SIEMENS PROPHI Reaktif Güç Kontrol Cihazı

Transkript

SIEMENS PROPHI Reaktif Güç Kontrol Cihazı
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Ýþletme Talimatý
El Kitabý
Buton 3
Buton 2
Buton 1
Dok Nr. 1.020.075.3
Serie II
Enyüksekdeðer
Sabitkonda nsatör
Þifre
Kapastif
Gerekli Kondans atör Gücü
Cosinus
Endüktif
Otomatik çalýþma
Harmonikler
Elle çalýþtýrma
Hedef cos 2
Hedef cos 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Error
cap
cosj Qc
ind
j1 j2
learn
1:1...
Prog
En Düþük Deðer
Konda nsatör Kademesi A ktif
Alarm çýkýþý A ktif
Ýleri Programlama
Kademe Oranlarý
1.Konda nsatör deðeri
Baðlantý þeklini öðren
Akýmtrafosu çevirim oraný
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Ýçindekiler
Giriþ kontrolü
4
Sembollerin anlamý
4
Talimatlara uygun kullaným
Bilgi güvenliði
Bakýmla ilgili uyarýlar
5
5
5
Çalýþma prensibi
6
Kullanýmla ilgili uyarýlar
Ürün açýklamasý
Onarým ve kalibrasyon
Ön folye
Çevre koruma
4
5
5
5
5
Ölçüm
6
Kondansatör kademelerinin devreye alýnmasý 6
Kurulum bilgileri
Montaj yeri
Ölçme gerilimi ve yardýmcý gerilim
Toplam akým ölçümü
Akým ölçümü
Kurulum ve devreye alma
Ölçme gerilimi ve yardýmcý gerilim
Akým ölçümü
Aktif güç
Kumanda çýkýþlarý
Transistor çýkýþlarý
Hedef cos(phi) seçimi
Alarm çýkýþý
Alarm çýkýþ kontrolü
RS485 Baðlantý noktasý (Opsiyon)
Transfer protokolleri
BUS yapýsý
Kaplama
Kablo özelliði
Kablo uzunluklarý
Kapatma direçleri
Arýza giderimi
Servis
Gösterge ve kullaným
Otomatik çalýþma
Manuel çalýþma
Buton fonksiyonlarý
Standart programlama
Hedef cos(phi)
Akým trafosu çevrim oraný
Baðlantý þeklinin öðrenilmesi
Kademe gücü
Kademe oraný
Anahtarlama çýkýþlarý
Yüksek ve alçak deðerlerin silinmesi
Sayfa 2
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
16
17
17
17
18
19
19
20
21
22
22
23
24
Geniþletilmiþ programlama
25
Sabit kademeler
Deþarj süresi
Devreden çýkarma fasýlasý
Jeneratör iþletmesi
Kademe gücü
Endüktif katsayýsý
Gerilim trafosu oraný
Harmonik sýnýr deðerleri
Þalt frekansý
Alarm çýkýþý
25
26
26
27
28
28
29
30
31
32
Fan kontrolü
33
Aþýrý sýcaklýk kapama emniyeti
Ortalama cos (phi) oluþturma süresi
Reaktif güç ortalama oluþturma süresi
Fan kumandasý
34
34
34
35
Aþýrý sýcaklýk kapama emniyeti
37
Manuelde gösterge
Þifre
38
39
Kontrast
Program silme
Baðlantý konfigurasyonu
40
41
42
Alarm ihbarý
Alarm ihbarýný resetleme
32
32
Düþük gerilim (1)
Aþýrý gerilim (2)
Ölçü akýmýnýn aþýrý düþmesi(3)
Aþýrý ölçüm akýmý (4)
Kompanzasyon gücü (5)
Aktif güç veriliþi (6)
Harmonik sýnýr deðerleri (7)
Aþýrý sýcaklýk (8)
Üst sýcaklýk sýnýrý
Alt sýcaklýk sýnýrý
Anahtarlama çýkýþý
Üst sýcaklýk sýnýrý
Alt sýcaklýk sýnýrý
Dinlenme süresi
39
39
39
Doðrultme açýsý
42
Software versiyonu
Seri numarasý
Seri baðlantý noktasý (Opsiyon)
43
43
44
Cihaz adresi
Transfer protokolü
Veri aktarým hýzý
Modbus RTU
Profibus DP V0
Modbus tablosu
Profibus tablosu
= Buton 2
35
35
35
37
37
37
Þifre programlama
Þifre girmek
Þifre deðiþtirmek
= Buton 1
33
33
33
33
33
33
33
33
44
44
45
45
45
46
47
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Göstergelere genel bakýþ
49
Konfigurasyon verileri
Teknik veriler
53
54
Ölçüm deðeri göstergesi
Standart programlamadaki göstergeleri
Geniþletilmiþ programlamadaki göstergeler
Çevre þartlarý
Giriþ ve çýkýþlar
Ölçüm
Ölçüm hassasiyeti
Arkadan görünüþ
Yandan görünüþ
49
50
50
54
54
54
54
55
55
Hýzlý devreye alma
56
Bütün haklarý saklýdýr. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü yazarýn
yazýlý izni olmadan çoðaltýlamaz veya kopyalanamaz. Bu
kurallarý ihlal edenler cezalandýrýlýr ve kendileri hakkýnda
yasal yollardan dava açýlýr.
Kullanýmýndan doðan zararý yada kýlavuzun hatasýz durumu
sorumluluk alýnamaz. Baþarýsýzlýklar tam olarak önlenemez,
her tür tavsiyeye minnettar oluruz. Bize bildirilen eksikleri
en kýsa zamanda düzeltmeye çalýþacaðýz. Anýlan yazýlým ve
donaným tanýmlarý çoðu durumda kayýtlý markalardýr ve kanunla düzenlemeye tabi tutulurlar. Tüm kayýtlý markalar þirketin
mallarýdýr ve tarafýmýzdan tamamiyle tanýnmaktadýr.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Giriþ Kontrolü
Bu cihazýn kusursuz ve emniyetli bir þekilde çalýþtýrýlmasý için teknik icaplara uygun nakliyesi, depolanmasý,
yerine montajý ve itinalý çalýþtýrýlmasý ve bakýmýna
dikkat edilmesi gerekir. Tehlikesiz bir çalýþtýrmadan
þüphe duyulduðu durumlarda, cihaz devre dýþý býrakýlýp
sehven/irade dýþý çalýþtýrmaya karþý emniyet alýnmalýdýr.
Þu durumlarda cihaz için tehlikesiz bir çalýþma imkanýnýn
kalmadýðý kabul edilmelidir.
. Cihazda gözle görülür bir hasar varsa
. Þebekeden saðlýklý beslenmesine raðmen artýk
çalýþmýyorsa
. Cihaz uzunca bir süre uygun olmayan þartlarda bulunmuþsa
(örneðin: klimasýz depolama ortamýnda müsaade edilen
sýcaklýklarýn dýþýnda kalmasý, kondazasyon suyu oluþmasý
v.s) veya nakliye esnasýnda zarar görmesi (örneðin,
yüksekten düþmesi ancak dýþtan hasar gördüðünün
anlaþýlmamasý)
Cihazýn montaja baþlamadan önce tam tam teslim edilip
edilip edilmediðini kontrol ediniz.Tüm teslimat opsiyonlarýna göre donanýmlarý sevk evraklarýnda listelenmiþtir.
Kullanýmla ilgili uyarýlar
Cihazýn korunmasý ancak çalýþtýrma talimatlarýna uygun
kullanýmý ile mümkündür!
Bu cihaz yanlýzca kalifiye personel tarafýndan güvenlik
yönetmeliklerine ve talimatlarýna uygun olarak kurulmalý
ve kullanýlmalýdýr.
Cihazýn kullanýmýnda gerekli kanuni nizamname ve emniyet talimatlarý dikkate alýnmalýdýr.
Kalifiye personelden kast edilen:
Cihazýn kurulmasý, montajý, devreye alýnmasý ve iþletiminde tecrübeli ve yeterli ehliyete sahip kiþilerdir.
Örneðin;
Öðrenimi, eðitmenliði ve ehliyeti ile güvenlik standartlarýna uygun açma kapama ve topraklama konularýnda
uzman olanlar.
Öðrenimi ve eðitmenliði ile güvenlik teçhisatýnýn bakým
ve kullanýmýna ait güvenlik tekniði standartlarýný bilen
kiþiler.
Dikkat!
Kullaným talimatlarýnda teslimatý yapýlmayan dolayýsý ile
teslimat kapsamýna dahil olmayan opsiyon alternatiflere
de yer verilmiþtir.
Sembollerin anlamlarý
Tehlikeli gerilim uyarýsý.
Bu sembol montaj, devreye alma ve kullanýmda ortaya çýkabilecek olasý
tehlikelere iþaret eder.
Koruyucu tel baðlantýsý
Sayfa 4
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Ürün Açýklamasý
Bakýmla ilgili Notlar (Uyarýlar)
Talimatlara uygun kullanýmlar
Prophi reaktif güç kontrol cihazý, ayrýca haricen yerleþtirilen
kondensatör üniteleri ile birlikte, 50/60 Hz’lik alçak gerilim
þebekelerinde Cos(phi) faz kayma açýsýnýn kademeli
olarak reglajýna yarar.
Prophi reaktif güç kontrol cihaz seçim alternatiflerine
göre kondaktörler ve güç yarý iletkenleri (güç elektroniði)
devreleri bu cihazla direk kontrol edilebilirler.
Ayrýca þu elektriki deðerler ölçülür ve gösterilir:
L2-L3 Gerilimi,
L1 akýmý,
Frekans,
Toplam Aktif Güç (çekilen/verilen)
Toplam kayma Reaktif Güç (endüktif/kapasitif)
Tek sayýlý Akým Harmonikleri 1.-19. yüzde olarak
Tek sayýlý Gerilim harmonikleri 1.-19. yüzde olarak
Harmonik deðerleri anma gerilim ve anma akýmý için
verilmektedir.
Cihazýn baðlantýsý arka yüzdeki dokunma gerilimine karþý
emniyetli yay kuvvetli klemensler üzerinden yapýlýr.
Ölçme ve yardýmcý gerilim ölçü geriliminden alýnýr ve bir
ayýrýcý (þalter veya güç þalteri) ve aþýrý akým koruma
düzeneði (6,3 A) üzerinden bina enstellasyonuna
baðlanýr. Akým ölçmesi bir fazdaki .../5A veya ../1A
akým trafosu üzerinden yapýlýr.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Cihaz sevkiyatýndan önce deðiþik güvenlik kontrol ve
deneylerinden geçtiktan sonra mühürlenmiþtir. Eðer
cihaz açýlýrsa, güvenlik kontrollerinin tekrarlanmasý
gerekir. Üretici fabrikasý dýþýnda içi açýlan cihazlar
için garanti verilemez.
Onarým ve Kalibrasyon
Onarým ve kalibrasyon ancak üretici fabrikasýnda yapýlabilir.
Ön Folye
Ön folye temizlemesi yumuþak bir bez ve evlerde kullanýlan
temizlik maddeleri ile yapýlabilir. Asitler ve asitli maddeler
temizlik amacýyla kullanýlmamalýdýr.
Çevre Koruma
Cihaz, elektronik hurda olarak ilgili kanuni yönetmeliklere
uygun olarak yeniden deðerlendirilebilir.
Bilgi güvenliði
Max- ve minimum deðerler 15 dakikada bir EEPROM
hafýzalanýr.
Programlamada yapýlan deðiþiklikler anýnda hafýzalanýr.
En yüksek, en düþük deðerler ve programlama bilgileri
ölçü ve yardýmcý gerilimin kesilmesinden sonra da
kalýcýdýr.
Sayfa 5
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Çalýþma prensibi
Ölçme 3 fazlý nötrlü ve nötr iletkensiz ve 50 Hz veya 60
Hz sistemler için dizayn edilmiþtir. Elektronik ölçme
sistemi L2-L3 arasýndaki gerilim ve L1’deki Akým efektif deðerlerini alarak dijital deðerlere dönüþtürür.Her
saniyede bir çok sayýda deneme ölçümleri gerçekleþir.
Tama deðerlerinden cihaz içindeki mikro iþlemci akým ve
gerilim arasýndaki faz kaymasýný hesaplar. Faz kaymasý
ve kayma reaktif gücü seçilen deðerden farklý ise, haricen
baðlanan kondansatör kademeleri veya Optokoppler (...)
üzerinden devreye sokulur veya çýkartýlýr. Akým, yanlýz
bir fazdan ve gerilim yanlýzca iki faz arasýndan ölçüldüðü
için, 3 fazlý sistem için yapýlan ölçü deðerleri fazlarý eþit
yüklenen sistemler için hassas olarak doðrudur.
Hesaplanan elektriksel deðerler:
Akým ve akým harmonikleri
Gerilim ve gerilim harmonikleri
Aktif güç, toplam
Zahiri güç, toplam
Reaktif güç, toplam
Her kondansatör kademesi için reaktif güç
Her kondansatör kademesi için reaktif akým
Cos (phi)
Þebeke frekansý
Bunun yanýnda daha aþaðýdaki deðerle gösterilebilir. Her
kondansatör kademesinde toplam anaharlama sayýsý
Her kondansatör toplam devreye alma süresi ve cihaz içi
sýcaklýðý Prophi ölçüm ve yardýmcý gerilimin frekansýný ölçer
ve her 10 sn de ortalam deðerini gösterir.
Sayfa 6
Kondasatör kademelerin devreye alýnmasý
Hedeflenmiþ cos phi’e ulaþmak için Prophi fazýn birinden
akýmý ve diðer iki fazdan gerilimi okur gerekli olan reaktif
gücü hesaplar. Hedeflenen cos phi sapma oluyorsa, Prophi
gerekli kondansarör kademelerini röle veya transistör üzerinde devreye alýr veya çýkarýr.
Otomatikte reaktif güç sapmasý en küçük kondansatör
kademesine eþdeðer veya büyük ise kademeyi devreye alýr.
1. Kondansatör kademesindeki güç ölçülen aktif gücün 3,
katýysa bütün kondansatör kademeleri devreden çýkartýlýr.
Anahtarlama çýkýþlarý
Reaktif güç kontrol tiplerine röle çýkýþlý ve transistör çýkýþdýr.
Kondansatör kontaktörleri için röle çýkýþlarý ve sýfýr geçiþte
anahtarlamalý Thyristörmodüllerin kontrolünde transistör çýkýþ kullanýlýr.
2. Anahtarlama arasý röle çýkýþlarýnda en az 2sn, transistör
çýkýþlýlar anahtarlamasýnda ayarlama zaman sýnýrlamasý yoktur.
Þebeke geri dönüþü
Þebeke geri dönüþüde röle çýkýþlarý ayarlanan deþarj süresi
bekler.
Transistör çýkýþlýlarý deþarj süresini göz önüne almaz.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Besleme
Tüketici
veya
Prophi
Alarm çýkýþý
arýza durumunda
kontak açýk
dahili sýcaklýk
sensörü
hedef cos-phi
seçýmý
fan motoru
Şekil: Bağlantı örneği, L2-L3 ölçümlü reaktif güç regülatörü, 12 röle çıkışı, hedef cos-phi, alarm çıkışına geçiş
Tüketici
Besleme
veya
Alarm çýkýþý
arýza durumunda
kontak açýk
dahili sýcaklýk
sensörü
hedef cos-phi
seçýmý
Şekil: Bağlantı örneği, L1-N ölçümlü reaktif güç regülatörü, 12 röle çıkışı, hedef cos-phi, alarm çıkışına geçiş
= Buton 1
=Buton 2
= Buton 3
Sayfa 7
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Cihaz Kurulum Notlarý
Montaj Yeri
Reaktif güç kontrol cihazý Prophi Kompanzasyon tesislerine
monte edilmek üzere tasarlanmýþtýr.
Baðlantý arka yüzünde dokunmaya karþý korumalý yay
kuvvetli klemensler üzerinden yapýlýr.
