türkçe kullanım kılavuzu sonel mru-105 ve mru

Transkript

türkçe kullanım kılavuzu sonel mru-105 ve mru
TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU
SONEL
MRU-105 VE MRU-106
TOPRAK DĐRENCĐ TEST CĐHAZI
Versiyon 1.1 04.03.2010
2
ĐÇĐNDEKĐLER
1
ÖNYÜZ......................................................................................................................5
2
GĐRĐŞ.........................................................................................................................6
3
GÜVENLĐK ..............................................................................................................6
4
TANIM VE ÖZELLĐKLER ....................................................................................7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
MRU-105/MRU-106 KARAKTERĐSTĐKLERĐ...........................................................7
STANDART AKSESUARLAR ....................................................................................7
OPSĐYONEL AKSESUARLAR ...................................................................................7
TERMĐNALLER VE TUŞ TAKIMI DĐZĐLĐMĐ................................................................8
Terminaller ....................................................................................................8
Tuş Takımı .....................................................................................................9
LĐKĐT KRĐSTAL EKRAN (LCD) .............................................................................10
BUZZER...............................................................................................................12
TEST ÇUBUKLARI VE PROBLAR ...........................................................................13
TEST KLAMPLARI ................................................................................................13
5
DEPOLAMA...........................................................................................................13
6
BAŞLAMADAN ÖNCE.........................................................................................13
7
ĐŞLEMLER.............................................................................................................14
7.1
CĐHAZI ÇALIŞMAYA HAZIRLAMAK ......................................................................14
7.2
GÜÇ KAYNAĞI (ŞARJ EDĐLEBĐLEN PĐLLER) ...........................................................14
7.2.1
Tek kullanımlık/Tekrar kullanılabilir Pil Değişimi......................................15
7.2.2
Pil Paketinin Şarj Edilmesi..........................................................................16
7.2.3
Nikel Metal Hidrat (Ni-MH) Pillerin Kullanımının Genel Prensipleri........16
7.3
TEST KLAMPLARININ KALĐBRASYONU ................................................................17
7.4
TEST ĐÇĐN UYGUN KOŞULLAR VE DOĞRU SONUÇLARIN ALINMASI......................18
7.5
ÖLÇÜM YAPMAK VE TEK BĐLEŞEN ĐÇĐN SONUÇTAN BĐLGĐ SAĞLAMAK ................18
7.6
DĐRENÇ ÖLÇÜMÜNDE ĐKĐ-KUTUP YÖNTEMĐ ........................................................19
7.7
DĐRENÇ ÖLÇÜMÜNDE DÖRT-KUTUP YÖNTEMĐ ....................................................19
7.8
ÜÇ-KUTUP YÖNTEMĐNĐ KULLANARAK TOPRAK DĐRENCĐ ÖLÇÜMÜ .....................20
7.9
DÖRT-KUTUP YÖNTEMĐNĐ KULLANARAK TOPRAK DĐRENCĐ ÖLÇÜMÜ .................21
7.10 ÖLÇÜLEN TOPRAK ELEKTROTLARININ BAĞLANTISINI KESMEDEN ÇOKLU TOPRAK
ELEKTROTLARI DĐRENCĐ ÖLÇÜMÜ (KLAMP KULLANARAK) ..............................................22
7.11 TOPRAK ÖZGÜL DĐRENCĐ ÖLÇÜMÜ .....................................................................22
7.12 ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEPOLANMASI ...............................................................23
7.12.1 Hafızadan Sonuçlara Erişmek .....................................................................24
7.12.2
Ölçüm Sonuçlarının Hafızaya Kaydedilmesi ...............................................24
7.12.3 Hafızanın Đçeriğinin Silinmesi .....................................................................24
7.13 BĐR BĐLGĐSAYARA DATA GÖNDERĐLMESĐ ............................................................25
7.13.1 PC Bağlantı Kiti ..........................................................................................25
7.13.2
Cihazın Bir Bilgisayara Bağlanması ...........................................................25
8
PROBLEMLERĐN GĐDERĐLMESĐ .....................................................................25
8.1
CĐHAZ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENEN UYARI VE MESAJLAR ..............................25
8.1.1
Ölçüm Kademe Aşımı ..................................................................................25
8.1.2
Elektrotların Direncine Bağlı Olan Hatalar................................................26
8.1.3
Bağlantıların Sürekliliği Olmamasının Tespitiyle Đlgili Bilgi......................26
8.1.4
Parazitlerle Đlgili Bilgi.................................................................................27
8.1.5
Klampların Kalibrasyonuyla Đlgili Bilgi......................................................27
8.1.6
Pil Durumu Bilgisi.......................................................................................28
8.2
KENDĐ KENDĐNĐ TEST ESNASINDA KARŞILAŞILAN HATALARLA ĐLGĐLĐ MESAJLAR
28
8.3
CĐHAZI TAMĐRE GÖNDERMEDEN ÖNCE ...............................................................29
9
TEMĐZLĐK VE BAKIM ........................................................................................29
10
HĐZMET DIŞI BIRAKMA VE GERĐ DÖNÜŞÜM.............................................30
11
EKLER ....................................................................................................................30
11.1
11.2
11.3
4
TEKNĐK ÖZELLĐKLER ...........................................................................................30
ĐMALATÇI VE ĐTHALATÇI FĐRMA ..........................................................................32
LABORATUAR HĐZMETĐ .......................................................................................33
1 Önyüz
MRU-105/106 toprak direnci test cihazımızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. MRU-105/MRU-106
cihazları modern, kaliteli, güvenli ve kullanımı kolay test cihazlarıdır. Ancak kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okumanız gereklidir. Bu sayede herhangi bir ölçüm hatası ve çalıştırma problemini de engelleyebilirsiniz.
Bu kılavuzda üç tip uyarı kullanıyoruz. Çerçeveli metinler olarak gösterilmiş olup ya kullanıcı ya da cihaz için olası tehlikeleri tarif eder. “UYARI:” sözcüğüyle başlayan metinler, talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkacak hayatı tehdit eden veya tehlikeli bir durumunu ifade etmektedir. Eğer çerçeveli
metin “NOT!” ünlemiyle başlıyorsa kılavuza uyulmaması hali ölçüm cihazına zarar verecek demektir.
Olabilecek olası problemlerden önce “Not:” sözcüğü yer alır.
UYARI:
Cihazı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz, tüm mesleki
sağlık ve güvenlik kurallarına uyunuz ve imalatçının tavsiyelerine uyunuz.
UYARI:
MRU-105 / MRU-106 cihazları toprak direncini ve dayanıklılığını ölçmek için dizayn edilmiştir.
Cihazı bu kılavuzda tarif edilenlerin dışında başka amaçlar için kullanmak, operatörde
yaralanmaya neden olabilir veya cihaza zarar verebilir.
UYARI:
MRU-105 / MRU-106 cihazları sadece elektrik tesisatlarıyla çalışma izni olan vasıflı personel
tarafından kullanılabilir. Cihazın vasıflı olmayan bir kişi tarafından çalıştırılması tehlikeli bir
duruma yol açabilir ve/veya ölçüm cihazına zarar verebilir.
UYARI:
Bu cihaz tehlikeli ortamlarda (örneğin yangın çıkma veya patlayıcı madde bulunma ihtimali
olan ortamlarda) bulunan kurulum veya cihazlarda kullanılmamalıdır.
Not:
Üreticinin, cihazın dizaynını, aksesuarlarını ve spesifikiasyonlarını değiştirme hakkı saklıdır.
5
2 Giriş
Bu kılavuz MRU-105 / MRU-106 cihazlarını tanımlar. Test edilen kurulumda yanlış işlem veya
tehlikeli sonuçlar meydana getirebilecek hatalardan kaçınmak için bu kılavuzu dikkatlice okumanızı
tavsiye ederiz. Güvenlik konularıyla ilgili daha fazla bilgiyi Bölüm 3 – Güvenlik kısmında bulabilirsiniz. Cihazı ilk kullanımdan önce bölüm 6 – Başlamadan önce kısmını okuyunuz. Eğer cihaz herhangi bir problemle karşılaşırsa bölüm 8 – Sorun giderme kısmına başvurunuz. Cihazın nasıl kullanılacağı ile ilgili tüm bilgi bölüm 7 – Kullanım ‘da bulunmaktadır.
3 Güvenlik
MRU-105/MRU-106 cihazları elektrik tesisatlarının güvenliğini test etmek için tasarlanmıştır. Dolayısıyla cihazın doğru kullanılmasını ve elde edilen sonuçların güvenilir olmasını sağlamak için aşağıdaki kurallara uymanız gereklidir:
Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan emin olunuz,
Cihaz, sadece uygun vasıflara sahip ve uygun mesleki sağlık ve güvenlik eğitimlerine katılmış
olan kişiler tarafından çalıştırılmalıdır,
Şunlar kabul edilemez:
herhangi bir şekilde hasarlı ve kısmen ya da tamamen çalışmayan cihazı kullanmak
izolasyonu hasar görmüş test kabloları kullanmak
uygunsuz koşullarda (örneğin yüksek rutubet) uzun süreli saklanmış ölçüm cihazının kullanılması
•
Bir ölçüme başlamadan önce istediğiniz modu seçiniz ve test kablolarının uygun terminallere
bağlı olduğundan emin olunuz,
•
Onarımlar, sadece distribütör firmanın tavsiye edeceği servisler tarafından yapılabilir.
•
•
Hatırlanması gereken ek hususlar:
• Ekran panelinde görülen „BAT” sembolü, yetersiz güç kaynağı voltajını gösterir ve pillerin şarj
edilmesi gerektiği sinyali verir.
• Ölçüm esnasında sürekli duyulan bir sinyal, test voltajının düştüğünü gösterir ve yüksek voltaj dönüştürücüsünün çıkış voltajı sınırlayıcısının etkin hale geldiği anlamına gelir. Ekrana gelen direnç
değeri, test voltajı düşmüş olsa bile doğrudur.
