1. Çeyrek Konsolide Finansal Tablolar

Transkript

1. Çeyrek Konsolide Finansal Tablolar
TÜRK YE
E VE CAM
FABR KALARI A. .
VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN
ARA DÖNEME A T
BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM
KONSOL DE MAL TABLOLAR
çindekiler
Sayfa
KONSOL DE B LANÇOLAR
1-2
KONSOL DE GEL R TABLOLARI
KONSOL DE ÖZSERMAYE DE
3
M TABLOLARI
4
KONSOL DE NAK T AKIM TABLOLARI
5
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
NOT 1 TOPLULU UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU
6-8
NOT 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR
9-11
NOT 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER / MUHASEBE POL T KALARI
12-16
NOT 4 HAZIR DE ERLER
17
NOT 5 MENKUL KIYMETLER
17
NOT 6 F NANSAL BORÇLAR
18-19
NOT 7 T CAR ALACAK VE BORÇLAR
20
NOT 8 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
20
NOT 9
21
L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
NOT 10 D ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
21
NOT 11 CANLI VARLIKLAR
22
NOT 12 STOKLAR
22
NOT 13 DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED
BEDELLER
22
NOT 14 ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜKLER
22
NOT 15 D ER CAR /CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
23
NOT 16 F NANSAL VARLIKLAR
24-25
NOT 17 POZ T F /NEGAT F EREF YE
26
NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
26
NOT 19 MADD VARLIKLAR
27
NOT 20 MADD OLMAYAN VARLIKLAR
28
NOT 21 ALINAN AVANSLAR
28
NOT 22 EMEKL L K PLANLARI
28
NOT 23 BORÇ KAR ILIKLARI
29
NOT 24 ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR/ANA ORTAKLIK DI I KAR ZARAR
30
NOT 25 SERMAYE/KAR ILIKLI
30
T RAK SERMAYE DÜZELTMES
NOT 26 SERMAYE YEDEKLER
30
NOT 27 KAR YEDEKLER
31
NOT 28 GEÇM
YIL KAR/ZARARLARI
31
NOT 29 YABANCI PARA POZ SYONU
31
NOT 30 DEVLET TE V K VE YARDIMLARI
31
NOT 31 KAR ILIKLAR
NOT 32
ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
LETME B RLE MELER
NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
NOT 34 B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR
32-33
33
34-35
36
NOT 35 DURDURULAN FAAL YETLER
36
NOT 36 ESAS FAAL YET GEL RLER
37
NOT 37 FAAL YET G DERLER
37
NOT 38 D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ ZARARLAR
38
NOT 39 F NANSMAN G DERLER
38
NOT 40 NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI
38
NOT 41 VERG LER
39
NOT 42 H SSE BA INA KAZANÇ
40
NOT 43 NAK T AKIM TABLOSU
40
NOT 44 D ER HUSUSLAR
40
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 VE 31 ARALIK 2004 TAR HLER T BAR YLE
KONSOL DE B LANÇOLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
Dipnot
Referansları
Ba ımsız
Denetimden
Geçmemi
31.03.2005
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31.12.2004
1.198.352.115
1.146.754.346
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır De erler
4
288.571.361
388.058.540
Menkul Kıymetler (net)
5
2.562.817
2.750.235
Ticari Alacaklar (net)
7
394.960.109
353.738.989
Finansal Kiralama Alacakları (net)
8
-
-
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
9
3.451.183
2.222.321
Di er Alacaklar (net)
10
38.453.829
27.650.727
Canlı Varlıklar (net)
11
-
-
Stoklar (net)
12
446.587.198
367.241.607
Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar (net)
13
-
-
Ertelenen Vergi Varlıkları
14
-
-
Di er Cari/Dönen Varlıklar
15
23.765.618
5.091.927
2.788.007.267
2.592.951.999
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
7
730.482
312.365
Finansal Kiralama Alacakları (net)
8
-
-
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
9
-
-
Di er Alacaklar (net)
10
-
581.152
Finansal Varlıklar (net)
16
379.563.336
383.392.080
Pozitif/Negatif erefiye (net)
17
20.764.871
(158.079.802)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
18
-
-
Maddi Varlıklar (net)
19
2.379.802.908
2.360.503.034
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
20
6.045.059
6.058.817
Ertelenen Vergi Varlıkları
14
-
-
Di er Cari Olmayan/Duran Varlıklar
15
1.100.611
184.353
3.986.359.382
3.739.706.345
TOPLAM VARLIKLAR
1
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 VE 31 ARALIK 2004 TAR HLER T BAR YLE
KONSOL DE B LANÇOLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
Dipnot
Referansları
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
15
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama
lemlerinden Borçlar (net)
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net)
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama
lemlerinden Borçlar (net)
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR
Kar ılıklı
Sermaye Yedekleri
530.272.427
526.488.680
232.135.848
272.213.244
68.389.642
67.605.408
-
-
24.622.816
28.225.927
127.549.220
105.588.770
19.635.208
16.596.148
9.330.334
5.731.812
-
-
34.500.961
20.470.751
-
-
14.108.398
10.056.620
595.676.896
579.383.271
262.180.790
253.633.074
-
-
24
25
25
26
tirak Sermaye Düzeltmesi
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31.12.2004
6
8
10
7
9
21
23
14
15
ÖZSERMAYE
Sermaye
Ba ımsız
Denetimden
Geçmemi
31.03.2005
Hisse Senetleri hraç Primleri
-
-
38.699
26.033
-
-
-
-
126.569.075
120.757.042
205.930.502
204.017.950
957.830
949.172
655.600.145
641.892.673
2.204.809.914
1.991.941.721
423.500.000
423.500.000
(620.857)
(620.857)
413.989.589
417.045.283
3.121.196
3.121.196
Hisse Senedi ptal Karları
-
-
Yeniden De erleme Fonu
-
-
5.836.617
8.892.311
405.031.776
405.031.776
238.298.277
215.312.911
Yasal Yedekler
68.644.180
63.339.884
Statü Yedekleri
2.578.697
1.888.952
163.634.566
151.801.426
Özel Yedekler
-
-
Sermayeye Ekl. tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları
-
-
3.440.834
31.921.029
186.892.777
Finansal Varlıklar De er Artı Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
27
Kar Yedekleri
Ola anüstü Yedekler
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
28
Geçmi Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
(1.717.351)
1.097.721.876
749.811.607
3.986.359.382
3.739.706.345
2
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 VE 31 MART 2004 TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T
KONSOL DE GEL R TABLOLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
Ba ımsız
Denetimden
Geçmemi
1 Ocak-31 Mart 2005
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
1 Ocak-31 Mart 2004
496.393.843
443.164.132
36
496.393.843
443.164.132
36
(327.010.172)
(311.392.535)
36
-
-
36
-
-
169.383.671
131.771.597
(108.790.989)
(92.274.884)
60.592.682
39.496.713
Dipnot
Referansları
ESAS FAAL YET GEL RLER
Satı Gelirleri (net)
Satı ların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler / faiz+temettü+kira (net )
BRÜT ESAS FAAL YET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
37
NET ESAS FAAL YET KARI/ZARARI
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
38
56.666.288
45.186.009
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
38
(41.072.335)
(83.048.798)
Finansman Giderleri (-)
39
(17.262.668)
3.837.620
58.923.967
5.471.544
-
81.053.869
(11.656.477)
(4.156.871)
47.267.490
82.368.542
(15.346.461)
(75.800.333)
31.921.029
6.568.209
0,08
0,02
FAAL YET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
40
ANA ORTAKLIK DI I KAR/ZARAR
VERG ÖNCES KAR/ZARAR
Vergiler
41
NET DÖNEM KARI
H SSE BA INA KAZANÇ
42
3
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 VE 31 MART 2004 TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T
KONSOL DE ÖZSERMAYE DE
M TABLOLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
Finansal
Duran
Kar ılıklı
Varlıklar
tirak
Hisse
Sermaye
Senedi hraç De er Artı
Düzeltmesi (-)
Fonu
Primleri
Sermaye
1 Ocak 2004 itibariyle bakiye
285.000.000
(590.900)
2.686.068
Öz Sermaye
Enflasyon
Düzeltme
Farkları
11.981.367 297.949.959
Yasal yedeklere transferler
Yasal
Yedekler
Yabancı
Net
Para Çevrim Geçmi Yıllar
Karları
Farkları
Dönem Karı
Statü
Yedekleri
39.124.916
1.866.716
728.991
1.399.656
Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç de erlerindeki dü ü
1.171.236.769
Toplam
- 1.809.983.886
(1.399.656)
-
6.060.211
6.060.211
Yabancı para çevrim farkları
(5.030.968)
(5.030.968)
Net dönem karı
6.568.210
6.568.210
31 Mart 2004 itibariyle bakiye
285.000.000
(590.900)
2.686.068
18.041.578 297.949.959
40.524.572
1.866.716
(4.301.977)
1.169.837.113
6.568.210 1.817.581.339
1 Ocak 2005 itibariyle bakiye
423.500.000
(620.857)
3.121.196
8.892.311 405.031.776
63.339.884
1.888.952
(1.717.351)
1.088.505.810
- 1.991.941.721
-
-
-
-
-
-
178.844.673
5.304.296
689.745
Negatif erefiye Düzeltme etkisi (Dipnot 3.h ve 17)
-
-
Yasal yedeklere transferler
Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç de erlerindeki dü ü
(3.055.694)
5.158.185
Net dönem karı
5.158.185
31.921.029
423.500.000
(620.857)
3.121.196
5.836.617 405.031.776
178.844.673
-
(3.055.694)
Yabancı para çevrim farkları
31 Mart 2005 itibariyle bakiye
-
(5.994.041)
68.644.180
4
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2.578.697
3.440.834 1.261.356.442
31.921.029
31.921.029 2.204.809.914
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 VE 31 MART 2004 TAR HLER NDE SONA EREN ARA DÖNEMLERE A T
KONSOL DE NAK T AKIM TABLOLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
Dipnot
Referansları
31 Mart
2005
31 Mart
2004
31.921.029
6.568.209
19
20
63.685.321
239.498
59.328.186
17
6
23
10.538.532
9.871.418
(4.326.396)
9.644.365
461.732
- üpheli ticari alacak kar ılı ındaki de i im
- Stok de er dü ü kar ılı ındaki de i im
- Ana ortaklık dı ı paylar
- Parasal kayıp/kazanç ile netle tirilmi vergi tahakkuku
letme sermayesindeki de i im öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım
- letme sermayesindeki de i imler
Faaliyetlerden elde edilen nakit
7
12
24
41
644.539
(364.198)
11.656.485
15.346.461
143.539.085
(114.686.128)
(988.869)
23
4.156.871
102.263.973
177.285.516
(6.263.586)
28.852.957
171.021.930
- Ödenen vergi
- Ödenen kıdem tazminatı
letme faaliyetlerinden elde edilen nakit
YATIRIM FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
- Alım satım amaçlı finansal varlıklardaki de i im (net)
- Finansal duran varlıklardaki de i im (net)
23
23
(7.442.790)
(4.059.385)
17.350.782
(54.312.155)
(3.276.434)
113.433.341
5
16
187.418
3.828.744
52.164
(8.000.003)
- Yıl içinde olu an erefiye
- Maddi varlık alımları
- Maddi olmayan varlık alımları
17
19
20
(115.137.397)
(225.740)
(224.170)
(72.453.712)
(270.872)
-
19
20
16
32.152.203
(3.055.694)
5.158.185
30.219.794
64.863
6.060.210
(5.030.968)
(512.689)
(77.604.970)
(639.190)
(50.221.884)
(41.283.978)
2.050.987
(39.232.991)
(61.881.096)
(11.822.793)
(73.703.889)
(99.487.179)
(10.492.432)
LETME FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
Net dönem karı
Net dönem karını i letme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için
yapılan düzeltmeler
- Maddi varlıkların amortismanı
- Maddi olmayan varlıkların amortismanı
- Döneme gelir yazılan negatif erefiye (net)
- Finansal borçlara ili kin kur farkı ve faiz tahakkuku
- Kıdem tazminatı kar ılı ı
Satılan maddi varlıkların net defter de eri
Satılan maddi olmayan varlıkların net defter de eri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan gelen de erleme fonlarındaki de i im
Yabancı para çevrim farkı de i imi
- Di er yatırım faaliyetlerinde gerçekle en de i im
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen nakit
F NANSAL FAAL YETLER NDEN KAYNAKLANAN NAK T AKIMLARI
- Finansal borçlardaki de i im
- Ana ortaklık dı ı paylardaki de i im (net)
Finansal faaliyetlerde elde edilen /(kullanılan) nakit
NAK T VE NAK T BENZER KALEMLERDEK NET DE
6
24
M
177.422
DÖNEM BA I NAK T VE NAK T BENZER KALEMLER
4
388.058.540
197.985.053
DÖNEM SONU NAK T VE NAK T BENZER KALEMLER
4
288.571.361
187.492.621
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
1.
