Yeniİeme : 05 ffi Bitiş Tarihi Saati : 19:25:17 Cider Vergisi 1 asrl ve 0

Transkript

Yeniİeme : 05 ffi Bitiş Tarihi Saati : 19:25:17 Cider Vergisi 1 asrl ve 0
Aİ{ADOLu nı,ıor*iu rÜnx
ğ lg ıq
iı iı l
l
j
i
lı
;t,*i it §
li
ııİzıırı
ANADOLu
i:
ı.
'i": ı ı'ji_i; ı.{iiı] ,';i,"i
;;:. .+ı,:li.}i it1.:İl ;'.ğ4
sİçonr* şinrrrİ
i, i;,İ,İ
iü
s.
ve HA§AR
f,,j
Y
İşırıııuni xnı,rı
; --}l1
.
l,
,,:
,
ynsr,nı<İ SoRUMLUr,uı< sİcoRTA
Sigortal]_n]_n
"i,-ı
j;:l'-,
164LlB665
2
02
vENILEME
T.TŞ BANKASI ÇA}JKAYA ŞB.
ır,xg eeyRıunNKul ngenRlfşui
E A.Ş.
Adresi
i:
Teklif No :
por,İçusİ
Yeniİeme : 05
Müşteri No : 0005309601
ı,_; :
xim*t5rHi'.,r2'
ll=^'Zi,Z,
BALGAT MAH. SULEauAN H.ABDULLAHO CAD.
NO: 1111
ÇANKAYA/aNxana
Poriçenin
Tarihi
ffi
Bitiş Tarihi
Sigortal:_ Yerin
Düzenleme
15 /04/20L6
15 / 0q /2aI]
B/O4/2016
Tarihi
yel"i :: İSTANIBUL
Saati : 19:25:17
BALGAT Mu{. 1. CAD.
NC:11 /O/ll
ÇAl\JKAYA/Atq64p4
sİçcnra BEDtrLI
SIGCR.TA KAPSAMI
ffi
(TL J
PR.IM (TL
Nçt Prim
İndirimi
Cider Vergisi
Peşin
1.3B2,52
ödenecek Tütar
Son Odeme Tarihi
Peşin Ödenecek irı< Taksit
2.Taksit
3 . Taksit
4 . Taksit
5 . Taksit
6. Taksit
Tutarl
15 / o5 /20L6
15 /o6/20 16
15 / o1 /20L6
15 /oB/20L6
15 / 09 /2016
15 /ı0 /2016
15
/n/20L6
1 cüN 24 SAAT FlAsAR
,.,,,..
z
BiT_,DiR.iM I-1ATTT
: 0850 1
24 0B50
AI\ADcLU A\TcNİırı TÜRK SİGOR.TA şiR.KETi
...rj
io-,
;"*cente
*
T_,evl-ıa lrJo
814/1025
Polrçe 12 sayfa, 1 asrl ve
**gİrT-\
-'t
ı
:
0
kopya olarak düzenlenmiştir
aF
tr
ğ;
şa
Anadoiı-ı *iq*ı"ta'yı s*ç,iiğiniz
i
ç
in teşeFıiıür ederi;"
runnivş§uo**o=,
)
21.650,48
ÖCeme
0
(TL
3 . 629
,00
3 . 629
,00
3. 629, O0
3. 629, 00
3. 629, OO
3. 629, 00
3. 629, 00
)
ffi
ffiğ.
Aı{ADOLIı Aı{Ot{iı,ı
fl iı & ğl ı.i ı :J ıj :i j il JL İi
İ
&İ{ADOLu
İ
ııİzııgş
riinx siçonrı şinxrri
1.
ş, 1],j ıd iı
*"
ve HA§AR
ACENTELİĞİ
|{
Y
l,,:r1,
..,
işırıııEnİ ıınrrı l ,,:,, . ", ,
,.. ,
., .i,
,'
J.
-]1,..,+,1
_':,İ!i" !'.jı:;'
ıi.:,,_lir'}:ilri1
;i,,i1
i
'1';
i"':
,
MtrSLEKİ SOR.UMLULUK SİGORTA PCLİÇESİ
GENEL ŞARTLAR
Mesleki Sorumluluk Sigortasr Genel Şartlarr SR 509
Gayrimenkul Değerleme-Uzmanlarr Mesİeki Sorumluluk Sigortasr
1. Siqorta Konüsu
Bu siğorta i]_e Sigortacr; Sigortalrnrn ilqili mevzuat çerçevesind.e
hazırlamakta olduğu değerlemĞ raporlarrnd5 oerceöe avkırrbir değer takdirj -yaprlmasr ya da d.eğeri etftirĞy6cek-bir bilginin
verilm6mesinden ötÜr-ı-i doğacak zararl-ar nedeniyr6 üçüncü
şah:-slar tarafrndan kendİsine karşr ileri sürÜlecek tazminat
taleplerinin sonuçlarlna karşr, Sigortalryr po}içede belirtilen
temihat limitine kadar aşağrda yazlJ,ı özel ş-artlAr ile ekli
Mesleki Sorumluluk Sigortağr Genel Şartlar]_'n]-n A.1. maddesi (b)
frkrasr hükümlerine g6re sigorta edÖr.
2. Teminat Kapsamr
a) Br_r tazminat t.alebinin
bu,
sigorta
tarafrndan karşrlanabi]_mesi için,
kapsamrnda
sigortacr
Tazminata konu değerleme işlemiyle ilqili olarak
Sermaye Pj_yasasİ XurÜ]_u'nufr Seri: VIII,
Şigortalrnrn
45 sayrl:_ SermAye Pİ_yaşeşrnda Uluslararas]_ Değeİleme
Nol
Standartlarr HakkrnÖa lebliğinde yer alan değer]_eme
yöntemleri ve prosesine uwnüş olmasr
geriye dönüş tarihinden 6nce olmamak kaydr ile-poliçe
başj_anqrç tarihinden önce gerçeklesen vÖ siqortb]-rnrn
sorumlüluğunu gerektiren_bİr olay dolayrsryla poliçe
sü|esi içinde meydana gelmiş olai-ı bir 2araİ]_a İrqlİj_
bu]-unmasr ve
Tazminat talebinin sigortalrya poliçe süresi içinde
iletilmiş
o]_masr
zorunludur. Bu koşullarrn lamamr hep bir]_ikte gerçekleşmediği
Slrçcpı. _ şJ9ortacrnrn sorum]uluk
sigbrtasr kaps5mında hİçbir-ödeme
yükümlülüğü doğmaz.