DĐKKAT!
Cihaz, 40V değerini aşmayan parazit voltajları ile çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Cihazı bu değerin üzerindeki voltajlara bağlamamalısınız.
DĐKKAT!
Cihazın terminalleri aşırı yüke karşı korumalıdır. (örn. Cihaz yanlışlıkla ana şebekeye bağlanırsa: giriş terminallerinin herhangi bir kombinasyonu için 30 saniye için 276V ‘a kadar koruması vardır)
6
4 Tanım ve Özellikler
4.1
MRU-105/MRU-106 Karakteristikleri
MRU-105/MRU-106 cihazları toprak direnci ve toprak özgül direncini ölçmek için dizayn edilmiştir.
MRU-105/MRU-106 cihazlarının ana özellikleri:
• Toprak elektrotları direncinin üç- veya dört-kutup metodu kullanarak ölçülmesi;
• Elektrotlar arasındaki mesafeyi girerek toprak özgül direnç ölçümü (direncin Ωm ‘de otomatik hesaplanması ve görüntülenmesi);
• Đki- veya dört-kutup metodu kullanarak direncin ölçümü;
• Üç-kutup yöntemi ile test edilen toprak elektrotlarının bağlantısını kesmeden çoklu elektrotların ölçümü (klamp kullanarak);
• Parazit çok fazla olduğunda parazit voltajının kontrolü (alternatif ve doğru akım) ve direnç ölçümünün otomatik olarak bitirilmesi;
• Ölçüm doğruluğu sağlamak için ölçüme başlamadan önce toprak elektrotlarının kontrolü;
• 300 ölçüm için hafıza ve dataları bir PC’ye transfer edebilme;
• geniş, temiz ve ışıklı LCD ekran;
• ergonomik dizayn;
• güç kaynağı – şarj edilebilir NiMH pil paketi veya tek kullanımlık R14 piller;
• dahili pil şarj ünitesi;
• pil durumu monitörü;
• Cihaz kullanımda olmadığında otomatik kapanma (AUTO-OFF);
• Hava geçirmez, flip-up kapaklı dış kap;
• Taşıma çantasında dayanıklı ve ergonomik olarak dizayn edilmiş aksesuarları ile.
4.2 Standart Aksesuarlar
Cihaz aşağıdakileri içeren bir kit içinde verilmektedir:
• MRU-105/MRU-106 cihazları;
• NiMH pil paketi 7,2V 3Ah – WAAKU05
• Ölçüm iletkenleri seti:
Makaraya sarılı 50m sarı kablo – WAPRZ050YEBBSZ,
Makaraya sarılı 25m kırmızı kablo – WAPRZ025REBBSZ,
Pin plug’lı 2.2m siyah kablo – WAPRZ2X2BLBB,
Pin plug’lı 1.2m sarı kablo – WAPRZ1X2YEBB,
Siyah timsah ağızlı klips K01 – WAKROBL20K01,
Banana soketli sarı test çubuğu – WASONYEOGB1,
• 30 cm toprak test probu (MRU-105 ve MRU-106 – 2 adet) - WASONG30
• Cihaz ve aksesuarlar için L2 taşıma çantası - WAFUTL2,
• 5 adet R14 pil,
• Türkçe ve Đngilizce kullanma kılavuzu,
• USB kablosu – WAPRZUSB;
• Cihaz taşıma kayışı – WAPOZSZE1,
• Kalibrasyon sertifikası
4.3
•
•
•
•
•
Opsiyonel Aksesuarlar
Đlave aksesuarlar standart kitin parçası değildir ve ithalatçıdan satın alınabilir:
Test kablo makarası – WAPOZSZP1,
80cm toprak elektrotu – WASONG80,
Toprak elektrotunun testi için mengene
80 cmlik problar için L3 taşıma çantası - WAFUTL3
Test klampları C3 - WACEGC3OKR,
7
Kalibrasyon sertifikası - LSWPLMRU105 (106),
Tüm ölçüm belgelendirmesinin hazırlığına yardımcı olan SONEL “Electric measurements” yazılımı
– WAPROSONPE3.
Taslaklar, elektronik kurulum şematik diyagramları üreten yazılım SONEL Schematic –
WAPROSCHEM
Ölçüm hesaplama yazılımı SONEL PE Calculations – WAPROKALK
•
•
•
•
4.4 Terminaller ve Tuş Takımı Dizilimi
43
1
42
6
2
13
14
3
13
14
13
4
9
13
40
10
5
8
13
41
7
11
12
Şekil 1: MRU-105 ve MRU-106 cihazlarının ön paneli
4.4.1 Terminaller
DĐKKAT!
Cihaz, 40V değerini aşmayan parazit voltajları ile çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Cihazı bu değerin üzerindeki voltajlara bağlamamalısınız.
1
Test terminali H
Direnç ve dayanıklılık ölçümlerinde akım elektrotunun bağlanacağı terminal
2
Test terminali S
Direnç, toprak direnci ve dayanıklılık ölçümlerinde voltaj elektrotunun bağlanacağı terminal.
3
Test terminali ES
Dört-kutup tekniği kullanırken toprak özgül direnç ölçümlerinde yardımcı bir voltaj elektrotunun
bağlanacağı terminal.
4
Test terminali E
Toprak direnci ölçümü yaparken test edilen topraklamanın bağlanacağı terminali ve toprak özgül direncini ölçerken en uzaktaki elektrotun bağlanacağı terminali.
8
5
Klamp terminali
Test edilecek toprak elektrotunun bağlantısını kesmeden, çoklu elektrotları test etmek için test
klamplarının bağlanacağı terminal.
40
Ana şebeke güç kaynağı soketi
Pil şarjı için güç kaynağının bağlanacağı soket.
43
USB portu
USB kablonun bağlanacağı iletişim portu.
4.4.2 Tuş Takımı
6
tuşu
Güç kaynağını açar ve kapatır. Güç açıldıktan sonar ekranda tüm dijitler ve semboller gözükür (ekran testi).
14 „BAT” tuşunu basılı tutmak veya 10
tuşuna basmak özel fonksiyonları aktive eder:
o
14 „BAT” tuşu - pil deşarj fonksiyonu
o
10
tuşu - data iletişim modunun aktive edilmesi
•
•
7
8
9
10
Kademe anahtarı
Ölçüm modu seçimi:
• RE2p – iki-kutup toprak direnci ölçümü,
• RE3p – üç-kutup toprak direnci ölçümü,
• RE4p – dört-kutup toprak direnci ölçümü,
• RE3p - test klampları kullanarak çoklu elektrotların üç-kutup ölçümü,
• CAL - klampların kalibrasyonu,
• ρ -toprak özgül direnci ölçümü.
START tuşu
•
Test serisini başlatır.
•
Toprak özgül direnci testlerinde:
o
Tuşa ilk basış – elektrotlar arasındaki mesafenin girilmesi
o
Tuşa ikinci basış – test serisinin başlaması
SEL tuşu
En son ki ölçümle ilgili tüm değerlerin görüntülenmesi:
• RE toprak direnci,
• RS, RH yardımcı elektrot direnci,
ve ilaveten toprak özgül direnci ölçümleri esnasında:
• Toprak özgül direnci.
tuşu (hafızaya yazma)
Ölçümü tamamladıktan sonra (en son ki ölçümler görüntülenir):
• Hafızaya yazma modunun aktive edilmesi
• Hafızaya yazma modunda – sonucun o anki hafıza hücresine götürülmesi
• Hafızaya göz atma modunda, hücre 00 seçildikten sonra
• Hafıza içeriklerinin silinmesi
•
11
12
tuşu (artırma)
tuşu (azaltma)
• Toprak özgül direnci ölçümlerinde – elektrotlar arasındaki mesafenin değiştirilmesi
• Hafızaya göz atma modunun başlatılması
• Hafızaya göz atma modunda – o andaki hafıza hücre adresinin değiştirilmesi
9
13
tuşu (ekran aydınlatması)
LCD ekran ışığını açar ve kapatır.
14
BAT tuşu
Pil şarj durumunu gösterir (yüzde olarak).
4.5
Likit Kristal Ekran (LCD)
16
25 26
17
24
23
18
22
21
20
19
Şekil 2: MRU-105/MRU-106’nın likit kristal ekranı
27
33
28
34
29
30
35
36
31
37
32
38
39
Şekil 3: MRU-105/MRU-106’da görüntülenen mesajlar ve semboller
10
16
Test terminal sembolleri
Test için bağlı olması gereken test çubuklarını gösterir.
17
- klamplar
Klamp veya klamp kalibrasyon modu kullanılarak çoklu elektrot direnç testi seçimini gösterir.
18
Gösterilen değerin birim ve tipi:
V
volts
- voltaj
Ω, kΩ
ohms, kilo ohms
- direnç
Ωm, kΩm
ohm meter, kiloohm meter - dayanıklılık
m
meters
- mesafe
19
Ölçüm sonuçlarının görüntülenme alanı
20
Ölçülen ve görüntülenen değerlerinin sembolleri
RE – toprak elektrot direnci;
RH – akım elektrot (H) direnci;
RS – voltaj elektrot (S) direnci;
UN – parazit voltajı
E – probların direncinden dolayı ilave hata [%]
21
CAL - kalibrasyon
Klamp kalibrasyon modunun seçimini gösterir.
22
BAT – piller deşarj oldu
Tek kullanımlık pillerin değiştirilmesi veya şarj edilebilen pillerin yeniden şarj edilmesi gerekmektedir.
23
COMM – PC data iletişim modu
24
Yardımcı ekran alanı
25
- uyarı
Görüntülenen hata bilgisinin önemini vurgular – kullanma kılavuzuna bakılması gerektiğinin uyarısıdır..
