Çanakkale ili, Ezine İlçesi Sarpdere Köyü, Andıktaşı Mevkii 1/1000

Yorumlar

Transkript

Çanakkale ili, Ezine İlçesi Sarpdere Köyü, Andıktaşı Mevkii 1/1000
Çanakkale ili, Ezine İlçesi
Sarpdere Köyü, Andıktaşı Mevkii
23 Parsel Nolu Taşınmaza Ait
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Plan Araştırma ve Açıklama Raporu
PAFTA:I16-c-07-b-4-a, I16-c-07-b-4-d
Hazırlayan
Hüseyin UZUN
Şehir Plancısı
Aralık 15
Altınoluk Mah.Tekçam Cad. Söğütlü İş Mrk. No:4/7 EDREMİT/BALIKESİR
Tel: 0 533 641 14 59 Mail: [email protected]
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
İçindekiler
1.
AMAÇ VE KAPSAM ........................................................................................................................... 5
2.
BÖLÜM: PLANLAMA ALANININ KONUMU.................................................................................. 6
3.
4.

Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri: .......................................................................................................................................6

Yönetim Yapısı, İdari Bölünüş ve Sınırlar: ................................................................................................................................................9
BÖLÜM: PLAN HİYERARŞİSİ ........................................................................................................ 10

Üst Ölçekli Plan ve Plan Notları : .............................................................................................................................................................10

Meri Plan Bilgisi .........................................................................................................................................................................................11
BÖLÜM: KURUM GÖRÜŞLERİ ...................................................................................................... 13

Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih 6605 sayılı yazılarında; ..............................................................13

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğü’nün 10.07.2015 tarih 458276 sayılı yazılarında: ........................................14

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.06.2015 tarih 2332 sayılı kurum görüşlerinde; ....................................................15

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10 Eylül 2015 tarih 2075 sayılı
kurum görüşlerinde; .............................................................................................................................................................................................15

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği 01.06.2015 tarih 1156635
sayılı kurum görüşlerinde; ...................................................................................................................................................................................16
5.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale Kontrol Mühendisliği’nin 05.08.2015 tarih 25614 sayılı kurum görüşlerinde; .................16

TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 15.06.2015 tarih 60375 sayılı kurum görüşlerinde; .........................16

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 18.06.2015 tarih 6340 sayılı kurum görüşlerinde;.................16

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 8 Temmuz 2015 Tarih 2084 sayılı yazılarında; .........17

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın 5 Haziran 2015 Tarih 3410–18364-15/Hrk.Eğt.Ks sayılı yazılarında; ...............................17

BOTAŞ Arazi İnşaat Ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 10.06.2015 Tarih 19925 sayılı yazılarında; ........................................18
BÖLÜM: PLAN YAPIMINA AİT HAZIRLANAN RAPORLAR .................................................... 18

6.
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ..................................................................................................................................18
BÖLÜM: ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI ................................................................... 24

Fiziksel Yapı ...............................................................................................................................................................................................24

Depremsellik Durumu ................................................................................................................................................................................24
Altınoluk Planlama
1
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
7.
8.
9.

İklim ............................................................................................................................................................................................................25

Rüzgâr .........................................................................................................................................................................................................25

Akarsular, Taşkın Alanlar, Sulama Alanları .............................................................................................................................................26

Toprak kabiliyeti .........................................................................................................................................................................................26

Eş Yükselti ve Eğim Analizi ......................................................................................................................................................................26

Yapı Yasaklı Alanlar: .................................................................................................................................................................................26

Arazi Kullanımı: .........................................................................................................................................................................................27

Teknik Altyapı: ...........................................................................................................................................................................................27

Planlama Alanı ve Çevresindeki Özel Kanunlara Tabi ve Korunan Alanlar: ........................................................................................28

Hâlihazır Harita Bilgisi ..............................................................................................................................................................................29

Mülkiyet Yapısı: .........................................................................................................................................................................................29
BÖLÜM: ARAŞTIRMA VE SENTEZ PAFTALARI ........................................................................ 30

Analiz Paftası 1: Planlama Alanından Önemli Merkezlere Uzaklık .......................................................................................................30

Analiz Paftası 2:Planlama Alanın Korunan Alanlara Uzaklığı ...............................................................................................................31

Analiz Paftası 3: Planlama Alanı ve Çevresine Ait Eğim Analiz Paftası ...............................................................................................32

Analiz Paftası 4:Planlama Alanı ve Çevresine Ait Yükseklik Analizi Paftası .......................................................................................33

Analiz Paftası 5: Planlama Alanı ve Çevresine Ait Yön Analizi Paftası ................................................................................................34

Analiz Paftası 6:Planlama Alanı ve Çevresine Ait Yerleşime Uygunluk Analizi Paftası .....................................................................35

Sentez Paftası 8:Sentez ve Arazi Kullanış Paftası ....................................................................................................................................36
BÖLÜM: PLAN TEKLİFİ ................................................................................................................. 37

Plan Teklifinin Amacı, Gerekçesi, Yasal Dayanağı .................................................................................................................................37

Plan Teklifinin Getirdiği Kararlar .............................................................................................................................................................37

Arazi Kullanım Tablosu .............................................................................................................................................................................38

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Örneği ...........................................................................................................................................39
PLAN NOTLARI ................................................................................................................................ 40

Genel Hükümler..........................................................................................................................................................................................40