Uzatrlmrş Bildirim Süresi
Sigortalrnrn SPK listesindep çrkarak mesleki faaliyetlerine son
vermesi ve buna_bağlr olarak poliçenin
iptali veya yenilenmemesi
durumunda 3 yrllrk-uzatrlmrş -talep bi]dirim süreği Üygulanacaktrr.
Bu ÇerÇevede, geriye dönüş tarihi ile po]-içe bitim tarihi arasrnda
verilen hizmetlerden kaynaklanmak koşuluylİ uzatrlmrş bildirim
bglrunca Sigorta}rve karşr
_*süresi
&Leminat kApsamrna-dahil ölacaktrr.ileri sÜrülecek tazıiinat talepleri
fu:i
i-,,....;
*--_ı
.y5"*ü
'
çtfoıg'
/
;,::Pglrçe L2 sayfa, L as]-l ve 0 kopya olarak düzenJ-enmiştir
,Iın-t.
ffi
-Devam]_ Var-
!F.
ffi
6"}
Jiş
,*,nŞdOllı lİ;r;cı"la'l,ı seçİiğİnİ;. ıçır,ı
ıı!'i,. j',
t*şekkür
ı; !.. ii ,1,|,,ı.,
eıreı,ia.
".
.
ı.i]ı,:iit_.,,i;i]: ] ıüştxİy*ğu_"**u,
Sayfa
:
2
e§AüüLt* Aıı*üNiM şünN siçonrn
& N 11iJ*ı*ı_,
İıjİLİğiğı;i]
tİ{At}OLu
uİzutr
ş" i.ije§
F* il
ve HA§AR
ACENTELİĞİ
şinrrri
lİl
İşıruırni
ru*şrı
l
i i:,1,,
ı{ns],uKi SoRUMLUr,uı< sicoRTA poltçnsi
Geriye dönüş tarihi, yen} düzenlenen poliçelerde poliçe
P)
baslanoİc tarihinden L2 av oncesl, ara v-ermeĞien venilenen
poİiçeleİde
ise, yenileneİ-ı tüm poİiçelerin Mesleİ<i Sorumluluk
-Sigoİtasr Gene]-'
Şİrtlar]-n]-n A.1'. maddesi (b) frkrasr hükıımlerine
göİe düzenlenmiş-olmasr kaydryla, i]-k düzenlenen poliçenin başlangr_ç
tarihinden 12 ay öncesidir.
c) Bu sigorta, sigortalr aleyhine ileri sürülmüş o]-an haklr
tazminat taleplerinin karşrlanmas]-nJ- veya haks:_z yahut aş]-r]_
tazminat talePlerine karşİ sigorta}rnrn yapacag]- savunmaya yard]-mc]olunmasr durumlar]-n]- teminat altrna alrr.
Herhangi bir tazmj-nat- talebine karşr Sigortalr adrna savunma
yaprlm5sr sebebiyle maruz kalrnan ıİıasraf ve harcamalar
Avukatlrk Asqari ucret Tarifesinde belirtilen ücreti qecmemek
kayd:-yla temİnat ]_imitinin %1O'u ile srnrr]_rdrr. SiqoİtÖlr aleyhine
ta2miİıat tafebinin mahkemece kabu]- edilmesi durumunda talep
sahibinin avukatlrk masraflar:- bu limitin içinde değerlendlrilir.
d) Poliçe,.. üzerjnde yazrlr olan vade bitim tarihinde sona erer.
Yeni bir dönem için sigorta teminat]_n]_n sağJ-anmasr ancak
taraf]-arrn bu hususta yazıLı, olarak aç:_kça-anlaşmaiarr i}e
mümkün olacaktrr.
e) Coğrafi Saha / yetkili Mahkeme: Türkiye / Türk Mahkemeleri'dir.
f) Sigorta}rnrn gözetimi a]_trnda faa}iyet gösteren üçüncü
şahrslar tarafrndan yürütülen veya plahlan5n işlerdeki kusurlar
sebebiyle sigortalrya düşecek yasal- sorumlulukİar teminata dAhildir.
Söz konusu üçüncü şahrslarrn kendi sorumluluklarrna ilişkj_n olarak
SJ-gortacrnrn bu şahrslara rücu hakh_ saklrdır.
g) İşbu po}içe sj_gortalının, SPK tarafrndan oluşturulan Lisans]r
Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ]_istesinde yer almasr kaydryla
düZenlepmiş olÜp aksi ha]-de sigortacan]_n wkÜmlü]_üğü ortaÖan-
kalkacaktrr.
h) Bu poJ-içey]-e sağlanan teminat siqorta]_r tarafrndan sunulan
değerlbme hi2metinöeki hata/kusur/e[siklik nedenivle
üçüncü kişilerin uğravacağr parasal zararl,ar]a srhrr]rdrr.
Gerçeğe ayk}q} bir değer takiiiri yaprlmrş olmasr halinde
sigorta, takdir edifen değer ile ir-qili Öavrimenkulün oercek
.değ.eri alasrndaki farkr p6şinen karğrlam5yİ taahhüt etıİemÖkte,bu hata dolayrsry]_a üçün-cü kişilerde oluşİn gerçek parasa]fimitine kadar karşriama[tadrr.' neğeİleme
§+v.p/zaTarl-,po.rlçp
^
|\hizmetinin
bir banka tarafrndan verilen krediye güvenc6
; .&ı
1İ
r+". _
::_.PolrÇe
ç4
ü
-Devam]_
12 sayfa, L asJ-l ve 0 kopya olarak düzenlenmiştir
VaT-
(Lİ
f
..tıı*d*iı
§
ıı.ırta'y ı s*çt
iğı
nır ic!n teşex
t;ür edeı"iz.
;11.1'1İı
1:;_]i,i
iiJRi<-,yL,
iı^ıi
ı..;:1.l1,,,_,_l,,l;
ğ**n*u,
.'|,
i,:,:,,i;i',,.
i:,
.: ,.-..