Besleme
Supply
TEDAÞ
Þebeke
Sayacý
Ölçme Gerilimi ve Yardýmcý Gerilim
Ölçme, nötrlü ve nötr iletkensiz trifaze sistemler için
tasarlanmýþtýr. Ölçme ve yardýmcý gerilim ölçü geriliminden
alýnýr ve bir ayýrýcý (þalter veya otomatik þalter) ve aþýrý
akým koruma düzeneði (10A) üzerinden bina tesisatýna
baðlanýr.
Tüketici
Consumer
Doðru
Correct
Prophi
Besleme
Supply
Tüketici
Consumer
TEDAÞ
Þebeke
Sayacý
Prophi
Yanlýþ
False
Dikkat!
Kondensatör kontaktörleri için iþletme gerilimi,
reaktif güç kontrol cihazýna besleyen fazdan
alýnmalýdýr.
Reaktif kontrol cihazý yalnýzca iki faz arasý gerilimi ölçer ve
denetler. Bu iki fazdan biri kesilirse, reaktif güç kontrol cihazý,
ölçü ve iþletme gerilimi ile beslenemez ve fakat þebeke voltajýnýn
geri gelmesiyle, programlanan süre dikkate alýnarak kondansatör
kademelerini tekrar devreye alýr.
Üçüncü faz kesilirse, bu reaktif güç kontrol cihazýndan
algýlanmaz. Eðer bu fazdan kondensatör kontaktörleri de
gerilim alýyorsa, kondensatör kontaktörleri, þebeke voltajýnýn
geri geldiðinde veya durumuna
Prophi
Ölçme
Measurement
Besleme
Supply
TEDAÞ
Þebeke
Sayacý
Besleme
Supply
Tüketici
Consumer
L/L
Etikete bak
see type label
0,01 .. 5A
Yanlýþ
False
Prophi
k
l
L2 L3
2 .. 10A
Tüketici
Consumer
l
L1 k
L2 ../5(1)A
L3
Tüketici
Consumer
PE
Prophi
Sayfa 8
TEDAÞ
Þebeke
Sayacý
Yanlýþ
False
Þekil.: L2-L3 ile akým ölçmesi arasýndaki ölçüm akýmý ve
yardýmcý akým baðlantýsý, akým trafosu üzerinden
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Toplam Akým Ölçmesi
Prophi, toplama akým trafosu üzerinden baðlanmýþsa,
toplam çevirme oraný girilmelidir.
Tüketici 1
Consumer 1
Tüketici 2
Consumer 2
L
l
l
L
K
k
k
K
bkz. tip etiketi
AK AL
BK BL
k
l
k
l
Prophi Besleme 2
Besleme 1
Supply 1
Supply 2
Þekil: Toplam akým trafosu üzerinden ölçme
Dikkat!
Dengesiz yüklemelerde akým en çok yüklenen
fazdan çekilmelidir.
tüketici
Þekil.: L1-N ile akým ölçmesi arasýndaki ölçüm akýmý ve
yardýmcý akým baðlantýsý, akým trafosu üzerinden
Akým Ölçmesi
Akým ölçmesi, seçime göre .../5A veya ../1A’lik akým
trafosu üzerinden yapýlýr.
Prophi’ye ilaveten Ampermetre ile akým ölçmesi de
yapýlacak ise, Ampermetre Prophi’ye seri baðlanmalýdýr.
Tüketici
Consumer
L
l
K
k
Besleme
Supply
l
Prophi
A
k
Þekil: Seri ampermetre ile ölçme
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 9
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Kurulumu ve devreye alýnmasý
Ölçme gerilimi ve yardýmcý gerilim
Prophi
Prophi, ölçüm ve yardýmcý gerilim için iki baðlantý tipinde
mevcuttur. L-L ölçüm tipinde ölçüm gerilimi ve yardýmcý
gerilim iki dýþ hatttan elde edilir. L-N ölçüm tipinde ölçüm
gerilimi ve yardýmcý gerilim bir dýþ iletken L ve nötr hat
N’den saðlanýr.
Ölçme
Measurement
L/L
Tip etiketine bakýn
see type label
0,01 .. 5A
Reaktif güç regülatörünün baðlanmasýndan önce bölgesel
þebeke koþullarýnýn tip etiketi üzerindeki verilerle uygun
durumda olduðundan emin olun. Ölçü gerilimi ve yardýmcý
gerilim etiket üzerinden tespit edilir ve ön sigorta (2 ... 10A)
üzerinden Prophi’ye baðlanýr.
k
l
L2 L3
Dikkat!
Ölçüm gerilimi ve yardýmcý gerilim, kontrol edilecek
edilecek olan alçak gerilim þebekesinden gelmelidir.
Baðlanan ölçüm gerilimi ve yardýmcý gerilim etiketteki gerilimin +10% veya -15% tolerans limitlerinin dýþýna çýkmamalýdýr.
Baðlanan ölçü gerilimi ve yardýmcý gerilimin müsaade edilen
limitler içinde kaldýðýndan emin olmak için klemenslerdeki
gerilimin alternatif gerilim ölçme cihazý ile kontrol edilmelidir
2 .. 10A
l
L1 k
L2 ../5(1)A
L3
Tüketici
Consumer
PE
Þekil: Akým trafosu yardýmýyla L2-L3 ve akým
ölçümü arasýndaki ölçme ve yardýmcý gerilimin baðlanmasý
Dikkat!
Müsaade edilen oranýn üzerindeki gerilimler cihaza
hasar verebilir.
Ölçüm gerilimi ve yardýmcý gerilim müsaade edilen alanda
ise Prophi klemenslerdeki gerilimi gösterir.
Ölçme
Gerilim trafosu üzerinden yapýlan ölçümlerde
gerilim trafasu faktörü programlanmalýdýr.
tip etiketine bak
Dikkat!
Kondansatör korumasý için gerekli iþletim gerilimi
reaktif güç akýmýna baðlanmýþ bir dýþ iletkenden
alýnmalýdýr
Tüketici
Þekil: Akým trafosu yardýmýyla L1-N ve akým
ölçümü arasýndaki ölçme ve yardýmcý gerilimin baðlanmasý
Sayfa 10
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Akým ölçmesi
k ve l klemenslerine L1 fazýndan akým trafosu …/5A veya
/1A) baðlanacaktýr.
Akým trafosunun montajýnda, akým trafosunden
kompanzasyon akýmý deðil, müstehlik akýmýnýn geçtiðinden
emin olunmalýdýr
Kontrol amacý ile bir ampermetre akým göstergesi ile
Prohi’nin akým göstergesi karþýlaþtýrýlabilir.
Burada dikkate alýnacak husus; akým trafosuü çevirme
oranýnýn 10 olarak üretiminde ayarlanmýþ olup, kullanýlan
akým redüktörüne göre gerekli uyarlama yapýlmalýdýr.
Akým trafosu kýsa devre yapýldýðýnda Prophi’de gösterilen
akýmýn 0 Ampere düþmesi gerekir.
Aktif Güç
Akým ve Gerilim prophi þalt planýna göre baðlanmýþsa,
Aktif güç çekildiðinde, positif aktif güç göstergesi izlenir.
Negatif ön iþaretli “-“ gösterge Aktif güç veriliþini veya
baðlantý hatasýný ifade eder.
Olasý arýza nedenleri:
Gerilim ve akým yanlýþ fazlardan ölçülmekte ise
Akým redüktör baðlantýsý (k-l) deðiþtirilmiþ ise
Dikkat!
Fazlarýn dengesiz yüklenmesinde, akým en yüklü fazdan
çekilmelidir.
Akým trafosu ayarý için örnekler:
Örnek 1
Akým trafosu
Gerekli prophi ayarý
200 A/5A
40
Örnek 2
Akým trafosu
Gerekli prophi ayarý
500 A/1A
500
Örnek 3
Toplam akýmtrafosu oraný 1000 A+1000 A/1A
Gerekli prophi ayarý
2000
Dikkat!
Topraklanmayan akým redüktörü klemenslerine
dokunmak tehlikeli olabilir.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 11
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Anahtarlama Çýkýþlarý
Prophi reaktif güç kontrol cihazý 12 adede kadar
anahtarlama çýkýþlarý ile donatýlabilir. Anahtarlama çýkýþlarý
seçime baðlý olarak röle ve tranzistör çýkýþlarý ile
oluþturulabilir. Bir cihazýn röle veya tranzistör çýkýþlarý ile
donatýldýðý, göstergede okunamaz. Donatým cihaz kutu arka
yüzündeki baðlantý resminden görülür.
Röle çýkýþlarý
Kondansatör kontaktörleri “Kondansatör kontaktörleri”
baðlantý örneðine göre, röle çýkýþlarýna baðlanýr.
Tranzistör Çýkýþlarý
Yarý iletken þalterleri reaktif güç kontrol cihazýnýn tranzistör
çýkýþlarýna baðlanmalýdýr.
Tranzistör çýkýþlarý harici bir doðruakým þebekesinden
beslenir.
15-30VDC
F0,2A
Prophi
max. 250V
1
2..10A
C1
2
Prophi
C1
3
1
2
3
Þekil: “Röle çýkýþlarý” baðlantý örneði
Dikkat!
Röle ve tranzistör çýkýþlý cihazlarda, anahtarlama
çýkýþlarýnda farklý kumanda gerilimleri vardýr.
Þekil: “Tranzistör çýkýþlarý” Baðlantý örneði
Anahtarlama Çýkýþlarýnýn kontrolu
Manuel iþletmede kondansatör kademelerinin devreye
alýnmasda deþarj süresi ve devreye alma süresi göz önünde
tutulmalýdýr.
Manuel iþletmede kondansatör kademelerinin devreye
alýnmasý:
Endüktif Reaktif Güç, ilgili kondansatör
kademesinin gücü kadar azalýr.
Kondansatör kademelerinin manuel devreden çýkarýlmasý:
Endüktif Reaktif Güç, ilgili kondansatör kademesinin gücü
kadar artar.
Arýza ihtimalleri:
Çýkýþlar devreye alýnmýyor ise:
- Anahtarlama çýkýþlarý sayýsý açýsýndan programlamayý
kontrol et.
- Programlamadaki kademe gücünü kontrol et.
Reaktif güç deðiþimi yanlýþ ise:
- Akým yanlýþ ölçülmektedir.
- Yanlýþ akým redüktör oraný ayarlanmýþ.
- Akým yanlýþ fazdan ölçülüyor.
- Gerilim yanlýþ fazlardan ölçülüyor.
- Akým redüktör baðlantýsýnda k-l ters baðlanmýþ.
Reaktif güç deðiþmiyor ise:
- Akým redüktörü yanlýþ yere monte edilmiþ.
Sayfa 12
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Hedef Cos(phi) seçimi
Hedef Cos(phi) giriþi üzerinden Hedef Cos(phi1) ile Hedef
Cos(phi2) arasýnda seçim yapýlýr.
Giriþte gerilim yoksa, bu durumda Hedef Cos(phi1) aktiftir.
Eðer giriþte 85 ile 265 V AC arasýnda bir alternatif gerilimi
varsa, bu takdirde Hedef Cos(phi2) aktiftir.
Alarm Çýkýþý
Normal iþletmede Alarm rölesi çeker ve Alarm çýkýþ kontaðý
kapalýdýr.
Bir arýza ortaya çýktýðýnda Alarm rölesi açar ve kontak
açar. Alarm çýkýsýna “ve” baðlantýsý üzerinden deðiþik
oluþumlar iliþkilendirilebilir.
Her oluþuma bir alarm numarasý, bir alarm gecikmesi ve
bir alarm süresi sabit olarak verilir.
85 - 265V AC
Prophi
max. 250V
T6,3A
15
j2
16
j1
13
Þekil: Hedef Cos(phi) seçme baðlantý donatýmý
14
Standart göstergede burada bir örnek olarak, aktif çýkýþlar
ve aktuel Cos(phi) den baþka aktif Hedef Cos(phi) de
görünür.
Þekil: Alarm çýkýþ baðlantý donatýmý
1 2 3
cosj
ind
j1
Hedef Cos(phi1) aktif
Actual cos(phi) mean
value
Alarm çýkýþ kontrolu
Eðer alarm yoksa Alarm rölesi derhal çeker. Bir alarmý
çalýþtýrmak için, Örneðin aþýrý sýcaklýk sýnýr deðerini 0°
ayarlayýnca alarm rölesi derhal düþer.
1 2 3
Error
cosj
ind
j2
Hedef Cos(phi2) aktif
= Buton 1
Prog
Actual cos(phi) mean
value
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 13
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
RS485 Baðlantý noktasý (Opsiyon)
Transfer Protokolleri
Prophi’nin mevcut alan BUS sistemlerine baðlanmasý için
iki transfer protokolü bulunur:
0 - Modbus RTU (Slave) ve
1 - Profibus DP V0 (Slave) .
Bus yapýsý
Modbus protokü ile tablo 1’deki verilere müdahale
edilebilir, Profibus protokolü ile talbo 2’deki verilere
müdahale edilebilir.
Kapatma dirençleri
Eðer Prophi Bus kablosunun sonunda bulunuyorsa
bus koblosu bu noktada direnç ile kapatýlmalýdýr.
Bunun için gerekli olan direçler Prophi’nin içinde
entegreli olarak bulunur ve ON konumunda aktif
duruma geçerler.
Tüm cihazlar bir BUS yapýsýna (çizgisi) baðlanýr. Bir ünite
içerisinde azaami 32 katýlýmcý birim kumanda edilebilir.
Ünite baþýnda ve sonunda dirençli kablo baðlanýr. Prophi’de
bu dirençler iki soket köprü ile etkinleþtirilebilir.
32’den fazla katýlýmcý birim olmasý durumunda baðlantý
amplifikatörü kullanýlarak münferit ünitelerin baðlantýsý
gerçekleþtirilir.
GND
Termination
392R 221R 392R
ON
+5V
OFF
B
A
GND
23
22
21
Prophi
10200740
Kaplama
Þekil: RS484 baðlantý noktasýnýn baðlantý þemasý
RS485 baðlantý noktasý üzerinden yapýlacak baðlantý için
burulmuþ ve izolasyonlu kablo gereklidir. Yeterli koruma
saðlamak için kablonun her iki ucundaki izolasyonlu kýsým
gövde ve kumanda panosuna baðlanmalýdýr.
Kablo özelliði
Maksimum kablo uzunluðu kablo tipine ve iletim hýzýna
baðlýdýr. Biz A tip kablolarý tavsiye ediyoruz.
Kablo parametresi
Empedans
Tip A
135-165Ohm
(f = 3-20MHz)
< 30pF/m
< 110 Ohm/km
>= 0,34mm2
(AWG22)
Kapasite
Direnç
Enine kesit
Tip B
100-130Ohm
(f > 100kHz)
< 60pF/m
>= 0,22mm2
(AWG24)
Kablo uzunluðu
Aþaðýdaki tabloda farklý aktarým hýzlarýna göre metre (m) olarak
maksimum kablo uzunluklarý verilmektedir.
Bayt hýzý (kbit/s)
19.2 93.75 187.5 500
Kablo tipi
9.6
Tip A
Tip B
1200 1200 1200 1000 400
1200 1200 1200 600 200
Sayfa 14
1500
200
70
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Arýza Giderimi
Hata açýklamasý
Olasý nedeni
Arzanýn giderilmesi
Gösterge çalýþmýyor
-Yanlýþ ölçme ve yardýmcý gerilim baðlý
-Sigorta atmýþ olabilir. ( 10 A yavaþ )
Ölçme ve yardýmcý gerilimni.
kontrol et.
Akým çok küçük/
Çok büyük
-Akým yanlýþ fazdan ölçülüyor
-Akým trafosu çevirim oraný yanlýþ
-Akým ölçümalanýn dýþýndadýr.
-Akýmtrafosu klemensleri köprülenmiþ
- Akýmtrafosu iletkeni kopuktur.
-ölçü aleti parellel baðlanmýþtýr.
-Gerilim trafosu çevirim oraný farklýdýr
Akým ölçümü kontrol et.
L2-L3 gerilimi
çok küçük/ Çok büyük
-Fazlar dengesiz besleniyor.
-Gerilim trafosu çevirim oraný yanlýþ
Gerilim ölçümünü kontrol et.