TOPLULU UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU
Türkiye i e ve Cam Fabrikaları A. . Toplulu u “Topluluk”, holding irketi Türkiye i e ve Cam Fabrikaları
A. . “ irket” ve hisselerinin ço unlu una veya yönetimine sahip bulundu u konsolidasyon kapsamında 33 ba lı
ortaklık ve 3 mü terek yönetime tabi i letmeden olu maktadır.
Topluluk, yönetim muhasebesi açısından düzcam, cam ev e yası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat ve
sigorta irketlerini de kapsayan di er grub olmak üzere be faaliyet grubuna ayrılmı olup, fiili faaliyet konusu
cam ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette bulunmak, her türlü sınai ve ticari kurulu un sermaye
ve yönetimine i tirak etmektir.
Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A. . (“ Bankası”) tarafından, 70
yıl önce Türkiye’de kurulmu tur. irket’in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 20 yıldır i lem
görmektedir. Türkiye
Bankası A. . bilanço tarihi itibariyle irket’te %66,1’lık paya sahiptir ve yönetimde
kontrolü elinde tutmaktadır.
Konsolidasyona dahil edilen irketler:
Konsolidasyona dahil edilen irketlerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Toplulu un sermayeleri içindeki
do rudan ve dolaylı i tirak payları a a ıda verilmi tir:
irket ünvanı
T. i e ve Cam Fabrikaları A. . (*)
Trakya Cam Sanayii A. . (*)
Trakya Glass Bulgaria EAD.
Trakya Cam Investment B.V.
Çayırova Cam Sanayii A. .
Pa abahçe Cam Sanayi ve Tic. A. .
Pa abahçe Eski ehir Cam San.ve Tic.A. .
Denizli Cam San. Ve Tic. A. . (*)
Cami Ambalaj Sanayii A. .
Pa abahçe Ma azaları A. .
Pa abahçe Investment B.V.
Posuda Ltd.
Anadolu Cam Sanayi A. . (*)
JSC Mina
OOO Ruscam
OJSC Pokrov Glass Plant
Balsand B.V.
OOO Ruscam Ufa
Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A. .
Anadolu Cam Investment B.V.
Soda Sanayi A. . (*)
i ecam Bulgaria Ltd.
Cam Elyaf Sanayii A. .
Cami Madencilik A. .
Cami Egypt Mining Ltd. Co.
Cami Elektrik Üretim A. .
Madencilik San. Ve Tic. A. .
Cami Lojistik Hizmetleri A. . (*)
Cam Pazarlama A. .
Cam Ürünleri leme San. A. .
Cami Limited
i ecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A. .
Cami Sigorta Hizmetleri A. .
Faaliyet konusu
Kayıtlı
oldu u ülke
Faaliyet grubu
Holding irketi
Düzcam, oto camı ve i lenmi cam üretimi ve satı ı
Düzcam, cam ev e yası otomatik üretimi ve satı ı
Finansman ve yatırım irketi
Buzlu cam üretimi ve satı ı
Cam ev e yası otomatik üretimi ve satı ı
Cam ev e yası otomatik üretimi ve satı ı
Soda ve kristal cam ev e yası el üretimi ve satı ı
Ka ıt-karton ambalaj üretimi ve satı ı
Cam ev e yası perakende satı ı
Finansman ve yatırım irketi
Cam ev e yası otomatik üretimi ve satı ı
Cam ambalaj üretimi ve satı ı
Cam ambalaj üretimi ve satı ı
Cam ambalaj üretimi ve satı ı
Cam ambalaj üretimi ve satı ı
Finansman ve yatırım irketi
Cam ambalaj üretimi ve satı ı
Döküm üretimi ve satı ı
Finansman ve yatırım irketi
Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satı ı
Soda satı ı
Cam elyafı ve polyester üretimi ve satı ı
Cam hammaddeleri üretimi ve satı ı
Kum tedarikçisi
Elektrik üretimi ve satı ı
Cam hammaddeleri üretimi ve satı ı
Lojistik hizmetleri
Topluluk ürünlerinin ihracatı
Cam ürünleri i lenmesi
Yurtdı ı alım hizmetleri
Sigorta acenteli i
Sigorta acenteli i
Türkiye
Türkiye
Bulgaristan
Hollanda
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Rusya
Türkiye
Gürcistan
Rusya
Rusya
Hollanda
Rusya
Türkiye
Hollanda
Türkiye
Bulgaristan
Türkiye
Türkiye
Mısır
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
ngiltere
Türkiye
Türkiye
Holding
Düzcam
Düzcam
Düzcam
Düzcam
Cam ev e yası
Cam ev e yası
Cam ev e yası
Cam ev e yası
Cam ev e yası
Cam ev e yası
Cam ev e yası
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Cam ambalaj
Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Kimyasal
Di er
Di er
Di er
Di er
Di er
(*) Bu irketlere ait hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda ( MKB) i lem görmektedir.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
1. TOPLULU UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU (devamı)
Konsolidasyona dahil edilen irketler (devamı):
31 Mart 2005
Do rudan
Dolaylı
sahiplik
sahiplik
oranı
oranı
%
%
irket Ünvanı
Trakya Cam Sanayii A. .
Trakya Glass Bulgaria EAD.
Trakya Cam Investment B.V.
Çayırova Cam Sanayii A. .
Pa abahçe Cam Sanayii ve Tic. A. .
Pa abahçe Eski ehir Cam San. Ve Tic. A. .
Denizli Cam San. Ve Tic. A. .
Cami Ambalaj Sanayii A. .
Pa abahçe Ma azaları A. .
Pa abahçe Investment B.V.
Posuda Ltd. ti.
Anadolu Cam Sanayii A. .
JSC Mina
OOO Ruscam
OJSC Pokrov Glass Plant
Balsand B.V.
OOO Ruscam Ufa
Ferro Döküm Sanayii ve Tic. A. .
Cam Ürünleri leme San. A. .
Anadolu Cam Investment B.V.
Soda Sanayii A. .
i ecam Bulgaria Ltd.
Cam Elyaf Sanayii A. .
Cami Madencilik A. .
Cami Egypt Mining Ltd. Co.
Cami Elektrik Üretim A. .
Madencilik San. Ve Tic. A. .
Cam Pazarlama A. .
Cami Lojistik Hizmetleri A. .
Cami Limited
i ecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A. .
Cami Sigorta Hizmetleri A. .
67,07
100,00
100,00
68,40
99,36
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
100,00
79,81
80,64
99,74
90,89
51,00
100,00
100,00
100,00
51,85
84,92
100,00
98,35
21,54
99,70
100,00
100,00
99,66
69,58
100,00
100,00
100,00
66,56
73.62
73.62
52,74
90,11
88,03
40,80
93,93
65,83
90,11
90,11
78,42
63,23
40,55
36,35
39,99
39,99
71,01
90,07
40,66
75,24
75,24
74,44
16,98
16,93
69,66
90,05
92,04
28,80
94,65
99,81
84,62
31 Aralık 2004
Do rudan
Dolaylı
sahiplik
sahiplik
oranı
oranı
%
%
67,07
100,00
100,00
68,40
99,36
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00
100,00
79,81
80,64
99,74
90,89
51,00
100,00
100,00
100,00
51,85
84,92
100,00
98,35
21,54
99,70
100,00
100,00
99,66
69,58
100,00
100,00
100,00
66,56
66,56
66,56
52,74
90,11
88,03
40,80
93,93
65,83
90,11
90,11
78,42
63,23
40,55
36,35
39,99
39,99
71,01
90,07
40,66
75,24
75,24
74,44
16,98
16,93
69,66
90,05
92,04
28,80
94,65
99,81
84,62
Mü terek yönetime tabi i letmeler:
Toplulu un mü terek yönetimine sahip oldu u üç adet i letme vardır. Konsolide mali tablolar açısından mü terek
yönetime tabi i letmelerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Toplulu un sermayeleri içindeki do rudan ve dolaylı
i tirak payları a a ıda verilmi tir:
irket ünvanı
Oxyvit Kimya San. Ve Tic. A. .
Omco stanbul Kalıp San. A. .
Balkum Ltd.
Faaliyet konusu
Vitamin-K üreticisi
Kalıp üretimi ve satı ı
Kum i leme ve satı ı
Kayıtlı oldu u ülke
Türkiye
Türkiye
Rusya
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
Faaliyet grubu
Kimyasal
Cam ambalaj
Cam ambalaj
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
1.
TOPLULU UN ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU (devamı)
Mü terek yönetime tabi i letmeler (devamı):
irket Ünvanı
Oxyvit Kimya San. Ve Tic. A. .
Omco stanbul Kalıp San. A. .
Balkum Ltd.
31 Mart 2005
Dolaylı
Do rudan
sahiplik
sahiplik
oranı
oranı
%
%
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
31 Aralık 2004
Do rudan
Dolaylı
sahiplik
sahiplik
oranı
oranı
%
%
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Serketin merkez adresi ve ortaklık yapısı:
Kuleleri Kule 3, 4.Levent-Be ikta / stanbul merkez adresinde faaliyet gösteren irketin ortaklık yapısı
a a ıdaki gibidir.
31 Mart 2005
Pay Oranı
Pay Tutarı
%
YTL
66.1
279.962.603
4.0
17.241.537
<1.0
21.174
29.9
126.274.686
Ortaklar
T. Bankası A. .
Efes Holding A. .
Destek Reusürans A. .
Di er
Toplam
100.000
423.500.000
Kategorileri itibariyle cari dönem içerisinde çalı an personel sayısı:
31 Mart
2005
4.512
9.476
13.988
Aylık ücretli
Saat ücretli
Toplam
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
31 Aralık
2004
4.465
9.258
13.723
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
2.
MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR
Uygulanan muhasebe standartları:
irket ve Türkiye’de kayıtlı ba lı ortaklıkları yasal defterlerini ve mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadırlar. Yabancı ülkelerde
kurulmu olan ba lı ortaklıkların defterleri ise kayıtlı bulundukları ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak
hazırlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları"
tebli inde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamı tır. 23 Aralık 2004 tarihinde yayımlanan “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli de De i iklik Yapılmasına Dair Tebli ” (Seri: XI, No: 27)
ile Seri XI No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli ”e eklenen “Ek Madde
1”de “mali tablo ve rapor ile dipnot formatları dahil Kurulca yayımlanan muhasebe standartları açıklamaları saklı
olmak üzere, i letmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamaları, Seri XI No: 25 sayılı
Tebli de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde oldu u açıklanmı ve
böylece, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK
muhasebe standartlarına uyulmu sayılaca ı belirtilmi tir.
Buna istinaden Topluluk, mali tablolarını SPK'
nun izin verdi i yukarıda bahse konu edilen alternatif uygulama
çerçevesinde hazırlamayı ve kamuya açıklamayı benimsemi tir. Mali tablo ve dipnot formatları ise SPK’nun 20
Aralık 2004 tarihli duyurusu ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmu tur.
Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi:
de faaliyette bulunan ve SPK
SPK’nun, 17 Mart 2005 tarihinde almı oldu u 11/367 sayılı kararla, Türkiye'
Muhasebe Standartları'
na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo hazırlayan irketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmi tir.
