7 SM58 - Spormeydani.org

Transkript

7 SM58 - Spormeydani.org
SPORT‹F
HAZ‹RAN 2012
ir ülke düflünün…Tarihinin en berbat se-
B zonunu geçirmifl.
Futbolun her yan› çirkinliklerle dolu.
Futbolcular aras›nda ba¤lar kopmufl,
medya ve futbolcular aras›ndaki köprülerde
hasarl›.
Üstelik yabanc› cenneti bir ülkede, gençlere güven duygusu da s›f›rlanm›fl.
Asl›nda seksenli y›llard›r bu ülkenin can›na
okuyan.
Bütün güzellikleri çal›p, hayat› siyasete,
ibadeti paraya çeviren düzen, futbolu da
medyay› da kendine benzetmifltir.
‹tibar sizleri ömür.!
Futbol kulüplerine maddi ve manevi itibar› da¤›tan de¤erlendirme kuruluflu Brand Finance, ilk 50 kulüp s›ralamas›nda Türkiye'den hiçbir kulübe yer vermedi.
Futbolu yönetenler yay›nc› kuruluflu kurtarmakla ticari itibar› kurtard›¤›n› zannederse…
GAR‹PL‹K...
Kiflilik sorunu yaflayan yöneticiler, bütün
kazanc› yabanc› futbolculara sebil edip, alt
yap›ya çöp kadar de¤er vermeden ayakta
kalaca¤›n› düflünürse…
Borç bata¤›na sürükledikleri kulüplerin sahibi olmay› hedefleyen baflkanlar, arkalar›na
ald›klar› yazarlarla büyüklük nutuklar› atarsa…
Büyük kulüpler ticari itibar›n nanik çekti¤i
kulüpler haline gelir.
Ama fliddetin itibar› büyük.
Bir yani körükleniyor, bir yan› söndürmek
için çözüm üretiyor.
Her fleyin sadece para üzerine döndü¤ü
bir ülkede yaflad›¤›m›z› unutmayal›m.
Para için ruhunu bile satan adamlar›n varl›¤›n› da.
O adamlar ki, futbolun içinde en çok sözü geçenler, flirketlerin ya da televizyon içinde en çok sözü geçenler.
Seksenli y›llar, ne ektiyse onu biçti. Medyada, sanatta, siyasette ve futbolda.
Bu çirkinli¤in vazosunu sulayan da taraftar›n ta kendisidir.
Vazolar›n renkli olmas› gerçe¤i de¤ifltirmez.
Ama futbolun ac› veren karanl›k bir yan› vard›r.
En dirençli insanlar› bile,isyana sürükleyen.
En deli aflklar› bile insanlar›n kalbine gömdüren.
Tenis dünyas›n›n
en önemli y›ld›zlar›ndan,
kad›nlar dünya
klasman›nda son iki y›l›n
bir numaras› Caroline
Wozniacki, ‹stanbul'un
daha önce
gerçeklefltirdi¤i
organizasyonlarla
olimpiyat oyunlar›
yapabilece¤ini
gösterdi¤ini söyledi.
23 - 28 Ekim 2012 tarihleri aras›nda Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan TEB
BNP Paribas WTA Championships
‹stanbul Tenis Turnuvas›'n›n tan›t›m toplant›s› Four Seasons Otel'de
gerçeklefltirildi.
Tan›t›m toplant›s›na dünyaca
ünlü tenisçiler Caroline Wozniacki ve Agnieszka Radwanska'n›n
yan› s›ra Türkiye Tenis Federasyonu Baflkan› Ayda Uluç, WTA
Baflkan› Stacey Allaster, Türkiye
Ekonomi bankas› Genel Müdürü
Varol Civil de kat›ld›. Tan›t›m toplant›s›nda konuflan Türkiye Tenis
Federasyonu Baflkan› Ayda Uluç,
çok az ülkeye nasip olan bir organizasyonun devletin büyük deste¤i ile ülkemize geldi¤ini söyleyerek, “Bugün dünyan›n en iyi raketlerinin karfl›laflmalar›n› izlemek üzere yeniden bafllayan heyecan›m›z› sizlerle paylaflmaktan
mutluluk duyuyoruz. Özellikle say›n Baflbakan›m›za, Gençlik ve
