İsa`nın Mucizeleri - Bible for Children

Transkript

İsa`nın Mucizeleri - Bible for Children
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
İsa’nõn Mucizeleri
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus
Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S.
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
İsa birçok mucizeler yaptõ. Mucizeler İsa’nõn
gerçekten Tanrõ’nõn Oğlu olduğunu gösterir. İlk
mucize düğün yemeğinde oldu. Bir problem çõktõ.
Herkes için yeteri kadar şarap yoktu.
İsa’nõn annesi Meryem problemi O’na anlattõ, sonra
düğünde hizmet edenlere İsa ne derse yapmalarõnõ
söyledi.
İsa “Bu kaplarõ suyla doldurun” dedi.
Onlar “su mu?” diye sorabilirlerdi.
Evet, su İsa’nõn rica ettiği şeydi.
İsa sonra hizmet edenlerden
birine büyük kaptan
almasõnõ ve ziyafetten
sorumlu kişiye tadõna
baktõrmasõnõ söyledi.
Su şimdi şaraptõ!
İyi şarap!
En iyi
şarap!
Hizmet edenler çok şaşõrdõlar.
İsa suyu şaraba çevirdi.
Ancak Tanrõ böyle
mucizeler yapabilirdi.
İsa başka mucizeler de yaptõ.
Bir akşam O ve öğrencileri
Petrus’un evine gittiler.
Petrus’un kaynanasõ
ateşler içinde
hastaydõ.
İsa hasta kadõnõn eline dokundu. Aynõ anda iyileşti.
Kadõn ayağa kalkõp İsa ve öğrencilerine hizmet
etmeye başladõ.
Öyle görünüyordu ki,
o gece bütün şehir
kapõnõn önünde
toplanmõştõ.
Hasta olan insanlar
geldiler – kör, sağõr,
dilsiz, kötürüm.
İçinde kötü ruh
olan insanlar
bile İsa’ya
geldiler.
İsa, Tanrõ’nõn Oğlu yardõm edebilirdi. İsa yardõm
etti. O’na gelen herkes iyileşti. Yaşamlarõ boyunca
koltuk değnekleri üzerinde sürünen insanlar şimdi
yürüyebilir, koşabilir ve zõplayabilirlerdi.
Cüzamla çirkinleşen
insanlar da geldiler.
İsa onlarõ
iyileştirdiğinde tam
ve temiz oldular.
Kötü ruhlardan acõ çeken erkek ve kadõnlar İsa’nõn
önünde
duruyorlardõ.
İsa kötü
ruhlara
insanlardan
ayrõlmalarõnõ
emretti. Kötü
ruhlar İsa’nõn
sözünü
dinlediğinde,
korkak ve
mutsuz olan
insanlar
sakinleşip sevinçle doldular.
Kalabalõğõn arkasõnda dört adam arkadaşlarõnõn
İsa’ya gitmesine yardõm ediyorlardõ. Fakat onlar
kalabalõktan dolayõ İsa’ya yaklaşamadõlar. Nasõl
yaklaşabilirlerdi?
Dört sadõk arkadaş hasta
arkadaşõnõ evin çatõsõna
çõkararak, çatõdan aşağõya
indirdiler. Şimdi hasta
kişi İsa’ya
yakõndõ.
İsa dört arkadaşõn
imanõ olduğunu gördü.
Hasta olan kişiye,
“Günahlarõn
bağõşlandõ.
Yatağõnõ al ve
yürü”, dedi.
Adam iyi ve
güçlü olarak
ayağa kalktõ.
İsa onu
iyileştirdi.
Kõsa bir süre sonra İsa ve öğrencileri
bir kayõktaydõlar. Korkunç bir
fõrtõna denizi çalkaladõ.
İsa uyuyordu. Çok
korkan havariler
İsa’yõ uyandõrdõlar.
“Efendimiz, kurtar
bizi” diye bağõrdõlar.
“Ölmek üzereyiz.”
İsa, denize, “Sakin ol!” diye emretti. O anda
deniz süt liman oldu. Öğrencileri “Bu nasõl bir
adam?” diye aralarõnda konuştular. Rüzgâr ve
deniz bile ona itaat ediyor. Onlar
İsa’nõn Tanrõ Oğlu olduğuna
inandõlar çünkü yaptõğõ
mucizeler O’nun
görkemini
gösteriyordu.
“İsa’nõn Mucizeleri”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Matta 8-9, Markos 1-2, Markos 4,
Luka 4, Luka 8, Yuhanna 2
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
40
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children tohumlar Tanrõ’nõn Sözü yüreklerine giren ve yaşamlarõ değişen kişilerdir. Bu kişiler Tanrõ’ya hizmet ederler ve Ona saygõ duyarlar.

Detaylı

Jesus and Zaccheus Turkish CB

Jesus and Zaccheus Turkish CB Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir hikaye Luka 19

Detaylı

İlk Kilisenin Doğuşu

İlk Kilisenin Doğuşu “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

A Temple Leader Visits Jesus Turkish PDA

A Temple Leader Visits Jesus Turkish PDA Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve günahlarõnõz için cez...

Detaylı