Sayfa
:
3
At{A§O[t AHsı{iı{ TtifiK §iüOnyA şürxrri
j! iü -1 i: (r
l l j lj 1 ç
Aİ{Aı}Otu
İ
ü
İt
s
xizurr
ı- ı,,j,"' ö İ,j ıı,{ fi
vş HA§AR
ACENTELİĞİ
l,,
İşıruırnİ
HATTı : ,.,,
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ
taİihe kadar tahsil edilmiğ tutarlar zarar sayrlamayacağrndanbu tutar]_ar Sigortacr taraİrndan ödenecek tazfrıinat Lutaİrndan
düşülecektir.
i) Değerleme yaprlmasr amaçlanandan farklr bir_ gayrimenku]konü binanrn
yap}lmasr Veya
vgya Oeger_Lemeye
değerle4eye_ Konu
değeİl-eme yap]-]mas]uzer]-nde degerleme
üzerifrde
henüz inşa 6dilmemiğ -orduğu hallerde-hatalr-o]-arak
yaprJ-maşrndan
İ)l r b]-na
bina uzeranden
üzerinden yap]-.lmas]-noan
inşa ed]-]en
edi]_en başKa
başka bir
değerlemenin ]_nşa
degerlemen]_n
hükijmler
poliçe hükiimleri
sorum]uluklar poli}e
dolayr
doİayr Sigortalİya
Sigortalrya düşecek hukuki sorumluluklar
pö]-icenin
poliçenin
po]rÇenrn
yrllrk
y]_]r]-K
işbu
isbu
rşou
olay
ola
cerc6vesiİde
has5r
baĞrna
ve
Ve
vrllrk
toplamoa,
hashr
nasar
başrna
oaŞ]_na
toplamda,
ÇerÇeves}noe
çerçÖvesifrde
kapsamrndadrr.
limiti ]__l_e
i]_e S]_n]_r]-a
olarak- teminat
tem]-nat Kapsam]-no.ao]-r.
teminat ]]_m]_t]_
srnrrlr olaraK
başi
başr temanat
Bu-limit po}içe üzerinde belirti]-en teminat limitlerinin içerisinde
kabul edilecekk olup söz konusu limitlerin üzerine eklenmeyecektir.
eklenmevöcektir.
3. Teminat Limiti
Bu sigortanrn yürürlük süresi içinde meydana gelecek
olarak
zararlardan ka}naktanan tazminat taleplÖriyle-ilqili
Sigortacrn]-n sorumluluğu, bu taleplerin araştrrrlmasr, bunlara
kaİşr savunma yaprlmasİ veya bunla-rın bir suİh anlaşma3ryla sona
erdİrilmesi içİn' gerekli mAsraf]_ar]-n tamamr bakrmrnİian, Ölay başrna
ve toplamda poliçede be]-irtilen limiti geçmeyecektir.
Bir talep durumunda, talebin yaprldrğr tarihte geçerli olan
poliçenin teminat limiti ve şartlar]_ esas a]_rnaÖaktrr.
Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağrdaki koşullarla
tek bir olav olarak kabul edi]-ecek ve riziko siqörtac]-va ilk 'vazrlr
tazminat talebinin yaprldrğr anda gerçekleşmiş 6ayrlacİktrr.
a) Tek bır kusurlu evlem veva kaçrnmanrn Vol açtrğr fark]_r
zararlara ilişkin tüfr tazminat talepleri ]aynr-vefa benzer sebepten
kaynaklanan küsurlu eylemler veya k-açrnmalar, huküksal
veya finansal açrdan bağJ-antrlr ofmak kaydryla tek bir eylem
veya kaçrnma o]_arak kabül edi]-ecektir),
b) -Aynr zarara yol açan birden fazl.a eylem veya kaçrnma ve/veya
c) Aiznr tazminat ta]ebinin avn]- police-ile teİninat-altrna alrİıan
bird6n f azJ.a sorum_]_u kişiye T<arşİ yöneltilmiş o]masr.
4. Muafiyet
siqortac]-n]-n teminat kapsamrndaki her bir tazminat talebine
ilİşkin sorumluluğu, ta}minat talebi tutarr ile ta]ebin yerinde olup
olmadrğ]-n]-n araştirr]-masr ve savunulmasana iJ-işkin olarak yaprlan
giderl6rin toplAmınrn poliçe üzerinde belirti]_Ön muafiyet tutarrnr
5şan krsmryla sanarlrdİr.
ş;*
-.]
:#poliçe 12
ğr
-Devam]_
sayfa, L as]-l ve 0
Var-
kop_ya
olarak Cüzenlenmiştir
tri
?,
tj,i
A
ı:adçiu
§
iq*rts' yı sertiği ı-ıiz
i:;;,].,:.,
iç
ın ttşeiık ür eıJerı;.
l].ı;:.ı]iı.ı..,r.,],,ı]]ıi].ı,ı;,:;
tURltİYr(*^***'
İ
Sayfa
:
AilAı}ütu ,Aı{üNiM TüRK §icORTA
,t iij
ı
ü ı]
ı i,i
:
1,:
:i ı ı §İ
ğ
İ..i
i-';
i" i_! i.İ i',
jl
AHADOLu HlzMET ve İ{A§AR
ACE}JTELİĞİ
ru
;i: ]{.İ.iı:ıı .lı,.;ıı. iıjı:,.ji
i, :.ıjııij j'i!ı"ıı,ii.r*
şinrrri
1
İşıruııni ııErrı 1 ı_:ıi"
-
T;
İj;
"t l!}i"}
*
i iJl:Li
i':j{j} §l]ıı'1
,,,
]:ı,,::;
MESLEKİ SORL]MLULUK SİGORTA POLİÇESİ
St]-Snalar
Bu sigorta aşağrdaki durumlardan kaynaklanan tazminat tal-eplerini
karş:-Iamaz;
a) Aşağrda yazıIı tüzel ve gerçek kişilerin öne süreceği t,azminat
ta]ep]-eri;
yönetilen tüzel kişilikler
-Sigbrta]r tarafrndan
kadar yakrnlar]-n]-n ortak olduğu
veya
3.
dbreceye
-Siğortalrnrn
şirketler veva 3.dereceye kadar yakrnlarr tarafrndan ağrrlrk]-r
-Sigortalr
ofaİak kontro1 edilen şiİket ve dİğer tüzel kişilikler
-siqortalr tarafrndan istihdam edilenler.
