ArAmA Akademik

Transkript

ArAmA Akademik
Ta s a r ý m A t ö l y e s i
Çalýþmalar ve Uygulamalar
ORTAK
AKIL
YENÝ
AKIL
HAZIR
AKIL
ARAMA AKIL YÖNETÝM MODELÝ
Kanlýca Çeþmesi Çýkmazý Sok. No:6 Beykoz 34810 ÝSTANBUL
T: (216) 425 95 70-71 F:(216) 425 95 72 e-posta: [email protected]
www.aramasearch.com | www.aramakonferansi.com
twitter.com/aramasearch_
www.facebook.com/aramakonferansi
Arama Konferansý: Gelecek tasarýmý ve þekillendirmesi için, ortak akýl yaratmaya odaklanmýþ 2-3 gün
ARAMA AKIL YÖNETÝMÝ
süren bir toplantý tipidir. Üniversite, fakülte veya özel konu bazýnda gerçekleþtirilebilir.
ARAÞTIRMA VE TASARIM
METODOLOJÝLERÝ
Karar Konferansý: Çok kriterli karar verme ve önceliklerin katýlýmlý bir þekilde sýralanmasý için kullanýlan
toplantý yöntemidir. Problem bütünsel bir yaklaþýmla ele alýndýktan sonra, alt öðeleri incelenir ve bütüne
olan katkýlarý deðerlendirilir.
Mevcut Aklý Anlarýz
Yeni Akýllar Ararýz
Ortak Akýlda Buluþtururuz
Deðerlendirme Konferansý: Katýlýmlý süreçler içinde üretilen vizyonun uygulanma aþamasýný deðerlendirme
yöntemidir. Bu yöntemde formülasyonu izleyen uygulama (implementation) deðiþimi gerçekleþtiren iddia
sahipleri tarafýndan deðerlendirilir. Konferans sonunda uygulamaya yönelik yeni planlar ortaya çýkarýlýr.
Eylem Mimarisi Çalýþtayý: Yol haritasýnýn hedeflerle stratejiler iliþkisi gözetilerek oluþturulmasýdýr.
Katýlýmlý Tasarým Çalýþtayý: Stratejileri ve organizasyon yapýsýný yeniden tasarlamak için bir teori (kendini
yöneten takýmlar, rekabet stratejileri vb.) doðrultusunda gerçekleþtirilen toplantý türüdür.
Strateji Çalýþtayý: Kurumun stratejik alternatiflerinin tartýþýldýðý, rekabetin analiz edildiði ve bunlara göre
strateji haritalarýnýn oluþturulduðu çalýþtaylardýr.
Kýyaslama Çalýþmalarý: Tasarlanacak alanla ilgili dünyadaki akademik ve akademi dýþý örneklerin incelendiði
çalýþmalardýr.
Odak Grup Toplantýlarý: Hedeflenen konu üzerindeki iddia sahiplerinden oluþan grupla onlarýn ihtiyaç,
beklenti ve davranýþlarýný modellemeyi hedefleyen çalýþmadýr.
Klinik Toplantýlar: Uygulayýcýlarla birlikte tasarým üzerinde bir sistematik ve teorik çerçeve doðrultusunda
gerçekleþtirilen tasarým geliþtirme toplantýlarýdýr.
Araþtýrmalar: Çalýþmalara bilgi desteði amacýyla yapýlan saha araþtýrmalarý, ikincil kaynak araþtýrmalarýdýr.
Analizler: Elde edilen verilerin iþlendiði içerik analizi, portföy analizi, ihtiyaç analizi, iddia sahipleri analizi,
GZFT analizi gibi analizlerdir.
2
3
SIFIR NOKTASINDAN AKADEMÝK TASARIM
Farklýlaþma, Vizyon,
Misyon, Felsefe
Fakülte ve Programlarýn
Tasarýmý
Müfredat ve
Ders Tasarýmý
Yeni Nesil
Özgün Kurumlar
Tasarlýyoruz
GEREKSÝNÝM
TASARIM ALANLARI
SONUÇ
Üniversite yatýrýmýnýn henüz bir
fikir düzeyinde olduðu
zamanlarda
Konsept
Vizyon Modeli
Yapý
Programlar
Gelecekteki akademik öðrenim,
araþtýrma ve topluma katký
talebi ile ihtiyacý öngören, ayný
zamanda mevcut kurumlardan
farklýlaþan bir tasarým.