Aktif Güç
Çok düþük / çok büyük
-Gerilim veya akým yanlýþ ölçülüyor.
-Gerilim veya akým yanlýþ fazlardan alýnýyor.
Gerilim ve akýmý kontrol et.
Aktif güç verme/ alma ters
-Gerilim veya akým yanlýþ fazlardan alýnýyor.
-Akým trafosu (k-l) ters baðlý.
Gerilim ve akýmý kontrol et.
Cos phi= 0.00
-Ölçülen akým 10 mA den küçüktür.
-Akým ölçülmüyor.
-Akým trafosu klemensleri köprülenmiþ
Akým ölçümü kontrol et.
Cos phi küçük / büyük
-Gerilim yanlýþ ölçülüyor.
-Akým yanlýþ ölçülüyor.
-Aktif güç yanlýþ ölçülüyor.
Gerilim ve akýmý kontrol et.
Kondensatörkademsi devereye
alýnmasýna raðmen cos phi
deðiþmiyor.
Akým trafosunu Elektrik ölçüm
kurallarýna göre baðlanmamýstýr.
Baðlantý þeklini kontrol et
ve gerkiyor ise deðiþtir.
Prophi’de cos phi kapastif
Görüldüðü halde , reaktif sayaç
reaktif akým okuyor.
Gerilim ve akým yanlýþ baðlanmýþtýr.
Baðlantý þeklini kontrol et
ve gerkiyor ise deðiþtir.
Kondensatörkademelerini
Prophi yalnýz devreye alýyor
ama devreden çýkarmýyor.
Kondansatör akýmý akýmtrafosundan geçmiyor. Akýmtrafosu baðlantýsýný ve
Kondansatörkademeleri arzalý
K ademe Kondansatörlerini
Kontrol et
Çýkýþlar yalnýzca devreden
çýkýyor .
Ölçme- ve beslemegerlim farký % 10 dan
Büyüktür.
Ölçüm- ve iþletmegerilimini
Kontrol et
Prophi 0,2 – 0,4’lük Cos(phi)’yi
Kapasitif gösteriyor
Akým yanlýþ fazdan ölçülüyor. L1 ve L3
Ölçüm- ve iþletmegerilimini
Kontrol et
Bütün bunlara raðmen cihaz
çalýþmýyor
Cihaz bozuktur.
Cihazýn hatasýný tanýmla
Imalatcýya gönder.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 15
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Servis
Bu el kitabýnda açýklanmayan sorular ortaya çýktýðý takdirde, direkt bize baþvurunuz.
Sorularýn ele alýnmasý için aþaðýdaki donelere ihtiyaç vardýr.
Cihazýn Tipi (Etikete bak)
Seri No’su (Etikete bak)
Software versiyonu
Ölçü ve Yardýmcý Gerilimi ve
tam arýza açýklamasý
Bize Pazartesi’den Perþembe’ye kadar
07:00 ile 15.00 arasý
ve
Cuma günleri
07:00 ile 12:00 arasý
SIEMENS San .ve Tic AÞ.
Yakacýk yolu no 111
81430 Kartal-Ýstanbul
Destek:
Tel. (0 216) 4592139
Faks (0 216) 4593077
e-mail : [email protected]
adres ve telefonlarýndan ulaþabilirsiniz.
Sayfa 16
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Gösterge ve kullaným
Otomatik Çalýþma
Prophi’nin ön tarafýnda Dijital gösterge ve üç buton vardýr.
Bu butonlarla bilgiler çaðrýlýr ve programlanabilir.
Otomatik çalýþma yapýlýyorsa, Buton 1 ile çalýþma çeþitleri
arasýnda;
Otomatik çalýþma
Manuel çalýþma
Standartprogramlama ve geniþletilmiþ
programlama deðiþiklik yapýlabilir.
Otomatik çalýþma
Manuel çalýþma
Standart Programlama
Geniþletilmiþ Programlama
j1ÿj2
learn
1:1...
Prog
Standart programlamada sýk gereksinim duyulan ayarlar
yapýlýr. Bunlar; Akýmtrafosu çevirim oraný
ve
kademesayýsý.
Geniþletilmiþ programlamada nadiren gereksinim duyulan
þu ayarlar yapýlýr:
Örneðin deþarj süresi ve Bobin oraný gibi.
Otomatik iþletmeden genþletilmiþ programlamya geçmek
için Buton 1 ile standart proglama içinde sembol ‘Prog’
kadar ilerlenir Buton 2 ile seçilir bölece geniþletilmiþ
programlamaya girmiþ olursunuz.
Cihaz standart olarak otomatik çalýþma modunda bulunur
Otomatik çalýþmada ve.
- Kondansatör kademelerinin þalt durumu
- Aktüel Cos(phi)’nin ortalama deðeri gösterilir
- Kondensatör kademeleri otomatik devreye alýnýr
çýkarýlýr.
- Her 15 dakikada
-Enyüksek- endüþükdeðer
-Devreye alýnan kondersatorkademeleri
ve kondersatorkademelerin devreye alma süreleri
kayýda alýnýr.
- Buton 2 ve Buton 3 ile ölçülen deðerler gösterilir.
Direkt olarak otomatik çalýþmaya gelinen üç durum vardýr:
Þebekenin kesilip tekrar geldiðinde
Programlama modunda 1 dakika süre ile hiçbir
butona basýlmazsa
Buton 1 takriben 2 saniye basýlý tutulduðunda
1 2 3
cosj
ind
j1
Otomatik iþletme
Aktül cos phi deðeri
Manuel Çalýþma
Manuel çalýþmada kondansatör kademeleri Buton 3 ile
devreye girer ve Buton 2 ile devreden çýkar.
Ýki anahtarlama arasýndaki süre programlanan deþarj süresi
ile sýnýrlýdýr.
Manuel çalýþmada, herhangi bir kondensatör devrede deðil
ise 15 dakikada otomatikman otomatik çalýþmaya geçer.
Devdedeki kondensatör kademeleri
1 2 3 4 5
k VAr
ind
Elle kumanda
Reaktif güç
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 17
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Buton Fonksiyonlarý
Otomatik çalýþma
Elle çalýþma
Standart Programlanma
Geniþletilmiþ Programlanma
Prog
þifre
Change mode
Kýsa
2 Saniye
Prog
Prog
Ölçüdeðeri
Pogramlanma
Menüsü
Ölçüdeðeri
Uzun
Ölçüdeðeri
Pogramlanma
Menüsü
long
Pogramlanma
Menüsü
Pogramlanma
Menüsü
short
Ölçüdeðeri
short
short
Leaf
kýsa
2 Saniye
Pogramlanma
Menüsü
Pogramlanma
Menüsü
kýsa
Pogramlanma
Menüsü
Pogramlanma
Menüsü
Programming
Seçimi onayla
Sayý seç
Sayý seç
Kýsa sayý +1
Uzun sayý –1
Kýsa sayý +1
Uzun sayý –1
Kýsa deðer*10
Uzun deðer/10
Sayfa 18
= Buton 1
= Buton 2
Kýsa deðer*10
Uzun deðer/10
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Standart Programlama
Hedef Cos(phi)
Standart programlamada sýk gereksinim duyulan ayarlar
yapýlýr. Bunlar;
- Hedef Cos(phi1)
- Hedef Cos(phi2)
- Akým trafosu çevrim oraný
- Çýkýþ baðlantýlarýn öðrenilmesi
- 1. Kondansatör kademe gücü
- Kademe oraný
- Kademe sayýsý
- Tepedeðerlerin silinmesi (göstergede sembolu yok)
j1ÿj2
learn
1:1...
Prog
Otomatik çalýþmada
prophi Kondansatör
kademelerinin devreye cosj
ind
alýp çýkarýlmasý ile
j1
önceden
seçilen
Cos(phi) ye ulaþmaya çalýþýr. Bir hedef Cos(phi1) ve bir
hedef Cos(phi2) için ayar yapmak mümkündür. Hedef cos
phi seçilmeyen cihazlarda yalnýzca cos phi 1 aktiftir.
Hedef Cos(phi) eversör anahtarlamasý giriþi olan cihazlar,
Hedef Cos (phi1) giriþinin aktive edildiðinde, Hedef Cos
(phi2) ye geçerek enversör anahtarlamasý yapar.
Ayar aralýðý 0,80 kapasitif – 1.00 – 0,80 Endüktif.
Aktif Hedef Cos(phi) ölçme göstergesinde “aktüel
Cos(phi)” ile birlikte gösterilir.
Örnek:
Standart programlama
1 2 3
cosj
ind
Sevk halinde þifre programlanmamýþtýr.
Otomatikten geniþletilmiþ programlamaya
geçiþte sifre sorulmaz.
Eðer kulanýcý sifreyi programlamýþ ise
otomatikten geniþletilmiþ programlamaya
geçiþ için doðru sifreyi ister.
Otomatik çalýþmadan geniþletilmiþ programlamaya geçiþ
ve geri dönüþü :
geniþletilmiþ
programlamaya
Otomatik çalýþmadan
þifre
Kýsa
2 saniye
j1
Otomatik çalýþma
Hedef Cos(phi1) aktif
Örnek: programlamasý
Buton 1’yi 2 sn basýlý
tutun Böylece otomatik
Çalýþma seçilir.
1 2 3
cosj
ind
j1
Otomatik çalýþma
Buton 1 ile Hedef
Cos(phi) göstergesini
seçin.
Manuel çalýþma
Buton
2
ile
deðiþtirilecek iþaret cosj
ind
seçilir.
Seçilen iþaret flas yapar.
Buton 3 ile seçilen
iþaret deðiþtirilir.
j1
Hedef cos (phi1)
Buton 1’yi 2 sn basýlý tutun. Böylece otomatik çalýþmaya
geri döner ve deðiþiklikler kayýt edilir.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 19
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Akým trafosu çevrim oraný
Akým ölçme giriþine /
5A ve /1A akým trafosu
baðlanabilir. Doðru bir
akým
ve
güç
göstergesini saðlamak
için, baðlanan akým trafosunun akýmtrafosu oraný Prophi’de
ayarlanmalýdýr. Eðer akým toplam akým trafosu üzerinden
ölçülüyorsa, bu takdirde toplam çevirme oranýna göre ayar
yapýlmalýdýr.
Örnek 1: akýmtrafosu 500A / 5A
Akýmtrafosu oraný 500A : 5A = 100
olarak hesaplanýr.
Cihazda akým trafosu oraný 100 olarak girilecektir.
Örnek 2: akým trafosu 200A / 1A
Akým trafosu oraný 200A : 1A = 200
Cihazda akým trafosu oraný 200 olarak girilecektir.
Örnek 3: Toplam akým trafosu
akým trafosu 1
200 / 5A
akým trafosu 2
400 / 5A
Toplam akým trafosu 5+5A/5A
akým trafosu oraný
(200 A + 400 A) : 5A
600 A : 5 A = 120
Cihazda akýmtrafosu oraný 120 olarak girilecektir.
A ratio of 120 must be set on the device.
Örnek: akýmtrafosu oraný 1000 ile programlama
Buton 1 ile akým trafosu
oraný seçilir.
Otomatik sembolü
kaybolur
j1ÿj2
learn
1:1...
Prog
akýmtrafosu oraný
Otomatik
Buton
2
ile
deðiþtirilecek sembol
seçilir Seçilen sembol
flaþ Yapar.
Buton 3 ile seçilen
iþaret deðiþir.
k
Akým trafosu oranlarý 1000’den sonra otomatik olarak bir
virgülle gösterilir.
Örnek:akýmtrafosu oraný = 1200
1200 = 1.200k
Göstergedeki tasvir :“1.200k”
Sayfa 20
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Baðlantý þekilinin öðrenilmesi
Öðrenme metodunun baþlatýlmasý
Buton 1 ile sembol
learn e kadar gelin.
Buton 3 ile istediðniz
Deðeri seçin (oFF, 1, 2,
learn
3).
Buton 1 ile öðrenme olayýný baþlatabilirsiniz.
Learn sembolü flas yapar. Öðrenme sürüyor.
Öðrenme esnasýnda kondensatör kademeleri bir çok defa
Önemli yerine getirilmesi gereken þartlar þunlardýr:
- Kondensatörlerin deþarj süresi firma tarafýnda 60 sn ye devreye alýnýr çýkarýlýr. Öðrenme Süreci þimdi reaktif güç
ayarlanmýþtýr.Deþarj süresi uzun olan konda nsatörler için rölesinin kapatýlmasýyla bitirilir.
deþarj süresi, öðrenme baþlatýlmadan önce kontrol edilip
Temelde öðrenme süresi
gerekiyorsa deðiþtirilmelidir.
- Akýmtrafosu üzerinde kompenasyon akýmý ve tüktici þebekenin durumuna,
kondansatör kademe
akýmý geçmelidir.
Prog
- Ölçme ve yardýmcý gerilim L - N arasýnda alýnmamalý. sayýsýna ve deþarj
süresine baðlýdýr.
- Kompensasyonpanosu çalýþmaya hazýr olmalý.
Öðrenme süreci bitmiþ Ise, tesbit edilen düzeltme Açýsý,
Reaktif güç kontol rölesinin öðrenme süreci 2 kademeden burada mesala 270 gösterilmistir.
Öðrenilen özellikler hafzaya kayýt edilir.
oluþur.
Kademe 1 –Baðlantý þeklinin öðrenilmesi
Burada akým trafosu ,ölçüm- ve yardýmcý gerilim arasýndaki Reaktif kontrol rölesi 60 sn sonra otomatik çalýþma moduna
geçer. Buton 1 2 sn boyunca basýlý tutulursa hemen otomatik
düzeltme açýsý tespit edilir.
çalýþma moduna geçer.
Kademe 2 –Kondansatör kademelerin öðrenilmesi
Burada çýkýþ kademe sayýsý ve kondensatör kademelerin
gücü tesbit edilir.
Önemli yerine getirilmesi gereken þartlar þunlardýr:
- Bir kondensatör kademesinin devreye alýnmasýnda Prophi
deki akým deðiþimi enaz
50 mA olmalýdýr.
- öðrenilecek kondensator kademesinin gücü
tolam reaktif gücün 1% nin üzerinde olmalýdýr.
Reaktif güç kontrol
Rölesini baðlantýlarý
Yapýldýktan sonra
Reaktif güç rölesi
learn
baðlantý þekli ‘learn’
fonksiyonu ile öðrenmek ve hafizalamak mümkündür.
ÿ
ÿ
Dikkat !
Öðrenme bittikten sonra deðerlerin doðruluðu
Kontrol edilmelidir.
Seçinize göre aþaðdaki olaylarý gerçekleþtirebilirsiniz.
oFF - Öðrenme.
1
- kademe 1, baðlantý þeklini öðren.
2
- kademe2, kondansator kademelerini öðren.
3
- kademe 1+2 baðlantý þeklini ve .
kondansatör kademelerini öðren.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 21
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Kademe Gücü
Kademe gücü bir
k o n d a n s a t ö r
k VAr
kademesinin gücüdür.
Kademe gücü standart
programlamada
yalnýzca ilk kondansatör kademesi için, veya geniþletilmiþ
programlamada her kondansatör kademesi için ayrý ayrý
verilebilir. Kademe gücü yalnýzca ilk kondansatör
kademesi için verilirse, bu halde takibeden kondansatör
güçleri kademe oraný ile saptanýr. Bir kondansatör
kademesinin kademe gücü 1.kademe kondansatör gücü
ile ilgili kademe oranýndan hesaplanýr.
Ayar aralýðý 0var – 9999 kvar
Örnek 1
1. Kondansatör kademe gücü
= 10 kvar
Kademe oranlarý
= 1:1:1:1:1…
Bütün bunu takip eden Kondansatör kademelerinin güçleri:
10 kvar *1 = 10 kvar dir.
Örnek 2
1. Kondansatör kademe gücü
= 20 kvar
Kademe oranlarý
= 1:2.4:8.8…
Buna göre Kondansatör kademelerinin güçleri þunlardýr:
1. Kondansatör kademesi = 20 kvar
2. Kondansatör kademesi = 40 kvar
3. Kondansatör kademesi = 80 kvar
4. Kondansatör kademesi = 160 kvar
5. Kondansatör kademesi = 160 kvar
j1ÿj2
Buton
2
ile
deðiþtirilecek iþaret/
simge/sembol seçilir.
