T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık

Transkript

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık
T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
SAYI : B.13.1.SGK.0.1/GSS/207
KONU : Sağlık Uygulama Tebliğine ek Genelge
25.06.2007
GENELGE
2007/ 54
Bilindiği üzere, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 15/06/2007
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.
22/06/2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 1. Maddesinde yer
alan “ Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmüne
istinaden; aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
1. Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları
Listesi’ne” (EK–2/A) “150. Esomeprazol” etken maddesinin kaydı “UH-P” olarak, “151.
Rabeprazol” etken maddesinin kaydı “KY” olarak düzeltilmiştir.
2- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları
Listesi’ne” (EK–2/A) “190. Alfa Lipoik Asit” etken maddesinin “Periferal Diabetik
Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve
rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve
metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin
düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli
ödenir” kaydı ilave edilmiştir.
3- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları
Listesi’ne” (EK–2/A) “191. Valgansiklovir” etken maddesinin “yalnızca CMV
endikasyonunda EHU” kaydı ilave edilmiştir.
4- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları
Listesi’ne” (EK–2/A) “192. Pantoprazol” etken maddeli ilaçların 20 mg. formlarının “H.
pylori” endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda
kullanılması” kaydı ilave edilmiştir.
5- Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek
İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/B) “42. Ziprosidon” etken maddesinin ampul formu (madde
12.7.2’ye göre) ilave edilmiştir.
6- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık
Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “65. Teriparatid” etken
maddesinin “65 yaş üstü kadınlarda; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2
veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6
ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin
devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının
bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi
süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman
hekimler tarafından da reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.” kaydı ilave edilmiştir.
7- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık
Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “66. Silostazol” etken
maddesinin “1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak
hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan
hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik
eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp Damar Cerrahi
uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete
edildiğinde bedeli ödenecektir.” kaydı ilave edilmiştir.
8- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık
Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “67.Pegaptanib Sodyum”
Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve
renkli resim rapora eklenerek, klinik koşullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon
uygulanabilir.” kaydı ilave edilmiştir.
9- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık
Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “68. Efalizumab (madde
12.7.1’e göre)” ve Tebliğin “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve
subkutan metotreksat kullanım ilkeleri” başlığına “Efalizumab” etken maddesinin eklenmesi
ve aynı başlıklı maddenin sondan dördüncü fıkrasına “Efalizumab; psoriyazis hastalığının
tedavisinde hastanın klinik durumuna göre öncelikle topik tedaviler (topik steroidler, topik
