Deprem Raporu - Maslak Polaris Plaza

Transkript

Deprem Raporu - Maslak Polaris Plaza
İ
TT
Jri
YAPI ÜENETIM{
Tic tTD"şTi
3EŞ
Jğ ğ
yApI üENETlhni
Tiü. [,:Tü* şTiisraı,ıguı iıi, şişı_i iıçesi,
2 PAFTA, 1 ADA, 116 PARSEL
SAYıLı
Ahi Evran Cad., No:2t Maslak_Şişli/İSTANBUL adresli
poıanis pLAzA yApısı,Nn air rgxı.ıix RApoR
EYLUL 2ül2
Ylldffim Bey azıt C d., Zi|e Sk., No 2/ l, Yenibosna/İS TANBUL
Tlf: 0-212-503 05 51 - Fax: a-2n-552 38 39
:
-[
'n^9ö2e*
\O
h_\Cğ.l.
{öitr}
, şY
shğ
YAPğ
,l"§[,"
ffiHruHTş"fu$ğ
[_",§-ffi s-[-
ş
"
ILGILI MAKAMA
İstanbul İll, Şlşll İtçesi, 2Pafta,1 Ada, 116 Parsel Sayılı, Ahi Evran Cad., No:21
Maslak-Şişli/İstan bul Ad reslio
POLARİS PLAZAYAPISI,I{A AİT TtrKNİK RAPOR
İstanbul
ili, Şlşli İlçesi, Ali Evran
Cad., No:21 Maslak-Şişli/iSTANBUL adresinde bulunan
Polaris P|aza yapısma ait teknik raponrn dtizenlenmesi için Polaris Plaza Yönetiıni tarafindan
yapılan miıraçaat üzerine adresi belirtilmiş fapofa konu yapının tamaını yerinde incelenmiş,
gerekli ölçüunler yapılmıştır. Yerinde yapılan inçeleıneler sonuçu yapılan çalışırıalar ve
sonuçları aşağıdaki bolUmlerde sunulmuştur.
2-MEVCUT DIJRUM
2.1.
:
Proie tİzerinde Yapılan İncelemeler:
Betonarme esaslı yapınln tarafımıza statik betonarme projesi ve proje alanına ait EMA
Geophysics tarafindan hazırlanınış zemin etüt raporu iletilmiştir. Yapıya ait, yapı ruhsaü ve
yapı kullaruna izin belgesi örneği rapör ekinde verilmiştir. Yapı projesine göre 4 Adet
Bodrum Kat + ZeminKat + 25 Adet Normal Kattan oluşmaktadır.
Projesinde göre yapı 44.40 m. X 30"70 ın. ölçülerinde dortgensel tarzda alanda zemine aplike
edilmiştir. Projes; üzerinde yapılan inceleınede yapı taşıyıcı sisteınini oluşturan kolon
aplikasyonun döıt bodrum katta da aynı planlandığı tespit edilmiştir. Yapı taşıyıcı sistemini
oluşturan kolonlar bodrum katlarda 60/6ü çm., 100/10ü cm., 1101110 cm.,4ü1110 cm. ve
50/50 cın. kesitli projelendirilmiş olup asansör ve merdiven boşlukları 25 cm. kalınlığnda
betonarme perde duvar ile planlanmıştır. Yapıda asansör ve merdiven boşlrıkları toplam i3.30
ın.
X
11.50 m. ölçiilerinde dörtgensel tarzda alanda projelendirilmiştir. Bu alanda asansör
kovasr çevresi ve ınerdiven boşluğu çevreleri 25 çm. kalınlığında perde betonarme duvarları
iki yönlü planlanmıştır.
Yapı projesinde kolon kesitleri küçültülerek diğer katlar planlanrriış olup son
cm. ve 65165 çm. kesitli kolonlar planlanmıştır. Yapı çekirdeğinde bulunan
ınerdiven boşluklarını oluşturan perde betonanne duvar aplikasyonu tüm katlard
Yıldınm Beyazıt C d., Zile Sk., No 2/ 1, Yenibosna/İSTANBUL
Tlf: 0-212-503 05 5l * Fax: 0-212-5523839
:
I
Tj
e
.J
\9
duvar kalınlığı tiim katlarda 25 cm. olarak projelendirilmiştir. Ayrıca yapı döşeme sistemi
yapı kiriş boyutları 60140 cm., l10125 cm. ve 150/25 çm. kesitli projelendirilmiştir.