26
LIMIT
Parametrelerden biri kademenin dışındadır.
27
(Đki nokta) – bulunulan hafıza hücresinde data no yok.
28
- hafızaya yazılması.
29
- hafızanın silinmesi.
30
- elektrotlar arasında süreklilik yok
Sembolü yanıp sönen elektrotlar arasındaki direnç çok yüksek veya klamp akımları çok düşük.
31
- ölçüm kademesi aşıldı
32
- piller bitik
11
Cihaz güvenilir olarak çalışmayabilir. Sembol görüntülendikten yaklaşık 3 dakika sonra otomatik
olarak kapanacaktır. Buna ilaveten uzun bir sesli sinyal duyulacaktır.
33
34
- başarılı klamp kalibrasyonu
(Error) – test klampları kalibrasyonu esnasında bir hata oluştu
Bu sembol, LIMIT sembolü ve elektrotların veya klampların yanıp sönen sembolü ile beraber
görüntülenebilir.
35
36
37
38
39
- sonraki ölçümler çok genişçe yayılmıştır
Aynı parametrenin ardışık ölçüm sonuçları arasında büyük fark var.
- parazit akımı çok yüksek
- NiCd pil paketi cihazın içinde yok
- NiCd pil paketi deşarj olmuş
- Seçili olan hafıza hücresi kullanımda
41
LED – pil şarj olma göstergesi
42
Taşıma askısının takılacağı çıkıntı
4.6 Buzzer
Uyarı sinyalleri:
Sürekli sesli sinyal
• Parazit voltajı UN, 40V ‘dan daha büyüktür.
DĐKKAT!
Cihaz, 40V değerini aşmayan parazit voltajları ile çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Cihazı bu değerin üzerindeki voltajlara bağlamamalısınız.
Uzun sesli sinyal
•
8 START tuşlarına basarak ölçümü başlattıktan sonra eğer parazit voltajı 24V ‘u aşarsa;
• ölçüm esnasında test çubuklarında süreklilik görülmezse;
• eğer diğer başka anormalliklere rastlanırsa (LCD uygun bilgiyi gösterir);
• hafıza silme işleminin tamamlanmasının onayı;
• o anda kullanılan modda herhangi bir fonksiyon atanmamış bir tuşa basıldıktan sonra;
• otomatik kapanma (AUTO-OFF) onayı.
Diğer sinyaller:
Kısa sesli sinyal
• Bir tuşun basıldığını doğrular. O tuşa verilen işlemi cihazın yapabileceğini gösterir.
Đki kısa sesli sinyal
• Bir ölçüm dizisinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasından sonra.
12
Kısa sinyal, kısa duraklama ve üç kısa sesli sinyal
• O andaki hafıza hücresine datanın başarılı bir şekilde kaydedildiğinin onayıdır.
4.7
Test Çubukları ve Problar
MRU-105/MRU-106 cihazları bir set test çubuğu ile teçhiz edilmiştir. Olan uzunluklar şunlardır:
50m (1x), 25m (2x), ve 1,2m (2x).
25m ve 50m kablolar makaraya sarılı olarak gelir, bu sayede problarla beraber kabloları sarmak
ve çözmek daha kolay olur. Makaralar probların açılıp düşmesini önlemek için bir kilit ile korunmaktadır.
Standart aksesuarların içinde toprağa saplanabilen iki adet test probu vardır. Eğer çubuk plug ’ı
makaradaki sokete takılmışsa - probun yatay kısmına yerleştirilmiş sokete veya makara kilidi vasıtasıyla bir tekli (banana) plug takarak bir test çubuğu bağlanmıştır. Eğer, arazide, çubuk plug ’ı hasar
görürse, telden izolasyonu ayırdıktan sonra bir M5 vida kullanarak çubuk proba bağlanabilir.
Toprak direnci ölçümü yapmak için, ilave bir 25m test çubuğu ve 2 ekstra prob sağlamak gereklidir.
4.8
Test Klampları
MRU-105 ve MRU-106 için test klampları Opsiyonel olarak sağlanmaktadır. Toprak direnci testlerinde çoklu elektrotları kullanarak ve bağlantı kesmeden akım ölçmek için kullanılırlar.
5 Depolama
Cihazı depolarken aşağıdakilere dikkat ediniz:
•
•
•
•
Tüm prob ve çubukları cihazdan çekiniz ve uzun çubukları makaraya dolayınız.
Tüm prob ve diğer aksesuarları dikkatlice temizleyiniz.
Cihaz ve tüm aksesuarların kuru olduğundan emin olunuz.
Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa tek kullanımlık pillerin (şarj edilebilen piller çıkarılır ve deşarj
edilir) cihazdan çıkarıldığından emin olunuz.
6 Başlamadan Önce
Cihazınızı satın aldıktan sonra:
• Kutunun içindekileri kontrol ediniz;
• NiCd pil paketini şarj ediniz veya cihaza tek kullanımlık pilleri takınız;
• Klampları kalibre ediniz.
13
7 Đşlemler
Elde edilen sonuçları yorumlayabilmek için, test diyagramlarının, test metotlarının ve temel kuralların açıklandığı bu bölümü iyi okumalısınız.
DĐKKAT!
Cihaz, 40V değerini aşmayan parazit voltajları ile çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Cihazı bu değerin üzerindeki voltajlara bağlamamalısınız.
7.1
Cihazı Çalışmaya Hazırlamak
Ölçümlere başlamanda önce:
• Pil durumunun en azından işleminizi bitirmeye yetecek kadar kaldığından emin olunuz;
• Test kablolarının izolasyonun hasar görüp görmediğini kontrol ediniz (test çubuklarını makaradan
çözerken);
• Çubukların veya elektrotların elektrik yüklü tellere değme ihtimali olup olmadığını kontrol ediniz.
UYARI!
Yanlış veya izolasyonu hasarlı test çubuklarının kullanılması, elektrik akımından dolayı
ölümle sonuçlanabilir.
UYARI!
Cihazın pil kapağı tamamen veya kısmen açıkken kullanılmamalıdır ve bu kılavuzda belirtilenin dışında güç kaynağı kullanılmamalıdır.
UYARI!
Bazı çubuklar test edilen kuruluma bağlıyken diğer çubuklar bağlı değil ise kurulumun yanından ayrılmayınız.
Cihaz test edilen kuruluma bağlıyken cihazı başıboş bırakmayınız.
UYARI!
Uzun sure uygunsuz koşullarda (örneğin nemli ortamda) depolanmış cihazı kullanmayınız.
Eğer cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama getirildiyse cihaz ortam sıcaklığına ulaşana
kadar ölçüm yapmayınız (yaklaşık 30 dakika).
7.2
Güç Kaynağı (şarj edilebilen piller)
MRU-105 ve MRU-106 bir pil paketi ve şarj cihazı ile donatılmıştır. Pil paketi pil bölümünün içindedir. Pil şarj cihazı, cihazın içine kurulmuştur ve sadece tescilli NiCd pil paketi ile kullanılabilir.
14
Not:
MRU-105 ve MRU-106 sadece SONEL NiMH 7,2V 3Ah pil paketi ile çalışır. Piller şarj edilmemiş olarak verilir. Đlk kullanımdan önce şarj edilmelidir. Farklı NiCd R14 pil kullanımında
22 BAT mesajı ekrana gelecektir. Şarj cihazı R14 NiCd pillerle de çalışmayacaktır.
7.2.1 Tek kullanımlık/Tekrar kullanılabilir Pil Değişimi
MRU-105 ve MRU-106 cihazları şarj edilebilir NiMH pil paketi veya 5 adet R14 pil (alkalin tipi piller tavsiye edilir) ile verilir.
Piller cihazın altında, iç tarafındaki bir bölmeye yerleştirilmiştir.
UYARI:
NiCd pil paketini yerleştirmeden önce cihazdan, ölçüm çubuklarını ve ana şebekeye bağlanan kabloyu çıkarınız. Ana elektrik şebekesine bağlı olan kablo çıkarılmadan cihazın kabı
açılırsa elektrik çarpma tehlikesi olabilir!
DĐKKAT!
Eğer piller cihazın içine akmışsa cihaz yetkili bir servise gönderilmelidir.
Şarjı bitmiş piller 22 „BAT” veya 32
mesajları ile anlaşılır. Eski pilleri yeni pillerle değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki prosedürü izleyiniz:
1. Soketlerden tüm kablo ve çubukları çıkarınız, cihazı kaptınız;
2. Cihazın altında bulunan, pil bölmesi kapağını tutan 4 adet vidayı çözünüz ve pil bölmesi kapağını çıkarınız.
3. Bütün pilleri değiştiriniz. Pilleri (5xR14) veya tipi SONEL NiMH 7,2V 3Ah olan NiMH pil paketini bölmenin içindeki diyagramda gösterildiği şekilde yerleştiriniz. Pillerin yanlış yerleştirilmesi
cihaza veya pillere zarar vermez fakat cihazın çalışmasını engeller.
4. Kapağı tutan vidaları yerine takıp sıkınız.
Şekil 4: MRU-100 sınıfı cihazların pil bölmesinin açılması
15
7.2.2
Pil Paketinin Şarj Edilmesi
Güç kablosunun ana elektrik şebekesine bağlanmasıyla cihazın çalışması devre dışı kalarak piller otomatik olarak şarj etmeye başlayacaktır. Şarj cihazı pil bölmesinde tek kullanımlık mı şarj edilebilir pil mi olduğunu anlar. Tek kullanımlık pilleri şarj etmeye çalışmak başarısızlıkla sonuçlanacaktır.
NiMH pil paketi “hızlı şarj” metodu kullanılarak şarj edilir – böylece şarj süresi yaklaşık olarak 3
saatle sınırlıdır. Şarj işlemi esnasında, NiMH pil paketinin sıcaklığı, voltaj değişim oranı ve şarj akımı
ekranda görüntülenir. Şarj esnasında yeşil bir LED ışığı yaklaşık 1Hz frekansıyla yanıp sönecektir.