….. v.b.) bunlardan cevap alınamadığında sistemik tedavilerin (retinoik asit, metotreksat v.b.)
kullanılması ve bu tedaviden de cevap alınamaması durumunda bunların belirtildiği
Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Dermatoloji uzman hekiminin
bulunduğu en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile yalnızca dermatoloji uzman
hekimlerince reçete edilebilecek, 6 aylık sürede tedaviye cevap alınması durumunda,
tedavinin devamı için, bu durumun bir sonraki ilaç kullanım raporunda belirtilmesi
gerekmektedir. Rapor süreleri 6 ayı geçmeyecektir.” kaydı ilave edilmiştir.
10- Tebliğin 12.7.2. “Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı
maddesinin (b) bendine “Sertindol” etken maddesi ilave edilmiştir.
11- Tebliğin 12. 7. 14. “Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin (c)
bendinin (2) numaralı alt bendine “İbandronik Asit” etken maddesi ilave edilmiştir.
12- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan “WIN-Rho
SDF Flakon 1500 IU” isimli ilacın eşdeğer grubu E370A olarak değiştirilmiştir. Sadece ITP
endikasyonunda eşdeğer grubunda değerlendirilmemesi için eczane provizyon sisteminde
düzenleme yapılacaktır.
13- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan ilaçlardan,
iskonto oranlarını artırma taleplerinde bulunulanlar, barkod numaralarında değişiklik olanlar,
eşdeğer gruplarında düzenleme yapılan ilaçlar için, bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede
belirtildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.
14- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/D) bu Genelgenin eki
(EK-2) sayılı listede yer alan ilaçlar ilave edilmiştir.
15.Bu Genelge ekleri ile birlikte 26/06/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
EK: 2 adet liste
EK-1
H
I
A08767
A00088
8699556691163 %3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA
A00090
8699556691255 %3 HIPERTONIK NACL 250 ML SOL (ECZ SETSIZ TORBA
A00091
8699788695243 %3 HIPERTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETLI SISE
A08768
8699788690248 %3 HIPERTONIK NACL 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ SISE
%3 HIPERTONIK SODYUM KLORUR 150 ML SOL (BIOSEL
8699788691559 SETLI TORBA)
%3 HIPERTONIK SODYUM KLORUR 150 ML SOL (ECZ
8699556691149 SETLI TORBA)
%3 HIPERTONIK SODYUM KLORUR 250 ML SOL (ECZ
8699556691248 SETLI )
8699570570147 A-FERIN PLUS 100 ML PED SURUP
8699823980075 ANTI RHESUS D 1.000 IU 1 FLK
8697425560077
8699519700031 ASIDOPAN PLUS 540/20 MG 200 ML SUSP
8699579090141 AZOMAX 500 MG 3 FTB
8699828090625
8699708340253 CONTRACTUBEX 50 GR JEL
8699673098067 CYNT 0.2 MG 30 FTB
8699673098074 CYNT 0.3 MG 30 FTB
8699673098081 CYNT 0.4 MG 30 FTB
8699760610042 DACROLUX 3 MG/ML 10 ML GOZ DAMLASI
8699525590435 DEVIT-3 50000 IU 15 ML DAMLA
8699536090788 EKLIPS 100 MG 28 FTB
8699546095933 ELEVIT PRONATAL 60 FTB
8699514655657 FERPLEX 40 MG 15 ML 10 FLK
8699514592556 FERPLEX-FOL 40/0.235 MG 15 ML 10 FLK
8699777790126 GONAL-F 150 IU 1 AMP
8699777790133 GONAL-F 37.5 IU 1 AMP
8699587751461 JETOKAIN 2 ML 20 AMP
8699788751420 JETOSEL 2 ML 20 AMP (BIOSEL)
A08969
A08970
A00086
A00087
A00089
A00425
A00780
A00921
A01087
A01994
A02071
A02072
A02073
A02090
A02276
A09554
A09289
A02992
A02993
A03468
A03469
A04143
A04150
E391A
Eczacı indirim Oranı (Tebliğin
14.1. maddesine göre)
G
2007'de değişim tarihinden
sonraki indirim
F
2007'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu
tarihten sonra
E
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den AZ
ise
Eski Barkod-2
D
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den FAZLA ise
Eski Barkod-1
C
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (KANSUK SETLI
8699535691913 TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (KANSUK SETSIZ
8699535690916 TORBA)
%3 HIPERTONIK NACL 150 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
