Gıda Mühendisliği Terimleri Rehberi

Transkript

Gıda Mühendisliği Terimleri Rehberi
ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Bu sözlük Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından
yaklaşık 2 yıl süren bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır.
Hazırlanmasında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünde
verilen temel dersler göz önünde bulundurulmuştur. Sözlüğün
oluşturulmasındaki
temel
amaç
İngilizce
terimlerin
Türkçe’deki karşılıklarını en doğru biçimde tüm Gıda
Mühendislerine ve Gıda Mühendisliği öğrencilerine
aktarmaktır.
Ekli sözlük her türlü öneri/eleştiri/ekleme vb. görüşlere açık
olup önerilerinizi [email protected] adresine yapabilirsiniz.
İlgili rehberin gelen görüşler doğrultusunda belirli aralıklarla
güncellenerek ve kapsamını genişleterek amaçlanan hedefe
ulaşması dileklerimizle......
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
TERİMLERİ REHBERİ
ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
15.04.2005
İNGİLİZCE – TÜRKÇE
TÜRKÇE – İNGİLİZCE
ANKARA 2005
1
2
A
İNGİLİZCE - TÜRKÇE
3
Abrasive
Abrasif, Aşındırıcı
Absolute Pressure
Mutlak Basınç
Absorption
Soğurma
Absorptivity
Soğurma Katsayısı
Acceleration
İvme
Acceptance Sampling Plan
Örnekleme Planı
Accumulation
Birikim
Accuracy
Doğruluk,Kesinlik
Acetic Acid
Asetik Asit
Acidity Regulators
Asitliği Düzenleyiciler
Acoustic Drying
Yankılanımlı Kurutma
Action Times
Hareket, Eylem Zamanları
Activation Energy
Etkinlik Enerjisi
Actuator
Başlatıcı, Çalıştırıcı, İşletici
Adaptive Control
Uyabilen Denetim
Adiabatic
Adyabatik, Isı Geçirmez
Adiabatic Saturation
Isı Geçirimsiz Doyma, Değişmeyen Isıda Doyma
Adiabatic Saturation Temperature
Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı
Adiabatic-Saturation Curve
Isı Geçirimsiz Doyma Eğrisi
Adsorbent
Yüzeyine Tutan
Adsorption Isotherm
Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi
Agar Diffusion Method
Katı Diffüzyon Yöntemi
Agar Medium
Katı Besiyeri
Agar Slant
Yatık Agar
Aging
Olgunlaştırma
Agitation
Çalkalama
Agitator
Çalkalayıcı
Air Leak
Hava Sızıntısı
Air Supply
Hava Besleme
4
Airborne
Hava Kökenli
Bactericide
Bakteri Öldürücü
Airflow Arrangements, Spray Dryers
Püskürtmeli Kurutucularda Hava Besleme Düzenleri
Bacteriophage
Bakteriyofaj
Air-Lift Dryers
Havayla Kaldırmalı Kurutucular
Bacteriosin
Bakteriyosin
Alcoholic Beverages
Alkollü İçecekler
Bacteriostat
Bakterinin Gelişimini Önleyici
Algae
Alg
Bacteriostatic
Bakteriostatik
Algebra
Cebir
Bacterium (singular)
Bakteri
Amorphous
Şekilsiz
Baffle-Nozzle System
Yönlendirici, Saptırıcı Kanatçık-Meme Ağzı Sistemi
Amplitude Ratio
Genlik Oranı
Bagasse
Küspe, Posa
Analogous Quantities
Benzeşen Ölçüler
Baker’s Yeast
Ekmek Mayası
Analysis Of Variance
Değişim İncelemesi
Bakery Products
Unlu Ürünler
Anchor
Çıpa
Band-Dryers
Bantlı Kurutucular
Anhydrous
Susuz
Basis
Temel
Anticaking
Topaklanmayı Engelleyen
Batch
Kesikli, Kazan
Antifoam
Köpük Giderici
Batch Drying
Kesikli Kurutma
Antioxidant
Oksitlenme Önleyici
Batch Process
Kesikli İşlem
Arithmetic Mean
Aritmetik Ortalama
Batch Reactor
Kesikli Reaktör
Arithmetic Mean Diameter
Aritmetik Ortalama Çapı
Beam Length
Işın Boyu
Aroma
Koku
Belt Dryers
Kayışlı Kurutucular
Assumption
Varsayım
Binary
İkili
Atomizers: Rotating Disks,Spray Nozzles
Atomizerler: Dönen Diskler, Püskürtme Memeleri
Binding Site
Bağlanma Yeri
Attenuation Ratio
Azalma Oranı
Bingham Plastic
Bingam Plastik
Attribute Analysis
Nitelik Değerlendirme
Binomial Distribution
Autoclave
Otoklav
İki Terimli Dağılım, Binom Dağılımı Yalnızca İki Olay
Meydana Gelebildiğinde
Automatic Reset
Otomatik Sıfırlama
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG)
Averaging Control
Ortalayıcı Denetim
Biodegradation
Biyolojik Yıkım
Axial
Eksenel
Biomass
Biyokütle
Azeotrop
Eş Kaynar, Azeotrop
Bioprocess
Biyoişlem
Bioreaction
Biyotepkime
Biosynthesis
Biyosentez
Biotransformation
Biyolojik Dönüşüm
Black Body
Kara Cisim (Kara Madde)
B
Bacteria (plural)
Bakteriler
Blanching
Haşlama
Bactericidal
Bakteri Öldüren
Bleaching
Ağartma
5
6
Block Diagram
Akım Şeması
Capacity
Sığa
Blurred Vision
Bulanık Görme
Capillary
Kılcal
Bode Diagram
Boda Çizim
Capillary Condensation
Kılcal Yoğunlaşma
Bode Stability Criterion
Boda Kararlılık Ölçütü
Capillary Flow
Kılcal Akış
Boil
Çıban
Capillary Potential
Kılcal Çekicilik
Boiling / Bubble Point
Kaynama Noktası
Capillary Relaxation
Kılcal Gevşeme
Bone Dry Gas
Kupkuru Gaz
Capillary-Porous Materials
Kılcal Gözenekli Maddeler
Bone-Dry Air
Kupkuru Hava
Capsid
Kapsid
Bone-Dry Solid
Kupkuru Katı
Capsul
Kapsül
Bound Moisture
Bağlı Nem
Caramelization
Karamelizasyon
Boundary Condition
Sınır Koşulu
Carcass
Karkas
Bound-Water
Bağlı Su
Cascade Control
Şelale Denetimi
Bran
Kepek
Casing
Kılıf
Brewery
Biracılık
Caustic Soda
Kostik Soda
Brewing
Kaynatma
Cell Membrane
Hücre Zarı
Bright Field Microscope
Basit Işık Mikroskobu
Cell Wall
Hücre Duvarı
Broth Medium
Sıvı Besiyer
Central Composite Design
Merkezi Karma Tasarım
Browning
Kahverengileşme
Central Limit Theorem
Merkezi Sınır Teoremi
Bubble Cap Tray
Şapkalı Tepsi
Central Points
Merkez Noktaları