Şarj prosedürü tamamlanınca LED ışığı sürekli yanık kalacaktır.
Not:
Eğer şarj işlemi esnasında piller neredeyse tamamen deşarj olmuşsa LED sürekli yanık olacaktır.
Not:
Ana elektrik şebekesindeki hatalardan dolayı şarj işlemi erken tamamlanabilir. Böyle bir durumda cihazın bağlantısını kesip şarja tekrar başlayınız.
Anormal durumlar (voltaj olmaması, pil paketi hasarı, aşırı ısınma vs.) ekranda gösterilmez. Bu sebeple şarj işlemi bittikten sonra, 14 BAT tuşuna basarak pil şarj seviyesine bakmalısınız.
7.2.3
Nikel Metal Hidrat (Ni-MH) Pillerin Kullanımının Genel Prensipleri
- Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacaksa pillerini çıkarıp ayrı yerde muhafaza ediniz.
- Pilleri kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız ve direkt güneş ışığından koruyunuz.
Uzun süreli saklama durumunda depolama sıcaklığı 30°C ‘nin altında tutulmalıdır. Eğer piller uzun süre yüksek sıcaklıklarda tutulursa, meydana gelebilecek kimyasal oluşumlardan dolayı pillerin dayanıklılığı azalabilir.
- NiMH piller genellikle 500-1000 kere şarj edilmek için tasarlanmıştır. Piller bir kere doldurulduktan
sonra (2-3 kere şarj ve deşarj işleminden sonra) maksimum kapasitesine ulaşırlar. Bu pillerin dayanıklılığını etkileyen en önemli unsur deşarj derinliğidir. Ne kadar derin deşarj edilirse, pillerin ömrü o kadar kısalır.
- NiMH piller kullanıldığında hafıza uygulaması sınırlıdır. Bu pillerin ciddi ehemmiyetle şarj edilmesine
gerek yoktur, fakat birkaç turdan sonra tamamen deşarj edilmesi tavsiye edilir.
- Ni-MH pillerin saklanması esnasında, ayda yaklaşık %30 civarında piller kendi kendine deşarj olur.
Eğer piller yüksek sıcaklıklarda saklanırsa, bu işlem iki katı hızla gerçekleşir. Piller aşırı deşarj olmasın diye ve şekillendirme gereksiniminden kaçınmak için pillerin arada sırada (kullanılmasa bile) şarj
edilmesi tavsiye edilir.
- Modern ve hızlı şarj cihazları, çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklardaki aküleri tespit eder ve yeterli
seviyede harekete geçer. Çok düşük sıcaklık, aküye geri dönüşümü olmayacak şekilde zarar verebileceğinden, şarj engellenir. Aküde meydana gelen bir sıcaklık artışı şarj işleminin biteceğinin bir sinyalidir ve bu normal bir olaydır. Bununla beraber, yüksek bir oda sıcaklığında şarj etmek sadece akünün
16
uzun ömürlülüğünü azaltmaz, akü sıcaklığının hızlı artışından dolayı tamamen şarj olamamasını sağlar.
- Unutmayınız ki; hızlı şarj durumunda aküler kapasitelerinin yaklaşık %80’I kadar şarj edilir, şarj işlemine devam ederek daha iyi sonuçlar elde edilebilir: bu durumda düşük akım şarj modunda şarj devam eder ve birkaç saat içinde akü tamamen şarj olur.
- Uçlardaki sıcaklıklarda aküleri şarj etmeyiniz ve kullanmayınız. Uçlardaki sıcaklıklar pillerin ve akülerin ömrünü azaltır. Sıcak yerlerde, akülerle çalışan cihazları sıcak yerlere koymaktan kaçınınız. Her
zaman nominal çalışma sıcaklığı göz önünde bulundurulmalıdır.
7.3
Test Klamplarının Kalibrasyonu
Cihazla birlikte satın alınan klamplar kullanılmadan önce kalibre edilmelidir. Aynı zamanda ölçüm doğruluğunu etkileyen komponentlerin eskimesini önlemek için de klampları düzenli olarak kalibre edebilirsiniz. Kalibrasyon, klamplar satın alındıktan (cihazdan ayrı olarak) sonra veya yenileriyle
değiştirildikten sonra tavsiye edilir. Kalibrasyon, 7 kademe anahtarını CAL konumuna getirerek
yapılır. „H” 1 ve „E” 4 test terminalleri birbirlerine 1.2m test çubuğu ile bağlı olmalıdır ve klamplar
kabloya geçirilmelidir. Kablonun, klampların tam ortasından geçtiğine emin olunuz. 8 START
tuşuna bastıktan sonra, cihaz, cihaza bağlı klamplar için bir uyum faktörü belirler. Cihazın güç durumu
ne olursa olsun bir sonraki kalibrasyona kadar faktör mutlaka hafızada tutulur.
Kalibrasyon işlemi esnasında aşağıdaki hatalar oluşabilir:
Hata
Görüntülenen sembol
Akım, soketleri birleştiren 16 alanında soket semtest çubukları „H’ ve „E” ve bolleriyle beraber 34
‘den geçmiyor.
Klamp devresindeki akım yanıp sönen 17 sembolüyle
akmıyor
beraber 34
Ardışık ölçümlerde değiş- 34
ken sonuçlar, yanlış klamp
tipi veya klamp hatası
Uyum faktörü belirlenemi- 34
yor
ve 25
ve 26 LIMIT.
Durum
Test çubukları uygun terminallere bağlı
değil veya çubuklar kırık
„H” 1 ve „E” 4 terminallerine bağlı çubuklara klamplar kapatılmamış veya çubuklar cihaza bağlanmamış
Klampların bağlantısı sabit değil
Hesaplanan uyum faktörü için akım ölçüm
hatası çok yüksek; kalibrasyon işlemini
tekrar ediniz
Şekil 5. Cihazın klamp kalibrasyonu için hazırlanması
17
7.4
Test için Uygun Koşullar ve Doğru Sonuçların Alınması
Ölçümlere başlamadan önce bazı koşullar yerine getirilmelidir. Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi
biri varsa cihaz, yapılacak herhangi bir testi otomatik olarak bloke edecektir:
Durum
Görüntülenen Semboller
Notlar
Parazit voltajı 24V ‘u aşı- 26 LIMIT ve 20 UN
yor.
Parazit voltajı 40V ‘u aşı- 26 LIMIT ve 31
Sürekli sesli sinyal üretilir.
yor.
Test akımı bulunamamıştır 16 soket sembolü ile beraber 30 Test için ihtiyaç duyulan problar
cihaza bağlı değil veya problar
çubuğa bağlı değil.
Ölçüm yapmak için klamp Yanıp sönen 17 klamp sensörü ile Klamplar bağlı değil veya sonuçakımı çok düşük
ta oluşan dirence benzer olan
beraber 30
test edilen devrenin çoklu direnci
çok yüksek.
Test probları 50 kΩ değeri- Ekranın üst 20 alanında prob Toprağa tekrar yerleştirerek prob
ni aşıyor
direnci düşürülür veya probun etadıyla beraber 26 LIMIT
rafındaki toprağın nemi artırılır
Ölçüm kademesi aşmıştır
31
Ölçümlerin sonuçları doğru olarak tanınmazsa cihaz, ilaveten bazı durumları işaretle bildirir:
Durum
Görüntülenen Semboller
Notlar
Elektrotların direncinin %30 Ölçüm sonucu ile birlikte 26 Toprağa tekrar yerleştirerek prob
aşmasından dolayı ölçüm LIMIT
direnci düşürülür veya probun ethatası
rafındaki toprağın nemi artırılır
Piller bitik
Cihaz fonksiyonlarından hiçbiri
22 BAT
hizmet dışı değildir, yine de elde
edilen sonuçlar bilinmeyen bir
büyüklükten dolayı sapabilir.
7.5
Ölçüm Yapmak ve Tek Bileşen için Sonuçtan Bilgi Sağlamak
Cihazı 6
tuşu ile açtıktan sonra, ve ayrıca kademe anahtarı 7 ‘de yapılan her değişiklikten sonra, LCD parazit voltaj değerini görüntüler. Eğer voltaj 24V ‘u aşarsa, ölçüm yapmak mümkün
olmayacaktır. Bu durumda ana elektrik şebekesine bağlı cihaza, ölçüm çubuklarının bağlanıp bağlanmadığı veya test edilen nesnenin etrafında kısa devre veya ark olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Ölçüm 8 START tuşuna basıldıktan sonra başlar. Bölüm 7.6 ‘da açıklanan durumlardan hiçbiri
yoksa cihaz ölçüm döngüsünü yürütür. Ölçüm esnasında LCD ‘nin ana sonuç 19 alanında ölçüm
ilerleyişini sembolize eden „-„ karakterleri gözükürken 20 alanında o anda ölçülen parametre tipi gösterilir. Ölçüm tamamlandıktan sonra ölçülen direnç R ile toprak elektrotu direnci RE veya toprak özgül
direnci ρ görüntülenir. Kalan test parametreleri – test probları RH ve RS ’nin direnci - 9 SEL tuşuna
basılarak görüntülenebilir.
18
Not:
Đlave hatanın [%] gösterilen değeri, prob direnci hatası ve test edilen devrenin direncinin
sonuçta oluşan dirence oranının hatasının toplamıdır. Hatalar ölçülen değerlerden elde edilir. Eğer bu şekilde hesaplanan hata %100 ‘ü geçerse, ekranda OFL sembolü gözükür.
Cihaz her mod için ölçüm kademesini otomatik olarak seçer.
7.6
Direnç Ölçümünde Đki-kutup Yöntemi
Direnç ölçümü için iki-kutup yöntemi en çok tercih edilen metottur.
