Karapınar Güneş Enerjisi Flora ve Fauna Tespiti

Transkript

Karapınar Güneş Enerjisi Flora ve Fauna Tespiti
KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM SAHASI OLARAK PLANLANAN ALANA
İLİŞKİN BİYOLOJİK (FLORA VE FAUNA) ÖZELLİKLERİN TESPİTİ PROJESİ
FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU
26/01/2012
Bu rapor Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi İlanına Yönelik Fizibilite
Çalışması Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Konya Valiliğine aittir ve Mevlana kalkınma
Ajansının görüşlerini yansıtmaz.
Sayfa 1 / 63
Projenin Önemi:
Dünyanın her geçen gün artan enerji ihtiyacına karşılık, mevcut enerji kaynakları olan fosil
yakıtlar azalmaktadır. Bu durum insanları yeni enerji kaynakları arayışına itmiştir. Bunların
başında nükleer enerji gelmekte ancak nükleer tesisin kurulması, işletilmesi, yüksek mali güç ve
teknoloji gerektirmektedir. Üretim sonucu oluşan atıkların depolanması da ayrı bir sorundur.
Bunların sonucunda çevresel etkilerde dikkate alındığında yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde
çalışmalar hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji denilince ilk akla gelen su, rüzgar ve güneş
enerjisidir.
Dünyanın en önemli ve en büyük enerji kaynağı güneştir. Güneşin ısınım enerjisi, yer ve
atmosfer sistemindeki fiziksel oluşumları etkileyen başlıca enerji kaynağıdır. Dünyadaki madde ve
enerji akışları güneş enerjisi sayesinde mümkün olabilmektedir. Rüzgâr, deniz dalgası, okyanusta
sıcaklık farkı ve biyokütle enerjileri, güneş enerjisini değişim geçirmiş biçimleridir. Güneş
enerjisi, doğadaki su döngüsünün gerçekleşmesinde de rol oynayarak, akarsu gücünü
yaratmaktadır. Fosil yakıtların da, biyokütle niteliğindeki materyallerde birikmiş güneş enerjisi
olduğu kabul edilmektedir. Doğal enerji kaynaklarının pek çoğunun kökeni olan güneş
enerjisinden, ısıtma ve elektrik elde etme gibi amaçlarla doğrudan yararlanılmaktadır. Güneş
enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından da fosil yakıtlara alternatif
olmaktadır. Yeryüzüne her sene düsen güneş ısınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar
belirlenmiş olan fosil yakıt haznelerinin yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca yeryüzünde fosil,
nükleer ve hidroelektrik tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15.000 kat kadar daha fazladır. Bu
bakımdan güneş enerjisinin bulunması sorun değildir. Asıl sorun bunun insan faaliyetlerine uygun
kullanılabilir bir enerji türüne dönüştürülebilmesindedir [1, 2].
Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır.
Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun
güneş enerjisi üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji
yapmaktadır. Fosil yakıt kullanımının dayandığı yanma teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan
karbondioksit (CO2) yayılımı (emisyonu) sonucunda, atmosferdeki CO2 miktarı, son yüzyıl içinde
yaklaşık 1,3 kat artmıştır. Önümüzdeki 50 yıl içinde, bu miktarın, bugüne oranla 1,4 kat daha
artma olasılığı vardır. Atmosferdeki CO2 neden olduğu sera etkisi, son yüzyıl içinde dünya
Sayfa 2 / 63
ortalama sıcaklığını 0,7 °C yükseltmiştir. Bu sıcaklığın 1 °C yükselmesi, dünya iklim kuşaklarında
görünür değişimlere, 3 °C düzeyine varacak artışlar ise, kutuplardaki buzulların erimesine,
denizlerin yükselmesine, göllerde kurumalara ve tarımsal kuraklığa neden olabilecektir. O halde,
bu durumda enerji kullanımından vazgeçilemeyeceğine göre, güneş gibi doğal ve alternatif
olabilecek kaynaklara yönel inmesi gerekecektir [1, 3].
Sayfa 3 / 63
Foto.1. Farklı alanlardaki güneş tarlaları.
Kaynaklar
[1] Ültanır, M.Ö., “21. Yüzyılın Eşiğinde Günes Enerjisi”, Bilim ve Teknik, Sayı: 340, S: 50-55, Mart 1996.
[2] Sen, Z., “Temiz Enerji ve Kaynakları”, Su Vakfı Yayınları, İstanbul, 2002.
[3] Varınca, K. B., Varank, G., “Günes Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Kıyaslanması
ve Çözüm Önerileri”, Günes Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, İçel, 24–25 Haziran 2005.
[4] Devlet Planlama Teskilatı (DPT), “Sekizinci BeşYıllık Kalkınma Planı Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Komisyonu
Raporu”, DPT: 2569 – Ö,K: 585, Ankara, 2001.
Projenin Faydaları:
Yakıt sorununun olmaması, isletme kolaylığı, mekanik yıpranma olmaması, modüler
olması, çok kısa zamanda devreye alınabilmesi (azami bir yıl), uzun yıllar sorunsuz olarak
çalışması, temiz bir enerji kaynağı olması vb gibi nedenlerle dünya genelinde fotovoltaik elektrik
enerjisi kullanımı sürekli artmaktadır. Avrupa Birliği 2010 yılında fotovoltaik elektriğin elektrik
üretimi içindeki payının %0,1 olmasını hedeflemiştir [4].
Güneş enerjisi kullanımını sağlayan teknolojilerinin yarattıkları çevre sorunları diğer
teknolojilere kıyasla önemsizdir. Düzlemsel kolektör sistemlerinin çevreye zararlı etkileri yok
Sayfa 4 / 63
denebilecek düzeydedir. Ancak bazı çalışmalarda zehirli niteliğe sahip ısı aktarım akışkanları veya
yüksek sıcaklıklar nedeniyle sağlık açısından tehlikeli olabilecek durumlar görülmektedir. Diğer
taraftan güneş pili imalatı sırasında işçilerin zehirli maddelere maruz kalması sorunu
olabilmektedir.
Neredeyse hiçbir enerji kaynağının biyo-çeşitlilik üzerine etkisinin 'sıfır' olduğu iddia
edilemez. Fosil yakıtlar, iklim değişikliği ve çölleşmede etkisi bulunan gazlar çıkardıkları için en
büyük tahribatı yaratıyor. Yakın zamanda görülen örnekler de nükleer kazalar ve petrol
sızıntılarının canlı yaşamı yok edebildiğini gösterdi.
Ancak yenilenebilir enerji kaynakları dahi bazı sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Rüzgar
türbinleri kuşların göç rotalarıyla çakışabiliyor ve bazı kırsal bölgelerde gürültü sebebiyle
tepkilere yol açmıştır. Biyo-yakıt mahsullerinin ormansızlaşmaya doğrudan ya da dolaylı etkisi de
sektörde büyük fikir ayrılıklarına yol açtı. Yenilenebilir enerji üretiminin halen büyük
çoğunluğunu sağlayan hidroelektrik santralleri de yaşam alanlarının su altında bırakılmasını
gerektiriyor.
Sektörün sıklıkla altını çizdiği bir husus, güneş enerjisinin bu problemlerden büyük ölçüde
arınmış olması. Almanya Çevre Bakanlığı ve Özel Yenilenebilir Enerji Şirketlerinin desteğini alan
Alman Yenilenebilir Enerji Ajansı, güneş tarlalarının biyo-çeşitliliğe faydalarına dair yayınladığı
bir çalışmaya göre güneş tarlaları, enerjiye katkılarının yanı sıra bitki ve hayvanlar için yaşam
alanları da sağlıyor.
Benzer şekilde pek çok çevreci de güneş enerjisini biyo-çeşitlilik üzerindeki düşük etkisi
sebebiyle destekliyor. Dünya Dostları Avrupa'dan (FoEE) Friedrich Wulf, EurActiv'e verdiği
açıklamada 'başlıca enerji kaynakları arasında güneş enerjisi, biyo-çeşitliliğe açık ara en az etkisi
olanı' şeklinde fikir belirtmiştir.
Arazinin verimli kullanılması da sektör tarafından öne sürülen en büyük artılardan biridir.
Dünyada büyük güneş tarlaları genellikle çöller ya da eski sanayi bölgeleri üzerine kuruluyor.
Daha çok arazi seçiminde güneşlenme süresi ve tarımsal açıdan verimsiz bölgelerin seçilmesi
üzerinde yoğun görüş birliği mevcuttur.
Sayfa 5 / 63
Bazı bilim adamlarına göre çevre açısından bakıldığında küçük ölçekli ve merkezi
olmayan tesislerin büyük güneş tarlalarına göre daha tercih edilebilir olduğu yönünde görüşler
mevcuttur.
2009 sonu itibariyle dünyadaki toplam kurulu güneş enerjisi gücü 23.330 MW olarak
açıklanırken 2010 sonunda bu rakamın 34.000 MW’a ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği ülkeleri
kurulu gücü ise 2009 sonunda 14.730 MW’tı. 2020 yılında üretiminin yüzde 20’sini yenilenebilir
enerjiden karşılamayı hedefleyen AB’nin güneş enerjisi kullanım hedefi ise yüzde 8-12 oranında.
Türkiye’de ise durum bildiğiniz gibi hiç de parlak değil. Toplam kurulu enerji sistemi 46.000 MW
iken güneş enerjisi kurulu gücü sadece 3.5 - 4 MW düzeyinde. Oysa uzmanlar, Türkiye’nin 2020
yılı için 94.000 MW kurulu güç hedefinin 6 - 8.000 MW’ının güneşten olması gerektiğini
söylüyor.
İşin istihdam tarafına bakacak olursak en azından 20.000 kişinin iş bulabileceği bir sektör
beklemede. Kaldı ki daha yasa çıkmadan ve kurulumlar başlamadan yetişmiş eleman
sağlayabilme, sertifikalandırma ve teknik ekipmanların kalitelerini onaylamak üzere çalışmalar da
başlatılmış durumda. AB ve DPT destekli projeler süratle çalışılıyor ve alt yapı kuruluyor.
Üniversitelerde ilgili araştırma ve teknoloji merkezleri araştırma - geliştirme
faaliyetlerinde önemli sonuçlar alınmış, artık PV üretim teknolojileri biliniyor ve hatta Yerli
firmalar PV üretiminde kullanılan ekipmanları yurt dışına ihraç etmektedirler.
Yerel yönetimler güneş ve temiz enerji çözümlerini projelendirmeye ve uygulamaya
başladılar. Büyükşehirlerde çevre kirliliğinin önüne geçmede en önemli alternatif çevreye en az
emisyon veren doğal kaynaklara yönelmek olacaktır.
Yenilenebilir enerjiler arasında yer alan güneş enerjisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi,
Burdur ve Isparta gibi illerle Konya'nın da potansiyeli yüksek yerler arasında yer almaktadır, geniş
düzlükleriyle büyük güneş tarlaları kurmak için son derece uygun olan Konya yerli ve yabancı
firmaların oldukça ilgisini çekmektedir.
Konya'daki bu potansiyelini değerlendirmek için Valilik nezdinde bir çalışma yapılarak,
Karapınar ilçesi sınırları içerisinde atıl bulunan mera olarak ayrılmış ancak mera vasfı kaybolmak
üzere olan iki bölge seçilmiştir. Seçilen bölgelerden biri Karapınar İlçesi Fatih Mahallesi
Sayfa 6 / 63
Ada/Parsel: 1523/1-1524/ 1-1525/1- 744/1, ikincisi ise Karapınar İlçesi Zafer Mahallesi Ada/
Parsel: 809/9-813/3-822/7-824/10’dur.
Bu bölgenin floristik ve faunistik özellikleri tespit edilerek mevcut türlerin yayılış ve
yaşayışları üzerine olabilecek etkilerinin belirlenmiş ve seçilen alanın biyoçeşitlilik açısından
önemi ve kurulabilecek tesislerin olabilecek muhtemel etkileri konusunda inceleme yapılarak
durum tespiti yapılmıştır.
Sayfa 7 / 63
Sayfa 8 / 63
Foto.2. Çalışma Alanlarından Görüntüler.
Sayfa 9 / 63
Projenin Çevresel Etkileri:
Despotou'ya göre güneş enerjisinin su kaynaklarına etkileri de göz ardı edilebilir ölçülerde.
Ancak konu üzerinde yapılan araştırma sayısı çok fazla olmadığından görüşler çok net değildir.
Bu konuda biyolog Bruce Robertsona göre, 'Güneş enerjisinin bitki ve hayvan yaşamına etkileri
üzerine yayımlanmış çok az araştırma var. Aynı araştırıcı Macaristan’da yaptığı bir araştırma
güneş panellerinin bazı böcek türleri için sahte yaşam ortamı olabileceğini beyan etmiştir. Bu
konuda çalışmalar çoğalıp sonuçlar net ortaya konulduğunda biyo çeşitlilik üzerindeki olumsuz
etkiler mevcut konumdan fazla olacağı sonucu çıkarsa fayda zarar hesabına göre hareket edilir.