b) Eedeni zararLar ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin
her tür]_ü netice zararl|
c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçrnma nedeniyle
mevdana q6ıeni]-ecek kar khvbr, r,a.za.T kavbr va da benzerr
heİ türlÜ dolaylr zararLari (netice zar'arLairna) i]-işkin
tazminat talepleri;
d) Sigorta]-rnİn istihdam ettiği kişilere karşr işveren
srfatİyla iş hukuku uyar]-nca ğorumİu tutulabİleceği her türlü
Zararüeyakayrp1ai1Öi1itazminattalep1eri;
e) Kryr ötesi- (bffshoie) veya su altrndaki proje/işlere yönelik
mesleki hizmetlerden doğan tazminat talepleri;'
f) Poliçede be]_irti]_en ıİıesleki faaliyetlb ilqili üst]_enilen işin
tamamr veya bir krsmr için belirleneİı zaman Iimitine
uyulmamasrndan kaynaklanan zarar]-ar]-a ilqili
tazminat talepleri;
g] Verilen özel thahhüt ve garanti]-erden-doğan zararLarla İlgili
fazminat talep]_eri;
h) Bilgisayar yazrlrm ve donanrmr, gömülü elektronik yonga,
gntegre devre ya d.a bilgisayar ek3pman]_ }einde bu]_unmavan
benz6r aygrt v6ya bu ayğrtlara bağrmlr siĞtemlerle
doğİudan
veya dolAfrr olİrak bağlantrsr bulunan, bun]-ardan kayfraklanan
veya bun]_arr içeren hei türlü zarar i
i) Aşağrdaki olaylar sonucunda veya onlarla iJ-gili olarak
doğrÜdan ya_da dÖlaylr olarak oluğan kayrp vey5 zararLara ilişkin
tazmrnat taleııleri:
Savaş, istila, yabancr düşman hareket}eri, ya da savaş benzerj_
operasyonlar (savaş i]-an edilmiş o]_sun olmasrn) ve/veya iç savaş
-- Askeii isvan, haik avak]-anmasİ bovutlarrna uİasan iÖ kaİoasa,
askeri ayaklanma, isyaİl, devrim, askeri qüç ya da zoT kulldnİmİ
Bir kişi ya da bir- örgüt adrna Va da ofrunlh bağ]_antrlr o]_arak
hareket edeİ-ı kişilerin
vaptrklarr terör evtem]erİ. Burada
terör eylemleri - siyasal- aİnaçlar doğrultusÜnda şiddet ku]lanrmr
an]-amrni qelmekte ölup toplüma vev5 top]-umun bİr
bölümı_ine ftorku salmak- niy'etiyle yAprlah şiddet eylemlerj-ni
ır}Ce içermektedİr.
,.t
sü>J
.]l
İ:-]-
^.1
a[
ıGnq,,
,tnoliçe L? sayfa, 1 asrl ve
o
6
-Devamı Var-
olarak düzenlennrşLi/
O kopya
ffi
§*J
ğ*
,
] ;
il,
l'UQK,\'t".hSANKAS!
Savfa
:
5
AıüAIıüLu At{ONih{ TüRı{ siçşnrn şinNrri
;ı i,j,x[;l.*i.* ıillLPi i;;i: ı.Jşİ ii&ili
Aı{AIıOLu xİzurş ve HA§AR İşırıııınİ İiATTı
ACENTELİĞİ
iiŞi_;;
ı
u{İl_iı"; ı'.*,,--"ı
ı ;,::ii.i; l:ı:.:l,] ,'ı1 .İ
..
;j
,;'.':,,'t
İ .,iıı:
] i|.l
,
ıi.l;..:,.,
.._-
MESLEKİ SORUMLULUK SİrcRTA POLİÇESİ
Sigortacrnrn bu istisna hükmü çerçevesinde kapş_am drşr tuttuğu kayrp
veya hasarlarla ilgili her türlü dava veyq takibatta söz konusu
kaİzrp ya da zararıİı teminat kapsamrnda olduğunu ispatlama
vükümlülüğü Siqorta]-rva ait o]-acaktrr.
1 l Poliçede belirti]-en geriye dönüş tarihi ile sigorta
66z]-eşmÖsinin yaprld.rğr-tarİh arasİndaki sürede g6lçekleşen ve
siqortalr nı n l<6n-alsin6 karşr bir tazminat talebi-ile sonÜçlanacağrnr
bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu veya öğrenmekten bilinçli
olarak kaçrndrğr bir olaydan kaynaklanan veya ayn]- süre içinde
ileri 3urUlmU-ş tazminat tİlepler-isigortalrÜ.
-İftira yakaİşr
k)
da'karalama sonucu'meydana gelebilecek zarar:.ar:a
ilqili
tazminat taleplerj-,,
-Doğal
afetler sonücunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin
m) Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme
kurulÜ başkanr veya üyesi srfİtryla*ya da kayyu4ı veyh tasfiye memuru
gibi bir iesmi göİevll srfatryla-gerğekleştiİaiği fhaliyettÖrden
sorumluluklar;
doğan
n) -Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet
sonucu dogan
Sonucu
doğan zararlarla ]_1g]_.l-]_
i}gili tazm]_nat
tazmlnat talepleri;
tarepJ-era;
o) Si
Sigortalrnrn veya çalrşanlarrnrn kasten sebep
o]-duklarr
zararlar ve / veya
veva suç
suc teğkil eden hareketleri -sonucunda doğan
d
ta zminat
talepleii;
p,)
Ticari Ve
ve '// veya endustrr-ye-l
endüstriyel S]-rlarrn
sı rlarrn SaK.lanma
saklanmaınasa, kötüye
) ,l,]-Car]1)
SorumluluK-Lar;
kullanrlmasr sonuöu meydana ğelebilecek zararlar;
6. Sigortalrnrn Yükümlülükleri
a) Sigorta]_r her zaman için surunuş olduğu hizmet]-er i]-e ilqili
olarak doğru ve detaylr kayrt tutacak v6 tazminat talebiy16 ilişkili
kayrtlarr-sigortacr Üe / v6ya temsilcilerinin inceleme vÖ
yaİarlanmasrfra açrk bulunduİacak, Sigortacan]_n talep edebileceği
her türlü bilgi,-yard.]_m.ve imzalİ befan:_ Sigıortac]- veya onun
temsilcilerinĞ veiecektir.
b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamr dahi]-inde, Siqortalrva
yöng}t1l6cek tazminat tal_epleri hakkİnda karar vermÖ ha( ve
yetkisi Sigortac]_ya aittir.
Sigortalr, Sigortac]-nrn bilgisi ve onay]_ olmaksrz:-n| bu poliçe ile
teminat altrn5 alrnan bir zarara ilişkİn tazminat talebihde bulunan
hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da
kuİumlara-kaİşr sorumluluğunu tamamen velza krsmen kebu1 veya ikrar
edemez, tazminat ödeyemez veva tazminata-mahsuben ödemede 6u]_unamaz.