Buna istinaden, 31 Mart 2005 tarihinde sona eren ara döneme ait ekli mali tablolar enflasyona göre
düzeltilmemi tir.
SPK’nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebli in 404’ncü maddesi; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle bu
Tebli in enflasyon düzeltmesi hükümlerinin uygulanmasına son verilmesi halinde, son dönem mali tablolarında
yer alan rakamlar bir sonraki döneme ait mali tabloların hazırlanmasında esas alınacak rakamların ba langıç
de erini olu turur hükmündedir.
Öte yandan, anılan Tebli in 403’ncü maddesi; mali tablolar, önceki dönem mali tabloları ile kar ıla tırmalı
olarak hazırlanır. Kar ıla tırmanın sa lıklı yapılabilmesini sa lamak amacıyla, bu Tebli hükümlerine uygun
olarak hazırlanmı önceki döneme ait mali tablolar, düzeltme katsayısı kullanılarak cari satın alma gücü
cinsinden ifade edilir hükmündedir.
Bu hükümler kapsamında, 31.12.2004 tarihli mali tabloların düzeltilmi de erleri 31.03.2005 tarihli ve daha
sonraki dönemlere ait mali tabloların hazırlanmasında esas alınacak rakamların ba langıç de erini
olu turmaktadır. Anılan Tebli in 403’ncü maddesi uyarınca kar ıla tırmanın sa lıklı yapılabilmesinin gereklili i
göz önünde bulundurularak, 31.12.2004 tarihinden önce hazırlanmı ve o tarihteki satın alma gücü ile ifade
edilmi olan tutarlar, enflasyon düzeltmesinin en son uygulandı ı 31.12.2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade
edilmi tir. (31 Aralık 2004 endeksi = 8.403,8, 31 Mart 2004 endeksi = 7.862.2)
31 Mart 2005 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan dolar kuru 1 ABD doları=
1,3706 YTL, 1 Euro=1,7757 YTL’dır. (31 Aralık 2004 1 ABD doları=1,3421 YTL, 1 Euro=1,8268 YTL’dır.)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
9
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
2.
MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)
Konsolidasyon esasları:
Konsolide mali tablolar Not 1’deki Topluluk tarafından idare edilen irketlerin finansal tablolarını
kapsamaktadır. Topluluk içi satı ve alı lar, Topluluk içi alacaklar ve borçlar ile Topluluk içi i tiraklerin elimine
edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmı tır.
Toplulu un do rudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına i tirak etti i veya oy hakkına sahip olması
nedeniyle i lemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu u ba lı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir.
Topluluk ve konsolide edilen ba lı ortaklıkları arasında gerçekle en önemli i lemler ve bakiyeler konsolidasyon
sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide ba lı ortaklıkların, özkaynakları ve net kar /
zararındaki üçüncü ahıslara ait paylar konsolide mali tablolarda ana ortaklık dı ı pay olarak gösterilmektedir.
Mü terek yönetime tabi i letmeler, Toplulu un konsolide mali tablolarında oransal konsolidasyon yöntemi
kullanılarak gösterilmektedir. Oransal konsolidasyon yöntemine göre muhasebele tirilen mü terek yönetime tabi
i letmede mü terek kontrolün sona erdi i tarihten itibaren bu yöntemlerin uygulanmasına son verilir. Oransal
konsolidasyon yöntemi esas itibarıyla tam konsolidasyon yöntemi kapsamında yapılan i lemlerle aynıdır.
Ancak, mü terek yönetim konsolidasyonu ile ilgili i lemlere ba lanmadan önce, ilgili mü terek yönetime tabi
i tiraklere ait bilanço ve gelir tablosuna ait büyüklükler Toplulu un do rudan ve/veya ba lı ortaklıkları
vasıtasıyla sahip oldu u mü terek yönetime tabi i letmedeki pay kadar dikkate alınarak, Topluluk mali
tablolarındaki benzer kalemlerle birlikte toplanır. Bu i lemler sonucunda olu turulan konsolide mali tablolarda
ana ortaklık dı ı özsermaye ve ana ortaklık dı ı kar-zarar tutarları bulunmaz. Mü terek yönetime tabi i letme ile
Topluluk arasındaki i lemlerin mali tablolara alınmasında i lemin özü esas alınır. Bu çerçevede, mü terek
yönetime tabi i tiraklere satılan veya devredilen ve söz konusu i letmede cari olmayan bir varlıkla ilgili karın,
sadece di er müte ebbislere isabet eden kısmı dikkate alınır.
Toplulu un finansal ve operasyonel politikalarına önemli ölçüde etki edebildi i tüzel ki ilikler, i tirak olarak
adlandırılır ve özkaynak yöntemine göre muhasebele tirilirler. Özkaynak yönteminde i tirak net varlık tutarıyla
konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Topluluk payı konsolide gelir tablosuna dahil
edilir. tiraklerin net aktif de erindeki dü ü ün geçici olmaması durumunda i tirak de eri, konsolide mali
tablolarda azaltılmı de eriyle gösterilir.
UMS 21 “Döviz Kurlarındaki De i ikliklerin Etkileri”’ne göre konsolidasyonda Toplulu un yabancı ülkelerdeki
i tiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri
ise dönemde gerçekle en ortalama kur ile Yeni Türk Lirası’na çevrilir. Kapanı ve ortalama kur kullanımı sonucu
ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Olu an
çevrim farkları faaliyetin sona erdi i döneme gelir ya da gider yazılır.
Bir irketin Topluluk tarafından satın alımı gerçekle ti inde ilgili ba lı ortaklı ın aktif ve pasifleri, alım günü
itibariyle gerçe e uygun de erleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin gerçe e yakın de erlerinin
azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Dönem içinde alınan veya satılan i tiraklerin, alımın
gerçekle ti i tarihten ba layan veya satı ın gerçekle ti i tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir
tablosuna dahil edilir.
Gerekli görülen durumlarda ba lı ortaklıkların mali tablolarını di er grup içi irketlerinin uyguladı ı muhasebe
prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
10
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
2.
MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)
Kar ıla tırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi:
Mali tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle kar ıla tırmalı olarak sunulmu tur. Mali tabloların kalemlerinin
gösterimi veya sınıflandırılması de i ti inde kar ıla tırılabilirli i sa lamak amacıyla, önceki dönem mali
tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ili kin olarak açıklama yapılır. Bu
kapsamda, önceki dönem mali tablo sayısal verileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun MSD-10/868-44357
sayılı duyurusu ile 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu kılınan mali tablo ve dipnot formatlarına
uygun olarak yeniden sınıflandırılmı tır.
Netle tirme/Mahsup:
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netle tirme hakkı var oldu u takdirde ve net olarak ödenmesi
ve/veya tahsili dü ünüldü ünde veya varlı ın elde edilmesi ile yükümlülü ün yerine getirilmesi aynı zamanda
gerçekle tirilecek oldu unda bilançoda net de erleri ile gösterilirler.
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI
Ekteki konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan de erleme ilkeleri ve önemli muhasebe politikaları
a a ıdaki gibidir:
a. Hasılat:
Gelirler, teslimatın gerçekle mesi, gelir tutarının güvenli bir ekilde belirlenmesi ve i letme ile ilgili ekonomik
yararların Toplulu a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç de eri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satı lar, mal satı larından iadeler ve satı iskontolarının dü ülmesiyle
bulunmu tur.
b. Stoklar:
Stoklar a ırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekle ebilir de erin (piyasa de erinden
satı giderlerinin dü ülmesi yoluyla hesaplanan de er) dü ük olanı ile de erlenmektedir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönü türme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için
katlanılan di er maliyetleri içerir.
c. Maddi varlıklar
Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmi maliyet de erlerinden ve 2005 yılında alınan kalemler için satın alım maliyet
de erlerinden birikmi amortisman ve kalıcı de er kayıpları dü ülerek yansıtılır.
Maddi varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürleri a a ıdaki gibidir:
Binalar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Makina ve cihazlar
Ta ıtlar
Dö eme ve demirba lar
Özel maliyetler
Faydalı ömür
50 yıl
50 yıl
5-15 yıl
5-15 yıl
5-10 yıl
10 yıl
Maddi varlıkların satı larından elde edilen kar ve zararlar, ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilmi tir.
Varlıkların kayıtlı de eri, tahmini ikame de erinden daha yüksek oldu u takdirde, kar ılık ayrılmak suretiyle
ikame de erine indirgenmektedir.
Sabit kıymetlerin tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varlıkların
büyütülmesi veya geli tirilmesiyle ilgili olarak bütün giderler ve tamiratın finansmanı için alınan kredilerin
dönem faiz giderleri aktifle tirilir ve yukarıda açıklanmı olan amortisman esaslarına ba lı olarak amortismana
tabi tutulurlar.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
11
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
d.
Maddi olmayan varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, elde etme maliyetinden birikmi itfa paylarının dü ülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Maddi olmayan varlıklar do rusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir ekilde amortismana
tabi tutulmu tur.
e.
Varlıklarda de er dü üklü ü
Ertelenmi vergi aktifi ve finansal varlıklar dı ındaki tüm uzun vadeli varlıklar, UMS 36’ya göre (“Varlıkların
De er Kaybı”) incelenmektedir. UMS 36 uyarınca, bir varlı ın düzeltilmi kayıtlı de eri, tahmini ikame
de erinden büyük ise de er dü üklü ü kar ılı ı ayrılması gerekmektedir. kame de eri, varlı ın net satı de eri
ile kullanım de erinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım de eri, varlı ın sürekli kullanımı sonucu
gelecekte elde edilecek tahmini nakit giri lerinin ve kullanım ömrü sonundaki satı de erinin toplamının bugünkü
de eridir.
f.
Borçlanma maliyetleri
Kullanıma ve satı a hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu oldu unda,
satın alınması, yapımı veya üretimi ile do rudan ili ki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlık
kullanıma veya satı a hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmekte, di er tüm borçlanma maliyetleri
katlanılan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara alınmaktadır.
g.
Finansal araçlar
Finasal varlıklar ilk kayıt tarihinde i lem tarihi esasına göre kayıtlı de erleri ile muhasebele tirilirler. lk kayıt
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Toplulu un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan
finansal varlıklar, iskonto edilmi maliyet de erleri üzerinden de er dü üklü ü dikkate alınarak de erlenirler.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar haricinde kalan alım satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya
hazır finansal varlıklar olarak sınıflanır ve bilanço tarihindeki rayiç de erleri ile de erlendirilirler. Alım satım
amaçlı finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekle memi kar ve zararlar dönem kar zararında muhasebele tirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekle memi kar ve zararlar ise, satı a ya da sürekli de er
dü üklü üne karar verilene kadar, özkaynaklar altında muhasebele tirilir ve satı ta ya da de er dü üklü ünde
daha önce özkaynaklar içinde olu an kümülatif kar/ zarar dönem kar zararına intikal ettirilir.
1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen ve aktif bir piyasada olu mu piyasa fiyatı olmayan ve di er de erleme
yöntemleri kullanılarak piyasa de eri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihi
itibariyle düzeltilmi de erleri ile 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar ise
elde etme de erleri ile ekli konsolide mali tablolarda gösterilmi tir.
A a ıda her mali enstrümanın gerçe e uygun tahmini de erlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar
belirtilmi tir.
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de erlenmi lerdir. Bilançodaki
nakit ile bankadaki mevduatın mevcut de eri, bu varlıkların gerçe e uygun tahmini de erleridir.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
12
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
g.
Finansal araçlar (devamı)
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekle ebilir de erleriyle, UMS 39 kapsamında etkin faiz oranı ile iskonto edilmi net
gerçekle ebilir de erlerinden olası üpheli alacaklara ili kin kar ılıkların dü ülmesi suretiyle gösterilmektedir.
üpheli alacaklara ili kin kar ılıklar, Topluluk Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacakların tutarı, alınan
teminatlar, geçmi tecrübeler ı ı ında ve mevcut ekonomik ko ullar gözönünde bulundurularak ayrılmaktadır.
Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anla ıldı ı yılda zarar kaydedilmektedir.
Kullanılan krediler
Kullanılan krediler, kullanıldıkları tarihte geçerli olan faiz oranlarına tabidir. Libor veya Euribor artı sabit bir
oranla alınan krediler faiz ödeme dönemlerindeki de i ime göre de erlendirilip yeniden Libor’daki geçerli olan
faiz oranlarındaki dalgalanmalara göre de i en faiz oranlarına tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit
tutarından muhasebele tirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esasına göre muhasebele tirilir ve olu tukları
dönemde ödenmeyen kısım bilançodaki kredi tutarına eklenir.
Tahsilat riski
Toplulu un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından do abilmektedir. Toplulu un önemli tutarlarda az
sayıda mü teri yerine, çok sayıda mü teriden alacaklı olması nedeniyle önemli bir ticari alacak riski
bulunmamaktadır. Ticari alacaklar, Topluluk yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne
alınarak de erlendirilmekte ve uygun oranda üpheli alacak kar ılı ı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir. Likit fonlara ili kin risk, söz konusu fonların kısa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine
yatırılması nedeniyle sınırlıdır.
Fiyat riski
Topluluk, faaliyet konusu nedeniyle yabancı para birimlerinin Türk Lirası kar ısındaki de erlerinin de i imlerine
ba lı olarak kur dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Toplulu un ihracatları ve ithalatları yabancı para cinsinden
yapılmaktadır. Kullanılan kredilere ili kin faiz oranlarının bir bölümü piyasada olu an faiz oranlarına paralel
olarak de i mektedir. Bu nedenle, Topluluk, iç ve dı piyasalarda faiz dalgalanmalarına da maruz kalmaktadır.
Likidite riski
Topluluk genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakde çevirerek; örne in alacaklarını tahsil ederek,
menkul kıymetlerini elden çıkararak kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar
gerçe e uygun de erleriyle kayıtlarda yer almaktadır.
h.
letme birle meleri
Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen Toplulu un net varlıklarının makul de erindeki payı ile satın alma fiyatı
arasındaki farkı gösteren pozitif erefiye ve negatif erefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekle en satın
almalara ili kin ise aktifle tirilmi ve do rusal amortisman yöntemi kullanılarak faydalı ömrü üzerinden 31
Aralık 2004 tarihine kadar pozitif erefiye itfa payı gider, negatif erefiye itfa payı gelir yazılmak suretiyle gelir
tablosu ile ili kilendirilmi tir. UFRS 3 – “ letme Birle meleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra
gerçekle en satın almalardan kaynaklanan pozitif erefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta,
hesaplanan pozitif erefiye gözden geçirilerek varsa de er dü üklü ü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra
gerçekle en satın almalara ili kin iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul de erinde Toplulu un
payının iktisap maliyetini a ması, di er bir ifadeyle negatif erefiye olu ması söz konusu ise bu tutar olu tu u
dönemde gelir olarak kaydedilmektedir.
UFRS 3 çerçevesinde, topluluk 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık hesap döneminin ba ından
itibaren (1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekle mi i lemlerden do an pozitif erefiye tutarını
itfa etmeyi durdurmu , yine aynı standart gere ince, önceki dönemlerde gerçekle en iktisaplardan kaynaklanan
negatif erefiyenin net kayıtlı tutarı “Geçmi Yıllar Karları” hesabı ile ili kilendirilmek suretiyle düzeltilmi tir.
(Dipnot 17)
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
13
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
ı.
Kur de i iminin etkileri
UMS 21 “Döviz Kurlarındaki De i ikliklerin Etkileri”’ne göre konsolidasyonda Toplulu un yabancı ülkelerdeki
i tiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri
ise dönemde gerçekle en ortalama kur ile Yeni Türk Lirası’na çevrilir. Kapanı ve ortalama kur kullanımı sonucu
ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Olu an
çevrim farkları faaliyetin sona erdi i döneme gelir ya da gider yazılır.
Toplulu un yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (YTL dı ındaki para birimleri) muhasebele tirilen i lemler
i lem tarihindeki kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba lı varlık
ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Yeni Türk Lirası’na çevrilmi lerdir. Bu çevrimden ve
dövizli i lemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları/zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
i.
Hisse ba ına kazanç
Cari döneme ait hisse ba ına kazanç hesaplaması, net dönem karından veya zararından adi hisse senedi
sahiplerine isabet eden kısmın, dönem içindeki a ırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle
hesaplanır. Dönem içinde ortakların elinde bulunan a ırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı, dönem ba ındaki
adi hisse senedi sayısı ve dönem içinde ihraç edilen hisse senedi sayısının bir zaman-a ırlıklı faktörü ile
çarpılarak toplanması sonucu bulunan hisse senedi sayısıdır. (Dipnot: 42)
j.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, Topluluk lehine veya aleyhine ortaya
çıkan olayları ifade etmektedir. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olayların var oldu una ili kin yeni deliller
olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, söz konusu hususlara ili kin
olarak mali tablo dipnotlarında açıklama yapılır.
k.
Kar ılıklar, arta ba lı yükümlülükler ve arta ba lı varlıklar
Toplulu un geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ünün bulunması, bu yükümlülü ün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların i letmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumunda ilgili yükümlülük kar ılık olarak
mali tablolara alınır. arta ba lı yükümlülükler,ekonomik fayda içeren kaynakların i letmeden çıkma ihtimalinin
muhtemel hale gelip gelmedi inin tespiti amacıyla sürekli olarak de erlendirmeye tabi tutulur. arta ba lı
yükümlülük olarak i leme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynakların i letmeden çıkma
ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu arta ba lı yükümlülük, güvenilir tahminin yapılamadı ı durumlar
hariç, olasılıktaki de i ikli in oldu u dönemin mali tablolarında kar ılık olarak mali tablolara alınır.
Topluluk arta ba lı yükümlülüklerin muhtemel hale geldi i ancak ekonomik fayda içeren kaynakların tutarı
hakkında güvenilir tahminin yapılamaması durumunda ilgili yükümlülü ü dipnotlarında göstermektedir.
l.
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde de i iklik ve hatalar
Mali tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında, kullanılan ilkeler, esaslar, varsayımlar ve kurallar, SPK
muhasebe standarları ve SPK’nun Seri:XI, No:25 sayılı tebli inde atıfta bulunulan “Uluslararası Finansal
Raporlama Standarları (UFRS)’na uygun olarak belirlenmekte ve tutarlı bir ekilde uygulanmaktadır.
Gerekli olması veya Toplulu un mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki i lemlerin ve olayların
etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu do uracak nitelikte ise muhasebe
politikalarında de i iklik yapılır. Muhasebe politikalarında yapılan de i iklik önceki dönemleri etkilemesi
durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymı gibi mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır.
Yapılan politika de i ikli inin uygulanması, gelecek dönemlere de yansıması durumunda, ilgili politika
de i ikli inin etkileri, de i ikli in yapıldı ı dönemlerde mali tablolara alınır.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
14
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
ı.
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde de i iklik ve hatalar (devamı)
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin
yapıldı ı ko ullarda de i iklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli melerin ortaya çıkması sonucunda
tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki de i ikli in etkisi, yalnızca bir döneme ili kinse, de i ikli in
yapıldı ı cari dönemde, gelecek dönemlere de ili kinse, hem de i ikli in yapıldı ı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak ekilde mali
tablolara yansıtılır.
Muhasebe politikalarının yanlı uygulanması, bilgilerin yanlı yorumlanması, dikkatten kaçması ve matematiksel
hataların olması durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Hatanın fark edildi i dönemde kar
veya zararın belirlenmesinde dikkate alınmaz. Hatanın niteli i, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı,
kar ıla tırmalı bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarlarları konularında açıklama yapılır.
m.
Kiralama i lemleri:
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçe e uygun de erleriyle Toplulu a ait bir varlık
olarak görülür. Kiralayana kar ı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü ü olarak gösterilir. Toplam
finansal kiralama taahhütü ile varlı ın gerçe e uygun de eri arasındaki farkın olu turdu u finansal giderler, her
muhasebe dönemine dü en yükümlülü ün sabit faiz oranı ile da ıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca
olu tu u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.
n.
li kili taraflar:
Ekteki mali tablolarda Türkiye i e ve Cam Fabrikaları A. .’nin hissedarları, konsolide olan ve olmayan
Topluluk irketleri, bunların yöneticileri ve ili kili oldukları bilinen di er gruplar, ili kili irketler olarak
tanımlanmı lardır.
o.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması:
Yönetim muhasebesi açısından Topluluk be faaliyet grubuna ayrılmı tır: düzcam, cam ev e yası, cam ambalaj,
kimyasallar ve ithalat, ihracat, sigorta ve yatırım irketlerini de kapsayan di er grubu. Bu ayırımlar Toplulu un
bölümlere göre finansal raporlamasında temel olu turur .
p.
Devlet te vik ve yardımları:
Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varlıklara ili kin 6.000 YTL’nin üzerindeki yatırım
harcamalarının %40’ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden
istisna edilir. stisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli
olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından
yararlanmak için “Yatırım Te vik Belgesi” alma zorunlulu u bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce
geçerli olan hükümlere göre kazanılmı yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde yararlanılan yatırım
indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın da ıtılıp da ıtılmadı ına bakılmaksızın %19,8 oranında stopaj
hesaplanacaktır.
16 Temmuz 2004 tarih ve 5228 no’ lu Kanun’ un 28. maddesinin 9. fıkrasında a a ıdaki hüküm getirilmi tir:
Kurumların 31 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bünyelerinde gerçekle tirdikleri münhasıran yeni
teknoloji ve bilgi arayı ına yönelik ara tırma ve geli tirme harcamaları tutarının %40’ı Ar-Ge indirimi olarak
Kurumlar vergisinden istisna edilir. 31 Temmuz 2004 tarihinden önceki harcamalar için eski uygulamaya devam
edilecektir. Ar-Ge ndirimi için stopaj uygulaması yoktur.
94/6401 sayılı hracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde Para – Kredi Koordinasyon Kurulunun
9/9/1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararına istinaden yayımlanan 98/10 sayılı Ara tırma – Geli tirme (Ar-Ge)
Yardımına li kin Tebli çerçevesinde Dı Ticaret Müste arlı ı tarafından, sanayi kurulu larının uzman kurumlar
tarafından Ar-Ge niteli ine sahip oldu u tespit edilen projeleri kapsamında izlenip de erlendirilebilen
giderlerinin belli bir oranının hibe eklinde kar ılanmakta veya bu projelere geri ödeme ko uluyla sermaye
deste i sa lanmaktadır.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
15
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
3
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
p.
Devlet te vik ve yardımları: (Devamı)
Maliye Bakanlı ı ve Dı Ticaret Müste arlı ı tarafından tespit edilen usul ve esaslar do rultusunda yapılan
ihracat i lemleri ile di er döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmi tir.
hracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun
16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı kararına istinaden yurt dı ı fuar katılımlarının desteklenmesi amacıyla devlet
yardımı ödenmektedir.
3218 sayılı Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı olanların, bu
bölgelerde gerçekle tirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile
sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden, bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler
31/12/2008 tarihine kadar gelir vergisinden, bu bölgelerde gerçekle tirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları
i lemler 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisna bulunmaktadır. Ayrıca, serbest
bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birli ine tam üyeli in
gerçekle ti i tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna
edilmi tir.
r.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Türk Vergi Kanunu ana irket ve ba lı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin
vermemektedir. Dolayısıyla, ekteki konsolide mali tablolarda yansıtılan vergi kar ılıkları konsolide edilen
irketleri ayrı tüzel ki ilik bazında dikkate alarak hesaplanmı tır.
Mali tablolarda yer alan vergiler cari yıl vergisi ile ertelenmi vergilerdeki de i imi içermektedir. Topluluk,
UMS 12’ye (“Vergilendirme” yeniden düzenlenmi ) uygun olacak ekilde, dönem sonuçları üzerinden cari ve
ertelenmi vergileri hesaplamaktadır.
