kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd

Transkript

kurumlar vergisi beyannamesi - Ünye Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd
1010
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
ÜNYE VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNEM TİPİ
Yıl
2014
Yıllık
Onay Zamanı :
19.05.2015 - 11:02:04
Düzeltme Nedeni :
GECİCİ VERGİNİN MAHSUBU
Vergi Kimlik Numarası
6230301725
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
ÜNYE SİGORTA ARACILIK HİZMETLE
Adı (Unvanın Devamı)
Rİ LTD.ŞTİ.
Ticari Bilanço Karı
850
6660452
82.986,15
Ticari Bilanço Zararı
0,00
Kar ve İlaveler Toplamı
82.986,15
Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
0,00
ZARAR
0,00
KAR
82.986,15
Diğer Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları
0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
82.986,15
Dönem Safi Kurum Kazancı
82.986,15
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı
Genel Orana Tabi Matrah
0,00
0,000000
0,00
0
82.986,15
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
0,00
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı
0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Kurumlar Vergisi Matrahı
82.986,15
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
16.597,23
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü
Tutarı
Ödenen Geçici Vergi
1.180,49
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
1.180,49
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım
0,00
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi
15.416,74
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi
0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
0,00
İadesi Gereken Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
112,40
Kazancın Tespit Yöntemi
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
6230301725
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
25823467670
Soyadı, Adı (Unvanı)
ÜNYE SİGORTA ARACILIK
HİZMETLE
Rİ LTD.ŞTİ.
TERZİOĞLU
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
ÖMER
[email protected]
İrtibat Tel No
850
6660452
İrtibat Tel No
362
4315836
EK BİLGİLER
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a)
0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3)
0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi
0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi
0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası
0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı?
Hayır
Tam bölünme yapıldı mı?
Hayır
Devir yapıldı mı?
Hayır
Hisse değişimi var mı ?
Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı?
Hayır
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir
0,00
Gider
0,00
Finansman Giderleri
0,00
Amortisman Giderleri
0,00
EKLER
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
AKTİF
Açıklama
Önceki Dönem
(2013)
Cari Dönem
(2014)
I. Dönen Varlıklar
177.110,72
368.176,75
. A. Hazır Değerler
129.602,04
231.992,30
. 1. Kasa
58.056,03
231.992,30
. 3. Bankalar
71.546,01
0,00
. C. Ticari Alacaklar
47.508,68
117.687,06
. 1. Alıcılar
47.410,89
117.589,27
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar
. D. Diğer Alacaklar
. 1. Ortaklardan Alacaklar
97,79
97,79
0,00
18.497,39
0,00
18.497,39
II. DURAN VARLIKLAR
52.637,72
57.392,21
. D. Maddi Duran Varlıklar
52.637,72
34.101,82
. 5. Taşıtlar
75.000,00
41.500,00
. 6. Demirbaşlar
12.427,91
22.758,01
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)
34.790,19
30.156,19
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0,00
7.240,29
. 5. Özel Maliyetler
0,00
1.440,00
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0,00
5.800,29
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
0,00
16.050,10
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler
AKTİF TOPLAMI
0,00
16.050,10
229.748,44
425.568,96
PASİF
Açıklama
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Önceki Dönem
(2013)
Cari Dönem
(2014)
7.022,07
35.901,79
. A. Mali Borçlar
0,00
12.672,80
. 1. Banka Kredileri
0,00
12.672,80
. C. Diğer Borçlar
0,00
1.613,50
. 5. Diğer Çeşitli Borçlar
0,00
1.613,50
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
2.347,33
21.615,49
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar
1.006,55
19.078,93
663,98
1.859,76
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş
676,80
676,80
. G. Borç ve Gider Karşılıkları
4.674,74
0,00
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
5.073,75
16.597,23
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer
399,01
16.597,23
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
0,00
100.551,88
. A. Mali Borçlar
0,00
100.551,88
. 1. Banka Kredileri
0,00
100.551,88
V. Öz Kaynaklar
222.726,37
289.115,29
. A. Ödenmiş Sermaye
200.000,00
200.000,00
. 1. Sermaye
200.000,00
200.000,00
. C. Kar Yedekleri
566,08
566,08
. 1. Yasal Yedekler
566,08
566,08
. D. Geçmiş Yıl Karları
8.491,21
28.786,22
. 1. Geçmiş Yıl Karları
8.491,21
28.786,22
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
6.625,93
6.625,93
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
6.625,93
6.625,93
. F. Dönem Net Karı (zararı)
20.295,01
66.388,92
. 1. Dönem Net Karı
20.295,01
66.388,92
229.748,44
425.568,96
PASİF TOPLAMI
GELİR TABLOSU
Açıklama
Önceki Dönem
(2013)
Cari Dönem
(2014)
A. Brüt Satışlar
0,00
242.832,22
. 3. Diğer Gelirler
0,00
242.832,22
C.Net Satışlar
0,00
242.832,22
D. Satışların Maliyeti (-)
80.341,08
147.648,08
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)
80.341,08
147.648,08
-80.341,08
95.184,14
E. Faaliyet Giderleri (-)
71.821,33
0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
71.821,33
0,00
-152.162,41
95.184,14
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
171.112,05
3.200,00
. 4. Komisyon Gelirleri
171.112,05
0,00
0,00
3.200,00
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
291,00
0,00
. 1. Komisyon Giderleri (-)
291,00
0,00
H. Finansman Giderleri (-)
189,87
15.397,99
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
189,87
15.397,99
18.468,77
82.986,15
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
9.249,99
0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
9.249,99
0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
2.350,00
0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
2.350,00
0,00
25.368,76
82.986,15
5.073,75
16.597,23
20.295,01
66.388,92
Brüt Satış Karı veya Zararı
Faaliyet Karı veya Zararı
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar
Olağan Kar veya Zarar
Dönem Karı veya Zararı
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Dönem Net Karı veya Zararı
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
Genel
Y.
Kanuni
Md./ Kurulu Ortak
Temsilci
Müdür Üyesi
*
*
*
*
Vergi Kimlik
No
Soyadı /
Unvanı
Adı /
Unvanın
Devamı
İkametgah Adresi
TC
Kimlik
No
İrtibat
Telefon No
Hisse
Oranı
8400224907 TERZİOĞLU
İSMET
LİSELER MAH.NİKSAR CD NO:127 ÜNYE
65782094562
4523240666
87,50
TERZİOĞLU
EMİNE
LİSELER MAH.NİKSAR CD NO:127 ÜNYE
54388474182
4523240666
12,50
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Açıklama
USD($) TL Karşılığı
EURO(€) TL Kaşılığı
Diğer Döviz Cinslerinin TL
Karşılığı
I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000
0,0000
0,0000
. 1.Kasa
0,0000
0,0000
0,0000
III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000
0,0000
0,0000
V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
0,0000
0,0000
0,0000

Benzer belgeler

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6

kurumlar_01_2011_12_2011_mavılım_elektro_6 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve

kurumlar vergisi beyannamesi - Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah

Detaylı

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI ORTAKLARINA başlığının bulunduğu bölümde ilgili taahhütnameye online olarak onay vermeleri gerekmektedir. Polis Bakım ve Yardım Sandığına henüz ortak olmayan ve ortak olmak isteyen Emniyet Mensuplarının bu sig...

Detaylı

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÖNEM TİPİ

Detaylı

İndir

İndir KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

2017-emlak degerleri-emlak68_ek

2017-emlak degerleri-emlak68_ek 68 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ EKİDİR 2017 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL BİNALAR

Detaylı

to the file installed

to the file installed KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi O...

Detaylı

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group ÜNYE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı