psikolojik antropoloji dersi final sınavı

Transkript

psikolojik antropoloji dersi final sınavı
PSİKOLOJİK ANTROPOLOJİ DERSİ FİNAL SINAVI
1. “Altı farklı kültürde yaş, cinsiyet, ortam ve kültürel farklılıkların çocuk davranışları üzerindeki
etkilerini araştıran (1963) John ve Beatrice Whiting, örneğin oğlanların kızlara göre daha fazla saldırgan
olması ve daha az beslenip bakılmasının kültürel farklılıkla değil ancak evrensel biyolojik benzerliklerle
açıklanabileceğini iddia etmişlerdir.” Yanlış
2. “İnsan etolojisi yaklaşımı, insan davranışlarının hayvanlardan tamamen farklı olarak, yani evrimle
ilintili uyumsal örüntüler yerine yaş, cinsiyet ve kültür gibi farklı bileşenlere dayanarak
çözümlenebileceğini kabul etmektedir.” Yanlış
3. “Makaklar arasındaki anne-bebek etkileşimine dair davranış örüntüleri, insanoğlundaki anne-çocuk
etkileşimiyle güçlü benzerlikler taşımaktadır.” Doğru
4. Genetik kalıtım ve insan davranışları arasında doğrudan bir ilişki kurmaya yönelen ve özellikle grup ve
toplumsal cinsiyet farklılıklarını doğuştan ve görece değişmez olarak yorumlamaya eğilimli siyasî
muhafazakârlar tarafından savunulan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Sosyobiyolojik yaklaşım
5. “’Bastırılmış olanın geri dönüşü’ ifadesi, ortodoks (geleneksel) Freudyen yaklaşımda bir bireyin (veya
toplumun) hayatında bastırılmış psişik materyallerin beklenmedik bir anda patlama eğilimi göstermesi
anlamına gelmektedir.” Doğru
6. Herhangi bir toplumun kültürünü cinsel içgüdülerin bir tezahürü incelemeye yönelen ve “insan türünün
sadece çocuk olarak kalmak için (yani çocukluk fantezilerini gerçek dünyada başarmak için büyüdüğü”
tezini ortaya atan Freudyen antropolog ve psikanalist aşağıdakilerden hangisidir? Géza Roheim
7. “Aşırı Durumlar Karşısında Birey ve Kitle Davranışı” (1943) başlıklı makalesinde çeşitli insanlar
üzerinde kampların etkisi ve uzun süreli hapsedilmenin sonuçları üzerine gözlemlerini paylaşan ve özellikle
Nazi kampındaki esirlerin üç yılın ardından kamp dışındaki insanlara ve olaylara dair tüm ilgilerini
yitirerek dış dünyaya geri dönmeye karşı bir korku geliştirdiklerini iddia eden araştırmacı aşağıdakilerden
hangisidir?Bruno Bettelheim
8. Alan Dundes’ın (1962) “dünyanın bir erkek tarafından dışkılanarak yaratılması” fikrine dayandığını
belirttiği Kuzey Amerikan yerlilerine ait mitin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Küçük bir hayvanın bir miktar dışkıyı yukarı çıkarmak için denize dalması
9. Melford Spiro’ya göre, aşağıdakilerden hangisi Burma toplumunda uzun süreli gerilim altında psikotik
olmaya meyilli bireylerin hayatlarını olağan biçimde sürdürmeleri için kültürel olarak işlevsellik arz eden
seçenektir? Manastır hayatı
10. Aşağıdakilerden hangisi, psikolog Erik Erikson’un psikoseksüel gelişim evreleri kuramına göre,
bebeklerin altı aylıkken girdikleri ve karakteristik faaliyeti ısırma olan ‘oral-içe alıcı’ evrede, çocuklar
hangi duyguları öğrenirler? Güvenme ve kendinden emin olma
11. Yandaki tabloya göre A ve B olayları/olguları
arasındaki ilişki nedir?
Kuvvetli negatif korelasyon
A
B
+
-
+
3
37
55
5
12. Aşağıdakilerden hangi ikili, Çocuk Yetiştirme ve Kişilik (1953) başlıklı çalışmalarında yaptıkları
araştırmaya göre, bir toplumda oral sosyalleşme kaygısıyla (nevrotik-psikotik) rahatsızlığın oral
açıklamaları arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu iddia etmiştir? Whiting ve Child
13. “Kültürlerarası korelasyon yaklaşımının merkezi ABD’deki Yale Üniversitesi olmuştur.” Doğru
14. “Beraber yetişen kız ve erkek çocuklarının ilerleyen yaşlarında birbirlerine cinsel bir yakınlık
hissetmeyeceği” iddiasını savunan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir? Edward Westermarck
15. Aşağıdakilerden hangisi ‘sosyal yapı ve kişilik’ ekolü kapsamında yer alan yaklaşımlardan biri değildir?
Durumculuk (Situationalism)
16. Marksist kuramda, kapitalist sistem içerisindeki koşullar nedeniyle, işçilerin ürettikleri metalardan,
üretim sürecinden ve kendi kendilerinden uzaklaşması, hangi kavramla ifade edilmektedir? Yabancılaşma
17. Aşağıdakilerden hangisi “farklı sosyal sınıflara has çocuk yetiştirme pratikleriyle belirli kişilik tipleri
arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelen” araştırmacılardan biridir? Urie Bronfenbrenner
18. G. H. Mead ve C. H. Cooley gibi isimlerin çalışmalarıyla ortaya çıkan, ve ‘kişiliği başkalarıyla kurulan
ilişkilerin bir sonucu olarak sürekli biçimde yeniden yapılandırılan dinamik bir unsur’ olarak gören ekol,
aşağıdakilerden hangi üniversitenin adıyla anılmaktadır? Chicago Üniversitesi
19. The Presentation of Self in Everyday Life (Gündelik Hayatta Benliğin Sunumu) (1959) isimli kitabıyla,
“benliği tiyatro sahnesine benzettiği gündelik toplumsal yaşamda sergilenen değişken rollerle analoji
kurarak açıklamaya çalışan” sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Erving Goofman
20. Zihinsel ya da fiziksel özürlü, veya mahkûmiyet yaşamış bireyleri araştırdığı Stigma (Damga) (1963)
isimli kitabında, Ervin Goffman, tüm sosyal örgütlenmenin temelinde aşağıdakilerden hangisinin
bulunduğunu iddia etmektedir? Suç