Bu amaçla Bölgemizde planlanan güneş tarlalarının kurulabileceği alanların biyolojik
açıdan incelemesi yapılarak belirlenen alanla ilgili flora ve fauna envanteri mevcut çalışmalar
taranarak ve arazide gözlem ve incelemeler yapılarak listelenmiştir. Saha ve literatür
araştırmalarıyla çalışma bölgesi ve yakın çevresinde yaşayan türler tespit edilerek ekolojik
önemleri, yayılış ve bolluklarına göre risk değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Flora:
Bölgenin floristik listeleri tamamen gezide yapılan gözlemler, toplanan bitki örnekleri ve
alanda daha önce yapılmış çalışmalarla ilgili literatür bilgilere dayanılarak hazırlanmış ve alfabetik
sıraya göre düzenlenmiştir. Buna göre alanda 82 familya ve bu familyalara ait 378 cins ve 616 tür
bitki tespit edilmiştir. Tespit edilen taksonlardan 102 tanesi endemiktir.
Çalışma alanı çorak ova içinde, su düzeyi ortalama yarım metreyi geçmeyen, aşırı tuzlu bir
göl kalıntısının çevresindeki çamur düzlükleri ve ça yırları kapsar. Dominant olarak İran-Turan
fitocoğrafik bölgesinin etkisi altında bulunan ve genellikle düz, çorak bir arazi yapısı gösteren
faaliyet alanı ve çevresinde, tarım alanı, çoğunlukla boş arazi ve yol kenarı gibi habitatlar
ağırlıktadır. Seçilen bölge 2 ayrı alandan oluşmaktadır. 1.Bölgenin sınırında eski bir göl kalıntısı
mevcuttur. Bu kalıntı göl sit alanı olduğu için çalışma alanı ile göl arasına
tampon bölge
oluşturulmuştur. 2. Bölge ise Ramsar alanı olan Meke gölü ile komşudur. Ancak bu kısımda
gölden 3 km mesafede plato şeklinde bir bölge olduğu için göl çevresi ile direk ilişkisi mevcut
değildir.
Proje alanı ve çevresinde bulunan bitki taksonları, yurdumuzda dar ve sınırlı yayılış
gösteren ya da baskı altında olan türler olmayıp, aksine geniş dağılımlar arz etmektedirler.
Sayfa 10 / 63
Dolayısıyla, bu projenin hayata geçirilmesiyle, kendini tekrar eden habitat özelliği gösteren
alanda bulunan geniş popülasyonlu ve bol bulunuşlu türlerin nesillerinin ortadan kalkması gibi bir
tehdit unsuru söz konusu olmayacaktır. Bu türler alanda hem daha yüksek rakımlarda da
bulunmakta hem de yurdumuzda geniş yayılım göstermektedirler.
Doğal flora açısından dikkat edilmesi gereken husus, gerek örtü açma gerekse işletme
döneminde endemik bitkilerin zarar görmemesi olmalıdır. Bunun için en etkili yöntem olarak
hafriyat toprağının bulunduğu alandan sıyrılıp, çalışma alanı dışında bir bölgeye tekrar serilmesi
düşünülebilir. Alan topografyasının bozulmaması için cüruf, malzeme, vb.lerin bir kısmı direk
temellerinin kapatılmasında kullanılırken bir kısmı da mevcut vejetasyonun devamının sağlanması
için alana yayılacaktır. Dolayısıyla alanda depolama yapılmayacaktır.
Faaliyetin gerçekleştirileceği alan ülkemizin endemik bitkilerce yoğun olduğu bölgeler içinde
bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yapılan arazi çalışmaları ve literatür taramaları sonucunda proje
alanı ve çevresinde 102 adet endemik bitki tespit edilmiştir. Bu endemiklerin tümü düşük tehdit
altında ve en az endişe verici kategorilerinde yer almaktadır. Floraya ilişkin endemizm ve tehlike
sınıfları "Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, 2000” adlı esere göre değerlendirilmiştir.
Yeni kategorilere göre bitki taksonları aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak
sınıflandırılmaktadır;
EX-Extinct-Tükenmiş: Son ferdinin tükendiği konusunda hiçbir şüphe yoksa, takson bu
kategoriye konur. Türkiye Florası’nda ülkemizde yetiştiğinden söz edilen, ancak özel arayışlara
rağmen bulunamamış bazı taksonlar bu kategoriye konmuştur.
EW-Extinct in the Wild- Doğada Tükenmiş: Takson bulunabileceği ortamlarda yapılan
ayrıntılı araştırmalarda bulunamamış, yani doğada kaybolmuş ve yalnız kültüre alınmış bir şekilde
yaşamaya devam ediyorsa, bu gruba konur.
CR- Critically Endangered- Çok Tehlikede: Bir takson çok yakın bir gelecekte yok olma
riski altında ise bu gruba konur. Yapılan floristik çalışmalarda, gelecekteki populasyonları zarar
görebileceği düşünülen bitki taksonları bu kategoriye konmuştur.
EN- Endangered- Tehlikede: Bir takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte
yok olma tehlikesi altında ancak henüz CR grubunda değilse, bu kategoriye konur.
VU- Vulnerable-Zarar Görebilir: CR ve EN gruplarına konamamakla birlikte, doğada orta
vadeli gelecekte yüksek tehdit altında olan taksonlar bu gruba konur.
LR-Lower Risk-Az Tehdit Altında: Daha üst derecedeki tehlike gruplardan birine
konamayan, onlara göre populasyonları daha iyi bitkiler bu kategoriye konur. Populasyonları
Sayfa 11 / 63
oldukça iyi ve en az 5 lokaliteden bilinenler bu kategoriye konmuştur. Gelecekteki durumlarına
göre tehdit açısından sıralandırılabilecek 3 alt kategori vardır:
a- (cd)-Conservation Dependent- Koruma Önlemi Gerektiren: 5 yıl içinde yukarıdaki
kategorilerden birine girebilecek taksonlar. Hem tür hem de habitat açısından özel bir koruma
statüsü gerektirenler.
b- (nt)-Near Threatened-Tehdit Altına Girebilir: Bir evvelki gruba konamayan ancak VU
kategorisine konmaya yakın adaylar.
c- (lc)-Least Concern-En az Endişe Verici: Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit
altına olmayanlar.
DD- Data Deficient- Veri Yetersiz: Bir taksonun dağılım ve bolluğu hakkındaki bilgi
yetersiz ise takson bu gruba konur. Bu kategorideki bir taksonun biyolojisi iyi bilinse bile, onun
yayılış ve bolluğu hakkındaki bilgiler eksiktir.
NE- Not Evalueted- Değerlendirilemeyen: Yukarıdaki herhangi bir kriterle
değerlendirilemeyen taksdonlar bu gruba konur.
Çalışma alanı ve çevresinde yapılan tespitler sırasında, ulusal veya uluslar arası
mevzuatlarla (Bern Konvensiyonu) koruma altına alınmış bir bitki türüne rastlanmamıştır.
Proje alanında bulunan bitki türlerinin takson ve Türkçe adları, bulundukları habitatlar ve
fitocoğrafik bölgeler, nispî bollukları, endemik olup olmadıkları ve dahil oldukları tehlike statüleri
aşağıdaki çizelgelerde Türkiye Florası’ndaki alfabetik sıraya göre verilmiştir.
Sayfa 12 / 63
Tablo.1. Karapınar Bitki Tür Listeleri.
FAMİLYA
ACANTHACEAE
ACERACEAE
ALISMATACEAE
AMARANTHACEAE
AMARANTHACEAE
AMARYLLIDACEAE
ANACARDIACEAE
ANACARDIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
TÜR
Acanthus hirsutus BOISS.
Acer tataricum L.
Alisma gramineum LEJ.
Amaranthus albus L.
Amaranthus retroflexus L.
Sternbergia colchiciflora WALDST. ET KIT.
Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (BOISS.)ENGL.
Rhus coriaria L.
Berula erecta (HUDS.) COVILLE
Biforia radians BIEB.
Bupleurum croceum FENZL
Caucalis platycarpos L.
Echinophora tenuifolia L. subsp. sibthorpiana (GUSS.) TUTIN
Eryngium bithynicum BOISS.
Eryngium campestre L. var. virens LINK
Ferula halophila PEŞMEN
Ferulago aucheri BOISS.
Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummitt
Pimpinella cappadocica BOISS. ET BAL. var. cappadocica
BOISS. ET BAL.
Prangos ferulacea (L.) LINDL.
Scandix stellata BANKS ET SOL.
Seseli tortuosum L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
LR(lc)
Akdeniz
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
Endemik
VU
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Sayfa 13 / 63
FAMİLYA
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APIACEAE
APOCYNACEAE
ARACEAE
ARISTOLOCHIACEAE
ASCLEPIADACEAE
ASCLEPIADACEAE
ASCLEPIADACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
TÜR
Tordylium apulum L.
Torilis leptophylla (L.) REICHB.
Turgenia latifolia (L.) HOFFM.
Zosima absinthifolia (VENT.) LINK
Vinca herbacea WALDST. ET KIT.
Arum detruncatum C. A. MEYER var. caudatum (ENGLER) K.
ALPINAR ET R. MILL
Aristolochia maurorum L.
Asplenium septentrionale (L.) HOFFM. subsp. septentrionale
(L.) HOFFM.
Vincetoxicum tmoleum BOISS.
Cynanchum acutum L. subsp. acutum L.
Achillea lycaonica BOISS. ET HELDR.
Achillea wilhelmsii C. KOCH
Acroptilon repens (L.) DC.
Anthemis cretica L. subsp. anatolica (BOISS.) GRIERSON
Anthemis tinctoria L. var. tinctoria L.
Artemisia campestris L.
Artemisia santonicum L.
Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. pubens (Bab.) Arenes
Bellis perennis L.
Bidens cernua L.
Bombycilaena erecta (L.) SMOLJ.
Calendula officinalis L.
Carduus nutans L. subsp. taygeteus (Boiss. & Heldr.) Hayek
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
Akdeniz
IUCN
LR(nt)
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Sayfa 14 / 63
FAMİLYA
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
TÜR
Carlina oligocephala BOISS. ET KOTSCHY subsp.
oligocephala BOISS. ET MEY.
Carthamus dentatus Vahl
Carthamus persicus WILLD.
Centaurea carduiformis DC. subsp. carduiformis DC. var.
carduiformis
Centaurea depressa BIEB.
Centaurea drabifolia SM. subsp. detonsa (BORNM.)
WAGENITZ
Centaurea iberica TREV. EX SPRENGEL
Centaurea pterocaula TRAUTV.
Centaurea pulchella LEDEB.
Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis L.
Centaurea triumfettii ALL.
Centaurea urvillei DC. subsp. stepposa WAGENITZ
Centaurea virgata LAM.
Chondrilla juncea L. var. juncea L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.)Scop. subsp. vestitum
Cousinia birandiana HUB.-MOR.
Cousinia iconica HUB.-MOR.
Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia
Crepis sancta (L.) BABCOCK
Crupina crupinastrum (MORIS) VIS.
Echinops ritro L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
Endemik
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(cd)
İran-Turan
Sayfa 15 / 63
FAMİLYA
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
TÜR
Echinops viscosus DC. subsp. viscosus BORNM.
Filago pyramidata L.
Gundelia tournefortii L. var. tournefortii L.
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH subsp. aucheri
(BOISS.) DAVIS ET KUPICHA
Logfia arvensis (L.) Holub.
Inula anatolica BOISS.
Inula montbretiana D.C.
Jurinea consanguinea DC.
Jurinea pontica HAUSSKN. ET FREYN EX HAUSSKN.
Koelpinia linearis PALLAS
Lactuca serriola L.
Leontodon crispus VILL. subsp. asper (WALDST. ET KIT.)
ROHL. var. asper VILL.
Logfia arvensis (L.) HOLVB
Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) Grierson
Onopordum polycephalum BOISS.
Picris hieracioides L.
Pilosella hoppeana (SCHULTES) C. H. ET F. W. SCHULTZ
subsp. isaurica HUB.-MOR.
Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter subsp. eburneus Greuter
Scorzonera mollis BIEB. subsp. szowitzii (DC.)
CHAMBERLAIN
Scorzonera parviflora JOCQ.
Senecio vernalis Waldst et Kit.
Sonchus asper (L.) HILL subsp. glaucescens (JORDAN) BALL
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
D. Akdeniz
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Sayfa 16 / 63
FAMİLYA
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE
BERBERIDACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
TÜR
Tanacetum argenteum (LAM.) WILLD. subsp. flabellifolium
(BOISS. ET HELDR.) GRIERSON
Taraxacum farinosum HAUSSKN. ET BORNM.
Tragopogon latifolius BOISS. var. angustifolius BOISS.
Tripleurospermum callosum (BOISS. ET HELDR.) E.
HOSSAIN
Tussilago farfara L.
Xanthium spinosum L.
Xanthium strumarium L. subsp. strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
Berberis crataegina DC.
Alkanna tinctoria (L.) TAUSCH subsp. anatolica HUB.-MOR.
Anchusa leptophylla Roemer et Schultes subsp. leptophylla
Anchusa undulata L. subsp. hybrida (TEN.) COUTINHO
Asperugo procumbens L.
Buglossoides incrassata (GUS.) JOHNSTON
Cynoglossum creticum Mill.
Cerinthe minor L. subsp. auriculata (Ten)Domac
Echium italicum L.
Lappula barbata (Bieb.)Gürke
Moltkia aurea BOISS.