Bubble Point
Kaynama Noktası
Centrifugal Pump
Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa)
Budding
Tomurcuklanma
Cereal
Tahıl
Bulk Culture
Ana Kültür
Chain Reaction
Zincirleme Tepkime
Butter
Tereyağı
Characteristic Drying Curve
Tipik Kuruma Eğrisi
Buttermilk
Yayıkaltı
Characteristic Equation
Özgün Denklem, Tipik Denklem
By-product (side product)
Yan Ürün
Characteristic Moisture Content
Tipik Nem İçeriği
Chealating agent
Çelat, Kıstırıcı Madde, Metal tutuklayıcı
Cheese
Peynir
Chemical Dehydration
Kimyasal Su Giderme
Chemical Oxygen Demand (COD)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
C
Calorific Value
Isıl Değer
Chemical Potential
Kimyasal Çekicilik
Capacitance (Electrical)
Sığa (Elektriksel)
Chemostat
Kemostat
Capacitance Analogies
Sığa Benzerlik İlişkileri
Chewiness
Çiğnenebilirlik
Capacitance-Only System
Salt Sığalı Düzge
Chi-Square Distribution
Ki-Kare Dağılımı
7
8
Chopping
(Et) Parçalara Ayırma, Doğrama
Compressor
Kompresör, Sıkıştırıcı
Cider
Elma Şarabı
Computer Control
Bilgisayar Denetimi
Cilia
Sil (kamçı)
Concentrated
Derişik
Clamped Signals
Sıkıştırılmış Uyarı
Concentration
Derişim
Clarification
Berraklaştırma
Concentric
Eşmerkezli, Eşözekli
Class
Sınıf
Conching
Konçlama
Cleaning In Place(CIP)
Yerinde Temizlik
Condensate
Yoğuşma Sıvısı
Cleaning Out Of Place (COP)
Yerinden Sökülerek Temizlik
Condensation
Yoğuş(tur)ma, Yoğunlaşma
Closed Loop
Kapalı Döngü
Condenser
Yoğuşturucu
Clustered Random Sampling
Kümeden Gelişigüzel Örnekleme
Conduction
İletim
Coagulation
Pıhtılaşma
Confection
Şekerleme
Coalescence
Birleşme, bütünleşme
Confidence Limits
Güven Sınırları
Cocci
Kok
Conjugation
Konjugasyon
Cocurrent
Eşyönlü Akım
Constant-Rate Period
Değişmeyen Hız Dönemi
Co-Current Drying
Eşönlü Kurutma
Consumption
Tüketim
Cocurrent Flow
Eşyönlü Akım
Contact Angle
Değme Açısı
Codon
Kodon
Contact Dryers
Temaslı Kurutucular
Cofactor
Kofaktör
Contaminated Food
Kirlenmiş Gıda
Coffee Beans
Kahve Çekirdeği
Contamination
Kirlenme, Bulaşma
Collagen
Kolajen
Continuous
Sürekli, Kesiksiz
Collapse
Bayılma, Çökme
Continuous Control Action
Sürekli Denetim Eylemi
Collision
Çarpışma
Continuous Drying
Sürekli Kurutma
Colloidal Properties
Koloidal Özellikler
Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı
Colony
Koloni
Continuous Flow Stirred Tank
Reactor(CSTR)
Competive Inhibition
Yarişmali Inhibisyon
Contraction
Kasılma
Complex Control Systems
Karmaşık Denetim Düzgeleri
Control
Denetim
Complex Process Analysis
Karmaşık Süreç Çözümlemesi
Control Charts
Denetim Çizgesi
Compliance
Uyma
Control Points
Denetim Noktaları
Component
Bileşen
Control Valve
Denetim Subabı, Kapakçığı
Component Balance
Bileşen Denkliği
Control Volume
Denetlenen Oylum
Compressibility Factor
Sıkıştırılabilirlik Etmeni
Controllability
DenetlenebilirlikYönetilebilirlik
Compressible
Sıkıştırılabilir
Controller
Denetçi, Denetmen
Compressive Stress
Sıkıştırma Gerilimi
Controller Settings
Denetim Ayarları
9
10
Convection
Isı Taşınımı
Convective Dryer
Taşınımlı Kurutucu
Convective Heat Transfer Coefficient
Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı
Convective-Radiative Drying
Taşınımlı-Işınımlı Kurutma
Conversion
Dönüşüm
Damp
Sönümleme
Conversion Factor
Çevirme Katsayısı, Dönüştürme çarpanı
Damped Frequency
Sönümlü Sıklık
Corn Steep Liquor
Mısır Maserasyon Sıvısı
Damping
Sönümleme, Zayıflatma, Bastırma
Correlation
Bağıntı, İlinti
Dark-field Microscope
Karanlık Saha Mikroskobu
Cortex
Korteks
Data Set
Veri Kümesi
Cossette
Pancar Dilimi
Datum Temperature
Taban Sıcaklık
Cost
Maliyet, Bedel
Deactivation
Etkizleştirme
Counter stain
Karşıt Boya
Dead Phase
Ölüm Fazı, Ölüm Evresi
Countercurrent
Zıt (Karşı) Akım
Dead Time
Ölü Süre
Countercurrent Drying
Zıt Yönlü Kurutma
Dead-Zone
Ölü Bölge
Countercurrent Flow
Karşıt Akım
Decay Ratio
Azalma, Zayıflama Oranı
Covariance
Kovaryans, Birlikte Değişim
Decimal Reduction Time
Ondalıksal İndirgeme Süresi
Creep
Sürünme
Deformation
Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme
Critical Control Points
Kritik Kontrol Noktaları, Tipik Denetim, Kesin Denetim
Degree Of Completion
Tamamlanma Derecesi
Critical Damping
Katı Sönümleme
Degree Of Superheat
Kızgınlık Derecesi
Critical Frequency
Etkin Sıklık
Degree Of Freedom
Serbestlik Derecesi, Özgürlük Derecesi
Critical Moisture Content
Değişim Nem İçeriği
Dehumidification
Nemalma
Critical Point
Değişim Noktası
Dehydration
Su Giderme
Critical Thickness Of Insulation
Yalıtkanın Kritik Yarıçapı, Yalıtkanın Etkinlik Kalınlığı
Delay Time
Erteleme, Gecikme Süresi
Critical-Oscillation Period
Salınım Dönemi
Denaturation
Doğalsızlama
Cross Current
Çapraz Akım
Density
Yoğunluk
Crust
Ekmek kabuğu, Ekmek Kıtırı
Dependent Variable
Bağımlı Değişken
Crustacean
Kabuklu Deniz Hayvanı
Derivative
Türev
Crystallization
Kristalizasyon, Kristallendirme
Derivative Control Action
Türevsel Denetim Eylemi
Crystallizer
Kristallendirici
Descriptive Statistics
Betimsel İstatistik
Cultivation
Büyütme Işlemi
Design Of Experiments
Deneylerin Tasarımı
Curd
Pıhtı
Desorption
Yüzden Salma
Curing
Kürleme, Tuzlamak, Tütsülemek
Desorption Isotherm
Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi
Cyclone
Siklon
Deterioration
Bozulma,kötüleşme
D
11
12
Deviation
Sapma
Dressing
Sos, Süsleme, Kaplama
Dew Point
Çiylenme Noktası
Driving Force
Dialysis
Yarıgeçirimsel Arıtım
İtici Kuvvet,Yürütücü Kuvvet, İtici Güç, Sürükleyici
Kuvvet
Dielectric Constant
Dielektrik Değişmezi
Droplet
Damla
Dielectric Dryer
Dielektrikli Kurutucu
Drum Dryer
Tambur Kurutucu
Dielectric Heating
Dielektrikli Isıtma
Dry Bulb Temperature
Kuru Termometre Sıcaklığı
Dielectric Loss
Dielektrik Kaybı
Drying
Kurutma
Differential Element
Türevsel Boyut
Drying Behaviour
Kuruma Tavrı
Differential Heat Of Wetting
Islanma Isısı
Drying Chamber
Kurutma Bölmesi
Differential Manometer
Basınç Farkı Ölçer
Drying Cost
Kurutma Bedeli, Kurutma Gideri
Differential Staining
Ayrıntılı Boyama
Drying Curve
Kuruma Eğrisi
Diffuse Reflection
Yayıngan Yansıma
Drying Data
Kuruma Verileri
Diffuse Transmission
Yayıngan Geçirim
Drying Rate
Kuruma Hızı
Diffusion
Yayınma, Yayınım
Drying Stress
Kuruma Gerilimi
Diffusion Coefficient, Diffusivity
Yayınma Katsayısı
Duncan's Multiple Test
Duncan Çoklu Aralık Testi
Diffusivity
Yayınganlık
Dust Collection
Toz Tutma
Dilatant
Genleşici
Dynamic Error
Dinamik, Devingen Hata, Devinim Yanılgısı
Dilute
Seyreltik
Dilution Rate
Seyreltme Hızı
Dimension
Boyut
Dipolar Rotation
Çift Kutupsal Dönüş
Direct Digital Control
Doğrudan Sayısal Denetim
Effective Time Constants
Etkili Süre Değişmezleri
Direct Heating
Doğrudan Isıtma
Effectiveness
Etkinlik
Discoloration
Rengini Yitirmek
Effectiveness Factor
Etkinlik Çarpanı
Discontinuous Control Action
Devamsız, Kesikli Denetim Eylemi
Effervescence
Kabarma, Köpürme
Disperse
Yayılmış, Dağılmış
Efficiency
Verimlilik
Distance-Velocity Delay
Yol-hız Gecikmesi
Effluent
Dışakan
Distillate
Damıtık
Effusion
Delikten Yayınma
Distillation
Damıtma
Effusion Resistance Coefficient
Delikten Yayınma Direnç Katsayısı
Distributed Parameters
Dağıtılmış Koşullu Değişkenler
Elastic Limit
Esneme Sınırı
Dizziness
Baş Dönmesi
Elasticity
Esneklik
Dormant
Uykuda
Elastic-Plastic Stretching
Esneme-Plastik Germe
Drag Force
Sürükleme Kuvveti
Electrical Conductivity
Elektriksel İletkenlik
E
13
14
Electrical Resistivity
Elektriksel Yalıtkanlık
Evaporator
Buharlaştırıcı
Electron Microscope
Elektron Mikroskobu
Evisceration
İç Organların Çıkarılması (Tavuk)
Electronic Controller
Elektronik Denetleyici
Excess Reactant
Fazla Tepken, Artan Tepken
Electronic Noise
Elektronik Titreşim, Elektronik Salgı
Exothermic Reaction
Isı Veren Tepkime
Emission Band
Yayım Bantı
Exotoxin
Ekzotoksin
Emissive Power
Yayım Gücü
Expert Panel
Uzman Paneli
Emissivity
Yayımlılık
Explant
Yapay Ortamda Yaşatılan Doku
Emulsifier
Emulgatör, Sıvı Asıltı Yapıcı
Exponential Growth
Üstsel Büyüme
Emulsion
Emülsiyon, Sıvı Asıltı
Extract
Özüt
End Effect
Uç Etki
Extraction
Özütleme
Endotoxin
Endotoksin
Extrinsic Parameters
Dış Etkenler
Energy Balance
Enerji Dengesi, Enerji Denkliği
Extrusion
Ekstrüzyon, Çektirme, Çekme
Energy Regulator
Enerji Düzenleyici
Enriched Medium
Zenginleştirilmiş Besiyeri
Enteric Pathogens
Enterik Patojen
Enterotoxin
Enterotoksin
Enthalpy
Entalpi
Factorial Points
Faktoriyel Noktalar
Entropy
Entropi
Facultative
Fakültatif, Yetenekli, Dayanabilir
Equation Of Continuity
Süreklilik Denklemi
Falling-Rate Period
Azalan Hız Dönemi
Equilibrium
Denge
Fan
Üfleç
Equilibrium Line (Curve)
Denge Doğrusu (Eğrisi)
Fat
Katı Yağ
Equilibrium Moisture
Denge Nemi
Fatty Acid
Yağ Asidi
Equilibrium Temperature
Denge Sıcaklığı
Fecal Contamination
Dışkıdan Kirlenme
Equilibrium-Moisture Content
Dengedeki Nem İçeriği
Feces
Dışkı
Equimolar
Eşmolar
Fed-batch Operation
Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli)
Equivalent Diameter
Eşdeğer Çap
Fed-batch Process
Beslemeli Kesikli Süreç
Eradicate
Yok Etmek, Kökünü Kurutmak
Feed
Besleme
Error
Yanlış
Feed Flow Rate
Besleme Akış Hızı
Error Function
Yanılgı İşlemcisi
Feedback
Geri Besleme
Error-Integral
Yanılgı-Tümleştirme
Feedforward
İleri Besleme, Ön Besleme
Eukaryote
Ökaryot
Feeding Arrangement
Besleme Düzeni
Evaporation
Buharlaştırma, Evaporasyon
Fermentation
Fermentasyon, Kükreme
Evaporative Surface
Buharlaşan Yüzey
Fermented Sausage
Sucuk
F
15
16
Fermentor
Fermentör
Free Contraction
Fever
Ateş
Free Convection
Özgün Taşınım, Zorlanmamış Taşınım
Field Tuning
Alan Ayarlama
Free Moisture
Özgün Nem
Filtration
Süzme
Free Radical
Özgün Kök
Fin
Kanatçık
Free Surface Flows
Açık Yüzey Akışı
Finite Difference Method
Sonlu Farklar Yöntemi
Freeze Drier
Donduruculu Kurutucu
Firmness
Sertlik, Sıkılık
Freeze Drying
Dondurarak Kurutma
First Order System
Birinci Derece Düzge
Frequency
Frekans,Sıklık
First-Order Stage
Birinci Dereceden Aşama
Frequency Response
Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi
Fixation
Yerine bağlama
Friction Loss
Sürtünme Kaybı
Flagella (plural)
Flagella
Fugacity
Etkin Basınç, Fugasite
Flagellum (singular)
Flagellum
Fumigation
Buharla Dezenfekte Etmek, Tütsülemek
Flash Distillation
Ani Damıtma
Fungi
Fungus
Flash Temperature
Parlama Sıcaklığı
Fungus
Küf Mantarı, Mantar,Küf
Flavor
Tat, lezzet
Fleurescens Mic.