Seçilen rakam flaþ
yapar.
Buton 3 ile seçilen rakamý deðiþtir.
Kademe
oraný,
K o n d a n s a t ö r
kademeleri arasýndaki
Kondansatör güçlerinin
1:1...
oranýný verir. Baz olarak
1.Kondansatör kademesinin kontansatör gücü alýnýr.
Kademe oranlarý beþinci kademeye kadar her kademe için
ayrý ayrý ayarlanabilir.
Ayar aralýðý :
0–9
Göstergede yalnýz Kondansatör kademeleri 2,3,4 ve 5
gösterilir. 1.Kondansatör kademesinin kademe oraný daima
1dir.
Örnek 1
Kademe oranlarý 1:2:4:8:8:8 programlanmýþ ve 4 haneli
göstergede yalnýz “2:4:8:8” kýsmý gösteriliyor.
1.Kondansatör kademesi
5.Kondansatör kademesi
1 . 2 . 4 . 8 . 8 . 8....
Göstergede görünecek.
Örnek 2
Kademe oranlarý 1:2:0:2:2:2 olarak programlanmýþ. Dört
haneli göstergede yalnýz “2:0:2:2” kýsmý görünüyor.
1.Kondansatör kademesi
5.Kondansatör kademesi
1 . 2 . 0 . 2 . 2 . 2....
Örnek: Programlama kademe gücü
Buton 1 ile kademe gücü
için gösterge seçin.
Otomatik
sembolü
kaybolur.
Prog
Kademe oraný
Göstergede görünecek.
learn
1:1...
Kademe gücü
Otomatik
k VAr
Bu durumda bütün rakamlar yanýp sönüyorsa, verilen
rakamýn virgül yeri kayar.
1.Kondansatör kademesinin gücü 10 kvar ise, bunu takip
eden Kondansatör kademelerinin güçleri þöyledir:
1. Kondansatör kademesi = 10 kvar
2. Kondansatör kademesi = 20 kvar
3. Kondansatör kademesi = 0 kvar
4. Kondansatör kademesi = 20 kvar
5. Kondansatör kademesi = 20 kvar
Örnek: Programlama kademe oraný
Buton 1 ile kademe
oraný için gösterge
seçilir.
Otomatik
sembolü
j1ÿj2
kaybolur
learn
1:1...
Prog
Kademe gücü
Otomatik
Buton
2
ile
deðiþtirilecek iþaret/
simge/sembolseçilir.
1:1...
Seçilen rakam flaþ
yapar.
Buton 3 ile seçilen rakamý deðiþtir. Bu durumda bütün
rakamlar yanýp sönüyorsa, verilen rakamýn virgül yeri
kayar.
Sayfa 22
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Anahtarlama Çýkýþlarý
Prophi reaktif güç
kontrol cihazý12 adede
kadar
anahtarlama
çýkýþlarý ile donatýlabilir.
Örnek 1: Röle Çýkýþlý Prophi
Mevcut 12 röle çýkýþlarýndan yalnýzca 10’u kullanýlýyorsa.
Anahtarlama çýkýþlarýnýn programlanmasý ve gösterimi
standart programlama menüsü içinde yapýlýr.
Anahtarlama
çýkýþlarý
Anahtarlama çýkýþlarý
seçime baðlý olarak Röle ve Tranzistör çýkýþlarý ile
donatýlabilir.
Bir cihazýn Röle veya Tranzistör çýkýþlarý ile donatýlmýþ
olduðu göstergeden okunamaz. Bu donatým yalnýzca arka
kapakta yer alan baðlantý resminden görülür.
Prophi cihazý Anahtarlama çýkýþlarý için üç alternatifte
temin edilebilir.
1. Yalnýzca Röle Çýkýþlarý
2. Yalnýzca Tranzistör Çýkýþlarý
3. Röle ve Tranzistör Çýkýþlarý karýþýk
Standart programlama menülerinde alternatif (varyant) 1
ve 2 programlanabilir.
Karýþýk iþletimde anahtarlama çýkýþlarýndan küçük
numaralýlar daima röle çýkýþlarýdýr.
Karýþýk iþletimde röle çýkýþlarý standart programlama
menüsünde ve Tranzistör çýkýþlarý da geniþletilmiþ
programlama menüsünde ayarlanýr. Tranzistör çýkýþlarýnýn
programlamasý indirekt olarak anahtarlama çýkýþlarýnýn
kademe gücü üzerinden yapýlýr. yarý iletken þalterinin
baðlanma olmayan Tranzistör çýkýþlarý için 0 kvar
kondansatör gücü ayarlanýr.
Anahtarlama çýkýþlarýnýn donatýmý
Alternatifler
(Varyantlar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3R
3T
6R
6T
6R6T
12R
12T
R
T
R
T
R
R
T
R
T
R
T
R
R
T
R
T
R
T
R
R
T
R
T
R
R
T
R
T
R
R
T
Buton 1 ile anahtarlama
çýkýþlarý için gösterge
seçilir
Otomatik
sembolü kayýp olur.
j1ÿj2
Prog
Buton
2
ile
deðiþtirilecek rakam
seçilir.
Seçilen rakam flaþ yapar
Buton 3 ile seçilen
rakam
deðiþtirilir.
learn
1:1...
Anahtarlama çýkýþlarý
otomatik
Örnek 2: 3 Tranzistör çýkýþlý Prophi
3 Tranzistör çýkýþlarýnýn da programlandýðýný kontrol et.
Anahtarlama çýkýþlarýnýn programlama ve gösterimi
standart programlama menüsünde yapýlýr.
Buton 1 ile kademe sayýsý göstergesi gelinceye kadar sayfa
çevrilir.
Otamatik
sembolü
kaybolur.
j1ÿj2
Yalnýzca 2 kademe
programlandý!
buton 2 ile deðiþtirilecek
rakam seçilir.
Seçilen rakam flaþ yapar
Prog
learn
1:1...
Anahtarlama çýkýþlarý
otomatik
Buton 3 ile seçilen
rakam
deðiþtirilir.
R
T
R T T T T T T
R R R R R R R
T T T T T T T
T = Tranzistör Çýkýþý
R = Röle Çýkýþý
Þekil: Anahtarlama çýkýþlarý donatým alternatifleri
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 23
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Örnek 3: 6 Tranzistör ve 6 röle çýkýþlý Prophi 6R6T
2 Tranzistör ve 3 röle çýkýþlarý programlanmak isteniyor.
Röle çýkýþlarýnýn programlanmasý standart programlama
menüsü içinde yapýlýr ve tranzistör çýkýþlarýnýn
programlamasý geniþletilmiþ programlama menüsü ile
içinde yapýlýr.
1. Adým: Röle çýkýþlarýnýn programlanmasý:
Buton 1 ile kademe
sayýsý
göstergesi
gelinceye kadar standart
programda
sayfa
çevrilir.
Böylece 6 kademe programlanmýþtýr ve hiç bir deðiþikliðe
gerek yoktur.
2. Adým: Tranzistör çýkýþlarýnýn programlanmasý:
Tranzistör çýkýþlarýnýn
programlanmasý
geniþletilmiþ
programlamada yapýlýr.
Buton 1 ile standart
programlamada
geniþletilmiþ
programlamaya kadar
ilerlenir ve Buton 2 ile
onaylanýr.
Geniþletilmiþ
programlamada “sabit
kademeler”
menü
noktasý görünür.
Þimdi Buton 3 ile
kademe
gücü
göstergesine
kadar
ilerlenir.
Prog
Prog
Tepe ve en düþük deðerlerin silinmesi
Deðiþik
ölçü
deðerlerinin Tepe ve en
Düþük Deðerleri her 15
dakikada bir saklanýr.
Tepe ve en düþük deðerler teker teker deðil, ancak tümü
silinir.
Örnek: Tepe ve en düþük deðer silinmesi
Buton 1 ile “Tepe ve en
düþük deðerleri sil”
seçilir.
Otomatik
sembolü
kaybolur.
otomatik
Buton 3 ile “sil” komutu
seçilir.
“on” yazýsý flaþ yapar.
Buton 1 ile devam
ederek geniþletilmiþ
programlamaya anahtarlanýr ve böylece silme aktif yapýlýr.
1
k VAr
Prog
7
VAr
Proasdg
Buton 2 ile anahtarlama kademesi, burada 7, flashing
seçilir ve
buton 1 ile onaylanýr.
kondansatör gücü için bir
rakam flaþ yapar
Eðer bu Kondansatör kademeye baðlanmýþ ise þimdi Buton
2 ve 3 ile uygun kademe gücünün programlanmasý gerekir.
Buton 2 ile deðiþtirilecek rakam seçilir. Seçilen rakam flaþ
yapar. Buton 3 ile þimdi rakam deðiþtirilebilir.
Bütün rakamlar flaþ yanýyorsa Buton 3 ile görünen sayý 10
ile çarpýlabilir ve gereðinde birimin dimensiyonu
deðiþtirilebilir.
Sayfa 24
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Geniþletilmiþ Programlama
Sabit kademeler
Geniþletilmiþ
programlamada Seyrek
kullanýlan
ayarlar
yapýlýr.
Prog
Geniþletilmiþ programlamada göstergeler:
Sabit kademeler
Deþarj Süresi
Devre açýk aralýðý
Kademe gücü
Jeneratör çalýþmasý
Kademe güçu 1,2 kondansatör kademesi
Reaktif katsayýsý
Gerilim trafosu oraný
Harmonik tablosu
Yarý iletken çalýþma frekansý
Alarm ihbarlarý
Raktif güç tesbit süresi
Ortalama cos phi oluþturma süresi
Havalandýrma kontrolü
Aþýrý sýcaklýktan kapatma
Manuelde gösterge
Þifre
Kontrast
Programlamayý sil
Baðlantý konfigürasyonu
Software versiyonu
Ýlk üç kondansatör
kademeleri istenirse
sürekli
devrede
tutulabilir.
Sabit
Prog
kademeler kondansatör
kademesi numarasýnýn altýnda bir çizgi ile iþaretlidir. Sabit
kademeler için artýk reglaj yapýlmayacaktýr. Buna raðmen
kademe oraný gözönüne alýnýr, öyle ki standart
programlamada en olumsuz durumda (3 sabit kademe)
yalnýzca iki kademe oraný dikkate alýnýr. Kademe güçlerinin
daha hassas ayarlanmasý için geniþletilmiþ programlamada
kondansatör güçleri tek tek verilmelidir.
Örnek 1: Kademe oranlarý göstergesi
1.Kondansatör kademesi (sabit kademe)
2.Kondansatör kademesi (sabit kademe)
3.Kondansatör kademesi (sabit kademe)
1 : 2 : 4 : 8 : 8 : 8....
Reglaj yapýlabilen
kondansatör kademeleri
Örnek 2: Otomatik çalýþmada sabit kademelerin göstergesi
Kondansatör kademeleri 5,6
ve 12 devrede
Sabit kademeler 1,2
ve 3 devrede
1 2 3
Aktüel ortalama
Cos(phi) 0,96 endüktif
5 6
12
cosj
ind
ÿÿÿÿj2
Hedef Cos(phi) Aktif
Örnek: Sabit kademe programlamasý
Buton1
ile
sabit
1 2 3
k a d e m e l e r i n
göstergesini seç.
Ýlk
üç
kademe
numaralarý Flaþ yapar.
Prog
her üç sabit kademe
devreye girdi
1 2
Buton 3 ile sabit
kademeler
devreye
sokulur.
Buton 2 ile sabit
kademeler devreden çýkarýlýr.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
3
Prog
Sayfa 25
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Deþarj Süresi
Deþarj süresi, her kondansatör kademesinin
deþarjý için asgari
gerekli süredir.
Devreden çýkarma fasýlasý
s
Prog
Ayar aralýðý: 0 – 120 saniye
Tranzistör çýkýþlarý üzerinden anahtarlanacak kondansatör
kademelerinin, deþarj süresini dikkate almamalarý gerekir
ki böylece kumanda edilen yarý iletken þalteri gerilim sýfýr
durumundan geçerken anahtarlasýn.
Örnek: Deþarj süresi programlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “Deþarj süresi”
gelinceye kadar sayfa çevir. Buton 1 ile programlama
moduna git. Bu örnekte 60 saniye’lik bir deþarj süresi
gösterilmektedir.
Bir
kondansatör
kademesinin devreye
sokulmasýndan sonra
daha sonraki kondansatör
kademesi
devresinin açýlmasýna kadar geçen süredir.
Ayar aralýðý: 0 – 1200 saniye
Devreden çýkarma fasýlasý tranzistör çýkýþlarý üzerinden
anahtarlanan kondansatör kademeleri için geçerli deðildir.
Örnek: Devreden çýkarma fasýlasý programlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “devreden
çýkarma fasýlasý” görününceye kadar sayfa çevir. Buton 1
ile onayla. Bu örnekte devreden çýkarma fasýlasý 15 saniye
olarak gösterilmektedir.
Buton
2
ile
deðiþtirilecek rakam
seçilir.
s
Prog
Seçilen rakam yanýp
söner.
Buton 3 ile programlama
modu terkedilebilir ve Buton 3 ile devam ederek
geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
Sayfa 26
s
Prog
s
Prog
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Jeneratör iþletmesi
Reaktif güç kontrol
rölesinin
küçük
akýmlara
karþý
davranýþýný jeneratör
iþletmesi ile ayarlanýr.
Prog
Firma tarafýnda jeneratör iþletmesi=’oFF’ Ayarlanmýþtýr.
Jeneratör iþletmesi=’oFF’
akým trafosu üzerinde çok az veya hiç akým akmýyorsa
böylece bütün kondensatörler otmatik olarak devreden
çýkarýlýr.
Jeneratör iþletmesi=’on’
Enerjiyi vermek(jeneratör) ve çekmek mümkün, akým
ölçülmese dahi devredeki kondansatörler kademeleri
Þebekede kalmalý .
Programlama
Örneðin: Jeneratör iþletmesi
Buton 3 ile geniþletilmiþ
progrmalamada
Jeneratör iþletmesine
kadar ilerle.
Prog
Buton 1 ile seçeneði onaylayýn on yazýsý flaþ yapar.
Buton 2 ile fonksiyon
Jeneratör iþletmesi ‘oFF’ Ve buton 3 ile ‘on’ seçilir.
Buton 1 ile seçim onaylanýr ve buton 3 ile geniþletilmiþ
programlamada ilerlenir.
Bir kullanýmda aktif güç jeneratörle ürtiliyor ise aþaðidaki
durumlar ortaya çýkar.
Konum a. Üretilen aktif enerji ihtiyaçý karþýlamýyorsa.
Gerekli aktif enerji þebekeden alýnýr.
Konum b. Üretilen aktif enerji ihtiyaçtan büyük
ise fazla eneji þebekeye verilir.
Konum c. Üretilen aktif enerji ihtiyaçý karþýlyorsa.
Ihtiyaç duyulan reaktif güç herhalükarda
enerji
Ürticisinden
veya
daha
iyisi
reaktif akýmkonpansasyonsistemi tarfýndan hazýrlanýr. Ihtiyaç duyulan
aktif güç tamamen (durum c) Jeneratör tarafýnda üretilyor
ve reaktif güç reaktifakým-konpensasyon sistemi tarfýndan
hazýrlanýr. Akýmtrafosu üzerinde akým akmýyor.
Yanlýþlýkla
jeneratör
‘OFF’
konumunda,
kondansatörler kademeleri devreden çýkarýlýr. Akýmtrafosu
üzerinde tekrar akým (Reaktiv) Akýyor. Reaktif güç kontrol
rölesi reaktif güçü tesbit ediyor ve gerekli olan
kondensatörkademelerini devreye alýyor. Reaktif güç
kompanse edildi. Artýk akým akmýyor.
Bunun sonucu olarak, kompanzasyon sistemin devereye
girip çýkmasý hýzlanýr.
Jeneratör iþletmesinde ve özellikle konum c oluþtuðunda
jeneretör iþletmesi ‘on’ konumunda olmalýdýr.