Spor Bakan›m›z say›n Suat K›l›ç'a
ülkemizin spor vizyonuna katk›
sa¤layacak bu organizasyonu ülkemizde gerçeklefltirmek üzere
verdikleri destekler için teflekkürlerimi sunuyorum. WTA CEO'su
Stacey Allaster'a, tüm WTA yetkililerine, ve eme¤i geçen herkese
k›ymetli iflbirlikleri için teflekkür
ediyorum” ifadelerini kulland›.
Garip bir futbol ülkesiyiz.Karanl›k bir ça¤›n toplu serüveninde, adaleti de, zerafeti
de mumla ar›yoruz.
Futbolun iskeleti nefretten,entrikadan ve
ne utançt›r ki siyasetten ibarettir.
Kirli dosyalar› y›kay›p temizlemekte usta
olanlar ülkesinde, yalanlar›n yutuldu¤unu,
de¤erlerin nas›l uyutuldu¤unu görmüyor
muyuz?
Böyle bir futbol batakl›¤›nda adaml›¤›n luzümu var m› san›yorsunuz?
Futbolu ekmek derdinin bile önüne çeken
taraftar kitleleri, futboldaki kirlenmeyi h›zland›ran etkenlerin bafl›nda geliyor.
Onlar kendilerini her fleyin üstünde görüyor olabilir ama…
Kendileriyle yüzleflmeleri gerekenler bilmelidir ki…
Bir sirkte cambazlar kadar izleyicilerde
tehlike alt›ndad›r.
Sayg›lar›mla.
,
r
e
l
r
ö
s
k
o
b
i
l
Büyükflehir
kt›
a
t
n
e
v
i
d
l
e
a
'
ek olan
Baflbakpaiyn
izi temsil edec
m
e
k
l
ü
a
d
n
'
›
r
a
l
at
a birlikte,
›ml
lim
oksör, milli tak
2012 Londra O
b
i
k
i
i
l
r
i
h
e
ldiveni
fl
k
ü
o¤an'a boks e
Kocaeli Büy
Baflbakan Erd
hediye etti.
2012 Londra Olimpiyatlar› vizesi
alan Kocaeli Büyükflehir Belediye Ka¤›tsporun iki baflar›l› boksörü Fatih
Kelefl ve Selçuk Eker, Boks Federasyonu yetkilileri ve Boks milli tak›m›
kadrosuyla birlikte AK Parti grup toplant›s› sonras›, Baflbakan Erdo¤an'a
boks eldiveni hediye etti.
TBMM AK Parti Grup Toplant› Salonu’na giden milli boksörlerden Fatih
Kelefl ve Selçuk Eker görüflmede
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve
Gençlik ve Spor Bakan› Suat K›l›ç'›n
hemen yan›nda bulunarak, Baflbakan'›n sordu¤u olimpiyat haz›rl›klar›yla
ilgili sorular›na yan›t verdi. Boks Federasyonu yetkilileri Baflbakan Erdo¤an'a yan›nda getirdikleri boks eldivenlerini hediye etti. Kocaeli Büyükflehir Belediye Ka¤›tsporlu boksörlerden
Selçuk Eker'in yard›m›yla eldiveni takan Baflbakan Erdo¤an bas›n mensuplar›na poz verdi. Olimpiyatlara gidecek boksörlere baflar› dileklerinde
bulunan Baflbakan Erdo¤an, boksörlerden madalya bekledi¤ini söyledi.
7
UMUDA KURfiUN ‹fiLEMEZ
ünyan›n tart›flmas›z en popüler sporudur
FUTBOL. Ülkeler baz›nda en önemli futbol
D
organizasyonu WORLD CUP, ikinci önemli organizasyon ise EURO CUP’t›r.
Bu günlerde devam etmekte olan EURO
2012 belki de ülkemizin de bu kupada olmamas›ndan dolay› (iddaa müptelalar› d›fl›nda:)) coflku
ve heyecanla takip edildi¤i pek söylenemez.
Mexico 86 dünya kupas›n› hat›rl›yorum. Hani
Maradona'n›n tek bafl›na bir tak›m oldu¤u, Frans›z kaleci Bats'›n kalede devleflti¤i o üçüncülük
maç›n›, hemen hemen tüm stadlarda gerçekleflen ve MEKS‹KA DALGASI denilen o tribün etkinli¤inin ilk keflfini dün gibi hat›rl›yorum.
