aseton

Transkript

aseton
fiirket Profili
Kozmetik
1979 ‘dan beri
GÜLfiAH Kozmetik, 1979 y›l›nda kozmetik ürünleri üretmek amac› ile ‹stanbul'da kuruldu.
Bafllang›çta Gülflah markas› ad› alt›nda aseton ve gül suyu üretimine bafllayan Gülflah Kozmetik, günümüze gelindi¤inde Gülflah
Gül Suyu ve Gülflah Asetonla kozmetik pazar›nda bilinir bir marka haline geldi.
Kozmetik ürün gruplar›nda gün geçtikçe geliflen pazar›n taleplerini karfl›lamak üzere kozmetik ürünlerindeki geliflim devam
etti. Gülflah Vazelin ve Gülflah Badem Ya¤›, dönemin s›kl›kla kullan›lan ürünleri olmas› sebebiyle kozmetik ürün portföyüne
kat›lmas›na karar verildi.
1991 y›l›nda, Gülflah Kozmetik, Orkim Galenik ve Sa¤l›k Ürünleri A.fi.'yi bünyesine katarak, galenik ürünleri üretimine bafllad›.1999
y›l›na kadar kozmetik ürünlerine yapt›¤› yat›r›mlar›n yan› s›ra, temizlik ürünleri grubunda da baz› yat›r›mlar gerçeklefltirdi.
Gülflah Kozmetik 1999 y›l›nda ›slak mendil üretimine pazar›n talebini görerek üretmeye bafllad›. Pozzy markas› ad› alt›nda
1999 y›l›ndan bu yana ›slak mendili üretimi yapmaya devam etmektedir.
Geçen süre içerisinde geliflen makine parkuru ve geniflleyen ürün portföyü ve kozmetik sektörüne en iyi hizmeti sunmak politikası
ile Gülflah Kozmetik, 2004 senesinde Hadımköy bölgesinde yaptı¤ı toprak yatırımının devamı olarak, yeni üretim tesisi ile ilgili
inflaata ba¤ladı. 2008 senesinde tamamlanan ve faliyete geçen Gülflah Kozmetik Hadımköy Üretim Tesisi onbirbin metrekare
kapalı alana sahiptir.
Bu döneme gelirken kiflisel bak›m ürünleri alan›nda flampuan, dufl jeli, saç jölesi ve s›v› sabun gibi ürünlerde Pozzy markas›
ad› alt›nda üretime bafllanm›fl hem iç hem d›fl piyasada sat›fla sunulmufltur. Bunlar›n yan› s›ra fason üretim konusunda baz›
ulusal zincir ve flirketlerle anlaflmalar› vard›r.
Company Profile
Cosmetic
Since 1979
GULSAH Cosmetic was established in Istanbul in 1979 with the purpose of manufacturing cosmetics.
Initially starting to manufacture acetone and rose water under Gulsah brand, Gulsah Cosmetic is today a well-known brand
in cosmetic industry with Gulsah Rose Water and Gulsah Acetone.
The development in cosmetics continued in order to meet the market demands that have been gradually increasing in cosmetic
product groups. It was decided to add Gulsah Vaseline and Gulsah Almond Oil to the cosmetic product portfolio as these
are frequently used products of the period.
In 1991, Gulsah Kozmetik acquired Orkim Galenik ve Saglik Urunleri A.S. and started to manufacture galenic products.
In addition to its investments in cosmetic products until 1999, it also made some investments in cleaning products group.
Seeing the market demand, Gulsah Cosmetic started wet wipes manufacturing in 1999. It has been manufacturing wet wipes
under Pozzy brand since 1999.
Within expanding production lines, products’ portfolio and politics of best service in a cosmetics field, in 2004 Gulsah Cosmetics
began the construction of new factory on the invested territory at Hadimkoy region. Completed and started it’s activity in
2008, Gulsah Hadimkoy Manufacturing Plant has 11.000 m2 of indoor space.
It started to manufacture personal care products such as shampoos, shower gels, hair gels and liquid soap, which are offered
for sale in domestic and foreign markets under Pozzy brand.
Moreover, it has contract manufacturing agreements with some national chains and companies.