Reaktif güç
Aktif guc
L1
L2
L3
k
l
Prophi
M
Reaktif güç konpensasyon sistemi
Tüketici
G
Jeneratör
Þekil: Jeneratör iþletmesi baðlaný örneði.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 27
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Kademe gücü
Kademe gücü bir
1
kondansatör kademek VAr
sinin kapasitif reaktif
gücüdür. Kademe gücü
Prog
geniþletilmiþ
programlamada her kondansatör kademesi için teker teker
ayarlanabilir. Standart programlamada kademe oraný 0000
ile gösterilir.
Ayar aralýðý: 0var – 9999 kvar
Örnek: Kademe gücü programlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “kademe gücü”
ne kadar sayfa çevir. Buton 1 ile onayla. Bu örnekte 1.
Kondansatör kademesi için 10 kvar’lýk bir kademe gücü
gösterilmektedir.
1
Buton
2
ile
programlama modu
terkedilebilir ve buton 3
ile
devamla
geniþletilmiþ
programlama içinde sayfa çevrilebilir.
k VAr
Prog
Endüktif katsayýsý
Endüktif
katsayýsý
1
yalnýzca reaktörlü ve
kombi
reaktörlü
%
kompanzasyon
Prog
t e s i s l e r i n d e
ayarlanmalýdýr. Endüktif katsayýsý kondansatör akýmýnýn
hassas olarak tayini için gereklidir. Kombi reaktörlü
kompanzasyon tesislerinde Endüktif katsayýsý ile
anahtarlama sýrasý da tespit edilir. Yüksek ve düþük
Endüktif katsayýlý kondansatör kademeleri dönüþümlü
olarak anahtarlanýr. Ýlk önce daha yüksek reeaktif katsayýlý
kondansatör kademeleri anahtarlanýr.
Ýkiden fazla farklý Endüktif katsayýsý ayarlanýyorsa, bu
durumda kondansatör kademelir ortalama Endüktif
katsayýsý ile, reaktörsüz kondansatör kademeleri gibi
anahtarlanýr.
Dikkat!
Programlamayý basitleþtirmek için, 1.Kondansatör
kademesinin programlamasý bunu takip eden kondansatör
kademeleri için de kullanýlýr. Buna raðmen daha sonraki
Kondansatör kademelerinin Endüktif katsayýlarý
deðiþtirilebilir.
Endüktif katsayýsý her kondansatör kademesi içn yüzde
olarak verilir.
Ayar aralýðý : 0 – 15 %
Örnek: Endüktif katsayýsý programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “Endüktif
katsayýsý” gelinceye kadar sayfa çevrilir. Bu örnekte
1.Kondansatör kademesi için 6%’lik Endüktif
katsayýsý gösterilmektedir.
1
%
Prog
Endüktif katsayýsý örneðin 2.Kondansatör kademesi için
gösterilecek veya programlanacak ise, Buton 2 ile istenen
Kondansatör kademesine sayfa çevrilerek gelinir.
Seçilen Kondansatör kademesi Buton 1 ile onaylanýr.
Buton
2
ile
deðiþtirilmek istenen
rakam seçilir.
Seçilen rakam flaþ
yapar.
Buton 3 ile seçilen
rakam deðiþtirilir.
2. kondansatör kademesi
2
%
Prog
Buton 1 ile programlama modu terkedilebilir ve Buton 3
ile devamýnda geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
Sayfa 28
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Gerilim Trafosu Oraný
Sayý 1’ in programlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “gerilim trafosu
oraný” görününceye
kadar sayfa çevrilir.
V
Buton 1 ile onaylanýr.
Bu örnekte gerilim
Prog
trafosu oraný 1 olarak
gösteriliyor.
Sayý 1 ve sayý 2 nin ayar aralýðý:
Sayý 1
=1 – 9999 k
Sayý 2
=1,10,100,110,200,230,400
Buton 2 ile deðiþtirilecek rakam seçilir.
Seçilen rakam yanar söner.
Buton 3 ile seçilen rakam deðiþtirilir.
Buton 1 ile programlama modu terkedilebilir ve Buton 3
ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
Prophi için ölçü ve iþletme gerilimi bir gerilim trafosunden
alýnýyorsa, gerilim trafosu için gerilim trafosu oraný
ayarlanabilir. Gerilimtrafosu oraný sayý 1 ve sayý 2 den
oluþsun.
Sayý 1
Gerilimtrafosu oraný =
Sayý 2
Bu örnekte Firma
trafýndan
Ayarlanan Öndeðerler
Sayý 1 = 1 ve
Sayý 2 = 1
Gösteriliyor.
V
Prog
Sayý 1
1000’den itibaren gerilim trafosu oranlarý otomatikman
bir virgül ile gösterilir.
Örnek:Gerilim trafosu oraný = 1200
1200 = 1,200 k
V
Göstergede yer alýþ :
“1.200 kV”
kV
Prog
Prog
Sayý 2
Örnek: gerilimtrafosu oraný
Bir gerilimtrafosunun primer tarafý 20000V
Ve sekunder tarafý 100V dur.
Burada gerilim trafosu oraný
20000V
= 200
100V
Prophi etiketi üzerindeki ölçme ve besleme
Gerilimi 100V olmak zorundadýr.
200 lük bir gerilim trafosu oranýný ayarlamak için sayý 1 ve
sayý 2 çeþitli varyason mümkündür.
Mesala
sayý 1
200
=
= 200
sayý 2
1
veya
sayý 1
2000
=
= 200
sayý 2
10
Sayý 2’ nin programlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada sayý 1 “gerilim
trafosu oraný” görününceye kadar sayfa çevrilir. Buton 2
ile sayý 2 ye geçin.
Bu örnekte gerilim
V
trafosu oraný 1 olarak
gösteriliyor.
Prog
Buton 1 ile Seçimi
onaylayýn
Deðer flaþ yapar.
ÿÿÿÿÿÿÿÿ
Buton 2 ve Buton 3 ile
sayý 2 için istenilen
V
deðerler (1, 10,100, 110,
Prog
200, 230, 400) seçilir.
Buton 1 ile seçilen deðer onaylanýr. seçilen deðer flaþ yapasý
kesilir.
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada dolaþýlýr.
Dikkat!
Yanlýþ bir gerilim trafosu oraný ayarlanýrsa, gerilim ve bütün
güçler yanlýþ gösterilir.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 29
Reaktif güç kontrol cihazý
Harmonik sýnýr deðerleri
Þebekedeki rezonas
larý önlemek ve
kondansatörleri aþýrý
yüklemekten korumak
mak için, sýnýr deðer tablosundan uygun bir
harmonik sýnýr deðer dizisi seçilir. Seçilen sýnýr
deðer dizisinden bir harmonik sýnýr deðeri alýnýrsa, devredeki kondansatör kademeleri devreden çýkarýlýr.
Ayar aralýðý: 0-10
Kondansatör kademelerinin gereksiz yere anahtarlanmasýný önlemek için, kodansatör kademelerini ancak harmonik sýnýr deðeri daha sonra
gelen düþük sýnýr deðer dizisini aþtýðý zaman
sokulur.
Sýnýr deðer çizgisi 0 seçilirse, kondansatörler
devreden çýkarýlmaz. 0 sýnýr deðer serisinin sýnýr
deðerleri yanlýzca 1.sýnýr deðer dizisinin alt sýnýr
deðer serisi olarak kullanýlýr.
V
Prog
Örnek: Sýnýr deðer dizisinin Programlanmasý
Bu 3 ile geniþletilmiþ programlamada “harmonik tablosu”
gelinceye kadar sayfa çevir. Buton 1 ile onayla. Bu örnekte
sýnýr deðer dizi 1 gösterilmektedir.
Buton 2 ile deðiþtirilecek
rakam seçilir. Seçilen
rakam yanar söner.
Buton 3 ile seçilen rakam
deðiþtirilir.
%
Prog
Buton 1 ile programlama modu terkedilebilir ve Buton 3
ile devam edilerek geniþletilmiþ programlamada sayfa
çevirilir.
Harmonik
No.su
Harmonik sýnýr deðerleri anma gerilimi % yüzdesi olarak
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
1
3.5
4.5
3.5
1.2
2.5
2.0
1.0
1.5
1.0
2
4.0
5.0
4.0
1.2
3.0
2.1
1.2
1.5
1.2
Sýnýr deðer dizisi numarasý
3
4
5
6
7
8
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
1.5 1.5 2.0 4.0 4.5 5.0
3.0 3.5 4.0 5.0 5.5 6.0
2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0
1.5 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5
2.0 2.0 2.3 2.0 2.5 3.0
1.5 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5
9
7.5
8.5
7.5
5.5
6.5
6.5
2.0
3.5
3.0
10
8.0
9.0
8.0
6.0
7.0
7.0
2.3
4.0
3.5
Dikkat!
Sýnýr deðer 0 seçili ise kondansatör kademeleri
devre dýþý býrakýlamaz
Sayfa 30
V
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þalt Frekansý (Kumanda frekansý)
Þalt frekansý bir tranzistör çýkýþýnýn saniyede
kaç defa maksimum
Hz
Prog
anahtarlanabileceðini
tayin eder. Bir sonraki
tranzistör çýkýþýný anahtarlamasýna kadar geçikme süresi
minumum 70 ms de sabittir.
Mümkün þalt frekanslarý
0,1Hz, (ön ayarlý)
0,2Hz,
0,5Hz,
1,0Hz,
10,0Hz und
50,0Hz
Örnek: Þalt frekansý programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “þalt frekansý”
na kadar sayfa çevir. Buton 1 ile programlama moduna
git. Bu örnekte þalt frekansý 10,0 Hz gösterilmektedir.
Þu anda ayarlanan
frekans yanýp söner.
Buton 2 ve 3 ile
istenen
frekans
seçilebilir.
Hz
Prog
Buton 1 ile programlama modu terkedilebilir ve Buton 3
ile devamla geniþletilmiþ programlama da sayfa
çevrilebilir.
Þalt ferkansý olarak 50,0 Hz seçilirse baðlantý noktasý
fonksiyon dýþý kalýr.
Dikkat!
Transistör çýkýþlarý için 50Hz þalt frekansý (kumanda
frekansý) seçilirse seri baðlantý noktasý fonksiyon dýþý
kalýr.
Örnek: 0.1 Hz’lik þalt frekansý
0,1 Hz’lik bir þalt frekansý ayarlanmýþsa, bir tranzistör
çýkýþý 10 saniyelik süre içinde bir defa devreye sokulup
tekrar devreden çýkarýlabilir.
Örnek: 10 Hz’lik þalt frekansý
Þalt frekansý 10 Hz olarak ayarlanmýþsa, bir tranzistör
çýkýþ devresi en çok saniyede 10 defa kapatýlýp tekrar
açýlabilir.
0
10
20
30
40
50
60
80
70
90
100
110
120
130
t/ms
Ölçüm
Hesaplama
Prophi’nin çýkýþýnda kumanda (þalt) sinyali
Tristör ateþlemesi
0-10ms
Ölçmüm
Hesaplama
Prophi’nin çýkýþýnda kumanda (þalt) sinyali
60-70ms
Tristör ateþlemesi
Þekil: 50 Hz ayarlanmýþ olan þalt (kumanda) frekansýnda iki kumanda hamleri arasýndaki en kýsa süre
0
10
20
30
Sürekli ölçüm
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
t/ms
Ölçüm
Hesaplama
Hesaplama
Hesaplama
Prophi’nin çýkýþýnda kumanda (þalt) sinyali
20ms
Tristör ateþlemesi
Þekil: 50 Hz ayarlanmýþ olan þalt (kumanda) frekansýnda, kumanda hamlesi gerçekleþene kadar þebekedeki
ölçüm deðerinin deðiþme süresi
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 31
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Alarm çýkýþý
Arýzalý iþletmede alarm
1
Error
rölesi çeker ve alarm
V
çýkýþý kontaðý kapatýr.
%
Prog
Bir arýza oluþtuðunda
alarm rölesi düþer ve
kontak açýlýr. Alarm çýkýþýna “veya” kilitleme mantýk
devresi üzerinden deðiþik olaylar baðlanabilir.
Her olaya bir alarm numarasý, bir alarm gecikmesi ve bir
alarm süresi sabit olarak verilir. Alarm ihbarý her olay için
aktif hale getirilebilir veya kapatýlabilir.
“on” / sayý =
alarm ihbarý aktif
“oFF” =
alarm ihbarý kapalý
Alarm ihbarý
Bir veya birden fazla alarm oluþursa, prophi arýza
göstergesine geçer. Arýza göstergesinde ortaya çýkan arýza
numarasý ile yer alýr. Aþaðýdaki örnekte düþük gerilim ve
kompanzaasyon gücü ortaya çýkmýþtýr.
Arýzanýn oluþum zamaný ve hatanýn büyüklüðü
kaydedilmemektedir.
düþük gerilim
kompanzasyon gücü
1
5
Error
Aþaðýdaki olaylar alarm çýkýþýna baðlanabilir.
Alarm
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
olay
durum
düþük gerilim
aþýrý gerilim
ölçü akýmý aþýrý düþük
ölçü akýmý aþýrý yüksek
Kompanzasyon gücü
Aktif güç veriliþi
Harmonik sýnýr deðerler
Aþýrý sýcaklýk
oFF / sayý
oFF / sayý
oFF / sayý
oFF / sayý
oFF / on
oFF / on
oFF / sayý
oFF / sayý
Hata / Arýza göstergesi Buton 3 ile resetlenirse, en son
ölçü deðer göstergesi görünür. Hata sembolü “Error”, hiç
bir alarm ikazý kalmayýncaya kadar ölçme deðeri
göstergesinde kalýr.
Örnek: Alarm ihbarý
2 3
Error
cosj
ind
j1
Örnek: Kompanzasyon gücü programlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada ilk Alarm’a kadar
sayfa çevrilir. Sonra devam ederek Buton 2 ile
Kompanzasyon gücü (5) gelinceye kadar sayfa çevrilir ve
Buton 1 ile onaylanýr.
5
hata sembolü
Bir hata ihbarýnýn resetlenmesinden sonra baþka hata
ihbarlarý gelirse, tekrar yeni hata ihbarlarý göstergeye gelir.
Eski, durmayan hatalar flaþ yapar.
Error
VAr
Prog
Buton 3 ile alarm ihbarý “kompanzasyon gücü” “on”
pozisyona anahtarlanýr.
Buton 2 ile alarm ihbarý “kompanzasyon gücü” “oFF”
pozisyonuna anahtarlanýr.
Buton 1 ile programlama modu terkedilir ve Buton 3 ile
geniþletilmiþ programlamada devamla sayfa çevrilir.
Sayfa 32
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Düþük Gerilim (1)
Ölçü ve yardýmcý gerilim etikette verilen anma gerilimine
eþit veya ondan daha düþük ise, düþük gerilim algýlanýr.
Düþük gerilim varsa, en geç 100 ms sonra algýlanýr ve
Alarm çýkýþý asgari 1 dakika için düþer.
Anma geriliminin 85% ile 99% aralýðýndaki düþük gerilim
için sýnýr deðeri, 1% lik adýmlarla ayarlanabilir.
Örnek
Seçilen sýnýr deðeri:
85%
400 V’luk anma geriliminin 85%’i 340 V tur. Gerilim 340
V’un altýna düþerse, alarm rölesi düþer.
Dikkat!
Ölçü ve iþletme gerilimi anma geriliminin 85%’inden daha
aþaðý düþerse, bütün kondansatör kademeleri devreleri
takbiren 20 ms sonra açar.
Aþýrý Gerilim (2)
Eðer ölçü ve yardýmcý gerilim, etikette verilen anma
gerilimen eþit veya ondan daha düþük ise, aþýrý gerilim
olarak tanýnýr.
Aþýrý gerilim varsa bu en geç 100 ms sonra algýlanýr ve
alarm çýkýþý en az bir dakika için düþer.
Anma geriliminin 96% ile 110% arasýndaki aralýðýndaki
aþýrý gerilim sýnýr deðeri 1%’lik adýmlarla ayarlanýr.