8699788691757 TORBA)
B
Ruhsat Tarihi
Ürün Adı
Referans Fiyata Göre Azaltma
Güncel Barkod
Baz İndirim Oranı
A
Yüzde 22 barajı için 5 aylık
sürenin başlatılacağı satış izni
tarihi
Kamu
No:
Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR
J
K
L
M
N
O
11,00%
4,00%
11%
3,0-4,5%
E391B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
8699556691150
E391B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
8699556691249
E391D
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391E
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391F
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391A
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391A
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391C
E395A
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
12,00%
11,00%
0,00%
0,00%
0,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
8699579090141
E246B
E009B
E384A
E250A
E389A
E272C
E011C
E388A
E387A
E387A
Sayfa 1
20.11.2006
-24,28%
-26,11%
-26,01%
-13,73%
-32,16%
-24,95%
05.06.2002
05.06.2002
05.02.2002
A
A04471
A04562
A04691
A04822
A04823
A04887
A09693
A04983
B
8699760440052
8699564613300
8699704611098
8699797940013
8699797940020
8699633091480
8697621790018
8699777790027
A09585
A05400
A05401
A09083
A09085
A05634
A05635
A05636
8697637691064
8699786040014
8699786040021
8699786040038
8699786040045
8699504610758
8699504610857
8699504610802
A06102
8699788691160
A06103
8699788695342
A08862
8699788690866
A08863
A06366
A06367
A06368
A06369
A06444
8699788690347
8699556696717
8699556696625
8699556696441
8699556696540
8699510611206
A06445
A06580
A06581
A06720
A07228
A07229
A07230
A07363
A07365
A07544
A07695
A07696
A07873
A07874
A08434
A08516
A09530
A08548
C
LACRYVISC 10 GR STERIL OFTALMIK JEL
LARMABAK %0.9 10 ML GOZ DAMLASI
LIQUIFILM TEARS %1.4 15 ML GOZ DAMLAS
MAGNESIE CALCINE LAFAR
MAGNESIE CALCINE NANELI
MEGADYN PRONATAL 30 FTB
MENOPUR 75 IU 5 FLK
METRODIN HP 75 IU 1 AMP
NEOFLEKS %5 DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR
SUDAKI SOL 1000 ML SETLI
NEXIUM 20 MG 14 ENT KAPLI PELLET TB
NEXIUM 40 MG 14 ENT KAPLI PELLET TB
NEXİUM 20 MG ENTERİK KAPLI PELLET 28 TABLE
NEXİUM 40 MG ENTERİK KAPLI PELLET 28 TABLE
OCULOTECT FLUID %5 10 ML GOZ DAMLAS
OCULOTECT FLUID SINE %5 0.4 ML GOZ DAM 20 TU
OCULOTECT FLUID SINE %5 0.4 ML GOZ DAM 60 TU
PERIFERAMIN AMINO ASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
PERIFERAMIN AMINO ASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETLI
SISE)
PERIFERAMIN AMINOASIT 1.000 ML SOL (BIOSEL
SETSIZ SISE)
PERIFERAMIN AMINOASIT 500 ML SOL (BIOSEL SETSIZ
SISE)
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETLI
PROCALAMINE %3 1.000 ML SOL (ECZ SETSIZ
PROCALAMINE %3 500 ML SOL (ECZ SETLI
PROCALAMINE %3 500 MLSOL (ECZ SETSIZ
PROTAGENT %2 10 ML GOZ DAMLAS
D
E
F
E133A
E250A
E250A
8699514611097
8699511940015
8699511940022
G
E011C
E165A
H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
I
J
-16,31%
L
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
M
N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
15,00%
46,00%
46,00%
46,00%
46,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E319L
E337A
E337B
E337A
E337B
E250A
E250B
E250B
11%
4%
4%
01.08.2005 4%
01.08.2005
4%
11%
11%
11%
E397A
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E397C
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E397B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E397D
E397A
E397B
E397C
E397D
E250A
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
8699510611237 PROTAGENT-SE %2 0.4 ML 20 TEK DOZ GOZ DAMLAS
E250B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
8699704611302
8699704611371
8699654770968
8699564343344
8699702441109
8699702611090
8699542010701
8699639090043
8699505093086
REFRESH TEARS LUBRIKANT %0.5 15 ML GOZ DAMLAS