Fluoressant Mikroskobu
Floating Control Action
Yüzer Etkili Denetim
Fluctuation
Dalgalanma
Flue Gas (Exhaust Gas)
Yanma Gazı
Gain
Yükselme, Kazanç
Fluid
Akışkan
Gastroenteritidis
Mide Ve Bağırsak İtihabı
Fluid-Bed Dryer
Akışkan Yataklı Kurutucu
Gate
Kapı
Fluidized Bed
Akışkan Yatak
Gauge Pressure
Gösterge Basıncı
Flux
Akı
Gel
Jel
Foam
Köpük
Gel Electrophoresis
Jel Elektroforezi
Food and Drug Administration (FDA)
Gıda ve İlaç Yönetim (GİY)
Gelatinization
Jelatinizasyon
Foodborne llness
Gıda Kökenli Hastalık
Gelling
Jelleşme
Forced Convection
Zorlanmış Taşınma
Gene
Gen
Fortification
Zenginleştirme, Güçlendirme
Gene Expression
Gen İfadesi
Fortified Wine
Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap
Gene Regulation
Gen Düzenlemesi
Fouling Factor
Birikinti Etmeni, Kirlilik Etmeni
Generation
Üretim, Kuşak
Fraction
Kesim, Ayrım, Kesir
Generation Time
Üretim Süresi
Fractional Factorial Design
Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı
Genome
Genom
Fracturability
Kırılganlık, Kırılabilirlik
Genus
Cins
Özgün Büzülme
G
17
18
Germ
Embriyo (Buğday), Rüşeym
Heat Resistance
Isıl Direnç
Germination
Çimlenme, Filizlenme
Heat Resistant Bacteria
Isıl Dirençli Bakteri
Glazing
Üst Kaplama (Balık), Sırlama
Heat Sensitive Bacteria
Isıl Duyarlı Bakteri
Gloss
Parlaklık
Heat Transfer
Isı Aktarımı
Gram Staining
Gram Boyama
Heat-Transfer Coefficient
Isı Aktarım Katsayısı
Gravity
Yerçekimi (Kütleçekimi)
Heat-Transfer Flux
Isı Aktarım Akısı
Grey Body
Gri Cisim
Hedonic Scale
Hedonik Ölçek
Growth of m/o
Mikrobiyal Gelişme
Heterofermentative
Heterofermentatif
Growth Phases
Büyüme Evreleri
Higher Heating Value
Üst Isıl Değer
Gum
Zamk, Tutkal, Yapıştırıcı
Hold-Back
Geri Tutma
Gum Arabic
Arap Zamkı
Hold-Up
Tutma
Homofermentative
Homofermentatif
Homogenization
Tektürleştirme
Hops
Şerbetçiotu
Horticulture
Bahçecilik
Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları
(TDEDN)
Hulling
Kabuğunu Çıkarmak
Humid Enthalpy
Nemli Entalpi
Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim Noktaları
İlkeleri
Humid Heat
Nemli Isı
Humidification
Nemlendirme
Half Life
Yarılanma Süresi
Humidity
Nemlilik
Halophiles
Halofilik
Humidity Measurement, Hygrometry
Nemlilik Ölçümü
Hanging-drop Technique
Asılı Damla Yöntemi
Humidity Potential
Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü)
Hardness
Sertlik
Hunter Lab Color System
Hunter Lab Renk Düzgesi
Harvest
Hasat
Hydrogenation
Hidrojenleme
Hazardous m/o
Tehlikeli mikroorganizma
Hydrometer
Hidrometre
Heat Capacity
Isı Sığası
Hydrophilic
Su seven
Heat Exchanger
Isı Değiştirici
Hydrophobic
Su sevmeyen
Heat Flow
Isı Akışı
Hygrometry
Nemlilik Ölçümü
Heat Flux
Isı Akısı
Hygroscopic
Nem Çeken
Heat Generation
Isı Üretimi
Hygroscopic-Moisture Content
Nem Çeken-Yaş İçeriği
Heat Of Combustion, Calorific Value
Yanma Isısı, Isıl Değer
Hygroscopic-Saturation Temperature
Neme Doyum Sıcaklığı
Heat Of Vaporization
Buharlaşma Isısı
Hypertonic
Hipertonik
Heat Of Wetting
Islanma Isısı
Hypothesis Testing
Hipotez Denemesi, Sınaması
H
HACCP
HACCP Principles
19
20
Hypotonic Solution
Hipotonik Çözelti
Integral
Bileşik, Birleştirilmiş, Tümleşik
Hysteresis
Histerezis
Integral Bellows
Birleştirici Körükler
Integral Control Action
Tümleşik Denetim Eylemi
Integral Heat Of Wetting
Tümleşik Islanma Isısı
Integrating System
Toplayıcı Düzge
Interaction
Etkileşim
I
Immobilization
Tutuklama, Eylemsizleştirme
Interface
Arayüzey
Impeller
Çark
Interfacial Tension
Arayüzey Gerilimi
Implementation
Gerçekleştirme, Uygulama, Yerine getirme
Intermediate Culture
Ara Kültür
Incident Radiation
Anlık Işıma
Intermediates
Ara Ürünler
Incomplete Block Design
Tamamlanmamış Blok Tasarımı
Intoxication
İntoksikasyon
Incompressible
Sıkıştırılamayan
Intrinsic Parameters
İç Etkiler
Incubation
İnkübasyon
Irreversible
Tersinmez
Incubator
Inkübatör(Etüv)
Isobaric Expansion
Eşbasınçta Genleşme
Independent Variables
Bağımsız Değişken
Isotherm
Eşsıcaklık
Indicator
Belirteç
Isothermal Compression
Eşsıcaklıkta Sıkıştırma
Indirect Heating
Dolaylı Isıtma
Isotonic Solution
Izotonik Çözelti
Inert
Eylemsiz, Asal
Infected Person
Hastalanmiş Kişi
Infection
Enfeksiyon, Bulaşma, Geçme, İstila
Infrared
Kızıl Ötesi
Infra-Red Heating
Kızılötesi Isıtma
Jaundice
Sarılık
Inhibition
Önleme
Kefir
Kefir
Inhibitor
Önleyici, Engel
Kilning
Kurutma (Malt)
Initial Condition
İlk Koşul, Başlangıç Koşulu
Kumiss
Kımız
Injured Cell
Zarar Görmüş, Yaralanmış Hücre
Kurtosis
Basıklık; Bir Dağılım İçindeki Pik Seviyesi
Inoculation
Aşılama,Ekim
Inoculum
Aşı
Input
Giren, Girdi
Insecticide
Böcek Zehiri
Instability
Kararsızlık
Lactic Acid
Laktik Asit
Insulation
Yalıtım
Lag
Geri Kalma, Gecikme, Sürünceme
Insulator
Yalıtkan
Lag Phase
Geri Kalma Evresi
J-K
L
21
22
Laminar Flow
Katmanlı Akış
Maltodextrin
Maltodekstrin
Laplace Transformation
Laplace Dönüşümü
Mashing
Mayşeleme
Lard
Hayvansal Yağ, Domuz Yağı
Mass Balance
Kütle Dengesi,Kütle Denkliği
Latent Heat
Gizli Isı
Mass Flux
Kütle Akısı
Leaching
Katıdan Özütleme
Mass Fraction
Kütle Kesiri
Leaven
Kabarma (Hamur)
Mass Mean Diameter
Kütle Ortalama Çapı
Legume
Kuru Baklagiller
Mass-Transfer Coefficient
Kütle Aktarım Katsayısı
Lever Arm Rule
Kaldıraç Kuralı
Mass-Transfer Flux
Kütle Aktarım Akısı
Limiting Reactant
Sınırlayıcı Tepken
Maturity
Olgunluk
Linear Regression
Doğrusal Uyumlama
Mean Heat Capacity
Ortalama Isı Sığası
Linearization
Doğrusallaştırma
Measuring Lag
Ölçme Gecikmesi
Linear-Shear Coefficient
Doğrusal Kayma Katsayısı
Median