Örnek
Seçilen sýnýr deðeri:
110%
400 V’luk anma geriliminin 110%’u 440 V dur. Gerilim
440 V’u aþýyorsa, alarm rölesi düþer.
Ölçü Akýmýnýn aþýrý düþmesi (3)
Akým ölçme giriþinin anma akýmý 5A dir. Ölçü akýmý için
önceden seçilebilen sýnýr deðeri alt limit deðerden aþaðý
düþerse, en geç 100 ms sonra asgari 1 dakika için alarm
rölesi düþer.
Anma akýmýnýn 0% ile 28%’i aralýðýndaki aþýrý düþük
ölçü akýmýnýn sýnýr deðeri 2%’lik adýmlarla ayarlanýr.
Aþýrý ölçü akýmý (4)
Akým ölçme giriþinin anma akýmý, 5A’dir. Ölçü akýmý için
önceden seçilebilen sýnýr deðeri aþýlmýþsa, en geç 100 ms
sonra asgari 1 dakika için alarm rölesi düþer.
Anma akýmýnýn 50% ile 120 % arasý aralýktaki aþýrý ölçme
akýmýnýn sýnýr deðerleri 5%’lik adýmlarla ayarlanýr.
Örnek 1
Seçilen sýnýr deðeri:
95%
5A’lik anma akýmýnýn 95%’i, 4,75 A’dir.
4,75 A’lik akým yükselirse, alarm rölesi düþer.
Kompanzasyon gücü (5)
Gerekli kompanzasyon gücü 1 saatlik sürede
saðlanamazsa, alarm rölesi asgari 1 dakika için düþer.
Aktif güç veriliþi (6)
Çekilenden daha fazla aktif güç verilirse (Jeneratör
iþletmesi), en geç 100 ms sonra asgari 1 dakika süre ile
alarm rölesi düþer.
Harmonik sýnýr deðerleri (7)
Harmonik sýnýr deðer tablosundan seçilen bir deðer aþýlýrsa,
en geç 100 ms sonra, asgari 1 dakika süre için alarm rölesi
düþer.
Aþýrý sýcaklýk (8)
Reaktif Güç Kontrol cihazý, -10°C den +50°C ye kadar
iþletme sýcaklýðý aralýðý için tasarlanmýþtýr. Reaktif Güç
Kontrol cihazý iç sýcaklýðý þalt dolabý sýcaklýðýndan takriben
5 - 10°C daha fazladýr.
Önceden seçilebilen cihaz iç sýcaklýk sýnýr deðeri aþýlýrsa,
en geç 100 ms sonra asgari 1 dakika süre ile alarm rölesi
düþer. Sýnýr deðer için ayar aralýðý: 0 - 99°C.
Örnek 1
Seçilen sýnýr deðer:
10%
5A’lik anma akýmýnýn 10%’u 0,5 A dir.
Akým 0,5 lik alt limitten küçük ise, alarm rölesi düþer.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton
3
Sayfa 33
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Ortalama cos (phi) oluþturma süresi
Prohpi ortalama deðer
oluþturma süresi içinde
aktif- reaktif enerji okur
ve ortalama cos(phi)
hesaplar.
Ayar alaný:
Reaktifgüç ortalama oluþturma süresi
VAr
h
Prog
0.25h
0.50h
1.00h
2.00h
12.00h
24.00h(ayarlanan)
Ortalama cos (phi) oluþturma süresi programlanmasý.
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “ortalam süresi”
görününceye kadar sayfa çevrilir. Buton 1 ile onaylanýr.
Bu örnekte ortalama süresi 1 saat olarak flaþ yaparak
gösteriliyor.
Buton 2 ve buton 3 ile
istelinen ortalama süresi
VAr
h
seçilir.
Prog
Buton
1
ile
programlama modu terkedilebilir ve Buton 3 ile devamla
geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
Sayfa 34
Ortalama
süre
içerisinde
okunan
reaktif güç toplanýr ve
ortalama reaktif güç
hesaplanýr.
Ayar alaný:
VAr
s
Prog
0.1 sn
0.5 sn
1.0 sn
5.0 sn
10.0sn
30.0sn
60.0sn(ayarlanan)
Reaktif güç ortalama oluþturma süresi programlanmasý.
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “ortalama süresi”
reaktif güç görününceye kadar ilerlenir.
Buton 1 ile onaylanýr. Bu
örnekte ortalama süresi
VAr
5 saniye gösteriliyor ve
s
flaþ yapar.
Prog
Buton 2 ve buton 3 ile
istenilen ortalama süresi seçilir.
Buton 1 ile programlama modu terkedilebilir ve Buton 3
ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Fan kontrolü
Prophi’ye
entegre
edilmiþ bir sýcaklýk
ölçerle fan kontrol
edilir.
Prog
Üst sýcaklýk sýnýrý
(Fan kumandasý)
Burada bir
Üst sýcaklýk sýnýrý,
Alt sýcaklýk sýnýrý ve
bir çýkýþ belirtilmeli.
Prophi iç sýcaklýðý pano iç sýcaklýðýnda 2 derece fazladýr.
Fan kontrol çýkýþý olarak röle çýkýþlarýndan biri veya
alarm (opsiyonel) kullanýlýr.
Fan kontrol çýkýþýna 0 verildiðinde, fan devreye girmez.
Alt ve üst sýnýr sýcaklýklarý ayarlanabilir. Sýnýr sýcaklýk
alaný 2 C ile 98 C arasýnda 1 C lik adýmla ayarlanýr.
Yalnýzca bir üst sýcaklýðý programlanýr, alt sýnýr sýcaklýðý
en yüksek 1 derece altýnda olur.
Üst sýcaklýk sýnýrý
Üst sýcaklýk sýnýrý açýlýrsa
fan devreye girer
Prog
Üst sýcaklýk sýnýrý
(Fan kumandasý)
Alt sýcaklýk sýnýrý
Alt sýcaklýk sýnýrrýnýn
altýna inilirse fan tekrar
kapatýlýr
Prog
Alt sýcaklýk sýnýrý
(Fan kumandasý)
Kumanda çýkýþý
Kumanda çýkýþý
olarak Prophi’nin
röle çýkýþý veya
alarm çýkýþý (opsiyon) kullanýlabilir.
Prog
Çýkýþ seçilmedi
Kumanda çýkýþýnýn fan kumandasý içim 0 deðeri atanýrsa
fan kumandasý kapatýlmýþ olur.
Dikkat !
Çýkýþlardan biri fan için programlanmýþ ve
ayný zamanda kademe kondensatörü veya
alarm için de bu durumda fanýn önceliði
vardýr.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 35
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Örnek:Alt sýcaklýk sýnýrýn programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ
programlanmada
“Üst sýcaklýk sýnýrý”
görününceye
kadar
Üst sýcaklýk sýnýrý
ilerlenir.
Prog
Buton
2
ile
“alt sýcaklýk sýnýrý”
çevirin. Buton 1 ile
Prog
onaylan.
Alt sýcaklýk deðeri
Buton 2 ile deðiþtirlecek
haneyi belirleyin ve Buton 3 ile deðiþtirin.
Buton 1 ile seçimi anaylayýn.
Buton 3 ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa
çevrilir.
Örnek:Fan çýkýþýnýn programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ
programlanmada
“Üst sýcaklýksýnýrý”
görününceye
kadar
Prog
Prog
ilerlenir. Buton 2 ile
çýkýþý seçin. 13 sayýsý
Çýkýþ seçilmedi
alarým çýkýþýný fan çýkýþý
olarak tanýmlar. Seçimi buton 1 ile onaylayýn.
1. Hane flaþ yapaya baþlar. Buton 2 ile deðiþikliðin
yapýlacak haneyi seçin ve buton 3 ile deðiþtirin.
Buton 1 ile seçimi onaylayýn flaþ yapma kesilir. Buton 3
ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
Þebeke
230V/400V 50Hz
L1
L2
L3
Tüketici
F14
2..10A
F1
F13
2..10A
S1
k
l
L2 L3
13
j1/j2
C2
C1
15
Prophi 12R
K1
14
H1
16
1 2 3 4 5 6
K1
Içsýcaklýk ölçer
PEN
Sayfa 36
Alarým çýkýþý
K7
Hedef
cos phi
7 8 9 10 11 12
M
Fan motoru reaktif güç
kontrol
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Aþýrý sýcaklýk kapama emniyeti
Devredeki kondensatör
kademelerin kayýp
enerjisi ve aþýrý çevre
Prog
sýcaklýðý pano içi
sýcaklýðý artýrýr.
Üst sýnýr sýcaklýðý
Böylece Prophi içine
entegre edilmiþ sýcaklýk
ölçer biraz geçte olsa bu sýcaklýkdeðiþimini fark eder.
Aþýrý sýcaklýktan devreden çýkarma ile devredeki
kondensatörler devreden çýkarýlýr ve böylece pano
içi sýcaklýðý azalýr ve kondensatörlerin aþýrý
sýcaklýktan bozulmasý önlenir.
Aþaðýdaki deðerler ayarlanýr:
- Üst sýnýr sýcaklýðý,
- Alt sýnýr sýcaklýðý ve,
- Dinlenme süresi
Dikkat!
Gerektiðinde aþýrý sýcaklýkta devreden çýkarma
programlanmýþ sabit kondensatör
Kademelerinde devreden çýkarýr.
Üst sýnýr sýcaklýðý
Üst sýnýr sýcaklýðý aþýldýðýnda, devredeki kondensatör
kademeleri çýkarýlýr.
Alt sýnýr sýcaklýðý
Alt sýnýr sýcaklýðý aþýldýðýnda, baþka kondensatör
kademesi devreye alýnmaz.
Dinlenme süresi
Üst sýnýr sýcaklýðý aþýldýðýnda, bir kondensatör kademesini
devreden çýkarýr ve dinlenme süresi çalýþmaya baþlar. Bir
sonraki kondensatör kademesi dinlenme süresi bittikten
.sonra devreden çýkarýlýr.
Sýcaklýk
Üst sýnýr sýcaklýðý
Alt sýnýr sýcaklýðý
t
Kondansatör kademelerini
devre dýþý býrakma
t
Örnek: Üst sýnýr sýcaklýðýn programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ
programlanmada
“Üst sýcaklýk sýnýrý”
görünceye kadar
Prog
ilerlenir.
Üst sýnýr sýcaklýðý
Seçimi buton 1 ile
onaylayýn.
1. hane flaþ yapmaya baþlar.
Buton iki ile deðiþiklik yapýlacak haneyi seçin ve buton üç
ile deðiþtirin.
Buton 1 ile seçimi onaylayýn. Flaþ yapma kesilir.
Buton 3 ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa
çevrilir.
Örnek: Alt sýnýr sýcaklýðýn programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ
programlanmada
“Alt sýcaklýk sýnýrý”
görününceye kadar
Prog
ilerlenir.
Alt sýnýr sýcaklýðý
Seçimi buton 1 ile
onaylayýn.
1. hane flaþ yapmaya baþlar.
Buton 2 ile deðiþiklik yapýlacak haneyi seçin ve buton 3 ile
deðiþtirin.
Buton 1 ile seçimi onaylayýn. Flaþ yapma kesilir.
Buton 3 ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa
çevrilir.
Örnek: Dinlenme süresinin programlanmasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada
“Üst sýcaklýk sýnýrý”
görününceye kadar
ilerlenir.
s
Seçimi buton 1 ile
Prog
onaylayýn.
1. hane flaþ yapmaya baþlar.
Buton 2 ile deðiþiklik yapýlacak haneyi seçin ve buton 3 ile
deðiþtirin.
Buton 1 ile seçimi onaylayýn. Flaþ yapma kesilir.
Buton 3 ile devamla geniþletilmiþ programlamada sayfa
çevrilir.
Þekil: Manyetik gecikme fonksiyonlu
aþýrý sýcaklýk kapama emniyeti
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 37
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Manuelde gösterge
Elle kondensatör
kademelerin devreye
alýnmasýnda, seçime
baðlý olarak aktuell
cos phi veya aktuell
reaktif güç gösterilir.
CAr = Reaktif gücü göster
CoS = cos(phi) yi göster
Örnek: Elle kumanda için gösterge biçimi
Buton 3 ile geniþletilmiþ programlamada “elle
kumanda için gösterge seçimi” görününceye
kadar ilerlenir.
Seçimi buton 1 ile
onaylayýn.
Son seçilen deðer Cos
veya CAr flaþ yapar.
Buton 3 ile Cos ve Buton 2 ile Car seçilir.
Deðiþiklik yapýlavak haneyi seçin ve buton 3 ile
deðiþtirin.
Buton 1 ile seçimi onaylayýn. Flaþ yapma kesilir.
Buton 3 ile devamla geniþletilmiþ programlamada
sayfa çevrilir.
Sayfa 38
Prog
Prog
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þifre
Þifreyi girme
4 haneli þifre yardýmýyla
Prophi’deki ayarlarýn
deðiþtirilmesi engellenebilir. Bu durumda aþaðýdaki menülere müdahale
etme imkaný ortadan kalkar.
Prog
- Manuel çalýþma
- Standart programlama ve
- Geniþletilmiþ programlama
Prophi artýk yalnýzca otomatik iþletmede
çalýþabilir ve sadece ölçüm deðerleri menüsü
ekrana getirilebilir. Cihaz teslim edilirken
kullanýcý þifresi yoktur (“0000”) ve bu sebeple
kullanýcý tüm menülere girebilir.
Bir þifre programlandýktan sonra kilitli menülere
her giriþ öncesi þifre sorulur. Geniþletilmiþ programlama bölümünde þifre deðiþtirilebilir. Þifre
“0000” olarak girilirse tüm menülere þifresiz
giriþ saðlanýr.
Deðiþtirilen þifre artýk bilimniyorsa üretici
fabrikaya gere gönderilmelidir.
Programlama bir þifre ile korunmuþsa, bu korumalý
menüye gelmek için
þifre girmek gereklidir.
1 tuþuna basýn. Ýlk hane
yanýp söner. 2 tuþu ile
deðiþtirilecek olan haProg
neyi seçin. Seçili hane
yanýp söner. 3 tuþu ile seçili haneyi deðiþtirin.
Þifre tamamlandýktan sonra 2 tuþu ile onaylayýn.
Girilen þifre yanlýþ ise tekrar þifre sorulur.
Þifre doðru ise
“standart programlama”
altýnda“manuel manuel
çalýþma”menü noktasý
içinde bulunuyorsunuz.
1 tuþu ile programlama
menüleri arasýnda geçiþ yapabilir, programlamalarý kontrol edebilir
ve deðiþtirebilirsiniz.
Yaklaþýk 60 saniye boyunca hiçbir tuþa basýlmaz ise program
menüleri otomatik olarak tekrar korumalý konuma geri döner.
Þifre programlama
Daha önce þifre programlanmadýysa þu þekilde programlama yapýlabilir.
1 tuþu ile “geniþletilmiþ
programlama” bölümüne
kadar sayfayý çevirin.
“Prog” sembolü yanýp
Prog
söner. 2 tuþu ile seçiminizi onaylayýn.
Sabit kademelerin programlanmasý için olan
menü noktasý ekranda
Prog
görülür.
Þifreyi deðiþtirme
3 tuþu ile þifre giriþi
kýsmýna kadar sayfayý çevirin.
Seçiminizi 1 tuþu ile
Prog
onaylayýn.
Þifrenin ilk hanesi
yanýp söner.
2 tuþu ile deðiþtirilecek olan haneyi seçin. Seçili hane
yanýp söner.
3 tuþu ile seçili haneyi deðiþtirin. Þifre tamamlandýktan
sonra 1 tuþu ile onaylayýn. Þifrenin hiçbir hanesi yanýp
sönmez. Yeni þifre etkin durumdadýr.
Þifre doðru ise”standar programlama” altýnda “manuel
çalýþma” menüsünde bulunuyorsunuz.
Þimdi “þifre programalama” kýsmýnda anlatýldýðý gibi
yeni bir þifre belirlenebilir.
Yeni bir þifre kullanmak için ilk olarak eski þifre
kullanýlarak “geniþletilmiþ programlama” menüsüne
girmek gerekir. 1 tuþuna basýn. Þifrenin ilk hanesi
yanýp söner.