Aksi durumlarrn tespİti dururtunda Sigortalr, sigortadan kaynaklanan
§}ı-itun haklarrnr kaybeder ve sigorta [orumasİndafi hiç bir şÖl<ilOe
\
'-',\
'
;s!,:'iif
,*]J+,
.*
i -
-i
",- -,t
İ,
",I,Ho1]-Çe 12 sayfa/ 1 as]_l ve 0 kopya olarak düzenlenmiştir
-Devam]_ Varf'in-l.
,r}
şünxiyE(*o**^*,
Sayfa
:
t
A$ıADCItu Ar*üiliıt TünK §iüOnTA
ı:
{,+
ğ
İ: i
; l".
1.j i il _İ-li f,
AI\IAOOLU
.,t
ı* {;
xizugr
i;
i. i i i4 P
ı"
ve HA§AR
İşıruırnİ ıınrrı ; l
.,i1 l uj::ı;; /..'j.,i l'. İ',,
"l
:1:' j
i-t "' "i ;:,
,
l'Ji-l, i:l:':,;
l-ı
şinxrrü
ü
l.i';
:i
ACE}JTELİĞİ
MESLEKİ SORUMLULUK SİrcRTA POLİÇESİ
yrararlanamaz.
Sigortacr, bu poliçe konusunu oJ-uşturan tüm tazminat talepleriyle
irğili olİrrak,' kendi yapacağr değÖrlendirmeyi takiben, talebin- kesin
biİ mahkeme kararr i]_Ö -sonuğlanm5san]- beklemek ya da tazminat
talebinde bu]unan kişi ile dilediği zamanda uygun qördüğü tutar
üzerj_nden sulh olmak'konusunda mutlak şekilde-ğöz ğahibİdir.
c) Sigortacr, işbu poliçe kapsamrnda ödemiş olduğu tazminat tutarr
için hukuken Siğortblr yerine geçer ve Sigorta]-rnrn sorum]-ul}rğuna
Açan kiği"ve kurulÜşlara rücu etme hakkrnr
eyfem ve tutumufla yof
k|azanır. Sigorthür, - rücu'hakkrnrn kullanrlıİıasrna yararlr
olabilecek Sigortacrnrn talep edebileceği her türlü bilgi, belge,
yardrm. ve imz5]_r beyanr Sigortac]- veya Önun temsi]-cilerine
VereCeKtır,
1. Başka Sigortalar
Bu siqorta i]_e teminat altrna a]rnan bir sorumluluk, ayn]_ zamanda
başka-bir sigorta rle de temin edilmiş olduğu takdirde- işbu sigorta
diğer sigortalar]-a beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder.
Her halde, Anadofu Sigorta tarafrndan düzen]-enen birden fazLa
polj-çe mevcut bulunmakta J-se, bun]-ardan teminat limiti fazLa olan
dikkate alrnrr ve Anado]_u Sigorta bütün tazminat talepleri
bakrmrndan en fazla bu limite kadar sorumlu olur.
Ek
Mesleki SorumluJ-uk Sigortasr Geoel Şartlarr
FAALIYET KONUSU: GAYR]MENKUL DEGERLEME
TEMİNAT Lİuİrİ
: oLAY BAŞ]NA :
250.000 TL
TÜbİÖbr'?İry ııgnle?İ',rİ3R-3İ ,,G,],ANA.AKTIR
GERİYE DÖNüŞ TARİHİ: 15.04.2008
Yaptrrrm Klozu
Bj_rleşmiş MilleLler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri
tarafrndan yaptrrrm uygulanan ülke]-erin hükümet]eri, bu ü]_keler
uyruklu kişİl-er ve mehğeli şj_rketlerin, bu sigorta bozüeşmesind,e
bAştan itibaren veya sonradİn herhangi'bir şellilde hak sarıini
o]-ma]arr mümkün değildir. Bu ü]kelerİn hüküİıetleri, bu ülkeler
uyruklu kişiJ-er ve-menşeli şirketlerin, bu poliçedb sigorta
ettiren, sigortalr, rehinli alacakl]- veya s-air surette-hak sahibi
o]arak gösterilmiş olması h6]-inde veya 3igorta konusu menfaat
sonradaİ kendilerİne ait olmaya başlAmrş Üeya herhangi bir şekilde
sigortadan doğan haklar kendi]_erine hanöi söl<ilde olürsa olĞun
intikal etmiş bulunduğÜ tal<Oirde dahi, siqorta
__deüredilmiş
3?şirketi heİ vĞya
tüİlü teminat sağİama ve ödeme yukümlürüğühden-\urtulmuş
MuAFiyET
"JegJ
::?o1İçe 12
€
Devam]_
)
sayfa, 1 asr1 ve 0 kopya oJ-arak düzenlenmişti
Var-
ş
P
fı
,i ıı"ııj
*
ı
u İ iı
c rİ ıi'
V
; s*ı:t ı ğ
i
n
i
;
i,:
ı
n t *iek
h
ıı
ı
**,ı* r
i
z^
-!i:i,
1 ijllj
ri,ıRHıyı
i;']|'
,'i'li,i,.,ii
ğ*^r.*r,
Sayfa
:
1
ANADütu Aı{üıtiM TüRK §aGüaTA
jiı
il fi li
ı:i
:
iJ
aHADüLU
i f,i i; !j
ı?4
lc i"
xİzıırr
İı
jl
ü { : iJ P
ue HA§Aft
ACE}JTELİĞİ
ij
şinıtrri
.fu'
İşıemırnİ x*rrı
].
,
,.
unsr-Bxi SoRUMLUr,ux sicoRTA por,içpsi
Aynr Hak Ozel Şartr
Sigorta konusu malrn gerçek ya da hükmi tam ziya. o]-masr
duİumunda sigorta . ettİren/siğorta]-r,tarafrndan- sigortacrdan
tazminat istenmesi, sigorta 6ttiren/sigortalrnrn 5igıorta
konusu mal üzerindÖ bağl<a bir kişinin 5yni hak sahibi
bulunmadrğr hususunda sigortacryİ karşr-güvence vermiş olduğu
anlamrna Öelecektir. Bu ğakdirdÖ sigortaÖr, sigorta
ettiren/sİgortalr ile olan ilişkisifrde, ayni hak sahipleri
konusunda herhanqi bir araştrrma yapmaksrzrn sigorta
tazminatrnr sigoİta ettiren/sigortal-rya ödemek hakkrna sahipkabul edi]-ecek€ir. Ancak, söz konusu Ödemeden sonra üçüncü
kişiler tarafrndan ayni hak sahibi olunduğu ileri sürülerek
taİepte bulunu]-ursa/ - sigorta ettiren/sigoİtalr almrş olCuğu
tazmınatr siqortac]_va iın talepte nakdefr ve defaten-iade
edeceğini kabul ve taahhüt etmİştir.
