
21.699
2.864.652
22.181
4.609.085
24.171
5.986.101
396.363
23.644
6.782.657
1.448.020
154. 059
155.478
8.672.376
6.454.801
267.144
159.383
14.117.815
12.161.900
645.092
139.665
20.090.614
%80
%61
%30
%13
%28
%39
%42
Artış (%)
Kaynak: BTK
Sabit internet abonelerinin büyük bir kısmının xDSL (Digital Subscriber Line) bağlantı
çeşidini tercih ettiği tabloda görülmektedir. 2012 sonunda yaklaşık 6,6 milyonu bulan
xDSL abone sayısı bir önceki yıla oranla yaklaşık %2 azalmıştır. Öte yandan, 2009 yılı
Temmuz ayında 3N hizmetlerinin yetkilendirilmesinin ardından, mobil geniş bant
69
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
internet kullanıcı sayısı 2012 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 12,2 milyonu aşmış ve toplam
internet abonelerinin yaklaşık %60’ına ulaşmıştır.
Türkiye’deki sabit geniş bant abonelerinin yaklaşık %80’inin 8 Mbit/sn hıza kadar
bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.
Grafik 11: Hızlara Göre Sabit Geniş Bant Abonelerinin Dağılımı*
79,4
0,9
0,7
8,3
9,9
0,8
512 Kbit/s
1 Mbit/s
2 Mbit/s
4 Mbit/s
8 Mbit/s
Diğer ( > 8 Mbit/s)
*Kablo internet aboneleri dahil değildir.
Kaynak: BTK
1.b. İnternet Güvenliği ve Düzenlemelerine ilişkin Faaliyetler
Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal siber güvenlik çalışmaları hakkında yapılan
düzenleme35, 28 Ekim 2012 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın başkanlığında, Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı,
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Genelkurmay
Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Mali Suçları
Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 20.10.2012/28447)
35
70
Fiziki Altyapı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Araştırma Kurulu Başkanı, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenecek diğer bakanlık ve kamu kurumlarının
katılımıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulmuştur.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın başkanlığında yapılan Siber Güvenlik
Kurulu toplantıları sonucunda Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı
kabul edilmiştir. Eylem Planı, 2013-2014 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan
faaliyetleri tanımlamakla beraber, bu yılları aşan periyodik faaliyetler ile eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları gibi sürekli yürütülmesi gereken faaliyetlere de yer
vermektedir. Eylem Planında 2013-2014 döneminde, gerçekleştirilmesi planlanan
toplam 29 adet eylem maddesi bulunmaktadır. Planda temel olarak; Ulusal Siber
Olaylara Müdahale Organizasyonunun Oluşturulması, Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının
Güçlendirilmesi,
Siber
Güvenlik
Alanında
İnsan
Kaynağının
Yetiştirilmesi
ve
Bilinçlendirme Faaliyetleri, Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi ve Ulusal
Güvenlik
Mekanizmalarının
Kapsamının
Genişletilmesi
hususlarına
öncelik
verilmektedir.
Diğer taraftan, internet içerik düzenlemelerine ilişkin faaliyetler ilişkin birtakım
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla 5651 sayılı
Kanun36 çerçevesinde internet aktörleri, bunların hak ve sorumlulukları ilk kez
düzenlenmiş ve yasal güvenceler oluşturulmuştur. Yer sağlayıcılık faaliyetinde
bulunanların barındırdıkları içeriği kontrol sorumluluğu olmadığı yasada açıkça
belirtilerek bu konudaki tereddüt yasal düzeyde giderilmiş ve Türkiye’de faaliyette
bulunacak yer sağlayıcıları teşvik edilmiştir.
Yer sağlayıcılara yönelik yasal düzeyde daha üst seviyede güvencelerin sağlanması
yönünde çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, elektronik ticari faaliyeti yürüten
firmalar lehine önemli yasal koruma ve güvenceler öngören Elektronik Ticaret Yasa
Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer almaktadır.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun (R.G.23.05.2007/26530)
36
71
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
VI. YENİLİK
VI.A. ÖZEL SEKTÖR AR-GE YATIRIMLARININ ARTIRILMASI
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin
öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede rekabetçi ekonomik yapının
güçlendirilmesi ve Ar-Ge yatırımlarının artırılmasına yönelik olarak uygulanan politikalarla,
bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki değişimler devam etmektedir.
TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2011 yılı Ar-Ge anketi sonuçlarına göre, 2011 yılında
Türkiye’de Ar-Ge harcamaları, 2000 yılına kıyasla üç kata yakın bir artışla yaklaşık 12
milyar TL’ye ulaşmıştır. Ar-Ge harcamalarının GSYH’ye oranı ise 2000 yılındaki %0,48
değerine kıyasla yaklaşık iki kat artış göstererek 2011 yılında %0,86 değerine ulaşmıştır.
Grafik 12: Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı
Kaynak: TÜİK
Ar-Ge harcamalarındaki artışta, özellikle özel sektörün yenilikçilik faaliyetleri etkili
olmuştur. Bu çerçevede özel sektör Ar-Ge harcamaları, 2011 yılında 5,2 milyar TL’ye (2012
sabit fiyatlarıyla) ulaşarak, 2000 yılı değerinin yaklaşık beş katına yükselmiştir. Özel sektör
Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı ise %43,2 olmuştur..
72
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 13 : Ar-Ge Harcamaları Oranı- Sektörel Dağılım
Kaynak: TÜİK
Son yıllarda Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarındaki artışına paralel olarak Ar-Ge ve yenilik
alanında istihdam edilen insan kaynakları sayısında gözlemlenen artış, Türkiye’nin yenilik
altyapısının geliştirilmesinde önemli bir atılım içerisinde olduğunun göstergesidir. Nitekim
2011 yılında Tam Zamanlı Eşdeğer (TZE) Ar-Ge personeli sayısı 93.000’e, TZE araştırmacı
sayısı ise 72.000’e ulaşmıştır. 2023 yılı için 300 bin araştırmacı hedefi bulunmaktadır37.
Bu artışın itici gücünün özellikle özel sektör olması ise dikkat çekicidir. 2009 yılında ilk kez
özel sektör TZE Ar-Ge personeli sayısı, yükseköğretimdeki Ar-Ge personeli sayısını
geçmiştir. Özel sektör Ar-Ge personeli sayısı, 2011 yılında 45.000’i aşmıştır. 2000 yılına göre
yedi katın üzerinde bir artışla 30.000’i aşan özel sektör araştırmacı sayısının ise 2023 yılında
180.000’e ulaşması hedeflenmektedir.
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. Toplantısında belirlenen 2011/101 sayılı “Ulusal Yenilik Sistemi 2023
Hedefleri”.
37
73
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 14: TZE Ar-Ge Personeli ve Araştırmacı Sayısı
Kaynak: TÜİK
Ar-Ge harcamalarındaki artış hızı Türkiye’yi Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle dikkati çeken ve
takdir gören bir ülke konumuna getirmiştir. Bu çerçevede ülkelerin Ar-Ge harcamalarındaki
artış hızlarını karşılaştıran İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) verilerine göre38
Türkiye, 2006-2011 yılları arasındaki %16 yıllık ortalama artış hızıyla Ar-Ge harcamalarını
en fazla artıran ikinci ülke olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye 2006 yılına kıyasla İsrail,
Avusturya, Belçika, Finlandiya ve Meksika’yı geride bırakmıştır.
VI.B. AR-GE DESTEKLERİ
İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, üniversite sanayi diyaloğunun
güçlendirilmesi ve Türkiye’nin rekabet altyapısının geliştirilmesinde, Ar-Ge faaliyetlerine
sağlanan desteklerin önemli bir rolü bulunmaktadır.
Bu çerçevede Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından sağlanan destek programlarının yanı sıra,
Maliye Bakanlığı’nca çeşitli vergisel destekler ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, KOSGEB ile TTGV tarafından da Ar-Ge faaliyetlerine yönelik çeşitli destekler
sunulmaktadır.
Veri kalitesi göz önünde bulundurularak çalışmaya Ar-Ge harcaması 1 milyar ABD Dolarının (SAGP) üzerinde olan
ülkeler dahil edilmiştir. Türkiye’nin 2006-2011 yılları arasındaki %15,7 oranındaki Ar-Ge harcamaları artış hızı ile 2.
olduğu sıralamada, Çin %19,8 artış ile 1., Şili ise %15,6 oranındaki artış ile 3. olmuştur.
38
74
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1.a. Ar-Ge Faaliyetlerini Destekleyici Mevzuat
5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri, Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri,
Teknoloji Merkezi İşletmeleri ve Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanan
işletmelere gelir ve kurumlar vergisi, Ar-Ge personeline gelir vergisi ve sigorta primi
işveren hissesi indirimi, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen kağıtlara damga
vergisi istisnası gibi çeşitli vergisel avantajlar sağlanmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 sayılı
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012
yılında, 120 mükellef gelir vergisi indiriminden, 789 mükellef ise kurumlar vergisi
indiriminden faydalandırılmıştır. 2012 yılında gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi
toplam tutarı ise bir önceki yıla kıyasla %25 oranında artış göstererek 2,1 milyar TL’ye
yükselmiştir.
Ayrıca, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karara39 göre Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen ARGE Projeleri
çerçevesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar 5. Bölgede
uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir.
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar (R.G. 19.06.2012/28328); 2012/3802 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (R.G.13.10.2012/28440)
39
75
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 24: Çeşitli Kanunlar40 Kapsamında Yararlanılan Ar-Ge İndirimi ve Mükellef Sayıları
2008
Gelir Vergisi
Kurumlar
Vergisi
2009
Gelir
Vergisi
Kurumlar
Vergisi
2010
Gelir
Vergisi
Kurumlar
Vergisi
2011
Gelir
Vergisi
Kurumlar
Vergisi
2012
Gelir
Vergisi
Kurumlar
Vergisi
Ar-Ge İndirimi (GVK'ya göre)
Mükellef
Sayısı
48
Miktar
(milyon TL)
4
Ar-Ge İndirimi (5746 sayılı Kanuna göre)
12
2
Toplam Ar-Ge İndirimi
60
6
Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)
237
509
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
162
76
Toplam Ar-Ge İndirimi
399
585
Ar-Ge İndirimi (GVK’ya göre)
46
4
Ar-Ge İndirimi (5746 sayılı Kanuna göre)
24
4
Toplam Ar-Ge İndirimi
70
8
Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)
280
770
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
265
515
Toplam Ar-Ge İndirimi
545
1.285
Ar-Ge İndirimi (GVK’ya göre)
51
3
Ar-Ge İndirimi (5746 sayılı Kanuna göre)
27
7
Toplam Ar-Ge İndirimi
78
10
Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)
250
482
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
377
1.000
Toplam Ar-Ge İndirimi
627
1.482
Ar-Ge İndirimi (GVK’ya göre)
51
2,4
Ar-Ge İndirimi (5746 sayılı Kanuna göre)
43
7,4
Toplam Ar-Ge İndirimi
94
9,8
Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)
250
253
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
468
1.381
Toplam Ar-Ge İndirimi
718
1.634
Ar-Ge İndirimi (GVK’ya göre)
62
3,3
Ar-Ge İndirimi (5746 sayılı Kanuna göre)
58
14,5
Toplam Ar-Ge İndirimi
120
17,8
Ar-Ge İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)
245
112,6
Ar-Ge İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
544
1.929
Toplam Ar-Ge İndirimi
789
2.041,6
Kaynak: Maliye Bakanlığı
40
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
76
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1.b. TÜBİTAK TEYDEB Destekleri
Özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini
desteklemek amacıyla kurulan TEYDEB tarafından 1995 yılından bu yana Ar-Ge destekleri
sağlanmakta olup, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 27 Aralık 2011 tarihli toplantısında
belirlenen öncelikler doğrultusunda 2012 yılı içerisinde TEYDEB desteklerinin etkinliğinin
artırılmasına yönelik çeşitli önlemler alınmıştır. Bu çerçevede TEYDEB tarafından daha önce
uygulanmakta olan 5 destek programına, 5 yeni destek programı daha eklenmiştir41.
Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 7 Nisan 2012 tarihli ve 5 Mayıs 2012 tarihli
toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda mevcut sistemde uygulamada olan destek
programlarının etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirler 2012 yılı itibarıyla uygulamaya
konulmuştur.
1501 sayılı TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek üzere
1995 yılında oluşturulan program kapsamında hibe desteği sağlanmakta olup, söz konusu
programda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen değişiklikle:
o
KOBİ’lerin başarıyla tamamlanan projelerinde; proje fikrini çıkaran ve proje
boyunca kuruluşta çalışan, fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilmesi
uygulaması başlatılmış,
o
10 milyon TL’nin üzerindeki proje başvurularında, proje kapsamında bütçenin en az
%7’si kadar KOBİ’lerle ve en az %3’ü kadar Üniversitelerle/Kamu Araştırma Merkez
ve Enstitüleri ile işbirlikleri yapma zorunluluğu getirilmiş,
o
Başvuru koşullarında kolaylıklar sağlanmış,
o
Desteklenen harcamaların kapsamı genişletilmiş ve
o
Ortaklı projelere, öncelikli alanlardaki projelere, gelir tablosu ve bilançosunda Ar-Ge
gideri kayıtlı olan firmaların projelerine, Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve
Enstitüsü işbirliği içeren projelere ve özellikle toplam giderleri içinde personel
gideri oranının yüksek olduğu mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerin projelerine
avantajlar sağlanmıştır.
Program kapsamında 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 300 projenin desteklenmesine karar
verilmiştir. Aynı dönemde destek sağlanan projelere 92,4 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.
1511, 1512 ve 1513 sayılı destek programlarının uygulamasına 2012 yılı içerisinde başlanmıştır. 1514 sayılı destek
programının uygulanmasına 2013 yılı Eylül ayında başlanacaktır. 1601 sayılı destek programının uygulanmasına ise
2013 yılı içerisinde başlanması planlanmaktadır.