Özel Hükümler ............................................................................................................................................................................................40
Altınoluk Planlama
2
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
10.
EKLER................................................................................................................................................ 43
Şekiller
Görsel 1:Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri .............................................................. 6
Görsel 2:Planlama Alanı Uzak Uydu Görüntüsü............................................................................ 7
Görsel 3:Yakın Uydu Görüntüsü ................................................................................................... 8
Görsel 4:Çanakkale İl ve İlçe Sınırları ........................................................................................... 9
Görsel 5:Planlama Alanının Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı İçinde Kaldığı Alan (I16) ....................................................................................... 10
Görsel 6:I16 Çevre Düzeni Paftası Örneği ................................................................................... 12
Görsel 7:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Kapak Sayfası ................................. 20
Görsel 8:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler Bölümü .............. 21
Görsel 9:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler Bölümü .............. 22
Görsel 10:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası ................................. 23
Görsel 11:Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ............................................................................. 24
Görsel 12:Çanakkale İli Rüzgâr Gülü Haritası ............................................................................. 25
Görsel 13:Çanakkale İli Ortalama Rüzgâr Hızları ........................................................................ 25
Görsel 14:Planlama Alanının 1/25 000 ölçekli Hâlihazır Harita Üzerindeki Yeri (Pafta:I16-c1) .. 26
Görsel 15:Planlama Alanının Bölge Ulaşım Ağındaki Yeri ......................................................... 28
Ekler
Ek 1: Tapu Sureti ........................................................................................................................ 44
Ek 2:Harita (Plan) Örneği............................................................................................................ 45
Ek 3:Şirket Yetki Belgesi ............................................................................................................ 46
Ek 4:İmza Sirküleri Örneği ......................................................................................................... 47
Altınoluk Planlama
3
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 5: Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 26.10.2015 Tarih 11404 Sayılı
Kurum Görüş Yazısı Örneği ........................................................................................................ 48
Ek 6: DSİ.25 Bölge Müdürlüğünün 10.07.2015 tarih 458276 sayılı kurum görüşleri ................... 49
Ek 7: Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.09.2015 tarih 2075
Sayılı Kurum Görüş Yazıları ....................................................................................................... 50
Ek 8: Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.06.2015 tarih 2332 Sayılı Kurum Görüş
Yazıları ....................................................................................................................................... 51
Ek 9: Orman Genel Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliğinin 04.06.2015 tarih 1156635 Sayılı
Resmi Kurum Görüşleri .............................................................................................................. 52
Ek 10: UEDAŞ Çanakkale Kontrol Mühendisliğinin 05.08.2015 tarih 25614 sayılı kurum
görüşleri örneği ........................................................................................................................... 53
Ek 11: Botaş Arazi İnşaat Ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 10.06.2015 tarih 19925 sayılı
kurum görüşü .............................................................................................................................. 54
Ek 12: Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı 08.07.2015 tarih 2084
sayılı kurum görüşü..................................................................................................................... 55
Ek 13: TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü Tesis Ve Kontrol Müdürlüğünün 15.06.2015 tarih 60375 sayılı
kurum görüşü .............................................................................................................................. 56
Ek 14: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın 05.06.2015 tarih 3410-18364-15/Hrk.Eğt.Ks
Sayılı kurum görüşü .................................................................................................................... 57
Ek 15: Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih 6605 sayılı kurum
görüşü ......................................................................................................................................... 58
Ek 16: Çanakkale İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih
11639 sayılı kurum görüşü .......................................................................................................... 59
Ek 17:I16-c-07-b-4-a numaralı 1/1000 ölçekli Halihazır Harita Örneği ....................................... 61
Ek 18:I16-c-07-b-4-d numaralı 1/1000 ölçekli Halihazır Harita Örneği ....................................... 62
Ek 19: Hüseyin UZU'a ait 2015 Yılı Büro Kayıt Belgesi Sureti ................................................... 63
Ek 20: Özel Sektör Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi Örneği .......................................................... 64
Altınoluk Planlama
4
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
1. AMAÇ VE KAPSAM
Türkiye geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak dünyanın en hızlı
büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Ülkemizdeki ekonomik büyüme, yüksek
şehirleşme hızı, kişi başına düşen gelir artışı ve demografik gelişmeler enerji talebinin 2023 yılına
kadar yaklaşık %7 oranında artacağı tahminlerinin yapılmasına neden olmaktadır.
Enerji üretiminde kullanılan geleneksel kaynaklar bakımından ülkemizin sınırlı kaynakları
bulunmakta, petrol ve doğalgazdaki dışa bağımlılık ülke ekonomisini baskı altında tutmaktadır.
Ülkemizin mevcut dış borçlarının oluşması ve artmasına neden olan en önemli unsur, enerjide dışa
bağımlılığımızın azaltılamıyor olmasındandır.
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planına göre 2023 yılında
elektrik üretiminin %30’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmektedir. Bu oranın
içinde 20.000 MW lık kurulu gücün rüzgâra dayalı elektrik üretim tesislerinden elde edilmesi ön
görülmüştür. Bu hedef doğrultusunda 2023 hedeflerinin gerçekleşmesine olanak verecek şekilde
Rüzgâr Enerji Santral lisansları verilmiştir. Aynı biçimde yeni lisanslar verilmek üzere yasal
düzenlemeler yapılmıştır.
2013 yılı Ekim ayı sonu itibariyle, yenilenebilir enerji kurulu gücü 24.947 MW, rüzgâr enerjisi
kurulu gücü 2689 MW tır. Temiz enerji olarak da adlandırılan rüzgâr projelerinin, çevresel etkileri
açısından da önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır.
Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu’nun 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Resmi Gazete’ de
yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve yönetmeliğin
uygulanmasına dair tebliğe istinaden, Sernetun Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş nin 27.08.2014 tarih
ve 101210 sayılı Lisanssız Elektrik Üretimi başvurusuna istinaden, Bağlantı Anlaşması’na ait
25.12.2015 tarih ve 34504 sayılı çağrı mektubunu 21.01.2015 tarihinde Uludağ Elektrik Dağıtım
A.Ş. den almıştır.
Söz konusu bağlantı anlaşması kapsamında Sernetun Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından
Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parselde tek rüzgâr türbininden
oluşan ‘Rüzgâr Enerji Santrali’ kurulması amaçlanmaktadır.
Altınoluk Planlama
5
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
2. BÖLÜM: PLANLAMA ALANININ KONUMU

Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri:
Proje kapsamında; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parselde
yer alan toplam 9300,00 m2 tapulu alan “Sernetun Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş” tarafından
''Rüzgâr Enerji Santrali Alanı '' olarak planlanmak istenmektedir.
Sapdere köyü Çanakkale merkeze 58 km, Ezine ilçesine ise 13 km uzaklıkta bulunmaktadır.
Çalışma alanı ise Sarpdere köyünün 1,2 km güneybatısında yer almaktadır.(Görsel 1-2-3)
Görsel 1:Planlama Alanının Ülke ve Bölge İçindeki Yeri
Altınoluk Planlama
6
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Sarpdere Köyü
Görsel 2:Planlama Alanı Uzak Uydu Görüntüsü
Altınoluk Planlama
7
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Görsel 3:Yakın Uydu Görüntüsü
Altınoluk Planlama
8
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Yönetim Yapısı, İdari Bölünüş ve Sınırlar:
Ezine, Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan bir yerleşim birimidir. Çanakkale – İzmir
karayolu içinden geçer. Çanakkale'ye 42 km uzaklıktadır. Doğuda Bayramiç, batıda Ege Denizi,
güneyinde Ayvacık ilçesi, kuzeyde Çanakkale ili ile çevrilidir. Yüzölçümü 474 km2’dir.
2011 yılında yapılan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarına göre ilçenin toplam
nüfusu 32 128 kişi’dir. Bu nüfusun 13 550 kişi’si belediye sınırları içinde 18 578 kişi’si köylerde
oturmaktadır.
Plan teklifine konu Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parsel nolu
taşınmaz Çanakkale İl Özel İdaresi yetki alanı sınırları içinde kalmaktadır.
Görsel 4:Çanakkale İl ve İlçe Sınırları
Altınoluk Planlama
9
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
3. BÖLÜM: PLAN HİYERARŞİSİ

