UBEK2016 - I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi

Transkript

UBEK2016 - I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi
UBEK 2016
I. ULUSAL BİYOLOJİ EĞİTİMİ
KONGRESİ
27-28 Mayıs 2016, Ankara
www.ubek2016.gazi.edu.tr
27 Mayıs 2016 Cuma
09:00-10:30
Kayıt ve Çay-Kahve İkramı (Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu)
10:30-11:00
Açılış Töreni (Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu)
11:00-11:45
Açılış Konuşmaları (Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu)
11:45-13:00
Öğle Yemeği (Gazi Kültür Merkezi)
SALON 1 (Hersek Binası 1. Kat)
Biyoloji Eğitiminde Eğitim Programları ve Politikaları
Oturum Başkanları: Dr. Tahir ATICI – Dr. Nilay KESKİN SAMANCI
14:00-14:20
0029
14:20-14:40
0037
14:40-15:00
15:00-15:20
Lise Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Melih Koçakoğlu
Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Öğrenme ve Öğretme
Çerçevesi
Ahmet Kılınç, Serhat İrez, Mehmet Erdoğan, Arzu Sönmez
Eryaşar, Mehmet Demirbağ, Şirin Yılmaz, Sema Nur Güngör,
Muhammed Muzaffer Özhan
0045
Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programlarının İnceleme,
Değerlendirme ve Güncelleme Çalışmaları
Melih Koçakoğlu, Tahir Atıcı
0099
MEB Lise 10. Sınıf Biyoloji Kitabının Bilimsel İçerik Bakımından
İncelenmesi
Ertunç Gündüz, Mehmet Yılmaz, Osman Çimen
SALON 2 (Hersek Binası 1. Kat)
Yükseköğretimde Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Rabia SARIKAYA – Dr. Gülşah SEZEN VEKLİ
1. OTURUM
14:00-14:20
0047
14:20-14:40
0116
14:40-15:00
0014
15:00-15:20
0039
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Proteinlerin Moleküler Yapılarını
Anlama Düzeyi ile Görsel Okuryazarlık Durumları Arasındaki İlişki
Bahattin Deniz Altunoğlu, Esin Atav
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenmeye Yönelik
Tutumlarının İncelenmesi
İpek Pirpiroğlu, Semra Mirici
Öğretmen Adaylarının Biyoloji Ders Laboratuvar Uygulamaları
Hakkındaki Görüşleri
Mehmet Rıdvan Kete
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine İlişkin Yaklaşımları:
Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifiyle İncelenmesi
Sema Takmaz, Özlem Karaağaç, Miraç Yılmaz, Halil Yurdugül
SALON 3 (Hersek Binası 1. Kat)
Biyoloji Eğitimi (Okul Öncesi-12.Sınıf)
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa AYDOĞDU – Dr. Yakup DOĞAN
Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Gelecek Zaman Perspektifi
14:00-14:20 0003 Görünümleri İle Biyoloji Ders Başarıları Arasındaki İlişki
Yücel Yüksel, Ebru Aydın, Merve Dursun
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Bilgilerini Günlük Yaşamdaki Olaylarla
14:20-14:40 0012 İlişkilendirebilme Düzeyleri
Solmaz Aydın, Mustafa Yel, Zehra Çekim
14:40-15:00
0109
9. Sınıf Biyoloji Dersi “Canlının Temel Birimi Hücre’’ Konusunun