BEBEKLER İÇİN
ISLAK HAVLU
MENDİL
Wet Towel Wipes
for Babies
72 Adet / Pcs
8690239031368
POZZY EKSTRA BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Extra Wet Towel Wipes for Babies
72 Adet / Pcs
8690239031375
POZZY EKSTRA BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Extra Wet Towel Wipes for Babies
90 Adet / Pcs
8690239033140
POZZY BONUS BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Bonus Wet Towel Wipes for Babies
90 Adet / Pcs
8690239033133
POZZY BONUS BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Bonus Wet Towel Wipes for Babies
3
96 Adet / Pcs
8690239033904
POZZY ARABALAR BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Cars Wet Towel Wipes for Babies
100 Adet / Pcs
8690239034710
POZZY GÜL A‹LE ‹Ç‹N ISLAK HAVLI MEND‹L
Pozzy Roze Wet Towel Wipes for Family
4
96 Adet / Pcs
8690239033911
POZZY CANAVARLAR BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Monsters Wet Towel Wipes for Babies
100 Adet / Pcs
8690239034727
POZZY ALOE VERA A‹LE ‹Ç‹N ISLAK HAVLI MEND‹L
Pozzy Aloe Vera Wet Towel Wipes for Family
120 Adet / Pcs
8690239033621
POZZY MEGA BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Mega Wet Towel Wipes for Babies
100 Adet / Pcs
8690239035144
POZZY FASHION ADDICT ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Fashion Addict Wet Towel Wipes
120 Adet / Pcs
8690239033638
POZZY MEGA BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Mega Wet Towel Wipes for Babies
120 Adet / Pcs
8690239035236
POZZY MOTIFS OF EAST ISLAK HAVLU MEND‹L
Pozzy Motifs of East Wet Towel Wipes
5
6
70 Adet / Pcs
8690239034574
PONKY GÜNDÜZ BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Ponky Play Time Wet Towel Wipes for Babies
70 Adet / Pcs
8690239034581
PONKY GÜNDÜZ BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Ponky Play Time Wet Towel Wipes for Babies
70 Adet / Pcs
8690239034598
PONKY GECE BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Ponky Bed Time Wet Towel Wipes for Babies
70 Adet / Pcs
8690239034604
PONKY GECE BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Ponky Bed Time Wet Towel Wipes for Babies
72 Adet / Pcs
8690239032402
PONKY BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Ponky Wet Towel Wipes for Babies
72 Adet / Pcs
8690239033089
PONKY BEBEKLER ‹Ç‹N ISLAK HAVLU MEND‹L
Ponky Wet Towel Wipes for Babies
7
8
15 Adet / Pcs
8690239031405
POZZY ISLAK CEP HAVLU MEND‹L MEYVE SER‹S‹
Pozzy Wet Towel Wipes Pocket Fruit
15 Adet / Pcs
8690239032112
POZZY ANT‹-BAKTER‹YEL CEP MEND‹L‹
Pozzy Anti-Bacterial Wet Towel Wipes Pocket
15 Adet / Pcs
8690239032204
PONKY ISLAK CEP HAVLU MEND‹L
Ponky Wet Towel Wipes Pocket Size
25 Adet / Pcs
8690239031627
POZZY MAKYAJ TEM‹ZLEME MEND‹L‹
Pozzy Make-Up Remover Wipes