Medyan, Ortanca
Linear-Shrinkage Coefficient
Doğrusal Büzülme Katsayısı
Membrane
Zar
Lipid
Yağ
Mesophilic
Mezofilik
Liquid Culture
Sıvı Kültür
Microcapillary
Mikrokılcal
Liquid-Extraction
Sıvıdan Özütleme
Microwave Dielectric Constant
Mikrodalga Dielektrik Değişmezi
Load Change
Yük Değişimi
Microwave Heating
Mikrodalga Isıtma
Locust Bean Gum
Keçiboynuzu Zamkı
Mill
Değirmen
Log Mean Area
Logaritmik Ortalama Alan
Milling
Öğütmek
Log Mean Temperature Difference
Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı
Minimum Fluidization Velocity
En Düşük Akışkanlaşma Hızı
Loop
Döngü, Çember, Öze
Miscible
Karışabilir
Lower Control Limit
Alt Denetim Sınırı
Miscible (Soluble)
Karışır , Çözünür
Lower Heating Value
Alt Isıl Değer
Mixed Culture
Karışık Kültür
LSD Test
LSD Testi
Mixture Design
Karışım Tasarımı
Lumped Parameter Model
Yuvarlanmış Parametre Modeli, Dışlanmış Değişken
Mode
Mod, Tepe Değeri
Lysogenic Bacteria
Lizogenik Bakteriler
Modified Starch
Değiştirilmiş Nişasta
Modulus
Katsayı
Modulus of Elasticity
Esneklik Katsayısı
Modulus of Rigidity
Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı
Moistness, Degree Of
Yaşlık Derecesi
M
Malo-Lactic Enzyme
Malo-Laktik Enzim
Moisture
Yaş
Malt
Biralık Çimlendirilmiş Arpa
Moisture Balance
Yaş Denkliği, Yaşlılık Tartısı
Malting
Maltlama, Çimlendirme
Moisture Conductivity
Yaş İletkenliği
23
24
Moisture Content
Yaş İçeriği
O
Moisture Isotherm
Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi
Moisture Retention, Moisture Bonding
Yaş Tutma, Yaş Bağlama
Moisture-Solid Equilibrium
Yaş-Katı Dengesi
Objective Methods
Nesnel Yöntemler
Molasses
Melas, Şeker Pekmezi
Odor
Koku
Mold
Küf
Oil
Sıvı Yağ
Mole Fraction
Mol Oranı
Oilseed
Yağlı Tohum
Momentum
Momentum, Kütle İtkisi
Open Loop
Açık Döngü
Momentum Diffusivity
Momentum Yayınımı
Open System
Açık Düzge
Monomolecular Sorption
Tek Moleküllü Yüzey Soğurması
Operating Line
İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi
Most Probable Number
En Muhtemel Sayı
Optimization
En Uygunlaştırma
Mother Culture
Ana Kültür
Order
Derece, Takım
Multimolecular Sorption
Çok Katlı Molekül Tutma
Orifice Meter
Delikli Ölçer
Multiple Comparison Test
Çoklu Karşılaştırma Testi
Orthogonal
Ortogonal, Birbirine Dik
Multiple-Stage
Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı
Oscillation
Salınım
Multistaged Dryers
Çok Aşamalı Kurutucular
Osmophilic Organisms
Ozmofilik Organizmalar
Munsell Color System
Munsell Renk Sistemi
Osmosis
Geçişim, Ozmos
Mycotoxin
Mikotoksin
Output
Çıkan, Çıktı
Overall Heat Transfer Coefficient
Birleşik Isı Aktarım Katsayısı
Overshoot
Hedefi Aşma
Oxidation
Oksidasyon, Yükseltgenme
N
Nausea
Mide Bulantısı
Negative Effector
Olumsuz Etkileyici
Neurotoxin
Nörotoksin
Noncompetitive Inhibition
Yarışmasız Engelleme
P Chart With Constant Lot Size
Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı
Normal Distribution
Normal Dağılım
P Chart With Variable Lot Size
Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı
Normal Stress
Normal/Yüzeye Dik Gerilim
Packed Bed
Dolgulu Yatak
Number Of Transfer Units (NTU)
Aktarım Birimi Sayısı
Packed Column
Dolgulu Kolon
Nyquist Diagram
Nyquist Çizgesi
Packed-bed
Dolgulu Yatak
Packing Arrangement
Paketleme Düzeni
Paddle
Kanatlı
Paired Comparison
İkili Karşılaştırma
P
25
26
Papaya
Papaya
Plug Flow
Tapa Akış
Paper Disk Method
Kağıt Disk Yöntemi
Pneumatic
Hava Basınçlı
Parallel Plate Viscometer
Paralel Plaka Viskometresi
Poisson Distribution
Poisson Dağılımı
Paralysis
Felç
Polar
Ucaylı, Ucaysal, Kutuplu, Kutupsal
Partial Pressure
Kısmi Basınç
Poliomyelitis
Çocuk Felci
Pasta
Makarna
Polymerase Chain Reaction
Polimeraz Zincir Tepkimesi
Pasteurization
Pastörizasyon
Population
Yoğunluk
Path
Yol, Yörünge
Pore
Gözenek
Path Function
Yola Bağımlı Değişim
Porosity
Gözeneklilik
Pathogen
Hastalık Yapıcı
Porous
Gözenekli
Pathogenic Bacteria
Patojenik Bakteri
Porous Materials
Gözenekli Malzemeler
Pathway
İzyolu
Positive Effectors
Olumlu Etkileyiciler
Penetration
Sızma, Nüfuz
Positive-Displacement Pump
Gel-git Pompa
Penetration Depth
Nüfuz Derinliği
Potential
Gizil
Perforated / Sieve Tray
Delikli/Elek Tepsi
Pour Plate Technique
Dökme Plak Yöntemi
Peritrichous
Peritiriş(Çevre Kamçısı)
Power Number
Güç Sayısı
Permeability
Geçirgenlik, Geçirimlilik
Precision
Kesinlik, Duyarlılık
Petri Plates
Petri Kabı
Pre-enrichment
Ön Zenginleştirme
Phage
Faj
Primary Metabolite
Birincil Metabolit
Phase
Faz, Evre
Primary Stain
Birincil Boya
Phase-contrast Microscope
Evre-Zıt Mikroskobu
Probability
Olasılık
Phenomenological Coefficient
Olgusal Katsayı
Probe
Ölçüm Ucu
Phosphate Pathway
Fosfat İzyolu
Probioitic
Probiyotik
Phosphoketolase Pathway
Fosfoketolaz Izyolu
Procaryote
Prokaryot
Photosynthesis
Fotosentez
Process
Süreç
Physical Attributes
Fiziksel Nitelikler
Promoter
İtici
Pickle
Turşu
Propeller
Pervaneli
Pili
Pili
Propionic Acid
Propiyonik Asit
Pitot Tube
Pitot Tüpü
Proportional
Orantılı
Plane Walls In Series
Ardışık Düzlem Duvarlar
Proportional Control Action
Orantılı Denetim Eylemi
Plasmid
Plasmid
Prostration
Bitkinlik
Plasmolysis
Plazmoliz
Protoplast
Protoplast
Plasticity
Yoğrulabilme
Pryruvate
Pirüvat
27
28
Pseudo First Order
Kaydirilmiş Birinci Mertebe
Range
Dağılım Genişliği / Aralığı
Pseudoplastic
Yapay Plastik, Yanıltıcı Plastik
Rank
Dizin
Pseudo-Wet-Bulb Temperature
Yanıltıcı Yaş Termometre Sıcaklığı
Rash
İsilik
Psychrometer
Nemölçer
Rate Constant
Hız Değişmezi
Psychrotrophs
Psikrotrof,Soğuğa Yatkın