Myosotis refrecta Boiss. subsp. refrecta
Neatostema apulum (L.) JOHNSTON
Nonea melonocarpa BOISS.
Onosma isauricum BOISS. ET HELDR.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
D. Akdeniz
Endemik
IUCN
LR(cd)
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
D. Akdeniz
Akdeniz
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
Akdeniz
İran-Turan
Akdeniz
İran-Turan
Sayfa 17 / 63
FAMİLYA
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
TÜR
Onosma strigosissimum BOISS.
Onosma tauricum PALLAS EX WILLD. var. brevifolium
Paracaryum longipes BOISS.
Aethionema arabicum (L.) ANDRZ. EX DC.
Alliaria petiolata (BIEB.) CAVARA ET GRANDE
Alyssum filiforme NYAR.
Alyssum linifolium STEPH. EX WILLD. var. linifolium STEP.
EX WILLD.
Alyssum minus (L.) ROTHM. var. micranthum (MEYER)
DUDLEY
Alyssum minutum SCHLECHT. EX DC.
Alyssum pateri NYAR. subsp. pateri NYAR
Alyssum strigosum Banks & Sol. subsp. strigosum
Arabidopsis parvula (SCHRENK) SCHULZ
Arabis caucasica Willd. subsp. caucasica
Arabis nova VILL.
Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. subsp. cilicica (Boiss.)
Cullen
Barbarea verna (Mill.)Aschers.
Boreava orientalis JAUB. ET SPACH
Brassica elongata EHRH.
Camelina hispida BOISS. var. grandiflora (BOISS.) HEDGE
Capsella bursa-pastoris (L.)Medik.
Cardaria draba (L.) DESV. subsp.draba
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
IUCN
BÖLGE
D. Akdeniz
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(nt)
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
VU
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Sayfa 18 / 63
FAMİLYA
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
TÜR
Chorispora syriaca BOISS.
Clypeola jonthlaspi L.
Conringia orientalis (L.) ANDRZ.
Crambe tataria SEBEÖK var. tataria SEBSÖK
Descurainia sophia (L.) WEBB EX PRANTL
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Draba bruniifolia STEV. subsp. heterocoma (FENZL) COODE
ET CULLEN var. nana (STAPF) SCHULZ
Erophila verna (L.) CHEVALL. subsp. verna (L.) CHEVALL.
Eruca sativa MILLER
Erysimum crassipes FISCH. ET MEY.
Erysimum lycaonicum (HAND.-MAZZ.) HUB.-MOR.
Euclidum syriacum (L.) R. BR.
Fibigia eriocarpa (DC.) BOISS.
Hesperis kotschyi Boiss.
Hymenelobus procumbens (L.) NUTT. EX TORREY ET GRAY
Iberis taurica DC.
Isatis floribunda BOISS. EX BORNM.
Isatis tinctoria subsp. tom
Lepidium caespitosum DESV. tomentella (Boiss.)Davis
Lepidium perfoliatum L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Matthiola longipetala (VENT.) DC. subsp. longipetala (VENT.)
DC.
Neslia apiculata FISCH., MEY. ET AVE-LALL.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
İran-Turan
İran-Turan
IUCN
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
EN
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
VU
Endemik
VU
Sayfa 19 / 63
FAMİLYA
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
BRASSICACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CANNACEAE
CAPRIFOLIACEAE
CAPRIFOLIACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
TÜR
Raphanus raphanistrum L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Rorippa sylvestre (L.) Bess.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium altissimum L.
Sisymbrium loeselii L.
Thlaspi perfoliatum L.
Asyneuma amplexicaule (WILLD.) HAND.-MAZZ. subsp.
aucheri (A. DC.) BORNM.
Asyneuma limonifolium (L.) JANCHEN subsp. pestalozzae
(BOISS.) DAMBOLDT
Asyneuma limonifolium (L.) JANCHEN subsp. limonifolium
JANCHEN
Campanula argaea BOISS. ET BAL.
Campanula lyrata LAM. subsp. lyrata LAM.
Campanula stricta L. var. stricta L.
Legousia speculum-veneris (L.) CHAIX
Canna indica L.
Lonicera caucasica Pallas subsp. orientalis (Lam.) Champ. et
Long
Viburnum lantana L.
Arenaria ledebouriana FENZL var. ledebouriana FENZL
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium brachypetalum Pers. subsp. roeseri (Boiss. & Heldr.)
Nyman
Dianthus crinitus SM. var. crinitus SM.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Akdeniz
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
Sayfa 20 / 63
FAMİLYA
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CARYOPHYLACEAE
CHENOPODIACEAE
TÜR
Dianthus zonatus FENZL var. zonatus FENZL
Gypsophila perfoliata L. var. perfoliata L.
Gypsophila pilosa HUDSON
Gypsophila viscosa MURRAY
Holosteum marginatum C.A.Mey.
Holosteum umbellatum L. var. umbellatum
Minuartia anatolica (BOISS.) WORON. var. arachnoidea
MCNEILL
Minuartia juniperina (L.) MARIE ET PETITM.
Minuartia leucocephaloides (BORNM.) BORNM
Minuartia sclerantha (FISCH. ET MEY.) THELL.
Petrorhagia cretica (L.) BALL ET HEYWOOD
Saponaria chlorifolia KUNZE
Saponaria karapinarensis VURAL ET N. ADIGUZEL
Saponaria kotschyi BOISS.
Silene conoidea L.
Silene dichotoma EHRH. subsp. dichotoma
Silene lycaonica Chowdh.
Silene otites (L.) WIBEL
Silene subconica FRIV.
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
Telephium imperati L. subsp. orientale (BOISS.)NYMAN
Vaccaria pyramidata MEDIK. var. grandiflora (Fisch. ex DC.)
Cullen
Atriplex tatarica L. var. tatarica L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 21 / 63
FAMİLYA
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CHENOPODIACEAE
CISTACEAE
CISTACEAE
CISTACEAE
CISTACEAE
CONVOLVULACEAE
CONVOLVULACEAE
TÜR
Beta lomatogona FISCH. ET MEY.
Chenopodium album subsp. album L. var. album
Chenopodium botrys L.
Chenopodium foliosum (Moench) Aschers.
Halocnemum strobilaceum (PALL.) BIEB.
Kochia prostrata (L.) SCHARD.
Krascheninnikovia ceratoides (L.) GÜLDENST.
Noaea mucronata (FORSSK.) ASCHERS. ET SCHWEINF.
subsp. mucronata (FORSSK.) ASCHERS. ET SCHWEINF.
Petrosimonia brachiata (PALL.) BUNGE
Petrosimonia nigdeensis AELLEN
Salicornia europaea L.
Salsola anatolica AELLEN
Salsola crassa BIEB.
Salsola ruthenica ILJIN
Salsola traqus L.
Suaeda altissima (L.) PALL.
Suaeda confusa ILJIN
Fumana aciphylla BOISS.
Fumana procumbens (DUN.) GREN. ET GODR.
Helianthemum canum (L.) BAUMG.
Helienanthemum salicifolium (L.) MILLER
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus galaticus ROSTAN EX CHOISY
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
IUCN
Endemik
LR(cd)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 22 / 63
FAMİLYA
CONVOLVULACEAE
CRASSULACEAE
CRASSULACEAE
CRASSULACEAE
CUCURBITACEAE
CUPRESSACEAE
CUPRESSACEAE
CUPRESSACEAE
CUSCUTACEAE
CUSCUTACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE
DIPSACACEAE
TÜR
Convolvulus lineatus L.
Sedum acre L.
Sedum album L.
Umbilicus erectus DC.
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.
Juniperus excelsa Bieb.
Juniperus foetidissima WILLD.
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Cuscuta brevistyla A. BRAUN
Cuscuta planiflora TEN.
Blysmus compressus (L.) PANZER EX LINK
Bolboschoenus maritimus (L.) PALLA var. maritimus (L.)
PALLA
Carex divisa Huds.
Carex distans L.
Carex stenophylla WAHLENB. subsp. stenophylla (V.
KRECZ.) EGOROVA
Cyperus capitatis VANDELLI
Cyperus longus L.
Eleocharis acicularis (L.) ROEMER ET SCHULTES
Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULTES
Schoenoplectus litoralis (SCHRADER) PALLA
Schoenus nigricans L.
Scirpoides holoschoenus (L.) SOJAK
Cephalaria aristata C. KOCH
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
Akdeniz
EN
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Sayfa 23 / 63
FAMİLYA
DIPSACACEAE
DIPSACACEAE
DIPSACACEAE
DIPSACACEAE
DIPSACACEAE
ELAEAGNACEAE
EPHEDRACEAE
EPHEDRACEAE
EQUISETACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
TÜR
Dipsacus laciniatus L.
Scabiosa argentea L.
Scabiosa calocephala Boiss.
Scabiosa micrantha DESF.
Scabiosa rotata BIEB.
Elaeagnus angustifolia L.
Ephedra campylopoda C.A. Meyer
Ephedra major Host
Equisetum ramosissimum Desf.
Euphorbia falcata L. subsp. falcata L. var. falcata L.
Euphorbia macroclada BOISS.
Euphorbia szovitsii FISCH. ET MEY. var. szovitsii FISCH. ET
MEY.
Alhagi pseudalhagi (BIEB.) DESV.
Anthyllis vulneraria L. subsp. praepropera (Kern.) Bornm.
Astragalus condensatus LEDEB.
Astragalus hirsutus VAHL
Astragalus karamasicus BOISS. ET BAL.
Astragalus lycius BOISS.
Astragalus lydius BOISS.
Astragalus melanophrurius BOISS.
Astragalus odoratus LAM.
Astragalus plumosus WILLD. var. plumosus WILLD.
Astragalus setulosus Boiss. & Bal.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Akdeniz
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
Endemik
Endemik
Endemik
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(nt)
Endemik
Endemik
Sayfa 24 / 63
FAMİLYA
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
TÜR
Astragalus zederbaueri STADLMANN
Colutea cilicica BOISS. ET BAL.
Coronilla scorpioides (L.) Koch
Coronilla varia L. subsp. varia L.
Dorycnium pentaphyllum SCOP. subsp. anatolicum (BOISS.)
GAMS
Ebenus hirsuta JAUB. ET SPACH
Genista albida Willd.
Genista aucheri BOISS.
Genista involucrata SPACH
Glycyrrhiza echinata L.
Glycyrrhiza iconica HUB.-MOR.
Hedysarum varium WILLD.
Lathyrus aphaca L. var. biflorus POST
Lathyrus chloranthus BOISS.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus digitatus (BIEB.) FIORI
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus nissolia L.
Lotononis genistoides (FENZL) BENTH.
Lotus corniculatus L. var. corniculatus (BIEB.) ARC.
Medicago sativa L. subsp. sativa
Medicago minima (L.) BART. var. minima
Medicago radiata L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
IUCN
BÖLGE
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
D. Akdeniz
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
Endemik
CR
İran-Turan
D. Akdeniz
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 25 / 63
FAMİLYA
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FAGACEAE
FAGACEAE
FAGACEAE
FRANKENIACEAE
GENTIANACEAE
GERANIACEAE
TÜR
Melilotus alba DESR.
Melilotus officinalis (L.)Desv.
Onobrychis armena BOISS. ET HUET
Onobrychis tournefortii (WILLD.) DESV.
Ononis pusilla L.
Ononis spinosa L. subsp. leiosperma (Boiss.) Sirj
Pisum sativum L. subsp. elatius (BIEB.) ASCHERS. ET
GRAEBN. var. brevipedunculatum DAVIS ET MEIKLE
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium pannonicum JACQ. subsp. elongatom (WILLD.)
ZOH.
Trifolium pratense L. var. pratense
Trifolium repens L. var. repens
Trigonella fischeriana SER.
Trigonella foenum-graecum L.
Trigonella procumbens (BESSER) REICHB.
Vicia cracca L. subsp. stenophylla VEL.
Vicia peregrina L.
Vicia sativa L. subsp. sativa
Quercus cerris L. var. cerris L.
Quercus pubescens WILLD.
Quercus robur L. subsp. pedunculiflora (C.Koch) Menitsky
Frankenia hirsuta L.
Centaurium spicatum (L.) FRITSCH
Erodium ciconium (L.) L'HERIT.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Akdeniz
İran-Turan
Akdeniz
İran-Turan
Sayfa 26 / 63
FAMİLYA
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GERANIACEAE
GLOBULARIACEAE
GUTTİFERAE
GUTTİFERAE
GUTTİFERAE
GUTTİFERAE
GUTTİFERAE
HALORAGIDACEAE
ILLECEBRACEAE
ILLECEBRACEAE
ILLECEBRACEAE
IRIDACEAE
IRIDACEAE
IRIDACEAE
IRIDACEAE
IRIDACEAE
TÜR
Erodium cicutarium (L.) L'HERIT. subsp. cicutarium (L.)
L'HERIT.
Geranium lucidum L.
Geranium pyrenaicum Burm.fil.
Geranium rotundifolium L.
Geranium sylvaticum L.
Geranium tuberosum L. subsp. tuberosum L.
Globularia trichosantha FISCH. ET MEY. subsp. trichosantha
FISCH. ET MEY.
Hypericum aviculariifolium JAUB. ET SPACH subsp.
depilatum (FREYN ET BORNM.) ROBSON var. depilatum
(FREYN ET BORNM.) ROBSON
Hypericum origanifolium WILLD.
Hypericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fries
Hypericum venustum FENZL
Myriophyllum verticillatum L.
Herniaria incana LAM.
Paronychia carica CHAUDHRI var. carica CHAUDHRI
Paronychia carica CHAUDHRI var. stipulata CHAUDHRI
Crocus chrysanthus (HERBERT) HERBERT
Crocus danfordiae MAW
Crocus pallasii Goldb. subsp. pallasii
Gladiolus atroviolaceus Boiss.
Iris persica L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
Endemik
VU
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 27 / 63
FAMİLYA
IRIDACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
JUNCACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
TÜR
Iris schachtii MARKGRAF
Juncus bufonius L.
Juncus gerardi LOISEL. subsp. libanoticus (THIEB.) SNOG.
Juncus maritimus LAM.
Luzula sudetica (WILLD.) DC.
Acinos rotundifolius PERS.
Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER subsp. chia (SCHREBER)
ARCANGELI var. chia (SCHREBER) ARCANGELI
Ballota nigra L. subsp. anatolica P. H. DAVIS
Clinopodium vulgare L. subsp. arundanum (BOISS.) NYMAN
Eremostachys moluccelloides BUNGE
Lallemantia iberica (BIEB.) FISCH. ET MEY.
Lamium amplexicaule L.
Lamium macrodon Boiss et Huet.
Lamium purpureum L. var. purperum
Lycopus europaeus L.
Marrubium parviflorum FISCH. ET MEY. subsp. oligodon
(BOISS.) SEYBOLD.
Marrubium parviflorum FISCH. ET MEY. subsp. parviflorum
FISCH. ET MEY.
Nepeta congesta FISCH. ET MEY. var. congesta FISCH. ET
MEY.
Nepeta nuda L. subsp. albiflora (BOISS.) GAMS
Nepeta stricta (BANKS ET SOL.) HEDGE ET LAMOND var.
stricta (BANKS ET SOL.) HEDGE ET LAMOND
Phlomis armeniaca WILLD.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
IUCN
BÖLGE
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 28 / 63
FAMİLYA
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
TÜR
Phlomis pungens WILLD. var. pungens WILLD.
Salvia bracteata BANKS ET SOL.
Salvia cadmica BOISS.
Salvia cryptantha MONTBRET ET AUCHER EX BENTHAM
Salvia sclarea L.
Salvia verticillata L. subsp. verticillata
Salvia virgata JACQ.
Salvia yosgadensis FREYN VE BORNM.
Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida EDMONDSON
Sideritis lanata L.
Sideritis montana L. subsp. remota (D'URV.) P. W. BALL EX
HEYWOOD
Stachys cretica L. subsp. anatolica RECH. FIL.
Stachys iberica BIEB subsp. stenostacya (BOISS.) RECH. FIL.
Teucrium orientale L. var. orientale L.
Teucrium orientale L. var. glabrescens HAUSSKN. EX
BORNM.
Teucrium parviflorum SCHREBER
Teucrium polium L.
Thymus leucostomus HAUSSKN. ET VELEN. var. leucostomus
HAUSSKN. ET VELEN.
Thymus zygoides GRISEB. var. lycaonicus
(CELAK)RONNIGER
Wiedemannia orientalis FISCH. ET MEY.
Ziziphora taurica BIEB. subsp. taurica BIEB.
Ziziphora tenuior L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(lc)
Endemik
LR(nt)
Akdeniz
Akdeniz
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
Sayfa 29 / 63
FAMİLYA
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LILIACEAE
LINACEAE
LINACEAE
LINACEAE
TÜR
Allium atroviolaceum BOISS.
Allium cappadocicum BOISS.
Allium myrianthum BOISS.
Allium scabriflorum BOISS.
Allium stylosum O. SCHWARZ
Asparagus lycaonicus P. H. DAVIS
Asparagus persicus BAKER
Asphodeline damascena (BOISS.) BAKER subsp. damescena
(BOISS.) BAKER
Colchicum triphyllum Kunze
Gagea granatellii (PARL.) PARL.
Hyacinthella campanulata K. PERSSON ET WENDELBO
Merendera trigyna (STEVEN EX ADAM) STAPF
Muscari armeniacum LEICHTLIN EX BAKER
Muscari comosum (L.) MILLER
Muscari neglectum GUSS.
Ornithogalum fimbriatum Willd.
Ornithogalum pyrenaicum L.
Ornithogalum sigmoideum FREYN ET SINT.
Ornithogalum sphaerocarpum Kern.
Ornithogalum umbellatum L.
Linum cariense BOISS.
Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (BOISS.) HAYEK var.
anatolicum L.
Linum tenuifolium L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
IUCN
Endemik
LR(lc)
Endemik
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
EN
Endemik
VU
İran-Turan
Akdeniz
Akdeniz
İran-Turan
İran-Turan
Akdeniz
D. Akdeniz
Avrupa-Sibirya
DD
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
EN
Sayfa 30 / 63
FAMİLYA
LORANTHACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE
MORACEAE
MORINACEAE
OLEACEAE
ONAGRACEAE
ONAGRACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
ORCHIDACEAE
OROBANCHACEAE
OROBANCHACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
TÜR
Viscum album L. subsp. album L.
Alcea pallida Waldst. & Kit.
Hibiscus trionum L.
Malva neglecta WALLR.
Malvella sherardiana (L.) JAUB. ET SPACH
Morus alba L.
Morus nigra L.
Morina persica L. var. persica L.
Jasminum fruticans L.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Cephalanthera rubra (L.) L. M. C. RICHARD
Dactylorhiza iberica (BIEB. EX WILLD.) SOO
Limodorum abortivum (L.) SWARTZ
Ophrys phrygia FLEISCHM. ET BORNM.
Orchis palustris JACQ.
Orobanche aegyptica Pers.
Orobanche caryophyllaceae Smith.
Fumaria cilicica HAUSSKN.
Fumaria vaillantii LOIS.
Glaucium corniculatum (L.) RUD. subsp. refractum (NAB.)
CULLEN
Glaucium grandiflorum BOISS. ET HUET. var. torquatum
Hypecoum imberbe SIBTH. ET SM.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
D. Akdeniz
İran-Turan
Endemik
İran-Turan
İran-Turan
LR(lc)
EN
Endemik
EN
Sayfa 31 / 63
FAMİLYA
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PAPAVERACEAE
PARNASSIACEAE
PINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
PLUMBAGINACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
TÜR
Hypecoum procumbens L.
Papaver dubium L.
Papaver rhoeas L.
Roemeria hybrida (L.) DC. ssp. hybrida
Parnassia palustris L.
Pinus nigra J.F.Arnold. subsp. nigra var. caramanica (Laudon)
Rehder
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange
Acantholimon acerosum (WILLD,) BOISS var. brachystachyum
BOISS.
Acantholimon halophilum BOKHARI var. coloratum DOGAN
Acantholimon venestum BOISS. var. venustum BOISS.
Limonium iconicum (BOISS. ET HELDR.) O. KUNTZE
Limonium meyeri BOISS. O KUNTZE
Aegilops biuncialis VIS.
Aegilops cylindrica HOST
Aegilops triuncialis L. subsp. triuncialis L.
Aegilops umbellulata ZHUKOVSKY subsp. umbellulata
ZHUKOVSKY
Aeluropus littoralis (GOUAN) PARL.
Agropyron cristatum (L.) GAERTNER subsp. pectinatum
(BIEB.) TZVELEV var. pectinatum (L.) GAERTNER
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus arundinaceus POIRET
Alopecurus gerardii VILL. var. gerardii VILL.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
Sayfa 32 / 63
FAMİLYA
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
TÜR
Apera intermedia HACKEL APUD ZEDERBAUER
Arrhenatherum palaestinum BOISS.
Avena barbata PATT EX LINK.
Avena sativa L.
Brachypodium kotschyi BOISS.
Bromus danthoniae TRIN.
Bromus erectus HUDSON
Bromus japonicus THUNB. subsp. japonicus THUNB.
Bromus rigidus ROTH
Bromus squarrosus L.
Bromus sterilis L.
Bromus tectorum L.
Bromus tomentellus BOISS.
Cynodon dactylon (L.) PERS. var. dactylon (L.) PERS.
Cynodon dactylon (L.) PERS. var. villosus REGEL
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (ROTH) NYMAN
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Elymus elongatus (HOST) RUNEMARK subsp. ponticus
(PODP.) MELDERIS
Elymus hispidus (OPIZ) MELDERIS subsp. barbulatus
(SCHUR) MELDERIS
Eragrostis collina TRIN.
Eragrostis minor HOST
Eremopyrum bonaepartis (SPRENGEL) NEVSKI subsp.
bonaepartis (SPRENGEL) NEVSKI
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
İran-Turan
D. Akdeniz
İran-Turan
IUCN
Endemik
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 33 / 63
FAMİLYA
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
TÜR
Eremopyrum bonaepartis (SPRENGEL) NEVSKI subsp.
hirsutum (BERTOL.) MELDERIS
Eremopyrum distans (C. KOCH) NEVSKI
Eremopyrum orientale (L.) JAUB. ET SPACH
Eremopyrum triticeum (GAERTNER) NEVSKI
Festuca callieri (HACKEL EX ST.-YVES) F. MARKGRAF
APUD HAYEK subsp. callieri (HACKEL EX ST.-YVES) F.
MARKGRAF APUD HAYEK
Festuca valesiaca SCHLEICHER EX GAUDIN
Gaudinia fragilis (L.) P. BEAUV.
Hordeum bulbosum L.
Hordeum geniculatum ALL.
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arc. var.
leporinum
Hordeum murinum HUDSON var. murinum HUDSON
Hordeum murinum L. subsp. glaucum (STEUDEL) TZVELEV
Koeleria cristata (L.) PERS.
Leymus cappadocicus (BOISS. ET BAL.) MELDERIS
Lolium perenne L.
Lolium temulentum L. var. temulentum L.
Melica ciliata L. subsp. ciliata L.
Milium vernale BIEB. subsp. montianum (PARL.) JAH. ET
MAIRE
Pennisetum orientale L. C. M. RICHARD
Phleum exaratum HOCHST. EX GRISEB. subsp. exaratum
HOCHST. EX GRISEB.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
İran-Turan
Sayfa 34 / 63
FAMİLYA
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POACEAE
TÜR
Phleum montanum C. KOCH subsp. serrulatum (BOISS.) M.
DOĞAN
Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUDEL
Piptatherum holciforme (BIEB.) ROEMER ET SCHULTES
subsp. holciforme (BIEB.) ROEMER ET SCHULTES var.
holciforme (BIEB.) ROEMER ET SCHULTES
Poa alpina L. subsp. fallax F. HERMANN
Poa angustifolia L.
Poa bulbosa L.
Poa nemoralis L.
Poa sterilis BIEB.
Polypogon monspeliensis (L.) DESF.
Polypogon viridis (GOUAN) BREISTR.
Puccinellia anisoclada (V. KRECZ.) V. KRECZ.) subsp.
melderisiana KIT TAN
Puccinellia convoluta (HORNEM.) P. FOURR.
Puccinellia koeieana MELDERIS subsp. anatolica KIT TAN
Secale cereale L. var. cerale L.
Setaria viridis (L.) P. BEAUV.
Sphenopus divaricatus (GOUAN) REICHB.
Spodiopogon pogonanthus (BOISS ET BAL. EX BAL.) BOISS.
Stipa arabica TRIN. ET RUPR.
Stipa holosericea TRIN.
Stipa pulcherrima C. KOCH subsp. epilosa (MARTINOVSKY)
TZVELEV
Taeniatherum caput-medusae (L.) NEVSKI subsp. crinitum
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
D. Akdeniz
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Endemik
Endemik
İran-Turan
D. Akdeniz
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Sayfa 35 / 63
FAMİLYA
TÜR
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
(SCHREBER) MELDERIS
POACEAE
POACEAE
POACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
POLYGALACEAE
PORTULACACEAE
POTAMOGETONACEAE
PRIMULACEAE
PRIMULACEAE
PRIMULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
Triticum aestivum L.
Triticum baeoticum BOISS. subsp. baeoticum BOISS.
Vulpia ciliata DUMORT subsp. ciliata DUMORT
Polygala anatolica BOISS. ET HELDR
Polygala pruinosa Boiss. subsp. pruinosa
Polygala supina SCHREB.
Polygonum cognatum MEISSN.
Polygonum setosum Jacq.
Rumex acetosella L.
Rumex angustifolius CAMPD. subsp. angustifolius CAMPD.
Rumex conglomeratus Murray.
Rumex crispus L.
Portulaca oleracea L.
Potamogeton crispus L.
Androsace maxima L.
Glaux maritima L.
Lysimachia vulgaris L.
Adonis flammea JACQ.
Ceratocephalus falcatus (L.) PERS.
Consolida glandulosa (Boiss et Huet. ) Bornm.
Consolida orientalis (GAY) SCHROD.
Consolida raveyi (BOISS.) SCHROD.
Consolida thirkeana (Boiss.) Schröd.
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
Sayfa 36 / 63
FAMİLYA
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RESEDACEAE
RHAMNACEAE
RHAMNACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
RUBIACEAE
TÜR
Delphinium cinereum Boiss.