BEBE ŞAMPUANI
Baby Shampoo
500 ml
8690239034505
POZZY PAPATYALI BEBE ŞAMPUANI
Pozzy With Chamomile Baby Shampoo
8
9
®
SAÇ ŞAMPUANI
Hair Shampoo
700ml
8690239032600
NORMAL SAÇLAR ‹Ç‹N
For Normal Hairs
700ml
8690239032617
KURU SAÇLAR ‹Ç‹N
For Dry & Damaged Hairs
700ml
8690239032624
YA⁄LI SAÇLAR ‹Ç‹N
For Greasy Hairs
700ml
8690239032631
KEPEKL‹ SAÇLAR ‹Ç‹N
Anti-Dandruff
700ml
8690239032648
2’si 1 ARADA KREML‹
2 in 1 with Cream
700ml
8690239032655
SAÇ KREM‹
Hair Conditioner
11
®
SAÇ ŞAMPUANI
Hair Shampoo
350ml
8690239033218
NORMAL SAÇLAR ‹Ç‹N
For Normal Hairs
350ml
8690239033225
KURU SAÇLAR ‹Ç‹N
For Dry & Damaged Hairs
350ml
8690239033232
YA⁄LI SAÇLAR ‹Ç‹N
For Greasy Hairs
350ml
8690239033249
KEPEKL‹ SAÇLAR ‹Ç‹N
Anti-Dandruff
350ml
8690239033256
2’si 1 ARADA KREML‹
2 in 1 With Cream
350ml
8690239033263
SAÇ KREM‹
Hair Conditioner
13
SABUNLAR
Liquid Hand Soap
500ml
8690239034048
ALOE VERA
Aloe Vera
500ml
8690239034017
YASEM‹N Ç‹ÇE⁄‹
Jasmine
500ml
8690239034000
NAR
Pomegranate
500ml
8690239034055
BAL & BADEM
Honey & Almond
500ml
8690239034024
KIRMIZI MEYVE
Red Fruit
500ml
8690239034031
LAVANTA Ç‹ÇE⁄‹
Lavander
15
®
DUŞ JELİ
Bath - Shower Gel
300ml
300ml
8690239038602
ALOE VERA & YABAN BÖ⁄ÜRTLEN
Aloe Vera & Dewberry
8690239038503
NAR
Pomegranate
300ml
300ml
300ml
8690239030798
Ç‹LEK
Strawberry
8690239034062
MANGO & ŞEFTAL‹
Mango & Peach
8690239038770
DEN‹Z M‹NERALLER‹
Sea Minerals
17
ASETON
Nail
Polish Remover
80ml
8690239031504
GÜLŞAH ASETON MERMAID
125ml
8690239011452
GÜLŞAH ASETON MERMAID
200ml
8690239012008
GÜLŞAH ASETON MERMAID
Gülflah Nail Polish Remover Mermaid
Gülflah Nail Polish Remover Mermaid
Gülflah Nail Polish Remover Mermaid
80ml
8690239031504
GÜLŞAH ASETON WISH
Gülflah Nail Polish Remover Wish
125ml
8690239011452
GÜLŞAH ASETON WISH
Gülflah Nail Polish Remover Wish
200ml
8690239012008
GÜLŞAH ASETON WISH
Gülflah Nail Polish Remover Wish
19
80ml
8690239031504
GÜLŞAH ASETON SENSATION
Gülflah Nail Polish Remover Sensation
125ml
8690239011452
GÜLŞAH ASETON SENSATION
Gülflah Nail Polish Remover Sensation
80ml
8690239010806
GÜLŞAH ASETON KLAS‹K
Gülflah Nail Polish Remover Classic
20
200ml
8690239012008
GÜLŞAH ASETON SENSATION
Gülflah Nail Polish Remover Sensation
200ml
8690239033928
GÜLŞAH ASETON KLAS‹K
Gülflah Nail Polish Remover Classic
175ml
8690239033935
175ml
8690239033942
Gülşah Aseton - Koyu Renk Ojeler ‹çin
Gülşah Aseton - Hassas Tırnaklar ‹çin
Gülflah Nail Polish Remover for Dark Color Polish
Gülflah Nail Polish Remover for Sensitive Nails
175ml
8690239034468
ASETONSUZ OJE TEM‹ZL‹Y‹C‹
Acetone Free Nail Polish Remover
175ml
8690239034468
ASETONSUZ OJE TEM‹ZL‹Y‹C‹
Acetone Free Nail Polish Remover
21
80ml
8690239035168
POZZY ASETON STRAWBERRY FROM PARIS
80ml
8690239035168