1. Test çubuklarını „S” ve „ES” olarak tanımlanmış 2 ve 3 terminallerine sırasıyla bağlayınız. (Şekil
6).
2. 7 kademe anahtarını RE 2p konumuna getiriniz.
3. Test edilecek direnci bağladıktan sonra 8 START tuşuna basınız – cihaz test turuna başlayacaktır.
4. Sonucu okuyunuz. Ölçümün sonucu, ölçülecek direncin ve test çubuklarının direncinin toplamıdır.
Nihai sonuca çubukların direncinin etkisi dört-kutup tekniği kullanılarak veya kısa devre yapılmış test
çubukları ile başka bir ölçüm yaparak ve başlangıçta elde edilen sonuçtan test çubuklarının direncini
çıkararak elimine edilebilir.
Şekil 6. Direnç ölçümünde iki-kutup yöntemi
7.7
Direnç Ölçümünde Dört-kutup Yöntemi
Cihaz aynı zamanda dört-kutup tekniği kullanarak da direnç ölçümü yapmaya olanak sağlar. Bu,
test çubuklarının direncinin sebep olduğu hataları oldukça azaltır. Eğer ölçülen direnç küçükse bu
önemlidir.
1. Test çubuklarını „H”, „S”, „ES” ve „E” olarak tanımlanmış 1 , 2 , 3 , 4 terminallerine sırasıyla
bağlayınız.
2. Ölçülen direnci bağlayınız ki „ES” ve „E” (Şekil 7) terminallerine bağlı olan çubuklar diğer kutba
bağlı iken „H” ve „S” terminallerine bağlı olan çubukların ikisi de test edilen direncin kutuplarından birine bağlı olsun.
3. 7 kademe anahtarını RE 4p konumuna getiriniz.
4. 8 START tuşuna basınız.
5. Sonucu okuyunuz.
19
Şekil 7. Direnç ölçümünde dört-kutup yöntemi
7.8
Üç-kutup Yöntemini Kullanarak Toprak Direnci Ölçümü
Toprak direnci ölçümü için üç-kutup yöntemi en temel metottur.
1. „E” olarak tanımlanmış 4 soketine araştırılan toprağı bağlayınız (Şekil 8).
2. Araştırılan toprak elektrotundan 40m daha uzağa çakılan akım elektrotunu cihazın 1 „H” soketine
bağlayınız.
3. Araştırılan toprak elektrotundan 20m daha uzağa çakılan voltaj elektrotunu 2 „S” soketine bağlayınız. Araştırılan toprak elektrodu, akım ve voltaj elektrotları gibi hizalanmalıdır.
4. 7 kademe anahtarını RE 3p konumuna getiriniz.
5. 8 START tuşuna basınız.
6. Direnç RE ölçüm sonucunu ve test elektrotları RS ve RH dirençlerini okuyunuz. 9 SEL tuşuna her
basışınızda ana ekran 19 alanında gösterilen değerler arasında geçiş yapabilirsiniz.
7. Voltaj elektrotunu ilk önce birkaç metre uzağa daha sonra birkaç metre test edilen toprak elektrotuna doğru götürüp ölçümleri (5. ve 6. madde açıklandığı şekilde) tekrarlayınız. Eğer ölçüm sonuçları
%3 ‘den daha fazla fark ederse, akım elektrotundan toprak elektrotuna olan mesafe artırılmalı ve ölçümler tekrarlanmalıdır.
Test edilen nesne ile test çubuğu arasındaki temasın durumuna çok dikkat edilmelidir. Temas
noktası passız, boyasız vs. olmalıdır.
Şekil 8. Toprak elektrotu direnci ölçümünde üç-kutup yöntemi
Eğer test elektrotlarının direnci çok yüksekse, toprak elektrotu RE ‘nin ölçümüne hata ilave olacaktır. Büyük ölçüm hataları, özellikle toprakla gevşek bağlantısı olan problarla ölçüm yapılan küçük
toprak elektrotu direncinde gözlenir (böyle bir durum toprak elektrotu doğru yerleştirilse bile toprağın
üst kısmının kuru yani az iletken olduğu zamanlarda oluşur). Bu gibi durumlarda elektrotların direncinin ölçülen toprak elektrotuna oranı, dolayısıyla bu orana bağlı olan hata oldukça yüksektir. Test ko20
şullarının etkisini değerlendirmek için bazı hesaplamalar (ekteki „Teknik bilgi” bölümünde) yapabilir ya
da grafiği (aynı eke bakınız) kullanabilirsiniz. Elektrotlarla toprak arasındaki teması, elektrotların toprağa girdiği yeri nemlendirerek veya elektrotu başka bir yere götürerek iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, test
çubukları herhangi bir izolasyon hasarına karşı kontrol edilmeli ve çubuk ile tekli plug arasında kusursuz bağlantı sağlanmalıdır (elektrotlar paslı, oksitlenmiş veya gevşek olmamalılar). Olayların çoğunluğunda ölçümlerin doğruluğu yeterlidir. Yine de biri, ölçüm sonucundaki hatanın büyüklüğünden haberdar olmalıdır.
7.9
Dört-kutup Yöntemini Kullanarak Toprak Direnci Ölçümü
Eğer test çubuklarının direnç hatası olmadan bir ölçüm yapmak mümkün ise dört-kutup metodu
kullanılabilir.
Not:
Toprak özgül direnci ölçümleri için ρ fonksiyonunu kullanmanız tavsiye edilir.
1. Araştırılan toprak elektrotlarını „E” ve „ES” olarak tanımlanmış 3 ve 4 soketlerine sırasıyla
bağlayınız. (Şekil 9).
2. Akım elektrotu, 1 „H” soketine bağlanarak test edilen toprak elektrotundan 40m. uzağa çakılır.
3. Voltaj elektrotu, 2 „S” soketine bağlanarak test edilen toprak elektrotundan 20m uzağa çakılır.
Araştırılan toprak elektrotu, akım ve voltaj elektrotları gibi hizalanmalıdır.
4. 7 kademe anahtarını RE 4p konumuna getiriniz.
5. 8 START tuşuna basınız.
6. Direnç RE ölçüm sonucunu ve test elektrotları RS ve RH dirençlerini okuyunuz. 9 SEL tuşuna her
basışınızda ana ekran 19 alanında gösterilen değerler arasında geçiş yapabilirsiniz.
7. Voltaj elektrotunu ilk önce birkaç metre uzağa daha sonra birkaç metre test edilen toprak elektrotuna doğru götürüp ölçümleri (5. ve 6. madde açıklandığı şekilde) tekrarlayınız. Eğer ölçüm sonuçları
%3 ‘den daha fazla fark ederse, akım elektrotundan toprak elektrotuna olan mesafe artırılmalı ve ölçümler tekrarlanmalıdır.
Şekil 9. Toprak elektrotu direnci ölçümünde dört-kutup yöntemi
21
7.10 Ölçülen Toprak Elektrotlarının Bağlantısını Kesmeden Çoklu
Toprak Elektrotları Direnci Ölçümü (klamp kullanarak)
MRU-105/106 cihazı çoklu toprak elektrotlarının (örneğin yüksek voltaj transmisyon kutuplarındaki gibi tek bir sisteme bağlı birçok toprak elektrotu) ölçümleri için bağlantıyı kesmeden kullanılabilir.
Test klampları, cihazın, belirli bir toprak elektrotundan hangi miktarda test akımı geçtiğini bulmasını
sağlar.
Şekil 10. Üç-kutup yöntemi kullanarak çoklu toprak elektrotlarının direnç ölçümü
1. Araştırılan toprak elektrotlarını „E” olarak tanımlanmış 3 soketine bağlayınız. (Şekil 10).
2. Akım elektrotu, 1 „H” soketine bağlanarak test edilen toprak elektrotundan 40m. uzağa çakılır.
3. Voltaj elektrotu, 2 „S” soketine bağlanarak test edilen toprak elektrotundan 20m uzağa çakılır.
Araştırılan toprak elektrotu, akım ve voltaj elektrotları gibi hizalanmalıdır.
4. Klampları terminal 5 ‘e bağlayınız ve klampları „E” çubuğunun bağlı olduğu noktanın aşağısına
bağlayınız.
5. 7 kademe anahtarını RE 3p konumuna getiriniz.
6. 8 START tuşuna basınız.
7. Direnç RE ölçüm sonucunu ve test elektrotları RS ve RH dirençlerini okuyunuz. 9 SEL tuşuna her
basışınızda ana ekran 19 alanında gösterilen değerler arasında geçiş yapabilirsiniz.
8. Voltaj elektrotunu ilk önce 1m uzağa daha sonra 1m test edilen toprak elektrotuna doğru götürüp
ölçümleri (5. ve 6. madde açıklandığı şekilde) tekrarlayınız. Eğer ölçüm sonuçları %3 ‘den daha fazla
fark ederse, akım elektrotundan toprak elektrotuna olan mesafe artırılmalı ve ölçümler tekrarlanmalıdır. Voltaj elektrotunun en uygun konumu, akım elektrotu ile test edilen toprak elektrotunun arasındaki
mesafenin %62 (%62 kuralı) ‘sidir.
Güç hat kutuplarını test etmek için çoklu toprak elektrotu yöntemini kullanırken, bazen sadece
tek toprak elektrotlarının direncinin belirlenmesine değil, aynı zamanda tüm toprak elektrotları sisteminin direncinin de belirlenmesine ihtiyaç duyulabilir. Bileşen ölçüm sonuçlarını RE1, RE2, RE3, RE4, ...
elde ettikten sonra, sistemin toplam direnci aşağıdaki formülden hesaplanabilir:
RE =
1
1
1
1
1
+
+
+
+ ...