Eski þifreyi girin.
2 tuþu ile deðiþtirilecek
olan haneyi seçin.
Prog
Seçili hane yanýp söner.
3 tuþu ile seçili haneyi
deðiþtirin. Þifre tamamen girildikten sonra 2 tuþu ile onaylayýn.
Þifre yanlýþ ise tekrar þifre sorulur.
Dikkat!
“0000” þifresi girildiðinde programlama menüsünün
þifresi kalkmýþ olur.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 39
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Kontrast
Gösterge için tercih
6
edilen gözetleme
yönü “alttan” dýr.
Bu gözetleme yönünden
Prog
gösterge en iyi okunur.
Ýþaret ve arka fon arasýndaki
kontrast en büyüktür. Gözteleme yönündeki küçük
saptamalar kontrast ayarlarý ile düzeltilebilir
( d e n g e l e n e b i l i r ) . G ö s t e rg e k o n t r a s t ý , k o n t r a s t
ayarlamasý ile kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebilir.
Ayar aralýðý
1 - 12
Bütün iþletme sýcaklýk sahasý için optimal bir kontrastý
saðlamak için, gösterge kontrastý sýcaklýk deðiþikliklerinde
sonradan ayarlanýr. Bu düzeltme kontrast ayarýnda
gösterilmemektedir.
Örnek: Kontrast ayarlamasý
Buton 3 ile geniþletilmiþ
programlamada
kontrasta kadar sayfa
çevrilir.
“Cont” yazýsý flaþ
yapar.
Kontrast = 6
6
Prog
Kontrast = 7
Buton 2 ile sýradaki
daha küçük rakam
sayfasý çevrilir.
7
Prog
Kontrast = 5
Buton 3 ile sýradaki
daha küçük rakam
sayfasý çevrilir.
5
Prog
Buton 1 ile programlama modu terkedilir ve buton 3 ile
geniþletilmiþ programlamada sayfa çevrilir.
Sayfa 40
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Program Silme
Programlamayý silme
fonksiyonu ile daha
önce yazýlan programlar
Prog
silinir ve “üretici fabrika
programlamasý” yazýsý göstergeye gelir.
Böylece cihazýn programlamasý satýþta teslim edilen duruma
geri döner.
Programlamanýn istek dýþý silinmesini önlemek için ek olarak
silerken 4 haneli þifrenin girilmesi gerekir. Reset þifresi imalatçý
fabrikasýndan sorulup öðrenilebilir.
Örnek: Program silme
Buton 3 ile geniþletilmiþ
programlamada
silmeye kadar
dolaþýlýr.
Prog
Buton 1 ile onaylanýr.
Þifre iþareti
göstergede görülür.
Þifre verilir.
Buton 2 ile deðiþtirilecek rakam seçilir.
Seçilen rakam yanar ve söner.
Buton 3 ile seçilen rakam deðiþtirilir.
Prog
Reset þifresinin bütün rakamlarý doðru programlanmýþsa
(girilmiþse), göstergedeki bütün iþaretler kaybolur ve
“üretici fabrika programlamasý” yüklenir ve Prohi
otomatik çalýþmaya devam eder.
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 41
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Baðlantý konfigürasyonu
Örnek : Düzeltme açýsýnýn programlanmasý
Akým trafosu L2 fazýna baðlanmýþ. "k-l" baðlantý yönü
ters baðlanmamýþ. Gerilim ölçümü baðlantý þemasýna göre
L2-L3 arasýnda.
Prophi, ölçüm ve yardýmcý
gerilim için iki baðlantý
tipinde mevcuttur.
Prog
L-L ölçüm tipinde ölçüm
gerilimi ve yardýmcý gerilim
iki dýþ hatttan elde edilir. L-N ölçüm tipinde ölçüm
gerilimi ve yardýmcý gerilim bir dýþ iletken L ve nötr hat
N’den saðlanýr.
Akým alýnan
faz
Düzeltme açýsý
L1
Akým ve gerilim tip etiketine ve baðlantý þemasýna uygun
bir þekilde baðlanýrsa Prophi CosPhi’yi, aktif gücü ve
reaktif gücü doðru olarak gösterir. Akým ve gerilim arasýndaki fazlarýn tekrardan düzeltilmesine gerek yoktur, düzeltme açýsý 0° dýr.
L2
Düzeltme açýsý 0 - 359 arasýnda ve bir derecelik kademeler
halinde seçilebilir.
Prophi tip etiketine uygun ama baðlantý þemasýna uygun
olarak baðlanamýyorsa tablo 1 veya 2’deki düzeltme
deðerleriyle bu durum dengelenebilir.
L-N baðlantý tipi için olan cihazlar tablo 1’deki düzeltme
açýsý ile düzeltilebilir.
L-L baðlantý tipi için olan cihazlar tablo 2’deki düzeltme
açýlarý kullanýlarak düzeltilebilir.
Hata baðlantý tipleri içerisinde bulunamýyorsa düzeltme
açýsý “learn” (öðrenme) fonksiyonu yardýmýyla otomatik
olarak tespit edilebilir.
Tablo: L-L ölçümü için düzeltme açýsý
L3
Baðlantý fazlarý arasýndaki gerilim
L1-L2 L2-L1 L2-L3 L3-L2 L3-L1 L1-L3
k-l
l-k
k-l
l-k
k-l
l-k
240°
60°
120°
300°
0°
180°
60°
240°
300°
120°
180°
0°
0°
180°
240°
60°
120°
300°
180°
0°
60°
240°
300°
120°
120°
300°
0°
180°
240°
60°
Yukarýdaki tabloda L- ölçümünün düzeltme açýsý
240° olarak bulunur.
1 tuþu ile seçimi onaylayýn. Rakam yanýp
söner 2 tuþunu kullanarak deðiþtirilecek
Prog
olan rakamý seçin
Seçili rakam yanýp söner. 3 tuþu ile rakamý deðiþtirin.
1 tuþu ile programlama modundan çýkabilirsiniz. Artýk
hiçbir rakam yanýp sönmez. 3 tuþu ile “geniþletilmiþ
programlama"da dolaþmaya devam edebilirsiniz.
Tablo 1: L-N ölçümü için düzeltme açýsý
Baðlantý fazlarý arasýndaki gerilim
Akým alýnan
faz
L3-N N-L3 L1-N N-L1 L2-N N-L2
L1
L2
L3
k-l
l-k
k-l
l-k
k-l
l-k
240°
60°
120°
300°
0°
180°
60°
240°
300°
120°
180°
0°
0°
180°
240°
60°
120°
300°
180°
0°
60°
240°
300°
120°
120°
300°
0°
180°
240°
60°
300°
120°
180°
0°
60°
240°
Tablo 2: L-L ölçümü için düzeltme açýsý
Akým alýnan
faz
L1
L2
L3
k-l
l-k
k-l
l-k
k-l
l-k
Sayfa 42
Baðlantý fazlarý arasýndaki gerilim
L1-L2 L2-L1 L2-L3 L3-L2 L3-L1 L1-L3
240°
60°
120°
300°
0°
180°
60°
240°
300°
120°
180°
0°
0°
180°
240°
60°
120°
300°
180°
0°
60°
240°
300°
120°
120°
300°
0°
180°
240°
60°
300°
120°
180°
0°
60°
240°
300°
120°
180°
0°
60°
240°
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Software Versiyonu
Prophi
cihazýnýn
Software’i
sürekli
iyileþtirilmekte
ve
geniþletilmektedir.
Prog
Cihazýn
Software
yüklemesi, bir numara ile; Software versiyonu olarak
iþaretlenmiþtir. “Software release” Software versiyonu
kullanýcý tarafýndan deðiþtirilemez.
Seri numarasý
Her cihazýn 8 haneli kendi seri numarasý vardýr. Bu numara
kullanýcý tarafýndan deðiþtirilemez. Seri numarasý iki resim
olarak yer alýr.
Göstergede “Software Seri numarasý, Kýsým 1
Release”
Software
Ve r s i y o n u ’ n a
gelinmiþse, Buton 2 ile
önce birinci ve sonra
ikinci
kýsým
seri Seri numarasý, Kýsým 2
numarasý çaðrýlýr.
Prog
Prog
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 43
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Seri Baðlantý noktasý (Opsiyon)
Cihaz adresi
RS485 baðlantý noktasý
üzerinden birçok cihaz
birbiriyle baðlandýysa
bu durumda bir Master
cihaz (PC, SPS) bu cihazlarý cihaz adreslerinden
dolayý ayýrt edebilir. Bu yüzden bir þebeke içindeki
her Prophi ’nin birbirinden farklý cihaz adreslerine
sahip olmalýdýr. Profibus protokolü seçili ise, bu
durumda cihaz adresi 0 ile 136 arasýndaki bir alanda
ayarlanabilir. Modbus protokolü seçili ise cihaz adresi
0 ile 255 arasýnda ayarlanabilir.
Cihaz adresi “geniþletilmiþ programlama” menüsünde
sorgulanýp deðiþtirilebilir.
Örnke: Cihaz adresini deðiþtirmek
n
3 tuþu ile “geniþletilmiþ
programlama" menüsü
içinde cihaz adresi kýsmýna kadar gelin. 1 tuþu
ile seçimi onaylayýn.
Bu örnekte cihaz adresi 1 gösterilmektedir. 2 tuþu ile
deðiþtirilecek olan rakamý seçin. Seçilen rakam yanýp
söner.3 tuþu ile rakamý deðiþtirin.
1 tuþu yaklaþýk 2 saniye boyunca basýlý tutulursa,
yapýlan deðiþiklik kaydedilir ve Prophi otomatik iþletimde
çalýþýr.
Transfer protokolü
Prophi’nin mevcut
durumdaki alan BUS
sistemine baðlanmasý
için iki transfer protokolü mevcuttur:
0 - Modbus RTU (Slave) ve
1 - Profibus DP V0 (Slave).
Modbus protokolü ile tablo 1’deki verilere, Profibus
protokolü ile tablo 2’deki verilere müdahale edilebilir.
Örnek: Transfer protokolünü seçmek
3 tuþu ile “geniþletilmiþ
programlama" menüsü
içinde cihaz adresi kýsmýna kadar gelin. 2 tuþu
ile transfer protokolü kýsmýna
kadar gelin. 1 tuþu ile seçimi onaylayýn.
Bu örnekte transfer protokolü 1 = “Profibus
DP” gösterilmektedir. 1 rakamý yanýp söner.
3 tuþu ile protokoller arsýndan (0/1) geçiþ
yapabilirsiniz.
1 tuþu yaklaþýk 2 saniye boyunca basýlý tutulursa,
yapýlan deðiþiklik kaydedilir ve Prophi otomatik iþletimde
çalýþýr.
Dikkat!
Transistör çýkýþlarý için 50 Hz þalt frekansý programlanýrsa
seri baðlantý noktasý fonksiyon dýþý kalýr.
Sayfa 44
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Veri aktarým hýzý (bir saniyedeki bit hýzý)
Veri aktarým hýzýnýn
ayarý sadece Modbus
RTU protokolu için
geçerlidir.
Profibus DP V0 protokolu için Prophi ‘de seçili olan
veri aktarým hýzý (1 saniyedeki bit sayýsý) kullanýlmaz
Profibus DP V0 protokolü için olan veri aktarým hýzý
Master cihaz (örn. SPS) tarafýndan belirlenir ve
Prophi’ye bildirilir.
Örnek: Veri aktarým hýzýný seçmek
3 tuþu ile “geniþletilmiþ
programlama" menüsü
içinde cihaz adresi kýsmýna kadar gelin. 2 tuþu
ile veri aktarým hýzý kýsmýna kadar gelin. 1 tuþu ile
seçimi onaylayýn. Bu örnekte veri aktarým hýzý
4 = 115.2 kbps olarak gösterilir. Rakam yanýp söner.
3 tuþu ile veri aktarým hýzýný (0,1,2,3 veya 4)
seçin. 1 tuþu yaklaþýk 2 saniye boyunca basýlý tutulursa,
yapýlan deðiþiklik kaydedilir ve Prophi otomatik
iþletimde çalýþýr.
Numara
Modbus RTU için ayarlanabilen
veri aktarým hýzlarý
0
1
2
3
4
9.6
19.2
38.4
57.6
115.2
= Buton 1
kbps
kbps
kbps
kbps
kbps
= Buton 2
Modbus RTU
Transfer türü
RTU-Modus mit CRC-Check
Transfer parametresi
Veri aktarým hýzý : 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2kbps
Veri bitleri
:8
Parite
: yok
Stop bitleri : 2
Gerçekleþtirilen fonksiyonlar
Read Holding Register, Function 03
Preset Single Register, Function 06
Preset Multiple Register, Function 16
Veri formatý
char : 1 Byte (0 .. 255)
word : 2 Byte (-32768 .. +32767)
long : 4 Byte (-2 147 483 648 .. +2 147 483 647)
Bayt sýralamasý: Highbyte (yüksek bayt) Lowbyte’ten (alçak bayt) önce
Profibus DP V0
Prophi Slave cihazýdýr (ikincil cihaz) ve alan BUS normu
PROFIBUS DP, DIN E 19245-bölüm 3’e uygundur.
PROFIBUS kullanýcý organizasyonu aracýlýðýyla Prophi
þu bilgiler ile listelenmiþtir:
Cihaz tanýmý
Taným numarasý
GSD
: Prophi
: 04B9 HEX
: PROF04B9.GSD
GSD dosyasý cihaza özel bir dosyadýr ve bu dosya
içinde transfer parametresi ve ölçüm verisi belirlenir.
Prophi için olan GSD dosyasý “Baðlantý noktasý”
opsiyonu ile birlikte teslimat kapsamýna dahildir.
SPS (Master) program oluþturmada GSD dosyasý SPS
programýna baðlanýr.
= Buton 3
Sayfa 45
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Modbus tablosu
Taným
Adres
r/w
Format
Akým
Gerilim
Reaktif güç
Cos(phi)
Çýkýþlar
1000
1002
1004
1006
1008
r
r
r
r
r
word
word
word
word
word
Hata bildirimi
1010
r
word
Devre irtibatlarý, K1
Devre irtibatlarý, K2
..
Devre irtibatlarý, K12
1012
1016
r
r
unsigned long
unsigned long
1056
r
unsigned long
Þalt süreleri, K1
Þalt süreleri, K2
..
Þalt süreleri, K12
1060
1064
r
r
unsigned long
unsigned long
1104
r
unsigned long
Çýkýþlar, remote
2000
w
word
1108
1110
r
r
word
word
mA
mA
16 Bit, 0..5000 mA
16 Bit, 0..5000 mA
1126
r
word
mA
16 Bit, 0..5000 mA
1128
1130
r
r
word
word
0,1V 16 Bit, birim 0.1Volt
0,1V 16 Bit, birim 0.1Volt
1146
1148
r
r
word
word
0,1V 16 Bit, birim 0.1Volt
16 Bit
1150
1152
r
r
word
word
1. Kýsmi harmonik, I
3. Kýsmi harmonik, I
..
19. Kýsmi harmonik, I
1. Kýsmi harmonik, U
3. Kýsmi harmonik, U
..
19. Kýsmi harmonik, U
Akým transformatör
faktörü
Gerilim transformatörü
primär (birincil)
sekundär (ikincil)
Birim
mA
V
Var
Açýklama
Unenn +10% -15%
+ = cap, - = ind
+ = cap, - = ind
Bit 0 K1 (1=Açýk, 0=Kapalý)
Bit 1 K2
Bit 2 K3
..
..
Bit 11 K12
Bit 12 Alarm çýkýþý
Bit 0 Alçak gerilim
Bit 1 Yüksek gerilim
Bit 2 Ölçüm akýmýnýn altýna inilmesi
Bit 3 Ölçüm akýmýnýn aþýlmasý
Bit 4 Kompenzasyon gücü
Bit 5 Aktig gücün taþýnmasý
Bit 6 Üst harmonik sýnýr derðerleri
Bit 7 Aþýrý sýcaklýk
Kondensatör kademesi basýna olan kumanda (þalt) sayýsý
(0 .. 4 200 000 000)
Kondansatör kademesi baþýna toplam kumanda (þalt) süresi
saniye olarak. (0 .. 4 200 000 000)
Bit 0 K1 (1=Açýk, 0=Kapalý)
Bit 1 K2
Bit 2 K3
..