80ml
8690239035168
POZZY ASETON LEMON FROM VALENCIA
POZZY ASETON APPLE FROM NAPOLI
Pozzy Nail Polish Remover Strawberry From Paris
Pozzy Nail Polish Remover Lemon From Valencia
Pozzy Nail Polish Remover Apple From Napoli
125ml
8690239035229
125ml
8690239035229
POZZY ASETON STRAWBERRY FROM PARIS
Pozzy Nail Polish Remover Strawberry From Paris
22
125ml
8690239035229
POZZY ASETON LEMON FROM VALENCIA
POZZY ASETON APPLE FROM NAPOLI
Pozzy Nail Polish Remover Lemon From Valencia
Pozzy Nail Polish Remover Apple From Napoli
175ml
8690239034833
350ml
8690239034543
GÜLŞAH SPREY POMPALI ASETON
Gülflah Spray Pump Nail Polish Remover
GÜLŞAH SPREY POMPALI ASETON
Gülflah Spray Pump Nail Polish Remover
70ml
8690239031047
GÜLŞAH SÜNGERL‹ ASETON
Gülflah Nail Polish Remover With Sponge
H‹ND‹STAN CEV‹Z‹
COCONUT
L‹MON
LEMON
Ç‹LEK
STRAWBERRY
SECRET EMOTIONS SÜNGERL‹ ASETON
Secret Emotions Nail Polish Remover With Sponge
23
LEYLAK
LILAC
70ml
8690239034390
100ml
8690239034178
100ml
8690239034154
SECRET EMOTIONS ASETON H‹ND‹STAN CEV‹Z‹
SECRET EMOTIONS ASETON L‹MON
Secret Emotions Nail Polish Remover Coconut
Secret Emotions Nail Polish Remover Lemon
100ml
8690239034161
100ml
8690239034185
SECRET EMOTIONS ASETON Ç‹LEK
SECRET EMOTIONS ASETON LEYLAK
Secret Emotions Nail Polish Remover Strawberry
Secret Emotions Nail Polish Remover Lilac
24
CİLT BAKIMI
Skin Care
20cc
8690239020508
BADEM YA⁄I
Almond Oil
350ml
8690239034819
GÜL SUYU
Rose Water
50cc
8690239020201
BADEM YA⁄I
Almond Oil
100ml
8690239600045
VAZEL‹N
White Petroleum Jelly
100ml
8690239600038
PARFÜMLÜ VAZEL‹N
White Petroleum Jelly With Scent
27
PAMUKLU
ÇUBUK
Cotton Buds
100 Adet / Pcs
8690239034246
POZZY KULAK ÇUBU⁄U
Pozzy Cotton Buds
200 Adet / Pcs
8690239034253
POZZY KULAK ÇUBU⁄U
Pozzy Cotton Buds
60 Adet / Pcs
8690239034260
POZZY KULAK ÇUBU⁄U
Pozzy Cotton Buds
29
ODA PARFÜMÜ
Air Freshener
350ml
8690239034864
LAVANTA
Lavander
350ml
8690239034857
BAHAR
Spring
350ml
350ml
350ml
8690239034871
MANOLYA
Magnolia
8690239034888
OKYANUS
Ocean
8690239034857
TROPIKAL
Tropical
31
500ml
8690239031603
MANOLYA
Magnolia
500ml
8690239032969
TROP‹KAL
Tropical
32
500ml
8690239031597
BAHAR
Spring
500ml
8690239033072
GÜL
Rose
500ml
8690239032976
VAN‹LYA
Vanilla
500ml
8690239032983
Ç‹ÇEK
Flowers
500ml
8690239033065
ŞEFTAL‹
Peach
500ml
8690239032266
MANOLYA
Magnolia
500ml
8690239032259
BAHAR
Spring
500ml
8690239031054
VAN‹LYA
Vanilla
500ml
8690239032310
TROP‹KAL
Tropical
500ml
8690239032754
KAVUN
Melon
500ml
8690239032990
Ç‹ÇEK
Flowers
500ml
8690239032761
ŞEFTAL‹
Peach
500ml
8690239032303
OKYANUS
Ocean
33
KLOZET
TEMİZLEYİCİ
Closet Freshener
Portakal
Orange
55ml
8690239031948
Okyanus
Ocean
55ml
8690239031931
Mavi Su
Ocean
50gr
8690239031924
GÜLNET AKT‹F KLOZET TEM‹ZLEY‹C‹