2.2.
Yerinde Yapılan Incelemeler:
Betonarme esaslı yapının yerinde inceleınesi ile 4 Adet Bodrum Kat + Zemin Kat + 25 Adet
Normal Kattan oluştuğu belirlenmiştir. Yapı yerinde inceleınesinde taşıyıcı sistemi oluşturan
kolonlardan homojen bilgiyi verebilecek ölçüde yayılım ile beton karot örneği alınarak basınç
dayanımları tespit edilmiş ve donatı tespiti yapılmıştır. Beton basınç dayanıııları Ceytest Yapı
Laboratuvarı ve donatı tespitleri Teknoloji Beton ve Çelik Test Laboratuvarı tarafindan
yapılınıştır,
Yapının incelenınesine en fazla dinamik yatay yük etkisinin geleceği 4. Bodrum Kattan
başlanııış ve biittin katlar inceleruniştir. Yapılan incelemede yapmln taşıyıcı sistem
elemanları kesitlerinin projesi
ile
uyumlu inşa edildiği tespit edilmiştir. Yapılan
incelemelerde; taşıyıcı sistemi oluşturan taşıyıcı elemanlarında kullanımı engelleyecek
herhangi bir hasara rastlanılmamıştır.
2.2.1. Zemin
Yapısı ve Depremsellik
Yapı alarunda EMA Geophysics tarafindan zemin etüt raporu hazırlanınıştır. Yapı temelerinin
jeolojisi ilgili raporda tanımlanmış olup teınel jeolojisi aşağıda tanımlanmıştır.
"Inceleme alanının yüzeyinde yaklaşık 1.5 ın.
-
5 m. kalınhkta kaya özelliğini yitirmiş aşırı
aynşmlş birim örtü zon niteli$ndedir. Ust zon vg çevre hakim litolojilerinin krrılmasr,
parçalanması, erozyonu sonucu taşınması ile oluşmuştur." Bu zon yapı temellerinin 5m.'den
daha derinde bulunması nedeni ile yapı teınlerinin brı zona taşıtılmış olması mümktiııı değildir.
Yapı alanı ve yakın çewesinde Trakya Formasyonu'na ait litolojiler geniş yer kaplamaktadır.
Sahada Trakya Formasyonu kuıntaşı, silttaşı, karbonatlı şeylli kiltaşı ardalanmasından
oluşmaktadır (Şekil 1, Şekil 2).
ffi
fL
4
Yıldınm Beyazıt Cd., ZiIe Sk., No :2/ 1, Yenilıosna/İSTANBUL
Tlf: 0-212-503 05 51 - Fax: 0-2|2-552 38 39
(ö
\?
l'ı4
:il,
Ğşğ
4s4
§Jşil
YAp{ ğ}ffiNHTğh4§
§
.,&- -ğ*
L]
L]
ffi
L]
[]
Şekil
Atüvyon, kum, çakıl
Belgrat fm,
Kırmızı renkli kum, kil
Güngören fm
kil, siltli kil
Trakya fm,
Kumta şı-çamurtaşı
Kartal formasyonu
Grovak, şeyI, kçt.
1- İnceleme alanı ve
yakın çevresinin jeoloji haritası
Yıldınm Beyazrt Cd., Zile Sk.,
T|f: ü-212-503 05 51
No
:2/
- Fax:
1,
Yenibosna/İSTANBUL
ü-212-552 38 39
7
f}
Ğş§"
ğw
""]fu ğ**€
E§ §
R
ğ,J §"
\. Ağ3ş ffifuıruH,"ğ-"flh,,ğ
ğ Eğ
e
_i J q-
H
"
ça" ğ}"-ş-x
#
*-_--
E
Z
zri
z
F
a td
(h F
a
F. a
a
,"İ
k]
a
a
2
"
J
a
E]
a
4'"
*q,"ğ-
H
i,r
-üi
§
_{
J
z
-]
ş
t
LIToLoJt
AÇIKLAMALAR
r&
:)
J
;f
J
C
}apal,Dolgu
l,!,ıınısıııtıılı _
-
Kircçtaşı
-o
}d
F
kil
Bevaz. gı,i ı,cırkli.
arır
kıtııaıılı
nıactı,a ti]si]li
Z
trJ
C
zi.]
a
V,
k;]
N a
ztı]
a
Ll
F
-.
z
I
ü
lğ]
J
z
:!
