2011 Olağan Genel Kurul

Transkript

2011 Olağan Genel Kurul
..
BOMONTi ELEKTRiK MÜHENOisLiK
MÜŞAViRLİK iNŞAAT TURizM
VE TicARET ANONiM ŞiRKETi'NiN
2~!/.'l.l2012 TARiHiNDE YAPILAN
OLACAN GENEL KURUL TOPLANTı TUTANACı
Bomonti Elektrik
Mühendislik
Müşavirlik
inşaat TUI'izm ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 2.L!.I~..l2012 tarihinde, saat 1.o.:OO.'de
Sıracevizler Cad. Esen Sok.No:9 KI-Ol Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve
Tekknoloji İl Müdürlüğünün 21'1.') ..12012 tarih ve S?ı3.'5:2sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin SINIRel gözetiminde yapılmıştır.
T.T.K. nun 4-ıı:.. maddesine istinaden ilansız yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi
bir itirazlarının bulunmadığının,
şirket hazirun cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam
12.150.000.TL'lik sermayesine tekabUl eden 12.150.000. adet hisseden 12.150.000.TL 'lik
sermayeye karşılık 12.150.000. adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda teınsil edildiğinin
ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede
öngörülen toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılınası üzerine toplantı Yönetim Kurulu başkanı Bayram KINA Y tarafından
açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Yapılan oylamada divan başkanlığına BAYRAM KINAY'ın, oy toplayıcılığına EMiNE
KINAY'ın ve katipliğe TÜ LA YER'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Yapılan oylamada divan heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oybirliği ile
karar verildi.
3. Şirketin 20 II yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu okunup müzakere
edilerek oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 20 II yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine
oybirliği ile karar verildi.
6. Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak adayolduğunu beyan eden T.C. vatandaşı İstanbul,
Büyükçekmece Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Serçe Sok.No:4/9 adresinde mukim, Sibel
KINIK'ın (bir) yıl süre ile ücretsiz denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine ve şirketi
temsil ve ilzama yetkili olanların belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
a) Yönetim Kurulu üyelerinden Bayranı KINA Y yönetim kurulu başkanı, Emine KINA Y
başkan yardımcısı, Tülay ER üye olarak 3 yıl süre ile tekrar görev yapacaklardıl'.
b) Şirket işlemlerinde;Yönetim Kurulu Başkanı Bayram KINA Y'ın şirket ünvanı ve kaşesi
üzerine atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.
8. Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verilmiştir.
KOM'SER
HÜSEyiN
INIRCI
DivAN BAŞKANı
BAYRAM
.1
i .
i
i'
OY TOPLAYıCı
EMiNEKlNAY
i
i
i
KATil'
TÜLAY ER
SOMONTi ELEKTRIK
MOHENDlsLIK
MOŞAViRLlK INŞAAT TURIzM VE TIcARET ANONIM ŞIRKETININ ı!i.l~ ...I2012 TARIHINDE YAPILAN
2011 YılıNA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTıSıNA AIT HAZiRUN CETVElı
i.BAYRAM KINAY L.C. KIMLIK NO: 20222455754
BAHÇEŞEHIR 1.KISIM MAH. AlBATROS SOK.NO:25
BAŞAKŞEHIRlISl ANBUl
12.074.000 .•TL
ı.EMINE KINAY I.C. KIMLIK NO: 20069460850
BAHÇEŞEHIR ŞELAlE EVlERI F-? BLOK NO:4/29
BAŞAKŞEHIRlISTANBUL
25.000 .•TL
12.074000
ASALETEN
BORSA DIŞI
25.000
BORSADIŞI
ASALETEN
VEKAlETEN
3.AYSUN KINAY L.C. KIMLIK NO: 19943465012