Öğretiminde 5e Modelinin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi
Esra Kürkçü, Beril Akın
2
15:00-15:20
15:20-15:40
0041
Güncel Çevre Sorunları Ünitesindeki Kazanımlara Yönelik Kavram
Karikatürleri Geliştirme Çalışması
Arzu Saka, Derya Altınışık
Çay-Kahve Molası
SALON 1 (Hersek Binası 1. Kat)
Biyoloji Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
Oturum Başkanları: Dr. Sacit KÖSE – Dr. Osman ÇİMEN
15:40-16:00
0038
16:00-16:20
0022
16:20-16:40
0017
16:40-17:00
0078
Eğitim Araştırmalarında Alan Yazın Taramasını Kolaylaştırıcı Bir
Araç: Makale Analiz Formu (MAF)
Mehmet Erdoğan, Ahmet Kılınç, Serhat İrez, Abdulkadir Kurt,
Gülnur Özbek, Çiğdem Han Tosunoğlu, Şule Çalışkan, Zeynep
Neslihan Köylü
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Konusuna Yönelik Bilişsel
Yapılarının İncelenmesi
Ahmet Taşdere, Mine Kır
Lise Öğrencilerine Yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeğinin
Geliştirilmesi
Özhan Aydın, Atilla Çimer
Ders Dışı Doğa Eğitimi Etkinlikleri (DEE) ile İşlenen İnsan ve Çevre
Ünitesi Kazanımlarına Yönelik Yeni bir Çevresel Tutum Ölçeği
(ÇTÖ) Geliştirme ve Geçerlik-Güvenilirlik Çalışması
Gökçe Ok, Süleyman Başlar
SALON 2 (Hersek Binası 1. Kat)
Çevre Eğitimi
2. OTURUM
Oturum Başkanları: Dr. Semra MİRİCİ – Dr. Feyzi Osman PEKEL
Biyoloji Eğitiminde Sosyobilimsel Konuların Öğrenilmesinde
Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Sürecinin Etkisi
Gonca Gül Domaç, Nurcan Uzel, Ali Gül
"Enerji ve Ekolojik Ayak İzi" Farkındalığı İçin Ekolojik Olarak Okur
16:00-16:20
0092 Yazarız Projesi Eğitim Etkinlikleri
Burcu Güngör Cabbar
Ortaöğretim 9.Sınıf Öğrencilerinin Yakın Çevrelerindeki Bitkileri
16:20-16:40
0056 Tanıma Düzeyleri: Trabzon İl'i Örneği
Lale Cerrah Özsevgeç, Sedat Civelek
Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı Hakkında Tutum,
Davranış ve Algı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
16:40-17:00
0084
İncelenmesi
Ferhat Karakaya, Sakine Serap Avgın
SALON 3 (Hersek Binası 1. Kat)
15:40-16:00
0046
Öğrenme: Anlama ve Kavramsal Değişim
Oturum Başkanları: Dr. Nazihan URSAVAŞ – Dr. Melih KOÇAKOĞLU
15:40-16:00
0048
16:00-16:20
0098
Hücre Bölünmesi Konularının Öğretiminde Vurgulu Kavramlar
Mehmet Yakışan, Mustafa Yel
Öğrencilerin Genetik Kavramları Anlamalarına Yönelik
Uluslararası Bir Araştırma: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırması
3
16:20-16:40
0095
16:40-17:00
0010
0015
0016
0030
0049
0054
Poster
Sunumları
(Hersek
Binası 1. Kat)
17:00-18:00
0060
0093
0096
0104
0115
17:00-18:00
19:30
Didem Kılıç, Keith S. Taber, Mark Winterbottom, Necdet Sağlam
9. Sınıf Öğrencilerinin Çoktan Seçmeli Biyoloji Sorularının Çözümü
Öncesi, Esnası, Sonrasında Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel
Stratejilerin Karşılaştırılması
