Bas›nç düflürücü Emniyet Vanas› Otomatik hava tahliye purjörü Üç

Transkript

Bas›nç düflürücü Emniyet Vanas› Otomatik hava tahliye purjörü Üç
Emniyet Vanas›
Üç yollu termostatik karıştırıcı vana
Otomatik hava tahliye purjörü
Ters y›kamal› filtre
Bas›nç düflürücü
AQUA-CLEAN ters y›kamal› filtre
Kir ve pas içme suyu tesisat›nda musluklar›n ar›zalanmas›, cihazlar›n bozulmas›,
süzgeçlerin t›kanmas› ve hatta borularda oluflan deformasyondan dolay› boru
patlamalar› gibi ciddi problemlere sebep
olmaktad›r. AQUA-CLEAN ters y›kamal›
filtreler bu tür problemleri ortadan kald›rarak içme suyumuzu daha güvenli bir hale
getirmektedir. AQUA-CLEAN ters y›kamal›
filtreler suyun güvenli bir flekilde tüketiciye ulaflmas›n› sa€lamas›n›n yan›nda kolay
montajdan, tasarrufa kadar daha bir çok
avantajlar sunmaktad›r. ‹ste€e ba€l› olarak
içerisine monte edilen bas›nç düflürücü
sayesinde tesisattaki suyun bas›nc›n›n
ayarlanmas›n› sa€lar, böylece bas›nç
düflürücü için ayr› bir yer ve ekstra bir
masraf yap›lmas›n›n önüne geçer. AQUACLEAN filtreler sadece tesisatta bulunan
vana ve musluklar›n ömrünü de€il, evde
kullan›lan kahve yapma makinesi, çamafl›r
ve bulafl›k makineleri gibi su ile çal›flan bir
çok cihaz›nda ömrünü uzatmaktad›r.
Model Aç›klama
550 Bas›nç Düflürücüsüz
551 Bas›nç Düflürücülü
552
Bas›nç Düflürücülü, ek
küresel vana ç›k›fl yeri
Ölçü Çal›flma Bas›nc›
3/4”
1”
1 1/4”
min. 2bar
max. 16bar
Üç Yollu Termostatik
Kar›flt›r›c› Vana
Bas›nç Düflürücüleri
DVGW sertifikal›
Her iki tarafta 1/4” monometre ç›k›fll›
Max iç bas›nç 16 bar
1,5 bar ile 6 bar aras›nda ayarlanabilen ç›k›fl bas›nc›
Max çal›flma s›cakl›€› 60°C
Pirinç gövde
Emniyet Ventilleri
tesisatta oluflan ani su bas›nçlar›ndan cihazlar›n
etkilenmesi engeller
Ölçüler Çal›flma Bas›nçlar› Çal›flma S›cakl›€›
1/2”x1/2”
2.5
3/4”x3/4”
2,5 - 3,5 - 4,5
5,5 - 7 - 9
1”x1”
2,5 - 3,5 - 4,5
5,5 - 9
max. 110°C
Üç yollu termostatik kar›flt›r›c› vana s›cak
su tesisat›ndaki suyu so€uk su ile kar›flt›rarak s›cak suyun tesisatta sabit bir s›cakl›kta dolafl›m›n› sa€lar. Böylece s›cak su
tesisat›ndaki anl›k s›cakl›k de€iflimlerinin
önüne geçmifl olur.
Kullan›m alanlar›:
Günefl Enerji Sistemleri.
Kombi, Boyler, fiofben s›cak su ç›k›fllar›nda.
Fotoselli bataryalarda.
Özellikleri:
S›cakl›k aral›€› 35°C ile 65°C
Bas›nç aral›€› PN10 (145psi)
Maximum S›cakl›k 90°C
Pirinç gövde, 3/4” içdiflli
Halil R›fat Pafla Mh. Yüzer Havuz Sk. No:8 D:9 Okmeydan› - fiiflli / ‹STANBUL
Tel: 0212 495 23 53 • www.aktifcevre.com.tr • [email protected]
Otomatik hava pürjörü
10 bar bas›nca dayan›kl› gövde,
çal›flma bas›nc› 8 bar.
max. çal›flma s›cakl›€› 110°C
pirinç gövde ve bafll›k
Çekvalfli

Benzer belgeler

kapak.fh11

kapak.fh11 indirmekte ve vana çal›flma ömrünü tart›fl›lmaz flekilde uzatmaktad›r. GMX polimerden imal edilen conta ve disk kaplamas› taneciklerin disk ile conta aras›na s›k›flmas›n› önleyip kritik conta bölgesi r...

Detaylı