41
77
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1503 Sayılı TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı
Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları arasında etkileşimli teknolojik
işbirliği ortamı yaratılmasını hedefleyen destek programı kapsamında, düzenlenen ulusal
etkinliklere 25.000 TL’ye, uluslararası etkinliklere ise 30.000 TL’ye kadar destek
sağlanmakta olup, 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 16 projeye 387.843 TL tutarında
destek sağlanmıştır.
1505 Sayılı TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı42:
Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, ürüne
ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı
sağlanmasının hedeflendiği destek programında, 2012 yılında gerçekleştirilen değişiklikle;
o
Yalnızca KOBİ’lerin yararlanabildiği söz konusu destek programı, her ölçekteki
sermaye şirketinin başvurusuna açılmış,
o
Proje bütçesi üst sınırı 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye, proje süresi üst sınırı 18
aydan 24 aya çıkarılmış,
o
Müşteri kuruluş KOBİ ise bütçenin %75’i, büyük ölçekli ise bütçenin %60’ı TÜBİTAK
tarafından karşılanacak şekilde düzenleme yapılmış,
o
Projeden yararlanma koşulları, araştırmayı gerçekleştiren kuruluş ve projeden
yararlanan işletme lehine iyileştirilmiş,
o
Eğitim ve araştırma hastanesi personeli ile lisans mezunu meslek yüksek okulu tam
zamanlı
öğretim
görevlilerinin
de
Yürütücü/Araştırmacı
olarak
proje
yapabilmelerine olanak tanınmış,
o
Proje başvurusundan önce projenin teknik analizini gerçekleştirmek üzere yürütücü
kuruluşa 3 ay süre ve tamamı TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL tutarında
Fizibilite Desteği verilmesi sağlanmıştır.
Program kapsamında Ocak-Haziran 2013 döneminde 37 proje başvurusu gerçekleştirilmiş
14 projenin desteklenmesine karar verilmiş ve 920.123 TL hibe destek sağlanmıştır.
1507 Sayılı KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
KOBİ ölçeğindeki işletmelerin daha rekabetçi hale getirilmesi, kurumsal araştırma ve
teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları ve ulusal/uluslararası destek programlarında
daha etkin yer almaları amacıyla geliştirilen bir programdır.
1 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla 1507 kodlu program kapsamında yapılan mevzuat
değişikliğiyle proje bütçesi üst sınırı 400.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarılmıştır. Bu
Daha önce “KOBİ Yararına Teknoloji Transferi”olan programın adı 2012 yılındaki değişikliklere paralel olarak
revize edilmiştir.
42
78
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
kapsamda Temmuz 2012- Haziran 2013 arasında 1.134 KOBİ, 1.252 proje başvurusunda
bulunmuştur.
Ayrıca, mevcut uygulamada 1507 Programının %75 oranındaki hibe desteğinden en fazla ilk
iki projesi için yararlanabilen KOBİ’lere, yapılan mevzuat değişikliğiyle –en az ikisi ortaklı
başvuru olmak kaydıyla- ilk beş projesinde programdan destek alabilme hakkı tanınmıştır.
2012 yılı sonu itibarıyla, ilk üç projesi desteklenen 15 KOBİ (45 proje) bulunmaktadır. 2013
Haziran sonu itibarıyla KOBİ ve proje başvuru sayısında dört kat artış gerçekleşmiş ve ilk üç
projesi veya ikisi ortaklı olmak kaydıyla toplamda beş projesi desteklenen 58 KOBİ’nin 179
projesi bulunmaktadır.
Bununla birlikte; KOBİ’lerin başarıyla tamamlanan projelerinde; proje fikrini çıkaran ve
proje boyunca kuruluşta çalışan, fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilmesi
uygulaması başlatılmıştır. Belirlenen, fikir sahibi araştırmacılara 2013 yılında teşvik
ödüllerinin verilmesi planlanmaktadır.
1507 sayılı Programı kapsamında Ocak-Haziran 2013 döneminde 81 milyon TL tutarında
destek sağlanmıştır.
1509 Sayılı Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
EUREKA ve EUROSTARS gibi uluslararası ortak proje destek programlarında43 yer alan,
Türkiye’de yerleşik katma değer kazandıran kuruluşların araştırma, teknoloji geliştirme ve
yenilik projelerine, büyük ölçekli kuruluşlar için %60; KOBİ’ler için %75 oranında hibe
destek sağlanmasını hedefleyen program kapsamında 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde
5,8 milyon TL tutarında destek sağlanmıştır.
1511 Sayılı TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri
Destekleme Programı
1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren program kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda
Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge nitelikli ve yenilikçi
projelerinin harcamalarına uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde hibe olarak destek
sağlanması amaçlanmıştır. Programda uygulanacak destek oranı, her dönem için sabit olup
büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ön başvurusu tamamlanan ve
panellerde başarılı bulunan projeler arasından programa 2012 yılı sonu itibarıyla 337 proje
EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin
desteklendiği ve 1985 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 ülke ile AB katkısı ile kurulan uluslararası işbirliği
platformudur. EUROSTARS, Avrupa Komisyonu ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu EUROSTARS üyesi 32 ülkenin
Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek
programıdır.
43
79
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
başvurusu gerçekleşmiş ve Ocak-Nisan 2013 tarihleri arasında bu başvurulardan 177 adeti
için destek kararı verilmiştir.
1512 Sayılı TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
2012 yılı itibarıyla uygulamaya alınan bir diğer destek unsuru olan program kapsamında,
bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir
aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin
özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve
süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.
Programda projeler yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece dönüştürülmesine yönelik
olarak 4 aşama çerçevesinde değerlendirilmekte olup, aşamalara göre destek kapsamı
değişiklik göstermektedir. Destek kapsamında 2012 yılında, ilk aşamaya 745 teknoloji ve
yenilik odaklı iş fikri ön başvurusu yapılmış, bu iş fikirlerinden 451’i ikinci aşama başvurusu
yapmaya hak kazanmıştır. İkinci aşama için 360 girişimci aday, iş planıyla proje
başvurusunu gerçekleştirmiştir. Ocak-Haziran 2013 döneminde yapılan değerlendirmeler
sonucu, 360 girişimciden başarılı bulunan 112’si firmalarını kurmuş ve bu girişimcilere
yaklaşık 5,9 milyon TL hibe destek sağlanmıştır.
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 2 Mart 2013 tarihli ve 207 sayılı toplantısı ile 6 Nisan 2013 tarih
ve 218 sayılı toplantılarında alınan kararlar gereğince programın adı, 1512 TÜBİTAK
Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı yerine; TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı olarak değiştirilmiştir.
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında 2 Mayıs 2013-3 Haziran 2013
tarihleri arasında çağrıya çıkılmış, bu çağrıya 1.208 girişimci adayı başvuruda bulunmuştur.
Başvurusu uygun bulunan 1.208 girişimciden 441’i 2. aşama başvurusu yapmaya hak
kazanmıştır.
1513 Sayılı TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
Program, 2012 yılı içerisinde üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerde
üretilen bilgiye dayalı yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin
ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve akademik girişimciliğin
teşvik edilmesi amaçlarına yönelik bir arayüz olan Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO)
etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılmıştır. Program kapsamında,
üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme
faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması,
80
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği,
danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak
etkinlikleri düzenleme ve yayınları yapma gibi konularda, Türkiye’de kurulmuş veya
kurulacak TTO’lara 5 yıl süre ile (bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir) ilk 5 yıl %80, ikinci
5 yıl ise %60 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. Destek miktarının yıllık üst sınırı 2012
yılı için 1.000.000 TL’dir. Programın uygulanmasına 2012 yılı Kasım ayı itibarıyla başlamış
olup, 2012 yılı içerisinde 39 üniversiteden başvuru alınmıştır.
2013 yılı Haziran ayı itibarıyla, üniversiteler bünyesindeki TTO’ların güçlendirilmesi ve
yenilerinin teşviki amacıyla, 2 Kasım 2012’de açılan çağrıya başvuran 39 üniversiteden; 10
üniversitenin (Boğaziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, Ortadoğu Teknik, Özyeğin, Sabancı,
Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversitesi) desteklenmesine karar verilmiştir.
1514 Sayılı TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ
ölçeğindeki şirketlerin çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman
ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amaçlanmaktadır. Bu
program kapsamında, girişim sermayesi fonlarının Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik
odaklı KOBİ ölçeğindeki şirketlerin yapacakları aşağıda detaylandırılan yatırımlarına hibe
desteği verilecektir:
o
Çekirdek Sermayesi Desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün/hizmet veya
yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir
başlangıç konsepti geliştirme ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması
için yapılacak yatırımlar,
o
Başlangıç Sermayesi Desteği: Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya
tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek
finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlar,
o
Gelişme Aşaması Sermaye Desteği: Büyüme ve pazarlama için ek finansman
sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar.
1601 Sayılı Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek
Programı
Programın amacı, yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel kişilere
yönelik farkındalık oluşturma ve kapasite artırımını sağlayacak mekanizmaların
desteklenmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesidir. Bu program, yenilik ve
girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturma ve kapasitenin artırılmasına yönelik;
81
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı,
yatırımcı pazarı ve benzeri mekanizmaların proje esaslı olarak desteklenmesini kapsar.
TEYDEB Destekleri kapsamında 2012 yılında toplamda 2.086 projeye 301 milyon TL
tutarında hibe desteği verilmiştir. Ocak-Haziran 2013 döneminde ise, 1.098 firmanın 1.478
projesi için 154 milyon TL hibe sağlanmıştır. 1995 yılından itibaren verilen toplam destek
miktarı ise 2,5 milyar TL tutarına ulaşmıştır. Desteklere ilişkin önemli bir gösterge ise
toplam destek miktarı içerisinde desteklenen KOBİ’lerin sayısında gözlemlenen gelişmedir.
Tablo 25: TÜBİTAK -TEYDEB Destek Programları İstatistikleri
(Adet, %, Milyon TL)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013**
(19952013)***
Proje Başvuru Sayısı
503
595
711
1.498
2.285
2.001
1.755
1.688
2.818
1.350
17.262
Proje Başvurusu
Yapan Firma Sayısı
360
434
481
1.052
1.679
1.495
1.350
1.338
1.822
1.065
7.749
Yıl içinde
Desteklenmesine
Karar Verilen Proje
Sayısı
374
449
534
732
1.199
1.185
1.075
1.070
1.350
931
10.652
%87
%81
%83
%73
%55
%51
%58
%63
%64
%62
Yıl içinde Sonuçlanan
Proje Sayısı
205
248
297
382
589
901
1.107
828
1.008
483
7.016
Hibe Destek verilen
Firma Sayısı
322
449
437
566
768
1.378
1.348
1.402
1.500
1.098
4.225
Hibe Destek verilen
Proje sayısı
491
718
661
835
1.098
1.892
1.847
1.938
2.086
1.478
8.770
Destekleme Oranı
(%)
Desteklenen Projelere
96
195
225
339
284
467
335
298
301
154,42
2.450,82
Verilen Hibe Destek
Tutarı (Milyon TL)*
* 2012 Yılı Sabit fiyatlarıdır, rakamlar yuvarlanmıştır.
** Ocak-Haziran Dönemi (2013 yılı için 1511 2. aşama başvuruları ve 1513 Program başvuruları dahildir.1511'e
gelen ön başvurular, 1512 iş fikri başvuruları ve 1512 2. aşama iş planı başvuruları dahil değildir. 2013 yılında
karar verilen ve destek kararı verilen proje sayısında 1512 programı dahil değildir.)
*** Birikimli toplam olduğu için fiyatlar cari alınmıştır.
Kaynak: TÜBİTAK
1.c. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destekleri
TTGV tarafından sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine geri ödeme koşullu olarak ödenen
sermaye desteği44 olan Teknoloji Geliştirme Projeleri (TGP) kapsamında, 2010 yılı başında
TTGV 4 Kasım 1998 tarih ve 23513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun
98/10 sayılı Ar-Ge Yardımına ilişkin Tebliği ve DTM ile TTGV arasında 17 Haziran 2005 tarihinde imzalanan protokol
çerçevesinde uygulamacı kuruluş olarak Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynağından sağlanmaktadır.
44
82
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
destek kaynaklarının gözden geçirilmesi sonucunda geçmiş yıllarda desteklenen ve devam
etmekte olan projeler için destek kullandırımına TTGV kaynaklarından devam edilmiştir. Bu
kapsamda projesi devam eden firmalara 2011 ve 2012 yıllarında toplam 13,1 milyon ABD
Doları tutarında ödeme yapılmıştır. Bu program kapsamında desteklenen tüm projeler için
destek ödemeleri tamamlanmıştır.
Öte yandan mevcut destek yapısına kıyasla daha esnek yapıda tasarlanan İleri Teknoloji
Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlar kapsamında
2011 yılında başvurular alınmaya başlanmıştır. 2011 yılında değerlendirilen 7 proje
başvurusunun 3 tanesi; 2012 yılında değerlendirmeye alınan 9 adet proje başvurusundan 2
tanesi ile destek sözleşmesi imzalanmıştır. 2011 ve 2012 yıllarında desteklenen 5 proje için
toplam 3,5 milyon ABD Doları tutarında TTGV katkısı sağlanmıştır.
2013 yılı başlangıcında İTEP Destek Programının şartlarında gerçekleştirilen revizyon
çalışması nedeniyle bu yıl içerisinde proje başvuru kabulü Ağustos ayı sonuna kadar
yapılmamıştır. Programa başvuru kabul süreci 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla yeniden
başlatılmıştır. Bu yıl içerisinde Ağustos sonu itibarıyla, geçmiş yıllarda desteklenen 5
projeye ilişkin 2,7 milyon ABD Doları tutarında destek ödemesi yapılmıştır.