‹sveç'teki Avrupa fiampiyonas›'nda Danimarka'n›n piyangodan ç›k›p flampiyon olmas›n› o
turnuvay› takip edenler heyecanla izlemifllerdir.
Almanya'n›n flampiyon oldu¤u ‹ngiltere'deki
EURO96, Hollanda & Belçika EURO2000’de milli
tak›m›m›z›n 4 puanla ikinci tura ç›k›p sokaklarda
sabahlad›¤›m›z anlar gitmiyor akl›mdan. Ayn›
grupta Portekiz'in ard›ndan ikinci tura ç›kan komflu Yunanistan EURO2004 sonunda ev sahibi ve
ayn› grupta turnuvaya bafllad›klar› Portekiz'i finalde 1-0’la geçip flampiyon oluyordu. Turnuva boyunca ço¤u maçta sadece bir gol atabilen flampiyon, kendi sahas›nda maç› kabulleniyor maçta say›s›z gol pozisyonlar› heyecan art›r›yordu. ‹lginçtir
ki EURO2004’ün y›ld›zlar›ndan biri de flampiyon
Yunanistan kalecisi Antonios Nikopolidis olmufltu.
Gelelim EURO 2008 'e Avusturya ve ‹sviçre’de
oynanan turnuvay› finalde Almanya'y› 1-0 yenen
‹spanya flampiyon olarak tamaml›yordu. fiampiyona kapsam›nda oynad›¤› tüm maçlardan galip
ayr›lan ‹spanya, 1984'te Fransa, 1996'da ise Almanya'n›n ard›ndan tüm maçlar› kazanan üçüncü tak›m olmufltu.
Milli tak›m›m›z›n gö¤sümüzü kabartt›¤›, yar› finale kadar tüm maçlar› özellikle son anlarda kazand›¤›m›z bu turnuva Türk futbolu için Japonya & Güney Kore'deki dünya flampiyonas›ndaki baflar›m›z›n
ard›ndan 'Efsane Geri Döndü.' dedirtmiflti herkese.
Ancak flimdi yine yokuz EURO2012’de. Umar›m bir
gün 'Efsane Her fiampiyonada Final Oynar 'dedirtiriz tüm dünyaya.. Ben umutluyum ya siz?
SAYGILARIMLA...
Sekapark’da
baflpehlivan de¤iflmedi
■ Sekapark Alt›nkemer Ya¤l› Güreflleri, Minik 1'den Bafl'a
kadar çeflitli kategorilerde 932 güreflçinin kat›l›m›yla gerçekleflti. Ali Gürbüz'ün baflpehlivan oldu¤u müsabakalar› G›da,
Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakan› Mehdi Eker ve Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Nihat Ergün de izledi.
fiÖHRETLER
hal› sahada bulufltu
SPOR A.fi'nin, ‹BB Dudullu
Spor Tesisleri'nde düzenledi¤i
flöhretler aras› hal› saha müsabakas›, oynad›klar› dönemde
önemli ifllere imza atm›fl futbolcular› bir araya getirdi. Keyifli
dakikalar›n yafland›¤› müsabakada Fatih Akyel, Ali Eren Beflerler, Koray Avc›, Ali Cansun Begeçarslan gibi
isimler yer ald›.
Müsabaka
sonras›nda konuflan Spor
A.fi. Genel
Müdürü Alparslan Baki
Ertekin,
2012 Avrupa
Spor Baflkenti
kapsam›nda ‹stanbul halk›na spor
yapt›rmaya devam ettiklerini belirterek, “2012 Avrupa Spor Baflkenti kapsam›nda
‹stanbul'da uluslararas› organizasyonlar tüm h›z›yla devam
ediyor. Bu hafta sonu Extreme
Sailing ve Corporate Games organizasyonlar›yla devam edi-
yor. Bunlar›n paralelin de de burada eskiden sahalarda g›pta ile
seyretti¤imiz, imrenerek bakt›¤›m›z eski flöhretli futbolcular›
bir araya toplad›k. Onlarla beraber güzel bir gün geçirdik. Hem
onlar uzun zamand›r birbirlerini