Delphinium peregrinum L.
Nigella arvensis L. var. glauca BOISS.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus cuneatus Boiss.
Ranunculus repens L.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Thalictrum lucidum L.
Reseda lutea L. var. lutea L.
Paliurus spina-christi MILLER
Rhamnus oleoides L. subsp. qraecus (Boiss. Et Reut.)Holm.
Agrimonia eupatoria L.
Amygdalus orientalis Mill.
Cerasus prostrata (LAB.) SER. var. prostrata (LAB.) SER.
Cotoneaster nummularia Fisch. & Mey.
Crataegus orientalis PALLAS EX BIEB. var. orientalis
PALLAS EX BIEB.
Potentilla reptans L.
Prunus divaricata Ledeb. subsp. divaricata
Pyracantha coccinea ROEMER
Pyrus communis L. subsp. communis
Rosa hemisphaerica J.Herrm.
Rubus discolor Weihe & Nees
Asperula arvensis L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
IUCN
BÖLGE
Endemik
VU
D. Akdeniz
İran-Turan
Akdeniz
İran-Turan
Akdeniz
Sayfa 37 / 63
FAMİLYA
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
RUTACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
SALICACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
TÜR
Asperula stricta BOISS. subsp. stricta
Callipeltis cucullaria (L.) STEVEN
Crucianella angustifolia L.
Crucianella disticha BOISS.
Cruciata pedemontana (BELLARDI) EHREND.
Cruciata taurica (PALLAS EX WILLD.) EHREND.
Galium aperina L.
Galium floribundum SM. subsp. floribundum SM.
Galium peplidifolium BOISS.
Galium verum L. subsp. verum L.
Rubia tinctorum L.
Haplophyllum thesioides (FISCH. EX DC.) G. DON
Populus nigra L. subsp. nigra
Salix alba L.
Salix triandra L. subsp. bornmuelleri (HAUSSKN.) A. SKV.
Bungea trifida (VAHL) C. A. MEYER
Chaenorhinum calycinum (BANKS ET SOL.) DAVIS
Chaenorhinum minus (L.) LANGE subsp. anatolicum DAVIS
Digitalis lamarckii IVAN.
Kickxia elatine (L.) DUMORT. subsp. crinita (MABILLE)
GREUTER
Linaria corifolia DESF.
Linaria genistifolia (L.) MILLER subsp. confertiflora (BOISS.)
DAVIS
Linaria iconia BOISS. ET HELDR.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
İran-Turan
Akdeniz
İran-Turan
IUCN
Endemik
LR(lc)
Endemik
Endemik
LR(lc)
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(nt)
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
D. Akdeniz
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Akdeniz
Sayfa 38 / 63
FAMİLYA
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE
SOLANACEAE
SOLANACEAE
TÜR
Linaria kurdica BOISS. ET HOHEN. subsp. kurdica BOISS. ET
HUET
Linaria kurdica BOISS. ET HOHEN subsp. aucheri (BOISS.)
DAVIS
Odontites aucheri BOISS.
Odontites verna (BELLARDI) DUMORT. subsp. serotina
(DUMORT.) CORB.
Pedicularis comosa L. var. sibthorpii (BOISS.) BOISS.
Scrophularia cryptophila BOISS. ET HELDR.
Scrophularia xanthoglossa BOISS. var. decipiens (BOISS. ET
KOTSCHY) BOISS.
Verbascum campestre BOISS. ET HELDR.
Verbascum cheiranthifolium BOISS. var. cheiranthifolium
BOISS.
Verbascum pumilum BOISS. ET HELDR.
Verbascum songaricum SCHIENK EX FİSH ET MEY. subsp.
songaricum
Verbascum pyroliforme (BOISS. ET HELDR.) O. KUNTZE
Verbascum vulcanicum BOISS. ET HELDR. var. vulcanicum
BOISS. ET HELDR.
Veronica chamaedrys L.
Veronica multifida L.
Veronica pectinata L. var. glandulosa RIEK EX M. A.
FISCHER
Veronica praecox All.
Hyoscyamus niger L.
Hyoscyamus reticulatus L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
IUCN
İran-Turan
İran-Turan
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
D. Akdeniz
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Endemik
LR(cd)
İran-Turan
Endemik
EN
İran-Turan
Endemik
VU
İran-Turan
Endemik
LR(lc)
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
LR(lc)
LR(lc)
İran-Turan
Sayfa 39 / 63
FAMİLYA
SOLANACEAE
TAMARICACEAE
THYMELAEACEAE
TYPHACEAE
ULMACEAE
URTICACEAE
URTICACEAE
VALERIANACEAE
VALERIANACEAE
VALERIANACEAE
VERBENACEAE
VIOLACEAE
VIOLACEAE
ZANNICHELLIACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
TÜR
Solanum dulcamara L.
Reaumuria alternifolia (LAB.) BRITTEN
Thymelaea passerina (L.) COSSON ET GERM.
Typha angustifolia L.
Ulmus minor Mill. subsp. canescens (Melville) Browicz & Ziel.
Parietaria judaica L.
Urtica dioica L.
Valeriana oligantha BOISS. ET HELDR.
Valerianella carinata LOIS.
Valerianella coronata (L.) DC.
Verbena officinalis L.
Viola occulta Lehm
Viola odorata L.
Zannichellia palustris L.
Peganum harmala L.
Tribulus terrestris L.
Zygophyllum fabago L.
FİTOCOĞRAFİK
ENDEMİK
BÖLGE
Avrupa-Sibirya
İran-Turan
Avrupa-Sibirya
D. Akdeniz
IUCN
Endemik
İran-Turan
Sayfa 40 / 63
Tablo.2. Araştırma Alanında Tesbit Edilen Bitki Taksonlarının Büyük Taksonomik Gruplara
Göre Dağılımı
Familya Sayısı
Cins Sayısı
Tür ve Türaltı
Pteridophyta
3
3
3
Spermatophyta
79
375
613
Angiospermae
76
372
607
Gymnospermae
3
3
6
Dicotyledonae
68
300
484
Monocotyledonae
8
72
123
Genel Toplam
82
378
616
Şekil 1. Araştırma Alanında Tespit Edilen Bitki Taksonlarının Büyük Taksonomik Gruplara Göre
Dağılımı
Sayfa 41 / 63
Tablo.3. Araştırma Alanında Bulunan Taksonların Floristik Bölgelere Göre Dağılımı
Floristik Bölge
Takson Sayısı
%Oranı
İran-Turan
153
% 24,83
Avrupa-Sibirya
29
% 4,70
Akdeniz
24
% 3,89
Doğu Akdeniz
16
% 2,59
Geniş yayılışlı veya bölgesi
bilinmeyen
395
% 64,12
Endemik
102
% 16,55
Şekil 2. Araştırma Alanında Bulunan Taksonların Floristik Bölgelere Göre Dağılımı
Sayfa 42 / 63
Tablo.4. Araştırma Alanında Tesbit Edilen Bitki Taksonlarının Familyalara Göre Dağılımı
Familya Adı
Takson Sayısı
Toplam Takson Sayısına Oranı ( % )
Poaceae
75
% 12,17
Asteraceae
65
% 10,55
Fabaceae
51
% 8,27
Brassicaceae
49
% 7,95
Lamiaceae
38
%6,16
Caryophyllaceae
25
% 4,05
Scrophulariaceae
25
% 4,05
Liliaceae
20
% 3,24
Apiaceae
18
% 2,92
Ranunculaceae
14
% 2,27
Şekil.3. Araştırma Alanında Tesbit Edilen Bitki Taksonlarının Familyalara Göre Dağılımı
Sayfa 43 / 63
Tablo.5. En Fazla Cins İçeren Familyalar
Familya Adı
Toplam Cins Sayısı
% Oranı
Asteraceae
45
% 7,30
Poaceae
41
% 6,65
Brassicaceae
40
% 6,49
Fabaceae
21
% 3,40
Lamiaceae
19
% 3,08
Apiaceae
17
%2,75
Caryophyllaceae
12
% 1,94
Rosaceae
10
% 1,62
Scrophulariaceae
9
% 1,46
Liliaceae
9
% 1,46
Şekil 4. En Fazla Cins İçeren Familyalar
Sayfa 44 / 63
Tablo.6. En Fazla Tür İçeren Cinsler
Cins Adı
Toplam Tür Sayısı
Astragalus
10
Centaurea
10
Bromus
8
Salvia
7
Verbascum
6
Alyssum
6
Lathrys
6
Silene
5
Hypericum
5
Allium
12
Şekil 5. En Fazla Tür İçeren Cinsler
Bununla birlikte araştırma bölgesinde bulunan özellikle Endemik taksonların ülkemiz
geneline göre yaşamları tehdit altında olup olmadığı incelenmiş ve risk durumlarına göre
çeşitli kategorilere giren taksonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sayfa 45 / 63
Tablo.7. Araştırma Alanında Çeşitli Risk Kategorilerine Giren Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik
Taksonlar
Ferula halophila PEŞMEN
VU
Arabidopsis parvula (SCHRENK) SCHULZ
VU
Isatis floribunda BOISS. EX BORNM.
VU
Lepidium caespitosum Desv. tomentella (Boiss.)Davis
VU
Paronychia carica CHAUDHRI var. stipulata CHAUDHRI
VU
Hyacinthella campanulata K. PERSSON ET WENDELBO
VU
Delphinium cinereum Boiss.
VU
Verbascum pyroliforme (BOISS. ET HELDR.) O. KUNTZE
VU
Hesperis kotschyi Boiss.
EN
Blysmus compressus (L.) PANZER EX LINK
EN
Asparagus lycaonicus P. H. DAVIS
EN
Glaucium corniculatum (L.) RUD. subsp. refractum (NAB.)
EN
Glaucium grandiflorum BOISS. ET HUET. var. torquatum
EN
Verbascum pumilum BOISS. ET HELDR.
EN
Glycyrrhiza iconica HUB.-MOR.
CR
Ornithogalum sphaerocarpum Kern.
DD
Acanthus hirsutus BOISS.
LR(lc)
Eryngium bithynicum BOISS.
LR(lc)
Ferulago aucheri BOISS.
Pimpinella cappadocica BOISS. ET BAL. var. cappadocica BOISS. ET
BAL.
Achillea lycaonica BOISS. ET HELDR.
LR(lc)
Centaurea drabifolia SM. subsp. detonsa (BORNM.) WAGENITZ
LR(lc)
Centaurea urvillei DC. subsp. stepposa WAGENITZ
LR(lc)
Cousinia birandiana HUB.-MOR.
Helichrysum arenarium (L.) MOENCH subsp. aucheri (BOISS.) DAVIS ET
KUPICHA
Inula anatolica BOISS.
LR(lc)
Jurinea pontica HAUSSKN. ET FREYN EX HAUSSKN.
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
Onopordum polycephalum BOISS.
LR(lc)
Pilosella hoppeana (SCHULTES) C. H. ET F. W. SCHULTZ subsp. isaurica
LR(lc)
HUB.-MOR.
Sayfa 46 / 63
Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter subsp. eburneus Greuter
LR(lc)
Taraxacum farinosum HAUSSKN. ET BORNM.
LR(lc)
Tripleurospermum callosum (BOISS. ET HELDR.) E. HOSSAIN
LR(lc)
Moltkia aurea BOISS.
Onosma isauricum BOISS. ET HELDR.
LR(lc)
Onosma strigosissimum BOISS.
LR(lc)
Onosma tauricum PALLAS EX WILLD. var. brevifolium
LR(lc)
Aethionema arabicum (L.) ANDRZ. EX DC.
LR(lc)
Alyssum filiforme NYAR.
LR(lc)
Alyssum pateri NYAR. subsp. pateri NYAR
LR(lc)
Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. subsp. cilicica (Boiss.) Cullen
LR(lc)
Camelina hispida BOISS. var. grandiflora (BOISS.) HEDGE
LR(lc)
Draba bruniifolia STEV. subsp. heterocoma (FENZL) COODE ET CULLEN
var. nana (STAPF) SCHULZ
Erysimum lycaonicum (HAND.-MAZZ.) HUB.-MOR.
Asyneuma limonifolium (L.) JANCHEN subsp. pestalozzae (BOISS.)
DAMBOLDT
Campanula argaea BOISS. ET BAL.
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
LR(lc)
Campanula lyrata LAM. subsp. lyrata LAM.
LR(lc)
Lonicera caucasica Pallas subsp. orientalis (Lam.) Champ. et Long
LR(lc)
Arenaria ledebouriana FENZL var. ledebouriana FENZL
LR(lc)
Minuartia leucocephaloides (BORNM.) BORNM
LR(lc)
Saponaria chlorifolia KUNZE
LR(lc)
Saponaria kotschyi BOISS.
LR(lc)
Silene lycaonica Chowdh.
LR(lc)
Salsola anatolica AELLEN
LR(lc)
Convolvulus galaticus ROSTAN EX CHOISY
LR(lc)
Astragalus condensatus LEDEB.
LR(lc)
Astragalus hirsutus VAHL
LR(lc)
Astragalus karamasicus BOISS. ET BAL.
LR(lc)
Astragalus lycius BOISS.
LR(lc)
Astragalus lydius BOISS.