Kurucunun(larýn) farklýlýk
arayýþýnda olduðu zamanlarda
T Ý P Ý K
T A S A R I M
S Ü R E C Ý
Ýhtiyacý Anlama
Pozisyonlama
Tasarým
Odak Grup Çalýþmalarý
(Yeni Mezunlar, Öðretim
Üyeleri, …)
Çalýþtaylar (Yönetici
Akademisyenler,
Sanayiciler, Uluslar
arasý Akademisyenler)
Akademik Tasarým Toplantýlarý
Hedef Kitle Araþtýrmalarý
ÝK Yöneticileri
Benchmark
4
Ýddia sahiplerinin katýlýmý ile
ulaþýlan
ortak akýl ve yeni akýl
Kurucunun(larýn)test etmek
istediði konseptlerin olduðu
zamanlarda
Konsepti Netleþtirme
(Yürütücü Komite,
Mütevelli Heyeti)
5
Yürütücü Komite ile Çalýþmalar
Yönetim ile Çalýþmalar
(Yürütücü Komite, Mütevelli
Heyeti)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan yapýlan Üniversitelerarasý Giriþimcilik ve Yenilikçilik Endeksi 2012’de,
Sabancý Üniversitesi “Türkiye’nin En Giriþimci ve En Yenilikçi Üniversitesi” olmuþtur.
Sabancý Üniversitesi’nin tasarým çalýþmalarý sonunda,
tek bir üniversiteyi model olarak seçmek ya da farklý
örnek ve uygulamalarý taklit etmek yerine, yeni ve özgün
bir üniversite modeli yaratýldý.
Sabancý Topluluðu, Sabancý Üniversitesi'nin kuruluþ
kararýný 1994 yýlýnda, Türkiye'nin en büyük aile vakfý
olan Sabancý Vakfý önderliðinde aldý.
Türkiye'de bir 'dünya üniversitesi' kurma vizyonuyla,
Aðustos 1995'te, 22 ülkeden, farklý disiplinlerde çalýþan
50'nin üzerinde bilim adamý, araþtýrmacý, öðrenci ve iþ
adamý Ýstanbul'da düzenlenen Arama Konferansý’nda
bir araya geldi. Konferansta, Ýstanbul'da kurulacak bir
dünya üniversitesinin felsefesi oluþturuldu: "Birlikte
yaratmak ve geliþtirmek".
Sabancý Üniversitesi'nin temel atma töreni 31 Temmuz
1997'de yapýldý. Ekim 1998'de, üniversitenin genel
yapýsýnýn ortaya çýkmasýný takiben Avrupa Kalite Yönetimi
Vakfý'na (EFQM) üye olmak üzere baþvuruldu.
Üniversitemiz, Türkiye'den EFQM'e baþvuran ve üyeliðe
kabul edilen ilk üniversitedir.
Sabancý Üniversitesi, Ekim 1999'da ilk öðrencilerini
karþýlayarak öðretime baþladý. Üniversitemiz bugün,
Türkiye'de ve yurt dýþýnda pek çok üniversite tarafýndan
örnek alýnýyor.
Arama Konferansý’ný, öðrenci eðilimleri araþtýrmalarý
ile desteklenen tasarým komitelerinin çalýþmalarý izledi.
Tasarým sürecinde, disiplinlerarasý yaklaþýmlar
çerçevesinde, programlar ve dersler üzerinde çalýþacak,
13 Tasarým Komitesi oluþturuldu. ...
SIFIR NOKTASINDAN AKADEMÝK TASARIM
Kaynak: www.sabanciuniv.edu
“Çalýþma hayatým boyunca, önemli
ve uzun vadeli konularda karar
vermeden önce, bu kararý
uygulayacaklarla tartýþmayý ve ortak
bir akla ulaþmak için zaman ve emek
harcamaya çok önem vermiþimdir.