Üst Ölçekli Plan ve Plan Notları :
Planlama alanının da içinde bulunduğu Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bakanlık Makamının 20.08.2014 tarih, 13549 sayılı Olur’u ile
onaylanmıştır. 20.08.2014 tarihinde onaylanmış olan “Balıkesir - Çanakkale Planlama Bölgesi
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”, askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında
16.02.2015 tarihinde Bakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Plan değişikliğine konu olan alan, Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanı'' olarak görülmektedir.
Planlama Alanı
Görsel 5:Planlama Alanının Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı İçinde
Kaldığı Alan (I16)
Çevre Düzeni Planı, Plan hükümlerinin 8.20.1 Tarım Alanları başlığı altında bulunan madde
8.20.1.3 de 'Tarım Alanlarına' ilişkin; “Bu kapsamdaki tarım arazilerinin amaç dışı kullanım
Altınoluk Planlama
10
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
taleplerinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın izni çerçevesinde bu plan karar ve hükümlerine göre işlem
yapılacaktır” ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca Çevre Düzeni Planı “Yenilenebilir Enerji Üretim Alanları’na ilişkin; Uygulama
Hükümleri 8.37 maddesinde “Yenilenebilir enerji üretim alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlardan
alınan izinler ve Enerji Piyasası Düzenleme Ve Denetleme Kurulunca verilecek lisans
kapsamında, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınması koşuluyla, bu planda
değişikliğe gerek kalmaksızın, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda hazırlanan imar
planlarının ilgili idaresince onaylanmasını müteakip uygulamaya geçilir. Sayısal ortamda bilgi için
Bakanlığa gönderilir. Kurulmuş, kurulacak tesislerde, ilgili mevzuat çerçevesinde çevresel tüm
önlemlerin alınması zorunludur.
Söz konusu Üst ölçekli plan ve plan hükümleri doğrultusunda alana ait “Rüzgar Enerji
Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım
çalışmalarına başlanmıştır.

Meri Plan Bilgisi
Planlama alanı ve çevresine ait herhangi bir 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
bulunmamaktadır.
Altınoluk Planlama
11
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Görsel 6:I16 Çevre Düzeni Paftası Örneği
Altınoluk Planlama
12
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
4. BÖLÜM: KURUM GÖRÜŞLERİ