LR(lc)
Astragalus zederbaueri STADLMANN
LR(lc)
Ebenus hirsuta JAUB. ET SPACH
LR(lc)
Sayfa 47 / 63
Genista aucheri BOISS.
LR(lc)
Genista involucrata SPACH
LR(lc)
Onobrychis armena BOISS. ET HUET
LR(lc)
Onobrychis tournefortii (WILLD.) DESV.
LR(lc)
Trifolium pannonicum JACQ. subsp. elongatom (WILLD.) ZOH.
LR(lc)
Hypericum aviculariifolium JAUB. ET SPACH subsp. depilatum (FREYN
ET BORNM.) ROBSON var. depilatum (FREYN ET BORNM.) ROBSON
Crocus danfordiae MAW
LR(lc)
LR(lc)
Iris schachtii MARKGRAF
LR(lc)
Ballota nigra L. subsp. anatolica P. H. DAVIS
LR(lc)
Marrubium parviflorum FISCH. ET MEY. subsp. oligodon (BOISS.)
SEYBOLD.
Nepeta congesta FISCH. ET MEY. var. congesta FISCH. ET MEY.
LR(lc)
LR(lc)
Phlomis armeniaca WILLD.
LR(lc)
Salvia cadmica BOISS.
LR(lc)
Salvia cryptantha MONTBRET ET AUCHER EX BENTHAM
LR(lc)
Salvia yosgadensis FREYN VE BORNM.
LR(lc)
Stachys cretica L. subsp. anatolica RECH. FIL.
LR(lc)
Thymus zygoides GRISEB. var. lycaonicus (CELAK)RONNIGER
LR(lc)
Wiedemannia orientalis FISCH. ET MEY.
Allium cappadocicum BOISS.
LR(lc)
LR(lc)
Allium scabriflorum BOISS.
LR(lc)
Allium stylosum O. SCHWARZ
LR(lc)
Linum cariense BOISS.
LR(lc)
Ophrys phrygia FLEISCHM. ET BORNM.
LR(lc)
Acantholimon acerosum (WILLD,) BOISS var. brachystachyum BOISS.
LR(lc)
Limonium iconicum (BOISS. ET HELDR.) O. KUNTZE
LR(lc)
Consolida glandulosa (Boiss et Huet. ) Bornm.
LR(lc)
Consolida raveyi (BOISS.) SCHROD.
LR(lc)
Consolida thirkeana (Boiss.) Schröd.
LR(lc)
Crucianella disticha BOISS.
LR(lc)
Chaenorhinum minus (L.) LANGE subsp. anatolicum DAVIS
LR(lc)
Digitalis lamarckii IVAN.
LR(lc)
Linaria corifolia DESF.
LR(lc)
Sayfa 48 / 63
Linaria iconia BOISS. ET HELDR.
LR(lc)
Scrophularia cryptophila BOISS. ET HELDR.
Verbascum vulcanicum BOISS. ET HELDR. var. vulcanicum BOISS. ET
HELDR.
Veronica multifida L.
LR(lc)
LR(lc)
Veronica pectinata L. var. glandulosa RIEK EX M. A. FISCHER
Arum detruncatum C. A. MEYER var. caudatum (ENGLER) K. ALPINAR
ET R. MILL
Paracaryum longipes BOISS.
LR(lc)
Astragalus melanophrurius BOISS.
Thymus leucostomus HAUSSKN. ET VELEN. var. leucostomus HAUSSKN.
ET VELEN.
Linaria genistifolia (L.) MILLER subsp. confertiflora (BOISS.) DAVIS
LR(nt)
Cousinia iconica HUB.-MOR.
Tanacetum argenteum (LAM.) WILLD. subsp. flabellifolium (BOISS. ET
HELDR.) GRIERSON
Petrosimonia nigdeensis AELLEN
LR(cd)
Verbascum campestre BOISS. ET HELDR.
LR(cd)
Glycyrrhiza iconica HUB.-MOR.
CR
LR(lc)
LR(nt)
LR(nt)
LR(nt)
LR(nt)
LR(cd)
LR(cd)
TabTabloda belirtilen taksonların yer aldıkları kategorileri şu şekilde açıklayabiliriz :
EX - EXTINCT (Tükenmiş)
Şayet son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir şüphe yoksa bu takson EX kategorisindedir.
Türkiye Florası'nda ülkemizde yetiştiğinden sözedilen ancak bazı meslekdaşlarımızın
özellikle aramalarına sağmen bulunamamış bazı taksonlar bu kategoriye konmuşlardır.
Gelecekte bu bitkilerin yeniden bulunması durumunda yapılacak yayınlar, kitabı hazırlayanlar
tarafından sevinç, teşekkür ve ümit ile beklenmektedir.
EW - EXTINCT IN THE WILD (Doğada tükenmiş)
Takson bulunabileceği ortamlarda ve yılın farklı zamanlarında yapılan ayrıntılı araştırmalarda
bulunamamış, yani doğada kaybolmuş ve yalnız kültüre alınmış bir şekilde yaşamaya devam
ediyorsa bu gruba konur.
CR - CRITICALLY ENDANGERED (Çok Tehlikede)
Bir takson çok yakın bir gelecekte yok olma riski altında ise bu gruba konur. Yapılan floristik
çalışmalarda, gelecekte populasyonları zarar görebileceği düşünülen bitki taksonları bu
kategoriye konmuştur.
EN - ENDANGERED (Tehlikede)
Sayfa 49 / 63
Bir takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında,
ancak henüz CR grubunda değilse, EN grubuna konur.
VU - VULNERABLE (Zarar görebilir)
CR ve EN gruplarına konamamakla birlikte, doğada orta vadeli gelecekte yüksek tehdit
altında olan taksonlar bu gruba konur. Ülkemizde orta vadede tehdit altında olabileceği
düşünülen ve birden fazla lokaliteden bilinenler, şimdilik durumlarında tehlike olmayan bazı
türler, gelecekte korunmalarının sağlanması için, bu kategoriye konmuşlardır.
LR - LOWER RISK (Az tehdit altında)
Yukarıdaki gruplardan herhangi birine konamayan, onlara göre populasyonları daha iyi
bitkiler bu kategoriye konur. Populasyonları oldukça iyi ve en az 5 lokaliteden bilinenler bu
kategoriye konmuştur. Gelecekteki durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek 3 alt
kategorisi vardır:
a-(cd) -CONSERVATION DEPENDENT (Koruma önlemi gerektiren) 5 yıl içinde
yukarıdaki kategorilerden birine girebilecek taksonlar. Hem tür, hem de habitat açısından özel
bir koruma statüsü gerektirenler.
b-(nt) - NEAR THREATENED (Tehdit altına girebilir) Bir evvelki gruba konamayan ancak
VU kategorisine konmaya yakın adaylar.
c-(lc) LEAST CONCERN ( En az endişe verici)
Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olmayanlar.
DD - DATA DEFICIENT (Veri yetersiz)
Bir taksonun dağılım ve bolluğu hakkındaki bilgi yetersiz ise, takson bu gruba konur. Bu
kategorideki bir taksonun biyolojisi çok iyi bilinse bile, onun yayılış ve bolluğu hakkındaki
bilgiler eksiktir. Bu nedenle bir taksonun DD kategorisine konması, onun tehdit altında
olmasından çok, hakkında daha fazla bilgi toplanması gerekliliğini belirtir. Bilgiler elde
edilince takson, durumuna uygun başka bir kategoriye konulmalıdır.
NE - NOT EVALUETED (Değerlendirilemeyen)
Yukarıdaki herhangi bir kriter ile değerlendirilemeyenler.
Kaynaklar
Atak F. , Tamadağ Florası ( Kaman / Kırşehir), Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Nisan 2008, Ankara.
Bağcı Y., A New Species of Silene L. (Caryophyllaceae) from South Anatolia, Turkey, Turk J Bot 32 (2008) 111 Tübitak
Çelik N. ,Dönmez E. , New Floristic Records For Square B5, Tr. J. of Botany 22 (1998) 213-216 © Tübitak
Sayfa 50 / 63
Davis, P.H. 1965-1985. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh Üniv. Pres. Vol. 1-9,
Edinburgh.
Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Supplement), Edinburgh
Üniv. Pres. Vol. 10, Edinburgh.
Dural, H. 1985. Obruk Yaylası ve Karacadağ (Karapınar) Florası, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Doktora Tezi, Konya
Durukan, S. 2002. Kızılören-Hüyük-Derbent (Konya) Arasında Kalan Bölgenin Florası, Selçuk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, Konya
Gökçüoğlu B., Özdemir F., Aydoğdu M., New Floristic Records for the Grid Squares (A4, B4), Tr. J. of Botany
23 (1999) 411-412 © TÜBITAK
Ocakverdi, H. 1984. Sultan Dağları, Doğanhisar (Konya) Bölgesinin Florası, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Fen Dergisi, 3: 161-183, Konya.
Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. 1994. Check-List of Additional Taxa to the Supplement Flora of Turkey, Tr.
J. of Botany 18 (6) 497-514.
Özhatay, N., Kültür, Ş., Aksoy, N. 1999. Check-List of Additional Taxa to the Supplement Flora of Turkey II,
Tr. J. of Botany 23: 151-169.
Özhatay N., Kültür Ş., Gürdal M. B. , Check-list of additional taxa to the supplement Flora of Turkey V, Turk J
Bot 35 (2011) TUBİTAK/bot-1101-20
Sağlam Ç, Ünal A, C4 Karesi _çin Yeni Floristik Kayıtlar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 11-2(2007),158-162
Serin M., Ertuğrul K., New Floristic Records for the Squares B3 and B4 (Ilgın-Konya, Turkey), Tr. J. of Botany
23 (1999) 71-73 © Tübitak
Serin M, Batı F., New Floristic Records for the Square C3 (Seydißehir-Konya, Turkey), Turk J Bot 25 (2001)
161-162 © Tübitak
Yıldıztugay E., Bağci Y. and Küçüködük M., Endemic plants of Başarakavak and environs (Konya, Turkey),
Botanica Serbica 33 (2): 147-155 (2009)
Sayfa 51 / 63
Fauna:
Çok geniş ve düz olan Karapınar Ovası Konya Kapalı Havzası’nın güneyinde yer alır.
Çorak ova içinde, su düzeyi ortalama yarım metreyi geçmeyen, aşırı tuzlu bir göl kalıntısının
çevresindeki çamur düzlükleri ve çayırları kapsar. Bölgenin su kaynağı Karacadağ’dan gelen
yüzey akıntıları ve bölgenin güneyinden gelen tatlı su dereleridir. Ramsar Alanı statüsüyle
korunan Meke Maarı ve yakınındaki krater gölü iki çalışma alanı yakınlarında bulunmaktadır.
Karapınar Ovası’nda iki ayrı alanda bulunan çalışma bölgesi ÖDA (Türkiye’nin
Önemli Doğa Alanları) içerisinde bulunmaktadır.
ÖDA, bölgesel ölçekte tehlike altındaki Büyük Cılıbıtın (Charadrius leschenaultii
columbinus) büyük bir üreme nüfusunu barındırır. Konya Havzasın’da pek çok tuzcul alanda
olduğu gibi Karapınar ‘da da Çorak Toygarı’nın (Calandrella rufscens niethammeri)
ülkemize endemik olan bir alttürü bulunur. Alan geçmiş yıllarda çok sayıda su kuşuna ev
sahipliği yapmış olsa da su düzeyinin düşmesi nedeniyle bu özelliğini artık kaybetmiştir.
Ayrıca Karapınar’da çok miktarda Tavşan (Lepus sp.) ve Tilki (Vulpes sp.)’ye rastlanırken
Kurt (Canis sp.) seyrek olarak mevcuttur. Böceklerden Coleoptera (Kınkanatlılar),
Lepidoptera (Kelebekler), Hemiptera (Yarımkanatlılar), Hymenoptera (Arılar) ve Diptera
(Sineklerden)’lardan çeşitli türler yaşamaktadır. Çalışma Bölgesindeki iki alandan
Karapınar’ın kuzeyindeki mera olarak kullanılan çalışma alanı içerisinde yoğun olarak otlama
yapıldığından bitki türleri hemen yok olma durumuna gelmiştir. Bu durum başta böcek
faunası olmak üzere pek çok hayvan türünün popülasyonunun azalmasına neden olmuştur.
Faaliyet alanı ve yakın çevresinin fauna listeleri yapılan arazi gözlemleri, bölge
halkının görüşleri ve detaylı literatür çalışmalarından edinilen bilgilere dayanılarak
oluşturulmuş ve aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Yapılan literatür çalışmalarında ise şu
kaynaklar referans alınmıştır : Prof.Dr.Ali Demirsoy’un ‘Memeliler-1996’, ‘Omurgalılar/
Amniyota-1992’, ‘Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası-2002’, Prof.Dr.İlhami
Kiziroğlu’nun ‘Türkiye Kuşları -1989’, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye
faunası veritabanı projesinin ürünü olan ‘Türkiye Omurgalılar Tür Listesi -1996’,
Prof.Dr.Nuri Yiğit, Prof.Dr.Ercüment Çolak, Prof.Dr.Osman Ketenoğlu, Doç. Dr.Latif Kurt
ve arkadaşlarınca hazırlanan ‘Çevresel Etki Değerlendirme ÇED 2002’, Dr. Ahmet Kılıç
‘Karapınar (Konya) Yöresini Kuşları-1999’
adlı eserlerden yararlanılmıştır. Buna göre,
Sayfa 52 / 63
faaliyet alanı ve yakın çevresinde tespit edilebilen türler, taksonomik kategorilerine göre,
aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
Tablo.8. Karapınar Kuş(Aves) Türleri Listesi.
