Untitled - Halil İNALCIK

Transkript

Untitled - Halil İNALCIK
..',:$
!\,
igiNtEKILER
Ot,tsOz. tg
I. KESIM: OSMANLI IMPARATORLUdU
TARiHiNE GENEL BiR BAKI$
1300-1600
GlRt$
r Osmanh Tarihinin Donemlendirilmesi .
1. Osmanh Devletinin Kokenleri
2.
-
Osmanh lmparalorlugu Kl6sik Qat (1300-1600)
Qeviren: RuEen Sezer
/ Halil lnalcrk
F*apak ve Sayfa Tasanmr: Nahide Dikel
Grafik Uygulama: Stireyya Erdo$an
Baskr: gefrk Matbaasr
1. Baskr: Istanbul, Mays 2003
2. Baskr: lsranbul. Hazuan2003
rsBN 975-08-0588-7
Ktiltiu Sanat Yayncilrk Ticaret ve Sanayi A.$. 1995
Yapr Kredi Kiilttrr Sanat Yayncilft Ticaret ve Sanayi A.$.
Yapr Kredi Ktilttir Merkezi
Istiklal Caddesi No. 285 Beyo$lu 34433 lstanbul
Telefon:
.
30
5. Osmanh Devletinin Diinya Gticti Olugu 1526-1596
Redaksiyon: Ahmet Kuyag
Kitap Editoru: Ayge Erdem
Dtizelti: Fahri Gtilluo$lu
@ Yapr Kredi
. 15
t 24
4. lmparatorlu$un Pekigmesi 1 453-1526
1825
Tarih:20
9
11
Snr Beyli$nden lmparatorluga 1354-1402
3. Fetret Donemi ve Toparlanrg
Yapr Kredi Yaymlan
.
(02r2) 252 47 00 (pbx)
Faks: (0 212) 293 07 23
Bilgi hatu: 0 212 473 0 444
http://www.yapikediyayinlari. com
e-posta: [email protected]. tr
lnternet satrg adresi: http ://www. estore.com, trlbulvar/yky
www.teleweb.com.tr
. 40
6. Osmanh lmparatorlu$u'nun Gerilemesi. 46
II. IGsim: DEWET
7. Osmanh Hanedanrmn Do$ugu o 61
8. Tahta QhS (Culus) o 65
9. Osmanh Devlet Kavramr ve Snf Sistemi
. 71
10. Hukuk Sultani Hukuk (Kanun), Dini Hukuk (geriat)
.
76
1 1. SaraY o $3
12. Merkezi Yonetim o 94
13. Eydlet Yonetimi ve Tmar Sistemi
. 108
rII. KESIM: EKONOMIK VE TOPLUMSAL YA$AM
14. Osmanh lmparatorlugu ve Uluslararasl Ticaret
t
L27
15. Osmanh Kentleri ve Ulagm Agt, Kentli Ntifus, Lonca ve fiiccarlar o 146
rv. KEsiM: osMANLr IMpARAToRLUGU'NDA DiN vE nUlrUn
tO. Ogrenim, Medreseler ve Ulemi
. 173
17. Osmanh llmi Qahgmalan. 181
18. Ba$nazhsrn Zafen 187
.
19. Halk
Ktltrini ve Tarikatlar c 194
SOYAGACI. 210
oSMANLI TARIHI KRONOLO llSI
sOzlutt
.
212
240
RGtRt-tttt-RR vE oLquLER
KAYNAKQ{ o 255
DIZ1N
.
. 27 7
.
248
ONSOZ
The Ottoman Empire, The Classlc,il .|ge, 1300-1600
ilk basktst 1973'te
Londra'da Weidenfeld and Nichoison Yavrnevi iarafindan )'3)'lmlanmtgttr. O zamandan beri ingilizce olarak tig kez 1'eni baskrlan vaprldr. (\eiv Rocheile, U.S.A.
A.D. Carr?zas: Orpheus Publishing Inc. 1989; ikinci kez history of Civilization Serisi, London: Phoenix Press, 2OOO; ayru yaylnevi uEuncu kez, 2C02)' Bu yrllar
arasrnda kitap gu dillere Eevrildi: Srpga, Yunanca, Romence, Arnat'utqa Ve Ukraynadilinde ve Arapga. Hrvatga gevirisi yayna hazrlanmaktadrr. 1975'te ingilizce yayrmlandrir zaman Times Literary Supplemenf 'te gtkan bir yazrda eser