REFRESH TEK DOZ 0.4 ML 30 FLK GOZ DAMLAS
RHESUMAN BERNA 1.500 IU 2 ML 1 FLK
SICCAFLUID %0.25 10 G GOZ JELI
SICCAPOS %0.2 10 GR GOZ JELI
SICCAPROTECT 10 ML GOZ DAMLASI
SOLIAN 200 MG 60 TB
SOLIAN 400 MG 30 FTB
SUPRADYN PRONATAL 30 LAK TB
E250A
E250B
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
0,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,99%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
8699760610240
8699760610233
8699510440202
8699510611534
8699504440027
8699733980011
8699517091421
8699786510012
TEARS NATURALE FREE 0.8 ML 32 TUP GOZ DAMLAS
TEARS NATURALE II 3 MG/ML 15 ML GOZ DAMLAS
THILO-TEARS 10 GR OFT JELI
THILO-TEARS-SE 0.5 GR 20 TEK DOZ OFT JEL
VISCOTEARS %0.2 10 GR GOZ JELI
WIN-RHO SDF 1.500 IU 1 FLK
XETANOR 30 MG 30 FTB
XYLOCAINE %10 50 ML SPREY
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
8699556696718
8699556696442
E133A
E133A
E250A
8699639010034
8699542090253
E011C
E250B
E250A
E133A
E133A
E133A
E370A
8699586510014
E160D
Sayfa 2
21.12.2006
K
11,00%
0,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
21.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
21.02.2003
22.09.2004
04.04.2002
-11,19%
-0,01%
25.03.2003
21.12.2000
EK-2
8699606693062
A09745
8699606692614
A09746
8699606692621
A09753
8699606692119
A09754
8699606692096
A09755
8699606692102
A09756
8699606692126
A09757
8699606692898
A09758
8699606692904
A09759
8699606692874
A09760
A09762
A09763
A09764
A09769
A09770
A09771
8699606692881
8699543010779
8697927020048
8697927020055
8699543010649
8699543010656
8699543010632
Sayfa 1
Eczacı indirim Oranı (Tebliğin
14.1. maddesine göre)
A09744
2007'de değişim tarihinden sonraki
indirim
8699606693031
2007'de 6 Yaşını Dolduruyorsa, bu
tarihten sonra
A09743
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den AZ
ise
8699606693055
KDV'li Perakende Fiyatı
3.56 YTL'den FAZLA ise
A09742
Eski Barkod-2
E
Ruhsat Tarihi
8699606692638
Eski Barkod-1
D
Referans Fiyata Göre Azaltma
A09740
Ürün Adı
C
% 5DEKSTROZ %0,45 SODYUM KLORUR SOL. 500
CC CAM ŞİŞE SETLI POLIFARMA
%3 SODYUM KLORUR SOL. 1000 ML CAM ŞIŞE
SETLI POLIFARMA
%3 SODYUM KLORUR SOL. 500 ML CAM ŞIŞE
SETLI POLIFARMA
%3 SODYUM KLORÜR SOL. 1000 ML CAM ŞIŞE
SETSIZ POLIFARMA
%5 DEKSTROZ %0,9 SOD.KLO. 1000 CC CAM SOL.
SETLI POLIFARMA
%5 DEKSTROZ %0,9 SOD.KLO. 1000 CC CAM SOL.
SETSIZ POLIFARMA
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOL. CAM ŞIŞE 1000 CC
SETLI POLIFARMA
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOL. CAM ŞIŞE 500 CC
SETLI POLIFARMA
%50 DEKSTROZ SUDAKI SOL. CAM ŞIŞE 500 CC
SETSIZ POLIFARMA
%50 DEKSTROZ SUDAKİ SOL. CAM ŞIŞE 1000 CC
SETSIZ POLIFARMA
1/3 POLIDEKS %3,33DEKS+%3 SOD.KLO.) 1000 CC
CAM ŞIŞE SETLI POLIFARMA
1/3 POLIDEKS %3,33DEKS+%3 SOD.KLO.) 1000 CC
CAM ŞIŞE SETSIZ POLIFARMA
1/3 POLIDEKS %3,33DEKS+%3 SOD.KLO.) 500 CC
CAM ŞIŞE SETLI POLIFARMA
1/3 POLIDEKS %3,33DEKS+%3 SOD.KLO.) 500 CC
CAM ŞIŞE SETSIZ POLIFARMA
ACARIS 50 MG 90 TABLET
ALLES 600 MG. 10 EFERVESAN TB.
ALLES 600 MG. 20 EFERVESAN TB.
ARLEC 12,5 MG 28 TABLET
ARLEC 25 MG 28 TABLET
ARLEC 6,25 MG 28 TABLET
Baz İndirim Oranı
Güncel Barkod
B
Yüzde 22 barajı için 5 aylık sürenin
başlatılacağı satış izni tarihi
Kamu
No:
A
Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE İLAVE EDİLEN İLAÇLAR
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
E319J
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391G
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391E
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E391H
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E211D
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E211C
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E317B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E317A
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E321D
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E321C