Bunun en güzel örneði, kapsamlý
bir Arama Konferansý sonucu, ortak
bir akýlla misyon ve vizyonunu
belirlediðimiz
Sabancý
Üniversitesi’dir. Bununla birlikte
Sabancý Holding’te de, katýlýmcý bir
anlayýþla ve tartýþarak, þirket
stratejisini ve hedef koyma sürecini
belirleriz. Daha sonra da her biri
kendi kapasitesinde ve seviyesinde
6
lider olan Sabancý üst yönetimi
üyeleri, inandýklarý bu hedefleri
cesaretle ekipleri ile gerçekleþtirirler. ”
Güler Sabancý
Sabancý Holding
Yönetim Kurulu Baþkaný
SÜ Kurucu Mütevelli Heyeti Baþkaný
T E M E L
Ö Z G Ü N L Ü K L E R :
Bölümsüz yapý ve Fakülteye tercihle öðrencilerin
sonradan program deðiþtirebilmesi
Pedagojiye uygun mimari tasarým
Yüksek lisansüstü oraný
Sosyal Sorumluluk Projeleri: Company Action Projects
(CAP), Community Involvment Projects (CIP)
Uygulama ve yenilik odaklý sözleþmeli araþtýrmalar
Disiplinlerarasý ve yatay geçiþe imkan veren program
tasarýmlarý
7
Belirlenen vizyon çerçevesinde Özyeðin Üniversitesi
çaðdaþ eðitim sistemi, yaþamla iç içe yenilikçi yapýsý ve
hizmet sektörü odaklý eðitim programlarý ile özgün,
yaratýcý ve kullanýlabilir bilgi üreterek toplumsal geliþime
katký saðlamayý hedeflemektedir.
Özyeðin Üniversitesinin kuruluþ çalýþmalarýna Hüsnü
M. Özyeðin Vakfý tarafýndan 2005 sonbaharýnda
baþlandý.
Kuruluþ çalýþmalarýnda iþ dünyasý, öðretim üyeleri,
üniversite ve lise öðrencilerinden oluþan 500'ü aþkýn
kiþiyi kapsayan araþtýrmalarýn yaný sýra "Türkiye ve
Dünyada Geliþen Sektörler ve Meslekler Araþtýrmasý"
yapýldý. Bu araþtýrmalarýn sonuçlarýndan yola çýkýlarak
ARAMA Katýlýmlý Yönetim Danýþmanlýðý tarafýndan
yürütülen tasarým çalýþmalarý ile üniversitenin temel
deðerleri ve vizyonu tüm paydaþlarla birlikte tartýþýldý.
Ýþ dünyasýndan yöneticiler, öðretim üyeleri, üniversite
öðrencileri ve yeni mezunlarýn katýldýðý çeþitli çalýþtaylarda
300'ü aþkýn kiþi ile birlikte Özyeðin Üniversitesi vizyonunu
çizmeye baþladý.
T E M E L
SIFIR NOKTASINDAN AKADEMÝK TASARIM
Bu hedefler doðrultusunda 18 Mayýs 2007 tarih ve
26526 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan 5656 sayýlý
kanunla resmen kurulan Özyeðin Üniversitesi ilk
öðrencilerini Eylül 2008'de Ýstanbul Altunizade
kampüsünde karþýlamýþtýr ve birkaç yýl içerisinde
Ýstanbul'da büyük bir kampüs üniversitesi olacaktýr.
Kaynak: www.ozyegin.edu.tr
Ö Z G Ü N L Ü K L E R :
Sektörlerle iç içe yenilikçi bir eðitim
felsefesi
Çok yönlü uluslararasý olanaklar
Maddi yönden eriþilebilir üniversite
Yaratýcý ve yenilikçi üniversite ortamý
Giriþimci yetiþtirme vizyonu
DARÜÞÞAFAKA ÜNÝVERSÝTESÝ: Vakfýn temel deðerlerine uygun yeni üniversitenin tasarýmý.
"Özyegin Üniversitesi’nin kuruluþ
sürecinde ARAMA Danýþmanlýk ile
birlikte yaptýðýmýz çalýþmalarda
üniversitemizin kimliðini oluþturan
giriþimci olma, iþ hayatýna hazýr insan
yetiþtirme, uygulamalý araþtýrmalara
odaklanma gibi özelliklerimizi
oluþturmakla beraber üniversitemizin
önemli bir ayýrt edici özelliði olan
sektörel çözümler programýmýzýn ilk
tasarýmýný gerçekleþtirdik”
Hüsnü Özyegin,
Özyegin Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baþkaný
CLARKSON UNIVERSITY: “ARETE” Disiplinlerarasý program tasarýmý: Ýþletme ve beþeri bilimler disiplinlerarasý
program tasarýmý ile AACSB eðitimde yenilik ödülü almýþtýr.
NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: Disiplinlerarasý, farklý üniversite öðretim
görevlilerinden oluþan ve farklý üniversitelerde dönüþümlü olarak eðitim veren doktora programýnýn tasarýmý.