ğJ]
F
öı
Kil - Silt - Killi Kireçtaşı
Krcnr. brız rcnkli^
kuırı rııcrcckli
N
tİJ
z
a-
Çakıl-Kunı-Kil
r-j
Sarııı-ısı.
ka.lır,cı,cııgi tutttırulı,naınış
vcya ger,ştk t[üllttrultll!.ıŞ
F
f
ajylııılSııııılll
-
Aşırı konsolidc kil
7.
|)
ü)
F
a]
Sarı. açık kahverengi.
5,cşilinısi rcııkli. ktım ıırcrcr:kli
orta kılın tabakalı
*
V.
*
'J},ııııı§ıııııK
h.
N
r-',l
J
z
l
c
=
Kuıı-ıtaşı - Çanırırtaşı
r\ rda]aıınıası
"
Sık andeziı dayklı
Şekil 2- İnceleıne alanr ve yakln çevresi genelleştirilmiş sütün kesiti
Yapı temelleri jeoteknik özellikleri 1-5 m. arasında aynşmlş kaya (zemin özelliğinde),
m. arası orta sert kaya, 15-23 ııı. arası orta-sert kaya olarak verilmİştir. Zemİn j
\f-l'
parametreleri teınel seviyesi alanı için; biriın haçiın ağırlık 2.17 torlm', kayma m
Yıldırım Beyazıt Cd., Zile Sk.. No:2/1, Yenibosna/ISTANBUL
Tlf:0-212-503 05 5l -Fax: 0-212-5523839
lP
Wıişa;ü
l,rn
YAğ}ş il}H}qJHT'ğfu§ş
3ffi
T [\
(--ü-,]
T-şlğ
ğ ı
E n ! E
iİ Eş
e\*.. \-"L
Ş-,ğ. -.J
ü S."
t
{
toıı./m2, kayma mukavemeti
açısı 350 olarak verilmiştir. Yapı teınel seviyesi için zeınin
emniyet gerilınesi 4.0 kglcm2, zemin hAkim titreşiıı periyodu 0.35 sn. belirtilmiştir.
Yapılan incelemelerde, incsleme alarunda bululan Tra§a formasyonuna ait yukarıda
belirtilen özellikli birimlerin varlığ ve beraberinde yapılan incelemelere göre inceleıııe alanı
ve çevresinde şev sorunları ve heyelan riski gözlenmemiştir.
T.C. Bayındırlık ve İskdn Bakanlığı krafindan hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu'nun
18.04.1996 tarih ve 96l8la9 sayıh kararıyla yürürlüğe giren Türkiye depreııı Bölgeleri
Haritalarına göre inceleme alanr 1. derece depreın bölgesi içinde kalınaktadır (Şekil 3).
Yapının yerinde incelerunesi ile taşıyıcı sistemde yapısal velveya yapısal olmayan hasar]ara
rastlanmamıştır.
L- Şişlı
!_Eıerıl*r
!
Beytığiu
o
{
E ağcrl
ti
Elilllolü
i
Fahh
i.
ğJ.lrJlEüieI
;i-
E
9-
Lü1
e.tıı!ın1
Ea;t*ıpıla
|-iiııışı*ıı
1 KJ,*1$rarie
L]-Zeı.hılıuııt
I
l-
Jlliğl!?Je
Er*ğ]iıı
s
'gEr.,r. fEFFitltij
f,brğ% ıEpİdıs31
ıI9r4 frFlölğ!ı
4rrlea r:t!İ.lfıı
f'"] :.nm npıoı6.