Tablo 26: TTGV Ar-Ge Destekleri
(Adet, Milyon ABD Doları)
2011
2012
2013
2009
2010*
Proje Başvuru Sayısı
228
162
7
9
0
Desteklenen Proje Sayısı
113
47
3
2
0
Bağıtlanan Sözleşme Tutarı
(Milyon ABD doları)
Kullandırım Tutarları
(Milyon ABD doları)
Tamamlanan Proje Sayısı
33,1
12,7
6,9
3,1
0
24,8
14,2
11,9
4,7
2,1
95
98
90
23
-
*2010 yılı başında TGP Programı kapsamında DFİF kaynağına yönelik başlayan değerlendirme ve denetimler nedeniyle
kaynak kullandırımı 2010 yılının ikinci yarısında tamamen durmuştur. 2011 ve 2012 yıllarındaki proje katkı ödemeleri
TTGV kaynakları ile gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: TTGV
TTGV’nin TGP Programı sonucunda prototip geliştirme aşamasını tamamlayan firmaların
proje çıktılarının pazara hazırlık ve ihtiyaçlarının desteklenmesi amacıyla sunulan
Ticarileştirme Projeleri Desteğinden de 2006-2008 yılları arasında 11 pilot proje
yararlanmıştır.
TTGV’nin 2006 yılından bu yana yürütmekte olduğu Çevre Projeleri Desteği Programı
çerçevesinde ise enerji verimliliği ve çevre teknolojilerinde yenilikçi uygulamalar
83
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
kapsamında 25 proje desteklenmiş olup, bu projelere 30 Haziran 2013 tarihine dek 10,1
milyon ABD Doları tutarında kaynak aktarılmıştır.
1.d. AB 7. Çerçeve Programı (ÇP)
AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" haline gelmesi hedefi
doğrultusunda, Avrupa’da ekonomik ve toplumsal katma değer yaratacak projelere mali
destek sağlayan ve 2007-2013 dönemi için 53,2 milyar Avro değerinde fon büyüklüğü
bulunan AB 7. ÇP kapsamında 2012 yılında 175 Türk ortağa 38,8 milyon Avro tutarında
fon aktarılmıştır. 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla açıklanan 21 çağrı sonucunda ise 61 Türk
ortağa 9,8 milyon Avro tutarında fon aktarılmıştır.45 Program kapsamında, 2007 yılından
itibaren Türk ortakların toplam 918 projesine 193,1 milyon Avro tutarında fon aktarılmış
olup, Türk ortakların yer aldığı projelerin toplam portföy büyüklüğü 2,7 milyar Avro’ya
ulaşmıştır.
Tablo 27: AB 7. ÇP’de Türk Ortakların Aldıkları Fon Miktarları
Hibe Katkısı
Ulusal Kaynak
Toplam
Katkı
2007
12,5
9,9
22,4
2008
4,5
26,3
30,8
2009
16,6
24,6
41,2
2010
34,3
19,8
54,1
2011
12,3
50,2
62,5
2012
10,0
59,5
69,5
2013
0
78,1
78,1
TOPLAM
90,2
268,4
358,6
Türk ortakların yer aldığı projelerin toplam portföy büyüklüğü
Türk Ortakların
Aldığı Fon Miktarı
27,4
20, 1
28,4
29,7
38,9
38,8
9,8
193,1
2,5 milyar Avro
(Milyon Avro)
Desteklenen
Türk Ortak
Sayısı
148
129
166
219
199
175
61
1.097
*2013 yılında kapanan 22 çağrının sonuçları henüz yayınlanmamıştır.
Kaynak: TÜBİTAK
TÜBİTAK bünyesinde ayrıca, 7. ÇP’ye katılımın teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması
amacıyla, AB ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödül Desteği, Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt
Dışı Seyahat Desteği ve
Proje
Önerisi
Ön-Değerlendirme Destek Programları
yürütülmektedir. Bu destek programları kapsamında 2011 yılında 25 araştırmacı ve iş
dünyası temsilcisine 178 bin TL, 2012 yılında 17 araştırmacı ve iş dünyası temsilcisine
110 bin TL destek verilerek birçok 7. ÇP projesine ortak olarak katılmaları sağlanmıştır.
2013 yılında ise 17 araştırmacı ve iş dünyası temsilcisine 120 bin TL destek verilmiştir.
Ayrıca TÜBİTAK tarafından AB 7. ÇP’na ilişkin farkındalığın artırılması ve gerekli
yetkinliklerin kazandırılması amacıyla 2012 yılında düzenlenen 75 etkinliğe 4.950
45
2013 yılında kapanan 22 çağrının sonuçları henüz yayınlanmamıştır.
84
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
araştırmacı ve iş dünyası temsilcisi katılmıştır. AB 7. Çerçeve Programının devamı
niteliğini taşıyan ve 2014 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan Horizon 2020 Programı’nın
tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklere ise 2013 Haziran ayı itibarıyla 3.950
araştırmacı ve iş dünyası temsilcisi katılım göstermiştir.
1.e. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
Sanayici-üniversite-kamu işbirliğinin kurumsallaştırılması ve KOBİ'lerin teknolojik ürün
ve üretim yöntemlerini kullanmalarının teşvik edilmesi amacıyla uygulanmakta olan
Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı kapsamında 2012 yılı içerisinde ayrılan ödenek miktarı
iki katına çıkarılmıştır. Bu çerçevede 2006-2013 yılı arasında toplam 1.675 başvuru
yapılmış ve bunlardan 666’sının desteklenmesine karar verilmiştir.
Tablo 28: San-Tez Programı
Ödenek Miktarı
(Milyon TL)
Gerçekleşen
Ödeme
(Milyon TL)
Proje Başvuru
Sayısı
Desteklen Proje
Sayısı
Destekleme
Yüzdesi (%)
(Milyon TL, Adet, %)
2012 2013 TOPLAM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
5
10
15
20
22
30
61
65
228
0
6,2
9,90
13,5
18,7
43,8
28,5
10,2
130,8
42
183
118
176
246
415
495
-
1.675
17
68
45
76
111
192
157
-
666
40
37
38
43
45
46
32
-
-
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında
yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılmasını amaçlayan ve 2009 yılında
başlatılan Teknogirişim Sermayesi Desteği kapsamında 2009-2010 yıllarında 10 Milyon
TL olan ödenek miktarı beş kat artırılarak 2011-2012 için 50 milyon, 2013 yılı için ise
52,55 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Program kapsamında 2012 yılında 288 ve 2013 yılında
307 girişimciye destek sağlanmıştır.
Tablo 29: Teknogirişim Sermayesi Desteği
Başvuru Yılı
Ödenek (TL)
Yapılan
Harcama(TL)
Toplam
Başvuru Sayısı
(Sayı, TL)
Desteklenen
İşletme Sayısı
85
Yenilik
Başvuru Yılı
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Ödenek (TL)
Toplam
Başvuru Sayısı
159
724
859
1.597
(Sayı, TL)
Desteklenen
İşletme Sayısı
78
102
272
288
2009
2010
2011
2012
10.000.000
10.000.000
50.000.000
50.000.000
Yapılan
Harcama(TL)
7.655.051
9.973.853
26.336.756
27.899.767
2013
52.550.000
-
1.539
307
172.550.000
71.865.427
4.878
1.047
TOPLAM
Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
1.f. KOSGEB Destekleri
KOSGEB tarafından 2010 yılı içerisinde geliştirilen yeni destek programı çerçevesinde;
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Haziran 2010’dan itibaren
uygulamaya alınmıştır.46 Bu çerçevede Ar-Ge ve inovasyon boyutlu projeler, birbirini
tamamlayan iki ayrı program kapsamında desteklenmektedir. 2012 yılında Ar-Ge ve
İnovasyon Destek Programı kapsamında 1.025 işletmeye 42,21 Milyon TL ve Endüstriyel
Uygulama Programı kapsamında 224 işletmeye yaklaşık 23,53 Milyon TL destek
sağlanmıştır. Bu çerçevede KOSGEB Programları kapsamında sağlanan destek
miktarında 2012 yılında bir önceki yıla kıyasla %48 oranında artış sağlanmıştır.
KOSGEB tarafından 2012 yılında Ar-Ge ve yenilik destekleri kapsamında 66.193.146 TL
tutarında destek sağlanmıştır.
Tablo 30: KOSGEB Tarafından Verilen Ar-Ge ve Yenilik Destekleri
(TL)
Ar-Ge ve Yenilik
Destekleri*
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013**
4.418.588
6.819.782
6.631.706
9.768.834
44.597.857
66.193.146
30.496.226
* Ar-Ge ve Yenilik Destekleri; 2010 yılından itibaren uygulamaya alınan Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı ve 2010 yılından önce uygulanmakta olan Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerini kapsamaktadır.
**31.07.2013 tarihli geçici rakamlardır.
Kaynak: KOSGEB
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Destek Programları Yönetmeliği (R.G.
15.06.2010/27612).
46
86
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
VI.C. ÜNİVERSİTE-SANAYİ DİYALOĞUNUN GELİŞTİRİLMESİ ve AR-GE
ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Üniversite- sanayi diyalogunun geliştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından verilen,
1505 sayılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı ve 1513 sayılı TÜBİTAK TTO Destekleme
Programı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sunulan Teknogirişim Sermayesi Desteğinin
yanı sıra, 2012 yılı içerisinde Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Merkezleri ve Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinin etkinliğinin artırılması için çalışmalar ile toplum içerisinde farkındalık
yaratılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri de sürdürülmüştür.
Ayrıca Ar-Ge ve inovasyona yönelik farkındalığın artırılması amacıyla üniversite-sanayi
işbirliği zirveleri düzenlenmektedir.
Üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra, sanayinin kendi içerisindeki işbirliğinin de
geliştirilmesi amacıyla ise Rekabet Öncesi İşbirliği Programında yeniden düzenlemeye
gidilmiştir.
Ayrıca YÖK tarafından hazırlanmakta olan yasa tasarısında üniversitelerde üretilen fikri
buluşların aktarım mekanizması olarak TTO’ların birer sermaye şirketi halinde
kurulması amaçlanmaktadır.
1.a. Teknoloji Geliştirme Merkezleri
Üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin artırılması ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesini
teminen KOSGEB’in koordinasyonu altında üniversitelerle KOBİ´lerin bir araya gelip ArGe çalışmalarında ortak bir platform oluşturdukları, teknoloji yönelimli girişimciliğin
desteklendiği, Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilerek pazarda ekonomik değer haline
dönüştürüldüğü
“teknoloji
yönelimli
inkübatörler”
olan
Teknoloji
Geliştirme
Merkezleri’nin sayısı 2012 yılı sonu itibarıyla 31’e yükselmiştir. Teknoloji Geliştirme
Merkezleri’nin sayısı 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla 38’dir.
Bunun yanı sıra, fiziki mekan tahsisi olmaksızın yapılan Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği
Protokolleri kapsamında da 2012 yılı sonu itibarıyla 66 adet üniversite ile imzalanmış
protokol bulunmaktadır. Böylece üniversitelerin temsil ettiği beyin gücü, bilimsel
çalışma ortamı, teknoloji kullanımı ve temel araştırma altyapısıyla, KOBİ´lerin temsil
ettiği girişimci, yaratıcı ve yenilikçi üretim gücünün bütünleşerek KOBİ´lerin ihtiyaç
duyduğu teknolojik olanaklardan yararlanmalarının yolu açılmıştır. Ar-Ge ve İnovasyon
İşbirliği Protokolleri kapsamında 2013 Ağustos ayı itibarıyla 67 adet üniversite ile
imzalanmış protokol bulunmaktadır.
87
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
1.b. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliğinin
sağlanmasının hedeflendiği Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetler ise düzenli olarak sürdürülmekte olup, 2012 yıl sonu itibarıyla faaliyette olan
34 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren 2.174 firmada 19.498 kişi istihdam
edilmektedir.
1.c. Ar-Ge Merkezleri
Ar-Ge yetkinliklerinin özendirilmesi amacıyla teşvik edilen Ar-Ge merkezlerinin47 sayısı
2012 yılı itibarıyla 139’a ulaşmıştır. Bu çerçevede halihazırda faaliyette bulunan söz
konusu Ar-Ge merkezlerinde 15,000 Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir.
Ar-Ge Merkezleri, Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin;
organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve
yeteneği olan birimler olarak tanumlanmaktadır.
47
88
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
VI.D. FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri neticesinde üretilen ürünlere ilişkin etkin koruma sağlanmasının,
yenilik faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasındaki önemine binaen, fikri ve sınai mülkiyet haklarının
korunması ve mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlu olarak daha da güçlendirilmesi ilk
Konsey toplantısından itibaren üyelerin vurguladığı hususlardan biri olmuştur.
Bu çerçevede 2012 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hazırlanan ve
halihazırda TBMM gündeminde bulunan Kanun Tasarısı ile Patent, Endüstriyel Tasarım,
Coğrafi İşaret, Marka ve Entegre Devre Topografyalarına ilişkin düzenlemelerde ve Türk
Patent Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da önemli iyileştirmeler
sağlanması beklenmektedir. İlgili Kanun Tasarısı, üniversitelerdeki mevcut buluş
potansiyelinin ortaya çıkarılması, uygulamada ve yargı sürecinde ortaya çıkaran sorunların
giderilmesi, sınai mülkiyet mevzuatının suç ve cezalara ilişkin hükümlerinin düzenlenmesi,
coğrafi işaret hak sahipliğinin düzenlenmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi, Türk Patent
Enstitüsü (TPE) kararlarına itiraz imkanı getirilmesi, marka düzenlemelerinin Avrupa
Topluluğu marka tüzüğü ile uyumlaştırılması ve entegre devre topografyalarına ilişkin cezai
hükümlerin yeniden düzenlenmesine yönelik hükümler içermektedir.