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA: Disiplinlerarasý program tasarýmý: Toplumda dezavantajlý gruplarýn eðitimde
sürekliliðinin saðlanmasý
8
9
STRATEJÝK PLANLAMA
Yeniden
Konumlama
Strateji ve
Hedefler
Yol
Haritasý
Yoðun Rekabetteki
Konumunuzu
Belirliyoruz
GEREKSÝNÝM
TASARIM ALANLARI
SONUÇ
Yeniden pozisyonlama yapmak
isteyen yönetim
Vizyon, Misyon
Program Portföyü
Çalýþma Modeli
Ana Hedefler
Stratejiler
Yol Haritasý
Gelecekteki akademik öðrenim,
araþtýrma ve topluma katký
talebi ile ihtiyacý öngören,
farklýlaþma stratejisi ve yol
haritalarý
Dönüþüm ihtiyacýnda olan
yönetim
Uluslar arasý büyük hedeflere
koþan akademik kurum
Ýddia sahiplerinin katýlýmý ile
ulaþýlan ortak akýl ve yeni akýl
Kaynak planlamasý
T Ý P Ý K
Ýhtiyacý Anlama
Ýç Bilgiyi Toplama
Dýþ Bilgiyi Derleme
Uluslar arasý Eðilimleri Araþtýrma
T A S A R I M
Yeniden
Pozisyonlama
Arama Konferanslarý
(Yönetici Akademisyenler,
Sanayiciler, Uluslar arasý
Akademisyenler)
Konsepti Netleþtirme
(Yürütücü Komite,
Mütevelli Heyeti, Senato)
10
11
S Ü R E C Ý
Tasarým
Akademik Tasarým Toplantýlarý
Yürütücü Komite ile Çalýþmalar
Yönetim ile Çalýþmalar
(Yürütücü Komite, Mütevelli
Heyeti, Senato)
Yaþar Üniversitesi'nin, teknoloji ve bilimi entegre eden,
fen aðýrlýklý, dünyaya açýlmýþ bir üniversite olabilmesi
için yeniden konumlama yapýlmýþ; yeni yöngörü:
"Uluslararasý bir kent üniversitesi“ olmak, yeniden
tanýmlanan temel görev: "Bilim kültürünü yerleþtiren,
yerel ve küresel anlamda toplumun geliþmesine katkýda
bulunan yüksek kaliteli eðitim ve araþtýrma“, katýlýmlý
yöntemlerle; gereksinimler ve toplumdaki geleceðe
iliþkin eðilimler saptanarak bir eylem planý
oluþturulmuþtur.
Selçuk Yaþar Spor ve Eðitim Vakfý 1999 yýlýnda Yaþar
Üniversitesi adýyla bir üniversite kurma kararý aldý.
Endüstriye olan katkýsý ve öncülüðü ile bilinen Yaþar
Topluluðu yine öncü niteliði taþýmayý amaçlayan bir
üniversite yaratmak için yola çýktý. 2002-2003 akademik
yýlýnda kent içindeki Alsancak Kampusü'nde eðitime
baþladý. 2009 yýlýnda yeni kampüs yatýrýmý ve belli bir
büyüklüðe ulaþtýktan sonra uluslararasý yeniden
konumlandýrma yaparak stratejik planýný yapmaya karar
verdi.
STRATEJÝK PLANLAMA
Ka y n a k : w w w. y a s a r. e d u . t r
T E M E L
Yaþar Üniversitesi’nin yeni dönem
stratejik planý, üniversite tasarýmý ve
katýlýmlý yönetim danýþmanlýðý
konusunda uzman Arama Katýlýmlý
Yönetim Danýþmanlýðý tarafýndan
yürütülen 6 aylýk süreçle oluþturuldu.
Yaþar Üniversitesi’nin yeniden
konumlandýr-masýnýn yapýldýðý ve
stratejik planýnýn oluþturulduðu süreç
boyunca bütünden özele, özelden
bütüne ve yeniden bütünden özele
doðru çalýþýldý. Çalýþma üç dalgada
gerçekleþtirildi. Birinci dalgada, Türk
yükseköðretiminin devlet ve vakýf
alanýnda marka üniversitelerinin
katýlýmlarýyla bir ulusal, Yale
Üniversitesi’nin de aralarýnda olduðu
uluslararasý marka üniversitelerinin
katýlýmlarýyla bir uluslararasý iki
Arama Konferansý ile Yaþar
Üniversitesi’nin bütününe yönelik
yöngörü, temel görev, ana hedef ile
stratejik kurgu oluþturuldu; planlama
komitesi ve mütevelli heyeti ile
konumlama netleþtirildi. Ýkinci
dalgada, fakültelerin yöngörüsü,
temel görev algýsý, üniversite ana
hedefleri ile uyumu ve stratejik
kurguya etki ve katkýlarý
deðerlendirildi; bu doðrultudaki
fakülte hedef, strateji, eylem ve
yatýrým ihtiyaçlarý tanýmlandý.