CUMHURIYET MAH. ÇELIK HANÇER 8.S0K
DOLGEROCiıU APT. BLOK NO:24f2
BAHçeLlEVLER/iST ANaUL
25.000.-TL
25.000
BORSADışı
(.TÜLAY ER I.C. KIMLIK NO: 14438891918
BAHÇEŞEHIR 1.KISIM MAH. AlBATROS SOK.~O:25
BAŞAKŞEHIRıiSTANBUL
25000.-TL
25,000
BORSA Dışı
ASALETEN
1.000
BORSA Dışı
VEKALETEN
5.FATMA TAŞKAN L.C. KIMLIK NO: 20081460494
BAŞAK MAH. YEşıL VAoI CAD.NO:10112S
BAŞAKŞEHiRliSTANBUL
1.000 .•TL
12.150.000.-TL
BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BA
KOMIsERI
ADET
ŞIRKETIN SERMAYESI
TOPLAM HISSE ADEDI
ASGARI TOPLANTı NISABI
MEVCUT TOPLANTı NISABI
ASAlETEN
VEKAlETEN
SAYRAM KINAV
~J"sWvt.c-\
OY TOPLAyıe!
KATlp
EMINE KINAY.
TOLAY
C>'-
~
12.150.000
~m~~",~[
TOPLAM
~
(7",
HAZJRUN CETVELINDE GÖSTERilEN
eOMo.NTI.
ELE'T
MUS INS tl
EMINE KINAY.YÖNETIM KURULU aşK.YRD.
TOLAY ER.YÖNETIM KURULU ÜYESI
~~
SIBEL KINIK-DENETÇI
E
VE SERMAYE
'i- - E OIlK
~-.~'~i~
r
TOPLATıDA HAZıR BULUNAN YONETIM KURULU ÜYELER
DENETICININ ISIM VE IMZALARI
ORTAKlıK
YAPıSı ŞIRKET PAY DEFTERINE VE KAYıTLARıNA UYGUNDUR.
Sır::~~ı.ııe'
~~:.
e",r:10n.l.
Ş,şıi V:
r
C
o
~~ i S A B L
.,
~ O
i
-01
12,150.000 TL
12.150.000
100%
100%
12.150,000,00 TL
MURAKIP RAPORU
BOMONTİ ELEKTRİK MUHENDİsLİK
MÜŞA VİRLİK İNŞAATTURİzM
VE TİC A.ş.
Sayın Hissedarlar
Bomonti Elektrik M~hendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ünvanh şirketin
20 II yılına ait defter ve belgeleri incelenmiş defter ve belgelerin tasdikierinin tamam olduğu
ve kayıtların kabul görmüş usullere uygun olarak tutulduğu yapılan tetkik ve inceleme
neticesinde tespit edilmiştir. Il.! .0.'112012
Durumu sayın Genel Kurulun tasvibine arz ederim.
Saygılarımla,
BOMONTi ELEKTRiK MUHENDisLiK MÜŞA ViRLiK
iNŞAAT TURizM VE TicARET ANONiM ŞiRKETi'NiN
2011 YILI YÖNETiM KURULU FAALiYET RAPORU
MUHTEREM HisSEDARLARIMIZ;
ŞiRKETiMiziN 201 i YILI FAALİYET VE HESAPLARıNıN
KURUL TOPLANTISI içiN BURA,DA BULUNMAKTAYIZ.
GÖRÜŞÜLECECi
YILLIK OLACAN GENEL
ŞiRKETiMİZiN, YATIRIM TERMiN PROGRAMıNA GÖRE; ADIYAMAN iLİ ÇELİKHAN iLÇESiNDE DEVAM
EDEN HES iNŞAATı ŞiFRiN REG.NIN 2011 YILI PLANLANAN VE FiiLİ GERÇEKLEŞEN FAALİYETLERi
AŞACIOAKi iZLEME GRAFiCiNDEN DE ANLAŞILACACı ÜZERE % 80'i TAMAMLANMıŞTıR.
---------
ZAMAN
201\ YILI FAALİYET
RAPORU, AYRıNTıLı
BiLANÇO
VE GELİR TABLOSU
HESAPLARıNı
iNCELEMENizE VE YÖNETiM KURULUMUZUN iBRASINI ONA YINIZA SUNAR, BUGÜNE KADAR OLDUCU
GiBi BUNDAN SONRA DA BiZLERE DESTEK VE TEVECCÜHLERiNizi
ESİRGEMEYECECiNİzi
ÜMiT
EDEREK, SEVGi VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ.
BAYRAM KINA Y
YÖNETiM KURULU Bf~
~
1\
i.
NI
EMiNE KINAY
YÖNETiM KURULU B K.YRD.
GÜNDEM
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Açılış ve divan teşekkülü,
Toplantı tutanağının imzalanınası hususunda divana yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
Bilanço ve kar-zarar hesaplannın okunması tasdiki ve müzakeresi,
Yönetim kurulu üyelerinin ve deneticilerin ibra edilmesi,
Deneticinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
Yönetim kurulu seçimi ve şirketi temsil ve ilzama yetkili üyelerin belirlenmesi,
Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
Dilek ve temenniler.
BOMm;ri
ELE\<i:I~.q:~IlJ~~l:ı
MÜŞ. iNŞ.
Sıracevıller
C-::ı \d.U.
1<••
Bomenti .
Ş'şli V
cıA7~(~cIIıW!'J\
KAşE&İMZA

Benzer belgeler