E120A
E252A
E252A
E340B
E340C
E340A
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A
A09773
A09774
A09775
A09776
A09777
A09778
A09781
A09782
A01422
B
8699569090755
8699536090757
8699536090764
8699536090771
8699536090962
8699536090979
8699729090168
8699623121142
8699704611142
C
ATOPRAN 20 MG 28 FTB
ATOR 10 MG 90 FTB
ATOR 20 MG 90 FTB
ATOR 40 MG 90 FTB
ATOR 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET
ATOR 80 MG 90 TB
BIOFENAC 100 MG 20 FİLM TABLET
BIOPHEN 400 MG 20 DRJ
BLEPHAMIDE LIQUIFILM 5 ML GOZ DAMLASI
BONDRONAT ROCHE 6 MG/6ML IV İNF. İÇİN
KONS. SOL. İÇEREN 1 FLK.
BRUMETON 5 ML GÖZ DAMLASI
CEC 1000 MG 10 EFF TB
CEC 1000 MG 20 EFF TB
CEC 500 MG 20 EFF TB
CEFTİNEX 125 MG/5 ML 100 ML ORAL
SÜSPANSİYON
CHOLVAST 10 MG 30 FTB
CHOLVAST 20 MG 30 FTB
CIRRUS UZUN SALINIMLI 14 FTB
CO-HILOS 100/25 MG 28 FTB
CO-HILOS 50 MG/12,5 MG 28 FTB
COLASTIN-L 40 MG 30 FTB
CONIEL 4 MG 20 TB
CONTRACTUBEX 100 GR JEL
CROXILEX-BID 625 MG 14 FTB
DEKOFERIN 30 MG/5 ML 100 ML SURUP
DEKSTRAN 70 IZOTONIK %6 500 ML (POLI SETLI
ŞİŞE)
DEKSTRAN 70 IZOTONIK %6 500 ML (POLI SETSIZ
ŞİŞE)
A09783
A09786
A09787
A09788
A09790
8699505761695
8699821610042
8697928020139
8697928020146
8697928020122
A09791
A09792
A09793
A09796
A09797
A09798
A09801
A09803
A09804
A09805
A09806
8699546280408
8699578090449
8699578090456
8699624030016
8699540093089
8699540093058
8699525093530
8699525013866
8699708340468
8699508090532
8699591571390
A09807
8699606692959
A09808
8699606692966
A09809
8699606692980 DEKSTRAN 70 IZOTONIK SOL. 1000 CC ŞIŞE SETSZ
A09810
A09811
A09814
A09815
A09816
A09819
A09822
A09823
A09826
A09827
8699606692973
8699525093714
8699517011702
8699517011719
8699704106990
8699830770010
8697511020034
8699828340058
8699569750215
8699591570324
A09830
A10027
A10028
A10029
A10030
A10031
8699673954233
8699745001858
8699745001834
8699745001810
8699745001827
8699745001803
D
E
F
E098A
E008A
E008B
E008C
E008D
E008D
E014B
E026A
E204A
8699514611141
K
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4%
4%
11%
11%
11%
10,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E384A
E004A
E266C
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
11%
40,00%
11,00%
11,00%
14,20%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E323B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E323A
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
50,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
15,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E054C
E008A
E008B
E272D
E272B
E008C
DEKSTRAN 70 IZOTONİK SOL. 1000 CC ŞIŞE SETLI
DEVASID 375 MG 14 FTB
DIAGLIN 3 MG 30 TB
DIAGLIN 4 MG 30 TB
DONAXYL 6 VAGİNAL TABLET
DOXORUBICIN-DABUR 10 MG 1 FLK
EXTAL 600 MG 10 EFF TB
FEMIJEL 1.5 MG/2.5 G 80 GR JEL
FERIMAX 100 MG./2 ML IM 5 AMPUL
FERROZINC 100 ML ŞURUP
FORSTEO 750 MCG/3 ML ENJEKSİYONLUK
SOLÜSYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR KALEM
FORTINI ÇİLEK 200 ML
FORTINI MULTIFIBER ÇİKOLATA 200 ML
FORTINI MULTIFIBER ÇİLEK 200 ML
FORTINI MULTIFIBER MUZ 200 ML
FORTINI MULTIFIBER VANİLYA 200 ML
E006A
E264C
E264D
E379A
E252A
E301B
Sayfa 2
G
H
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
11%
11%
I
J
M
N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A
A10032
A09831
A09863
A09864
A09865
B
C
8699745001841 FORTINI VANİLYA 200 ML
8699636010785 FOSAVANCE 70 MG/2800 IU 4 TB
FYTOSID 100MG/5 ML İNFÜZYON İÇİN
8699830770034 ENJEKTABL SOLÜSYON İÇEREN 1 FLAKON
GAMUNEX %10 100 ML IV ENJEKSİYONLIK
8699702980844 SOLUSYON
GAMUNEX %10 200 ML IV ENJEKSİYONLIK
8699702980851 SOLUSYON
GAMUNEX %10 25 ML IV ENJEKSİYONLIK
8699702980820 SOLUSYON
GAMUNEX %10 50 ML IV ENJEKSİYONLIK
8699702980837 SOLUSYON
8699543010434 GLİMAX 4 MG 30 TABLET
8699708200519 HEPA-MERZ 3 GR GRANUL 30 POŞET
8699508750627 IECAIN 40 MG/0.025 MG 2 ML 20 AMPUL
8697927090010 INFEX 100 MG. 20 FİLM TB.