Üçüncü dalgada ise fakültelerden
gelen hedef, strateji ve eylemlerin,
bütün için ne anlama geldiði,
12
bütünsel olarak yönetilmesi gereken
alanlarýn neler olduðu ve
üniversitenin portföyünün ne yönde
deðiþeceði çalýþýldý.
Çalýþmalar doðrultusunda
Üniversitede topyekün bir deðiþim
yönetimi dönemini baþladý; kýsa vade
1. Yýl hedeflerine önemli ölçüde
ulaþýldý. Oðuz Babüroðlu
liderliðindeki Arama Yönetim
Danýþmanlýðý Þirketi’nin deneyim ve
katkýsýný yeniden pozisyonlama,
stratejik plan ve deðiþim yönetimi
konularýnda çalýþma yapmak isteyen
akademik kurumlara önermek
isterim.
Prof. Dr. Murat Barkan
Yaþar Üniversitesi Rektörü
Ö Z G Ü N L Ü K L E R :
Bilim kültürünün yerleþtirilmesi
Uluslararasýlaþma
Toplumla içiçeliðin her fakülteye ve programa
Butik kent üniversitesi
yansýtýlmasý
SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ: Üniversite bütününde vizyon, misyon ve konumlama çalýþmasý.
Fakülteler bazýnda strateji ve eylem planlarý, yeni kurulan fakülteler bazýnda sýfýrdan tasarým.
Düzenlediðimiz Arama Konferansý
vesilesiyle aldýðýmýz danýþmanlýk,
stratejik yönetim yapýlanmamýz ve
süreç planlamamýz açýsýndan verimli
ve etkin bir baþlangýç oldu. Aldýðýmýz
bu yetkin danýþmanlýk hizmeti ayrýca,
ortak akýl oluþturma açýsýndan
üniversitemizin geçmiþine yakýþýr bir
kültür atmosferi içinde uzlaþmacý ve
katýlýmcý kararlarýn alýnmasýna katký
yaptý ve üniversitemizin yeniden
yapýlanmasý için gerekli olan
dönüþümlerin zihinlerimizde tekrar
kurgulanarak berrak bir biçimde
algýlanmasýný saðladý.
Prof. Dr. Hakký GÖKBEL
Selçuk Üniversitesi Rektörü
YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ: Vizyon, misyon ve stratejiler çalýþmasý.
13
4.Bütün konferanslardan çýkan
sonuçlarý mali bütçeye koyduk,
mali bütçeyi stratejik planla da
birleþtirdik. Kaynak vizyon arasýnda
bir bað kurmuþ olduk. Vizyonun
kaðýt üzerinde kalmamasýný
saðladýk. 1 Ocak 2011'den itibaren
vizyonumuzda, stratejik planda
ana hedefleri, alt hedefleri
belirlenmemiþ hiç bir iþ için kaynak
kullanmýyoruz. 5018 sayýlý Kamu
Yönetimi ve Kontrol Kanunu
çerçevesine uygun kullanýyoruz.
Konferanslar kaynaklarýmýzý etkin
ve verimli bir þekilde kullanma
imkaný saðladý.
STRATEJÝK PLANLAMA
Anadolu Üniversitesi için Arama
Danýþmanlýk ile beraber gerçekleþtirdiðimiz Arama Konferanslarý
sonucunda aþaðýdaki kazanýmlarý
elde ettik.
1.50 yýllýk tecrübeye sahip Anadolu
üniversitesi olarak iletiþim, rekabet
gibi deðiþen dünya koþullarýnda
ilk defa kendi kendimizi
sorguladýk. Yaptýðýmýz Arama
Konferansý'nda Dünya trendlerini
de dikkate alarak kendi yetenek
ve kabiliyetlerimizle örtüþen bir
vizyon, misyon ve strateji çýkardýk.
Hem Yaþam boyu öðrenme
merkezi, hem de dünya
üniversitesi vizyonu çýktý. Bu
Anadolu Üniversitesi’nin 50 yýllýk
birikiminin 3 kelimeyle özetidir:
Yaþam boyu eðitim.