Çanakkale Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih 6605 sayılı
yazılarında;
''İlgi yazı ile; İlimiz, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parsel numarasına
kayıtlı taşınmaz üzerinde 1000 kw kapasiteli “Rüzgar Enerji Santrali” amaçlı yapılmak istenilen
“uygulama ve nazım imar planı” çalışmalarına esas olmak üzere; kurum görüşümüz istenilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen planlama alanına ilişkin Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılan
incelemeler sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü
“5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” gereğince belediye ve mücavir alan sınırı dışında
yapılacak her türlü imar ile ilgili iş ve işlemler, İl Özel İdaresi tarafından yürütülmekte olup, ilgi
yazıda belirtilen talebin, Bakanlığımızca 05.06.2015 tarihinde onaylanan “Balıkesir-Çanakkale
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” ve Plan Hükümleri doğrultusunda Kurumunuzca
değerlendirilmesi gerekmektedir.
 ÇED Ve Çevre İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Rüzgâr enerji santralleri, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe giren ÇED yönetmeliğinin Ek-2 listesinin 42. maddesinde “Kurulu gücü 10-50 MWm
üzeri olan “rüzgâr enerji santralleri” şeklinde yer almakta olup, söz konusu santralin kurulu gücü
1000 KW olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda söz konusu faaliyet ÇED Yönetmeliği kapsamı
dışında kalmaktadır.
 Çevre Yönetimi Ve Denetimi Şube Müdürlüğü
İlgide kayıtlı yazı gereği; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci
maddelerinde tanımlanan alanlar ve Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği’nde
tanımlanan alanlar kapsamında değerlendirme yapılmış olup, ilgi yazıda bahsi geçen 1000 KW
kapasiteli RES projesinin yapılmasında Şube Müdürlüğümüzce bir sakınca bulunmamaktadır.
Sonuç olarak; İlimiz, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii 23 numaralı parselde
1000 KW kapasiteli “Rüzgâr Enerji Santrali” ( 1 adet türbin ) kurulmasına yönelik 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına esas olmak üzere
kurumumuz mevzuatları açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.
Altınoluk Planlama
13
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
 Çanakkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 26.10.2015 tarih 11404
sayılı yazılarında:
Çanakkale Toprak Koruma Kurulu’nun 16.10.2015 tarihli toplantıda almış olduğu 2015/10
numaralı kararı ile İmar Planı talebi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Konu ile ilgili 2015/10 numaralı Toprak Koruma Kurulu kararı arazinin yerinde incelenmesi ile
hazırlanan Müdürlüğümüz tarımsal etüt raporu ile ilgili evrakların, 19.07.2005 tarih ve 25880
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi
Kullanımı Kanunu” kapsamında Valiliğimizce ( İl Müdürlüğü ) değerlendirilmesi sonucunda;
çevrede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla;
Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz üzerinde
kurulması planlanan “Rüzgâr Enerji Santrali” amaçlı imar planı talebi uygun görülmüştür.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25.Bölge Müdürlüğü’nün 10.07.2015 tarih 458276
sayılı yazılarında:
Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii 23 parselde;
“Rüzgâr Enerji Santrali” kurulması planlanan taşınmazın, DSİ’ye ait herhangi bir sulama
projesi içerisinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzası
içerisinde kalmadığı tespit edilmiştir.
23 parsel numaralı taşınmazın nehir veya dere metrukâtı yerlerde yer almadığı tespit
edilmiştir.
İnşası planlanan türbinin ve işletmeye ait yapıların mümkün olduğunca dere yataklarına uzak
ve bulunduğu topografyanın üst kotlarında yer alması gerekmektedir.
Sonuç olarak türbin ile bu kapsamda yapılacak diğer yapıların dere yatakları dışında
yapılması, söz konusu faaliyetlerden dolayı dere yataklarında daraltma yapılmaması ve akış
rejimlerinin bozulmaması, herhangi bir şekilde malzeme ve hafriyat depolanmaması
gerekmektedir. Üretilen elektrik enerjisinin iletimini sağlayacak hat için ayrıca kurum
görüşümüzün alınması gerekmektedir.
Ani su baskınları, taşkın olasılığı ve yamaç suları ile ilgili faaliyet sahibince gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Başbakanlığın, 2006/27 sayılı “Dere Yatakları Ve Taşkınlar” konulu genelgesinde yer alan
hususlara uyulması gerekmektedir.
Altınoluk Planlama
14
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ulaşım yolu yapım ve bakım çalışmaları için mevcut derelerin üzerinden geçiş sağlanması
amacıyla sanat yapısı yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde ayrıca izin alınması, dere yatak ve
güzergâhlarında DSİ’nin bilgisi ve izni olmadan değişiklik yapılmaması gerekmektedir.
Su ihtiyacının yer altı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı Yasa uyarınca DSİ’den izin
alınması gerekmektedir. Atık su oluşması söz konusu olduğunda, 31 Aralık 2004 tarih ve 25687
sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla “1000 KW tek direk Rüzgâr Enerji Santrali
Projesi” yapılmasında Kurumumuz mevzuatları açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.06.2015 tarih 2332 sayılı kurum
görüşlerinde;
Söz konusu taşınmaz 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ile ilan edilmiş herhangi bir
“Turizm Merkezi” (TM) veya “Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi” (KTKGB) sınırları
içerisinde kalmamakta olup; söz konusu bölgede Bakanlığımız, Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yürütülen herhangi bir çalışma da
bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’nün 10 Eylül 2015 tarih 2075 sayılı kurum görüşlerinde;
''Müdürlüğümüz uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucu hazırlanan teknik raporda
söz konusu parselde kültür varlığı açısından Kurullarca onaylı herhangi bir sit alanı ve tescil
kaydının bulunmadığı ve yapılan yüzey araştırmasında “2863 sayılı Kanun” kapsamına giren
herhangi bir taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanılmadığı belirtildiğinden; “2863 sayılı Yasanın
4. maddesi kapsamında ileride yapılacak hafriyatlarda herhangi bir taşınır taşınmaz kültür
varlığına rastlanılması durumunda, çalışmaların durdurularak en yakın mülki amirliğe haber
verilmesi kaydıyla söz konusu parselde yapılacak faaliyetlerde 2863 sayılı Yasa kapsamında
herhangi bir sakınca bulunmamakta olup, talebin ilgili kurum ve kuruluşlarca değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.
Altınoluk Planlama
15
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Orman
İşletme Şefliği 01.06.2015 tarih 1156635 sayılı kurum görüşlerinde;
Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii 23 parsel ile ilgili İşletme
Şefliğimiz kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda bahse konu taşınmaz ormanlık alanda
kalmamakta olup, kurumumuz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale Kontrol Mühendisliği’nin 05.08.2015 tarih
25614 sayılı kurum görüşlerinde;
''Bahse konu olan taşınmaz için mahallinde yapılan değerlendirmeler neticesinde şirketimiz
sorumluluğunda bir tesis tespit edilemediğinden “Rüzgâr Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında şirketimizce bir sakınca
bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 15.06.2015 tarih 60375
sayılı kurum görüşlerinde;
Söz konusu alanda Teşekkülümüze ait mevcut ve tesisi planlanan enerji iletim tesisi
bulunmadığından, “Rüzgâr Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında teşekkülümüz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih
11639 sayılı kurum görüşlerinde;
Söz konusu taşınmaz üzerinde yapılması planlanan “Rüzgâr Enerji Santrali” amaçlı 1/5000
Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı talebi ile ilgili Müdürlüğümüz görüşü talep
edilmektedir.
Planlama esnasında köy yolumuzla ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerine, geri çekme mesafesini belirleyen “Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak
Tesisler Hakkındaki Yönetmelik”in tesisler bünyesinde yer alan yer üstü akaryakıt, sıvılaştırılmış
gaz ve diğer tehlikeli madde depoları cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 50 metre,
tesislerin ana binaları, her türlü yer altı ve yer üstü depoları, ticari amaçlı kümes, ağıl, ahır ve
benzeri besi çiftlikleri, balık ve benzeri üretme çiftlikleri, ticari amaçlı sundurmalar, yüzme
havuzları ve sabit kantarlar ile ticari, eğitim, sağlık, dini, kültürel ve benzeri kamusal ve özel
yapıların cephe hattının karayolu sınır çizgisine en az 25 metre, pancar, buğday, fındık, tütün,
Altınoluk Planlama
16
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
pamuk, sebze ve benzeri tarım ürünlerinin depolandığı, yıkama, kurutma, yükleme ve boşaltma
işlemlerinin yapıldığı açık sahalar, bekçi kulübesi, akaryakıt pompaları, sıvılaştırılmış gaz
pompaları ve kaideleri, yükleme boşaltma rampaları ve benzeri ikinci derecede yapıların cephe
hattının karayolu sınır çizgisine en az 5 metre mesafede olması zorunludur. Meskenlerde de cephe
hattı ile karayolu sınır çizgisi arsında en az 5 metre mesafe aranır maddesi ( madde 26 ) başta
olmak üzere aynı yönetmeliğin “ Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı Ve
Tesisler ( üçüncü kısım ) bölümü maddelerine uyulması, çalışma alanlarından sorumluluğumuz
altında bulunan yollara yapılacak giriş çıkışlar başta olmak üzere her türlü uygulamanın özellikle
“görüş alanını- görüş mesafesini” engelleyecek unsurların ortadan kaldırıldıktan sonra yapılması,
planlama, uygulama ve işletme aşamalarında her türlü nakliye işlemlerinde, Köy Meskun
alanlarının güzergah dışında bırakılması ve İşletmenin ana tesisi olan “Rüzgar Türbini” için
geri çekme mesafesinin, en yakın köy yoluna türbin kanat boyundan en az 15 metre fazlası
mesafede olması gerekmektedir. ( yazı ekinde kanat boyu belirtilmediği için sözel olarak
belirtilmiştir.) Ayrıca kurumumuzla proje sahibi firma arasında, yollarımızla ilgili taahhüt ve
protokol imzalanması, imzalanacak olan protokol ve taahhüte riayet edilmesi, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili bütün kurum,
kurul ve kuruluşlardan görüş alınması, gerekli tüm trafik önlemlerinin alınması ve trafik
güvenliğinin sağlanması kaydıyla Müdürlüğümüz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 8 Temmuz
2015 Tarih 2084 sayılı yazılarında;
Söz konusu taşınmaz ile ilgili yapılan inceleme sonucu; planlama sahasında askeri alan, askeri
güvenlik bölgesi, askeri yasak bölge ve NATO akaryakıt boru hattı bulunmadığı tespit edilmiştir.
Ancak Harita Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan “Düşey Engel Veri Tabanı” projesi
kapsamında türbinlere ait koordinat ve yükseklik bilgilerinin Harita Genel Komutanlığı’na
bildirilmesini arz ederim.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın 5 Haziran 2015 Tarih 3410–1836415/Hrk.Eğt.Ks sayılı yazılarında;
Söz konusu taşınmaz malın bulunduğu yere ait, Kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerekli
inceleme neticesinde; Askeri Yasak, Askeri Güvenlik ve Stratejik Bölgeler kapsamı dışında
bulunduğundan projenin anılan bölgede gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığını arz ederim.
Şeklinde resmi kurum görüşü belirtilmiştir.
Altınoluk Planlama
17
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

BOTAŞ Arazi İnşaat Ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 10.06.2015 Tarih 19925
sayılı yazılarında;
Söz konusu parselde mevcut veya planlanan boru hattı ve tesisimiz bulunmamaktadır. Şeklinde
resmi kurum görüşü belirtilmiştir.
5. BÖLÜM: PLAN YAPIMINA AİT HAZIRLANAN RAPORLAR