Geçtiğimiz yıllarda sınai mülkiyet sisteminin geliştirilmesine yönelik yapısal çalışmalar ile
tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerine paralel olarak artan yatırımcı güveni sayesinde
yenilikçi projelere hız verilmiş olup, sinai mülkiyet başvurularındaki artışlar 2012 yılında
da devam etmiştir. Özellikle yerli başvuru sayılarındaki artışın sınai mülkiyet hakları
konusundaki bilinç seviyesinin giderek yükselmekte olduğunun bir göstergesi olduğu
değerlendirilmektedir. Ayrıca yabancı başvuru ve tescil sayılarındaki artışlar da Türkiye’nin
başvuru sahipleri tarafından önemli bir pazar olarak görüldüğüne işaret etmektedir.
89
Yenilik
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Grafik 15: Patent Başvuruları
Series1
Yerli Patent başvuruları
Yabancı Patent başvuruları
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü (TPE)
Türkiye 2012 yılında gerçekleştirdiği 630 Avrupa Patent başvurusu ile Avrupa Patent
başvurusu sıralamasında, AB ülkeleri arasında 12. ve AB’ye 2004 yılından sonra üye olan
12 ülke arasında ise 1. sırada yer almaya devam etmiştir. Bunun yanı sıra, 2012 yılında
134 Avrupa patenti tescili ile Türkiye, bir önceki yıla kıyasla %41,1 oranında artış
yaşamıştır.
Son yıllarda marka başvurularında yaşanan önemli hareketliliğe paralel olarak Türkiye,
2012 yılında Avrupa’da en çok yerli marka başvurusunun gerçekleştirildiği ülke
konumunu korumuştur. Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Kuruluşu (WIPO) verilerine göre
Türkiye, ulusal patent, marka, tasarım başvuru sayılarında 9., yerli marka başvuru
sayılarında ise 6. sırada yer almıştır48.
48
2012 World Intellectual Property Indicators, WIPO.
90
Yatırım Arazisine Erişim
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
VII. YATIRIM ARAZİSİNE ERİŞİM
Türkiye, son yıllardaki büyük çıkışı, istikrarlı siyasi yapısı, gelişen sağlam ekonomisi ile gerek
ulusal gerekse uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke konumundadır. Türkiye’deki
yatırımların artması için yatırımları teşvik etmekle birlikte yatırımcılara uygun araziler bulmak
son derece önem taşımakta olup bu konuda çalışmalar devam etmektedir.
Yeni yatırımlar için alternatif yatırım yerlerini oluşturmak ve bölgesel gelişmişlik
farklılıklarının azaltılmasını teşvik etmek amacıyla Haziran 2012’den bu yana yürürlükte
bulunan yeni yatırım teşvik mevzuatı özendirici düzenlemeler getirmektedir.
Yatırımcılara sunulan yatırım yeri alternatifleri esas olarak, organize sanayi bölgeleri
(OSB), endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi alanlardan
oluşmaktadır.
Organize Sanayi Bölgeleri
Yatırımcılara sunulan yatırım yeri alternatiflerinin başında gelen OSB’ler, yatırımcılara
kullanıma hazır altyapı imkânları ve sosyal tesisler sunmaktadırlar. Türkiye’de mevcut
bulunan 266 OSB’nin yönetimi, her bir OSB’de yer alan anonim şirket statüsündeki
yönetici firmalar tarafından yürütülmektedir. Gerekli altyapı imkânlarını haiz OSB’lerde
elektrik, su ve atık yönetimi gibi konular da alternatif yatırım yerlerine oranla daha düşük
maliyetle yatırımcılara sunulmaktadır.
Endüstri Bölgeleri
Büyük ölçekli yatırımlara, gerekli niteliklere sahip yatırım yeri sunulması amacıyla
endüstri bölgeleri oluşturulmaktadır.
Henüz kamulaştırma aşamasında olan 1.341 ha büyüklüğündeki Ceyhan Enerji İhtisas
Endüstri Bölgesi’nin enerji yatırımlarına tahsis edilmesi planlanmaktadır.
Filyos Endüstri Bölgesi, 606 ha büyüklüğünde olup, bu bölgedeki yatırım beklentileri çok
yönlüdür. Özellikle demir-çelik, çimento, tersane ve enerji santrallerinde yatırım yapılması
beklenmektedir.
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, I. kısmı 2.718,6 ha ve II. kısmı 3.240,1 ha olmak
üzere toplam 5.958,7 ha büyüklüğünde olup, bu bölgede güneş enerjisinden elektrik elde
etmeye yönelik yatırımların yanında, enerji sektörüne yönelik her türlü yatırımın
kademeli olarak faaliyete geçmesi amaçlanmaktadır.
91
Yatırım Arazisine Erişim
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark), özellikle Ar-Ge ve ileri teknoloji alanında
faaliyet gösteren firmalara yönelik oluşturulan özel yatırım bölgeleridir. Türkiye’deki 39
Teknoparktan 27’si faaliyettedir.
Serbest Bölgeler
Serbest bölgeler, ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek ve doğrudan yabancı
yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. Serbest bölge
kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu altyapı ve üstyapı yatırımları serbest bölge kurucu ve
işletici şirketlerince gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de halihazırda faal bulunan 19 serbest
bölgede, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle
ilgili etkinlik gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda, tekstil, otomotiv, yazılım, Ar-Ge,
inşaat, kimya ve gıda sektörlerinin de içinde bulunduğu geniş bir yelpazede faaliyet
gösterilmektedir.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler
Ekonomi
Bakanlığı’ndan
ruhsat
almak
kaydıyla
serbest
bölgelerde
faaliyette
bulunabilmektedir. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara Hazinenin
özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilmekte veya bunlar üzerinde 49
yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Ayrıca Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerler için aynı süre ile kullanma izni verilebilmektedir. Özel mülkiyete konu
serbest bölge arazi, arsa ve binaları da bölgede faaliyet ruhsatı ile faaliyet gösteren
kullanıcılara kiralanabilmekte yahut satılabilmektedir.
Yatırımcılara Arsa Tahsisi
Türkiye’de yatırımların artırılmasına yönelik OSB’de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara
4562 sayılı OSB Kanununun49 15 ve 18. maddeleri kapsamında bedelli olarak ve aynı
kanunun geçici 9. maddesi kapsamında kısmen veya tamamen bedelsiz arsa tahsisi
yapılabilmektedir.
4706 sayılı Kanun50 ile Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve
Esaslar51 kapsamında yatırımcılara Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli
irtifak hakkı tesis edilebilmekte irtifak hakkı tesis edilebilmekte olup bu kapsamda 113 ön
izin, 23 irtifak hakkı tesis edilmiştir. Ayrıca yine anılan mevzuat ve 334 sıra sayılı Milli
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (R.G.15.04.2000/24021)
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun (Ek-3. Madde) (R.G.18.07.2001/24466)
51 Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar (R.G. 03.09.2009/27338)
49
50
92
Yatırım Arazisine Erişim
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Emlak Genel Tebliği kapsamında söz konusu yatırımlardan belirli şartları taşıyan
yatırımlar için harca esas değer üzerinden doğrudan satış yapılabilmektedir.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün internet sitesinde52 4706 sayılı
Kanuna53 göre yatırım teşvik kapsamında değerlendirilecek Hazine taşınmazlarının
listesine erişim sağlanmaktadır. Bununla beraber, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı (TYDTA) ile işbirliği halinde Türkiye genelinde büyük ölçekli, katma değeri yüksek
ve yeni teknoloji getiren sektörlere ilişkin yatırımların hangi bölgede ve ilde yapılması
gerektiğiyle birlikte ne kadar büyüklükte bir taşınmaz gerektiği hususunun tüm
ayrıntılarıyla (imar planı, altyapı durumu, ulaşım durumu vb.) belirlenmesine ilişkin
çalışmalar devam etmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Düzeni Planları ile sürdürülebilir
kalkınma ve arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar,
yerel idareler, sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşların katılımı da sağlanarak, korumakullanma dengesinin kurulmasına yönelik politika ve stratejilerin, kentsel ve kırsal
gelişmelerin sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesi amacıyla bütüncül mekânsal plan kararları
belirlenmekte, hassas alanlar ve çevresel değerler (kıyılar, ormanlar, içme ve kullanma
suyu havzaları, doğal, kültürel ve tarihi alanlar vb.) korunarak diğer arazi kullanım
kararları ile bütünlük sağlanmakta, çevre kirliliğini önleyici politika ve stratejiler
geliştirilmekte ve alt ölçekli planlara esas olacak politika, strateji ve arazi kullanım
kararları oluşturulmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülke topraklarının % 97’sinin bütüncül mekânsal plan
kararlarının ve alt ölçekli planlara esas olacak politika, strateji ve arazi kullanım
kararlarının belirlendiği 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları tamamlanmış olup 2014
yılı itibarıyla %100’ünün çevre düzeni planlarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca, Çevre Düzeni Planı kapsamında, yatırım yapılacak arazinin arazi kullanım kararları
bakımından yatırıma uygun olup olmadığına ilişkin bilgi sunulması ve yatırım yeri için
doğru arazi seçiminde yatırımcıların herhangi bir zaman kaybına uğramaması
amaçlanmaktadır.
Ulusal ve bölgesel ölçekte kamu ve özel sektör yatırımlarının yer seçimlerini yönlendirme,
sektörler arası ilişkilerde belirsizlikleri giderme ve sektörler ile yatırımcıların gelecek
planlarını daha tutarlı bir şekilde yapmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
kurgulanan ülke ve bölge düzeyindeki Mekânsal Strateji Planlama çalışmalarına 2012 yılı
itibarıyla başlanmıştır. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Mekansal Strateji Planlarının
hazırlanmasına dair usul, esas ve ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanmış olup ülke ve
http://www.milliemlak.gov.tr/
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun (Ek-3. Madde) (R.G.18.07.2001/24466)
52
53
93
Yatırım Arazisine Erişim
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
seçilen pilot bölgede hazırlanacak olan Mekansal Strateji Planlarına zemin oluşturacak
veri toplama ve analiz çalışmalarına geçilmiştir.
Yatırım arazilerine erişimin kolaylaştırılması, sürelerin kısaltılması, fiziksel planlamanın
tek bir kurumda toplanması ve imar mevzuatının birleştirilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar
Kanunu ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte
değişiklik yapılmasına ilişkin 2012 yılında başlanan çalışmalar sonucunda 3194 sayılı
İmar Kanunu’nun 8. ve 27. maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Orman sayılan alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde 6831 sayılı Orman
Kanununun 16, 17/3 ve 18. maddelerine göre izin verilmektedir. Ayrıca bu maddelere
ilave olarak Orman Kanununun Ek 9, Ek 11 ve geçici 8. maddelerine göre de izin verilmesi
değerlendirilmektedir.
Tablo 31: İrtifak Hakkı Tesisi
Yatırımcı sayısı
Taşınmazların yüzölçümü (m2)
İstihdam (kişi)
Yatırım Tutarı (TL)
Kaynak: Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Ön izin verilenler
113
38.565.854
7.231
1.535.695.258
(Kişi, m2, TL)
İrtifak hakkı tesis edilenler
23
3.331.892
1.117
155.437.911
94
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
VIII. İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DİĞER ÖNERİLER
VIII.A. GÜMRÜK SÜREÇLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ve HIZININ ARTIRILMASI
2012 yılında ve 2013 yılının ilk çeyreğinde gümrük süreçlerinin etkinliğinin ve hızının
artırılması
amacıyla
uluslararası
standartlara
uyum
kapsamında
önemli
ilerlemeler
kaydedilmiştir.
Gümrük beyannamesi bilgilerinin gümrük müşavirleri, ithalat-ihracat şirketleri ve taşıyıcı
firmalar tarafından elektronik ortamda transfer edilmesini sağlayan Elektronik Veri
Değişimi (EVD) aracılığıyla onaylanan beyanname oranı, 2006 yılından bu yana artış
göstermekte olup bu oran 2012 yılında %94 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 32: Elektronik Veri Değişim Sistemi İstatistikleri
(%)
Elektronik Veri Değişim
(EVD) onaylanan
beyanname oranı
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
86
87
89
92
94
95,3
*Ocak- Haziran
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
2012 yılında ihracat beyannamelerinin %95,2’si EVD aracılığıyla, %4,8’i ise veri giriş
salonunda onaylanırken; ithalat beyannamelerinin %94,2’si EVD aracılığıyla %5,8’i ise
veri giriş salonunda onaylanmıştır.