Şekil 3- Tiiıtiye depıem bölgeleri haritag (İstarıbul İli;
2.3- Aletsel Değerlendirmeler:
Yapının yerinde inçelenmesi sırasında mevcut duruında bulunan malzeme özelliklerinin
incelenmesi ile elde edilen sonuçlann yapımn mevcut yönetmelikler ile karşılaştırılması
amacl ile aletsel çalışmalar yapllmıştır. Yapıda taşıyıcı sistemi oluşturan kolonlardan beton
karot örneği alınınış ve basınç dayanımları belirlenmiştir. Ayrıca taşıyıcl sisteıni o
'ş,
CL
Yıldırım
azıt C d., Zlle Sk., No 2/ 1, Y enibo sna/I S TANBUL
Tff: a-212-503 05 51 - Fax: 0-2T2-552 38 39
B ey
:
7\
\+
u!i,
i
Ç\'
ffi*t) l;
\tı
İ1,
Ğ ş-w
\,'A §}ş ş} ftj,H ş:-ğ] fuJ ş
-i.ig" H -r"r\ i,,g"i
İüL"l
#ğ€
Hğ-J".}tt,
donatı elemanlarının lıelirlenmesi aııacı ile
c
Test Beton Laboratuvarı tarafından donatı
tespiti yapılmıştır.
Buna göre yapılan çalışmada rapora esas yaplnln tüm katian dolaşılmıştır. Aletsel okuınalar
yapı içerisinden modellemeye imkan tarııyacak şekilde tüm katlardan okııınalar alınak sureti
ile yapılmıştır. Buna göre düşey taşıyıcı elemanlar üzerinde yapılan beton mukaveıneti deney
sonuçları ilgili TS (Türk Standardı) srnırları içerisinde değerlendirilmiştir. Standarda göre elde
edilen değerler kalibre edilmiş alete ait donUşUm tabloları ile birlikte değerlendirilmiştir. Buna
göre incelenen katlardaki düşey taşıyıcı elemanlann ortalama beton mukavemeti dayanımı
ortalama 267 kğcm2 seviyesinde olduğu hesap edilmiştir. Belirtilen bu değer BS.25 beton
mukaverneti değerine karşılık gelınektedir.
Ayrıca yapıda beton dayanımı değerini tahribatsız yöntem ile test edilınesini sağlayan
Schmidt çekici beton dayanıını belirlemek aır,aü ile kullanı]mlş ve buna göre düşey taşıyıcı
elemanlar üzerinde yapılan beton mukavemeti çalışmalarında her bir eleıııan üzerinde yapılan
en az |2 adetten oluşan tekrarlı wruşların ortalaması alınmış olup incelenen taşlyıcl
elernanlar yukarıda kesit inçelemesinin yapıldığı elemanlar üzerinde devam ettirilmiştir.
Alınan aletsel okuma sonuçları ilgili TS (Tlürk Standardı) sınrrları
içerisinde
değerlendirilmiştir. Standarda göre elde edilen değerler kaiibre edilmiş alete ait donUşUm
tabloları
ile birlikte
değerlendirilmiştir. Buna göre; incelenen katlardaki düşey taşıyıcı
elemanlann ortalaına beton mukaveıneti dayanımı Schınidt Çekici testine göre ortalama 285
^!.
kg/cın' seviyesinde olduğu hesap edilmiştir. Belirtilen bu değer BS.25 beton mukavemeti
değerine karşılık gelmektedir.
Profometer 4 çihazı ile yapılan çalışınada, rapora esas katta bulunan düşey taşıyıcı eleınanlar
içerisindeki boyuna ve enine donatılar incelenmiştir. Buna göre enine donatılar olan etriyeler
BÇIII türü donatıdır. Bu elemanların çap ve aralıkları g8l19-I3 cm. ölçülerindedir. Donatı
derinlikleri her bir elemanda değişmekle beraber ölçtiiııun alındığı dış yüzeyden itibaren
ortalama 2.0 - 5.1 cm. derinliktedir. Boyuna donatı değerleri ise BÇIII türü donatı olarak
ilgili
taşıyıcı elemanlarda b24-16 olarak tespit edilmiştir. Aletsel çalışmalar sonuçu elde
boyuna donatı çap, aralık ve sayıları pursantaj sırur şartları ile uyumludur.
3-YAPININ KULLANIMA UyGtiNLUĞu
Yıldınm
ffi
)itǧ[§lp§
:
*\.,,§G
:J
,',$iHgi}}iıl
B ey azıt C d., Z]|e Sk., No 2/ 1, Yenib o sna/İ S TANB UL
Tlf: 0-2l2-503 05 51 - Fax: 0-2|2-5523839
:
lg
/;
V,aı
ş
J ğğ
Ğğ şğ**fi
\APŞ. §}iltr\ltr'i
_--._
Şfu{ğ
__.
T[ü- ğ.3-*"
,ŞT"ş.