Emine Hatun Diken, Nejla Yürük
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri
Dersi Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Ünitesinde Sahip
Oldukları Kavram Yanılgılarını Gidermede Etkisi
Yasin Kılıç, Beran Firidin
Görme Engelli Ortaokul Öğrencilerinin Bitki ve Hayvanlarda
Üreme, Büyüme ve Gelişme Ünitesine Yönelik İhtiyaçları
Şeyda Gül, Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
Görme Engelli Öğrenciler İçin Hayvanlarda Eşeyli Üreme
Konusunun Öğretimine Yönelik Örnek Materyal Tasarımı
Fatih Yazıcı, Şeyda Gül, Mustafa Sözbilir
Türkiye’de Evrimin Geleceği: Biyoloji Bilimindeki Akademisyenlerin
Evrim Hakkındaki Düşünceleri
Bülent Keskin, Esra Özay Köse
Deney Tekniğinin Fen Kaygısı, Laboratuvara Yönelik Tutum ve
Akademik Başarıya Etkisi
Gülnaz Alkan, Ayşe Gül Nasırcılar
Biyolojik Çeşitliliğin Öğretiminde İstasyon Tekniğinin Kullanılması
Duygu Kara, Ali Derya Atik, Figen Erkoç
Biyoloji Dersi Hücre Ünitesinin Öğretiminde Yenilebilir Hücre
Modelinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve
Kalıcılığa Etkisi
Özlem Çakmak, Yasin Rayana, Sultan Çıkrık, Ali Çakmak
İlkokul Öğretmenlerinin Zihin Haritaları Aracılığıyla Canlı
Farkındalıklarının Belirlenmesi
Seval Elmacı, Elçin Ayaz, Rabia Sarıkaya
“Anadolu Bitkileri EXPO’da Etnobotanik Proje Yarışması” ve Genç
Kuşakların Anadolu’nun Botanik Kültürüyle Buluşması
Sende Mert, Taner Altunbaran, Fatma Nevin Gülay, Yakup
Hoplar, İsmail Gökhan Deniz
Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının Bilimsel ve Görsel
Açısından Analizi
N. Sibel Özatlı, Dursun Özatlı
Bilim Merkezleri ve Günümüzdeki Durum: Berlin ve İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Bilim Merkezleri Örneği
Hande Çetinkıl, Tuğba Güleç, Hikmet Katırcıoğlu
SALON 4
Atölye Çalışması
Sensörler Yardımıyla Biyoloji Deneyleri
Açılış Yemeği (Gazi Kültür Merkezi)
4
28 Mayıs 2016 Cumartesi
09:40-10:00
Çay-Kahve Molası
SALON 1 (Hersek Binası 1. Kat)
Biyoloji Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr. Ali GÜL – Dr. Halil KUNT
Biyoloji Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar
Hüseyin Özdemir
Eğitimde Dijital Öykülerin Kullanımı
10:20-10:40
0081
Derya Altınışık, Hasan Şen
Biyoloji Eğitiminde Öğretim Materyali Geliştirme Çabası
10:40-11:00
0066
Hülya Aslan Efe, Seval Özmen
İnsan Endokrin Sistemi Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı
Bilgisayar Destekli Bir Öğrenme Materyalinin Öğrencilerin
11:00-11:20
0080
Problem Çözme Becerisi Algıları Üzerine Etkisi
Gülşah Sezen Vekli, Atilla Çimer
SALON 2 (Hersek Binası 1. Kat)
10:00-10:20
0050
Biyoloji Eğitimi (Okul Öncesi-12.Sınıf)
Oturum Başkanları: Dr. Figen ERKOÇ – Dr. Emine Hatun DİKEN
Türkiye’ de Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrenci Aileleri Biyoloji Proje
Çalışmaları Hakkında Ne Düşünüyor?