Hazırlanan mali tablolarda, Toplulu un dönem sonuçlarına dayanılarak tahmin edilen Kurumlar Vergisi
yükümlülü ü için kar ılık ayrılmaktadır. Kurumlar vergisi yükümlülü ü dönem sonucunun kanunen kabul
edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden
hesaplanmaktadır.
Ertelenmi vergi alaca ı ve yükümlülü ü, bazı gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel açılardan farklı
de erlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan zamanlama farklılıklarını baz alarak, yükümlülük metoduna göre
hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi yükümlülü ü, olu an vergilendirilebilir tüm zamanlama farklılıkları için
hesaplanmakta olup, ertelenmi vergi alaca ı ise sadece ortaya çıkacak bu alaca ın itfa edilebilece i,
vergilendirilebilir bir karın gelecekte olu ması beklendi inde kayıtlara alınmaktadır.
Ertelenmi vergi, varlıkların olu tu u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi i dönemde geçerli olan vergi
oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Ödenecek kurumlar vergisi tutarları, pe in ödenen kurumlar vergisi tutarlarıyla, ili kili oldu undan
netle tirilmektedir. Ertelenmi vergi alaca ı ve yükümlülü ü de aynı ekilde netle tirilmektedir.
s.
Çalı anlara Sa lanan Faydalar/Kıdem Tazminatı:
Topluluk çalı anlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram, e itimi te vik, yemek, evlenme,
bireysel emeklilik katkı payı, do um ve ölüm yardımı gibi sosyal haklar sa lanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de
mevcut kanunlar ve toplu i sözle melerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya i ten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Kıdem tazminatı kar ılı ı bilanço tarihi itibarıyla buna hak kazanan bütün çalı anların i ine son
verilmesi varsayımı ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülü ün toplam tutarıdır.
t.
Nakit akım tablosu:
Topluluk, net varlıklarındaki de i imleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında de i en
artlara göre yönlendirme yetene i hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, di er mali tabloların
ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ili kin nakit akımlar esas, yatırım ve
finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanmaktadır.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
16
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
4. HAZIR DE ERLER
31 Mart
2005
31 Aralık
2004
461.046
46.791.222
238.122.115
3.196.978
288.571.361
177.482
103.843.218
283.340.096
697.744
388.058.540
Vade
31 Mart
2005
31 Aralık
2004
Nisan 2005
Nisan 2005
Nisan 2005
Nisan 2005
167.479.658
5.084.310
59.690.969
5.867.178
238.122.115
147.936.502
41.534.852
93.756.456
112.286
283.340.096
Kasa
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar
Di er hazır de erler
Vadeli Mevduatlar
Faiz oranı
(%)
Para cinsi
EUR
USD
YTL
Di er döviz kar ılıkları
1,0-3,25
2,5-3,25
15,50-19,75
5. MENKUL KIYMETLER
31 Mart
2005
47.467
41.106
2.474.244
2.562.817
Hisse senetleri
Yatırım fonları
Devlet tahvili ve hazine bonosu
Hazine Bonosu
31 Aralık
2004
35.422
634.131
2.080.682
2.750.235
31 Mart 2005
Nominal de er
2.361.225
Vade
A us.05
YTL
2.474.244
31 Aralık 2004
2.174.990
Haz.05
2.080.682
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
17
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
6.
F NANSAL BORÇLAR
31 Mart
2005
31 Aralık
2004
Kısa Vadeli Finansal Borçlar:
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Di er kısa vadeli banka kredileri
Toplam kısa vadeli finansal borçlar
232.069.240
68.389.642
66.608
300.525.490
272.113.671
67.605.408
99.573
339.818.652
Uzun Vadeli Finansal Borçlar:
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı
262.180.790
253.633.074
Toplam finansal borçlar
562.706.280
593.451.726
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı a a ıdakilerden olu maktadır:
Döviz
Cinsi
Faiz oranı
%
Döviz
Miktarı (000)
31 Mart
2005
USD
EUR
Libor+ 1,10-1,50
Euribor+1,05-1,30
81.285
84.907
111.410.112
150.770.678
262.180.790
Döviz
Cinsi
Faiz oranı
%
USD
EUR
Libor+ 1,50-4,13
Euribor+2,40-3,65
Döviz
Miktarı (000)
80.619
79.612
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
18
31 Aralık
2004
108.198.332
145.434.742
253.633.074
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
6. F NANSAL BORÇLAR (devamı)
Kısa vadeli banka kredileri a a ıdakilerden olu maktadır:
Döviz miktarı(000)
Döviz
Cinsi
Faiz oranı
%
Anapara
Faiz Tahakkuku
USD
EUR
YTL
Libor+1,10-1,50
Euribor+1,05-1,30
14,00-15,00
43.471
79.763
26.979.542
771
1.100
863.183
31 Mart
2005
YTL
60.638.086
143.588.429
27.842.725
232.069.240
Döviz miktarı(000)
Faiz oranı
%
Anapara
Faiz Tahakkuku
Libor+1,20-1,60
Euribor+1,13-1,90
15,00-19,00
78.100
72.739
30.248.400
1.087
851
1.154.083
31 Aralık
2004
YTL
106.276.747
134.434.441
31.402.483
272.113.671
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksit ve faizleri a a ıdakilerden olu maktadır:
Döviz
Cinsi
Döviz miktarı (000)
Faiz oranı
%
Anapara
Faiz Tahakkuku
31 Mart
2005
YTL
USD
EUR
YTL
Libor+1,50-4,13
Euribor+2,40-3,65
-
27.427
13.591
2.445
1.865
40.943.195
27.446.447
Döviz miktarı (000)
Faiz oranı
%
Anapara
Faiz Tahakkuku
Libor+1,50-4,13
Euribor+2,40-3,65
-
29.827
13.591
706.127
829
507
-
68.389.642
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
19
31 Aralık
2004
YTL
41.144.320
25.754.961
706.127
67.605.408
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
7. T CAR ALACAK VE BORÇLAR
31 Mart
2005
362.867.627
30.503.088
(3.078.679)
199.105
2.815.285
10.269.918
(8.616.235)
394.960.109
CAR T CAR ALACAKLAR (Net)
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak senetleri reeskontu
Verilen depozito ve teminatlar
Di er ticari alacaklar
üpheli ticari alacaklar
üpheli ticari alacaklar kar ılı ı
Toplulu un ticari alacakları için almı oldu u teminatlar a a ıdaki gibidir:
Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
potekler
Di er
CAR OLMAYAN T CAR ALACAKLAR (Net)
Verilen depozito ve teminatlar
Di er
T CAR BORÇLAR (Net)
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç senetleri
Borç senetleri reeskontu
Alınan depozito ve teminatlar
Di er ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
31 Mart
2005
124.781.852
24.722.923
12.429.619
724.824
162.659.218
31 Aralık
2004
102.514.043
15.131.976
12.189.857
5.305.044
135.140.920
31 Mart
2005
730.482
730.482
31 Aralık
2004
292.123
20.242
312.365
31 Mart
2005
31 Aralık
2004
126.800.805
229.904
(847.962)
1.253.860
112.613
127.549.220
105.093.432
95.121
(951.482)
1.317.973
33.726
105.588.770
38.699
26.033
8. F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
20
31 Aralık
2004
316.117.271
35.898.300
(3.153.943)
265.105
4.561.015
8.022.937
(7.971.696)
353.738.989
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
9.
L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Bankası’nda tutulan mevduatlar
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
31 Mart
2005
7.755.597
188.199.112
195.954.709
31 Aralık
2004
39.775.176
254.378.634
294.153.810
Bankası’ndan alınan krediler
26.550.442
29.163.061
573.171
298.046
104.672
7.316
2.280
2.465.698
3.451.183
288.551
213.473
151.727
101.331
6.965
2.181
1.456.679
1.414
2.222.321.
2.746.033
2.446.237
7.845.504
11.206
6.586.228
19.635.208
2.833.862
2.360.102
1.836.376
305.336
9.260.472
16.596.148
li kili taraflardan cari alacaklar
Pa abahçe Ma azaları B.V.
OOO Pa abahçe Ma azaları
Solvay Sodi
Pa abahçe USA Inc.
Mepa Merkezi Pazarlama A. .
stanbul Porselen Sanayi A. .
Personelden alacaklar
Di er
li kili taraflara kısa vadeli borçlar
Solvay Sodi
stanbul Porselen Sanayi A. .
Anadolu Anonim Türk Sigorta A. .
Hissedarlar tarafından talep edilmeyen temettü
Personele borçlar
31 Mart 2005 tarihi itibariyle ili kili taraflarla ilgili gelirler 1.195.131 YTL (2004 Mart, 497.404 YTL),
giderler 186.693 YTL (2004 Mart 208.669 YTL)’dir.
10. D
ER ALACAKLAR VE D
ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
CAR D ER ALACAKLAR
üpheli di er alacaklar
üpheli di er alacaklar kar ılı ı (-)
Devreden KDV
Yurtdı ı satı lardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
Verilen sermaye avansı (*)
Di er
31 Mart
2005
447.157
(392.907)
9.219.105
10.159.410
9.370.616
9.650.448
38.453.829
31 Aralık
2004
452.507
(392.907)
7.929.967
5.706.782
9.430.557
4.523.821
27.650.727
(*) Balsand BV. tarafından Rusya’da kurulu OAO FormMat irketinin %48,5 oranındaki hissesinin satınalınması için verilen sermaye
avansıdır. Kum çıkarma lisansına sahip olan OAO FormMat irketi çıkardı ı kumu ba lı oratklıklardan OOO Balkum’a satacaktır.
31 Mart
2005
11.631.563
11.251.247
1.495.580
244.426
24.622.816
D ER F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Ödenecek vergi ve harçlar
Ödenecek SSK primleri
Taksitlendirilmi vergi
Di er yükümlülükler
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
21
31 Aralık
2004
16.863.370
9.801.397
1.229.028
332.132
28.225.927
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
11. CANLI VARLIKLAR
Toplulu un esas faaliyet konusu içerisinde canlı varlıklar yer almamaktadır.
12. STOKLAR
lk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Verilen sipari avansları
Di er stoklar
Stok de er dü üklü ü kar ılı ı
31 Mart
2005
31 Aralık
2004
121.931.409
23.106.709
230.194.314
22.602.293
32.419.297
16.503.585
(170.409)
446.587.198
104.752.870
20.224.414
192.817.742
15.427.627
19.923.470
14.630.091
(534.607)
367.241.607
13. DEVAM EDEN N AAT SÖZLE MELER ALACAKLARI VE HAKED
BEDELLER
Yoktur.
14. ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmi Vergi:
Topluluk, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS'
ye göre hazırlanmı mali tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmi vergi alaca ı ve yükümlülü ü muhasebele tirmektedir. Söz
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS'
ye göre hazırlanan
mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.