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
Sernetun Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından yaptırılmak istenen; Çanakkale ili, Ezine
ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii 23 no lu parselde Rüzgâr Enerji Santrali Amaçlı İmar
Planı’na Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporu 16.06.2015 tarihinde Çanakkale Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.
Bu rapora göre;
Yapılan arazi gözlemleri, sondaj çalışmaları sonucunda birimlerin genel Jeoteknik
değerlendirilmesi, eğim, jeolojik özellikler ve jeofizik çalışmalar göz önüne alınarak inceleme
alanının yerleşime uygunluğu değerlendirilmiştir.
 Yerleşime uygunluk
Uygun Alanlar 2 (UA–2): Kaya Ortamlar olarak değerlendirilmiş olup, yerleşime uygunluk
açısından bir sakınca yoktur.
 Yer altı Suyu Durumu
İnceleme alanında açılan SK–1 ve SK–2 no lu sondaj kuyularında yeraltı suyuna
rastlanılmamıştır.
 Eğim Durumu
Faaliyet alanındaki yüzde eğim (% E) değerleri 0–25, inceleme alanı çevresindeki yüzde eğim
değerleri % 0–30 arasında değişmektedir.
 Doğal Afet Riski
İnceleme alanında su baskını, çökme, göçme, krip ve kaya düşmesi gibi doğal afet riski yoktur.
Sonuç ve Öneriler
Bu raporun amacı; Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Sarpdere Köyünde 1/1000 ölçekli I16-C-07-B4-D, I16-C-07-B-4-A Pafta, toplam 9 300,00 m2 ‘lik alanda Sernetun Enerji San. Tic. A.Ş adına
Altınoluk Planlama
18
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
planlaması düşünülen alanların yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesi amacı ile Uygulama
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun hazırlanmasıdır.
Yapının yapılacağı alanda hâkim eğim, % 0–20 arasında değişmektedir. İnceleme alanında
genel eğim yönü Kuzeybatı’dan Güneydoğu’ ya doğru azalmaktadır.
Rapor içerisinde yapılan yorum ve hesaplamalar inceleme alanındaki birimlerin genel
özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmış olup, yapılacak parsel/bina bazındaki zemin etütlerinde
tüm yorum ve hesaplamalar ayrıntılı olarak yapılmalıdır.
Yapılan arazi gözlemleri jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucunda birimlerin
Bölge 1.derece deprem bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup, her türlü yapılaşma için
“Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve “Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” şartlarına mutlaka uyulmalıdır.
Bu çalışma Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Sarpdere Köyünde 1/1000 ölçekli I16-C-07-B-4-D,
I16-C-07-B-4-A no lu hâlihazır paftasında sınırları çizilmiş olan alanın “Uygulama İmar Planına
Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” olarak hazırlanmış olup zemin etüt raporu yerine
kullanılamaz.
16.06.2015 tarihinde Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylı İmar
Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporuna ait kapak, sonuç ve öneriler bölümü ve onay
sayfasının örnekleri aşağıda sunulmuştur.
Altınoluk Planlama
19
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Görsel 7:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Kapak Sayfası
Altınoluk Planlama
20
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Görsel 8:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler Bölümü
Altınoluk Planlama
21
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Görsel 9:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler Bölümü
Altınoluk Planlama
22
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Görsel 10:İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Onay Sayfası
Altınoluk Planlama
23
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
6. BÖLÜM: ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

Fiziksel Yapı
 Depremsellik Durumu
18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası”na göre Ankara il sınırları deprem kuşağında 4 ayrı derecede yer almaktadır.
Ankara İli Deprem Haritasında da görüldüğü gibi faaliyet alanının da içerisinde bulunduğu
Çanakkale İli, Ezine İlçesi 1.derece deprem kuşağında yer almaktadır.
Proje kapsamındaki tüm inşaat çalışmaları; T.C. Bayındırlık İskân Bakanlığı’nın
02.07.1998 tarih ve 23390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ile '' Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik '' hükümlerine uyulacaktır.
Görsel 11:Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası
Altınoluk Planlama
24
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
 İklim
Ezine, iklim bölgelerinden Marmara İklim bölgesi içerisinde kalmaktadır. Yazları sıcak ve
kurak, kış ayları ılık ve yağışlı geçmektedir. Yağışlar, sonbaharda etkili olurken, ilkbaharda bir
ölçü daha azdır. Çanakkale ilinin yıllık ortalama sıcaklığı 14,6 derece, yıllık ortalama yağış
miktarı 659 mm dir.
 Rüzgâr
Kışın en belirgin özelliği kuzeyden gelen sert poyraz rüzgârıdır. Kışın soğukluğa neden
olmakta, yazın ise serinletici etkiye sahiptir. Yine bir diğer hâkim rüzgâr lodos güney sektörlü
rüzgâr olup özellikle kış mevsiminde sıcaklığı artırmaktadır.
Görsel 12:Çanakkale İli Rüzgâr Gülü Haritası
Görsel 13:Çanakkale İli Ortalama Rüzgâr Hızları
Altınoluk Planlama
25
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
 Akarsular, Taşkın Alanlar, Sulama Alanları
DSİ 25.Bölge Müdürlüğü’nün 10.07.2015 gün 458276 sayılı kurum görüşlerinde planlama
alanının herhangi bir sulama projesinde, içme suyu temini amaçlı göl ve baraj sularının su toplama
havzası içinde kalmadığı, nehir ve dere metrukâtı yerlerde yer almadığı belirtilmiştir.
Görsel 14:Planlama Alanının 1/25 000 ölçekli Hâlihazır Harita Üzerindeki Yeri (Pafta:I16-c1)
 Toprak kabiliyeti
Plan değişikliğine konu olan alan ve yakın çevresi üst ölçekli planlar içerisinde 'Tarım Alanı'
olarak görülmektedir. Çanakkale İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 26.10.2015 tarih
11404 sayılı kurum görüşünde söz konusu plan yapımına ilişkin Çanakkale Toprak Koruma
Kurulu’nun 16.10.2015 tarih 2015/10 sayılı kararı ile imar planı yapımı talebi çevrede yapılan
tarımsal faaliyetlere zarar verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Rüzgâr Enerji
Santrali Amaçlı İmar Planı talebi uygun görülmüştür.
 Eş Yükselti ve Eğim Analizi
İmar Planı teklifine konu alan, Bu bölge %20-30 eğim aralığında olup ortalama 350 metre
deniz seviyesi üzerindedir. Eş yükselti ve eğim analizi haritaları rapor ekinde sunulmaktadır.

Yapı Yasaklı Alanlar:
Planlama alanı ve çevresinde yapı yasaklı alan statüsüne sahip bir alan bulunmamaktadır.
Planlama alanına ait hazırlanan ve “Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü” tarafından
Altınoluk Planlama
26
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
16.06.2015 tarihinde onaylanan ''İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu''nda Uygun
Alanlar Kaya Ortamlar olarak değerlendirilmiş olup, yerleşime uygunluk açısından bir sakınca
yoktur. Onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunda sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen esaslara
aynen uyulacaktır.

Arazi Kullanımı:
Planlama alanı ve yakın çevresindeki arazi kullanımı irdelenmiştir. Planlama alanı ve
çevresinde yapılaşmaya açılmış herhangi bir alan bulunmamakla birlikte tarım arazileri ile çevrili
konumdadır.