goyle de$erlendirilmigtir: "Qok usfaca yazrlmrg bir eser. Halil lnalctk, Osmanh Tarih aragnrmacilannln ya$ayan, en onde gelenlerinden biridir. Bu kitabr okuyun,
eger daha once bu alanda genig bilginiz yoksa bu kitap zihni ufkunuzu geniglete-
cek" Phoenix Press, kitabr seEkin tarihEilerin eserlerini iEeren History of Civilization dizisinde yayrmlamqtrr. Bu dizi okuyucuya goyle takdim edilmigtir: "Bu dizi
tarih alanrnda herhangi bir tek yoruma ba$h de$ildir ve standart bagvuru eserlerin otesine gegme gabasrndadrr.
Bu kitapta, 1300-1600 arasnda Osmanh Imparatorlu$u'nun kurulugu tizerinde krsa bir girigten sonra ana konu olarak, lmparatorlu$un klasik donem kurumlan anlatrlmrgfir. Osmanh Uygarhir'run sanat, dugunce ve sosyal hayatr ko-
nulan bagka bir kitapta (Osmanh Uygarl$t, hanrlayan Halil lnalcrk ve Gunsei
Renda, Kultur Bakanh$r Yayrnlan'ndan, 2003'de yayrmlanacak) ele ahnmrqur.
IgTI-IgT2'de yazlan bu eser daha once birkaE kez Turkgeye gevrilmeye
Sezer tarafrndan Yapr ve KreEalrgrlmrg ve baganh olunamam$ttr. Son kez Rugen
di yayrnlal igin yaprlan Eeviriyi gozdengeEirdim, duzeltmeler ve ilaveler yaptlm.
Bu TurkEe baskt, kitabrn en son metni sayilabilir'
ilk kez lgll'teyayln alaruna Erkan bu kitaptan sonra, burada iglenen konular uzerinde tarafrmdan ve meslektaglanmm kalemiyle pek qok yeni araqtlrma ya-
yrmlanmr$fir. Bu yaylnlar, bu kitapta ele alman konulan genigletm eye yam,
fakat esas bakrmrndan deSigtirmeyi gerektirecek nitelikte olmadrgr karusrndayrm.
Osmanlt resmi kurumlannr 250 sayfada ozetleyen bu eseri genigletmeyi de dtigtinmedim. Genel okuyucu ve tarih ogrencileri igin bu bigimde kalmasr yararl
olacaknr. Ancak, kronolojiyi imparatorluk tarihinin sonuna kadar getirmek ve bir
olEtiler listesi eklemek suretiyle, daha yararh bir hale getirmek istedim. Aynca, konu ile ilgili gorsel malzemeyi ekledik ve boylece Ttirk okuyuculan iEin kitabr daha
cazip krlmaya Eahgtrk. Qeviriyi bir kez daha dil bakrmmdan gozden gegiren Ay$e
Erdem'in de$erli Eabalannr burada gtikranla anmak benim iEin zevkli bir odevdir.
Yapt ve Kredi Yaymlan'na, kitabr, lngilizce yayrmlanmasndan buladar zaman sonra Ttirk okuyuculanna sunmak imkAnrm verdigi igin aynca mritegekkirim.
Halil Inalcrk

Benzer belgeler

Hoca`ya saygr - Prof. Dr. Halil İnalcık

Hoca`ya saygr - Prof. Dr. Halil İnalcık kozmopolit kiiltiiriine 1'oneldi$nde bu TtiLrkmen kiilttir gelenegi etkisini stirdtirmiigttir.[...] Osmanh hirktimdan her zaman popdier bir tarikat qeyhine say$ ve baghh[rm devam ettirmiqtir.' Prof...

Detaylı