Murat Özarslan, Gülcan Çetin
Biyoloji Proje Çalışmalarının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin
10:20-10:40
0044 Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
Murat Özarslan, Gülcan Çetin
Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Kullanılan
10:40-11:00
0040 Etkinlikleri Kullanma Becerileri
Suzan Sönmez, Oğuz Serin
Ortaöğretim Öğrencilerinin Ders Seçimlerini Etkileyen Faktörler
11:00-11:20
0052
Nazihan Ursavaş, Adem Kesimal
SALON 3 (Hersek Binası 1. Kat)
10:00-10:20
1. OTURUM
0043
Yükseköğretimde Biyoloji Eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet YILMAZ – Dr. Solmaz AYDIN
10:00-10:20
0079
10:20-10:40
0101
10:40-11:00
0036
11:00-11:20
0062
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Genel
Biyoloji Laboratuvarı Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen
Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Gülşah Sezen Vekli, Ceylan Şen
Biyoloji Eğitiminde Sistem Düşüncesi Yaklaşımı
Özlem Taşdelen, Turan Güven
Biyoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları: İlgili Araştırmaların
İncelemesi
Bahar Kumandaş, Armağan Ateşkan
Biyoteknoloji Algısı Ölçeği (BAÖ):Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması
Serap Öz Aydın, Aysun Sıcaker, Nazlı Rüya Taşkın, Selin Şahin
5
0027
0042
0055
0063
0064
Poster
Sunumları
(Hersek
Binası 1.
Kat)
11:20-12:20
0077
0083
0088
0094
0103
0118
12:30-13:30
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Üyelerinin Dersleri İçin
Hazırladıkları Slayt Sunumları Üzerine Gözlemleri
Metin Gönültaş, Ali Ateş, Tuğba Taflı
Fotosentez Denkleminin Tarih Odaklı Yaklaşımla Öğretimi
Arzu Saka
Moleküler Biyolojiye Yeni Başlayanların Nükleik Asitlerin
İzolasyonunda Karşılaşabilecekleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bilge Kocayiğit Bayezit, Gülçin Akça, Figen Erkoç
Bir Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Örneği: Çevre Dedektifi
Horoz İş Başında
Sacit Köse
Dolaşım, Solunum, Sindirim Sistemlerinin Öğretiminde Makro
Materyal Destekli Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrenci Akademik
Başarısına Etkisi
Halil Kunt
Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerinin
Karşılaştırılması
Özlem Çakmak, Ali Çakmak, Hasan Kavak, Yasin Rayana
Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla 11. Sınıf Öğrencilerinin
Çevre Konusuna Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
Uğur Tunçerdem
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Enerji Sorunlarına Bakışları
Uğur Şen, Mehmet Yılmaz, Osman Çimen
Sınıf Öğretmenlerinin Solunum Sistemiyle İlgili Kavram
Yanılgılarının Tesbiti
Özlem Sağlam, Tuba Kızıltuğ, Rabia Sarıkaya
Vatandaşlık Hakkı Olarak Sudan Faydalanma: Biyoloji ve Fen
Bilgisi Öğretmen Adaylarının Şişelenmiş Su Kullanmaya Olan
Tutumları
Rıfat Efe, Sait Yücel, Hülya Aslan Efe
Üniversitelerde Biyoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Adli Biyoloji
Eğitimi Konusunda Tutum ve Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi
Emrah Karataş, Semra Mirici
Öğle Yemeği (Gazi Kültür Merkezi)
SALON 1 (Hersek Binası 1. Kat)
Biyoloji Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı
Oturum Başkanları: Dr. Turan GÜVEN – Dr. Mehmet YAKIŞAN
13:30-13:50
0075
13:50-14:10
0111
14:10-14:30
0019
14:30-14:50
0117
2. OTURUM
Web 2.0 Araçları ve Biyoloji Öğretimine Yönelik Örnek
Uygulamalar
İbrahim Ümit Yapıcı
Elektronik İçerik İle Eğitimde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Örneklemi
Mehmet Yıldırım
Biyolojiyi Teknolojiyle Daha Çok Seviyoruz
Şükrüye Er
Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Bilimin Doğası Öğretimi
Eğitimi Almalarının Öz Yeterlik İnançlarına Etkisi
Fatih Serdar Yıldırım, Semra Mirici
6
SALON 2 (Hersek Binası 1. Kat)
Çevre Eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Nilgün YENİCE – Dr. Meryem SELVİ