Recombination
Rekombinasyon
Psycrophile
Psikrofil, Soğuk Seven
Recovery
Geri Kazanım
Pulp
Küspe
Rectilinear Transmission
Doğrusal Geçirim
Pulse Transfer Function
Vurgulu Aktarım Fonksiyonu
Recycle
Geri Döngü (Dönek), Geri Akıtma
Pure Culture
Saf Kültür
Recycle Ratio
Geri Dönüşüm Oranı
Purge
Atık
Reduced Pressure
İndirgenmiş Basınç
Purification
Saflaştırma
Reflectivity
Yansıtma
Pycnometer
Piknometre
Reflux
Geri Akıtma
Regression Analysis
Uydurma İncelemesi
Relative Humidity
Bağıl Nem, Göreli Nem
Relative Volatility
Göreli Uçuculuk
Rendering
Renderleme
Q
Quality
Nitelik
Replication
Yineleme
Quality Assurance
Nitelik Sağlama
Resilience
Esneklik
Quality Control
Nitelik Denetimi
Resistance Bridge
Direnç Köprüsü
Quality Control Charts
Nitelik Denetim Çizelgesi
Resistivity
Dirençlilik
Quality Control Programme
Nitelik Denetim İzleme Çizelgesi
Resonant
Çınlayan, Yankı Yapan, Salınım Yapan
Quality Evaluation
Nitelik Değerlendirmesi
Respiration
Solunum
Response Surface Design
Tepki Yüzeyi Tasarımı
Response Surface Methodology
Tepki Yüzeyi Metodolojisi
Response Variables
Yanıt Değişkeni
Reversible
Tersinir
R
Racking
Bekletme
Rheology
Reoloji
Radiation
Işınım
Rigor Mortis
Ölüm Sertliği
Radiative Dryer
Işınımlı Kurutma
Rinse
Durulama
Radiative Heat-Transfer Coefficient
Işınım Isı Aktarım Katsayısı
Ripening
Pişme
Raffinate
Arıtık
Roasting
Kızartma, Kavurma
Rancidity
Acılaşma, Acılık
Ropiness
Sünme (Ekmekte)
Random Mutation
Rastlantısal Mutasyon
Rotameter
Rotametre
29
30
Rotary Dryer
Döner Kurutucu
S
Sensory Evaluation
Duyusal Değerlendirme
Sensory Testing
Duyusal Deneme
Separation
Ayırma
Separation Of Variables
Değişkenlerin Ayrımı
Septicaemia
Kana Geçme
Safety
Güvenlik, Güvenlilik
Sequesterant
Ayırıcı
Salt Tolerant Bacteria
Tuza Yatkın Bakteri
Sequestering Agent
Kompleks yapıcı
Sanitation
Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri
Servo-System
Otomatik, Servo Sistem
Sanitizer
Halk Sağlığını Koruyucu
Shape Factor
Biçim Etkeni
Saponification
Sabunlaştırma
Shear Strain
Kayma Gerinimi
Saturated Liquid
Doygun Sıvı
Shelf-life
Raf Ömrü
Saturated Vapor
Doygun Buhar
Shell Momentum Balance
Kabuk Kütle İtkisi Denkliği
Saturation
Doyma
Shewart Quality Control Charts
Shewart Kalite Kontrol Grafiği
Saturation Humidity
Doygunluk Nemi
Shortening
(Genellikle) Hamur Yapımında Kullanılan Katı Yağ
Sauerkraut
Susuz Lahana Turşusu
Shrinkage
Büzülme
Scalding
Tüylerin Kolay Yolunabilmesi İçin Yapılan Ön İşlem
(Tavuk)
Shrinkage Coefficient
Büzülme Katsayısı
Sieving
Eleme
Scarlet Fever
Kızıl
Signal
İşaret, Uyarı
Scouring Compounds
Aşındırıcı Maddeler
Simple Random Sampling
Basit Gelişigüzel Örnekleme
Scraper
Kazıyıcı
Simple Staining
Basit Boyama
Screen
Elek
Single Way Anova
Tek Yollu Anova
Screening Panels
Eleme Panelleri, Seçme Görüşmeleri
Single-Stage
Tek Aşamalı
Second Order System
İkinci Derece Düzgeç
Sinusoidal Forcing
Sinus Eğrisi Şeklinde Uyarı
Secondary Metabolite
İkincil Metabolit
Sinusoidal Response
Sinus Eğrisi Şeklinde Yanıt
Sedimentation
Çöktürme
Site-Directed Mutation
Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon
Selective
Seçici
Skewness
Çarpıklık, Bozulma Miktarının Ölçümü
Selective Agar
Seçici Katı Besiyeri
Slaughtering
Kesim
Selectivity
Seçicilik
Slime Layer
Yapışkan Tabaka
Self Regulation
Kendinden Ayarlama
Smoking
Dumanlama
Semi Batch Reactor
Yarı Kesikli Tepkime Kazanı
Snapping-Bending
Eğilme
Semi-Batch Process
Yarı Kesikli Süreç
Solar Drying
Güneşle Kurutma
Semolina
İrmik
Solid Density
Katı Yoğunluğu
Sensible Heat
Görünür Isı, Duyulan Isı
Solubility
Çözünürlük
31
32
Solvent Dehydration
Çözgenle Su Giderme
Steam Table
Su Buharı Özellik Tablosu
Sore Throat
Boğaz Ağrısı
Steeping
Islatma (Tahıllar)
Sorption Isotherm
Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi
Step Forcing
Basamak Uyarı
Sorting
Sınıflandırma
Step Response
Basamak Yanıtı
Sour Cream
Ekşi Krema
Stiffness
Katılık
Sourdough
Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur
Stock Culture
Stok Kültür
Soy Sauce
Soya Sosu
Strain
Gerinim
Sparkling Wine
Köpüren Şarap
Strain
Suş
Species
Tür
Stratified Random Sampling
Kademeli Gelişigüzel Örnekleme
Specific Evaporative Capacity
Özgül Buharlaşma Sığası
Stray Column
Tepsili Kolon
Specific Gravity
Özgül Ağırlık
Streak Plate Technique
Sürme Yöntemi
Specific Heat
Özgül Isı
Stress
Gerilim
Specific Volume
Özgül Oylum, Özgül Hacim
Stress Relaxation
Gerilim Gevşemesi
Specular Reflection
Dik Açılı Yansıma
Stripping
Sıyırma / Soyma
Splitter
Ayırıcı
Student T Distribution
Student-T Dağılımı
Spoilage
Bozulma (Gıda)
Stuffing
Kılıfa Doldurmak (Sosis), Dolgu
Sponge
Sünger
Stuffing Box
Salmastra Kutusu
Sporeformer
Spor Üreten
Subjective Methods
Subjektif Yöntemler
Spray Drier
Püskürtmeli Kurutucu
Sublimation
Katıdan Buharlaşma
Spread Plate Technique
Yayma Yöntemi
Subsidence Ratio
Alçalma, Azalma Oranı
Springiness
Esneklik
Substrate
Altlık
Stabilizer
Kalıcılık Veren
Suction Potential
Emme Gücü
Stack Gas
Baca Gazı
Superheated Vapor
Kızgın Buhar
Stage
Basamak / Kademe / Aşama
Superheated-Solvent Drying
Kızgın Çözgenle Kurutma
Stagnant
Durgun
Superheated-Steam Drying
Kızgın Buharla Kurutma
Staling
Bayatlama
Super-Position
Üstdüşüm, Çakışık, Örtüşen
Standard Deviation
Standart Sapma
Surface Force
Yüzey Kuvveti
Standard Error
Standart Yanılma
Surface Tension
Yüzey Gerilimi
Standard Sampling Plans
Standart Örnekleme Planları
Surfactant
Kayganlaştırıcı, Yüzey Etkin Madde
Starter Culture
Başlatıcı Kültür
Syrup
Şurup