RE1 RE 2 RE 3 RE 4
7.11 Toprak Özgül Direnci Ölçümü
Toprak özgül direncini ölçmek için – toprak elektrotları sisteminin kurulumunun hazırlığı için kullanılan ölçümler, veya jeolojide – kademe anahtarı ile seçilebilen ayrı bir fonksiyon (toprak özgül direnci ölçümü ρ) vardır. Metrolojik olarak bakarsak, bu yöntem dört-kutup toprak elektrotu direnci öl22
çümü metoduyla benzerdir. Bununla beraber, elektrotlar arasındaki mesafeyi girmek için ialve bir prosedürü vardır. Ölçümün sonucu, Wenner ölçüm metodunda yararlanılan ρ = 2πdRE formülü kullanılarak otomatik olarak hesaplanan toprak özgül direnci değeridir. Bu teknik elektrotlar arasında eşit mesafe olduğunu varsayar.
Şekil 11. Toprak özgül direnci ölçümü
1. Elektrotları (düz bir çizgide toprağa saplanmış ve birbirlerinden eşit uzaklıkta) „H”, „S”, „ES” ve „E”
olarak tanımlanmış 1 , 2 , 3 , 4 soketlerine sırasıyla bağlayınız.
2. 7 kademe anahtarını „ρ
ρ” konumuna getiriniz.
3. 8 START tuşuna basınız.
4. 11 ve 12 ok tuşları kullanılarak elektrotlar arasındaki görüntülenen mesafe değiştirilebilir.
5. 8 START tuşuna basınız.
6. Toprak özgül direncini, RE direncini (S ve ES elektrotları arasındaki boşluk) ve test elektrotları RS
ve RH dirençlerini okuyunuz. 9 SEL tuşuna her basışınızda ana ekran 19 alanında gösterilen değerler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Not:
Hesaplamalarda, test elektrotları arasında eşit mesafe olduğu varsayılır (Wenner metodu).
Eğer olay bu değilse, toprak elektrotları direncinin ölçümü 4-kutup yöntemi kullanılarak yapılır ve sonraki hesaplamalar bağımsız olarak yapılmalıdır.
7.12 Ölçüm Sonuçlarının Depolanması
MRU-105 ve MRU-106 cihazlarının 300 ölçüm sonucunu kaydedebilen bir hafızası vardır. Tek
bir sonuç hafıza hücresi denilen bir konuma kaydedilir. Her bir ölçüm sonucu rastgele seçilen bir hücreye kaydedilebilir. Sonuç olarak kullanıcı istediği zamanda belirli ölçüm noktalarına hafıza hücre adreslerini atayabilir, herhangi bir sırada ölçüm yapabilir ve diğer bilgileri kaybetmeden ölçümleri tekrarlayabilir.
Kaydedilmiş sonuçlar cihazı kapadıktan sonra silinmezler; bu nedenle daha sonra yeniden erişilebilir veya bir bilgisayara aktarılabilir. Ayrıca, o andaki hücre veya grup adresi değiştirilemeyecektir.
Bir öncekiler gibi aynı hücrelere kaydedilebilecek dataya eriştikten sonra veya yeni bir ölçüm serisine başlamadan önce hafızanın silinmesi tavsiye edilir.
Sadece toprak elektrotu direnci RE ve toprak özgül direnci ρ hafızaya kaydedilir. Ölçülen test
elektrotları direncinin değeri sadece ölçüm bittiği anda ekranda gözükür.
23
7.12.1 Hafızadan Sonuçlara Erişmek
Hafıza giriş modu 11
veya 12
tuşuna basarak sadece çok kısa bir süre için açılabilir. Bu
mod otomatik olarak yaklaşık 4 saniye sonra veya iki tuştan birine basıldığında kapanır. Yardımcı sonuç 24 alanında o andaki hafıza hücre adresi görünür. Hafıza hücre içerikleri ana sonuç 19 alanında
görünür.
1. 11
ve 12
tuşlarını kullanarak girilecek hücre numarası adresini ayarlayınız.
2. Ölçüm sonucunu okuyunuz. Ekranda iki nokta (sembol 27
) varsa bu, o hücrede herhangi bir
sonuç olmadığını gösterir.
Bu modda ayrıca tüm hafıza hücrelerini silmek de mümkündür.
7.12.2 Ölçüm Sonuçlarının Hafızaya Kaydedilmesi
Hafızaya yazma modu cihazın açılmasından kapatılmasına kadar veya ölçüm fonksiyonu değiştirilene kadar aktiftir. Bir sonucun kaydedilmesi sadece o andaki ölçüm sonucu cihazda görüntülendiği
veya sonucun bileşenlerinden biri SEL tuşu ile seçildiği zaman mümkündür. Her durumda, sadece
ana ölçüm sonucu (direnç, toprak elektrotları direnci RE veya toprak özgül direnci ρ ) hafızaya kaydedilir.
1. 10
tuşuna basarak hafıza yazma modunu açınız. O andaki hafıza hücre adresinin bulunduğu
yardımcı ekran 24 alanı yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer o andaki hafıza hücresinde kayıtlı bir sonuç varsa, hafıza hücre numarası değişimli olarak 2 yatay kısa çizgi ile yanıp sönecektir.
2. 10
tuşuna basarak ölçüm sonucunu o andaki hücreye yazınız. Görüntülenen 28
sembolü
datanın hafızaya kaydedildiğini onaylar ve o andaki hafıza hücre adresi 1 artacaktır.
Sırayla:
1. 10
tuşuna basarak hafıza yazma modunu açınız. O andaki hafıza hücre adresinin bulunduğu
yardımcı ekran 24 alanı yanıp sönmeye başlayacaktır. Eğer o andaki hafıza hücresinde kayıtlı bir sonuç varsa, hafıza hücre numarası değişimli olarak 2 yatay kısa çizgi ile yanıp sönecektir.
2. 11
ve 12
tuşlarını kullanarak bir hafıza hücre numarasını seçiniz.
3. 10
tuşuna basarak ölçüm sonucunu o andaki hücreye yazınız. Görüntülenen 28
sembolü
datanın hafızaya kaydedildiğini onaylar ve o andaki hafıza hücre adresi 1 artacaktır.
300. hücreye (hafızadaki son hücre) yazarken bunu ilaveten uzun bir sesli sinyal ile bildirilir. Bu
sırada o andaki hafıza hücre numarası değişmeden kalır.
7.12.3 Hafızanın Đçeriğinin Silinmesi
Hafıza okuma modunda 00 adresli olan hücrenin özel bir rolü vardır. Bu hücreye data kaydedilemez. Yine de, bu hücreyi seçmek ana ekran alanında 29
sembolünün gözükmesine neden
olacak, böylece cihaz, hafızanın tüm içeriğini silmeye hazır olacaktır.
10
tuşuna basıldıktan sonra cihaz hafızayı silmeye başlar. Đşlem sırasında ekran, silinmekte
olan hafıza hücrelerinin adreslerini gösterecektir. Tüm hücreler silindikten sonra cihaz uzun sesli bir
sinyal ile uyarır ve hafıza okuma modundan çıkar, fabrika ayarı olarak o andaki hafıza hücre numarasını 1 olarak ayarlar.
Not:
Hafıza içeriğinin silinmesi kayıtlı sonuçların geri dönüşümsüz kaybına yol açar.
24
7.13 Bir Bilgisayara Data Gönderilmesi
7.13.1 PC Bağlantı Kiti
MRU-105 (106) ‘yı bir bilgisayara bağlamak için bir USB kablosuna (standart aksesuar) ve uygun yazılıma (opsiyonel) ihtiyaç vardır. Eğer yazılım cihazla beraber satın alınmamışsa, üretici veya
yetkili distribütörden satın alınabilir.
Yazılım, USB portu bulunan diğer SONEL S.A. cihazlarının çoğuyla çalışabilir. Yazılım ile ilgili
detaylı bilgi üretici veya distribütörden sağlanabilir.
7.13.2 Cihazın Bir Bilgisayara Bağlanması
1. Kabloyu bilgisayarın bir USB portuna ve cihazın 5 portuna bağlayınız.
2. Eğer bağlantı ilk defa yapılıyorsa, sistem uygun sürücüyü bulacaktır (eğer yazılım kurulduysa)
3. Yazılımı çalıştırınız.
4. 23 COMM sembolü gözükene kadar cihazın 10
tuşunu basılı tutarken 6
tuşu ile cihazı
açarak data iletişim (data transmission) moduna geçiniz. Cihaz açık kaldığı sürece data iletişim
modunda olacaktır.
5. Yazılım talimatlarını takip ediniz.
8 Problemlerin Giderilmesi
8.1
Cihaz Tarafından Görüntülenen Uyarı ve Mesajlar
MRU-105/MRU-106 serisi cihazları hem cihazın arızalarında hem de uygun olmayan harici durumlarda uyarı mesajları görüntüler.
Aşağıda basitleştirilmiş şekilleri görülen figürlerde şu kurallar geçerlidir:
• Sürekli görüntülenen semboller için siyah renk,
• Yanıp sönen semboller için gri renk,
• Hataya sebep olan duruma bağlı olarak çerçeveli sembol.
8.1.1 Ölçüm Kademe Aşımı
Ekran Panel Durumu
Sebep
Çözüm
Ölçülen direnç 20kΩ ‘dan IEC 61557 ‘e göre ölçüm
kademesi: 0,6Ω .. 20kΩ
daha büyük.
25
8.1.2 Elektrotların Direncine Bağlı Olan Hatalar
Ekran Panel Durumu
Sebep
Çözüm
4RH elektrot direnci 50kΩ Elektrotun toprakla bağlantısını
güçlendiriniz,
‘dan daha büyük.
örnek: etrafını nemlendiriniz.
RS elektrot direnci 50kΩ Elektrotun toprakla bağlantısını
güçlendiriniz,
‘dan büyük.
örnek: etrafını nemlendiriniz.