Ertelenmi vergiye baz te kil eden kalemler a a ıdaki gibidir:
Ertelenmi vergiye baz te kil eden zamanlama farklılıkları:
Maddi duran varlıkların de erleme ve amortisman farklılıkları
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Vergiden mahsup edilecek geçmi yıl zararları
Reel olmayan finansman maliyetleri
Stokların yeniden de erlemesi
Di er
Ertelenmi vergi (alaca ı)/ yükümlülükleri:
Maddi duran varlıkların de erleme ve amortisman farklılıkları
Kıdem tazminatı kar ılı ı
Yararlanılacak yatırım indirimi
Vergiden mahsup edilecek geçmi yıl zararları
Reel olmayan finansman maliyetleri
Stokların yeniden de erlemesi
Di er
Ertelenmi vergi yükümlülü ü hareketleri:
Açılı bakiyesi
Ertelenmi vergi gideri
Kapanı bakiyesi
31 Mart
2005
1.016.333.936
(126.569.075)
(225.607.826)
(82.915.519)
(13.825.361)
(18.960.966)
(10.921.310)
537.533.879
31 Aralık
2004
1.008.192.992
(120.757.042)
(243.921.997)
(83.692.181)
(14.976.248)
(14.061.833)
(9.932.291)
520.851.400
304.900.181
(37.970.723)
(23.011.998)
(24.874.656)
(4.147.608)
(5.688.290)
(3.276.404)
205.930.502
302.457.898
(36.227.113)
(25.462.471)
(25.107.654)
(4.492.874)
(4.218.550)
(2.931.286)
204.017.950
204.017.950
1.912.552
205.930.502
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
22
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
15. D
ER CAR /CAR OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Di er Cari Varlıklar:
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkukları
31 Mart
2005
22.221.306
1.544.312
23.765.618
31 Aralık
2004
4.691.641
400.286
5.091.927
31 Mart
2005
1.064.986
35.625
1.100.611
31 Aralık
2004
179.838
4.515
184.353
31 Mart
2005
5.016.433
1.339.356
6.896.351
856.258
14.108.398
31 Aralık
2004
5.730.980
1.135.868
3.143.445
46.327
10.056.620
31 Mart
2005
680.018
277.812
957.830
31 Aralık
2004
699.587
249.585
949.172
Di er Cari Olmayan Varlıklar:
Gelecek yıllara ait giderler
Di er
Di er Kısa Vadeli Yükümlülükler:
Di er çe itli borçlar
Gelecek aylara ait gelirler
Gider tahakkukları
Di er kısa vadeli yükümlülükler
Di er Uzun Vadeli Yükümlükler:
Gelecek yıllara ait gelirler
Di er uzun vadeli yükümlülükler
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
23
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
16. F NANSAL VARLIKLAR
Konsolide edilmeyen ba lı ortaklıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
31 Mart
2005
31 Aralık
2004
602.280
1.458.107
377.502.949
379.563.336
602.280
1.390.679
381.399.121
383.392.080
Toplulu un konsolide edilmeyen ba lı ortaklıklarındaki pay tutarları a a ıdaki gibidir:
i ecam China Ltd.
Mepa Merkezi Pazarlama A. .
stanbul Porselen Sanayi A. .
Pa abahçe Glass GmbH
Topkapı Yatırım Holding A. .
i ecam Shangai Trade Co.Ltd.
Pa abahçe USA Inc.
Pa abahçe Ma azaları B.V.
De er dü ü kar ılı ı
Pay
%
100,00
99,70
99,87
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
31 Mart
2005
61.554
212.084
8.576.838
68.699
51.834
324.523
162
95.508
(8.788.922)
602.280
Pay
%
100,00
99,70
99,87
100,00
80,00
100,00
100,00
100,00
31 Aralık
2004
61.554
212.084
8.576.838
68.699
51.834
324.523
162
95.508
(8.788.922)
602.280
i ecam China Ltd., Pa abahçe Glass GmbH, Pa abahçe USA Inc., Pa abahçe Ma azaları B.V. ve i ecam
Shangai Trade Co. Ltd. Türkiye dı ında pazarlama ve satı faaliyetleri gerçekle tirmek amacıyla kurulmu ba lı
ortaklıklardır. Bu irketlerin ve Topkapı Yatırım Holding A. .’nin mali tabloları konsolide mali tablolara oranla
önemli görülmediklerinden konsolideye dahil edilmemi tir.
Mepa Merkezi Pazarlama A. . ve stanbul Porselen Sanayi A. . gayri faal olduklarından bu irketlere olan
i tirak tutarlarının tamamına ekli mali tablolarda i tirak de er dü ü kar ılı ı ayrılmı tır.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
24
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
16. F NANSAL VARLIKLAR (devamı)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Eurobond
Nominal de er
USD 1.000.000
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Petrol Ofisi A. . (*)
Avea leti im Hizmetleri A. .
Trakya Yatırım Holding A. .(**)
Solvay i ecam Holding AG
Factoring Finansman Hizmetleri A. .
Yatırım Menkul De erler A. .
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A. .(*)
Finansal Kiralama A. . (*)
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklı ı A. . (*)
Destek Reasürans T.A. .
Efes Holding A. .
Merkezleri Yönetim ve letim A. .
Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. . (*)
Cami Yatırım Holding A. .
Koray Tur.Orm.Mad. n .Tah.Tic.A. .
Anadolu Turizm n aat Ticaret A. .
UND Deniz Ta ımacılı ı A. .
UN Gemicilik San.A. .
UND Denizcilik A. .
UND Ro-Ro letmeleri A. .
Kumsan Döküm Malz.San.Tic.A. .
Ta el Türk Alkollü çki arap End.Ltd.
Camser Seracılık
Di er
Vade
Haziran 2010
Pay
%
4,05
<1
34,65
19,13
<1
1,79
1,00
0,90
8,00
<1
1,92
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3,20
3,20
4,89
10,00
10,00
31 Mart
2005
1.458.107
31 Mart
2005
61.054.959
86.830.954
151.277.690
70.032.704
7.344
1.707.728
3.700.000
1.239.749
338.400
132.710
46.870
51.671
14.327
5.477
3.016
116.084
93.344
208.542
208.542
156.193
214.697
53.704
8.244
377.502.949
Pay
%
4,05
<1
34,65
19,13
<1
1,79
1,00
2,65
8,00
<1
<1
1,92
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3,20
3,20
4,89
10,00
10,00
31 Aralık
2004
1.390.679
31 Aralık
2004
62.731.526
86.830.954
151.277.690
70.032.704
7.344
1.707.728
4.019.000
2.970.000
407.520
132.710
100.273
46.870
51.807
14.327
5.477
3.016
116.084
82.989
208.542
208.542
156.193
214.697
53.704
19.424
381.399.121
(*)
Bu irketlere ait hisse senetleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda ( MKB) i lem görmektedir.
(**)
Trakya Yatırım Holding A. . Bankası’nın kontrolü altındadır. Toplulu un i tirak üzerinde ne önemli
etkinli i ne de kontrol gücü bulunmadı ından bu i tirak ekli mali tablolarda konsolideye dahil edilmemi ,
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmi de eri ile gösterilmi tir.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
25
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
17. POZ T F/NEGAT F EREF YE
POZ T F EREF YE (NET)
Maliyet
1 Ocak 2005 itibariyle
Dönem gideri
31 Mart 2005 itibariyle
33.938.386
33.938.386
NEGAT F EREF YE (NET) (*)
Maliyet
1 Ocak 2005 itibariyle
Dönem geliri
31 Mart 2005 itibariyle
Birikmi tfa
(13.173.515)
(13.173.515)
Birikmi tfa
Net
20.764.871
20.764.871
Net
(212.297.403) 33.452.730 (178.844.673)
212.297.403 (33.452.730) 178.844.673
-
(*) Önceki dönemlerde gerçekle en iktisaplardan kaynaklanan negatif erefiyenin net kayıtlı tutarı UFRS 3 geregince
mali tablolardan çıkarılarak “Geçmi Yıllar Karları” içerisinde muhasebele tirilmi tir. (Dipnot 3.h)
18. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
Yoktur.
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
26
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
19. MADD VARLIKLAR
Maliyet De eri
1 Ocak 2005 açılı bakiyesi
Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü
düzenleri
Binalar
Tesis makine ve
cihazlar
Ta ıtlar
Demirba lar
Di er maddi
varlıklar
Yapılmakta
olan yatırımlar
ve verilen
avanslar
Toplam
6.198.118.218
62.257.183
155.510.551
771.969.821
4.792.621.045
28.129.302
211.604.845
113.905.279
62.120.192
Satınalma etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kur çevrim farkı
(22.456)
-
1.170.961
1.388.457
36.494
86.036
10
6.547.929
9.207.431
Alımlar
(15)
1.424
14.249
13.318.296
301.812
653.641
17.516.078
74.124.481
105.929.966
Çıkı lar
(19.198)
-
(356.846)
(2.838.386)
(4.102)
(755.775)
(30.361.170)
(10.130.740)
(44.466.217)
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
385.255
16.777
85.170
1.781.970
18.805
181.042
-
(2.469.019)
-
62.600.769
155.528.752
772.883.355
4.806.271.382
28.482.311
211.769.789
101.060.197
130.192.843
6.268.789.398
Birikmi Amortismanlar
1 Ocak 2005 açılı bakiyesi
-
(55.626.074)
(229.034.060)
(3.310.660.920)
(18.429.771)
(165.334.511)
(58.529.848)
-
(3.837.615.184)
Satınalma etkisi
-
-
-
-
-
-
-
Kur çevrim farkı
-
-
(482.108)
(474.306)
(31.322)
(34.869)
-
Dönem gideri
-
(921.483)
(4.301.723)
(51.075.115)
(807.394)
(2.621.015)
(2.935.986)
31 Mart 2005 kapanı bakiyesi
Çıkı lar
-
15
90.019
743.230
4.102
629.554
10.847.094
-
31 Mart 2005 kapanı bakiyesi
-
(56.547.542)
(233.727.872)
(3.361.467.111)
(19.264.385)
(167.360.841)
(50.618.740)
-
(3.888.986.490)
31 Mart 2005 itibariyle net defter de eri
62.600.769
98.981.210
539.155.483
1.444.804.271
9.217.926
44.408.948
50.441.457
130.192.843
2.379.802.908
31 Aralık 2004 itibariyle net defter de eri
62.257.183
99.884.477
542.935.761
1.481.960.125
9.699.531
46.270.334
55.375.431
62.120.192
2.360.503.034
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
27
(1.022.605)
(62.662.716)
12.314.014
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
20.
MADD OLMAYAN VARLIKLAR
Haklar
Maliyet de eri
1 Ocak 2005 açılı bakiyesi
Di er maddi
olmayan
varlıklar
Toplam
24.093.039
4.384.624
28.477.663
Alımlar
225.210
530
225.740
Çıkı lar
(835)
(575)
(1.410)
24.317.414
4.384.579
28.701.993
(20.947.147)
(1.471.699)
(22.418.846)
(206.477)
835
(33.021)
575
(239.498)
1.410
(21.152.789)
(1.504.145)
(22.656.934)
31 Mart 2005 itibariyle net defter de eri
3.164.625
2.880.434
6.045.059
31 Aralık 2004 itibariyle net defter de eri
3.145.892
2.912.925
6.058.817
31 Mart 2005 kapanı bakiyesi
Birikmi itfa payları
1 Ocak 2004 açılı bakiyesi
Dönem gideri
Çıkı lar
31 Mart 2005 kapanı bakiyesi
21. ALINAN AVANSLAR
31 Mart
2005
9.330.334
Alınan avanslar
31 Aralık
2004
5.731.812
22. EMEKL L K PLANLARI
Topululu un bilançosunda emeklilik planlarını kapsayan herhangi bir yükümlülü ü bulunmamaktadır.
28
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
23. BORÇ KAR ILIKLARI
31 Mart
2005
23.214.990
9.946.129
1.339.842
34.500.961
Kısa Vadeli Borç Kar ılıkları:
Vergi kar ılı ı
Maliyet giderleri kar ılı ı
Di er borç kar ılıkları
31 Aralık
2004
17.223.871
3.044.874
202.006
20.470.751
Vergi kar ılı ında gerçekle en hareketler a a ıdaki gibidir.
31 Mart
2005
17.223.871
(7.442.790)
13.433.909
23.214.990
1 Ocak 2005 itibariyle vergi kar ılı ı
Ödenen vergi
Cari dönem kar ılı ı
31 Mart 2005 itibariyle bakiye
Uzun Vadeli Borç Kar ılıkları:
Kıdem tazminatı kar ılıkları:
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Topluluk’ta bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene ba lı olmaksızın i ine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça rılan, vefat eden, erkekler
için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran yada emeklilik ya ına gelmi (kadınlarda 58,
erkeklerde 60 ya ) personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır.
31 Mart 2005 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 1.648.90 YTL dir. (31 Aralık 2004: 1.574,74 YTL)
Yeniden düzenlenmi UMS 19 “Personele Sa lanan Haklar” ilk kez 1999 yılında uygulanmaya ba lanmı tır.
