Güvenlik Veri Levhası SM 625 Tarihli Güvenlik Veri

Transkript

Güvenlik Veri Levhası SM 625 Tarihli Güvenlik Veri
Güvenlik Veri Levhasý
SM 625
Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 15/11/2006, Uyarlamalar 15
1. ÞÝRKETÝN/TEÞEBBÜSÜN KÝMLÝK BÝLGÝLERÝ ve MADDELERÝN/PREPARATLARIN AÇIKLAMALARI
TÝCARÝ ADI:
SM 625
TÝCARÝ KOD:
3FSM625
Ürün çeþidi ve kullanýmý:
Elek Baski Medyumu
Þirket
Smaltochimica S.p.A.
Via del Crociale, 52
41042 - Spezzano di Fiorano (MO)
ITALY
Tel. +39 0536 845055 Fax +39 0536 843600
Acil durumunda baþvurulacak þirket telefonu ve /veya bu konuyla ilgili danýþma merkezi telefonu
Smaltochimica S.p.A. Tel. +39 0536 845055 Fax +39 0536 843600
Ürün italian Istituto Superiore di Sanita, Archivio Preparati Pericolosi ‘ye bildirilmistir. (www.preparatipericolosi.iss.it)
2. MALZEME ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLEÞÝM / BÝLGÝLER
Kimyasal nitelendirmeler:
36i
Avrupa Ekonomi Komitesi talimatlarýna göre 67/548 Tehlikeli bileþenler ve buna tekabül eden sýnýflandýrmalar.
20% - 25% Isopropyl alcohol
N. 67/548/EEC: 603-117-00-0
F,Xi; R11-36-67
3. RÝSK TANIMLARI
Tutuþma kaynaklarýnýn açýða çýkmasý halinde; ürünün sývý özelliði 21 °C'nin üzerinde yangýna sebep olabilir.
Gözle temasý halinde ürün 24 saati aþabilecek kaþýntýya sebep olur.
4. ÝLK YARDIM YOLLARI:
Deriyle temas ettiðinde:
Acil olarak kirlenmiþ tüm giysileri çýkartýn.
Ürün ile temas eden vücut bölgesinin –sadece temas etmiþ olabileceði düþünülse dahi- mümkünse sabun ile
ve akar su altýnda hemen yýkanmasý gerekmektedir.
Gözle temas ettiðinde:
Gözün tamamýný hemen akar su ile yýkayýn ve göz kapaklarýný en az 10 dakika yukarýda tutun. Bunu takiben
gözleri kuru, temiz bir mendil veya steril gazlý bezle koruyun. TIBBÝ YARDIM SAÐLAYIN.
Yutulduðunda:
Ilk yardim gerektirmez. Bol miktarda su içilmelidir. Malzemenin yüksek oranda yutulmasi halinde tibbi yardim
gereklidir.
Solunmasý durumunda:
Ortamý havalandýrýn. Hasta çok acil olarak bu ortamdan uzaklaþtýrýlmalý ve iyi havalandýrýlmýþ bir ortamda
istirahat etmesi saðlanmalýdýr. Eðer hasta kendini iyi hissetmiyorsa; TIBBÝ YARDIM SAÐLAYIN.
5. YANGINLA MÜCADELE KURALLARI
Önerilen yangýn söndürme aletleri:
Yanginda kullanilacak: Karbon di oksit yada toz kimyasal ates söndürücü
Yangýn söndürme aletleri kullanýlamaz.
Hiçbir özelliði yoktur.
Yanmayý arttýrýcý riskler:
Dumanýn teneffüs edilmesini engelleyin.
Koruyucu gereçler:
Solunumla ilgili cihazlar kullanýn.
Özel Yangin Söndürme Prosedürleri
Yangýn meydana geldiðinde kontaynerleri (kaplarý) su ile soðutun.
6. RASTLANTISAL SALINIMLARIN ÖLÇÜLMESÝ
Kiþisel güvenlik ile ilgili ölçümler:
Eldiven ve koruyucu giysi kullanýn.
Çevreye Ait Ölçümler:
Topraktaki veya kumdaki sýzýntýlarý en aza indirgeyin.
Açýktaki tüm ateþleri ve olasý yanýcý kaynaklarýn tümünü bertaraf edin. Sigara içmeyin.
Eðer ürün, bir su sahasýna veya kanalizasyon sistemine kaçarsa veya zemini ve bitki örtüsünü kirletirse ehil
kiþileri konuyla ilgili olarak bilgilendirin.
Temizleme Metotlarý:
3FSM625/15
Sayfa numarasý 1 ilgili 4
Güvenlik Veri Levhasý
SM 625