..
Bit 11 K12
Bit 12 boþ
Bit 13 Tarife
Bit 14 Remote Tarife
Bit 15 Remote çýkýþlarý
16 Bit
16 Bit
Dikkat!
Akým ve gerilim transformatörü oranlarý ölçüm deðerlerinde dikkate alýnmamýþtýr.
Sayfa 46
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Profibus tablosu
Taným
PEW PAW Format
Birim
Akým
Gerilim
Reaktif güç
Cos(phi)
0
2
4
6
word
word
word
word
mA
V
Var
Çýkýþlar
8
word
Bit 0 K1 (1=Açýk, 0=Kapalý)
Bit 1 K2
Bit 2 K3
..
..
Bit 11 K12
Bit 12 Alarm çýkýþý
Hata bildirimleri
10
word
Bit 0
Bit 1
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7
word
Bit 0 K1 (1=Açýk, 0=Kapalý)
Bit 1 K2
Bit 2 K3
..
..
Bit 11 K12
Bit 12 boþ
Bit 13 Tarife
Bit 14 Remote Tarife
Bit 15 Remote çýkýþlar
Çýkýþlar, remote
0
Açýklama
Unenn +10% -15%
+ = cap, - = ind
+ = cap, - = ind
Alçak gerilim
Yüksek gerilim
Ölçüm akýmýnýn altýna inilmesi
Ölçüm akýmýnýn aþýlmasý
Kompensationsleistung
Aktif gücün iletilmesi
Üst harmonik sýnýr deðerleri
Aþýrý sýcaklýk
Dikkat!
Akým ve gerilim transformatörü oranlarý ölçüm deðerlerinde dikkate alýnmamýþtýr.
PEW = Süreç giriþ kelimesi
PAW = Süreç çýkýþ kelimesi
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 47
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þekil: Ölçüm deðer Göstergesi, Bölüm 1/2
Aktüel Cos(phi) Ani deðer
1 2
Aktüel Cos(phi) Ortalama deðer
Ýstek Cos(phi)
cos j
cos j
ind
1 2
cosj
j1
j1
Zahiri akým
j1
En yüksek deðer
Harmonik oraný
A
A
A
%
L2-L3 Gerilimi
En yüksek deðer
Harmonik oraný
V
V
V
%
Toplam aktif güç
En yüksek aktif güç
kW
Toplam reaktif güç
Toplam zahiri güç
kW
k VA
Gerekli kompenzasyon Gücü
Endüktif, reaktif güç en yüksek deðer
cap
k VAr
k VAr
Qc
k VAr
ind
ind
1.Kondansatör kademesi reaktif güç 1.Kondansatör kademesi akým
1
1
1.Kondansatör kademesiþalt adedi
1
n
k VAr
2.Kondansatör kademesi reaktif güç
2
A
2.Kondansatör kademesi akým
2
2.Kondansatör kademesiþalt adedi
2
n
k VAr
12.Kondansatör kademesi reaktif güç
12
A
12.Kondansatör kademesi akým
12
k VAr
Þebeke frekansý
12.Kondansatör kademesiþalt adedi
12
n
A
Þebeke frekansý en yüksek deðer
Hz
En düþük þebeke frekansý
Hz
Hz
Reaktif güç kontrol cihazý iç sýcaklýk En yüksek iç sýcaklýk
Arýza göstergesi
Error
Sayfa 48
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þekil: Ölçüm deðer göstergeleri, Bölüm 2/2
Ýstek Cos(phi2)
En yüksek ortalama deðer
En düþük ortalama deðer
cos j
ind
cosj
cos j
1.Harmonik
3.Harmonik ....
ÿÿÿÿj2
Harmonik oraný tepe deðer
A
A
%
A
%
Harmonik oraný tepe deðer
%
1.Harmonik
3.Harmonik ....
V
V
%
V
%
%
Zahiri güç en yüksek deðer
1. 110%
3. 5%
k VA
Reaktif güç kapasitif tepe deðer
cap
k VAr
En düþük ani deðer
En yüksek ani deðer
1.Kondansatör kademesi toplam kapama süresi
cap
cos j
1
cos j
ind
ÿÿÿÿÿj2
h
1.Harmonik, tepe deðeri
3.Harmonik, tepe deðeri ....
2.Kondansatör kademesi toplam kapama süresi
A
2
%
h
A
%
1.Harmonik, tepe deðeri
3.Harmonik, tepe deðeri ....
V
%
V
%
12.Kondansatör kademesi toplam kapama süresi
12
h
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 49
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þekil: Standart Programlama
Hedef Cos(phi1)
cosj
ind
j1
Hedef Cos(phi2)
cosj
ind
ÿÿÿÿÿÿÿj2
Akým trafosu oraný
k
1.Kondansatör kademesinin kademe gücü
learn
Kademe oraný
k VAr
Þalt/Anahtarlama çýkýþlarý
1:1...
Kademe çýkýþlarý
Tepe deðerleri sil
Geniþletilmiþ programlama
Prog
Sayfa 50
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þekil: Geniþletilmiþ Programlama, Bölüm 1/2
Sabit kademeler
Prog
Deþarj süresi
s
Prog
Röle kademeleri için devreden çýkarma fasýlasý
s
Prog
Jeneretör iþletmesi
Kademe gücü
Prog
3
Kademe gücü
Kademe gücü
2
k VAr
1
k VAr
Prog
k VAr
3.Kondansatör kademesi reaktif katsayýsý
3
2.Kondansatör kademesi reaktif katsayýsý
Prog
Prog
Reaktif katsayýsý
2
1
Prog
Prog
Prog
Gerilim trafosu oraný
V
Prog
Harmonik tablosu
Aþýrý sýcaklýk alarm ihbarý
V
Error
Prog
Kondensatör kademesinin Çalýþma frekansý
Prog
Alarm ihbarý Max. ölçü akýmý
Hz
Alarm ihbarý harmonik tablosu
Error
Error
Prog
A
%
Prog
Prog
Alarm ihbarý Max.ölçü ihbarý
Error
Alarm ihbarý, Aktif güç verilmesi
Error
W
A
%
Prog
Prog
Kompanzasyon gücü Alarm ihbarý
Aþýrý Gerilim Alarm ihbarý
Düþük gerilim Alarm ihbarý
Error
Error
Error
V
%
V
%
Prog
Prog
Prog
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 51
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Þekil: Geniþletilmiþ programlama, Bölüm 2/2
Ortalama cos (phi) ortalama süresi
VAr
h
Prog
Reaktifgüç ortalama süresi
VAr
s
Prog
Üstsýnýrsýcaklýkta ,fan kontrolü
Fan kontrol çýkýþý
Altsýnýrsýcaklýkta ,fan kontrolü
Prog
Prog
Aþýrýsýcaklýktan açma Dinlenme süresi
Prog
Aþýrýsýcaklýktan açmaÜstsýnýrsýcaklýðý
Aþýrýsýcaklýktan açma Altsýnýrsýcaklýðý
s
Prog
Prog
Prog
Elde Gösterilecek deger
Prog
Þifre
Prog
Kontrast
6
Prog
Programlama sil
Prog
Baðlantý konfigürasyonu
Prog
Seri No., Bölüm2
Seri No., Bölüm1
Software
Prog
Prog
Prog
Sayfa 52
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Geniþletilmiþ programlama
Standart Programlama
Programlama verileri
Taným
Ayaralaný
Firmadaki önayarlar
Hedef-cos(phi1)
Hedef-cos(phi2)
Akýmtrafosu oraný
Baðlantý þeklini öðrenme
1.kondensatörün kademe deð.
Kademe oranlarý
Kademe çýkýþlarý
0,80cap…1.00…0.80ind
0,80cap…1.00…0.80ind
1……9999
oN,oFF
0var……9999kvar
0…..9
1…..12
0.96 ind
0.96 ind
10
oFF
10kvar
1:1:1:1
Tümkademeler
0…3
0….1200 saniye
0….1200 saniye
0.1,0.2,0.5,1.0,10.0,50.oHz
oN,oFF
0var……9999kvar
1….15%
0=sabitkademe seçilmemiþ
60 saniye
40 saniye
1.0Hz
oFF
10kvar
0%
1…9.999k
1,10,100,110,200,230,400
0….10
1
1
0
on/1,oFF
on/2,oFF
on/3,oFF
on/4,oFF
on/5,oFF
on/6,oFF
on/7,oFF
on/8,oFF
0.1,0.5,1.0,5.0,10.0,30.0,60.0 saniye
0.25,0.5,1.00,2.00,12.00,24.00 h
oFF
oFF
oFF
oFF
oFF
oFF
oFF
oFF
60.0 saniye
24 h
0….99 C
0….98 C
0…13(13=Alarýmçýkýþý)
0C
0C
0=Fansýz
0….99 C
0….98 C
1….1200 saniye
CoS=cos(phi),CAr=Reaktifgüç
0…9999
1….12
55 C
50 C
600 saniye
CAr=Reaktifgüç
0
6
0…..359
x.xxx
xxxx
xxxx
000
aktuell versyon
Cihaza baðlý
Cihaza baðlý
Sabitkademeler
Deþarjsüresi
Röle çýkýþlarýn dinlenme süresi
Transistörçýkýþ için frekansý
Jeneretör iþletme
Kademegücü 1…12 kon.kad.
Bobin oraný
Gerilim trafosu oraný
Sayý 1 (primer)
Sayý 2 (sekonder)
Harmonik tablo numarasý
Alarým bildirimi
Düþük gerilim
Yüksek gerilim
Düþük ölçü akýmý
Yüksek ölçü akýmý
Kompensasyongücü
Aktif güç iletimi
Harmonik sýnýr deðerleri
Aþýrý sýcaklýk
Reaktif güç ortalama süresi
Ortalam cos(phi) ortalama süresi
Fan kontrolü
Üstsýnýrsýcaklýðý
Altsýnýrsýcaklýðý
Çýkýþ numarasý
Aþýrýsýcaklýktan devreden çýkarma
Üstsýnýrsýcaklýðý
Altsýnýrsýcaklýðý
Dinlenme süresi
Elde gösterilecek deðer
Þifre
Gösterge parlaklýðý
Pogramlamayý resetle
Baðlantý þekli
Software rölesi
Serinumarasý bölüm 1
Serinumarasý bölüm 2
Seri baglantý noktasý
Cihaz adresi
Protokol
Transfer hızı
Modbus RTU
0 .... 126
0 .... 1
001
0
0=9.6, 1=19.2, 2=38.4, 3=57.6, 4=115.2 0 ( = 9.6kbps)
1) Kumanda frekansý 50 Hz olarak ayarlandýðýnda seri baðlantý noktasý fonksiyon dýþý kalýr
2) Röle iç sýcaklýðý 70°C 'nin üzerinde olduðunda alarm verilir.
=Buton 1
= Buton 2
= Buton 3
Sayfa 53
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Teknik Veriler
Ağırlık
Yanma değeri
: 1kg
: yakl. 700 Kj (190 Wh)
Çevre Þartlarý
Aþýrý Gerilim Kategorisi : III
Kirlenme derecesi
:2
Ýþletme sýcaklýk aralýðý
: -10°C ..+55 °C
Yatak sýcaklýk aralýðý
: -20°C..+60°C
Arýzaya dayaným
: EN55082-2:1995
Parazit yayýn (iskan sahasý): EN55011 10.1997
Güvenlik Nizamnameleri :
EN61010-1 03.1994 + A2 05.1996
IEC 1010-1 1990 + A1 1992
Montaj Þekli
: Kýsýtlama yok
Ýþletme rakýmý
: 0-2000 m deniz Seviyesi
Nem sýnýfý
: F, DIN 40040’a göre
(15% - 95% yoðunlaþma olmadan)
Koruma Þekli
Önden
: IP 50, DIN 40050’ye göre
Önden contalý (opsiyon) : IP 54, DIN 40050’ye göre
Arka yüz
: IP 20, DIN 40050’ye göre
Aðýrlýk
: 1 kg
Giriþ ve Çýkýþlar
Tarife deðiþtirme
Çekilen akým
: takriben 2,5 mA..10mA
Þalt çýkýþlarý
Röle çýkýþlarý
Þalt gerilim
Þalt gücü
Max. þalt frekansý
Tranzistör çýkýþlarý
Þalt gerilim
Þalt akýmý
Max. þalt frekansý
Sayfa 54
: max. 250 V AC
: max. 1000 W
: 0,25 Hz
: 15 .. 30 V DC
: max. 50 mA
: 10 Hz
Ölçme
Ölçme ve yardýmcý gerilim U
Maksimum sigorta
Çekilen güç
Ölçme darbe gerilim
Ana dalga frekansý
Akým ölçümü
Sinyal frekansý
Çekilen güç
Anma akýmý ../5A (/1A)
Faaliyete geçiþ akýmý
Sýnýr akýmý
Ölçüm aralýðý
Göstergeyi aktüalize etme
Ölçü Hassasiyeti
Gerilim
Akým
Cos(phi)
Güçler
Frekans
: etikete bak
: 10 A
: max. 7 VA
: 6 kV
: 45..65 Hz
: 45.1200 Hz
: takriben 0,2 VA
: 5A (1A)
: 10 mA
: 5,3 A sinüs þeklinde
: 10 ölçüm saniyede
: saniyede 1 defa
: + - 0,5% ölçü aralýðý
: + - 0,5% ölçü aralýðý
: + - 1,0% ölçü deðeri *1)
: + - 1,0% ölçü deðeri
: + - 0,5% ölçü deðeri
Belirtilen spesifikasyonlar aþaðýdaki þartlarýn tutulmasý halinde
geçerlidir:
Yýllýk yeni kalibrasyon
10 dakikalýk ön ýsýtma
çevre sýcaklýðý 18° .. 28° C
-10..18°C ve 28..50°C aralýklarýnda + - 0,2% ölçü deðerinde ek bir
hatanýn her K için dikkate alýnmasý gerekir.
*1) Giriþ akýmlarý büyük 0,2A ve Cos(phi) de 0,85 ten 1,00’e kadar
aralýkta geçerlidir.
vMb
vMw
=
=
= Buton 1
ölçü aralýðýndan
ölçü deðerinden
= Buton 2
= Buton 3
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Arkadan görünüþ
Yandan görünüþ
4
144 x 144
49
158
136 x 136
10200220
10200220
"RS485 baðlantý noktasý" opsiyonlu cihazlar için ölçü resimleri
144 x 144
4
49
158
136 x 136
10200730a
10200730b
= Buton 1
=Buton 2
= Buton 3
Sayfa 55
Reaktif Güç Kontrol Cihazý
Konfigurasyonun öðrenýlmesý
Hýzlý devreye alma
Hedef Cos(phi1)
2 San. Otomatik çalýþma seç
2x
Hedef Cos(phi1) seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
2 San. Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
cosj
ind
j1
Akým trafosu oraný
2 San. Otomatik çalýþma seç
4x
Akým trafosu oraný seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
2 San. Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
Öðrenilmesi
2 San. Otomatik çalýþma seç
5x
learn seç
Sayý 3 seç
Öðrenme metodunun baþlatýlmasý
learn
veya
Hedef Cos(phi1)
2 San. Otomatik çalýþma seç
2x
Hedef Cos(phi1) seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
2 San. Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
cosj
ind
Konfigürasyonun programlanmasý
j1
Akým trafosu oraný
2 San. Otomatik çalýþma seç
4x
Akým trafosu oraný seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
2 San. Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
Kademe gücü
2 San.
5x
k VAr
2 San.
Kademe oraný
1:1...
Kademe sayýsý
Sayfa 56
Otomatik çalýþma seç
Kademe gücünü seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
2 San. Otomatik çalýþma seç
6x
Kademe oraný seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
2 San. Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
2 San.
7x
Otomatik çalýþma seç
Kademe sayýsý seç
Sayý seç
Sayý deðiþtir
2 San. Hafýzaya alýþ ve otomatik çalýþma
= Buton 1
= Buton 2
= Buton 3

Benzer belgeler