95
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 33: Elektronik Ortamda Onaylanan Beyanname Oranı
(%)
İhracat
İthalat
Yıllar
BİLGE-Veri
Giriş Salonu
2008
11
2009
11
2010
9,5
2011
7
2012
4,8
2013*
4,4
*1Ocak-30 Haziran 2013
EVD
BİLGE-Veri
Giriş Salonu
15
13
10,5
7,4
5,8
5
89
89
90,5
93
95,2
95,6
EVD
85
87
89,5
92,6
94,2
95
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
2013 yılı Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören
ihracat beyannamelerinin, %79’unun işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk
dört saatte sonuçlandırılmıştır. İlk 24 saat itibarıyla bu oran fiziki kontrole tabi tutulan
beyannameler için %83, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %99,
basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler için ise %100 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 34: İhracat Gümrük İşlem Süreleri*
Süre/Hat
(Beyanname Sayısı, %)
TOPLAM
%
Kırmızı Hat
%
Mavi Hat
%
Sarı Hat
%
1.653
10
75.293
97
125.933
76,83
202.879
78,81
İlk 4 saat
10.219
63
76.655
99
158.254
96,55
245.128
95,22
İlk 24 Saat
13.530
83
77.010
100
161.726
98,67
252.266
97,99
24 -48 saat
1.589
10
71
0
800
0,49
2.460
0,96
48 -72 saat
562
3
41
0
456
0,28
1.059
0,41
72 -96 saat
263
2
29
0
242
0,15
534
0,21
96 -120 saat
125
1
18
0
118
0,07
261
0,10
120 -168 saat
122
1
42
0
233
0,14
397
0,15
168 -240 saat
71
0
12
0
175
0,11
258
0,10
240 saat üstü
34
0
21
0
152
0,09
207
0,08
16.296
100
77.244
100
163.902
100
257.442
100
İlk yarım saat
TOPLAM
* 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
96
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2013 yılı Haziran ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem
gören gümrük beyannamelerinin; % 55’inin işlemleri ilk sekiz saatte, %73’ünün işlemleri
ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24 saat
itibarıyla bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %49, belge kontrolüne
tabi tutulan beyannameler için %72, basitleştirilmiş usulde işlem gören beyannameler
için ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 35: İthalat Gümrük İşlem Süreleri*
(Beyanname Sayısı, %)
Süre/Hat
İlk yarım saat
Kırmızı
Hat
%
Mavi Hat
%
Sarı Hat
%
Toplam
%
370
0,83
27.369
37,29
4.840
3,25
32.579
12,20
İlk 8 saat
14.257
31,98
58.425
79,60
75.398
50,61
148.080
55,47
İlk 24 Saat
21.713
48,71
66.548
90,67
107.834
72,38
196.095
73,46
24 -48 saat
10.334
23,18
2.859
3,90
17.786
11,94
30.979
11,60
48 -72 saat
3.603
8,08
1.962
2,67
8.801
5,91
14.366
5,38
72 -96 saat
3.643
8,17
1.061
1,45
6.286
4,22
10.990
4,12
96 -120 saat
1.948
4,37
370
0,50
2.822
1,89
5.140
1,93
120 -168 saat
1.775
3,98
342
0,47
2.728
1,83
4.845
1,81
168 -240 saat
873
1,96
139
0,19
1.410
0,95
2.422
0,91
240 saat üstü
687
1,54
118
0,16
1.308
0,88
2.113
0,79
44.576
100
73.399
100
148.975
100
266.950
100
TOPLAM
* 2013 yılı Haziran ayı itibarıyla
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk analizi çerçevesinde belirlenen kırmızı, sarı ve mavi hatta yer alan beyanname
oranlarında kırmızı hatta yer alanların oranı 2012 yılında ihracatta %7’ye ithalatta ise
%23’e gerilemiştir. Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı
kırmızı hatta yer alan beyannamelerin oranlarındaki bu düşüş daha liberal politikaların
benimsenmiş olmasına ve gümrük süreçlerinin hızlandırıldığına işaret etmektedir.
97
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 36: Sarı ve Mavi Hatta Yer Alan Beyanname Oranları
(%)
İHRACAT
KIRMIZI
HAT
2008
10
2009
10
2010
10
2011
9
2012
7
2013*
8
*1 Ocak-30 Haziran 2013
YILLAR
MAVİ
HAT
11
26
29
İTHALAT
SARI
HAT
90
90
90
81
67
63
KIRMIZI
HAT
31
28
28
25
23
21
MAVİ
HAT
21
19
19
21
24
27
SARI
HAT
47
52
53
54
53
52
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Türkiye’nin AB ve EFTA üyesi ülkeler arasında uygulanan 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak
Transit Rejimine katılımına ilişkin katılım belgeleri 25 Ekim 2012 tarihinde AB
Konseyi’ne iletilmiş ve Ortak Transit Sözleşmesi hükmü gereğince Türkiye 1 Aralık 2012
tarihi itibarıyla anılan sözleşmelere taraf olmuştur54.
Ortak Transit Rejimi; Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkeler (AB, EFTA üyesi
ülkeler ve Türkiye) arasında eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınarak taşındığı ve bu
taşımanın “Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi” (NCTS) adı verilen sistem ile elektronik
mesajlar kullanılarak beyan ve takip edildiği rejimdir. Ortak transit rejiminin
kullanılması ile nakliyeciler gerek Türk gümrük idarelerinde gerek AB gümrük
geçişlerinde
daha
az
bürokrasi
ile
karşılaşacaklarından
zamandan
tasarruf
sağlanabilecektir. Gümrük idareleri de, taşımacılar gibi ortak transit işleminin her
adımını sistem üzerinde izleyebileceklerinden rejimin güvenliğini sağlama ve
kaçakçılıkla mücadelede avantaj elde edecek, doğabilecek gümrük vergileri teminat
altına alınarak taşındığından kamu alacağı da güvence altına almış olacaktır.
2010 yılı sonunda pilot olarak başlatılan ve denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin risk
analizi bazında elektronik ortamda yapılmasını amaçlayan web tabanlı Dış Ticarette Risk
Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS), 2012 yılı başından itibaren Ekonomi Bakanlığı
Türkiye’nin Ortak Transit Sözleşmesi ve Tek İdari Belge Sözleşmesine taraf olması amacıyla 6333 sayılı “Ortak
Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” ve 6334 sayılı “Eşya
Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”
30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararları olan 2012/3685
sayılı “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme’ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız
Hakkında Karar” ve 2012/3686 sayılı “Eşyanın Avrupa Ekonomi Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin
Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye Beyanda Bulunmak
Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar” da 4/10/2012 tarihli ve 28431 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
54
98
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
tarafından yürütülen ticari kalite ve ürün güvenliği denetimlerini kapsayacak şekilde
genel uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda, ihracatta ve ithalatta zorunlu standartlar
ve teknik düzenlemeler uyarınca ticari kalite kontrollerine tabi tarım ürünleri (yaş
meyve ve sebzeler, bitkisel yağlar, kuru ve kurutulmuş ürünler vb.) ile ithalatta ürün
güvenliği denetimlerine konu sanayi ürünlerine (kişisel koruyucu donanımlar, pil ve
aküler, yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar, telsiz ve telekomünikasyon ekipmanları,
oyuncaklar ve ayakkabılar) yönelik tüm denetim faaliyetleri TAREKS bünyesinde risk
esaslı olarak yapılmakta ve kağıt ortamında belge üretilmeksizin elektronik ortamda
sonuçlandırılmaktadır.
Bakanlığımızca
yürütülen
tebliğler
kapsamında
ithalat
denetimleri TSE tarafından gerçekleştirilen ürünler de 15 Şubat 2013 tarihi itibarıyla
TAREKS kapsamına alınmıştır. 20.000 civarında firma tarafından kullanılan sistemde
aylık ortalama 5.000 ithalat, 27.000 ihracat işlemi yapılmaktadır.
Tablo 37: TAREKS – Sayısal Veriler
(Başvuru Sayısı)
İhracat
İthalat
Toplam Başvuru
2011
2012
2013*
169.752
23.615
193.367
221.387
84.284
305.671
102.119
120.920
223.039
21.646
27.928
TOPLAM FİRMA KAYDI
TOPLAM KULLANICI
* Ocak- Haziran
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması
amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere
Gümrük Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan,
Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde
verilen Onaylanmış Kişi Statü Belgesi genel ve özel şartlara göre A, B ve C sınıfı olmak
üzere üçe ayrılmakta olup, yıllar itibarıyla sayıları tabloda verilmiştir. Onaylanmış Kişi
Statü
Belgesi
sahibi
firmalar,
toplam
ithalatın
ve
ihracatın
%51,67’sini
gerçekleştirmektedir.
99
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 38: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
(Belge Sayısı)
A SINIFI
B SINIFI
C SINIFI
TOPLAM
2010
2011
2012
2013
Ocak
2013
Şubat
2013
Mart
2013
Nisan
2013
Mayıs
2013
Haziran
188
464
117
769
249
539
160
948
343
742
332
1.417
350
756
337
1.443
360
757
359
1.476
379
772
368
1.519
392
801
393
1.586
395
827
396
1.618
403
856
421
1.680
Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması (AEO)
Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, düzenli kayıt tutan,
mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü
yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar
tanıyan uluslararası bir statüdür.
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün hayata geçirilmesini müteakip uygulamanın
bilinirliğini artırmak, gerek özel sektörün gerekse gümrük personelinin uygulamaya
adaptasyonunu sağlamak üzere eğitim programları, firma görüşmeleri, bilgilendirme
toplantıları gibi çeşitli çalışmalar yürütülmüştür.
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin55 uluslararası tanınırlığını
sağlamak amacıyla Dünya Gümrük Örgütüne (DGÖ) iletilen yazıya istinaden Türkiye'nin
10 Ocak 2013 tarihinden itibaren Yetkilendirilmiş Yükümlü Programını uygulamaya
başladığı hususunda DGÖ üyesi ülkelere bilgilendirme yapılmıştır.
Yaygın Basitleştirilmiş Usul
Yaygın Basitleştirilmiş Usul Uygulaması, özelliği nedeniyle geçici depolama yerleri ve
antrepoya alınmayarak gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşyaya
uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile gümrük rejimine tabi
tutulacak özellik arz eden bir kısım eşyanın eksik beyanla teslimine ilişkin usul ve
esasları belirleyen bir uygulamadır.
Ayrıca, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ56 ile yetkilendirilmiş
yükümlülerin de eşyanın özelliğine bakılmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş
usulden faydalanmalarına olanak sağlanmış, bir takvim yılı içinde 3 defa mahsup
işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan/eksik bilgi ve/veya belgesini süresi
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (R.G.10.01.2013/28524)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G.10.01.2013/28524)
55
56
100
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
içerisinde ibraz etmeyen yükümlülerin yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma
haklarının bir yıl yerine üç ay süreyle askıya alınması sağlanmıştır.
VIII.B. VERGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ve ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİNİN
ARTIRILMASI
Yatırım Danışma Konseyinin yedinci toplantısının ardından, vergi sistemindeki yapısal
sorunların giderilmesine, vergi idaresinin çağdaş ve etkin bir yapıya kavuşturulmasına, mükellef
ihtiyaçlarının karşılanmasına, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artışı için yatırım
ortamının iyileştirilmesine, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yarattığı imkânların
vergilendirmede kullanılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine devam
edilmiştir. Bu kapsamda;
3996 sayılı Kanuna57 göre YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile 6428
sayılı
Kanuna58
göre
Yüksek Planlama
Kurulu
tarafından kiralama karşılığı
yaptırılmasına karar verilen sağlık tesisleri ve 6288 sayılı Kanun59 ile yapılan değişiklik
ile Milli Eğitim Bakanlığınca kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim
öğretim tesislerine ilişkin projelere yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den
istisna edilmiştir.
6322 sayılı Kanun çerçevesinde;
o Teşvik sistemindeki yatırımlarda işletme dönemine geçilmesinden sonra
yararlanılabilen indirimli kurumlar vergisi uygulamasından, yatırım döneminde
de yararlanılabilmesi,
o Asgari 500 milyon TL sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar için inşaat işleri
nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin ilgili takvim yılının sonuna kadar
indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmının izleyen yılda mükellefe iade edilmesi,
o Göreceli olarak daha az gelişmiş illerde 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılacak
teşvik belgeli yatırımlarda, fiilen istihdam edilen işçiler için uygulanan asgari
ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin 10 yıl süre ile
beyanname üzerinden terkin edilmesi,
3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
(R.G.13.06.1994/21959)
58 6428 sayılı Kanun (R.G.09.03.2013/28582)
59 6288 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.
04.04.2012/28254-Mükerrer)
57
101
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
o Hizmet ihracını teşvik etmek amacıyla, müşterilere Türkiye'den verilen ve
münhasıran yurt dışında yararlanılan bazı hizmetlerden elde edilen kazançların
yarısının vergi matrahından düşülebilmesi,
o Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere Türkiye'de eğitim ve sağlık alanında verilen
hizmetlerde vergisel açıdan teşvik,
o Mükelleflerin girişimcilere kullandırılmak üzere ayırdıkları girişim sermayesi
fonlarının beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu aşmayan kısmını
vergi matrahlarından indirebilmeleri
imkanları getirilmiştir.
o Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
o Portföy yöneticiliği yapan şirketlerin, yabancı fondaki pay sahipliğinden doğan
kazançları kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.
o Mükelleflerin vergi ödemelerini ülke genelinde tüm vergi dairelerinden
yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca,
fazla veya yersiz tahsil edilen
vergilerin iadesinde devletin de faiz ödemesi öngörülmüştür.
6327 sayılı Kanun60 çerçevesinde;
o Yurt içi tasarrufların artırılarak uzun vadeli sermaye birikimine katkı sağlamak
amacıyla, bireysel emeklilik sisteminde vergi matrahından indirim yoluyla
uygulanan vergi teşvikinin yerine, doğrudan “Devlet Katkısı Sistemi” getirilerek;
bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine isabet eden tutarın,
katılımcıların hesabına aktarılması imkânı getirilmiştir.
o İşverenler tarafından ücretli adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ticari
kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınan katkı paylarının toplamı; asgari
ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen
ücretin %10’undan %15’ine çıkarılmıştır.
o Finansmana erişim sıkıntısı çeken şirketlerin sorunlarının giderilmesi amacıyla
bireysel katılım sermayesi sistemi teşvik edilmektedir. Bu kapsamda; bireysel
katılım yatırımcısının başlangıç aşamasındaki anonim şirketlere ortak olurken
6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 29.06.2012/28338)
60
102
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
koyduğu
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
sermayenin
%75’ini
vergi
matrahından
düşebilmesine
imkân
sağlanmıştır.
o Sigortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından
münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak verilen hizmetler KDV’den
muaf tutulmuştur.
Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile
bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili
yapılacak işlemler ise harçtan muaf tutulmuştur61.
Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve şirketlerinin özelleştirilmesi
çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, özelleştirilecek şirketler için 31 Aralık 2023
tarihine kadar vergi kolaylığı sağlanmıştır.62
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi
ürünlerin, zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin
terkibinde
bulunan
etkin
maddeler
ve
etkin
madde
üretiminde
kullanılan
hammaddelerde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. 63
AB organlarıyla imzalanan sözleşmeler çerçevesinde sağlanan hibelerin, alındığı
dönemde gelir olarak dikkate alınması sağlanarak tamamen ilişkili projelerin
finansmanında kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır64.