Tür (Bilimsel
İsmi)
Türkçe İsmi
Habitat
Dağılım
Bern
IUCN
AB Kuş
Direktifi
PELECANIFORMES
PELECANIDAE
Bataklık Kuşu
AP, EB,
MG
III
LC
I
Su Kuşu
Bataklık Kuşu
KB
AP,NP
III
II
LC
LC
I
Bataklık Kuşu
AP, NP
II
LC
I
Alaca Balıkçıl
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
I
Gece Balıkçıl
Bataklık Kuşu
EB, ÇG
II
LC
I
Küçük Balaban
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
I
Leylek
Su kuşu ve Karasal
II
LC
I
II
LC
I
Pelecanus
onocrotalus
Ak Pelikan
CICONIIFORMES
ARDEIDAE
Ardea cinerea
Gri Balıkçıl
Ardea purpurea
Erguvani Balıkçıl
Küçük Ak
Egretta garzetta
Balıkçıl
Ardeola
ralloides(K)
Nycticorax
nycticorax(K)
Ixobrychus
minutus(K)
CICONIDAE
Ciconia ciconia(K)
Ciconia nigra
Kara Leylek
AP, KİM,
KB
Su kuşu ve Karasal AP
THERESKIORNITHIDAE
Plegadis
falcinellus
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
I
Bataklık Kuşu
MG, NP
II
LC
I
Boz Kaz
Sakarca
Su Kuşu
Su Kuşu
AP, AG,
NP
AP, AG
Suna
Su Kuşu
Angıt
Su Kuşu
Anas strepera
Yeşilbaş
Boz Ördek
Aythya ferina
Elmabaş Patka
Çeltikçi
PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus
ruber
Flamingo
ANSERIFORMES
ANATIDAE
Anser anser(K)
Anser albifrons
Tadorna
tadorna(K)
Tadorna
ferruginea(K)
Anas
platyrhynchos(K)
II-1, III2
II-2
III
III
LC
LC
II
LC
II
LC
I
Su Kuşu
Su Kuşu
AG, NP
AP, AG,
NP
AP, KİM,
AG, NP
AG
III
III
LC
LC
Su Kuşu
MG
III
LC
II-1
II-1
II-1, III2
Sayfa 53 / 63
FALCONIFORMES
ACCIPITRIDAE
Balık Kartalı
Milvus migrans(K) Kara Çaylak
Çayır Kuşu
Accipiter gentilis
Kızıl Şahin
Buteo rufinus(K)
AP, EB,
MG
AP, MG
AP
AP, KİM
II
II
II
II
LC
LC
LC
LC
I
I
I
AP
II
LC
I
KB
II
VU C2a(ii)
I
Aquila chrysaetos
Kaya Kartalı
Aquila heliaca
Şah Kartal
Circus cyaneus
Gökçe Delice
Sulak Alan Kuşu
Step Kuşu
Step Kuşu
Step Kuşu
Kayalık ve Orman
Kuşu
Orman ve Step
Kuşu
Sazlık ve Step
Kuşu
Kerkenez
Step Kuşu
AP, MG
II
Küçük Kerkenez
Bozkır Kuşu
Sulak Alan Açık
Arazi Kuşu
AP
II
LC
VU
A2bce+3bce I
AP
II
LC
I
Çilkeklik
Bozkır Otlak Kuşu
AP,EB
II
LC
III-1, II1
Sakar Meke
Su Kuşu
AG, MG
III
LC
II-1, III2
Turna
Bataklık ve Kara
Kuşu
AP, ÇG
II
LC
I
Step Kuşu
AP, NP
II
LC
I
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
I
Bataklık Kuşu
Bataklık Kuşu
Bataklık Kuşu
II
III
III
NT
LC
LC
I
II-2
II-2
Bataklık Kuşu
NP
NP, KB
NP
AP, NP,
KB
III
LC
II-2
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
Bataklık Kuşu
Bataklık Kuşu
NP, KB
AP, NP
II
II
LC
LC
Pandion haliaetus
AP
FALCONIDAE
Falco
tinnunculus(K)
Falco
naumanni(K)
Falco columbarius Boz Doğan
PHASIANIDAE
Perdix perdix
RALLIDAE
Fulica atra
GRUIDAE
Grus grus
BURHINIDAE
Burhinus
oedicnemus(K)
Kocagöz
GLARAEOLIDAE
Bataklık
Glareola
Kırlangıcı
pratincola(K)
SCOLOPACIDAE
Büyük Suçulluğu
Gallinago media
Tringa totanus(K) Kızılbacak
Tringa erythropus Kara Kızılbacak
Tringa nebularia
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Tringa ochropus
Yeşilbacak
Bataklık
Düdükçünü
Orman
Düdükçünü
Yeşil Düdükçün
I
Sayfa 54 / 63
RECURVIROSTRIDAE
Himantopus
himantopus(K)
Recuvirostra
avosetta(K)
Bataklık Kuşu
AP, MG,
NP
II
LC
I
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
I
Halkalı Cılıbıt
Halkalı Küçük
Cılıbıt
Sazlık Kuşu
NP
II
LC
Sazlık Kuşu
II
LC
Kızkuşu
Bataklık Kuşu
NP
AP, EB,
NP
III
LC
II-2
Karabaş Martı
Kıyı Kuşu
AP, AG,
NP
III
LC
II-2
Gülen Sumru
Sumru
Su Kuşu
Su Kuşu
NP
AP, KB
III
II
LC
LC
I
AP, ÇG
III
LC
II-1
AP
AP, KİM,
NP
III
LC
II-2
Üveyik
Kayalık Kuşu
Orman ve Step
Kuşu
Orman ve Step
Kuşu
III
LC
II-1
Bağırtlak
Çöl ve Yarıçöl
Kuşu
AP, NP
II
LC
I
AP
II
LC
AP
III
LC
Orman Kuşu
Orman Kuşu
Kara Kuşu
Orman Kuşu
AP
AP
AP
AP
II
II
II
II
LC
LC
LC
LC
Orman ve Bozkır
Kuşu
AP
II
LC
Uzunbacak
Kılıçgaga
CHARADRIIDAE
Charadrius
hiaticula
Charadrius
dubius(K)
Vanellus
vanellus(K)
LARIDAE
Larus ridibundus
STERNIDAE
Gelochelidon
nilotica
Sterna hirundo
COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
Columba livia(K)
Streptopelia
decaocto(K)
Streptopelia
turtur(K)
Kaya Güvercini
Kumru
PTEROCLIDAE
Pterocles
orientalis
CUCULIFORMES
CUCULIDAE
Clamator
glandarius
Cuculus
canorus(K)
Tepeli Guguk
Guguk
Orman ve Step
Kuşu
Orman ve Step
Kuşu
STRIGIFORMES
STRIGIDAE
Asio otus(K)
Otus scops
Athene noctua(K)
Strix aluco
Kulaklı Orman
Baykuşu
İshakkuşu
Kukumav
Alaca Baykuş
CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus
europaeus
Çobanaldatan
I
APODIFORMES
Sayfa 55 / 63
APODIDAE
Apus apus(K)
Kayalık ve Sulak
Alan Kuşu
AP, KİM,
NP, KB
III
LC
Arıkuşu
Step kuşu
AP, EB
II
LC
Gökkuzgun
Orman Kuşu
AP, KİM
II
NT
İbibik
Ağaçlık ve Kayalık
Kuşu
AP, KİM
II
LC
II
LC
Ebabil (Sağan)
CORACIIFORMES
MEROPIDAE
Merops
apiaster(K)
CORACIIDAE
Coracias
garrulus(K)
UPIDAE
Upupa epops(K)
I
PICIFORMES
PICIDAE
Dendrocopos
syriacus(K)
Alaca Ağaçkakan Orman Kuşu
AP, KİM
I
PASERIFORMES
ALUDIDAE
Eremophila
alpestris
Calandrella
brachydactyla
Calandrella
rufescens(K)
Melanocorypha
calandra(K)
Melanocorypha
bimaculata(K)
Kulaklı Toygar
Step ve Tarla Kuşu AP, AG
II
LC
Bozkır Toygarı
Step ve Tarla Kuşu AP, NP
II
LC
Çorak Toygarı
Step ve Tarla Kuşu AP, KB
II
LC
II
LC
I
II
III
LC
LC
I
III
III
LC
LC
II-2
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
Boğmaklı Toygar Step ve Tarla Kuşu AP, NP
Küçük Boğmaklı
Toygar
Step ve Tarla Kuşu NP, KD
Orman Toygarı
Step ve Tarla Kuşu NP
Lullula arborea
AP, EB,
Galerida
Tepeli Toygar
Step ve Tarla Kuşu KD
cristata(K)
Tarla Kuşu
Step ve Tarla Kuşu AP, EB
Alauda arvensis
HIRUNDINADAE
AP, KİM,
Kırsal Alan Kuşu
NP
Hirundo rustica(K) Kır Kırlangıcı
Kayalık ve Sulak
Alan Kuşu
AP, NP
Delichon urbicum Ev Kırlangıcı
MOTACILLIDAE
Çalılık ve Ağaçlık
Ağaç İncirkuşu
Alan Kuşu
AP
Anthus trivialis
Çalılık ve Ağaçlık
Çayır İncirkuşu
Alan Kuşu
AG, MG
Anthus pratensis
Kızıl Gerdanlı
İncirkuşu
Orman Kuşu
NP
Anthus cervinus
Dağlık ve Çalılık
Dağ İncirkuşu
alan Kuşu
NP
Anthus spinoletta
Bozkır vr Kırsal
Alan Kuşu
AP
Anthus campestris Kır İncirkuşu
Ak
Sulak Alan ve
Çayır Kuşu
AP
Motacilla alba(K) Kuyruksallayan
I
I
Sayfa 56 / 63
Motacilla cinerea
Motacilla flava
feldegg(K)
Motacilla citreola
Dağ
Kuyruksallayanı
Sarı
Kuyruksallayan
Sarı Başlı
Kuyruksallayan
LANIIDAE
Kara Alınlı
Örümcek Kuşu
Maskeli
Örümcek Kuşu
Lanius nubicus
Kızıl Sırtlı
Lanius collurio(K) Örümcek Kuşu
MUSCICAPIDAE
Benekli
Muscicapa
Sinekkapan
striata(K)
Lanius minor(K)
Sulak Alan ve
Çayır Kuşu
Sulak Alan ve
Çayır Kuşu
Sulak Alan ve
Çayır Kuşu
Ormanlık Alan
Kuşu
Ormanlık Alan
Kuşu
Ormanlık Alan
Kuşu
Ormanlık Alan
Kuşu
Ormanlık Alan
Ficedula
Kara Sinekkapan Kuşu
hypoleuca
Halkalı
Ormanlık Alan
Kuşu
Ficedula albicollis Sinekkapan
Alaca
Ormanlık Alan
Ficedula
Sinekkapan
Kuşu
semitorquata
SYLVIIDAE
Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
schoenobaenus
Hippolais pallida
Sylvia
communis(K)
Sylvia curruca
Sylvia nisoria
Sylvia
atricapilla(K)
Sylvia
melanocephala
Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
sibilatrix
Regulus regulus
Regulus
ignicapillus
NP
AP, NP,
KB
II
LC
NP
II
LC
AP, EB
II
LC
I
AG
II
LC
I
AP, KİM
II
LC
I
AP,KİM
II
LC
AP, EB
II
LC
AP, EB
II
LC
I
AP, EB
II
NT
I
Saz Bülbülü
Bataklık Kuşu
AG
II
LC
Büyük Kamışçın
Kandıra
Kamışçını
Bataklık Kuşu
NP
II
LC
NP
II
LC
AP,NP
II
LC
AP, KD
II
LC
AP
II
LC
AP
AP, AG,
NP
II
LC
II
LC
AP
II
LC
AP, KİM
AP, MG,
NP
II
LC
II
LC
AP
II
LC
AP
II
LC
AP
II
LC
Bataklık Kuşu
Orman ve Çalılık
Ak Mukallit
Alan Kuşu
Ak Gerdanlı
Ormanlık Alan
Ötleğen
Kuşu
Küçük Ak
Ormanlık Alan
Gerdanlı Ötleğen Kuşu
Ormanlık Alan
Çizgili Ötleğen
Kuşu
Karabaşlı
Ormanlık Alan
Ötleğen
Kuşu
Ormanlık Alan
Maskeli Ötleğen Kuşu
Ormanlık Alan
Söğütbülbülü
Kuşu
Ormanlık Alan
Çıvgın
Kuşu
Orman
Ormanlık Alan
Söğütbülbülü
Kuşu
Ormanlık Alan
Kuşu
Ormanlık Alan
Sürmeli Çalıkuşu Kuşu
Çalıkuşu
I
Sayfa 57 / 63
TURDIDAE
Saxicola torquata
Saxicola rubetra
Oenanthe
oenanthe(K)
Oenanthe
isabellina(K)
Oenanthe
hispanica(K)
Oenanthe
pleschanka
Oenanthe
finischii(K)
Phoenicurus
ochruros
Phoenicurus
phoenicurus(K)
Taşkuşu
Çayır Taşkuşu
Çayırkuşu
Çayırkuşu
Step ve Çalılık
Alan Kuşu
Step ve Çalılık
Alan Kuşu
Step ve Çalılık
Alan Kuşu
Step ve Çalılık
Alan Kuşu
Step ve Çalılık
Alan Kuşu
AP, AG
AP, NP
II
II
LC
LC
AP
AP, EB,
AG, MG
AP, EB,
KD
II
LC
II
LC
II
LC
AP.EB
AP, AC,
MG, KD
II
LC
II
LC
AP, MG
II
LC
AP
II
LC
AP, MG
II
LC
AP
II
LC
AP, KD
II
LC
AP, KİM
III
LC
II-2
AP, EB
III
LC
II-2
AP
III
LC
II-2
AP, EB
III
LC
II-2
AP, KİM
II
LC
AG
AG, MG,
Kayalık Alan Kuşu KD
II
LC
II
LC
Orman Kuşu
II
LC
Kaya Kirazkuşu
Kara Başlı
Kirazkuşu
Tarla ve Bozkılık
AP,AG,
Alan Kuşu
NP
Tarla ve Step Kuşu AP, EB
AP, EB,
Tarla ve Step Kuşu KD
III
II
LC
LC
II
LC
Kirazkuşu
Kızıl Kirazkuşu
Tarla ve Step Kuşu AG, KD
Kayalık Alan Kuşu AP