GÜLNET AKT‹F KLOZET TEM‹ZLEY‹C‹
GÜLNET AKT‹F BLOK REZERVUAR TEM‹ZLEY‹C‹
Gülnet Active Liquid Closet Freshener
Gülnet Active Liquid Closet Freshener
Gülnet Rezervoir Freshener
Portakal
Orange
40gr
8690239031955
Lavanta
Lavander
40gr
8690239031979
Fresh
40gr
8690239031962
GÜLNET AKT‹F BLOK KLOZET TEM‹ZLEY‹C‹
GÜLNET AKT‹F BLOK KLOZET TEM‹ZLEY‹C‹
GÜLNET AKT‹F BLOK KLOZET TEM‹ZLEY‹C‹
Gülnet Active Block Closet Freshener
Gülnet Active Block Closet Freshener
Gülnet Active Block Closet Freshener
35
LAVABO AÇICI
Drain Opener
75gr
8690239030750
2x75gr
8690239031023
1000ml
8690239031092
GÜLŞAH GRANÜL LAVABO AÇICI
GÜLŞAH GRANÜL LAVABO AÇICI
GÜLŞAH JEL LAVABO AÇICI
Gülflah Drain Opener
Gülflah Drain Opener
Gülflah Drain Opener Gel
37
KOKU
GİDERİCİLER
Air Fresheners
50gr
8690239031177
125gr
8690239041251
300gr
8690239031610
GÜLŞAH ASKILI NAFTAL‹N
GÜLŞAH NAFTAL‹N TABLET
GÜLŞAH NAFTAL‹N KAVANOZ
Gülflah Moth Repeller Hangar
Gülflah Naphthalene Tablet
Gülflah Naphthalene Cylinder
70gr
86919357
GÜLNET KOKU G‹DER‹C‹ BLOK
Gülnet Block Air Freshener
2x70gr
8690239031702
GÜLNET KOKU G‹DER‹C‹ BLOK YEDEKL‹
Gülnet Block Air Freshener
150gr
8690239600014
GÜLNET TABLET KOKU G‹DER‹C‹
Gülnet Tablet Air Freshener
39
CAM
TEMİZLEYİCİ
Duzzit Window &
Glass Cleaner
500ml
8690239033003
DUZZIT CAM TEM‹ZLEY‹C‹
Duzzit Window&Glass Cleaner
40
SAYFA
BEBEKLER İÇİN
ISLAK HAVLU
MENDİL
SAYFA
2-8
SABUNLAR
14-15
Liquid Hand Soap
Wet Towel Wipes
for Babies
®
BEBE ŞAMPUANI
9
Baby Shampoo
DUŞ JELİ
16-17
Bath - Shower Gel
®
ASETON
SAÇ ŞAMPUANI
Hair Shampoo
700 ml
10-11
18-24
Nail Polish Remover
®
SAÇ ŞAMPUANI
Hair Shampoo
350 ml
12-13
OJE KURUTUCU
Nail Polish Dryer Spray
25
SAYFA
CİLT BAKIMI
26-27
Skin Care
SAYFA
KLOZET
TEMİZLEYİCİ
Closet Freshener
LAVABO AÇICI
PAMUKLU ÇUBUK
34-35
28-29
36-37
Drain Opener
Cotton Buds
ODA PARFÜMÜ
30-31
Air Freshener
ODA PARFÜMÜ
Air Freshener
32-33
KOKU
GİDERİCİLER
38-39
Air Fresheners
CAM
TEMİZLEYİCİ
Window &
Glass Cleaner
40
CERTIFICATE OF ISO 9001:2008
CERTIFICATE OF ISO 10002:2014
CERTIFICATE OF GMP
NOTLAR / NOTES
Kozmetik
GÜLfiAH ÜRET‹M PAZARLAMA
Ömerli Mah. Tunaboyu Sok N:6,
Hadımköy – Arnavutköy / ‹stanbul – Türkiye
Tel: +90 212 771 52 22 pbx Fax: +90 212 771 52 17
web: www.gulsah.com.tr E-mail: [email protected]
Rev. 310815
OJE KURUTUCU
SPREY
Nail Polish
Dryer Spray
30ml
8690239035304
GÜLŞAH OJE KURUTUCU SPREY
Gülflah Nail Polish Dryer Spray
25
NOTLAR / NOTES

Benzer belgeler

Değerli Bayimiz, Yaşanan son ekonomik gelişmeler

Değerli Bayimiz, Yaşanan son ekonomik gelişmeler Duck Fix Ağaç Grubu No: 696 - W 2606 Duck Fix Ağaç Grubu No: 663 - W 2404 Duck Fix Ağaç Grubu No: 3080 - W 2802 Duck Fix Ağaç Grubu No: 697 - W 1203 Duck Fix Ağaç Grubu No: 3087 - W 1405 Duck Fix A...

Detaylı