8697927090027 INFEX 200 MG. 15 FİLM TB.
8697927090034 INFEX 200 MG. 20 FİLM TB.
8699769650056 ISOFLUDEM 250 ML İNHALASYON ÇÖZELTİSİ
IZOLEN-M %5 DEKSTROZLU SOL. 1000 CC CAM
8699606692812 ŞIŞE SETLI POLIFARMA
IZOLEN-M %5 DEKSTROZLU SOL. 1000 CC CAM
8699606692829 ŞİŞE SETSIZ POLIFARMA
IZOLEN-M %5 DEKSTROZLU SOL. 500 CC CAM
8699606692799 ŞIŞE SETLI POLIFARMA
IZOLEN-M %5 DEKSTROZLU SOL. 500 CC CAM
8699606692805 ŞIŞE SETSIZ POLIFARMA
IZOLEN-P %5 DEKSTROZ ELEKTROLIT
8699606692775 SOL.1000CC CAM ŞIŞE SETLI POLIFARMA
IZOLEN-P %5 DEKSTROZ ELEKTROLIT
8699606692782 SOL.1000CC CAM ŞIŞE SETSIZ POLIFARMA
IZOLEN-P %5 DEKSTROZ ELEKTROLIT SOL.500CC
8699606692751 CAM ŞIŞE SETLI POLIFARMA
KEMOPLAT 50 MG/ 100 ML ENJEKTABL
8699830770058 SOLÜSYON İÇEREN FLAKON
8699569090694 KLAMOKS BID 1000 MG 14 FİLM TABLET
8699580090161 KLASOL 500 MG 14 FTB
8699587512680 KLODAMIN ORAL SPREY 30 ML.
8699569090779 LOSIRAM 10 MG 14 FİLM TABLET
8699578092467 LOXIBIN PLUS 100/25 MG 28 FİLM TABLET
MACUGEN 0,3 MG/90MCl INTRAVITREAL TEK
8699532958488 KULL. CAM ENJ.
8699607751532 MAGNEZYUM SÜLFAT 100 AMPÜL
MAXALT 10 MG RAPİDİSC AĞIZDA ERİYEN 3
8699636110126 TABLET
8699580090277 MAXIMUS 100 MG 15 FTB
8699580090185 MAXIMUS 100 MG 30 FTB
A09866
A09867
8699543790121 MERIONAL 150 IU LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN 1 FLK.
8699543790107 MERIONAL 75 IU LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN 1 FLK.
A09832
A09833
A09834
A09835
A09836
A09837
A09838
A09839
A10033
A09840
A09841
A09842
A09843
A09844
A09845
A09846
A09847
A09848
A09849
A09851
A09852
A09853
A09854
A09858
A09860
A09862
A10034
D
E
F
K
11,00%
35,00%
L
4,00%
4,00%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E302A
11%
11%
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
4,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
0,0%
E325F
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E325E
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E325D
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E325C
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E324E
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E324F
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E324D
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E107C
E004B
E032B
E080A
E349A
E272D
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
4%
11%
19,72%
11,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
0,0%
E330A
E330A
4%
11%
11%
26,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E165B
E165A
4%
4%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E143A
E264D
E387A
Sayfa 3
G
H
11%
4%
I
J
M
N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A
A09868
A09869
A09870
A09871
A09872
A09873
A09874
A09875
A09878
A09879
A09882
A09906
A09907
A09908
A09909
A09912
A09913
A09915
A09916
A09917
A09918
A09971
A09972
A09973
A10035
C
MIGREX 2.5 MG 6 FTB
MIKONAFIN 250 MG 14 TABLET
MIKONAFIN 250 MG 28 TABLET
MITOMYCIN-C KYOWA 20MG FLAKON
MOLSICOR 2 MG 30 TB
MOLSICOR 4 MG 30 TABLET
MOMECON KREM %0.1
MONOVİT D3 50.000 IU/15ML ORAL DAMLA
MUCOPLUS 1200 MG 20 EFF. TABL
MUCOPLUS 900 MG 20 EFF. TABL
NAZE MIKRODOZORLU BURUN SPR 10 ML
NIPIDOL 10 MG 30 TB
NIPIDOL 5 MG 30 TB
ONE-ALPHA 0,25 MCG 50 KAPSÜL
OROHEKS PLUS 200 ML GARGARA
PANDEV 20 MG ENTERİK KAPLI 28 TB
PANDEV 40 MG ENTERİK KAPLI 14 TB
PLATOSIN-S 0.5 MG/ML 100 ML FLK
PLATOSIN-S 0.5 MG/ML 20 ML FLK
PLETAL 100 MG 60 TB
PLETAL 50 MG 60 TB
PROFEN 400 MG 20 TABLET
PSORCUTAN BETA %0.005 GR/GR 30 GR POMAD
PSOVATE MERHEM 50 GR
RAPTİVA 100 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ
8699777790317 İÇİN TOZ VE ÇÖZÜCÜ 4 FLAKON
8699543090320 RECOSIDE 4 MG 20 FTB
REFRESH LİQUİGEL LUBRİCANT 15 ML GÖZ
8699704616666 DAMLASI
A09976
8697884270043 REKSON 1 G IM ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON
E061B
11%
17,00%
4,00%
3,0-4,5%
A09977
E061A
11%
28,00%
4,00%