III
II
LC
LC
Kuyrukkakan
Boz
Kuyrukkakan
Kara Kulaklı
Kuyrukkakan
Alaca
Kuyrukkakan
Ak Sırtlı
Kuyrukkakan
Kara Kızılkuyruk Kayalık Alan Kuşu
Ormanlık ve
Kızılkuyruk
Çalılık Alan Kuşu
Ormanlık ve
Çalılık Alan Kuşu
Erithacus rubecula Kızılgerdan
Sulak Alan ve
Luscinia
Bülbül
Çalılık Kuşu
megarhynchos
Taşlık Alan ve
Irania
Taş bülbülü
Çalılık Kuşu
gutturalis(K)
Ağaçlık ve Çalılık
Karatavuk
Alan Kuşu
Turdus merula
Ağaçlık ve Çalılık
Tarla Ardıcı
Alan Kuşu
Turdus pilaris
Ağaçlık ve Çalılık
Alan Kuşu
Turdus philomelos Öter Ardıç
Ağaçlık ve Çalılık
Alan Kuşu
Turdus viscivorus Ökse Ardıcı
PARIDAE
Büyük
Baştankara
Orman Kuşu
Parus major
SITTIDAE
Sıvacıkuşu
Orman Kuşu
Sitta europaea
Kaya Sıvacıkuşu
TROGLODYTIDAE
Sitta neumayer(K)
Troglodytes
troglodytes
Çıtkuşu
EMBERIZIDAE
Emberiza calandra Tarla Kirazkuşu
Emberiza cia
Emberiza
melanocephala(K)
Emberiza
hortulana(K)
Emberiza caesia
AP
I
I
I
I
Sayfa 58 / 63
Bataklık
Kirazkuşu
Sazlık Alan Kuşu
Fringilla coelebs
Carduelis
carduelis(K)
İspinoz
Orman ve Ağaçlık
Alan Kuşu
Carduelis spinus
Karabaşlı İskete
Carduelis chloris
Carduelis
cannabina(K)
Florya
Serinus serinus
Küçük İskete
Serinus pusillus
Kara İskete
Emberiza
schoeniclus
FRINGILLIDAE
Saka
Keten Kuşu
PASSERIDAE
Passer
domesticus(K)
Passer
hispaniolensis(K)
AP, KİM
AP, KİM,
Karasal Alan Kuşu KB
Ormanlık Alan
Kuşu
AP
Seyrek Ormanlık
Alan Kuşu
AP, KB
Seyrek Çalılık Alan AG, MG,
Kuşu
KD, KB
Ormanlık ve
Dağlık Alan Kuşu AP, EB
Ormanlık ve
Dağlık Alan Kuşu AP
Söğüt Serçesi
Tarla ve Çalılık
Alan Kuşu
Tarla ve Çalılık
Alan Kuşu
Sığırcık
Alasığırcık
Sarıasma
Serçe
EB
AP, KİM
AP, EB,
NP
II
LC
III
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
II
LC
LC
II
LC
Karasal Alan Kuşu AP, KİM
Karasal Alan Kuşu AP
II
LC
LC
Ormanlık Alan
Kuşu
II
LC
SATURNIDAE
Sturnus
vulgaris(K)
Sturnus roseus
ORIOLIDAE
Oriolus oriolus(K)
CORVIDAE
Pica pica(K)
Saksağan
Corvus monedula
Küçük Karga
Ekin Kargası
Leş Kargası (Gri
Sırtlı)
Corvus frugilegus
Corvus corone
cornix
Ormanlık Alan
Kuşu
Ormanlık Alan
Kuşu
Tarla ve Step Kuşu
Step ve Çalılık
Alan Kuşu
AP
AP, EB
LC
II-2
AP, KİM
AP, KİM
LC
LC
II-2
II-2
AP, KİM
LC
II-2
Sayfa 59 / 63
Tablo.9. Karapınar Sürüngen(Reptilia) Türleri Listesi.
Tür (Bilimsel
İsmi)
Türkçe İsmi
Habitat
Dağılım
Bern
IUCN
TESTUDINATA
EMYDIDAE
Emys orbicularis
luteofusca
Benekli
Kaplumbağa
Durgun ve Yavaş Akan Sular
Yağmapınar
II
Tosbağa
Kuru, Taşlı ve Kumlu alanlar
Karapınar
II
VU
Tıknaz
Kertenkele
Az Bitkili Açık Arazi
Karapınar
III
LC
Yamaç ve Tarlalarda Bataklık
Mahaller
Az Bitkili Taşlık Arazi
Karapınar
Karapınar
LC
LC
Suya yakın Yerler
Karapınar
LC
TESTUDINIDAE
Testudo graeca
SQUAMATA
SCINCIDAE
Mabuya aurata
OPHIDIA
CULUBRIDAE
Coluber caspius
Eirenis modestus
Natrix natrix
Hazer Yılanı
Uysal Yılan
Küpeli Su
Yılanı
Tablo.10. Karapınar Memeli(Mammalia) Türleri Listesi.
Tür (Bilimsel
İsmi)
Türkçe
İsmi
Habitat
Dağılım
Bern
IUCN
RODENTİA
SCIURIDAE
Citellus citellus
gelengius
Gelengi
MURIDAE
Mesocricetus brandti
Meriones blackleri
Microtus güntheri
Mus musculus
Avurtlak
Çöl
Faresi
Tarla
Faresi
Ev faresi
Step, Çayır, Meralar
Step, Çayır, Meralar, Ekin Tarla
Sınırları
Step, Çayır, Meralar, Ekin Tarla
Sınırları
Karapınar
II
Karapınar
LC
Karapınar
Her Türlü Arazi Şartlarında
Meskun Yer ve Çevrsi, Açık Arazi
Karapınar
Karapınar
Kurt
Tilki
Orman, Step, Yayla
Orman, Step, Yayla
Karapınar
Karapınar
II
LC
LC
Su
samuru
Nehir, Gere, Göl
Karapınar
II
NT
LC
LC
CARNIVORA
CANIDAE
Canis lupus
Vulpes vulpes
USTELIDAE
Lutra lutra
Sayfa 60 / 63
Bern Sözleşmesi ve Korunan Türler:
Bern Sözleşmesi hükümlerine göre; Her akit taraf, II nolu ek listede (Kesin Olarak Koruma
Altına Alınan Fauna Türleri) belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak korunmasını
güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu türler için
özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
 Her türlü kası
tlıyakalama ve alı
koyma, kası
tlıöldürme ş
ekilleri
 Üreme veya dinlenme yerlerine kası
tlıolarak zarar vermek veya buralarıtahrip etmek.
 Yabani faunayı
, bu sözleş
menin amacı
na ters düşecek şekilde, özellikle üreme, geliştirme
ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek.
 Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boşdahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak.
 Tahnit edilmişhayvanlar ve hayvanlardan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir
kısım veya bunun kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde
bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
Her akit taraf, II ve III nolu ek listede (Koruma Altına Alınan Fauna Türleri) belirtilen
yabani faunanın korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri
alacaktır.
 Buna göre: Yabani faunayıyeterli populasyon düzeylerine ulaş
tı
rmak amacı
yla, uygun
durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanması ve kapalı av mevsimlerini
veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları kapsayacaktır.
Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalarda Bern Sözleşmesi hükümlerine kesinlikle
uyulacaktır.
BERN SÖZLEŞMESİ EK LİSTELERİ ve AÇIKLAMALARI
EK I
EK II
EK III
Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
Koruma Altına Alınan Fauna Türleri
Sayfa 61 / 63
IUCN Kriterleri:
Yukarıdaki
fauna
tablosunda
belirtilen
hayvan
türleri
eski
(1994)
IUCN
sınıflandırmasına göre incelenmiştir. Memeli, reptil ve amfibiler ise, yeni (2006 ve sonrası)
oluşturulan sınıflandırmaya göre incelenmiştir, ancak bazı türlerin, IUCN sınıflandırmasına
ilişkin (memeli, reptil ve amfibiler için) güncellemeleri henüz yapılmadığından eski
sınıflandırmadaki kategorileri verilmiştir.
IUCN KATEGORİLERİ VE AÇIKLAMALARI
EX
NESLİ TÜKENMİŞ
EW YABAN HAYATINDA NESLİ
TÜKENMİŞ
LR DÜŞÜK RİSK
LR/cd Koruma Önlemleri
Gerektiren
CR
ÇOK TEHLİKEDE
LR/nt
Tehdit Altına Girebilir
EN
TEHLİKEDE
LR/lc
En Az Endişe Verici
VU
ZARAR GÖREBİLİR
NT
YAKINDA TEHLİKE ALTINA
GİREBİLİR
DD VERİ YETERSİZ
LC
YAYGIN TÜRLER
NE DEĞERLENDİRİLMEMİŞ
Sayfa 62 / 63
Faaliyetin Fauna Üzerine Etkileri:
Proje alanı Konya ili Karapınar İlçesi’nde ve Karapınar Ovası ÖDA sınırları içerisinde
bulunmaktadır. Karapınar Ovası ÖDA Bölgesi’nin fauna açısından en büyük önemi, bazı
kuşların, Türkiye’deki en önemli yaşama ve üreme alanlarından birisi olmasıdır. Yukarıdaki
fauna tablosunda da belirtildiği gibi burada bulunan türlerin büyük bir kısmı Karapınar Ovası
ve ekosistem bütünlüğü içerisinde olan diğer alan ve göllerde yaşama ve üreme imkanı
bulabilmektedirler. Ancak söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanan alan, bölgedeki
sulak alanlardan ve karasal hayvan yaşam alanlarından oldukça uzak mesafededirler.
Dolayısıyla projenin hem bu sulak alanlara hem de burada üreme ve beslenme imkanı bulan
su kuşlarına herhangi ve diğer hayvan türlerine bir olumsuz etkisi beklenmemektedir.
Projenin fauna üzerine olası etkilerinin ise genellikle inşaat aşamasında ve geçici
etkiler olması beklenmektedir. İnşaat aşamasında meydana gelecek; toz, gürültü ve sahadaki
habitat kayıpları beklenen olası olumsuz etkilerdir. Bu olumsuz etkilerden en fazla zarar
görecek fauna elemanları ise Rodentler ve bazı Reptil üyeleri olacaktır. Fakat, inşaatın
başlamasıyla birlikte benzer habitatlara doğru yönelmeleri ve işletme aşamasının başlamasını
müteakip ise olumsuz etkiler ortadan kalkacağı için proje sahasının yakınlarındaki uygun
habitatlara tekrar gelmeleri beklenmektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda yabani
fauna türlerine asla kasıtlı olarak zarar verilmeyecek ve ulusal ve uluslararası, mevzuat ve
sözleşme hükümlerine kesinlikle uyulacaktır.
Sonuç: Bu proje, çalışma alanlardaki ve yakın çevresindeki flora ve faunayı oluşturan
canlıların nesillerinin ortadan kalkması gibi bir tehdit unsuru oluşturmayacağı için
faaliyete geçirilmesi uygundur.
Sayfa 63 / 63

Benzer belgeler

İndir - Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi | Anasayfa

İndir - Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi | Anasayfa (yaklaşık %50) yakacak olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, kaynakların ağırlıklı olarak endüstride değerlendirilmesi yanında hammadde israfının önlenerek üretimde zayiatın en aza indirilmesi önem ...

Detaylı

View/Open - Hakkari Üniversitesi

View/Open - Hakkari Üniversitesi yöntemlerden birisidir. Kendine özgü biyoçeşitliliğe sahip alanların belirlenmesi bu yüzden büyük önem arz etmektedir. Bu sunumda söz konusu noktadan hareketle. Burada, küresel öneme sahip doğal al...

Detaylı