Stationary
Durağan
Stationary Phase
Durağan Evre
Steady State
Yatışkın (Kararlı) Koşullar, Kararlı Durum,Kararlı Hal
33
34
T
Transcription
Transkripsiyon
Transducer
Enerji Aktarımı Yapan Sistem
Transfer Flux
Aktarım Akısı
Temperature Gradient
Sıcaklık Eğimi
Transfer Function
Aktarım İşlevi
Tempering
Menevişleme
Transformation
Transformasyon
Tenderizing
Yumuşatma, Gevrekleştirme, Tenderizasyon
Transgenic
Transgenik
Tensile Stress
Çekme Gerilimi
Transient
Geçici, Kısa Süreli, Süreksiz
Terminal Velocity
Uç Hız
Transient Response
Süreye Bağımlı Tepki
Texture
Yapı
Transition Region
Geçiş Bölgesi
Texture Profile Analysis
Yapısal Dağılım İncelemesi
Translation
Çeviri
Thawing
Eritme, Çözme
Transmission
Aktarma, Türevsel Vites Dişli Kutusu
Theoretical Amount
Kuramsal Değer
Transpiration
Terleme
Theoretical Stage
Kuramsal Aşama
Tray Dryer
Tepsili Kurutucu
Thermal
Isıl
Triple Point
Üçlü Nokta
Thermal Conductivity
Isı Iletim Katsayısı
True Density
Gerçek Yoğunluk
Thermal Diffusion
Isıl Yayınma
Tukey's Test
Tukey Testi
Thermal Diffusivity
Isıl Yayınma Katsayısı
Tuning
Ayar
Thermal Resistance
Isıl Direnç
Tunnel Drier (Dryer)
Tünel Kurutucu
Thermodynamic Force
Termodinamik Kuvvet, Isıl Devinim Kuvveti
Turbidity
Bulanıklılık
Thermogram
Isıl Değişim
Turbine
Türbin
Thermogravimetric Analysis
Termogravimetrik Analiz
Turbine Agitator
Türbin Çalkalayıcı
Thermophilic
Termofilik,Sıcak Seven,Sıcağa Yatkın
Turbo-Tray Dryer
Turbo Tepsili Kurutucu
Thickener
Koyulaştırıcı
Turbulent Flow
Kargaşalı Akış
Thickening
Koyulaştırma
Turndown Ratio
Devrilme Oranı
Three Way Anova
Üç Yollu Anova
Two Way Anova
İki Yollu Anova
Threshold
Eşik(Başlangıç)
Threshold Values
Eşik(Başlangıç) Değerleri
U
Through-Circulation Drying
Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma
Tie Component
Bağ Bileşeni
Tie Line
Denge Bağı / Bağ Çizgisi
Unbound-Water
Bağlı Olmayan Su
Time Constant
Zaman Sabiti, Süre Değişmezi
Uncompetitive Inhibition
Sınırlı Yarışmalı Engelleme
Tortuosity
Dolambaçlılık
Underdamped
Eksil Sönümlü
Total Mass Balance
Toplam Kütle Denkliği
Undersurface Evaporation
Yüzeyaltı Buharlaşma
35
36
Undulant Fever
Malta Humması
Uniform
Tekdüze
Unit
Birim
W
Unit Operation
Birim İşlem
Wall Drag
Duvar Sürüklenmesi
Unsteady State
Yatışkın Olmayan (Kararsız) Koşul
Wall Effect
Duvar Etkisi
Upper Control Limit
Üst Denetim Sınırı
Warehouse
Ambar, Depo
USDA Sampling Plan
USDA Örnekleme Planı
Water Bath
Su Banyosu
Wave
Dalga
Waveband For Radiation
Işınım Dalgabantı
Weighted Average
Ağırlıklı Ortalama
V
Wet Bulb Temperature
Islak Termometre Sıcaklığı
Vacuum Operation
Vakum İşlemi
Wet Mount Technique
Yaş Preparasyon Yöntemi
Valve
Valf, Subap
Whey
Peynir Altı Suyu
Vapor Carrying Capacity
Buhar Taşıma Sığası
Whey Powder
Peynir Altı Suyu Tozu
Vapor Pressure
Buhar Basıncı
White Body
Beyaz Cisim
Vaporization
Buharlaşma
Winterization
Vinterizasyon
Vapour Pressure
Buhar Basıncı
Wort
Şıra
Variance
Değişim
Vegetative Cell
Vejetatif Hücre
Venturi Meter
Ventüri Ölçer
Viable Cell
Canlı Hücre
Vibrating-Conveyor Dryer
Titreşimli Taşıyıcılı (Konveyör) Kurutucu
Xanthan
Ksantan
Vibrational Viscometer
Titreşimli Viskometre
Yield
Verim
View factor
Görüş katsayısı
Yield Coefficient (Yield Factor)
Verim Katsayısı
Viscosity
Özlülük, Akmazlık
Zero Damped
Sıfır Sönümlü
Void
Boşluk
Void Fraction
Boşluk Oranı
Volatile
Uçucu
Volatility
Uçuculuk
Volumetric Evaporative Capacity
Oylumsal Buharlaşma Sığası
Vomiting
Kusma
X-Y-Z
37
38
A
TÜRKÇE – İNGİLİZCE
39
Abrasif, Aşındırıcı
Abrasive
Acılaşma, Acılık
Rancidity
Açık Döngü
Open Loop
Açık Düzge
Open System
Açık Yüzey Akışı
Free Surface Flows
Adyabatik Doyma Eğrisi
Adiabatic-Saturation Curve
Adyabatik, Isı Geçirmez
Adiabatic
Ağartma
Bleaching
Ağırlıklı Ortalama
Weighted Average
Akı
Flux
Akım Şeması
Block Diagram
Akışkan
Fluid
Akışkan Yatak
Fluidized Bed
Akışkan Yataklı Kurutucu
Fluid-Bed Dryer
Aktarım Akısı
Transfer Flux
Aktarım Birimi Sayısı
Number Of Transfer Units (NTU)
Aktarım İşlevi
Transfer Function
Aktarma, Türevsel Vites Dişli Kutusu
Transmission
Alan Ayarlama
Field Tuning
Alçalma, Azalma Oranı
Subsidence Ratio
Alg
Algae
Alkollü İçecekler
Alcoholic Beverages
Alt Denetim Sınırı
Lower Control Limit
Alt Isıl Değer
Lower Heating Value
Altlık
Substrate
Ambar, Depo
Warehouse
Ana Kültür
Bulk Culture
Ana Kültür
Mother Culture
Ani Damıtma
Flash Distillation
Anlık Işıma
Incident Radiation
40
Ara Kültür
Intermediate Culture
Bağıl Nem, Göreli Nem
Relative Humidity
Ara Ürünler
Intermediates
Bağımlı Değişken
Dependent Variable
Arap Zamkı
Gum Arabic
Bağımsız Değişken
Independent Variables
Arayüzey
Interface
Bağıntı, İlinti
Correlation
Arayüzey Gerilimi
Interfacial Tension
Bağlanma Yeri
Binding Site
Ardışık Düzlem Duvarlar
Plane Walls In Series
Bağlı Nem
Bound Moisture
Arıtık
Raffinate
Bağlı Olmayan Su
Unbound-Water
Aritmetik Ortalama
Arithmetic Mean
Bağlı Su
Bound-Water
Aritmetik Ortalama Çapı
Arithmetic Mean Diameter
Bahçecilik
Horticulture
Asetik Asit
Acetic Acid
Bakteri
Bacterium (singular)
Asılı Damla Yöntemi
Hanging-drop Technique
Bakteri Öldüren
Bactericidal
Asitliği Düzenleyiciler
Acidity Regulators
Bakteri Öldürücü
Bactericide
Aşı
Inoculum
Bakteriler
Bacteria (plural)
Aşılama,Ekim
Inoculation
Bakterinin Gelişimini Önleyici
Bacteriostat
Aşındırıcı Maddeler
Scouring Compounds
Bakteriostatik
Bacteriostatic
Ateş
Fever
Bakteriyofaj
Bacteriophage
Atık
Purge
Bakteriyosin
Bacteriosin
Atomizerler: Dönen Diskler, Püskürtme
Memeleri
Atomizers: Rotating Disks,Spray Nozzles