Bu konferanslarda yediden yetmiþe
yaþam boyu eðitim ve öðretim
çýktý.
2.Öðrenme ve öðrenci merkezi oldu.
Mukayeseli üstünlüklerimiz çýktý
hem ulusal hem uluslar arasý
anlamda, açýk ve uzaktan öðretim,
havacýlýk, raylý sistemler ve özel
14
eðitim (bütün özel eðitim, üstün
zekalý eðitim de dahil).
3.Vizyonumuz "Dünya Üniversitesi"
vizyonumuzla birleþmiþ oldu.
Yaptýðýmýz ilk Arama Konferansý
sonucunda, diðer fakültelerle
Arama Konferansý yapma
ihtiyacý doðdu, 5 deðiþik fakültede
Arama Konferansý yaptýk. Sonuçta
üniversite vizyonu ile fakülte
vizyonlarýný örtüþtürdük, bütüncül
bir yaklaþým getirdik. Performans
hedeflerini de belirledik.
5.Konferanslarda belirlenen öncelikli
dört alandan iki tanesi havacýlýk
ve raylý sistemler alanlarýný
mükemmeliyet merkezine
dönüþtürdük: "Center of
excellence". Yatýrým programlarýna
kondu. Türkiye’nin ilk raylý sistem
merkezi olduk. Havacýlýkta motora
odaklandýk. Sonuçlarýný da almaya
baþladýk.
6.Araþtýrma kapasitemiz ve
projelerimizin hacmi büyüdü, sayýsý
büyüdü. Araþtýrma da arttý.
Topluma katkýmýz arttý.
Üniversitelerin 3 temel fonksiyonu;
eðitim, araþtýrma ve topluma katký
misyonunu etkin ve verimli bir
þekilde yerine getirilmeye baþlandý.
Bütün bu yaptýðýmýz çalýþmalar
Arama Konferanslarý ile baþlayan
çalýþmalarýmýzýn sonucudur.
8.Üniversite personelinin yönetime,
faaliyetlere, kararlara katýlmasýný
saðladýk, bunu Arama
Konferanslarý ile yaptýk; katýlýmlarý
müthiþ arttý, aidiyet duygusunu
ve baðlýlýklarýný arttýrdý.
7.Ýzleme ve deðerlendirmeyi, yazýlým
programlarýmýz ile destekliyoruz.
Gelecek yýl üniversitenin her bir
fakültesinin, her bir bölümünün,
her bir anabilim dalýnýn, her bir
çalýþanýn üniversiteye katkýsýný
izleme imkanýný bulacaðýz.
Performans odaklý, kaynaklarýný
etkin kullanan, bir dünya
üniversitesi yolunda emin
adýmlarla ilerliyoruz.
Bütün bunlarý Doç. Dr. Oðuz
Babüroðlu önderliðinde Arama
Danýþmanlýk’la yaptýðýmýz
çalýþmalarla gerçekleþtirdik: binlerce
teþekkür ediyoruz. Rektörlere, kamu
kuruluþlarýna tavsiye ediyoruz.
9.Bu çalýþmalar kurumda birimlerin
belli bir ortak hedefte birleþmelerini saðlayarak birimler arasý
inanýlmaz bir sinerji yarattý.
Prof. Dr. Davut Aydýn,
Anadolu Üniversitesi Rektörü
ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ: Vizyon ve stratejilerin belirlenmesi ve fakülte bazýnda stratejilerin geliþtirilmesi.
15
ARAÞTIRMA KURUMLARI TASARIMI
Kurumlarýnýzý Geleceðe
Hazýrlýyoruz
Küresel rekabet ortamýnda
kurumlarýn rekabet üstünlüðü ve
sürdürülebilirliði ancak kendi
geleceklerini ortak akýl yöntemiyle
belirlemeleri ile mümkündür. Bu
yaklaþým ticari iþletmelerde oldukça
yaygýn bir yöntem iken üniversiteler
ve araþtýrma kurumlarýnda ise yakýn
zamanda önem kazanmaya
baþlamýþtýr. Ne yazýk ki bu alanda
bilgi, beceri ve yetkinliðe sahip
kurum bulmak oldukça güçtür. Doç.
