477 SAYILI DİS.MAH.K.1 Hizmete mahsus eşyanın

Transkript

477 SAYILI DİS.MAH.K.1 Hizmete mahsus eşyanın
477 SAYILI DİS.MAH.K.1
Hizmete
mahsus
eşyanın
harabolmasına
sebebiyet
verenler
veya
kaybedenler
MADDE 52 - (Değişik: 4895 - 12.6.2003) Hizmete mahsus ve değeri
ikiyüzellimilyon lirayı geçmeyen eşyayı özürsüz kaybedenler veya harap
olmasına sebebiyet verenler, eşyanın değeri de göz önünde bulundurularak iki
aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır.
İLGİLİ HÜKÜMLER:
- Hizmet: İç Hz.K. 6, As.C.K. 12
-As.C.K.nun 130 ve 137 inci maddesine ve bu maddelerin not ve açıklamasına
bkz.
- İstirdat ve tazminat: Dis.Mah.K. 13, 39
Bu madde ile tayin olunan cezalar ertelenebilir (Dis.Mah.K. 45).
AS. YARGITAY KARARLARI:
As.C.K.nun 130 uncu maddesinde yazılı "kasten tahrip" haricinde kalan ve
fakat kayıtsızlığı sebebiyle değeri 250 lirayı geçmeyen hizmete mahsus eşyanın harap
olmasına
sebebiyet
veren
sanığın
disiplin
mahkemesinde
yargılanması
gerekir(As.Yrg.Drl. Krl., 29.1.1965, E.5, K.14).
477 sayılı Kanununun 52 nci maddesi, As.C.K.nun 130 uncu maddesinin
yükünü hafifletmek için vazedilmiş olup, As.C.K. 130 uncu maddesindeki "Askeri
Bu Sayfadaki açıklama ve dosyalar, (E.) HÂKİM ALBAY ORHAN ÇELEN tarafından
yayınlanmış olan "En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli TSK. İç Hizmet Kanunu
ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK. Personel Kanunu,
Ankara 2010, 1.Baskı, 1635 sayfa" isimli kitaptan alınmıştır. Buraya yapılan alıntılar için
YAZARIN AÇIK İZNİ MEVCUTTUR.Burada yer alan tüm dosya ve açıklamalardan alıntı
yapmak için, alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : “En son içtihatlı, notlu,
açıklamalı, ek ve örnekli TSK. İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askeri Ceza Kanunu,
Disiplin Mahkemeleri Kanunu, TSK. Personel Kanunu, Ankara 2010, 1.Baskı "
isimli Kitaptan alıntı yapılan ve askerihukuk.net isimli internet sitesine konulan bu
dosya ve açıklamaların tüm hakları anılan kitabın yazarı (E.) Hak.Alb. Orhan
ÇELEN'e aittir." Bu ibare eklenmek şartıyla, buradaki dosyalardan Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'na uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının açık izni olmaksızın açıklama ve
dosyanın tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
1
eşyayı kaybetmek" suçu ancak kişinin kendisine teslim edilen yani zimmeti altında
bulunan, diğer bir deyişle askeri eşyayı bizzat kullanmak durumunda bulunanların
zilyedi oldukları askeri eşyayı makul bir sebep olmaksızın kaybetmeleri halinde
uygulanması gereken bir madde olup, görevleri gereği teslim aldıkları askeri eşyayı
gerektiği şekilde muhafaza etmeyen ve kaybolmalarına sebebiyet verenlerin fiilleri
T.C.K.nun 230 ncu maddesinde yazılı görevi ihmal suçuna vücut verdiği cihetle,
Alay Karargah Bölük K.nı olarak ve bölük mal sorumlusu sıfatı ile kendisine teslim
edilen ve hizmet için kullanılması zorunlu bulunan askeri haritalardan 4 adedini
kaybeden sanığın fiili; görevi ihmal niteliğinde iken 477 sayılı Kanunun 52 nci
maddesine girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi kanuna aykırıdır(4.D.
31.1.1984, E.74, K. 52)
Sanık S.T.nin olay günü alarm verilmesi üzerine tüfek ve teçhizatını
kuşanarak acele ile toplanma bölgesine giderken, mevsimin kış ve yerlerin kaygan
olması nedeniyle merdivenlerden kayarak tüfeğin gezinin kırılmasına neden olduğu
olayda, eylemin As.C.K.nun 137 nci maddesinde yazılı hizmette dikkatsizlik ve
kayıtsızlıkla savaş aracının mühimce hasarına neden olmak suçunu oluşturduğu ve
yargılama
görevinin
As.
mahkemeye
ait
olduğu
gözetilmeden
disiplin
mahkemesinde yargılanarak, mahkumiyetine karar karar verilmesi yasaya aykırı
bulunmuş ve dis.mah.nin hükmü 353 S.K.nun 243 ve 477 S.K.nun 40 maddesi
uyarınca bozularak, dosyanın yetkili ve görevli as. mahkemeye gönderilmesine karar
verilmiştir(As.Yrg.2.D., 5.10.1988, E.618, K.602); (4.D., 4.10.1988, E.488, K.487); (3.D.,
4.10.1988, E.511, K.497).
Sanığın dikkatsizliği sonucu kısa devre yaptırarak askerî aracın iki aküsünün
patlamasına neden olduğu olayda, harp malzemesinden madut akünün hasara
uğratılması As.C.K.nun 137 nci maddesinde yazılı olan (hizmette tekâsül dolayısıyla
harp malzemesi hasarına sebep olma) suçunu teşkil ettiğinden ve bu suçu işleyen
asker kişilerin askeri mahkemede yargılanmaları kanun gereği olduğundan,
M.S.B.lığının yazılı emrine atfen disiplin mahkemesinin hükmünün bozulmasına,
dâva dosyasının yetkili ve görevli askeri mahkemesine gönderilmesine karar
verilmiştir(As.Yrg.1.D., 14.6.1989, E.326, K.318).

Benzer belgeler

Hakikata muhalif rapor, lâyiha, sair evrak tanzim ve ita edenler 1

Hakikata muhalif rapor, lâyiha, sair evrak tanzim ve ita edenler 1 sayfa" isimli kitaptan alınmıştır. Buraya yapılan alıntılar için YAZARIN AÇIK İZNİ MEVCUTTUR. Burada yer alan tüm dosya ve açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare e...

Detaylı

477 SAYILI DİS.MAH.K.1 Amir ve üste saygısızlık

477 SAYILI DİS.MAH.K.1 Amir ve üste saygısızlık YAZARIN AÇIK İZNİ MEVCUTTUR.Burada yer alan tüm dosya ve açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : “En son içtihatlı, notlu, açıklamalı, ek ve örnekli ...

Detaylı

ASKERİ CEZA KANUNU Firar ve cezası Madde 66

ASKERİ CEZA KANUNU Firar ve cezası Madde 66 Bu bölümde yer alan açıklamalardan alıntı yapmak için, alıntı yapılan yazıya şu ibare

Detaylı