Yapı verinde incelenmiş olup yapırun '"kısa süreli yoğun yiik alan" tarzda projelendirilmiş
olduğu belirlenmiştir. Beiiıtilen kullanım amaçlı yapıların yapı önem katsayısı I:1.0'dır. Bu
sebeple rapora esas yapıda ticari amaçlı ofis ve
işyeri faaliyet göstermesi duruıııunda yapıya
getireceği ilave hareketli yiıklerin yapmln projelendirilme sınırlarını aşıp aşmadığının hesap
edilmesi gerekmektedir. Buna göre her ofis ve
işyeri
yapısl için yapı önem katsayısı
değerinin 1.0 olduğundan rapora esas yaptnın mafuz kalacağı hareketli yük değeri
hesaplanacak, yapı önem katsayısı ile birlikte elde edilen değer yapınln projelendirilmesinde
göz önüne alınan sınır değer ile kıyas edilecektir.
Yapılan ölçiirnleme ile ticari amaçlı ofis ve işyeri olarak kullanılacak katlara ait en büyük net
dıJşeme yüksekliği h:2.6a ın. seviyesinde olrıp;
Kişi konfor hacminin
4 m3 olınası gereğinden hareketle kişi başına dtişen kullanım alanı,.
: 4 m3l 2.60 m.
:1.53
m2 olmalıdır.
Buna göre sisteme gelecek yük miktarı ortalama olarak
Kişi AğırIığı
: 80
Ekipman, sandalye vs.ağırlığı
:
25 kg/ kişi
Sair eşya ağırlığı
:
25 kgi kişi
ToPLAM
;
kgl kişi
130 kg/
kişidir
Kişilerin kat içerisindeki dağılımının yaklaşık üniform yayılı olarak etkidiği kabul edilebilir.
Dolayısıyla rapora esas kunımun faaliyette bulunması ile birim alana etkiyecek yük ıniktarı;
: 130 kg
l
153 m2: 84.96 kg/m2 olur.
Yapının ofis ve işyeri olarak kullanılacak olınası sebebi ile yapının önem katsayısının yaplnln
hareketli yük değeri üzerindeki etkisi değerlendinneye alınmalıdır, Belirtilen kul
özelliğine sahip yapıların öneın katsayısı 1.0 olduğundan yapının elde edilen ha
h#!Ğ
iiıi^l"?;]r.
Yıldınm Beyazıt C d., Zilıe Sk., No:2/ 1, YenibosnalİSTANBUL
Tlf: 0-212-503 05 51 * Fax: 0-212-552 38 39
ffişl,}
İTT
Jffi
YAPIDEj{ETIMI
Tic. LrD.şri.
değerinin bu katsayı
ile çarpılmasl yapının hareketli ytık
değerinin güvenlikli bölgede
değerlendirilmesini sağlayacaklır.
Buna göre;
Elde edilen ha{eketli yük değeri x Yapı önem katsayısı84.96 kglmz x 1.0
:
84.96
kg/-'
olarak hesaplanmrştır.
Bu değer projelendirilen yapının tasanmda kullarulan hareketli yt* değeri olan
|<glm2
200_500
hareketli yük değerinin altında olup yapının inceleme tarihindeki mevcut haii ile
kullarumında herhangi bir sakınça bulunmamaktadır.
ğgĞ
rt:i[!"*
Yıtdırım Beyazıt Cd., Zile Sk., No:2/1, Yenibosna/İSTANBUL
Tli 0-212-503 05 51 - Fax: 0-212-552 38 39
ffi;ü
3pş
YAFİ t}ffNETğV{ğ
]:{il" Lşffi- ŞTğ.
4-DEGERLENDIRME VE SONIJÇ:
Polaris Plaza yapısında inçeleııeler sonucu yaplrun taşıyıcı sisteminde ve dolgu
duvarlarında yapının iskan tarihi göz önüne alındığında o tarihten itibaren kullanımı
sırasında proje yüklerini aşacak statik veya dinamik yüklemeye maruz kaimadığı
belirlenmiştir. Yapnın ınevcut hali
ile rapora
esas bağımsız bölumlerde faaliyet
göstermesininvapının stabilitesine olumsuzluk kaimavacqğı hesap edilmiştir.