3,0-4,5%
E061D
E351A
11%
11%
11%
17,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A09980
A09981
8697884270050 REKSON 1 G IV ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON
REKSON 500 MG IM ENJEKTABL TOZ İÇEREN 1
8697884270036 FLAKON
8699513095706 REMERON 30 MG 14 FTB
8699504990546 RESOURCE GLUTAMIN 100 G (5 GRX20 SAŞE)
RESOURCE SUPPORT ÇIKOLATA AROMALI 200
8699504990508 ML
8699504990515 RESOURCE SUPPORT KAHVE AROMALI 200 ML
11%
11%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A09982
A09986
A09987
A09988
A09989
A09995
8699504990522
8699606692850
8699606692867
8699606692836
8699606692843
8699543090276
E218D
E218C
E218B
E218A
E272C
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
15,20%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A09974
A09975
A09978
A06591
A09979
B
8699831090148
8699523010287
8699523010294
8699650272046
8699516017194
8699516017224
8699569350095
8699828590026
8697929020015
8697929020022
8699730540126
8699578012854
8699578012847
8699704152522
8699772646824
8699525043924
8699525043931
8699638772094
8699638772087
8699704016695
8699704016671
8699599010136
8697529380410
8699512380025
D
E
F
E396A
E263A
E263A
E108A
H
4%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
4%
4%
11%
4%
11%
E111B
4%
11%
4,00%
11,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E250A
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
E222A
E389A
E240B
E002B
E002A
E237A
E080B
E267A
E107C
E107A
E026A
RESOURCE SUPPORT VANILYA AROMALI 200 ML
RINGER SOL. 1000 CC CAM ŞIŞE SETLI
RINGER SOL. 1000 CC CAM ŞIŞE SETSIZ
RINGER SOL. 500 CC CAM ŞIŞE SETLI
RINGER SOL. 500 CC CAM ŞIŞE SETSIZ
SARILEN 100 MG 28 FİLM TABLET
G
I
J
K
7,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
52,00%
52,00%
15,00%
15,00%
20,00%
20,00%
11,00%
41,00%
11,00%
L
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
M
N
O
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
A09996
8699543090252 SARILEN 50 MG 28 FİLM TABLET
E272A
11%
14,00%
4,00%
3,0-4,5%
A09998
8699543090115 SARILEN PLUS 100/25 MG 28 FİLM TABLET
E272D
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
A09999
8699543090214 SARILEN PLUS 50/12,5 MG 28 FİLM TABLET
E272B
11%
11,00%
4,00%
3,0-4,5%
Sayfa 4
A
B
C
A10000
A10001
8699502092129 SERALIN 100 MG ÇENTİKLİ 28 FTB
8699517091247 SERDEP 100 MG 28 FİLM TB.
A10002
A10003
A10004
A10005
A10006
A10007
8699795090581
8699795090598
8699795090604
8699795090574
8699516098032
8699516096847
A10008
A10009
A10010
A10011
A10012
A10014
A10015
A10016
A10017
A10018
A10019
A10036
8699630467356
8699542650181
8699636010273
8699508090570
8699508090594
8699760610387
8699572790086
8699572790093
8699502510043
8699783090012
8699505093482
8699844510046
A10020
A10022
8699532275097
8699587572677
D
E
F
SERDOLECT 12 MG 28 FILM TABLET
SERDOLECT 16 MG 28 FILM TABLET
SERDOLECT 20 MG 28 FILM TABLET
SERDOLECT 4 MG 30 FILM TABLET
SEROTOP 100 MG 14 FİLM TABLET
SEROTOP 50 MG 28 FİLM TABLET
SMOFLİPİD %20 INFÜZYON İÇİN EMÜLSİYON 250
ML
SOLIAN 100MG/ML 60 ML SOLUSYON
STOCRIN 600 MG FİLM TABLET
SULCID 375 MG. 14 FİLM TB.
SULCID 750 MG. 14 FİLM TB.
SYSTANE LUBRİKANT 15 ML. GÖZ DAMLASI
TAZOCIN EF 2.25 GR IV FLK
TAZOCIN EF 4.5 GR IV FLK
TERBIN %1 SPREY 30 ML
THIOCTACID 600 MG HR 30 FİLM TABLET
VALCYTE ROCHE 450 MG 60 FİLM TABLET
VEMCAINE % 10 PUMP SPREY
ZELDOX IM 20MG/ML ENJEKSİYONLUK SOL. İÇİN
KURU TOZ İÇEREN FLK.
ZINVITAL 100 ML ŞURUP
H
I
J
K
L
M
N
O
E064A
E064A
11%
11%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E064A
E064B
4%
4%
4%
4%
11%
11%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E160D
11%
11%
4%
11%
11%
4%
4%
4%
11%
4%
4%
11%
11,00%
30,00%
4,00%
11,00%
11,00%
50,00%
4,00%
4,00%
11,00%
25,00%
20,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E345A
4%
11%
33,50%
11,00%
4,00%
4,00%
3,0-4,5%
3,0-4,5%
E006A
E006B
E250A
E263C
Sayfa 5
G