13:30-13:50
0071
13:50-14:10
0086
14:10-14:30
0074
14:30-14:50
0100
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve Ulusal Program
Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum ve Farkındalık Düzeylerinin
Belirlenmesi
Ümit Yaşatürk Midilli, Tahir Atıcı
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Öğretmen
Adaylarının Katı Atık ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumlarının
Geliştirilmesi
Esra Saraç, Nail İlhan
Fen ve Çevre Eğitimi Amaçlı Otsu Bitkiler Dikotom Teşhis
Anahtarlarının Geliştirilmesi ve Öğrenci Kazanımları
Derya Aycan, Sönmez Girgin
Sınıf Öğretmenlerinin Çevre Eğitimine Yönelik Görüşlerinin
İncelenmesi
Dilan Kaya Durna, Cengiz Yıldırım, Arzu Cansaran
SALON 3 (Hersek Binası 1. Kat)
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Atilla ÇİMER – Dr. Ömer SAYLAR
14:50-15:20
13:30-13:50
0114
13:50-14:10
0082
14:10-14:30
0091
14:30-14:50
0068
Öğretmen Adaylarının "Etik" Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Nilay Keskin Samancı, Melike Özer Keskin, Zümrüt Varol
Biyoloji Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünce Konusundaki Görüşleri
Osman Erol, Sabiha Odabaşı Çimer
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-yeterlik Algı
Düzeyleri ile Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ahmet Gökmen, Gülay Ekici
Fen Alanları Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik
Tutumlarının Belirlenmesi
Hülya Aslan Efe
Çay-Kahve Molası
SALON 1 (Hersek Binası 1. Kat)
Öğretmen Eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Kazım YILDIZ – Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER
15:20-15:40
0051
15:40-16:00
0105
16:00-16:20
0059
16:20-16:40
0021
3. OTURUM
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre
Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hülya Aslan Efe, Seval Özmen
Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına
Yönelik Tutum ve Farkındalıkları
Feyzi Osman Pekel, Süleyman Akçay
Pedagojik Formasyon Programına Katılan Biyoloji Öğretmen
Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri
Nilgün Yenice, Barış Özden
Bilim Danışmanlığı Çalıştayına Katılan Öğretmen Adaylarının
7
Bilimin Doğası Hakkında Görüşleri
Dudu Duygu Kılıç, Emine Ebru Tuna
SALON 2 (Hersek Binası 1. Kat)
Biyoloji Eğitimi (Okul Öncesi-12.Sınıf)
Oturum Başkanları: Dr. Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ – Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU
15:20-15:40
0004
15:40-16:00
0032
16:00-16:20
0001
16:20-16:40
0031
ARCS Motivasyon Yönteminin 8. Sınıf Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Ünitesinde Öğrencilerin Motivasyonu, Başarısı ve Tutumlarına
Etkisi
Gülsün Karslı, Murat Kurt
Sürdürülebilir Kalkınma Hakkında Öğrenci Görüşleri
Özhan Aydın, Atilla Çimer
Lise Öğrencilerinin Arkebakteri Alemine Yönelik Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi
Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı, Emrah Özbuğutu, Engin Yalmancı
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Kopyalama Hakkındaki
Soru Sorma Becerilerinin Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi'ne
Göre Analizi
Işıl Koç, Meltem Kuvaç
SALON 3 (Hersek Binası 1. Kat)
Çevre Eğitimi
Oturum Başkanları: Dr. Rıfat EFE – Dr. Özlem ÇAKMAK
17:00-18:00
19:30
15:20-15:40
0013
15:40-16:00
0033
16:00-16:20
0087
16:20-16:40
0108
Toplumsal Çevre Bilinci Araştırılması
Mehmet Rıdvan Kete, Semra Ertem
Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Algıları
Yakup Doğan, Zehra Kılıçdere
Çevre Eğitiminde Yapılan Araştırmalar: 2010-2015 Yıllar Arası
Esra Çakırlar Altuntaş, Salih Levent Turan
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık
Düzeyleri
Nilgün Özer, Özgül Keleş
Değerlendirme ve Kapanış
Kapanış Yemeği
8

Benzer belgeler