Copyright - LY Firmengruppe Kuru buz bizde her zaman taze S1v1

Transkript

Copyright - LY Firmengruppe Kuru buz bizde her zaman taze S1v1
Copyright - LY Firmengruppe
Kuru buz
bizde her zaman taze
S1v1 karbondioksit, yakla_1k 20 bar ve yakla_1k -20° C ko_ullar1nda bir alçak bas1nç tank1nda stok edilir.
Bir topaklama silindirine enjekte edilirken, soutma ve ortam bas1nc1na getirme s1ras1nda karbondioksit
gaz1 ve karbondioksit kar1 meydana gelir. Yakla_1k -78° C'deki bu kar, s1k1_t1r1larak akabinde bir kal1pla
preslenir. Bu s1rada yakla_1k 3 mm çap1nda ve 10 mm uzunluunda kuru buz topaklar1 olu_ur. />/> Kuru
buz, geni_ kullan1m olanaklar1 içeren büyük bir seçenek yelpazesi sunar. 0laç sanayi, kimya veya g1da
maddeleri endüstrisi gibi sektörler için don¬mu_ CO2, vazgeçilmez bir soutma maddesidir! />/> LKY
Kältetechnik, kuru buzu topak, külçe veya plaka biçimlerinde sat1_a sunar. Ürünler, 10 kg'den itibaren, esnek
kapasitelere sahip özel strafor izolasyon kutular1nda gönderilir. Büyük miktarlardaki sipari_ler, 600 kg
kapasiteye sahip özel kuru buz konteyn1rlar1nda gönderilir.
Kuru buz tekniinin avantajlar1: ..................................
•
• Kuru buz topaklar1n1n sertlii fazla deildir.
• Bu yüzden hassas yüzeyler de kuru buzla temizlenebilir. Kuru buz s1kma yöntemi ¬süreç
parametrelerinin temizlenecek yüzeylerin özellik-lerine göre dei_iklik göstermesi sayesinde uyum salar.
• Kuru buz topaklar1, çevreye zarar veren ¬organik çözelti maddeleri ve halojenli hidro¬karbonlar1n
yerine geçer.
• At1k olarak geriye sadece ç1kan kir kal1r.
• Kuru buz s1kma granülü geriye at1k b1rakmadan süblimle_tirilir.
• Temizlenecek tesisler, temizlikten dolay1 sadece k1sa süreli devre d1_1 kal1rlar.
1/1