KLoZLAR
Elementer branş ürünlerinin herhangi birinden (Yeşilkart ve
Yurtdrşr SeyahAt Sigorta poliçelerİ harrç) yürürlükte bir poliçeye
sahip_ olan bireysel_ sigortalrlar}T+z, anlaşma sağ}anan sağlrk
kuruİnlardan indirim]_i 6izmet alabifmbl<teOiİ. Anl5şma sağl5nan sağlrk
kurumlarrnln 1istesine
http : / /vwıw. anado]-usigorta. com .Lr /t-r /urun]-erimiz/ saqlik/siqortalilari
mi z-a- s ag1 i k- kuruml arİnda- indi riml i -hi zme t - s agl anmas i / adre ğ inden
ulaşabilirsiniz .
PRIM ODEMELERI VE POLIÇE IPTAL KLOZU
Bu poliçe uyaranca bir defada ödenmesi gereken prim ile prim
borcunun taksitle ödenmesinin kararlaştrrrldrğr hallerde primin ilk
olarak ödenmesi gereken krsmı_ sözleşme yaprldİktan sonra, en geç
poliçenin teslimi üzerine ödenir.
SJ-gorta priminin ödeme yeri herhangi bir Türkiye tş Bankasr Şubesi,
Anadolu Sigorta Genel Müdürlük veya Bölge Müdüilükleri veya sigorta
sözleşmesifrin kurulmasrnda aracr]-İk etmİş o]-an yetkili acÖntedir.
Prim ödemesi banka.dekontu, makbuz karşrlrğrnda nakit olarak, kredi
kartryla, Türkiye İş Banka3r interaktif işlemleri fatura talİmatr
yönteİni kul]_anrlarak veya havale yaprlarak gerçekleştiri]_ebilir. Bu
sayrlanlar drşrndaki yerlere veya 1rukarrda sayrlanlar drşrnda
yöntemler]-e yaprlan öEemeler, pİim-borcunu ortadan ka]_drİmaz.
Flavale yaprlÖrğr takdirde ilk İırim, havale edilen tutarrn
sigortac]-nan serbest hesaplarrha intikal ettiği anda ödenmiş say]_l]_r
ve sigortacJ_n]-n sorumluluöu da bu anda baslar] Siqorta ettiİen
\*tarafİndan primin ifk takğitinin (peşinatİn) veya-tamamrnrn kredi
-?
.r'r
ğ;a4h
,,
-,r?3
,*tit'
i'o"',
§:Dgliçe 12 sayfa, 1 asJ-l ve O kopya olarak düzenlenmiştir
€ -Devam]_ Var-
ts;,]:
'a
ş
>
ffi
ö
:tş
,,1.ı"ıaıj*ii,§ıqorta.yiseçtiğiniziçinteşekküredErit
ırünxiı,s d,*o*o^*,
ş
Sayfa
:
,\.
Aı*Aı}Otu ANcİ{iiM TÜnK siçonç* şinxrrİ
,t § ıi i}i} l. ij i i,ı ı ıj if ı', §ı i' İ İ {"i ı l İü i $i 1l
*HAİ}OLU ııizuı,r ve İ|A§AR işıruırnİ HATTı : ; ]ı
T
i'
;
:
] ı
il ı
t ı{_ii
i:;
::i_: ,,'.ıi"i i }
" ı
l_;
:; i
'_]
l
-:
4.
:i
.:
i.'', :'
,i
.:.i
:\::
,
ACENTELİĞİ
MESLEKİ SORIIMLULUK SİGORTA POIİÇESİ
tahsil edilmesi için sür6 tanrnmasln]-n kararlaştrrrld:-ğr hallerde,
sigortacan]_n sorum]_uluğu ilk taksitin (peşinat+n) _veya tamamrnrn
kaİarlaştrrrlan günde (redi kartrndan çbl<İlmeşi ile _başlayacaktrr.
Kredi kArtr ile blokeli ödeme halinde, kredi kartrndan prim
alacağrnrn karşrlrğrnrn bloke edifmesi anrnda ödeme yaprlmrş
sayrlrr.
Primin ilk krsm]_n]_ izleyen sonraki taksitlerin hangi tarihlerde
Sigorta 6ttiren bu tarihte
ödeneceği poriçe üzerinÖe belirtilmiştir.
ödeme y5prıİamrş"olursa temerrüde düşeİ ve sigörtacr temerrüde ilişkin
haklarİnİ kulİanarak sigorta sözleğmesini feshedebilir.
Prim borcunu ödemekte temerrüt sebebiyle sigorta sözleşmesinin
feshedilmesi ha}inde, sigortac]-n]-n soİumlulÜğunun deyqün ettiği
süreye tekabül eden Prirn-gün esas]- üzerinden-hesap edilerek fazlasr
sigoİta ettirene iad-e ediIir.
Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştrrrldrğr hAllerde,
rılıko gbrçekleşince, ödenecek tazminata veya bede]-e İlişkin
primJ-erin tümü muaccel olur. . . .
Sigorta kapsamrna girecek veya giren kişiler, ilgi]-i belgeleri
imİalamakl-a risk d6ğerlendirİıesİ yaprlabilmesi v6 tazmin5,t
başvurularrnrn sonuğlandrrrlabilmÖsİ amacryla sağlrk bilgilerinin,
siğortalrlrk kayrtlar]_n]_n ve diğer bilgiJ_eİin Siğorta Bilgi ve
Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosya]- Güvenlik Kurumundan, Sağlrk
Bakan]rğrndan, sağlrk kurum ve kuruluşlarrndan ve siqorta
bahğe konu bilgi ve
şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki
kayrtlarrn SBGM, sigorta şirketleri ve itgili mevzuatta
yefl<ilendirilen' merÖiüer İ:-e paylaşrlmas]-na T:,za göstermiş sayrlrr.
Tüketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun ve bağl]_ mevzuat hükümleri
gereği; sigortavr ticari veva mes]-eki amaçlar]-a vapt]-rm]-ş olmavan
itunetici niteüiğini taşryair) Sigorta Ettiren, sözleşme kuruldüktan
sonra herhangi bir gerekçe qıöstermeden ve cezai şart ödemeden
finansal hizıİetlere ilişkin-mesafeli sözleşmelerde 14 9ün, taksitli
satrş sözleşmelerinde 7 'gün içerisinde cayİıa hakkrnı l<Ürrhnani]-ir.