Elektrotların direncinin RE RH ve RS elektrotlarının
direncine oranından dolayı direnci azaltılmalıdır.
oluşan ilave ölçüm hatası
%30 ‘dan daha büyük.
8.1.3 Bağlantıların Sürekliliği Olmamasının Tespitiyle Đlgili Bilgi
Ekran Panel Durumu
26
Sebep
Cihaz, sembolleri yanıp sönen elektrotların bağlantılarında süreklilik olmadığını
tespit etti.
Çözüm
Yanıp sönen sembolle
gösterilen
elektrotların
bağlantılarını
kontrol
ediniz.
Cihaz, sembolleri yanıp sönen elektrotların bağlantılarında süreklilik olmadığını
tespit etti; eğer klamp sembolü yanıp sönüyorsa yanlış
bağlanmış olabilirler veya
başarılı bir ölçüm için
klamp akımı çok düşük.
Ölçüm
diyagramının
doğruluğunu kontrol ediniz. Bağlantıyı kestikten
sonra çoklu toprak elektrot testini tekrarlayınız.
8.1.4 Parazitlerle Đlgili Bilgi
Ekran Panel Durumu
Sebep
Potansiyelin toprağa yayılımından olan parazit voltajı
40V ‘u aşıyor. Özgül direnç
ölçümü yapılamayacaktır.
Cihaz akustik bir sinyal yollar.
Çözüm
Derhal elektrotları cihazdan çıkartınız. Test edilecek devreyi tekrar cihaza bağlamadan önce
akımın kaynağını kapatınız.
Potansiyelin toprağa yayılımından olan parazit voltajı
24V ‘u aşıyor. Özgül direnç
ölçümü yapılamayacaktır.
Parazit yaratan akım
kaynağını
kapatınız.
Probları başka
yere
kurmayı deneyiniz.
Sonraki ölçümler arasındaki Bağlantının sağlamlığını
fark çok büyük.
(kalitesini) kontrol ediniz.
Güçlü parazitler de bu
duruma sebep olabilir.
RE, RH veya RS ölçümleri Test edilen toprak elektesnasında bozulan akım rotundaki çok yüksek
eşitleme akımları sebep
çok fazla.
olabilir.
8.1.5 Klampların Kalibrasyonuyla Đlgili Bilgi
Ekran Panel Durumu
Sebep
Çözüm
Klampların
kalibrasyonu Bağlantıların
kalitesini
esnasında sonraki ölçümler kontrol ediniz ve/veya
arasındaki tutarsızlıklar
klampları yeniden takınız.
Klampların kalibrasyonun- Çubuğun klambın tam
dan sonra ölçüm hatası çok ortasına yerleştirilmesine
büyük.
özellikle dikkat ederek
klampları tekrar kalibre
ediniz.
27
Ekran Panel Durumu
Sebep
Çözüm
Cihaz çubuktan akım geç- Bağlantıları kontrol edimesini sağlamaya çalıştığı niz.
halde, akım gelmiyor.
Klamplarda akım yok.
Cihazla klamplar arasındaki bağlantıyı kontrol
ediniz ve klampların test
edilen çubuklara takıldığından emin olunuz.
8.1.6 Pil Durumu Bilgisi
Ekranın Durumu
Sebep
Prosedür
Piller veya NiMH pil paketi Tek kullanımlık pilleri
deşarj olmuştur.
değiştiriniz veya şarj edilebilen pilleri şarj ediniz.
Piller, cihazın düzgün ola- Tek kullanımlık pilleri
rak çalışmasını sağlamak değiştiriniz veya şarj ediiçin çok düşük.
lebilen pilleri şarj ediniz.
Şarj edilebilen veya tek kul- Tek kullanımlık piller delanımlık pilleri deşarj etme- şarj edilemez. Dahili şarj
ye çalıştı.
cihazı
sadece
WAAKU05 pil paketi ile
çalışır.
8.2
Kendi Kendini Test Esnasında Karşılaşılan Hatalarla Đlgili Mesajlar
MRU-105/MRU-106 cihazları, sık sık dahili regülatörlerini etkileyebilecek güçlü elektromanyetik
alanlara maruz kalmaktadırlar. Cihaz otomatik olarak bazı parametreleri kontrol eder ve hata mesajları görüntüler:
E10 – sonucun ve/veya ayarların hafıza-ya/dan okunması veya yazılmasında oluşan hata,
E51 – voltaj ölçüm devresinde hata,
E61 – akım ölçüm devresinde hata,
E88 – cihaz kalibrasyon bilgisi okunmasında hata,
E99 – Mikro işlemcinin program hafızasında hata.
28
Hata mesajları dışarıdan gelen etkenlerden dolayı da oluşabilir. Bu yüzden cihazı kapatıp tekrar
açmanız önerilir. Eğer problem devam ederse, ithalatçı firma ile irtibata geçerek cihazı yetkili bir teknik
servisine gönderiniz.
8.3
Cihazı Tamire Göndermeden Önce
Cihazı teknik servise göndermeden önce ithalatçı firma ile irtibata geçip problemin bir hata sonucu oluştuğundan ve başka dış etmenlerin sebep olmadığından emin olunuz.
Tüm onarımlar sadece ithalatçı firmanın yetkili kıldığı servisler tarafından yapılmalıdır.
Aşağıdaki tabloda bir hata durumunda takip edilecek prosedürleri bulacaksınız:
Belirti
tuşuna basılınca cihaz
açılmıyor.
„BAT” sembolü görüntüleniyor.
sembolü görüntüleniyor ve cihaz otomatik
olarak kapanıyor.
Bulanık ve rastgele ekran
fragmanları
Data iletişimi esnasında
bağlantı kurulamıyor veya
bağlantı hatasız yapılamıyor.
Sebep
Piller deşarj olmuştur veya yanlış takılmıştır;
NiMH pil paketi deşarj
olmuştur.
Prosedür
Pillerin doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz
veya tek kullanımlık pilleri
değiştiriniz; şarj edilebilen
pilleri şarj ediniz. Eğer
problem devam ederse,
cihazı servise yollayınız.
Konfigürasyon programında yanlış kodlu bir cihaz seçilmiştir.
Cihaz, konfigürasyon
programında belirlenen
seri portun dışında bir
porta bağlanmıştır.
Đletişim kablosunun plug’ı
cihazın portuna tam olarak bağlanmamıştır.
USB kablosu arızalanmıştır.
USB port arızalanmıştır.
Programı doğru cihaz için
konfigüre ediniz.
Cihazı doğru porta bağlayınız veya program
konfigürasyonunu değiştiriniz.
Cihazın bilgisayarla bağlantısını düzeltiniz.
Kabloyu kontrol ediniz,
gerekliyse değiştiriniz.
Bilgisayarı onarınız.
9 Temizlik ve Bakım
DĐKKAT!
Sadece bu kılavuzda kullanıcı tarafından önerilmiş bakım yöntemlerini kullanınız.
Cihazın dış kalıbı beyaz sabunla hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silinmelidir. Çözücü veya aşındırıcı hiçbir temizlik maddesi kullanmayınız.
Problar suyla yıkanabilir ve kurutulabilir. Uzun süre kullanılmadan önce problara herhangi bir
makine yağı sürülmelidir.
Suya çok az temizlik maddesi ekleyerek makaralar ve test çubukları temizlenebilir ve daha sonra kurutulur.
Cihazın çantası standart temizlik ürünleri kullanılarak 40ºC ‘yi aşmayacak sıcaklıkta yıkanabilir.
Kuru temizleyiciye vermeyiniz veya ütülemeyiniz.
29
Cihazın elektronik devresi bakım gerektirmez.
10 Hizmet Dışı Bırakma ve Geri Dönüşüm
Hizmet dışı bırakılan elektrikli ve elektronik cihazlar, diğer tür atıklardan ayrı toplanmalıdır.
Hizmet dışı bırakılan elektronik cihazlar, atık yönetimi kuralları uyarınca bir geri dönüşüm deposuna
gönderilmelidir.
Atık deposuna göndermeden önce elektronik cihazdan herhangi bir parça sökmeyiniz.
Paket ve pillerin imhasında, yerel kanun ve talimatlar yönetmeliğine uyulmalıdır.
11 Ekler
11.1 Teknik Özellikler
•
Ana hatanın tanımındaki „dv.” görüntülenen değeri gösterir.
Klamp kullanmadan toprak elektrotları direnci ölçümü
Kullanılan metot: IEC 61557-5 ile uyumlu olarak prob kullanarak voltaj ve akım ölçümü
IEC 61557-5: 0.13Ω ... 20.0kΩ ile uyumlu olarak ölçüm kademesi.
Kademe
Çözünürlük
Ana hata
0.00...9.99 Ω
0.01 Ω
±(2% dv. + 3 dijit)
10.0...99.9 Ω
0.1 Ω
±(2% dv. + 2 dijit )
100...999 Ω
1Ω
±(2% dv. + 2 dijit )
1.00...9.99 kΩ
0.01 kΩ
±(2% dv. + 2 dijit )
10.0...20.0 kΩ
0.1 kΩ
±(2% dv. + 2 dijit )
•
Đlaveten, probların dirençlerinden (aşağıdaki formülde gösterildiği gibi) oluşan hatalar da göz
önünde bulundurulmalıdır:
δ dod = ±
( RH − 100Ω) ⋅ (RS + 30000Ω )
⋅ 5 ⋅ 10− 7 + ( RH − 100Ω) ⋅ 10− 4
RE
[%]
RE, RH ve RS cihazın [Ω] cinsinden görüntülediği değerlerdir. Yukarıdaki formülde kullanılan (5.10-7)
çarpanı [1/Ω] cinsinden ifade edilir.