Teknik Altyapı:
Planlama alanının yaklaşık 159 metre doğusunda kalan Sarpdere köy yolu 1. Derece taşıt yolu
niteliğindedir. Planlama alanına ulaşım, Sarpdere köy yoluna dik olarak bağlanmakta olan ve
planlama alanının doğu sınırını teşkil eden stabilize yoldan sağlanmakta olup, söz konusu yol 2.
derece taşıt yolu niteliğindedir.
Plan teklifine konu olan Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parsel ile ilgili olarak
TEİAŞ 2.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü’nün 15.06.2015 gün 60375 sayılı yazılarında
kurumlarına ait herhangi bir tesis yâda tesisi planlanan herhangi bir Enerji İletim Hattı güzergâhı
altında kalmadığı belirtilmiş, UEDAŞ Çanakkale Kontrol Mühendisliği’nin 05.08.2015 gün 25614
sayılı yazılarında söz konusu parsel üzerinde şirketleri sorumluluğunda bir tesis tespit edilmediği
bildirilmiştir.
Plan teklifine konu taşınmazlarında içinde bulunduğu alanlarda her hangi bir su ve kanalizasyon
şebekesi bulunmamakla birlikte söz konusu imar planı yapımı için DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nün
10.07.2015 gün 458276 sayılı kurum görüşlerinde;
 Su ihtiyacının yer altı suyundan sağlanması halinde “167 sayılı Yasa” uyarınca DSİ
kuruluşundan izin alınması,
 Aralık 2004 gün 25867 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği’ hükümlerine uyulması kaydıyla,
sakınca olmadığı belirtilmiştir.
Altınoluk Planlama
27
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
2.Derece Yol
Sarpdere Köy Yolu
(1.Derce Yol)
Görsel 15:Planlama Alanının Bölge Ulaşım Ağındaki Yeri

Planlama Alanı ve Çevresindeki Özel Kanunlara Tabi ve Korunan Alanlar:
Planlama alanı içerisinde; 2872 sayılı Çevre Kanunu, ''Özel Çevre Koruma Bölgeleri''
başlığında tanımlanmış alan ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na giren, ''Milli Parklar'', ''Tabiatı
Koruma Alanları'' , ''Tabiat Anıtları'', ''Tabiat Parkları'' maddesi altında yer alan özellikte herhangi
bir alan bulunmamaktadır. Bunlara ilaveten Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri,
Özel Koruma Alanları ve Turizm Alanları yer almamaktadır.
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.09.2015 gün 2075
sayılı kurum görüşleri doğrultusunda, proje alanında yapılacak çalışmalarda her hangi bir tarihi,
arkeolojik ve kültürel bir eserin çıkması durumunda 2863 sayılı ''Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu'' kapsamında yetkili merciler bilgilendirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.
Altınoluk Planlama
28
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ayrıca Çanakkale İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.06.2015 gün 2332 sayılı yazılarında
imar planı yapılacak alanın herhangi bir kültür, turizm koruma ve gelişim bölgesi veya turizm
merkezi sınırları içerisinde kalmadığı belirtilmiştir.
Planlama alanının Truva Antik Kenti, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Saroz Özel
Çevre Koruma Bölgesi’ne olan uzaklıkları aşağıda verilmiştir.
Planlama alanının yakınındaki özel kanunlara tabi alanlara olan uzaklıklarını gösterir harita,
analiz haritaları bölümünde sunulmuştur.

Hâlihazır Harita Bilgisi
Planlama alanını oluşturan ve ITRF-96/3 derece koordinat sisteminde üretilen 1/1000 ölçekli
I16-c-07-b-4-a, I16-c-07-b-4-d numaralı hâlihazır harita ''Çanakkale İl Özel İdaresi İmar ve
Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'' tarafından 14.04.2015 tarihinde onaylanmıştır.
Onaylı hâlihazır harita örnekleri raporun ekler bölümünde sunulmuştur.

Mülkiyet Yapısı:
''Rüzgâr Enerji Santrali'' amaçlı imar planına konu taşınmaz, mülkiyeti ''Sernetun Enerji San.
Tic.A.Ş'' ye ait Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü, Andıktaşı mevkii, 23 parsel nolu
yaklaşık 9300,00 m2 yüzölçümlü alanı kapsamaktadır.
Tapu, çap, şirket bilgileri ve diğer evraklar plan raporu ekler bölümünde sunulmuştur.
Altınoluk Planlama
29
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
7. BÖLÜM: ARAŞTIRMA VE SENTEZ PAFTALARI

Analiz Paftası 1: Planlama Alanından Önemli Merkezlere Uzaklık
Çanakkale Merkez
Ezine İlçe Merkez
: 58 km
: 13 km
Altınoluk Planlama
30
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Analiz Paftası 2:Planlama Alanın Korunan Alanlara Uzaklığı
Planlama Alanının Özel Kanunlara Tabi Alanlara Uzaklığı
Truva Antik Kenti (Milli Park) : 34 km
Gelibolu Yarım Adası Milli Parkı: 62 km
Saroz Özel Çevre Koruma Bölgesi:121 km
Altınoluk Planlama
31
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Analiz Paftası 3: Planlama Alanı ve Çevresine Ait Eğim Analiz Paftası
Altınoluk Planlama
32
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Analiz Paftası 4:Planlama Alanı ve Çevresine Ait Yükseklik Analizi Paftası
Altınoluk Planlama
33
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Analiz Paftası 5: Planlama Alanı ve Çevresine Ait Yön Analizi Paftası
Altınoluk Planlama
34
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Analiz Paftası 6:Planlama Alanı ve Çevresine Ait Yerleşime Uygunluk Analizi Paftası
Altınoluk Planlama
35
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Sentez Paftası 8:Sentez ve Arazi Kullanış Paftası
Altınoluk Planlama
36
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
8. BÖLÜM: PLAN TEKLİFİ

Plan Teklifinin Amacı, Gerekçesi, Yasal Dayanağı
Planlama çalışmasının temel amacı; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere Köyü, Andıktaşı
mevkii, 23 parsel nolu taşınmaz üzerinde ''Sernetun Enerji San. Tic. A.Ş'' tarafından tesisi
düşünülen ''Rüzgâr Enerji Santrali'' alanı dâhilinde tesisin kurulacağı alana ilişkin kararların
oluşturulması, yapılan araştırma-analiz-değerlendirme çalışmaları ışığında bölgede kurulacak
tesisin sürdürülebilirlik ilkesi ile düzenli, sağlıklı ve planlı bir yapıda oluşmasına imkân
sağlayacak imar planlarının hazırlanmasıdır.
Planlama alanını oluşturan taşınmaza ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planları bulunmadığından söz konusu taşınmazlar üzerinde ''Rüzgâr Enerji Santrali''
yapılmasına imkân verilmemektedir. Bu nedenden dolayı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı
yapımı gereği doğmuştur.
Plan teklifi, 1/100 000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı/Plan
Hükümleri, ilgili resmi kurumlardan alınan görüşler, ''Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'' ve
''3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgi Yönetmelik Hükümlerine'' uygun olarak hazırlanmıştır.