Ürün düzeltildikten sonra, etrafa ve materyallere bulaþan kiri suyla hafifçe yýkayýn.
7. AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA:
Ýþleme Tedbirleri:
Çalýþýrken yiyip içmeyin.
Ürünle direk temastan kaçininiz.
Isi ve alev kaynaklarindan uzak tutarak, havalandirmali ortamda saklayiniz.
Içerik ve maruz kalmayla ilgili olarak paragraph 8 ‘e bakiniz.
Birbiri ile baðdaþmayan materyaller:
Hiçbir özelliði olmayan
Depolama Koþullarý:
Ürünü orjinal ambalajinda ve kapakli sekilde saklayiniz.
Açýkta bulunan ateþten, kývýlcýmdan ve ateþ kaynaklarýndan uzak tutun. Güneþe direkt olarak maruz
kalmasýný engelleyin.
Kaza ile meydana gelebilecek sizmalara karsi , koruyucu bir system olusturun.
Ýstenilen depolama bilgileri:
Serin ve iyi derecede havalandýrýlýyor olmalý.
8. AÇMA KONTROLLERÝ/KÝÞÝSEL KORUNMA:
Ýhtiyati ölçümler:
Maruz kalma limitlerinin altinda bir seviyeyi temin etmek amaciyla, uygun havalandirma kosullari saglayiniz.
Solunumla Ýlgili Korunma:
Normal kosullarda gerek yoktur.
Normal olmayan maruz kalma durumlarinda , toza karsi yari maske veya maske UNI EN 149 (Tozlar için),
organic buharlar için filitre UNI EN 371 (Organik Buharlar) kullanilmalidir.
Ellerin korunmasý:
Su geçirmeyen koruyucu eldiven kullanilmalidir, ( Örnegin PVC, neoprene, kuçuk ).
Bilesen malzemenin sinir devam süresi için ortaya çikarilan
Mevcudiyet ve devam süresi hesaba katilmalidir (dikkate
alinmalidir). Bakiniz: UNI EN 374-1, 374-2, 374-3.
Göz korumasý:
Normal kosullarda gerek yoktur. Kaza ile yüze temas etmesi için gözlük ve maskeler kullanilmalidir. Referans
UNI EN 166.
Derinin Korunmasý:
Normal kullanim için özel önlem gerektirmez.
Maruz kalýnma limit/limitleri (Hükümete baðlý endüstriyel hijyenistler Amerika Konferansý):
Isopropyl alcohol
TLV TWA (Baþlangýç limit deðerleri ve vasati zaman aðýrlýðý): 400 ppm - 983 mg/m3 TLV STEL (
Kýsa süreli limit açýða çýkarýmý : kimyasal veya biyolojik madde içerisindeki maksimum hava çalýþan kiþi
tarafýndan 15 dakika içinde açýða çýkarýlabilir): 500 ppm - 1230 mg/m3
Maruz Kalma Limitleri
Yok
Çevreye Maruz Kalma Kontrolu
Yerel havalandirma sistemi kirli maddelerin atmosfere karismasini engellmek için uygun filitreleme ile hazir hale
getirilmelidir. Su içeren ürün yada atiklar toplanmali, önleyici tedbirler alinmadan aritma yada kanallara
gönderilmemelidir. Bakiniz (DLgs 152/99).
9. FÝZÝKSEL ve KÝMYASAL ÖZELLÝKLERÝ:
Görüntü ve renk :
Koku:
Ph deðeri :
Erime Noktasi: n.a
Kaynama noktasi:>100°C
Parlama noktasý:
Oksidize olma özellikleri: gerek oksidize
Buhar basýncý:n.d
Nispi yoðunluk:
Suda çözünürlük:
Bölüm c. (n-oktanol/H2O): n.d.
Buhar yoðunluðu:n.d.
3FSM625/15
Sayfa numarasý 2 ilgili 4
Yanar döner sivi
Alkolik
7-8
35°C
Yaklasik olarak 1.00
Çözülebilir
Güvenlik Veri Levhasý
SM 625
10. STABÝLÝZE VE REAKSÝYONA GÝRME KABÝLÝYETÝ
Sakýnýlmasý gereken durumlar:
Normal koþullarda duraðandýr (Stabildir).
Sakýnýlmasý gereken maddeler:
Yanýcý materyallerle temasýný engelleyin;Bu ürün yanýcýdýr.
Riskli ayrýþmalý ürünler:
Hiçbiri
11. ZEHÝRLÝ MADDELERLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER
Preparattan türeyen zehirli etkileri belirlerken her maddenin bileþimine bakýlmalýdýr.
