bilecik üniversitesi akademik özgeçmiş formu

Transkript

bilecik üniversitesi akademik özgeçmiş formu
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Mevlüdiye Şimşek
Ünvanı
Yrd.Doç.Dr
Birimi
İ.İ.B.F
E-Posta
Mevludiye.simsek
@bilecik.edu.tr
Web Adresi
EĞİTİM DURUMU
Derece
Bölüm / Program
Üniversite
İktisat/İ.İ.B.F
E.Ü.
Uluslararası İktisat/Sosyal Bilimler
Enstitüsü
E.Ü
Uluslarararası İktisat/Sosyal Bilimler
Enstitüsü
M.Ü
Lisans
Y. Lisans
Doktora /
S.Yeterlilik
Yıl
Doç. / Prof.
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar. Gör.
Dumlupınar Ünv. Bilecik İ.İ.B.F
1993
Yrd.Doç.Dr
Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İ.İ.B.F
2000
Yrd.Doç.Dr
Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İ.İ.B.F
2000
Yrd.Doç.Dr
Bilecik Ünv. İ.İ.B.F
2007
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl)
Dönemi
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Güz
Uluslararası İktisat Teorisi
3+3
120
Güz
Bölgesel İktisat
2+2
50
Güz
Ekonomik Kalkınma
3+3
100
Bahar
Uluslararası
Politikası
İktisat 3+3
120
Bahar
Ekonomik Büyüme
3+3
100
Bahar
Doğal Kaynaklar ve Çevre 2+2
Ekonomisi
50
Bahar
Modern Büyüme Teorileri 2
(Yüksek Lisans)(2008)
3
Bahar
Bölgesel
Kalkınma 3
Politikaları
(Yüksek
Lisans)(2009-2010)
6
Bahar
Döviz
Piyasası 3
12
Analizi(Yüksek
Lisans)(2009-2010)
TEZ YÖNETİMİ
Yüksek Lisans
Konu
Tez Sahibi
Yıl
Tez Sahibi
Yıl
Doktora
Konu
AKADEMİK ÇALIŞMALARI
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Yüksek Lisans
Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık İlişkisinin Finansal Yönü
1993
Doktora
Dışa Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politikaların Etkinliği 1998
ve Türkiye Örneği
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
Görev Süresi
Yıl
Kitapları
Kitabın Adı
Yayınevi
ISBN
Yıl
Küreselleşen
Dünyada
Kadının Ekonomik KonumuTürkiye
ve
Diğer
Dünya
Ülkelerinden Örneklerle Kadın
Sorunlarının Ekonomik Boyutu ve
Kadın Yoksulluğu-
Ekin Kitabevi
978-9944-141-45-1
2008
Beşeri Sermaye ve Beyin
Göçü Kapsamında TürkiyeKarşılaştırmalı Bir Analiz
Ekin Kitabevi
9944-141-00-3
2006
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
“Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerinin Türkiye-OECD Ülkelerinde Kümeleme Analizi ile
İncelenmesi ve Ekonomik Büyümedeki Önemi, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Ağustos
(2006), ss: 123-137.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Türkiye’de İhracatı Teşvik Tedbirlerinin Etkinliğini Ölçmeye Dönük Bir Çalışma: Eskişehir ve
Bilecik Örneği”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, Aralık
2004 ss:121-139
Değişen Dünya Koşullarında Çin Halk Cumhuriyeti ve Dış Ticaret Bakımından Türkiye-Çin
Arasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Ocak-Haziran 2006, ss:103-124
Türkiye’de Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri:
Uygulamalı Bir Çalışma”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, Ekim 2006. ss:47-65
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne(WTO) Üyeliğinin Ekonomik Etkileri,
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Aralık 2005, ss:77-90
Kobi’lerde İnternet Kullanımı, Elektronik Ticaret ve Ekonomik Etkileri”: Uygulamalı Bir
Çalışma, Finans-Politik-Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 42, Sayı 493, Nisan 2005. ss:6778
Türkiye’de Bölgesel Dengesizliğin Boyutu: Çözüm Önerileri ve Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma
Politikası Hakkında Bir Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2004. ss:86-96
“Avrupa Birliği’nin Finansman İmkanları ve Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırması”, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 8, 2003. ss: 41-53
Avrupa Birliği’nin Tam Üyelik Öncesi Yunanistan, İspanya ve Portekiz’e Sağladığı Finansman
İmkanları ve Türkiye ile Karşılaştırması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı
6, 2001. ss:97-104
Neden Türkiye Çin ile Rekabet Sorunu Yaşıyor?”, Yeni Ufuk Eskişehir Sanayi Odası Dergisi,
Ocak-Mart 2007, Sayı 38, ss:31-35
Basel II Standartlarının Türk KOBİ’lerine Etkileri”, Yeni Ufuk Eskişehir Sanayi Odası Dergisi,
Ocak-Mart 2007, Sayı 38, ss.42-44
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Economic and Social Barriers on Women Entrepreneurship:Turkey Application, International
Conference on Business and Economy 6-8 November 2008 Constantza- Romania,
Spiru Haret University, Romania,2008, ss: 252-264
Relative Efficiencies of State Universities in Turkey: Data Envelopment Analysis”,
International Conference on Business and Economy 6-8 November 2008 ConstantzaRomania, Spiru Haret University, Romania,2008, ss:265-276
Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Etkinlik Ölçümü:
Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, The International Congress- Intergration and
Economic Development in Transition Economies on Occasion of the 70 th Anniversary of Prof
Dr Turar Koychuev, Kyrgyz-Turkish Manas University Department of Economics, Bishkek 911-2008, ss:301-310
Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde KİT’lerin Özelleştirme Faaliyetlerine
Bakış ve Çimento Sektöründe Özelleştirme Öncesi Ve Sonrası Durum Analizi”, The
International Congress-Intergration and Economic Development in Transition Economies on
Occasion of the 70 th Anniversary of Prof Dr Turar Koychuev, Kyrgyz-Turkish Manas University
Department of Economics, Bishkek 9-11-2008, ss:391-400
Türkiye’de Basel II Standartlarının KOBİ’lere Etkilerini İncelemeye Yönelik
Uygulamalı Bir Çalışma: Marmara Bölgesi Örneği”, Basel II’ye Geçiş Öncesi Kobi’lerde
Genel Durum Değerlendirmesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bildiri
Kitabı, 2008, İzmir, ss:115-124
İnsani Kalkınma İndeksinin Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle Türkiye-Avrupa Birliği
Arasında Bir Karşılaştırması”, Sakarya Üniversitesi Ulusal Yönetim ve Bilgi Ekonomisi
Kongresi 2005, 2005, ss: 599-614,
Ulusal ve Uluslararası Yayınlarına Yapılan Atıflar
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
KATILDIĞI SEMİNERLER – TARTIŞMALAR - BİLGİ ŞÖLENLERİ
KATILDIĞI BİLİMSEL VE TEKNİK GEZİLER
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
Ankara Üniversitesi, ATAUM, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik ve Mali Politikalar, Eğitim
Kursu,Ankara,1992
ÖDÜLLER

Benzer belgeler