Benzer belgeler

résultats complets du 5.000 m à points Elite Homme

résultats complets du 5.000 m à points Elite Homme Classement des compétiteurs Championnat de France sur PISTE 2007 - PIBRAC Vendredi 06 Juillet 2007 au Dimanche 08 Juillet 2007

Detaylı

barkod ilaç firma kdv hariç depocu satış fiyatı kdv dahil

barkod ilaç firma kdv hariç depocu satış fiyatı kdv dahil ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU 8699769980139 ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR DEM ENJEKTOR IMMUNORHO 300 MCG (1500 IU)/ 2 ML IM 8699650982075 ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN ONKO F...

Detaylı

mor reçete tabi̇ i̇laçlar

mor reçete tabi̇ i̇laçlar MOR REÇETE TABİ İLAÇLAR LİSTESİ

Detaylı

barkod ilaç firma kdv hariç depocu satış fiyatı kdv dahil

barkod ilaç firma kdv hariç depocu satış fiyatı kdv dahil RHOPHYLAC 300 μG/2 ML IM/IV ENJEKSIYON 8699456980015 ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

Detaylı

10- D‹Z‹N II - TurkMedikal . NET

10- D‹Z‹N II - TurkMedikal . NET Apranax, 409 Aprazol, 39 Aprodent, 409 Aprol, 409 Aprowell, 409 Arcalion, 393 Aredia, 317 Aricept, 212 Arimidex, 365 Aritmal, 66, 521 Armisetin, 241 Aromer, 481 Artril, 405, 424 Artu, 140 Asabrin, ...

Detaylı