göremiyorlard› hem de uzun zamand›r biz onlar› seyredemiyorduk. Ço¤unun
formundan hiçbir
fley kaybetmedi¤ini görmüfl
olmak çok
güzel. Ayr›ca
bu organizasyonu baflar› ile tamamlayan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Dudullu Spor Tesisleri'ne de teflekkür
ediyorum” fleklinde konufltu.
Gazetemizin Yaz› ‹flleri Müdürü Muzaffer Batumlu'da amatör sporlara verdi¤i destekten
ötürü ödüle lay›k görüldü. Ödülünü Dudulu Spor A.fi.
müdüründen ald›.
Olimpik Spor’un nabz›
burada at›yor...
www.spormeydani.org
BAfiPEHL‹VAN AL‹ GÜRBÜZ OLDU
Yaklafl›k 2 ton ya¤›n harcand›¤› ve K›rkp›nar'›n provas› niteli¤inde olan gürefllerde baflpehlivanl›k finalde Gökhan Ar›c›'y› yenen Antalyal› Ali Gürbüz'ün oldu. Gürbüz, geçti¤imiz y›l
düzenlenen Sekapark Alt›nkemer Ya¤l› Güreflleri'nde de
Karamürselli Güngör Ekin'i yenerek baflpehlivan olmufltu.
Fatih Belediyesi,
Extreme Sailing Series'e
ev sahipli¤i yapt›...
■ Uluslararas› Extreme Sailing Series yar›fllar› Türkiye etab› 10 Haziran Pazar günü yap›lan final yar›fllar› ve ard›ndan
düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Extreme Sailing Series'in
bu sezonki ekipleri 8 farkl› ülkeden dünya çap›nda 40 yelkenciden olufltu. Extreme Sailing Series'de yar›fl›n son saniyesine
kadar süren heyecan f›rt›nas›nda 174 puan toplayan Ummanl› The Wave Muscat flampiyon oldu. 169 puanl› Groupe
Edmond de Rothschild ikincili¤i elde ederken, Redbull Team
159 puanla üçüncü s›rada yer ald›. ESS'nin bir sonraki etab› 58 Temmuz 2012 tarihlerinde Portekiz'in Porto kentinde gerçekleflecek. Fatih Belediyesi'nin evsahipli¤inde, Türkiye Yelken
Federasyonu, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Spor Afi destekleriyle gerçekleflen uluslararas› etkinli¤in tüm etaplar› TRT
Spor kanal› taraf›ndan naklen yay›nland›. Ayr›ca dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen bas›n mensuplar› da tarihi yar›madan›n muhteflem siluetinin önünde yar›fllar› takip etti.
Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir ve medya mensuplar› da özel yelkenci k›yafetlerini giyerek, profesyonel sporculara efllik etti. Yar›fllar sonunda Baflkan Demir, “Seneye tekrar olmas› için arkadafllar›m›z çal›flmalara bafllad›lar. Ayr›ca bölgenin
potansiyelini de¤erlendirerek Haliç ve çevresini uluslar aras› su
sporlar› merkezi haline getirmek istiyoruz, bununla ilgili çeflitli
projeler haz›rl›yoruz” dedi.

Benzer belgeler

SM69-2

SM69-2 organizasyonu WORLD CUP, ikinci önemli organizasyon ise EURO CUP’t›r. Bu günlerde devam etmekte olan EURO 2012 belki de ülkemizin de bu kupada olmamas›ndan dolay› (iddaa müptelalar› d›fl›nda:)) coflk...

Detaylı

SM78-4 - Spormeydani.org

SM78-4 - Spormeydani.org kurucular›ndan oldu¤undan hemen hemen bütün sporlar›n içine al›nd›¤› ve en sa¤lam sporcunun tespit edilece¤i bir spor dal›n›n da olimpiyatlarda yer almas›n› arzulam›flt›r. Temel olarak da; Hedef vur...

Detaylı