Temel uygulama prensiplerini de i tirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmi standart yükümlülü ün gelecek
dönemlere ait oldu unu dikkate alarak, yükümlülü ün muhasebele tirilmesini daha açık hale getirmi tir:
•
Netinin reel iskonto oranını verece i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı
belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço
tarihi itibariyle bugünkü de erlerinin hesaplanmasında kullanılmalıdır.
•
ste e ba lı i ten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Toplulu a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının
tahmini oranı da dikkate alınmalıdır.
Sonuç olarak, 31 Mart 2005 tarihi itibariyle, Toplulu un elemanlarının gelecekteki emeklili inden
kaynaklanan tahmini yükümlülü üne ili kin kar ılık, bugünkü de erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali
tablolara yansıtılmı tır. Kıdem tazminatı yükümlülükleri, yıllık %10 enflasyon ve %16 iskonto oranı
kullanılarak belirlenmi tir.
Kıdem tazminatı kar ılı ında gerçekle en hareketler a a ıdaki gibidir:
31 Mart
2005
120.757.042
9.871.418
(4.059.385)
126.569.075
Açılı bakiyesi
Dönem gideri
Ödenen tazminatlar
Parasal kazanç
Kapanı bakiyesi
29
31 Aralık
2004
121.119.755
29.475.717
(15.113.180)
(14.725.250)
120.757.042
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
24. ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR/ANA ORTAKLIK DI I KAR ZARAR
31Mart
2005
31 Aralık
2004
641.892.673
8.373.118
(6.322.131)
11.656.485
655.600.145
600.210.598
16.376.678
(35.448.927)
60.754.324
641.892.673
Ana Ortaklık Dı ı Paylar
Açılı bakiyesi
Ana ortaklık dı ı paylardaki dönem içi artı
Ödenen temettüler
Dönem faaliyet sonuçlarındaki ana ortaklık dı ı paylar
Kapanı bakiyesi
25. SERMAYE/KAR ILIKLI
T RAK SERMAYE DÜZELTMES
31 Mart 2005 ve 31 Aralık 2004 itibariyle sermaye yapısı a a ıdaki gibidir:
Ortaklar
(%)
Bankası
Efes Holding A. .
Destek Reasürans
Halka açık kısım
Nominal sermaye
66.1
4.0
<1
29.9
31 Mart
2005
279.962.603
17.241.537
21.174
126.274.686
423.500.000
Enflasyon düzeltmesi
(%)
66.1
4.0
<1
29.9
31 Aralık
2004
279.962.603
17.241.537
21.174
126.274.686
423.500.000
21.121.259
21.121.259
Yeniden düzenlenmi sermaye
444.621.259
444.621.259
Kar ılıklı i tirak sermaye düzeltmesi
Düzeltilmi sermaye
(620.857)
444.000.402
(620.857)
444.000.402
26. SERMAYE YEDEKLER
31 Mart
2005
3.121.196
5.836.617
405.031.776
413.989.589
Hisse senedi ihraç primleri
Finansal varlıklar de er artı fonu
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
30
31 Aralık
2004
3.121.196
8.892.311
405.031.776
417.045.283
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
27. KAR YEDEKLER
31 Mart
2005
68.644.180
2.578.697
163.634.566
3.440.834
238.298.277
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola anüstü Yedekler
Yabancı para çevrim farkları
28. GEÇM
31 Aralık
2004
63.339.884
1.888.952
151.801.426
(1.717.351)
215.312.911
YIL KARLARI
31 Mart 2005 tarihi itibariyle bilançoda yeralan geçmi yıllar karları 1.097.721.876 YTL. dır.
29. YABANCI PARA POZ SYONU
A a ıdaki tablo 31 Mart 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Toplulu un yabancı para pozisyonu
riskini özetlemektedir. Topluluk tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları
yabancı para cinslerine göre a a ıdaki gibidir.
31 Mart 2005
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Ticari alacaklar (net)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Banka kredileri
Ticari borçlar (net)
USD
000
13.293
38.862
1.064
(156.095)
(2.308)
Di er yabancı
EUR
paralar YTL
000
kar ılı ı
100.561
20.587.016
68.161
14.979.890
(181.228)
(12.484)
(15.277.488)
Net yabancı para pozisyonu
YTL kar ılı ı
217.373.042
189.278.224
1.458.107
(535.750.076)
(40.609.128)
(168.249.831)
31 Aralık 2004
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Ticari alacaklar (net)
Di er alacaklar ve dönen varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Banka kredileri
Ticari borçlar (net)
Di er borçlar ve gider tahakkukları
USD
000
39.829
44.651
434
1.036
(190.462)
(3.626)
(632)
Di er yabancı
EUR
paralar YTL
000
kar ılı ı
122.465
8.021.990
59.840
19.222.804
17
3.027.660
(167.300)
(799.727)
(13.823)
(9.107.205)
(3.693)
(1.992.838)
Net yabancı para pozisyonu
YTL kar ılı ı
285.194.649
188.463.830
3.640.332
1.390.679
(562.043.266)
(39.225.162)
(9.586.504)
(132.165.442)
30. DEVLET TE V K VE YARDIMLARI
Devlet te vik ve yardımları kapsamında sa lanan haklar Not (3.p)’de detaylı olarak sunulmu tur.
31
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
31. KAR ILIKLAR , ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart
31 Aralık
2005
2004
Verilen teminat mektupları
23.158.591
19.395.389
Verilen teminat senetleri ve kefaletler (*)
270.687.217
285.614.590
tirak hissesi satın alma taahhüdü (**)
13.706.047
13.421.047
hracat taahhüdü
198.578.679
189.811.634
Di er
399.291
396.183
506.529.825
508.638.843
(*) Toplulu un International Finance Corporation’dan kullanmı oldu u dı yatırım kredilerine ili kin olarak
verilen teminat senetlerini içermektedir.
(**) 1997 senesinde Soda San A. ., Solvay ve EBRD, Solvay i ecam Holding A.G.’ye ortak olarak
Bulgaristan’da özelle tirilen Solvay Sodi’nin ço unluk hisselerini satın almı tır. EBRD, ortaklıkta
finansal ortak olarak yer almaktadır. EBRD, Solvay i ecam Holding A.G.’ye 40 Milyon USD koyarak
ortak olmu tur ve hisselerinin 30 Milyon USD’ye kar ılık gelen kısmını Solvay’e, 10 Milyon USD’e
kar ılık gelen kısmını T. i e ve Cam Fabrikaları A. . ( irket)’e satmak üzere, bu iki orta a opsiyon
vermi tir. Bu opsiyon kar ılı ında her yıl EBRD’ye üzerinde anla ılan bir oran ile faiz ödemesi
yapmaktadır. lk anla mada, Temmuz 2002’ye kadar geçerli olan opsiyon süresi yapılan yeni anla ma
çerçevesinde Nisan 2007’ye kadar uzatılmı ve a amalı hale getirilmi tir. Buna göre opsiyonun 2005,
2006 ve 2007 yıllarında kullanılması öngörülmektedir. Bu kapsamda irket, Solvay i ecam Holding
AG’nin toplam 1040 adet hissesinden EBRD’ye ait olan 24 hissesini 15 Nisan 2005 tarihinde
3.950.617,28 ABD doları kar ılı ında satın almı ve aynı tarihte ve aynı bedelle pe in olarak ba lı
ortaklıklarından Soda Sanayii A. .’ne satmı tır.
31 Mart 2005 tarihi itibariyle Topluluk aleyhine açılmı ve devam eden davaların toplam riski yakla ık
5.633.617 YTL’dir (31 Aralık 2004: 7.500.007 YTL).
irket, Trakya Glass Bulgaria EAD'
nin 35 Milyon USD IFC’den 65 Milyon USD ise IFC önderli indeki
uluslararası bankaların katılımıyla olu an sendikasyondan kullanaca ı toplam 100 Milyon USD'
lik yatırım
kredisinin tamamına mü tereken ve müteselsilen garantör olmu tur.
Trakya Glass Bulgaria EAD- IFC Kredi Sözle mesi
Trakya Glass Bulgaria EAD’nin temettü ödemeleri, ek yatırım harcamaları ve olası leasing anla maları, kredi
sözle mesine ve süresine ba lı olarak IFC ile mutabakat dahilinde yürütülecektir.
tirak taahhüdü anla ması
Bu anla ma, 25 Haziran 2004 tarihinde Trakya Glass Bulgaria EAD ile IFC arasında yapılan kredi
sözle mesine ba lı olarak yapmı tır. Anla ma gere i IFC, Trakya Glass Bulgaria EAD’ye 7.500.000 USD
tutarında bir bedelle i tirak etme taahhüdünde bulunmaktadır.
Toplulu un ba lı ortaklıklarından Balsand B.V. 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle % 90,89 oranında i tirak
etti i OJSC Pokrov Glass Plant’ın di er ortakları olan EBRD ve Norum’un %7,58 oranındaki hisselerini
1.500.000 USD’ye satın almayı taahhüt etmi tir.
32
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
31. KAR ILIKLAR , ARTA BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Hisse tutma taahhüdü ve geri ödeme imtiyazı
25 Haziran 2004 tarihinde Trakya Cam Sanayii A. ., Pa abahçe Cam Sanayii A. ., Trakya Glass Bulgaria
EAD, Trakya Cam Investment B.V. ve IFC arasında bir anla ma yapılmı tır.
Bu anla maya gore, Trakya Cam Sanayii A. .’nin tek ba ına veya Pa abahçe Cam Sanayii A. . ile birlikte
Trakya Cam Investment B.V.’nin sermayesinde en az %75 oranında yasal hisse sahiplik oranını sürdürme
yükümlülü ü bulunmaktadır. Aynı ekilde, Trakya Cam Investment B.V.’nin, Trakya Glass Bulgaria
EAD’nin sermayesinde en az %75 oranında yasal hisse sahiplik oranını sürdürme yükümlülü ü
bulunmaktadır.
IFC’ye olan kredi borcu, faiz ve masrafların geri ödemesi Trakya Cam Sanayii A. ., Pa abahçe Cam Sanayii
A. ve Trakya Glass Bulgaria arasında imzalanan yönetim ve teknik destek sözle mesi ile ilgili ödemelere
göre önceliklidir.
32.
LETME B RLE MELER
Dönem içerisinde i letme birle meleri olmamı tır.