Gelir İdaresi Başkanlığınca vergide otomasyona geçilmesi ve elektronik vergi
ödemelerinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüş olup bu kapsamda
2012 yılı sonu itibarıyla 27 banka ve PTT, e-tahsilat sistemine geçmiştir.
E-tahsilat kapsamında gerçekleştirilen tahsilatlar başka bir işleme gerek kalmaksızın
mükelleflerin vergi dairesi hesaplarına aktarılmaktadır. Bu uygulama ile 2013 yılı
içerisinde 25.074.978 adet tahsilat yapılmış olup anılan dönemde vergi tahsilatlarının
%80,6’sı bankalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, e-beyanname
uygulaması kapsamında, 41 farklı beyanname ve bildirim elektronik ortamda
alınabilmektedir. Türkiye’de verilen beyannamelerin %98,89’u e-beyanname üzerinden
verilmektedir.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (R.G. 13.12.2012/28496).
Piyasası Kanunu (R.G. 30.03.2013/28603).
63 2012/2931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
64 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 18.04.2013/28622).
61
62Elektrik
103
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Türkiye ile 30 Haziran 2013 tarihine kadar 82 ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşması imzalanmış olup, bu anlaşmalardan Haziran 2013 itibarıyla
yürürlükte olan 78’ine ilişkin ayrıntılar tabloda yer almaktadır:
104
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 39: Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Taraf Devlet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
)
12
)13
14
)
15
)
16
)17
)
18
)
19
)20
)21
)
22
)23
)
24
)
25
)26
)
27
)
28
)29
)30
)
31
)32
)
33
)
34
)35
)
36
)
37
)38
)39
)
40
)
İmza Tarihi
Resmi Gazete TarihNo
Yürürlük
Uygulama Başlangıç
Tarihi
Avusturya
Avusturya (revize)
Norveç
Norveç (revize)
Güney Kore
Ürdün
Tunus
Romanya
Hollanda
Pakistan
İngiltere
Finlandiya
Finlandiya
(Revize)
03.11.1970
28.03.2008
16.12.1971
15.01.2010
24.12.1983
06.06.1985
02.10.1986
01.07.1986
27.03.1986
14.11.1985
19.02.1986
09.05.1986
06.10.2009
01.08.1973 – 14612
26.06.2009 – 27270
21.12.1975 – 15445
28.05.2011 – 27947m.
02.10.1985 – 18886
15.07.1986 – 19165
30.09.1987 – 19590
21.08.1988 – 19906
22.08.1988 – 19907
26.08.1988 – 19911
19.10.1988 – 19964
30.11.1988 – 20005
24.03.2012-28243
24.09.1973
01.10.2009
30.01.1976
15.06.2011
25.03.1986
03.12.1986
28.12.1987
15.09.1988
30.09.1988
08.08.1988
26.10.1988
30.12.1988
04.05.2012
01.01.1974
01.01.2010
01.01.1977
01.01.2012
01.01.1987
01.01.1987
01.01.1988
01.01.1989
01.01.1989
01.01.1989
01.01.1989
01.01.1989
01.01.2013
K.K.T.C.
Fransa
Almanya (Fesih)
Almanya (Yeni)
İsveç
Belçika
Danimarka
İtalya
Japonya
B.A.E.
Macaristan
Kazakistan
Makedonya
Arnavutluk
Cezayir
Moğolistan
Hindistan
Malezya
Mısır
Ç.H.C.
Polonya
Türkmenistan
Azerbaycan
Bulgaristan
Özbekistan
A.B.D.
Beyaz Rusya
Ukrayna
İsrail
Slovakya
Kuveyt
22.12.1987
18.02.1987
16.04.1985
19.09.2011
21.01.1988
02.06.1987
30.05.1991
27.07.1990
08.03.1993
29.01.1993
10.03.1993
15.08.1995
16.06.1995
04.04.1994
02.08.1994
12.09.1995
31.01.1995
27.09.1994
25.12.1993
23.05.1995
03.11.1993
17.08.1995
09.02.1994
07.07.1994
08.05.1996
28.03.1996
24.07.1996
27.11.1996
14.03.1996
02.04.1997
06.10.1997
26.12.1988 – 20031
10.04.1989 – 20135
09.07.1986 – 19159
24.01.2012- 28183
30.09.1990 – 20651
15.09.1991 – 20992
23.05.1993 – 21589
09.09.1993 – 21693
13.11.1994 – 22110
27.12.1994 – 22154
25.12.1994 – 22152
08.11.1996 – 22811
07.10.1996 – 22780
05.10.1996 – 22778
30.12.1996 – 22863
30.12.1996 – 22863
30.12.1996 – 22863
30.12.1996 – 22863
30.12.1996 – 22863
30.12.1996 – 22863
30.12.1996 – 22863
13.06.1997 – 23018
27.06.1997 – 23032
15.09.1997 – 23111
07.09.1997 – 23103
31.12.1997 – 23217
22.04.1998 – 23321
22.04.1998 – 23321
24.05.1998 – 23351
03.10.1999 – 23835
28.11.1999 – 23890
30.12.1988
01.07.1989
30.12.1989
01.08.2012
18.11.1990
08.10.1991
20.06.1993
01.12.1993
28.12.1994
26.12.1994
09.11.1995
18.11.1996
28.11.1996
26.12.1996
30.12.1996
30.12.1996
30.12.1996
31.12.1996
31.12.1996
20.01.1997
01.04.1997
24.06.1997
01.09.1997
17.09.1997
30.09.1997
19.12.1997
29.04.1998
29.04.1998
27.05.1998
02.12.1999
13.12.1999
01.01.1989 (1)
01.01.1990
01.01.1990 (2)
01.01.2011
01.01.1991
01.01.1992 (3)
01.01.1991
01.01.1994
01.01.1995
01.01.1995 (4)
01.01.1993
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1994
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1998
01.01.1998 (5)
01.01.1998
01.01.1998
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1999
01.01.1999
01.01.1999
01.01.2000
01.01.1997
105
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Taraf Devlet
İmza Tarihi
Resmi Gazete TarihNo
Yürürlük
41
)
42
)
43
)44
)
45
)
46
)47
)48
)
49
)50
)
51
)
52
)53
)
54
)
55
)56
)
57
)
58
)59
)
60
)61
)
62
)
63
)
64
)65
)
66
)
67
)68
)
69
)70
)
71
)
72
)
73
)74
)
75
)
76
)77
78
15.12.1997
25.02.1997
24.11.1998
22.09.1997
25.06.1998
09.07.1999
01.07.1999
06.05.1996
12.11.1999
05.07.2002
31.10.1999
03.06.1999
19.04.2001
02.12.2003
06.01.2004
11.04.2002
26.08.2001
09.06.2003
25.08.2003
17.06.2002
07.04.2004
12.05.2004
03.03.2005
11.05.2005
12.10.2005
02.03.2005
14.11.2005
25.12.2001
16.02.2005
09.11.2007
21.11.2007
31.05.2006
26.10.2005
24.10.2008
22.04.2010
14.07.2009
18.06.2010
16.12.2010
17.12.1999 – 23909
15.02.2000 – 23965
10.05.2000 – 24045
10.05.2000 – 24045
25.07.2000 – 24120
18.07.2001 – 24466
12.12.2001 – 24611
24.12.2001 – 24620
15.12.2003 – 25317
18.12.2003 – 25320
15.12.2003 – 25317
22.12.2003 – 25324
23.12.2003 – 25325
02.03.2004 – 25390
28.06.2004 – 25506
08.01.2005 – 25694
17.09.2003 – 25232
08.01.2005 – 25694
04.07.2004 – 25512
09.10.2003 – 25254
22.06.2005 –25853
17.08.2006 – 26262
20.11.2006 – 26352
15.12.2006 - 26377
08.08.2007 - 26607
09.08.2007 - 26608
21.08.2007 - 26620
05.02.2008 - 26778
08.04.2007 - 26487
03.02.2009 - 27130 m.
10.02.2010 - 27489
13.03.2010 - 27520
13.03.2010 - 27520
10.08.2010 - 27668
04.07.2011 – 27984m.
29.04.2011 – 27919m.
12.01.2012 -28171
12.01.2012 -28171
31.12.1999
06.03.2000
17.05.2000
18.05.2000
28.07.2000
27.08.2001
20.12.2001
26.12.2001
16.12.2003
18.12.2003
23.12.2003
23.12.2003
23.12.2003
05.03.2004
21.08.2004
13 01 2005
31.01.2005
18 01 2005
21.02.2005
27.02.2005
18.07.2006
21.08.2006
06.12.2006
18.12.2006
10.08.2007
14.08.2007
02.09.2007
11.02.2008
18.09.2008
01.04.2009
15.02.2010
15.03.2010
16.03.2010
18.08.2010
28.07.2011
04.05.2011
08.02.2012
09.10.2012
Rusya
Endonezya
Litvanya
Hırvatistan
Moldova
Singapur
Kırgızistan
Tacikistan
Çek Cum.
İspanya
Bangladeş
Letonya
Slovenya
Yunanistan
Suriye
Tayland
Sudan
Lüksemburg
Estonya
İran
Fas
Lübnan
Güney Afrika Cum.
Portekiz
Sırbistan-Karadağ
Etiyopya
Bahreyn
Katar
Bosna-Hersek
Suudi Arabistan [*]
Gürcistan
Umman
Yemen
İrlanda
Yeni Zelanda
Kanada
İsviçre
Brezilya
Uygulama Başlangıç
Tarihi
01.01.2000
01.01.2001
01.01.2001
01.01.2001
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2006(6)
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2011 (7)
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2013
(1) Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının
(c) bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve
iratlar hakkında 1.1.1987 tarihinden itibaren başlayan vergilendirilme dönemleri için yürürlüğe girmiştir.
(2) Anlaşmanın deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya
başlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşma feshedilmiş olup, hükümleri 1.1.1990-31.12.2010 tarihleri arasındaki
vergilendirme dönemleri için uygulanmaktadır.
(3) Anlaşma uçakların uluslararası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden
itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır.
(4) Anlaşma hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için açtırılan mevduat hesabı
dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
106
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
(5) Anlaşma hükümleri müteahhitlik yönünden 17.8.1995; diğer hükümler yönünden ise 1.1.1998 tarihinden
itibaren uygulanacaktır.
(6) Anlaşmanın “Bilgi Değişimi” başlıklı 26. Maddesini değiştiren “Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Dükalığı
Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel
Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 30.09.2009 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu Protokol 14.07.2011
tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
(7) Anlaşma, Gulf Air tarafından uluslararası trafikte hava taşımacılığı işletmesinden elde edilen kazançlar ile
işletilen vasıtaların veya bunların işletilmesiyle ilgili menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar
yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
[*] Diğer taraftan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık
Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması" 11.01.1989 tarihinde
imzalanmıştır. Anlaşma 09.08.1990 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hükümleri 01.01.1987 tarihinden itibaren
uygulanmaktadır. Söz konusu Anlaşma, yalnızca Akit Devletlerin hava taşımacılık faaliyetleri dolayısıyla alınan
vergileri kapsamaktadır.
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı
107
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
VIII.C. ÇALIŞMA İZİNLERİ ve DİĞER İZİN SÜREÇLERİNİN
SADELEŞTİRİLMESİ
İdari izin süreçlerinin sadeliği ve kolaylığı yatırımcıların yatırım kararını etkileyen önemli
unsurlardan biridir. Bu kapsamda Yatırım Danışma Konseyinin yedinci toplantısında Konsey
üyelerince iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik öneriler arasında yabancıların
çalışma izinleri başta olmak üzere tüm izin süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler
alınmasının gerekliliğinin üzerinde durulmuş olup, bu alanda 2012 yılından itibaren önemli
düzenlemeler hayata geçirilmiştir.
Daha önce çalışma alanına göre farklı kurumlar tarafından verilmekte olan yabancıların
çalışma izinleri 2003 yılı itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen düzenlemeler ile çalışma izinlerinin
tek bir merkezde toplanması, etkin denetimin sağlanması, getirilen cezai yaptırımlarla
yabancı kaçak işçiliğin caydırılması, Türkiye’de çalışan yabancılarla ilgili sağlıklı bir veri
bankası oluşturulması ve çalışma izinlerinin Türkiye’nin ve işverenin gerçek ihtiyaçları
çerçevesinde iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin
sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, çalışma izni verilmesine
ilişkin düzenlemeler uygulamaya geçirilmiştir.
Serbest Bölgelerde Yabancı Personel Çalışma İzin Belgesi müracaatlarının doğrudan
Ekonomi Bakanlığına65 yapılması usulü devam etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığa iletilen
çalışma izni müracaatının uygun görülmesi halinde, ilgiliye Serbest Bölge Yabancı Personel
Çalışma Belgesi düzenlenmekte ve Yabancı Personel Çalışma Belgesi düzenlenen kişi
hakkında Genel Müdürlük tarafından ilgili merciler nezdinde gerekli bilgilendirme
yapılmaktadır. Söz konusu belge, Türkiye’de ikamete ilişkin izinle birlikte geçerlilik
taşımaktadır.
Türkiye’de çalışma izin işlemlerinin daha seri sonuçlandırılabilmesini teminen hazırlanan
Yabancıların Çalışma İzinleri Otomasyon Projesi, 2 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla hayata
geçirilmiştir. Proje kapsamında yabancı istihdam etmek isteyen işverenlerce öncelikle
elektronik olarak (online) başvuru yapılması, başvuru sürecinde istenilen evrakların
bilahare Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi hususu düzenlenmiştir. Söz
konusu proje kapsamında ayrıca ilgili kurumlar ile yapılan entegrasyon sayesinde bilgi
alışverişi elektronik ortamda sağlanmakta ve talep sahiplerine yapılan her işleme ilişkin eposta ile anlık bilgi verilmektedir.