Calzma hakkr bildiriminin,- www. anadolusigoİta . com. tr adresindeki
bevan formu doldurularak veva açrk bir bevan ile
bilgi Ganadolusi gorta . com. tr* adresine i letİlmes i gerekmektedir .
Geçerlilik süresi bir aydan az mesafeli sigorta sözleşmelerinde ve
siğorta ettirenin onayr ile sigorta temina€]-n]-n başladrğr taksitli
sigorta sözJ-eşmelerinde cayma hakkr ku]_lanrl afllaz. Taksitli sigorta
,söZleşmelerinde, ilk taksiti ödeyen sigorta ettirenin sigorta|]rLeminatrnrn başlamas]-na onay vermiş o1duğu kabu]_ edi]_ir. -Mesafeli
-
.^J§eı,
..".-ı&ı*.'
§]g:*,
;:j,-'*4
.{i
:,:*Pgriçe 12 sayfa/
t -Devam]_ Var-
İ
1 as]-l ve 0 kopya olarak Cüzenlenmiştiq
d
ğ,
ry
jiıeıjşlıl
5tqııi.i
iıı scüiığıı};.j, iüıl] t*şekhür Ecç,ri;,
rüRıqiye
İ
ruu**r"*,
Sayfa
:
sHAüüİ.u
,i
İÇ
ji
i}
i:
:.
Lİ
üeilOİ,ğİM
i
ü.j
:;
ıj
$f
s ii
TÜRK §İ$üRTA şİnxErİ
i: ı: {i iİ ğ, § iJ .
t.
ArüAüOLü HİuMxT ve HA§frH
ACENTTELİĞİ
işırıııEreİ
ı*ATTü
:
,:,,,
MESLEKI SORL]MLULUK SIGORTA POLTÇESI
nilOl_r:-minin Ülaşmasr sonras]_nda iade bdilecektir. Zoİunlu
sigorta]-arda özel mevzuat hükümleri uygu]_anrr.
ünüN TANITIM
izNi
Eiyat avantaj]arrmrzdan, kampanya]_arrmrzdan haberdar etmek,
ha3arlarınızİ daha hızrı ödeVebİlmek ve size cazip frrsatlhr
sunabi]_mek
bilgilendirmek, krsaca size daha hrzlr ^ve iyi hizmet
vgrePl]mek 1e}n
içrn IznLnIzL istiyorvz. .SMS, e-posta, telefon
aiacrlrğı
rle bilgilendirme, kampanya,
ürün/hizmet
mesaj]_arrnr
tah:_trmr
ücretsiZ almaya devam -etmök, izin bilgilerinizi güncell_emek için
hÇtps i / / oırınö. anadolusigorta, com. tr /6ireysel adİesimiz izerinden
bizimle
iletişim kurabilİrsiniz.
SİBER SA],DIRT isrisNa KLoZU
İşbu_ sigorta poliçesinde bilgisaydT ı bilgisayar sistemleri,
yazrlrm-R5ogrbmlair, . kötü_ niİetlİ yhzrlrıİ)urİ bilgisayar
virüsü , bilgisayar iş]_emleri veva-benzeri elektrÖniksistemlerin doğrüdan üeya dolayli olarak sebebiyet verdiği
veya katkrda bü]-unduğu ireya sö2 konusu program/3istemlerİn
zarar verecek şekilde_ kul]-anrmrndan kayhaklanan hasar, kayrp,
sorumluluk ve harcamalar teminat haricıdir.
*}
ğ.a-*tı
,:iğ,^
fu,gt
q*r.
wfuı.!
{Allit!.,
|"i§,]j,
,:
,..
sayfa/ 1 as]-l ve 0 kopya olarak
L:Pqliçe L2
Var-
,.}",,,:"
...}-!
1
ı
-
t
sn
-Devaml
Cü
zenlenrniştir
ç
,rünxivş
ğİ
uo**^=,
Sayfa
10
Aı{ADCItt AıüOı{üM rünx siçonr* şinxnri
l |j ; ıJ |i A ii il ]: i, l; l.i ij,s, it Y
,ş, l,ı i. ij *L
l.
:
Aİ{ADotuHizılETveHAsAniştEııtERi
HATTl:l,ı.,,]_,t,
'i .:
,:_,l1,1a."]":]i]
ji,!,,,:,:
i
,ı :
]
ecgı.IrnT-,iĞi
eoliçusi
ı,,ınsr-nxi SoRuMLUr,ux sicoRTA
öııınıur,i UyARILAR
Poliçe
Kapsamr:
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, sigorta ettirenin ve
siqortafrnrn kendi açrklama]-Arrna dayanArak ve beyanlar]-n]-n
düzenledrği iş6u poliçede b-elirtilen
doğruluğuna güvenerek
gür7enceleri, -poliçede sayrlan v6 poİiçe- ile-birlikte sigorta
6ttirene teb]_İm edilen gÖnel şartİar,'özel şartlar, k:ol:.ar ya da bu
bi]_gilerin yer aldrğr üiün kitapçrğr çerçevesinde sağlar. Siğorta
sözleşmesi ğerçevesinde yararlahabileceğiniz teminatIar, satin almrş
olduğunuz ve pofiçede belirtilmiş bulunan teminatlar]-a srnrrlıdrr.
Size-verilen'ürün'kitapçrğrnda satrn almrş olmadrğLnlz bazı
teminatlara ilişkin açİkl5malar da yer alİyor olabilir. Hangi
teminatlardan yArarlanma hakkrna sahip oldÜğunuz hususunda Ürün
kitapçrğr deği1 yal-nızca poliçe esas Lutula6aktrr. Sözleşme
yaprldrğr srrada sigorta ettirenin beyanr üzerine prim indirimine
hak kazrlmı-ş o]an hususlarrn hasar halinde belgelenmesi zorunludur.
Aksi takdirde ödenecek hasardan, Sigorta Genel-Şartların]-n ilqili
maddesi uyarrnda prim indirimi Öranİnda kesinti"yaprlacaktrr. İşbu poliçe ile sigorta}rya sağlanan sigorta teminatr, poliçede ve
sigorta genel ve özel şartlarrnda temin5ta dahi]_ oJ_duğu-belirtilmiş
o15n husÜslarla srnrrlİdrr. Teminata dahil olduğu açr[ça öngörülmüğ
bulunan hallerin drşrndaki hiç bir ha1, teminat-drşİnda kal5n hallÖr
arasrnda.ayr+q+ sayrlmrş olmasa dahi, kesinlikle sigorta korumasr
alt]-nda degr-ldr_r.