Plan Teklifinin Getirdiği Kararlar
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, I16-c-07-b-4-a, I16-c-07-b-4-d nolu hâlihazır pafta,
mülkiyeti Sernetun Enerji San. Tic. A.Ş’ye ait Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Sarpdere köyü,
Andıktaşı mevkii, 23 nolu parsele ait yaklaşık 9300,00 m2 lik alanı kapsamaktadır.
Plan teklifi hazırlanırken 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren ''Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliği'' eki plan lejantları doğrultusunda planlama ve lejant hükümleri belirlenmiştir.
Planlama alanı içinde 23 nolu parselin yaklaşık olarak 8 995,77 m2 lik bölümü ''Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı'', 37,55 m2 si Türbin Alanı, 266,68 m2’si de 23
nolu parselin güney sınırında 10 mt genişliğinde taşıt yolu olarak önerilmiştir.
''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı'' olarak planlanan alan için
toplam inşaat alanı Emsal:0.10, yapı nizamı ise Ayrık Nizam olarak önerilmiştir.
Toplam inşaat alanı içerisinde kalmak üzere ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim
Tesisi Alanı'' içerisinde tesisin ihtiyaçlarını karşılayacak tesis ile bütünleşik Şalt Sahası, İdari yer,
Bekçi Kulübesi vb. yapılar yer alabilir ve söz konusu hizmet binalarında yapı yüksekliği
Y ençok: 7.00 mt (2 kat) olacaktır.
Altınoluk Planlama
37
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Tesis içerisinde yer alacak teknolojik yapılarda (Rüzgâr Türbini) yükseklik sınırlaması olmayıp
Y ençok: Serbest (2 Kat) olacaktır.
İdari bina, bekçi kulübesi ve şalt sahası için yapı yaklaşma mesafesi alanın güneyinden geçen
10 metrelik taşıt yolundan ve komşu parsellerden 5 metre, rüzgâr türbini için ise yapı yaklaşma
mesafesi Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih
11639 sayılı kurum görüşlerine istinaden taşınmazın güneyinde önerilen 10 mt lik taşıt yolundan
55 mt (kanat boyu+15 mt), komşu parsellerden ise 10 mt olacaktır.
1/1000 ölçekli İmar Planına istinaden hazırlanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt
Raporu 7269 sayılı yasanın 2. maddesince 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelgeye göre
incelenerek 16.06.2015 tarihinde “Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü”
tarafından onaylanmış ve imar planına işlenmiştir.
Yapılaşmaya ilişkin diğer hususlar rapor içeriğinde bulunan plan notlarında belirtilmiştir.

Arazi Kullanım Tablosu
Plan onama sınırları dâhilindeki arazi kullanım tablosu şöyledir:
Tapu Alanı
9 300,00 m2
Altınoluk Planlama
Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına Dayalı
Üretim Tesisi Alanı
8 995,77 m2
Türbin Alanı
37,55 m2
Yol Alanı
266,68 m2
38
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Örneği
Altınoluk Planlama
39
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
9. PLAN NOTLARI

Genel Hükümler
1. Mer'i Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ve Plan
Notları Aynen Geçerlidir.
2. ''Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'' Ve ''3194 Sayılı İmar Kanunu'' Ve İlgi Yönetmelikleri
Aynen Geçerlidir.
3. ''2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ve Hükümleri'' Aynen Geçerlidir.''Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı'' Dâhilindeki Emsal Hesapları Net Alan Üzerinden
Yapılacak Olup, Alana İlişkin Kamulaştırma ve/veya Terk İşlemleri Tamamlanmadan Uygulamaya
Geçilemez.
4. ''Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde'' Belirtilen Hususlara Aynen Uyulacaktır.
5. ''Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'' Hükümlerine Aynen Uyulacaktır.
6. 09.10.2008 tarih 27049 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ''Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans
Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik'' Hükümlerine Aynen
Uyulacaktır.
7. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Hükümlerine Ve Bu Kanuna İstinaden Yürürlüğe Giren
Yönetmelik Hükümlerine Uyulacak Ve İlgi Kurum/Kuruluşlarınca Mer'i Mevzuat
Çerçevesinde Öngörülen Tüm İzin Ve Tedbirlerin Alınması, Ekolojik Dengenin
Bozulmaması, Çevrenin Korunması Ve Geliştirilmesine Yönelik Tedbirlere Riayet
Edilecektir.

Özel Hükümler
8. ''Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı'' Olarak Planlanan Alan İçinde
Önerilen İnşaat Yoğunluğunu Aşmamak Üzere Rüzgâr Türbini Tesisi İle Bütünleşik Tesisin
İhtiyacına Yönelik İdari Bina, Bekçi Evi, Şalt Sahası Vb. Tesislerde Yapılabilecek Olup;
E(Emsal):0.10
İdari Bina, Bekçi Evi, Şalt Sahası vb. Yapılar için Yapı Nizamı: Ayrık Nizam Y ençok:7,00
Mt (2 Kat)
Teknolojik Yapılarda (Rüzgar Türbini) Y ençok: Serbest (2 Kat)
9. Planlama Alanı İçerisindeki Yapı Yaklaşma Mesafesi Rüzgâr Türbini İçin Çanakkale İl Özel
İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 12.11.2015 Tarih 11639 Sayılı Görüşlerine
Göre Planlama Alanının Güney Sınırından Önerilen 10 mt’lik Taşıt Yolundan 55 mt ( Kanat
Boyu+15 mt ) , Komşu Parsellerden 10 mt Olacaktır. İdari Bina, Bekçi Kulübesi, Şalt Sahası
Vb. Tesisler için ise Yapı Yaklaşma Mesafesi 10 mt taşıt yolundan ve komşu parsellerden
Altınoluk Planlama
40
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
5 mt olacaktır.
10. Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 08.07.2015 tarih 2084 sayılı
kurum görüşlerinde belirtilen Harita Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan ''Düşey
Engel Veri Tabanı'' Projesi Kapsamında Türbinlere Ait Koordinat ve Yükseklik Bilgileri
Harita Genel Komutanlığına Bildirilecektir.
11. D.S.İ 25 Bölge Müdürlüğünün 10.07.2015 Tarih 458276 Sayılı Kurum Görüşlerinde
Belirtilen;

Türbin İle Bu Kapsamda Yapılacak Diğer Yapıların Dere Yatakları Dışında Yapılması Söz
Ve Akış Rejimlerinin Bozulmaması, Herhangi Bir Şekilde Malzeme Ve Hafriyat
Depolanmaması Gerekmektedir. Üretilen Elektrik Enerjisinin İletimini Sağlayacak Hat İçin
Ayrıca DSİ. Kuruluşundan Görüş Alınmalıdır.

Ulaşım Yolu Yapımı Ve Bakım Çalışmaları İçin Mevcut Derelerin Üzerinden Geçiş
Sağlanması Amacıyla Sanat Yapısı Yapılmasına İhtiyaç Duyulması Halinde Ayrıca İzin
Alınması, Dere Yatak Güzergâhlarında DSİ’nin Bilgisi Ve İzni Olmadan Değişiklik
Yapılmaması Gerekmektedir.