Dr. Oðuz Babüroðlu liderliðindeki
Arama Danýþmanlýk'ýn bu konuda
en yetkin çözüm ortaðý olduðu
görüþündeyim. Kendileri ile olan
deneyimim Anadolu Üniversitesi,
Seramik Araþtýrma Merkezi ve
Avrupa Seramik Derneði vasýtasý
iledir. Her defasýnda almýþ
olduðumuz hizmetten kurumsal
olarak büyük bir memnuniyet
duyduk. Arama Yönetim
Danýþmanlýðý'ný birçok meslektaþýma
önerdim ve önermeye de devam
edeceðim.
Prof. Dr. Hasan Mandal
Avrupa Seramik Derneði (ECERS) Baþkaný
MESLEKÝ EÐÝTÝM
SERAMÝK ARAÞTIRMA MERKEZÝ: Seramikçiler Birliðiyle ortak araþtýrma merkezi konseptinin oluþturulmasý.
Merkez ile gelecek araþtýrma stratejileri tasarýmý.
TÜRKÝYE SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ: Türkiye’de mesleki eðitimde mevcut
durum analizi ve gelecek tasarýmý
THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY (ECERS): Gelecek araþtýrma vizyonu ve kurum geleceðinin tasarlanmasý.
TEKNOPARK ÝSTANBUL: Ýstanbulda teknoparklar üstü bir teknopark kavramýnýn tasarýmý.
YA Þ A M B OY U E Ð Ý T Ý M v e
K A PA S Ý T E G E L Ý Þ T Ý R M E
K Ü LT Ü R KU R U M L A R I TA S A R I M I
DEVLET PLANLAMA TEÞKÝLATI: Sabancý Üniversitesi EDU üzerinden tüm kamu kuruluþlarýnýn Stratejik
Planlama yetkinliðinin geliþtirilmesi için Kapasite Geliþim Programýnýn tasarýmý.
SAKIP SABANCI MÜZESÝ (SU): Dünya sanat eserleriyle Türkiye arasýnda bir köprü olma tasarýmý.
YÖNETÝCÝ GELÝÞTÝRME BÝRÝMÝ (SU): Uluslararasý bir yönetici geliþtirme kurumunun tasarýmý.
MÝMAR SÝNAN MÜZESÝ (MÝMAR SÝNAN ÜNÝVERSÝTESÝ): Tek mekanda yeralmayan akýþkan müze tasarýmý.
16
17
ÝLK VE ORTA ÖÐRETÝM
DARÜÞÞAFAKA LÝSESÝ: Gelecek tasarýmý
Öðrenme Odaklý
Modeller
Geliþtiriyoruz
OKUL ÖNCESÝ
FEYZÝYE MEKTEPLERÝ VAKFI IÞIK OKULLARI: Vizyon, misyon stratejiler ve yeni yapýlanma tasarýmý
NATUK BÝRKAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU (ÝTÜ): Ýlköðretim öðrencileriyle birlikte arzulanan eðitim tasarýmý
ROBERT COLLEGE: Kurumsal DNA’nýn deþifre edilmesi. Geliþim alanlarýnýn tespit edilmesi
TÜRK EÐÝTÝM DERNEÐÝ (TED) ÝSTANBUL: Yeni eðitimcilik vizyonu tasarýmý
ANNE ÇOCUK EÐÝTÝM VAKFI: Vakfýn uluslararasýlaþma stratejilerinin tasarýmý.
ARAMA Danýþmanlýk ile AÇEV'in
Uluslararasý çalýþmalar stratejisini
oluþturmaya çalýþýrken bir araya
geldik. Bize verdikleri destekte
konumlandýrma, kurgulama ve
strateji konusunda çok yaratýcý bir
çerçeve oluþturdular ve tüm AÇEV
ekibini dahil ederek bize basarýlý bir
þekilde ayna tuttular".
18
Ayla Göksel
AÇEV Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý
TÜRK EÐÝTÝM VAKFI ÝNANÇ TÜRKEÞ ÖZEL LÝSESÝ: Özel yetenekli gençler için eðitim tasarýmý
TEV’in çok önemli bir yatýrýmý olan
üstün zekalýlar lise eðitimi için
kurulan TEVÝTÖL’ün modelini
Arama Konferansý ile sýnadýk,
deðerlendirdik ve modele ait
iyileþtirmeleri ortaya çýkardýk. 11-12
Ekim 2008 tarihinde yapýlan Arama
Konferansý’na takip eden senelerde
de gördük ki Arama Konferansý ile
sýnadýðýmýz modelimizin uluslararasý
kurumlar, TBMM Eðitim Komisyonu
ve MEB tarafýndan da doðrulandýðýný
19
gözlemleyerek bu model ile ilgili çok
olumlu geri beslemeler aldýk.