Sigorta
Ödemelerinizi;
* MakbuzPrimi
karşrlrğr
kredi kartr talimat:- ile acentenize,
* Türkiye İş"Banft.asrveya
İnteraktif
işlemleri fatura ödeme talimatr ile,
* Türkiye Iş Bankasr Şubeleri aracrlrğı
ile,
* DoğruÖan Anadolu Siğorta'ya yapabi]_İrsini2.
Hasar tazminatr ödenirken, kalan prim borcunun tamamr tazminattan
düşülür.
Ödemenin Belgelendiri]mesi
Ödemeleriniz-karşrlrğrnda tarafrn:'za verilen, tüm makbuz ve benzeri
belgelerin, hasarrnı2ı.n ödenmesinde şirketimize lbrazı zorunludur.
Önerilerinizi'www.anadolusigorta. com. tr' adres]i web sitemizdeki
'Bilgi Hattr'
bölümünden
:
bizlere iletebilirsiniz.
kapsamrna girecek veya giren kişiler, irgiri belgeleri
TSrqorta
jtJL
':U-,
."\ı '
L-Pcliçe 12 sayfa/ I asrl ve O kopya
{
-Devam]_ VaT-
01 aTak
Cüzenİenmiştir"
\.İ'
g
;"J
ğ
Aıüdüıu
§
ıq*rte'i,; ıççiışi
rı
ı
:
;ç
iıı ı*ş*itiıü
t-
eıjşi" i z.
ıünr.!yş d *^*n^u,
byfa
:
11
,----,--,.?}ffi4lyi,
ğHA§OLu AHOr*lM rünx siçonş* şinıteri
İil'1
ı ı; * tl ılı i ı"i ı rt 1ı Lİ fi ;i i* i, i ı ]
{,,
1.Ç
{ü J1.
AHAğOLu İtizı,İET ve lİA§&R
ACE}ITELİĞİ
İşırııınni xarşı i
i.,l
,
MESLEK] SORUMLULUK STGORTA POLIÇESI
başvurularrnrn sonuğlandrrrlabilmÖsİ amacryla sağlrk bilqilerinin,
siğortalrl:_k kayrtlAr]_n]_n ve diğer bilgi]_eİin Siğorta Bilgi ve
Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal Güvenlik Kurumundan, Sağlrk
Bakanlrğrndan, sağlrk kurum ve kuruluşlarrndan ve siqorta
edİnilmesine ve şirket"nezdindeki bahğe konu bilqi ve
şirketl6rinden
kayrtlarrn SBGM, sigorta şirketleri
ve irgili mevzuatta
yetkilendirilen merÖi]_er ile paylaşrlmasrna rLza göstermiş sayrlrr.
Tüketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun ve bağl]- mevzuat hükıım]-eri
gereği; sigortayr tj-cari veva mes]-eki amaçlarla yapt]-rm]-ş olmayan
(tui<6tİci fiiterİŞini taşryafi) Sigorta Ettİren, s6zleşme İuruldÜktan
sonra herhangi bir gerekçe gösteimeden ve cezai şart ödemeden
finansal hizmetlere ilişkin-mesafe]i sözJ-eşme]-erdle 14 9ün, taksitli
1 gün içerisinde cayma hakkrnr kül]_anabilir.
satrş sözleşmelerinde
"bildirimininİ
Cayma hakkr
www. anadolusiqoİta. com. tr adresindeki
beyan formu dolduru]arak'veya açrk bir beyan ile
bilqi Ganadolusigorta . com. tr- adresine iletİtmesi gerekmektedir .
Geçerlilik süresi bir ay+an az mesafeli. sigorta sözleşme]_erindç. ve
sigorta ettiren]-n onay]_ rle sigorta teminatanan başlad:_ğr taksitli
siğorta sözleşmelerinde ca\rma 6akkr ku]_lanrlamaz. faksiİli siqorta
söZleşmelerinde, ilk taksrti ödeyen sigorta ettirenin siqortateminatan]-n başlamas]-na onay vermiş o]duğu kabul edilir. -Mesafeli
tutarr, cayma
ş+gq|ta sözleşmelerinde tahsil ediİen prİm
bildirrminin
ulaşmasr sonras]_nda iade -edilecektir. Zoİun]-u
sigortalarda özel mevzuat hükümleri uygu.]-anrr.
ünırN TANTTIM izNi
Fiyat_ avantaj larrmrzdan, kampanyalarrmrzdan haberdar etmek,
hasarlarınız1 daha hız1ı ödeVebİ]_mek ve size cazip frrsatlhr
sunabilmek 1e}n bi}gilendirmÖk, k:-saca size daha hrzlr ve iyi hizmet
ygrep++mek içrn LznInLzL istiyorüz. SMS, e-posta, telefon aİacılrğr
ile bilgilendirme, kampanya, Ürün/hizmeL tahrtrmİ mesailarrnr
ücretsiZ a]_maya devam "etmek; izin bi]_qilerinizi qünce]_Iemek icin
|rÇtps , / / onlıne . anadolusigorta, com. Lr /6ireyse1 adİesimiz üzerinden
bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Zorun]u poliçeler drşrndaki kredi kartr tahsilatlarrnda
Maksimum
özellikli
bir kart ise , Maxipuan: Z
ffi
.aüü
.Jı
ı_:
.:
(:İı]
''
sİ{4/i,.
1.
,ll
'''u.,
ıi'tlt'
$*,t
]'
§
3
ıF
J
9
rünni-ş §
ğ
uo*^,os,
0r 5

Benzer belgeler

Birimine teslim edilecektir" 5ekilde "Teknik $artnameye Cevaplar

Birimine teslim edilecektir" 5ekilde "Teknik $artnameye Cevaplar erkrg aJ;"=ilrc )T):yaktagrk g,d J iuu, daha az (44) 'v'e vs"e Kopya gozrinrirttigti:En cozrinrirlii6ii:Fn faz. faz,, Ann - nin 6OO * OdO OJil Sopyr "^J Fnfnlznni maalla-,.1\r^r:^ ir-r:

Detaylı

僻鶯驚即葦 卜i - [email protected]

僻鶯驚即葦 卜i - imidb@ikc.edu.tr gё re kurulmu§ tiizel ki§ i orta言 l bulunan i§ o■ akhklarl vcya konsorsiyurlllar taraflndan sunulan ve yabancl dilde diizenlcncn belgelerin tcrciimelerinin, Tiirkiye'dcki ycminli terciimanlar taraf...

Detaylı