Klamp kullanarak toprak elektrot direnci ölçümü
Kullanılan metot: IEC 61557-5 ile uyumlu olarak prob kullanarak voltaj ve akım ölçümü ve tek yollu
devrede bir akım trafosu (klamp) kullanarak akım ölçümü
IEC 61557-5: 0.16Ω ... 20.0kΩ ile uyumlu olarak ölçüm kademesi
Kademe
Çözünürlük
Ana hata
0.00...9.99 Ω
0.01 Ω
4 elektrot kullanarak
10.0...99.9 Ω
0.1 Ω
Re ölçümünün belirsizliğinden bağımsız,
100...999 Ω
1Ω
fakat ±1 dijitten az
1.00...9.99 kΩ
0.01 kΩ
değil
10.0...20.0 kΩ
0.1 kΩ
•
30
Buna ilaveten, probların direncinden (yukarıdaki formüldeki gibi) kaynaklanan hatalar da göz
önünde bulundurulmalıdır. Çoklu toprak elektrotları durumunda, sonuçta oluşan toprak direncinin
klampsız ölçümü RE yerine geçer. Ayrıca test edilen devre direncinden oluşan hatanın sonuçta
oluşan dirence (aşağıdaki formül kullanılarak) oranı da hesaba katılmalıdır.
δ dod = ±0.03 ⋅
RC
RW2
[%]
RC klamplar kullanılarak ölçülen değerdir, RW sonuçta elde edilen direnç değeridir (ikisi de
[Ω] cinsinden ölçülür). Yukarıdaki formülde kullanılan (0.03) çarpanı [Ω] cinsinden ifade edilir.
Özgül Direnç ölçümü
Kullanılan metot: IEC 61557-5 ile uyumlu olarak prob kullanarak voltaj ve akım ölçümü
Kademe
Çözünürlük
Ana hata
0.00...9.99 Ωm
0.01 Ωm
±(2% dv. + 3 dijit )
10.0...99.9 Ωm
0.1 Ωm
±(2% dv. + 2 dijit )
100...999 Ωm
1 Ωm
±(2% dv. + 2 dijit )
1.00...9.99 kΩm
0.01 kΩm
±(2% dv. + 2 dijit )
10.0...99.9 kΩm
0.1 kΩm
±(2% dv. + 2 dijit )
100...999 kΩm
1 kΩm
±(2% dv. + 2 dijit )
•
Yukarıda listelenen hatalar elektrotların direncinden oluşan hatayı göz önüne almazlar, yukarıdaki formülden hesaplanırlar.
•
Buna ilaveten, probların direncinden (yukarıdaki formüldeki gibi) oluşan hatalar dikkate alınmalıdır.
Yardımcı elektrotların RH ve RS direnç ölçümü
Klamp kullanılmadığında RS ve RH dirençlerinin hata ölçümü
Görüntülenen (RE+ RS + RH) değerlerinin toplamının ±5% ‘i
Klamp kullanıldığında RS ve RH dirençlerinin hata ölçümü
Görüntülenen (RE+ RS + RH) değerlerinin toplamının ±10% ‘i
Parazit voltajı ölçümü DC + AC
Ölçüm metodu:
tam dalganın doğru akıma çevrilmesi
Dahili direnç:
yaklaşık 2MΩ
Kademe
0...40 V
Çözünürlük
1V
Ana hata
±(10% w.w. + 1 dijit)
Diğer teknik bilgiler
a) Đzolasyon tipi .................................................................çift, PN-EN 61010-1 ve IEC 61557 uyumlu
b) Metrolojik kategori …….……….................................................… III 300V PN-EN 61010-1 uyumlu
c) PN-EN 60529 ile uyumlu olarak dış kap koruma sınıfı………................................................... IP54
d) Maksimum parazit voltajı AC + DC, ölçümün hala yapılabildiği durum…………....................... 24 V
e) Maksimum ölçülen parazit voltajı………..…………................................................................... 40 V
f) Parazit akımına maksimum direnç ……….…………………..………..…………..…..maks 3.3A 60Hz
g) Test akım frekansı…………...…..………128 Hz (MRU-105, fn=50Hz), 154Hz (MRU 106, fn=60Hz)
h) Test voltajı.............................................................................................................................. 30 V
i) Test akımı…....................................................................................................................... 225 mA
j) Test problarının maksimum direnci........................................................................................ 50 kΩ
k) Klamp düşük akım uyarısı …..…………………....…….................................……………….… 0,5mA
l) Cihaz güç kaynağı............................ şarj edilebilir pil paketi SONEL NiMH SONEL NiCd 7,2V 3Ah
........................................................................................... veya tek kullanımlık alkalin pil R14 (5x)
m) Şarj birimi güç kaynağı……...……..........................…………....……..100…250V/50(60)Hz, 100mA
n) Pil şarj süresi........................................................................................................... yaklaşık 3 saat
31
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
Deşarj modunda pil deşarj süresi................................................................................. maks 3 saat
Panasonic POWER MAX 3 alkalin pilleri ile yapılabilecek ölçüm sayısı …..2600 (5Ω, 2 ölçüm/dak)
Şarj edilebilen pillerle yapılabilecek ölçüm sayısı..........................……….. 2600 (5Ω, 2 ölçüm/dak)
Aşağıdaki ölçümleri yapmak için gerekli süreler:
• Đki-kutup tekniği kullanarak direnç ölçümü................................................................<8 saniye
• Dört-kutup tekniği kullanarak direnç ölçümü...........................................................<16 saniye
• Üç-kutup ve dört-kutup metodu kullanarak toprak elektrotları direnci ölçümü.........<16 saniye
• Üç-kutup yöntemini kullanarak klamplarla toprak elektrotları direnci ölçümü..….....<20 saniye
• Özgül direnç ölçümü...............................................................................................<16 saniye
Boyutlar ............................................................................................................ 295 x 222 x 95 mm
NiMH pil paketiyle cihazın ağırlığı ........................................................................... yaklaşık 1.6 kg
Çalışma sıcaklık aralığı………............................................................................................. 0..40°C
Pil şarj sıcaklığı………………………………………………….……………………+10..+35° +23 ± 2°C
Depolama sıcaklığı .....................................................................................................-20°C..+60°C
Kapanması için geçecek boş süre ............…...........................................................…….. 2 dakika
Kalite standardı…...................................................................... dizayn ve üretim ISO 9001 uyumlu
11.2 Đmalatçı ve Đthalatçı Firma
Đmalatçı firma ürünün tüm garanti ve garanti sonrası tamiratlarını sağlar:
SONEL S. A.
ul. Armii Krajowej 29
58-100 Świdnica
Tel: +48 74 858 38 60
Faks: +48 74 858 38 09
e-mail: [email protected]
internet: www.sonel.pl
TEKNĐK YARDIM ĐÇĐN,
LÜTFEN ĐTHALATÇI FĐRMA ĐLE ĐRTĐBAT KURUNUZ:
SANPA ELEKTRONĐK A.Ş.
Tepebaşı Cad. Camadan Sok. No:14/1 Beyoğlu ĐSTANBUL
Tel: 0212 297 70 00
Faks: 0212 297 71 41
e-mail: [email protected]
internet: www.sanpaelektronik.com
Yetkili Servis Đstasyonu:
Ünvanı: Murat Oğuz
Adresi: Yanıkoğlu Mah. Şadırvan Sok. Ender Apt. No.4 KAYSERĐ
Tel No: 0352 232 16 39
Vergi No: Erciyes V.D. 6350067940
HYB No: 38.14.02/1421
CĐHAZINIZ YANLIŞ KULLANIM, KAZA VE UYUMSUZ AKSESUAR SEÇĐMĐNDEN DOLAYI ORTAYA
ÇIKACAK HASAR VE OLUŞACAK DURUMLARDA GARANTĐ KAPSAMINDA DEĞĐLDĐR. GARANTĐ
SÜRESĐ 2 YILDIR. KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.
32
11.3 Laboratuar Hizmeti
SONEL S.A. Ölçüm laboratuarı, elektrik değerleriyle ilgili olarak aşağıdaki aygıtların revizyonlarını
sunar. Ölçümler:
-
Laboratuar, yalıtım direnci ölçüm cihazları için kalibrasyon sertifikalarını yayınlar,
Laboratuar, toprak direnci ölçüm cihazları için kalibrasyon sertifikalarını yayınlar,
Laboratuar, kısa devre ölçüm cihazları için kalibrasyon sertifikalarını yayınlar,
Laboratuar, artık akım cihaz parametrelerini ölçen cihazlar için sertifikalarını yayınlar,
Laboratuar, alçak direnç ölçüm cihazları için sertifika yayınlar,
Laboratuar, bahsi geçen cihazların işlevlerinden oluşan çok fonksiyonlu ölçüm cihazları için
kalibrasyon sertifikalarını yayınlar,
Laboratuar, voltmetre ve akım ölçüm cihazları için kalibrasyon sertifikalarını yayınlar.
Kalibrasyon setifikası, cihazın üreticisi tarafından deklare edilen parametrelerin, ölçümün
tanımlanmasındaki özellikler ile birlikte ulusal standartlarla uyumlu olduğunu onaylayan bir belgedir.
PN-ISO 10012-1, Ek A ile uyumlu olarak – „Kalite ile ilgili şartlar ilgili ölçüm cihazını güvence altına
alır. Ölçüm cihazı için düzenli onay sistemi” –SONEL S.A. üretmiş oldukları cihazlar için her 13 ayda
bir düzenli denetimler gerçekleştirilmesini tavsiye eder.
Dikkat:
Đlgili ölçümlere tabi tutulan cihazlar için olası elektrik çarpmasından sakınmak için ölçümleri
gerçekleştiren kişi uygulama yapılan cihazın mükemmel konumda olduğundan emin
olmalıdır. Hasarlı bir ölçüm cihazıyla yapılan ölçümler kişinin sağlığı ve hatta hayatı için
yetersiz koruma sağlayabilir.
33

Benzer belgeler