Adnan Ýðnebekçili
TEV Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
TEVÝTÖL Kurucu Temsilcisi
ÝDARÝ TASARIM ve
ANA KURUM PLANLAMA
ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ: Çapa ve Cerrahpaþa hastanelerinin ortak yönetim tasarýmý
25-27 Eylül 2009 tarihleri arasýnda,
Ýstanbul’da, 18’i Ýstanbul Üniversitesi
10’u diðer Üniversitelerin saðlýk
yöneticilerinden oluþan toplam 28
katýlýmcý ile "Ýstanbul Üniversitesi
Hastaneleri” konulu Arama
K o n f e r a n s ý d ü z e n l e n m i þ t i r.
ÝÞBÝRLÝÐÝ GELÝÞTÝRME
TOBB: Türkiye’de vakýf üniversitelerinin geleceði: TOBB Türkiye Yüksek Öðrenim Meclisi ile vakýf
üniversiteleri geleceðinin yüksek öðrenim sistemi içindeki yerinin tasarýmý
1-3 Haziran 2012 tarihlerinde
Bolu’da düzenlenen Vakýf
Üniversitelerinin Geleceði Arama
Konferansý’ný iyi ve güzel
yönettiniz. Katýlýmcýlarýn
sorunlarýna çözüm önerileri ile
ýþýk tuttunuz. Toplantýlarýn canlý
ve güzel geçmesini saðladýnýz.
Sektörün sorunlarýnýn tespiti ve
çözümleri için yaptýðýnýz
katkýlardan dolayý þahsýnýza ve
Arama danýþmanlarýna teþekkür
eder, baþarýlarýnýzýn devamýný
dilerim.
Bekir Okan
Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Baþkaný,
TOBB Yükseköðrenim Meclisi Baþkaný
TRT OKUL: TRT ile Anadolu Üniversitesi Arasýnda ortak eðitim televizyonunun tasarýmý
Arama Konferansý, bu konuda iddia
sahibi olarak bilinenlerle, Ýstanbul
Üniversitesi Hastaneleri’nin
geleceðinin tasarým ve uygulama
sürecine yönelik “ortak akýl”
oluþturulabilmesi için, ARAMA
Katýlýmlý Yöntem Danýþmanlýk'tan
hizmet
satýn
alýnarak
gerçekleþtirilmiþtir.
25 Eylül 2009 tarihinde baþlayan ve
2 gün süren çalýþma’da;
1.Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetleri tarafýndan
planlanarak uygulanan “Saðlýkta
Dönüþüm Programý” kapsamýnda,
saðlýk hizmetleri alanýndaki
deðiþim gündemine odaklanýlmýþ,
2.Sonra saðlýk hizmetlerinin Türkiye
ve dünyada gittiði nokta ile
yapýlanmasý konusundaki ulusal
ve uluslararasý örneklerin
irdelendiði ayrý ayrý çalýþma
gruplarý ile fikirler üretilmiþ,
3.ÝÜ Hastaneleri'nde bu baðlamda
hangi modeller uygulanarak
“deðiþim yönetimi”nin gerçekleþtirilebileceðine yönelik tartýþýlan
görüþler ortaya konulmuþtur.
Ýstanbul Üniversitesi Hastaneleri'nin
geleceðini tasarlamak, vizyonunu
oluþturmak, stratejileri ve bunun
için gerekli eylem planlarýný
belirlemek üzere yapýlan Arama
Konferansý sonrasý oluþturulan Sonuç
Raporu, katýlýmcýlarýn tekrar
görüþlerine sunulmuþ, tüm bu
sürecin sonunda, 23 aydýr sadece
Ýܒde uygulanan “Hastane Yönetim
Modelinin” yasal dayanaðý olan, 3
Temmuz 2010 tarih ve 6130 sayýlý
Resmi Gazete’de yayýmlanan
"Ýstanbul Üniversitesi Hastaneleri
Yönetmeliði” ortaya çýkmýþtýr.
Yrd Doç Dr Haluk Özsarý
ÝÜ Hastaneler Genel Direktörü
ÝÜ Rektör Danýþmaný
SABANCI VAKFI: Vakfýn proje uygulamadan, proje fonlayan yapýya dönüþümünün tasarýmý
VEHBÝ KOÇ VAKFI: Vakfýn gelecek senaryolarýnýn oluþturulmasý ve odaklanma stratejilerinin tasarýmý
20