İncelemeye konrı Polaris Plaza binası, Marmara Bölgesinde meydana 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi ve 14 Kasım 1999 Gcrlcük Depremlerinden hasar görmemiş olup,
statik açıdan, binayı etkileyen herhangi bir yapısal kusur görülıneıniştir.
Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda; inceleıneye konu yapının, mevcut haliyle,
güçlendinrıeye gerek olmadan, ticari amaçh ofis ve işyeri olarak kullanılmasının
mevcut taşıyıcı sistem güvenliğni degiştirmeyeceği, statik açıdan
bir
sorun
oluşturmayacağı görüş ve kanaatine varı lmı ştır.
a3l0912012
IIAZIRLAYAN
Mimar
Yıldırrm Beyazıt Cd., Zile Sk., No:2l1. Yenibosna/İSTANBUL
Tlt 0-2 ] 2-503 05 51 - Fax: a-2|2-552 3B 39
( ,1:|6- \6;":,'].
yen ıLioıt)a/İSl Ai! BLJL
i.
Y,Irjiı-ıı;, Beyd]tl
T!i:
{il2i5ü_] 05 |ıi
F;:x:
{212i552 38 3ü
EK _ MEVCUT BİNA TAŞIYICI sİsrrilı işcur,nnrE VE
PERFORMANS ANAıİzırnİ nİıçi FoRMtI
l. GENEL BiLGİLER
Binanın Adı-Adresi:
Statik hoje
Deprem
Müellifi:
Bölgesj.,
-|,,4§l
MEv(jt.r,t,
Binu Boyutlan:
2.
3.
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ali Evran Cad., No:21 Maslaksisıi/İSTANBUL
Ada No: 1
Parsel
iskender HANNA
Oda Sicil No:
|1947
]..
Y t{ ]ı
lipi:
Zemin Sınıfı ye Grubu:
Derece
sisrnnı
§lsTEM
44.4a
(Yaklaşık)(m.}
Taşıyıcı Sistem
polaris plaza
Zemin Emniyeti
niıciı,oni
LE
x30.7a
Çerçeve
Kat Adedi:
30
Döşeme Sistemi:
Kirişli
Temel Sişiemi:
Var
Kiriş Donan Tespiti:
Var
Donatı Bindirme Boy Tespiii:
Var
Kolon Enine l}on.ııiı.
7'esoiti:
I)onatı Kororyonu:
Yok
BinuıIan yapılan toplam schmidi testi
rmı:
1.1a
Mütemadi
Zemin Etüd
Rnnora:
Temel Muayene
Var
Var
cukuru saıısı:
§lrUr.§r.,
MEv{-U,t,DtJRUM P{RI,ORMAN§ ANALIZ
iz SONU
Hemen kullanım performansı sağlanıyor mu?
5ağlıyor.
Can güveııliğl perfıırmansı sağianıyor mu?
Sağiıyor.
5.
yüksekliği
4.0
(tg,'cni ) :
BİNADAN BiLGİ TOPLAMA
Kolon Boyuna Dondı T'espiti:
4.
()rislamr Küt
No:'J.16
R-ı
(vARsA) GüÇLENDrRİLMiŞ DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI
Henıen kullanım performanıı sağlanıyor mu?
Can güvenliği petJbrmansı sağlanıyor mu?
6.
DETAY VE ÇIZIMLER
kıılon mantosu ıgr mı?
perde ilavesi vaı mı?
Proje idare tarafındun onaylanmış mı?
Proje denetim elemanı
iarofından onaylanmış
mı?
AÇIKLAMALAR:
Temel iakviyesi var
mı?
Proje müellifi imzaları
mevcui mu?
Yukarıdaki değerlendirmeler sonucunda; incelemeye konu yapının mevcut haliyle güçlendirmeye gerek olmadan ticari amaçlı
ofis ve işyeri olarak kullanılmasının mevcut taşıyücü sistem güvenliğini değiştirmeyeceği, staiik açıdan bir sorun
oluşturmayacağı görüş ve ka naatine varılmıştır.
7.
FORM.I DOLDURAN INŞAAT
-r*-m
ü3 09 2012
İ
oYZr'
\4
o
r
/