Tesisin Su İhtiyacının Yer Altı Suyundan Sağlanması Halinde 167 Sayılı Yasa Uyarınca
DSİ’den İzin Alınacak, Atık Suların Deşarj Edilmesi Konusunda 31.12.2004 Tarih Ve
25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ''Su Kirliliği Yönetmeliğine'' Uyulacaktır.

2006/27 Sayılı ''Dere Yatakları Ve Taşkınlar'' Konulu Genelgesinde Yer Alan Hususlara
Uyulması Gerekmektedir.

Ani Su Baskınları, Taşkın Olasılığı Ve Yamaç Suları İle İlgili Faaliyet Sahibince Gerekli
Önlemlerin Alınması Gerekmektedir. Karşı Tüm Önlemler Taşınmaz Sahibi Tarafından
Alınacaktır.
12. Planlama Alanı İçinde 5226 Ve 3386 Sayılı Yasalar İle Değişik 2863 Sayılı Yasanın
4. Maddesi Kapsamında İleride Yapılacak Hafriyat Çalışmalarında Herhangi Bir Kültür
Varlığına Rastlanması Durumunda Çalışmalar Durdurularak En Yakın Mülki Amirliğe Veya
Müze Müdürlüğüne Haber Verilecektir.
13. 09.03.1989 Tarih Ve 201 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren ''İş Yeri
Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'' Hükümlerine Uyulacaktır.
14. 19.07.2005 Tarih 25880 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 5403 Sayılı
''Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu'' Kapsamında Çanakkale Toprak Koruma
Kurulu'nun 16.10.2015 Tarih 2015/10 Sayılı Kararı Neticesinde Komşu Parsellere Zarar
Verilmeyecek Şekilde Gerekli Çekme Mesafesi Bırakılarak Çevrede Yapılan Tarımsal
Faaliyetlere Zarar Verilmemesi İçin Gerekli Tedbirler Alınacak Ve Hazırlanan Toprak
Koruma Projesine Uyulacaktır.
Altınoluk Planlama
41
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
15. 19.12.2007 Tarih Ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 7126 Sayılı
Sivil Savunma Kanunun Ek 9.Maddesine Göre Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.
16. Planlama Alanına İlişkin Olarak 16.06.2015 Tarihinde Çanakkale Valiliği Çevre Ve Şehircilik
Müdürlünce Onaylı ''Plan Yapımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda''
Hususlara Aynen Uyulacaktır. Buna Göre:
Belirtilen

Planlama Alanı Yerleşime Uygunluk Açısından ''Uygun Alan'' Olarak Değerlendirilerek,
1/1000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Paftalarında UA-2 Olarak İşaretlendirilmiştir.

Yapının Yapılacağı Alanda Hâkim Eğim, % 0–20 Arasında Değişmektedir. İnceleme
Alanında Genel Eğim Yönü Kuzeybatı’dan Güneydoğu’ Ya Doğru Azalmaktadır.

Rapor İçerisinde Yapılan Yorum Ve Hesaplamalar İnceleme Alanındaki Birimlerin Genel
Özelliklerini Belirlemek Amacıyla Yapılmış Olup, Yapılacak Parsel/Bina Bazındaki
Zemin Etütlerinde Tüm Yorum Ve Hesaplamalar Ayrıntılı Olarak Yapılmalıdır.

Bölge 1.derece deprem bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup, her türlü yapılaşma
için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” ve “Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” şartlarına mutlaka uyulmalıdır.

Bu çalışma Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Sarpdere Köyünde 1/1000 ölçekli I16-C-07-B-4-D,
I16-C-07-B-4-A nolu hâlihazır paftasında sınırları çizilmiş olan alanın “Uygulama İmar
Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” olarak hazırlanmış olup zemin etüt raporu
yerine kullanılamaz.
17. Taşınmazların Orman Sınırına Yakın Olmasından Dolayı Muhtemel Orman Yangınlarına
Karşı Gerekli Tedbirler Tesis Sahibi Tarafından Alınacaktır.
Altınoluk Planlama
42
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
10. EKLER
Altınoluk Planlama
43
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 1: Tapu Sureti
Altınoluk Planlama
44
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 2:Harita (Plan) Örneği
Altınoluk Planlama
45
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 3:Şirket Yetki Belgesi
Altınoluk Planlama
46
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 4:İmza Sirküleri Örneği
Altınoluk Planlama
47
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 5: Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 26.10.2015 Tarih 11404 Sayılı Kurum Görüş
Yazısı Örneği
Altınoluk Planlama
48
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 6: DSİ.25 Bölge Müdürlüğü’nün 10.07.2015 tarih 458276 sayılı kurum görüşleri
Altınoluk Planlama
49
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 7: Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.09.2015 tarih 2075 Sayılı
Kurum Görüş Yazıları
Altınoluk Planlama
50
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 8: Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.06.2015 tarih 2332 Sayılı Kurum Görüş Yazıları
Altınoluk Planlama
51
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 9: Orman Genel Müdürlüğü Ezine Orman İşletme Şefliği’nin 04.06.2015 tarih 1156635 Sayılı Resmi
Kurum Görüşleri
Altınoluk Planlama
52
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 10: UEDAŞ Çanakkale Kontrol Mühendisliğinin 05.08.2015 tarih 25614 sayılı kurum görüşleri örneği
Altınoluk Planlama
53
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 11: Botaş Arazi İnşaat Ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 10.06.2015 tarih 19925 sayılı kurum görüşü
Altınoluk Planlama
54
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 12: Milli Savunma Bakanlığı Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 08.07.2015 tarih 2084 sayılı
kurum görüşü
Altınoluk Planlama
55
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 13: TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü Tesis Ve Kontrol Müdürlüğü’nün 15.06.2015 tarih 60375 sayılı kurum
görüşü
Altınoluk Planlama
56
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 14: Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nın 05.06.2015 tarih 3410-18364-15/Hrk.Eğt.Ks Sayılı kurum
görüşü
Altınoluk Planlama
57
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 15: Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih 6605 sayılı kurum görüşü
Altınoluk Planlama
58
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 16: Çanakkale İl Özel İdaresi Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih 11639 sayılı
kurum görüşü
Altınoluk Planlama
59
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Altınoluk Planlama
60
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 17:I16-c-07-b-4-a numaralı 1/1000 ölçekli Hâlihazır Harita Örneği
Altınoluk Planlama
61
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 18:I16-c-07-b-4-d numaralı 1/1000 ölçekli Hâlihazır Harita Örneği
Altınoluk Planlama
62
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 19: Hüseyin UZUN'a ait 2015 Yılı Büro Kayıt Belgesi Sureti
Altınoluk Planlama
63
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU
Ek 20: Özel Sektör Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi Örneği
Altınoluk Planlama
64

Benzer belgeler

İmar planının detayları burada

İmar planının detayları burada güneyinde Ayvacık ilçesi, kuzeyde Çanakkale ili ile çevrilidir. Yüzölçümü 474 km2’dir. 2011 yılında yapılan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 32 128 kişi’di...

Detaylı