Aþaðýdaki açýklamalar preparatýn içeriðindeki ana maddeler ile baðlantýlý zehirleyici etki bilgilerini içermektedir.
Ürünün içeriðinde zehirleyici maddeler bulunmamaktadýr.
12. EKOLOJÝK (ÇEVREBÝLÝMSEL) BÝLGÝLER
Doðru uygulama yöntemleri kullanýldýðý takdirde bu ürünün çevreye olumsuz herhangi bir etkisi ortaya çýkmaz.
Urunun tek bir parca gibi oldugunu kanitlayan bir veri yoktur.
Urunun ana bilesenleri hakkinda bilinen tum degerler bildirilmistir.
13. ÝMHA ETME FAKTÖRLERÝ
Mümkünse geri toplayýn. Bunu yaparken; yerel ve ulusal prosedürleri harfiyen uygulayýn.
14. NAKLÝYE BÝLGÝLERÝ
ADR - (Tehlikeli Madde Taþýmacýlýðý) Çeþit :
3,IIII 1987 "Alcool infiammabili,n.a.s. (alcool isopropilico)
IATA-Sýnýfý:
cl. 3.3 PG III
IMDG - (Uluslararasý Deniz Tehlikeli Yük Kodu) Sýnýfý:
cl. 3.3 PG III IMDG code 3303 EmS 3-06 MFAG 305
ADR - (Tehlikeli Madde Taþýmacýlýðý) -UN (Birleþmiþ Milletler)Numarasý:
1987 " Alcohols,n.o.s." (2-propanol)
Deniz kirletici madde:
no
15. USULE UYGUNLUK BÝLGÝLERÝ
Directive 1999/45/CE
Semboller
Xi Tahriþ edici
R ifadeleri:
R10 Yanýcý
R36 Gözleri tahriþ eder
R67 Buharý uyuþukluða ve baþ dönmesine sebep olabilir.
S Ýfadeleri:
S24/25 Deriyle ve gözle temas etmesinden kaçýnýn
S26 Gözle temas ettiði takdirde acil olarak bir miktar suyla hafifçe yýkayýn ve týbbi yardým alýn
S43 Yanginda kullanilacak: Karbon di oksit yada toz kimyasal ates söndürücü
S7 Kabý sýkýca kapatýlmýþ olarak saklayýn
Uygulanabildiði koþullarda aþaðýdaki usule uygunluk þartlarýna baþvurun:
Directive 92/32/CEE
Directive 2004/73/CE
Directive 2001/58/CE
Directive 98/24/CE
Directive 2000/39/CE
Directive 2000/39/CE
Directive 91/271/EEC - 91/676/EEC
Directive 2003/15/CE
Directive 80/779/EEC - 82/884/EEC - 84/360/EEC - 84/203/EEC
Directive : 89/391/EEC - 89/654/EEC - 89/655/EEC- 89/656/EEC - 90/269/EEC - 90/270/EEC - 90/394/EEC
- 90/679/EEC - 93/88/EEC - 95/63/EC - 97/42/EC - 98/24/EC - 1999/38/EC - 99/92/CE - 2001/45/CE 2003/10/CE - 2003-18-CE
Directive 91/156/EEC - 91/689/EEC - 94/62/EC
Directive 76/769/EEC
Directive 1999/13/EC
3FSM625/15
Sayfa numarasý 3 ilgili 4
Güvenlik Veri Levhasý
SM 625
16. DÝÐER BÝLGÝLER
R ifadelerinin bölümleri iki baþlýk altýnda ifade edilmiþtir:
R11 Çok Yanýcý
R36 Gözleri tahriþ eder
R67 Buharý uyuþukluða ve baþ dönmesine sebep olabilir.
Temel bibliyografik kaynaklar:
SAX's ENDÜSTRÝYEL MATERYALLERÝN TEHLÝKELÝ ÖZELLÝKLERÝ - Sekizinci basým - Van Nostrand
Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition
Bunun içerdiði enformasyon yukarýdaki belirtilen günde beyan edilen bilgimize dayalýdýr. Sadece bir tek ürünü iþaret
etmekte ve özel bir kalite garantisi taþýmamaktadýr.
Bu bilginin uygunluðunu garanti etmek ve belirtilen uygun þekilde tamamlamak kullanýcýnýn görevidir.
Bu MSDS kendisinden bir önceki ile yer deðiþtirir veya bir öncekini iptal eder.
3FSM625/15
Sayfa numarasý 4 ilgili 4

Benzer belgeler

Güvenlik Veri Levhası MC 2 Tarihli Güvenlik Veri

Güvenlik Veri Levhası MC 2 Tarihli Güvenlik Veri Sakýnýlmasý gereken durumlar: Normal koþullarda duraðandýr (Stabildir). FLLQMC2/15 Sayfa numarasý 2 ilgili 4

Detaylı