Soru Bankası

Transkript

Soru Bankası
TARİH
ŞEHNAME
Soru Bankası
İlk Türk Devletleri / Test-1
İlk Türk Devletleri / Test-1
SORULAR
1. Uygurlara kadar Türkler konar-göçer bir hayat
sürdürürken Uygurlar Mani dininin etkisiyle yerleşik hayata geçti ve tarım yapmaya başladılar.
4. � Almış Han döneminde islamiyeti kabul ettiler.
¾¾ Doğu Avrupa’da İslamiyeti kabul eden ilk Türk
devletidir.
Özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tuna Bulgar Devleti
B)İtil Bulgar Devleti
Bu durumun Uygurlarda aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine ortam hazırladığı savunulamaz?
C)Karahanlılar
D)Karluklar
E)Hazarlar
A)Mimari yapılar
B)Zirai faaliyetler
C)Şehir kültürü
D)Yazılı hukuk
E)Hayvancılık
2. Orta Asya Türk Devletleri’nde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı hakimdir.
Bu anlayışın;
I. Taht kavgalarının olmasına
II. Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına
III.Toprakların hanedan üyeleri arasında pay edilmesine
durumlardan hangilerine ortam hazırladığı
söylenebilir?
5. � Tomris Hatun ilk kadın hükümdarlarıdır.
� Amazon denen kadın savaşçıları vardır.
¾¾ Bozkırın kuyumcuları olarak bilinirler.
Özelliği verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karluk
B)Peçenek
C)İskit
D)Macar
A)Yalnız I
E)Ak Hun
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I, II ve III
3. Orta Asya Türk Devletlerinin anayurdunun tam
olarak tespit edilememesinin sebepleri arasında;
I. Göçebe olmaları
II. Geniş coğrafyaya yayılmış olmaları
III.Cihan hakimiyeti anlayışları
durumlarından hangileri gösterilebilir?
6. İlk Türk devletlerinde ülke hakan ve ona yardımcı
olan kurultay tarafından yönetilirdi.
Yalnızca bu bilgiye göre,
I. Ülke işlerinin görüşüldüğü yer sadece kurultaydır.
II. Kurultay karar organıdır.
III.Yönetim sadece babadan oğula geçmiştir.
çıkarımlarından hangileri yapılamaz ?
A)Yalnız I
B)Yalnız I
C)I ve II
D)I ve III
E)I, II ve III
www.lideryayinlari.com
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
1
ŞEHNAME
7. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinin
gelirlerinden biri değildir?
A)Hayvan vergisi
B)Ticaret vergisi
C)Ganimetler
D)Bağlı devletlerden alınan vergi
E)Öşür ve cizye vergisi
8. Aşağıdaki destan – devlet eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A)Asya Hun – Oğuz Kağan
B)Göktürk – Ergenekon
C)İskit – Şu
D)Kırgız – Bozkurt
E)Uygur – Türeyiş
2
11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Orta Asya’da
yönetimle ilgili bir kavram değildir?
A)Ayukı
B)Buyruk
C)Şad
D)Köng
E)Kengeş
12. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdaki
kavramlarından hangisi yanlış açıklanmıştır?
A)Kalıng: Başlık parası
B)Otaçı: Doktor
C)Güvey: Damat
D)Örgin: Taç
E)Yarlıg: Kağan emri
9. Almanların Nibelungen Destanında “Etzel” olarak anılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Attila
B)Mete Han
C)Tarkan
D)Alper Tunga
E)Bumin Kağan
13. � Kuman (Kıpçak) kitabı olarak bilinir.
¾¾ İtalyanlar ve Almanlar tarafından derlenmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şin-e uşi yazıtları
B)Yenisey yazıtları
C)Codex Cumanicus
D)Nilebulgen destanı
E)Dede Korkut hikayeleri
10. I. Suci
II.Karabalasagun
III.Yenisey
IV.Moyen-Çur
Yukarıda verilen yazıtlardan hangileri Uygurlara aittir?
14. Orta Asya Türk devletlerine verilen isimlerden
hangisi yanlıştır?
A)I ve II
A)Avar – Apar
C)III ve IV
C)Sibir – Sapar
E)I , II ve IV
E)İskit – Saka
B)II ve III
B)Oğuz – Türkmen
D)II ve IV
D)Hazar – Kabile
www.lideryayinlari.com
İlk Türk Devletleri / Test-1
15. Orta Asya Türk devletlerinde savaş esnasında düşmanın durumunu keşfetmek amacıyla
oluşturulan askeri birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)Küğ
B)Ebi
18. � 2000 yılında Unesco tarafından Dünya kültür
mirası listesine alındı.
¾¾ Canlı Destan özelliği gösterir.
¾¾ Rus Fronel bu destandan bahsetmiştir.
Özellikleri verilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
C)Yelme
A)Manas destanı
E)Subaşı
C)Göç destanı
D)Böri
B)Bozkurt destanı
D)Şu destanı
E)Alper-Tunga destanı
16. Aşağıda verilen Türk toplulukları ile özellikleri
eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur?
A)Avarlar – Üzengiyi avrupaya tanıttı.
B)Hunlar -Avrupaya göç ettiler.
C)Uygurlar – Maniheizmi kabul ettiler.
D)Türgişler – Bağa Tarkan kendi adına para bastırdı.
E)Tuna Bulgarları – İslamiyeti kabul ettiler.
17. Aşağıdaki Türk devlet ve topluluklarından
hangileri Avrupaya göç edenler arasında değildir?
A)Kıpçak – Bulgar
B)Avar – Macar
C)Peçenek – Hun
D)Göktürk – Karluk
E)Oğuz (Uz) – Oğur
www.lideryayinlari.com
19. �
Türklerin en eski kültürüdür.
¾¾ Orta Asya Medeniyetinin temelini oluşturur.
Özellikleri verilen Orta Asya kültürü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Afanasyevo
B)Tağar
C)Kelteminar
D)Anav
E)Karasuk
20. Divan-ı Lügat’it Türk’te kendilerinden “Rum
diyarına yakın oturan Türkler” diye bahsedilen
Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karluklar
B)Karahanlılar
C)Peçenekler
D)Avarlar
E)Hazarlar
3