33
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Düzcam
Cam
Ev E yası
Net Satı lar
129.920.066
156.165.099
114.505.820
142.047.066
Satı ların maliyeti
(68.254.311)
(99.886.029)
(75.730.222)
61.665.755
56.279.070
38.775.598
(25.531.564)
(44.311.832)
Faaliyet karı
36.134.191
Net kar
31 Mart 2005
Brüt kar
Faaliyet giderleri
Cam Ambalaj
Kimyasallar
Di er
Holding irketi
1.760.881
939.594
(125.950.840)
(533.503)
16.096.226
1.227.378
(20.297.960)
(18.676.941)
11.967.238
18.477.637
30.685.400
5.219.131
1.451.200.744
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
(48.944.683)
496.393.843
(970.396)
44.315.129
(327.010.172)
(30.802)
(4.629.554)
169.383.671
987.371
(984.463)
24.400
(108.790.989)
(2.580.714)
2.214.749
(1.015.266)
(4.605.153)
60.592.682
11.404.001
2.567.796
10.024.925
21.794.444
(49.774.668)
31.921.029
1.163.644.575
1.058.836.385
1.000.758.446
897.210.289
1.340.440.767
(2.925.731.824)
3.986.359.382
398.242.635
401.454.971
287.452.147
249.831.751
603.634.208
59.459.111
(874.125.500)
1.125.949.323
39.939.741
17.109.805
44.972.046
12.991.354
113.199
236.993
-
115.363.138
(15.179.729)
(18.137.618)
(18.171.731)
(11.609.666)
(115.353)
(710.722)
-
(63.924.819)
Di er Bilgiler
- Varlıklar toplamı
- Yükümlülükler toplamı
- Maddi ve maddi olmayan duran
varlık alımları
- Maddi ve maddi olmayan duran
varlık amortisman ve itfa payları
34
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN ARA DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
33. BÖLÜMLERE GÖRE F NANSAL RAPORLAMA (devamı)
Düzcam
Cam
Ev E yası
Net Satı lar
103.526.510
150.087.553
104.415.522
125.363.352
1.664.981
160.660
(42.054.446)
443.164.132
Satı ların maliyeti
(74.114.016)
(100.405.380)
(68.699.792)
(116.219.181)
(1.757.230)
(90.341)
49.893.405
(311.392.535)
29.412.494
49.682.173
35.715.730
9.144.171
(92.249)
70.319
7.838.959
131.771.597
(21.119.078)
(43.111.008)
(14.378.841)
(17.391.996)
(56.413)
(508.008)
4.290.460
(92.274.884)
Faaliyet karı
8.293.416
6.571.165
21.336.889
(8.247.825)
(148.662)
(437.689)
12.129.419
39.496.713
Net kar
5.563.207
(8.064.075)
(197.784)
(2.189.182)
9.318.217
42.948.428
(40.810.602)
6.568.209
1.457.733.468
1.172.950.411
1.003.526.636
987.139.518
809.705.777
1.339.007.744
(3.030.357.209)
3.739.706.345
427.531.914
389.131.889
251.171.222
238.297.317
509.019.947
79.820.532
(789.100.870)
1.105.871.951
31 Mart 2004
Brüt kar
Faaliyet giderleri
Cam Ambalaj
Kimyasallar
Di er
Holding irketi
Konsolidasyon
Düzeltmeleri
Konsolide
31 Aralık 2004
Bilanço Bilgileri
- Varlıklar toplamı
- Yükümlülükler toplamı
35
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
34. B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR
• Yeni ehir Organize Sanayi Bölgesi/Bursa da yapılacak olan 120 milyon USD’lık 5’nci Float yatıtımının
“Trakya Yeni ehir Cam Sanayii A. .” ünvanı altında ve 80.000.000 YTL. nominal sermaye ile yeni bir
irket kurularak gerçekle tirilmesine ve nominal sermayenin %15’nin irket bakiyesinin ise ba lı
ortaklıklarınca kar ılanmasına 4 Nisan 2005 tarihinde karar verilmi tir.
•
irketin, 19 Nisan 2005 tarihinde yapılan ortaklar ola an genel kurul toplantısında, SPK’nun
düzenlemelerine uygun olarak hesaplanan 2004 yılı da ıtılabilir net dönem karından 30.492.000 YTL.
tutarında temettünün (çıkarılmı sermayenin %7.2’sidir.) 31 Mayıs 2005 tarihinde nakden ödenmesine
karar verilmi tir.
•
irket, Solvay i ecam Holding AG’nin toplam 1040 adet hissesinden EBRD’ye ait olan 24 hissesini 15
Nisan 2005 tarihinde 3.950.617,28 ABD doları kar ılı ında satın almı ve aynı tarihte ve aynı bedelle
pe in olarak ba lı ortaklıklarından Soda Sanayii A. .’ne satmı tır.
•
irket Yönetim Kurulunun 14 ubat 2005 tarihli toplantısında i tiraklerinden Türk Alkollü çki ve arap
Endüstrisi Limited irketinin hisselerinin tamamının (%10) 220.995 YTL bedelle pe in olarak olarak
MEY Alköllü çkiler Sanayi ve Ticaret A. .’ne satılmasına karar verilmi olup, satı bedeli 6 Mayıs
2005 tarihinde tahsil edilmi tir.
• Uluslararası 9 büyük finans kurulu u (Citibank, ABN Amro Bank, Calyon Bank, Fortis Bank, HSBC
Bank, ING Bank, Natexis Banques Popularies, Societe Generale ve WestLB) i ecam Toplulu u sanayi
kurulu ları ihracatının finansmanı için 90 Milyon $ “Club Deal” niteli inde bir kredi olu turmu lardır.
Bununla ilgili sözle me i ecam Yönetim Merkezi’nde 6 Mayıs 2005 günü ilgili Bankalar üst
yönetimlerinin katılımıyla imzalanmı tır.
• Rusya Federasyonu’nda yerle ik Ruscam-Ufa Ltd. irketinin yeni fırın yatırımına finansman sa lanması
amacı ile Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’ndan (European Bank for Reconstruction and
Development) (“EBRD”) ve EBRD’nin aracılı ıyla uluslararası bankalardan toplam 32.500.000. USD
e de eri tutarında kredi alınmasını temin etmek amacıyla, ba lı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam
Sanayii A. . ile mü tereken ve müteselsilen EBRD’ye garanti verilmi ve bu kapsamda EBRD ile
“Sponsor Tamamlama Garanti ve Destek Anla ması”nın imzalanmasına karar verilmi tir.
•
tiraklerimizden Avea leti im Hizmetleri A. .’nin 3 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Ola anüstü Genel
Kurulu’nda sermayenin 396.682.200 Yeni Türk Lirası tutarında artırılması kararı alınmı tır. irketimiz
Yönetim Kurulunun 26 Mayıs 2005 tarihli toplantısında söz konusu sermaye artırımından payımıza
dü en rüçhan hakkımızın kullanılmamasına karar verilmi tir
35. DURDURULAN FAAL YETLER
Bilanço tarihi itibariyle Toplulu un durdurulan faaliyeti yoktur.
36
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
36
ESAS FAAL YET GEL RLER
Satı lar
Yurt içi satı lar
Yurt dı ı satı lar
Satı iadeleri
Satı iskontoları
Satı lardan di er indirimler
Satı ların Maliyeti
lk madde ve malzeme giderleri
Do rudan i çilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki de i im
Mamul stoklarındaki de i im
Satılan mamullerin maliyeti
Satılan ticari malların maliyeti
Verilen hizmetlerin maliyeti
Di er maliyetler
31 Mart
2005
352.502.807
200.871.752
(2.390.696)
(35.970.851)
(18.619.169)
496.393.843
31 Mart
2004
299.968.279
195.548.195
(2.727.789)
(30.927.296)
(18.697.257)
443.164.132
31 Mart
2005
(203.266.998)
(36.148.446)
(60.342.073)
(38.438.841)
2.365.124
37.787.750
(298.043.484)
31 Mart
2004
(157.030.506)
(31.367.352)
(57.020.879)
(32.406.446)
1.531.961
(5.712.526)
(282.005.748)
(21.885.321)
(3.528.836)
(3.552.531)
(327.010.172)
(25.033.146)
(1.962.176)
(2.391.465)
(311.392.535)
31 Mart
2005
31 Mart
2004
(2.763.044)
(41.813.054)
(64.214.891)
(108.790.989)
(5.120.127)
(40.214.821)
(46.939.936)
(92.274.884)
37. FAAL YET G DERLER
Ara tırma ve Geli tirme Giderleri
Pazarlama, Satı ve Da ıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
37
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
38. D
ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ZARARLAR
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Temettü gelirleri
Faiz gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Kambiyo karları
Konusu kalmayan kar ılıklar
Di er gelirler ve karlar
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
Kar ılık giderleri
Reeskont faiz giderleri
Kambiyo zararları
Çalı mayan kısım giderleri
Di er giderler ve zararlar
31 Mart
2005
31 Mart
2004
5.362.591
7.113.757
3.571.030
28.662.200
1.472.637
10.484.073
56.666.288
3.397.692
9.616.021
2.307.473
18.510.981
360.354
10.993.488
45.186.009
(1.061.331)
(2.364.225)
(23.790.477)
(7.927.415)
(5.928.887)
(41.072.335)
(2.356.633)
(1.032.610)
(22.801.083)
(26.996.618)
(29.861.854)
(83.048.798)
31 Mart
2005
(11.111.143)
(6.151.525)
(17.262.668)
31 Mart
2004
352.178
3.485.442
3.837.620
39. F NANSMAN G DERLER
Kısa vadeli borçlanma giderleri
Uzun vadeli borçlanma giderleri
40. NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI
01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmesi nedeniyle,
net parasal pozisyon kar/zararı hesaplanmamı tır.
38
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
41. VERG LER
Kurumlar Vergisi:
Topluluk, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Toplulu un cari dönem faaliyet sonuçlarına
ili kin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli kar ılıklar ayrılmı tır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerle ik irketlerden alınan
temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri dü üldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranları: 2004 yılı için %33, 2005 yılı için %30 olarak belirlenmi tir.
Türkiye’de geçiçi vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici
kurumlar vergisi oranı 2004 yılında %33 olarak uygulanmı tır. 2005 yılı kurum kazançlarının geçici vergi
dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a amasında kurum kazançları üzerinden %30 oranında geçici vergi
hesaplanacaktır.
Zararlar, gelecek yıllarda olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek üzere, maksimum 5 yıl ta ınabilir.
Ancak olu an zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda olu an karlardan dü ülemez.
Türkiye’de vergi de erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla ma prosedürü bulunmamaktadır.
irketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl
içerisinde incelenerek de i tirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, tam mükellef kurumlara ve yabancı irketlerin Türkiye’deki ubelerine
da ıtılanlar hariç olmak üzere da ıtılan kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan edilmi tir.
Da ıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi de ildir. 2002 ve öncesinde
kurumlar vergisinden istisna edilen bazı kazançlar üzerinden da ıtıma ba lı olmaksızın yapılan istisna kazanç
stopajı genel olarak kaldırılmı tır. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmı yatırım te vik belgelerine
istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden hala %19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Grup irketlerinin karları yatırım indirimi istisnası tutarına ula ıncaya dek, bu indirimden yararlanılabilir.
irketlerin kar etmemesi ya da zararda olması durumunda bu indirim hakkı sonraki yıllarda elde edilecek
karlar üzerinden hesaplanacak vergiden dü ülmek üzere sonraki yıllara ta ınabilir. Bu durumda sonraki yıla
ta ınan yatırım indirimi tutarı önceki yılın TEFE artı oranında artırılır.
31 Mart 2005 ve 31 Mart 2004 tarihleri itibariyle vergi kar ılıkları a a ıdaki gibidir.
Cari dönem kurumlar vergisi kar ılı ı
Ertelenmi vergi alaca ı ve yükümlülü ü
Gelir tablosundaki vergi kar ılı ı
31 Mart
2005
31 Mart
2004
13.433.909
1.912.552
(8.916.289)
(66.884.044)
(75.800.333)
15.346.461
39
TÜRK YE
E VE CAM FABR KALARI A. . VE BA LI ORTAKLIKLARI
31 MART 2005 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME A T
KONSOL DE MAL TABLOLARA L K N D PNOTLAR
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmi tir.)
42. H SSE BA INA KAZANÇ
31 Mart 2005 tarihinde sona eren ara dönemde irket hisselerinin a ırlıklı ortalaması ve hisse ba ına kar
hesaplaması (1 YTL de erli hisseye isabet eden) a a ıdaki gibidir.
Tedavüldeki hisse senedinin a ırlıklı ortalam adedi
Net kar
Hisse ba ına kar (1 YTL de erli hisseye isabet eden)
31 Mart
2005
423.500.000
31.921.029
0.08
31 Mart
2004
285.000.000
6.568.209
0.02
43. NAK T AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu mali tablolarla birlikte sunulmu tur.
44. MAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA MAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL
OLAN D ER HUSUSLAR
•
irketin 31 Mart 2005 tarihinde sona eren ara döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No.25
sayılı tebli inde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan
ba ımsız denetimden geçmemi mali tabloları, denetim Komitesi’nin kararı da dikkate alınarak
incelenmi , söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttı ı ve irketin
izledi i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No.25 sayılı tebli inde atıfta
bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun oldu u ve hazırlanan konsolide
mali tabloların Mali ler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Faruk Polatkan ve Merkez Muhasebe Müdürü
Mükremin im ek tarafından imzalanmasına karar verilmi ve irket Yönetim Kurulu’nun 27 Mayıs 2005
tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmı tır.
40

Benzer belgeler