65
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü
108
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
2010 yılında uygulamaya konulan çevirimiçi başvuru sistemi, iki yıllık süreç içerisinde
sosyal taraflardan gelen öneriler ve uygulamada gerçekleşen yeni adımlar çerçevesinde
2014 yılı içerisinde gözden geçirilerek yatırımcılara daha iyi hizmet verecek şekilde
güncellenecektir. Çevirimiçi başvuru sisteminde yapılacak güncellemeler, 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde yapılacak değişiklikleri de
kapsayacaktır.
Çalışma izin işlemlerinin elektronik ortamda alınması ile başvurulara ilişkin veri tabanı
oluşturulmuş ve istatistiki bilgi alma zemini hazırlanmış, çalışma izin işlemlerinin
sonuçlandırma süresi kısaltılmış ve verilen izin sayılarında da artış sağlanmıştır. Bu
çerçevede 2012 yılında verilen izin sayısı bir önceki yıla kıyasla %90 oranında artış
göstererek 32.285’e ulaşmıştır.
Tablo 40: Çalışma İzin Sayıları
(İzin Sayısı)
Çalışma
İzinleri
06.09.2003
31.12.2003
855
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7302
9438
10603
8930
10705
14023
14201
16890
32285
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma izin süreçlerinin sadeleştirilmesi ve özellikle Türkiye açısından önem arz eden
büyük projelerin aksamadan ve zamanında tamamlanabilmesi amacıyla 2012 yılında
gerçekleştirilen düzenleme ile mühendis ve mimar olarak çalışacak yabancılara ön izin
verilmesi uygulamasına başlanılmıştır. Ayrıca, uluslararası proje kapsamında Türkiye’ye
gelen yabancı mühendisler için sorun oluşturan ABD ve AB üyesi ülkeler dışındaki
ülkelerden çalışma iznine başvuran yabancıların, çalışma izni alırken diploma denkliği için
"Türkçe" seviye tespit sınavına tabi tutulmaları şartı 2013 YÖK Seviye Tespit Sınavı Başvuru
Kılavuzunda yapılan değişiklikle kaldırılmıştır66.
Ayrıca 11 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan 6458 sayılı Kanun67, 4817 sayılı Kanunda
değişiklik yapılmasını gerektiren düzenlemeler içermektedir. Söz konusu kanun gereğince
çalışma ve ikamet izinleri birleştirilmiş olup, kanunun yürürlüğe gireceği 11 Nisan 2014
tarihinden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni, aynı
zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Konuya ilişkin çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
2013 YÖK Seviye Tespit Sınavı Başvuru Kılavuzuna uluslararası proje kapsamında gelen mühendisler için sınavın
“İngilizce” yapılacağına dair hüküm eklemiştir
67 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (R.G.11.04.2013/28615)
66
109
İş Ortamının İyileştirilmesine
Yönelik Diğer Öneriler
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Yabancıların çalışma izinleri konusu YOİKK İstihdam Teknik Komitesinin sürekli eylem
maddeleri arasında yer almakta olup,
ilgili kamu ve özel sektör temsilcisi kurum ve
kuruluşlarla diğer sosyal tarafların sürecin aksayan yönlerine ilişkin tespitleri kapsamında
mevzuat değişikliğine kaynak teşkil edecek çalışmalar yürütülmektedir.
110
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
IX. TÜRKİYE-BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZİ
Türkiye, son 10 yıllık dönemde yaşadığı güven ve istikrar ortamı sayesinde Ortadoğu, Avrasya,
Afrika bölgesinde uluslararası pek çok şirket tarafından tercih edilen bir merkez konumuna
gelmiştir. Özellikle İstanbul, gerek coğrafi konumu, gerek sunduğu sosyal ve kültürel olanaklar
açısından şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini konumlandırdıkları bir merkez halindedir.
3 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği68 ile bölgesel yönetim
merkezleri, irtibat bürosu statüsünde değerlendirilmektedir. Söz konusu düzenleme ile
herhangi bir yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve
yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler,
marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, dış tedarik, yeni geliştirilen
ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi
gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması hususları, bölgesel
yönetim merkezi faaliyetleri kapsamında sayılmış ve 10 yıl süre ile irtibat bürolarının
faydalandıkları destek unsurlarından yararlanmaları sağlanmıştır.
Bu kapsamda, 3 Temmuz 2012 tarihinden itibaren başlayan uygulamayla birlikte geçen
14 aylık dönemde bölgesel yönetim merkezi statüsünde yeni izinle kurulan 15 irtibat
bürosu bulunmaktadır.
Yine aynı dönemde, süre uzatımı yoluyla mevcut irtibat bürolarını, bölgesel yönetim
merkezi statüsüne dönüştüren Kanada, Almanya, Belçika, Hollanda ve İngiltere menşeili 5
firma bulunmaktadır.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.
03.07.2012/28342)
68
111
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 41: Yeni İzinle Kurulan Bölgesel Yönetim Merkezi Statüsündeki İrtibat Büroları
İrtibat Bürosu Adı
1 Harbin Electric
International Co. Ltd.
2 Glaxosmithkline
Export Ltd.
3
Ülke
Çin
Sektör
Elektrikli Teçhizat İmalatı
İzin Tarihi
03.08.2012
İngiltere
Eczacılıkta ve Tıpta
Kullanılan Kimyasal ve
Bitkisel Kaynaklı
Ürünlerin İmalatı
Diğer İş Faaliyetleri
07.11.2012
ABD
İş ve Yönetim
Danışmanlığı Faaliyetleri
29.11.2012
İsveç
Diğer Kağıt ve Mukavva
Ürünleri İmalatı
Yeni veya İlave Bina
İnşaatı
Eczacılıkta ve Tıpta
Kullanılan Kimyasal ve
Bitkisel Kaynaklı
Ürünlerin İmalatı
Ölçme, Kontrol, Test,
Seyrüsefer V.B. Amaçlı
Alet Ve Cihazların İmalatı
Bilgisayar Yazılım
Danışmanlığı, Program
Üretimi Ve Temini
Maden ve Maden Cevheri
Toptan Ticareti
Mali Aracı Kuruluşlara
Yardımcı Diğer Faaliyetler
21.12.2012
Kuveyt
Deniz ve Kıyı Taşımacılığı
25.06.2013
ABD
Bilgisayarlarla İlgili Diğer
Faaliyetler
26.06.2013
G.Kore Cumhuriyeti
Lastik Üretimi
23.08.2013
Almanya
Makine İmalatı
22.08.2013
Gravitas & Cie
International
Limited İrtibat
Bürosu
Development
Alternatives
Incorporated (DAI)
SCA Hygiene
Products Aktiebolag
Obayashi
Corporation
Synageva Bıopharma
Corp.
İngiltere
8
Horiba Europe
GmbH İrtibat Bürosu
Almanya
9
Xomni, Inc.
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
Caspian Oil
Management Co.Ltd.
Venture
Investments&Co Uk
Llp
United Arab
Shipping Company
(UASC)
Internet Corporation
For Assigned Names
And Numbers
(Icann)
Nexen Tire
Corporation
Bühler GmbH
Japonya
ABD
ABD
İngiliz Virjin Adaları
İngiltere
13.11.2012
09.01.2013
11.01.2013
14.01.2013
23.01.2013
27.02.2013
06.06.2013
112
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımış olan çok uluslu firmalardan bazıları
aşağıda yer almaktadır:
o
1964 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren The Coca-Cola Company’nin
İstanbul’daki merkez ofisinden Avrasya ve Afrika bölgesindeki 90 ülkenin
operasyonları yönetilmektedir69.
o
Finans- bankacılık, perakende, hizmet, petrol, kamu ve sağlık sektörleri için
güvenli POS ödeme sistemleri yazılım, üretim, satış ve teknik destek hizmeti
sunan VeriFone’nun Türkiye ofisi, Türkiye, Rusya, Yunanistan, Balkan ülkeleri,
Türk Cumhuriyetleri, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de içinde yer aldığı
yaklaşık 50 ülkenin yönetimini gerçekleştiren Verifone’un 4 bölgesel
merkezinden biri konumundadır70.
o
1958 yılından bu yana Türkiye’de ilaç sektöründe faaliyet gösteren Roche
Türkiye, Roche’un Kuzey Amerika, Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve
Asya Pasifik bölgesindeki merkezlerinden sonra bölgesel ürün geliştirme
merkezine ev sahipliği yapan 6. bölge olmuştur71. Roche Türkiye, 2006 yılından
bu yana ise Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarında bulunan 106 ülkedeki şirket
çalışanları için bir eğitim merkezi konumundadır.
o
Türkiye’nin yanı sıra Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu
bölgelerindeki 30 ülkenin de yönetim sorumluluğunu üstlenen BSH Türkiye,
1992 yılından bu yana dayanıklı tüketim mallarının üretimi alanında Türkiye’de
faaliyet göstermektedir72.
o
Demiryolu araçları, sinyalizasyon, yolcu bilgilendirme sistemleri, bakım ve
altyapı dahil olmak üzere raylı ulaşım sitemleri alanında faaliyet gösteren Alstom
Transport, İstanbul’da yer alan ofisini, 1 Nisan 2012 tarihinde firmanın Ortadoğu
ve
Afrika
Bölgesindeki
operasyonlarını
yönetmekle
yetkilendirmiştir.
İstanbul’daki bölge merkezi ile Alstom Transport, bugün Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi’nin tamamına yönelik ulaşım projeleri geliştiren ve yöneten Türk
mühendis, teknisyen ve çalışana sahiptir73.
1 Ocak 2012 itibari ile Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve
Tacikistan ülkelerini kapsayan Kafkasya ve Orta Asya bölgeleri de Coca-Cola Türkiye iş birimine katılmıştır.
(http://www.coca-colaturkiye.com.tr/hakkimizda/turkiyede-coca-cola)
70 http://www.verifone.com.tr/media/2751780/verifone_istanbuldan_50__lkeyi_y_netiyor.pdf
71 http://careers.roche.com/russia/our-locations/Turkey/Inside_Turkey.html
72 http://blog.bsh-group.com.tr/BlogKurallari/Genel-Bilgi/1
73 http://www.alstom.com/turkey/tr/urun-ve-hizmetler/alstom-transport-turkiye/
69
113
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
IX.A. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) PROJESİ
İstanbul’un öncelikle bölgesel ve nihai olarak küresel bir finans merkezi olması yönünde bir
vizyona sahip olan Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamındaki çalışmalar, 2 Ekim 2009
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Finans Merkezi (İFM)
Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında sürdürülmektedir.
İFM Projesi aracılığıyla İstanbul’un bölgesel ve küresel finans merkezi haline getirilmesi,
Türkiye’de istihdamın ve uluslararası fon girişinin artmasına yardımcı olacak ve ekonomik
büyümeye kayda değer bir katkı sağlayacak en büyük unsur olacaktır.
23 adet öncelik ve 71 adet eylemi içeren İFM Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında
İstanbul’un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olması vizyon
olarak belirlenmiştir.
Bu vizyonu gerçekleştirmek için;
o
Uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulmasına,
o
Finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına,
o
Vergi sisteminin basitleştirilmesine ve etkinleştirilmesine,
o
Düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesine,
o
Fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine,
o
Nitelikli
insan
kaynağı
ihtiyacını
karşılayacak
bir
eğitim
altyapısının
sağlanmasına ve
o
Dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının
oluşturulmasına
yönelik öncelik ve eylemler belirlenmiştir.
İFM
Projesinin
teknik
düzeydeki
çalışmaları,
çeşitli
kurum
ve
kuruluşların
başkanlığındaki Hukuk Komitesi, Piyasalar ve Finansal Araçlar Komitesi, Vergi Komitesi,
Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi, Altyapı Komitesi, Teknoloji Komitesi,
Tanıtım ve İmaj Komitesi ve İnsan Kaynakları Komitesi aracılığıyla yürütülmektedir.
114
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Hukuk Komitesi
Başkanlığı Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Hukuk Komitesinin çalışma alanları:
Finansal
işlemleri
gerçekleştiren
yerli
ve/veya
yabancıların
taraf
oldukları
uyuşmazlıklarda yargı sürecinin uzamasına bağlı olarak zarar görmelerini engelleyecek
yapı ve mekanizmaların oluşturulması,
Finansal işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların uluslararası düzeyde genel kabul gören hukuk
norm ve usullerine uygun bir şekilde ve Türk yargı sistemi içerisinde çözümlenmesine
yönelik çalışmalar yürütülmesi olarak tanımlanmıştır.
Piyasalar ve Finansal Araçlar Komitesi
Başkanlığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen Piyasalar ve Finansal Araçlar Komitesi
bünyesinde:
Türkiye’de finansal ürün çeşitliliğinin artırılması,
Finansal piyasaların geliştirilmesi,
Finansal derinliğin ve likiditenin artırılması,
Küresel finans merkezlerinin organize ve tezgâh üstü piyasalarında işlem gören finansal
ürün, hizmet ve uygulamalarının izlenmesi ve
Bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık alanlarında Türkiye’ye rekabet avantajı
sağlayacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi ve bu ürün ve hizmetlerin sadece yerli
piyasa katılımcılarının değil hedef piyasalar olarak belirlenen yurt dışındaki piyasa
aktörlerinin de erişimine imkân sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi
hususlarında çalışmalar yürütülmektedir.
Vergi Komitesi
Başkanlığı Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen Vergi Komitesinde:
Güncel mali piyasa vergi düzenlemelerinin takip edilmesi ve Türkiye’Ye uygunluğu
konusunda görüş oluşturulması,
Finansal ürün, hizmet ve işlemlerde rekabetçi, uygulanabilir, adil ve istikrarlı bir vergi
sistemi oluşturulması,
Vergi mevzuatının basitleştirilmesi ve uygulamaların sadeleştirilmesi,
İşlem vergilerinin kaldırılması veya azaltılması ve
Finansal ürün veya hizmet bazında ya da yabancı aracı veya yatırımcılara yönelik
vergisel teşviklerin incelenmesi ve uygun görülenlerin uygulamaya girmesinin
desteklenmesi
115
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
alanlarında çalışmalar sürdürülmektedir.
Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi
Hazine Müsteşarlığı tarafından başkanlığı yürütülen Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi
bünyesinde:
Uluslararası finansal piyasa düzenleme ve standartlarına uyumun sağlanması ,
Düzenleyiciler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi,
Düzenleyici arbitrajının önlenmesi ve
Türkiye’de finansal piyasaların düzenleme ve denetim kalitesinin artırılması
hususlarındaki çalışmalar sürdürülmektedir.
Altyapı Komitesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Altyapı Komitesinin çalışma alanları:
Yerli ve yabancı finansal kurumların kümelendiği/kümeleneceği bölgelerde ihtiyaç
duyulacak alt yapı hizmetleri başta olmak üzere, bu alanlardaki havayolları ve destek
hizmetleri konularını da içerecek şekilde ulaşım imkânlarının artırılması ve
Finansal kurumların yoğunlaşacağı alanları yerel yönetimler ile tespit ederek, bu
bölgelerdeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi
olarak tanımlanmıştır.
Teknoloji Komitesi
Başkanlığı Takasbank tarafından yürütülen Teknoloji Komitesi’nin çalışma alanları ise:
Bilgi teknolojilerine ilişkin uluslararası standartların, yeniliklerin ve en iyi uygulamaların
izlenmesi ve Türkiye’ye uyarlanması,
Türkiye’deki finansal piyasa ve aktörlerin, teknoloji ve elektronik iletişim altyapısından
kaynaklanan sorun ve eksikliklerini tespit ederek çözüm önerileri geliştirilmesi,
Yazılım ve uygulama geliştirme, alternatif iletişim ve erişim imkânları oluşturulması, veri
yedekleme merkezleri ve paralel operasyon merkezleri kurulması gibi teknolojik
çözümlerin geliştirilmesinde finansal kurumlar ve piyasalar arasında işbirliği sağlanması
ve
Finansal piyasalara uluslararası ölçekte rekabet edebilecek düzeyde hizmet sunulmasını
sağlayacak teknolojik altyapılar oluşturulması ve teknoparklar geliştirilmesi
şeklinde belirlenmiştir.
116
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tanıtım ve İmaj Komitesi
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından başkanlığı yürütülen Tanıtım ve İmaj
Komitesinin çalışma alanları:
İFM çalışmalarına ilişkin olarak yaygın olarak kullanılan yabancı dillerde bilgilendirme
ve tanıtım yapacak bir internet sitesi hazırlanması,
İFM çalışmaları kapsamındaki hedef bölge ve piyasaların belirlenmesi,
Seçilen (hedeflenen) piyasalara verilecek mesajların hazırlanması ve temel sloganların
belirlenmesi, tanıtım stratejilerinin oluşturulması ve
İFM tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç oluşması ve gerek görülmesi halinde
uluslararası tecrübeye sahip bir şirket ile anlaşılması durumunda, yapılacak tanıtım
çalışmalarında bu kuruluşa aktif destek sağlanması
olarak belirlenmiştir.
İnsan Kaynakları Komitesi
İnsan Kaynakları Komitesinin başkanlığı ise Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup
çalışma alanları:
Finans sektörünün ihtiyaç duyacağı alanlarda vasıflı işgücünün teminine yönelik
çalışmalar yapılması,
Finans alanında mevcut çalışanların ve çalışacak insan kaynağının niteliğinin ve mesleki
donanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması ve
Finans alanındaki yerli ve yabancı nitelikli işgücünün İstanbul’a çekilmesine yönelik
çalışma yapılması
olarak belirlenmiştir.
2012 yılı Aralık ayı itibarıyla İFM Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki 71 eylemden 23’ü
tamamlanmış, 32’sinde önemli bir oranda ilerleme kaydedilmiştir.
117
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Tablo 42: İstanbul Finans Merkezi Strateji Eylem Planı- Tamamlanan Eylemler
Komite Adı
Hukuk Komitesi
Piyasalar ve Finansal Araçlar Komitesi
Vergi Komitesi
Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi
Teknoloji Komitesi
İFM Koordinatörlüğü
İnsan Kaynakları Komitesi
Altyapı Komitesi
Tamamlanan
Eylem Sayısı
6
5
2
1
2
4
2
1
Kaynak: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA)
İFM Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında öngörülen hukuki düzenlemelerden Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı74, Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı75, Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Çek Kanunu Tasarısı76 ve Sermaye Piyasası
Kanunu Tasarısı Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşmıştır.
IX.B. SERMAYE PİYASASI KANUNU
1981 tarihli olan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda, finans piyasasının getirdiği
yenilikler, global finansal kriz, yeni Türk Ticaret Kanununca getirilen yenilikler ve AB Mevzuatı
uyum çalışmaları nedeniyle köklü bir değişikliğe gidilerek 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu77 oluşturulmuştur. Yeni Sermaye Piyasası Kanununun getirdiği yenilikler arasında hisse
senedi piyasasının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler ile sistemik risklerin azaltılmasına
yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
Hisse Senedi Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Düzenlemeler
Pay sahibi hakları: Pay sahiplerinin haklarını güçlendirmek amacıyla ayrılma hakkı ve
ortaklıktan çıkarma hakkı gibi yeni düzenlemeler yapılmış, önemli işlemlerde aranan
genel kurul nisapları artırılmış, çağrı işlemlerine uyulmaması halinde getirilen
yaptırımlar ağırlaştırılmış, genel kurul ilanlarının 3 hafta önce yapılması zorunlu hale
getirilmiştir.
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (R.G. 22.06.2012/28331)
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (R.G. 13.12.2012/28496)
76 5941 sayılı Çek Kanunu (R.G. 20.12.2012/27438)
77 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (R.G. 30.12.2012/28513)
74
75
118
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
Halka açık şirketlerin kendi hisselerini geri alabilmeleri: İlgili AB düzenlemeleriyle
paralelliğin sağlanması amacıyla izin verilmiştir.
İzahnamenin onaylanması sistemi: Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arzı için
öngörülen Kurul kaydına alınma sistemi kaldırılmaktadır. Bunun yerine izahnamenin
Kurulca onaylanması sistemine geçilmektedir. Başvuru değerlendirme süreleri
kısaltılmıştır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri: 2003 yılından beri geçerli olan “uygula ya da açıkla” prensibi
kanuna işlenmiş, ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri halka açık şirketlerin yanında
yatırımcılara güven sağlanması açısından yatırım kuruluşları için de tanımlanmıştır.
Piyasa Altyapısı: Sistemik riskin azaltılması için, merkezi takas, merkezi saklama,
merkezi karşı taraf ve veri depolama kuruluşları tanımlanmıştır:
Merkezi Takas: Yeni düzenleme, mevcut durumda Takasbank olan merkezi saklama
kuruluşundan başka takas kuruluşlarının kurulmasına da izin vermektedir.
Merkezi Saklama: Mevcut durumda kaydîleştirilen sermaye piyasası araçları olan
Merkezi Kayıt Kuruluşu dışında, yeni saklamacılar kurulmasına imkan sağlanmıştır.
Merkezi Karşı Taraf: Merkezi karşı tarafların kuruluş ve gözetimi düzenlemiştir.
Veri Depolama Kuruluşları: Bu kuruluşlar, piyasalara ilişkin verileri kaydedecek ve
depolayacak kuruluşlar olarak tasarlanmıştır.
Yatırımcı Tazmin Merkezi: Mevcut Yatırımcı Koruma Fonunun kapsamı tüm finansal
araçları içerecek şekilde genişletilmiş, tüm “yatırım kuruluşları”nın fona katılımı zorunlu
tutulmuştur.
Piyasa İşleticisi: “Piyasa İşletme” fonksiyonu “borsa”dan ayrılmış ve “piyasa işleticisi”
kavramı getirilmiştir. Dolayısıyla yeni sistem, borsalara piyasa işleticileriyle anlaşmalar
yapma imkânı tanımaktadır. Piyasa işleticisi, borsanın pazarlarını borsa adına işletebilecektir.
Ayrıca yeni Kanunla, borsa dışında da organize pazarlar kurulabilecektir.
Borsalar: Borsaların anonim şirket olarak kurulmalarına ilişkin yasal altyapı
oluşturulmuştur. Ayrıca, İMKB’nin de özelleştirilmesi düzenlenmiştir.
Uyuşmazlıkların Çözümü: Borsa uyuşmazlıklarının (üyeler arası ve üyelerle müşteriler
arası) çözümü kanunla düzenlenmiş ve borsaların yetkisi arttırılmıştır.
Yatırım Hizmetleri: AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak, “yatırım hizmetleri” ve “yan
hizmetler” tanımı getirilmiştir.
Kolektif Yatırım Kuruluşları: İlgili AB düzenlemesi ile uyumlu olarak fon yönetim
şirketi tanımlanmış ve saklamacı ve yönetim şirketlerinin sorumlulukları belirlenmiş, “açık
119
Türkiye-Bölgesel Yönetim Merkezi
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
uçlu yatırım fonu” düzenlemesi getirilmiştir. Bunun yanında, “değişken sermayeli yatırım
ortaklıkları” da düzenlenmiştir.
Denetim: Piyasa denetimine ilişkin olarak da kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
Düzenlemeyle, Kanunun denetim faaliyetlerinin, özünde risk değerlendirmeleri kapsamında
yürütülmesi hedeflenmiş ve denetimin kapsamı genişletilerek, Kurulun denetim yetkisini
daha etkin olarak kullanması amaçlanmıştır. Bunun yanında, “piyasa bozucu eylem” tanımı
getirilmiştir. İnternet aracılığı ile işlenen suçlarla daha etkin mücadele edilmesi ve
yatırımcıların kötü niyetli şahıslarca istismar edilmesinin önünde geçilmesini teminen izinsiz
sermaye piyasası faaliyetlerinin internet aracılığıyla işlendiğinin tespit edilmesi durumunda
söz konusu internet sitelerinin faaliyetlerinin engellenebilmesi imkânı getirilmiştir.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
sadece aracı kurumların değil, sermaye piyasasında faaliyet gösteren tüm aktörlerin
temsiline imkân sağlayan bir yapıya dönüştürülmüş ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
adını almıştır.
Borsa İstanbul AŞ: 30 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.,
borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur.
Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin
Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013
tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır. Borsa İstanbul, özel hukuk
tüzel kişiliğine haiz anonim şirket statüsündedir.
120
Sonuç
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
SONUÇ
Türkiye Yatırım Danışma Konseyi (YDK) İlerleme Raporu, 11 Mayıs 2012 tarihinde Başbakan
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında gerçekleştirilen Konsey toplantısının ardından
kamuoyuna açıklanan tavsiye kararlarına ilişkin sağlanan gelişmeleri içermektedir.
Türkiye'deki yatırım ortamıyla ilgili gelişmeleri kapsamlı bir biçimde ele alan bu rapor,
makroekonomik istikrar, iş ortamı, işgücü piyasası ve yenilik adlı dört ana başlık altında yatırım
ortamıyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan 50’ye yakın kurum ve kuruluştan edinilen bilgiler
doğrultusunda oluşturulmuştur.
Elverişli demografik yapısı, nitelikli ve rekabetçi iş gücü yapısı, avantajlı lojistik konumu ve
altyapısı ile Türkiye, istikrarlı ve öngörülebilir politikalar sayesinde ulusal ve uluslararası
yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu durumun somut göstergesi olarak 2003- 2013 yılı
Temmuz sonuna kadar olan dönemde yaklaşık 130 milyar ABD Doları seviyesinde Türkiye’ye
gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişini görmek mümkündür. Nitekim, Birleşmiş
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu’na göre Türkiye,
dünyada 2012 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında 2 basamak
yükselerek 24. sırada yer almıştır.
Türkiye’nin cazip bir yatırım yeri olarak algılanmasında ve yatırım kararlarının alınmasında
ulusal ve uluslararası yatırımcıların yatırımın her aşamasında karşılaştıkları idari ve bürokratik
engellerin çözümüne yönelik çalışmalar yürüten Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
Kurulu (YOİKK) platformunda yürütülen çalışmaların önemi büyüktür. Bu kapsamda, 2012
yılında kaydedilen önemli bazı gelişmelere aşağıda yer almaktadır:
Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve
esasları düzenlemek amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu 22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda
işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması
için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları ile gümrük mevzuatından
kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlenmesine
121
Sonuç
YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU
ilişkin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 10 Ocak 2013 tarih ve 28524
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Demiryoluyla yolcu ve yük taşımacılığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 6461
sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs
2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir
ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta
sektörünün
serbestleştirilmesi
ve
bu
sektörde
düzenleme
ve
denetimin
gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması,
faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 6475 sayılı Posta Hizmetleri
Kanunu 23 Mayıs 2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2023 yılında; 500 milyar ABD Doları mal ihracatı ve 150 milyar ABD Doları hizmet ihracatı
yapmayı, 2 trilyon ABD Doları GSYH’si ve kişi başına düşen 25 bin dolar geliri ile dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu hedeflere ulaşabilmesi ve
önemli bir küresel güç konumuna erişebilmesi için, yatırımcılar açısından elverişli bir yatırım
ortamının oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, YOİKK Platformunun çalışmaları,
yatırımcılar açısından daha cazip bir ortam yaratılmasına yönelik olarak özel sektör
öncülüğünde büyümeye, rekabete ve reformlara öncelik veren yaklaşımla önümüzdeki dönemde
de sürdürülecektir.
Bunun yanı sıra, Yatırım Danışma Konseyi tavsiye kararları, yatırım ortamının iyileştirilmesi
çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmakta ve yatırımlarla ilgili kurum ve
kuruluşların faaliyetlerinin önceliklendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.
122

Benzer belgeler