Bantlı Kurutucular
Band-Dryers
Ayar
Baş Dönmesi
Dizziness
Tuning
Basamak / Kademe / Aşama
Stage
Ayırıcı
Sequesterant
Basamak Uyarı
Step Forcing
Ayırıcı
Splitter
Basamak Yanıtı
Step Response
Ayırma
Separation
Basıklık; Bir Dağılım İçindeki Pik Seviyesi Kurtosis
Ayrıntılı Boyama
Differential Staining
Basınç Farkı Ölçer
Differential Manometer
Azalan Hız Dönemi
Falling-Rate Period
Basit Boyama
Simple Staining
Azalma Oranı
Attenuation Ratio
Basit Gelişigüzel Örnekleme
Simple Random Sampling
Azalma, Zayıflama Oranı
Decay Ratio
Basit Işık Mikroskobu
Bright Field Microscope
B
Başlatıcı Kültür
Starter Culture
Başlatıcı, Çalıştırıcı, İşletici
Actuator
Bayatlama
Staling
Bayılma, Çökme
Collapse
Baca Gazı
Stack Gas
Bekletme
Racking
Bağ Bileşeni
Tie Component
Belirteç
Indicator
41
42
Benzeşen Ölçüler
Analogous Quantities
Biyolojik Yıkım
Biodegradation
Berraklaştırma
Clarification
Biyosentez
Biosynthesis
Besleme
Feed
Biyotepkime
Bioreaction
Besleme Akış Hızı
Feed Flow Rate
Boda Çizim
Bode Diagram
Besleme Düzeni
Feeding Arrangement
Boda Kararlılık Ölçütü
Bode Stability Criterion
Beslemeli Kesikli Süreç
Fed-batch Process
Boğaz Ağrısı
Sore Throat
Betimsel İstatistik
Descriptive Statistics
Boşluk
Void
Beyaz Cisim
White Body
Boşluk Oranı
Void Fraction
Biçim Etkeni
Shape Factor
Boyut
Dimension
Biçimi Bozulmak, Biçimsizleşme
Deformation
Bozulma (Gıda)
Spoilage
Bileşen
Component
Bozulma,kötüleşme
Deterioration
Bileşen Denkliği
Component Balance
Böcek Zehiri
Insecticide
Bileşik, Birleştirilmiş, Tümleşik
Integral
Bölgesel Yönlendirilmiş Mutasyon
Site-Directed Mutation
Bilgisayar Denetimi
Computer Control
Buhar Basıncı
Vapor Pressure
Bingam Plastik
Bingham Plastic
Buhar Basıncı
Vapour Pressure
Biracılık
Brewery
Buhar Taşıma Sığası
Vapor Carrying Capacity
Biralık Çimlendirilmiş Arpa
Malt
Buharla Dezenfekte Etmek, Tütsülemek
Fumigation
Birikim
Accumulation
Buharlaşan Yüzey
Evaporative Surface
Birikinti Etmeni, Kirlilik Etmeni
Fouling Factor
Buharlaşma
Vaporization
Birim
Unit
Buharlaşma Isısı
Heat Of Vaporization
Birim İşlem
Unit Operation
Buharlaştırıcı
Evaporator
Birinci Derece Düzge
First Order System
Buharlaştırma, Evaporasyon
Evaporation
Birinci Dereceden Aşama
First-Order Stage
Bulanık Görme
Blurred Vision
Birincil Boya
Primary Stain
Bulanıklılık
Turbidity
Birincil Metabolit
Primary Metabolite
Büyüme Evreleri
Growth Phases
Birleşik Isı Aktarım Katsayısı
Overall Heat Transfer Coefficient
Büyütme Işlemi
Cultivation
Birleşme, bütünleşme
Coalescence
Büzülme
Shrinkage
Birleştirici Körükler
Integral Bellows
Büzülme Katsayısı
Shrinkage Coefficient
Bitkinlik
Prostration
Biyoişlem
Bioprocess
Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi (BOG)
Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Biyokütle
Biomass
Biyolojik Dönüşüm
Biotransformation
43
44
C-Ç
D
Canlı Hücre
Viable Cell
Dağılım Genişliği / Aralığı
Range
Cebir
Algebra
Dağıtılmış Koşullu Değişkenler
Distributed Parameters
Cins
Genus
Dalga
Wave
Çalkalama
Agitation
Dalgalanma
Fluctuation
Çalkalayıcı
Agitator
Damıtık
Distillate
Çapraz Akım
Cross Current
Damıtma
Distillation
Çark
Impeller
Damla
Droplet
Çarpıklık, Bozulma Miktarının Ölçümü
Skewness
Değirmen
Mill
Çarpışma
Collision
Değişim
Variance
Çekme Gerilimi
Tensile Stress
Değişim İncelemesi
Analysis Of Variance
Çelat, Kıstırıcı Madde, Metal tutuklayıcı
Chealating agent
Değişim Nem İçeriği
Critical Moisture Content
Çerez (Güçlendirilmiş) Şarap
Fortified Wine
Değişim Noktası
Critical Point
Çeviri
Translation
Değişkenlerin Ayrımı
Separation Of Variables
Çevirme Katsayısı, Dönüştürme çarpanı
Conversion Factor
Değişmeyen Hız Dönemi
Constant-Rate Period
Çıban
Boil
Değiştirilmiş Nişasta
Modified Starch
Çıkan, Çıktı
Output
Değme Açısı
Contact Angle
Çınlayan, Yankı Yapan, Salınım Yapan
Resonant
Delikli Ölçer
Orifice Meter
Çıpa
Anchor
Delikli/Elek Tepsi
Perforated / Sieve Tray
Çift Kutupsal Dönüş
Dipolar Rotation
Delikten Yayınma
Effusion
Çiğnenebilirlik
Chewiness
Delikten Yayınma Direnç Katsayısı
Effusion Resistance Coefficient
Çimlenme, Filizlenme
Germination
Denetçi, Denetmen
Controller
Çiylenme Noktası
Dew Point
Denetim
Control
Çocuk Felci
Poliomyelitis
Denetim Ayarları
Controller Settings
Çok Aşamalı Kurutucular
Multistaged Dryers
Denetim Çizgesi
Control Charts
Çok Kademeli / Basamaklı / Aşamalı
Multiple-Stage
Denetim Noktaları
Control Points
Çok Katlı Molekül Tutma
Multimolecular Sorption
Denetim Subabı, Kapakçığı
Control Valve
Çoklu Karşılaştırma Testi
Multiple Comparison Test
DenetlenebilirlikYönetilebilirlik
Controllability
Çöktürme
Sedimentation
Denetlenen Oylum
Control Volume
Çözgenle Su Giderme
Solvent Dehydration
Deneylerin Tasarımı
Design Of Experiments
Çözünürlük
Solubility
Denge
Equilibrium
45
46
Denge Bağı / Bağ Çizgisi
Tie Line
Dolambaçlılık
Tortuosity
Denge Doğrusu (Eğrisi)
Equilibrium Line (Curve)
Dolaylı Isıtma
Indirect Heating
Denge Nemi
Equilibrium Moisture
Dolgulu Kolon
Packed Column
Denge Sıcaklığı
Equilibrium Temperature
Dolgulu Yatak
Packed Bed
Dengedeki Nem İçeriği
Equilibrium-Moisture Content
Dolgulu Yatak
Packed-bed
Derece, Takım
Order
Dondurarak Kurutma
Freeze Drying
Derinlemesine Dolaşımlı Kurutma
Through-Circulation Drying
Donduruculu Kurutucu
Freeze Drier
Derişik
Concentrated
Doygun Buhar
Saturated Vapor
Derişim
Concentration
Doygun Sıvı
Saturated Liquid
Devamsız, Kesikli Denetim Eylemi
Discontinuous Control Action
Doygunluk Nemi
Saturation Humidity
Devrilme Oranı
Turndown Ratio
Doyma
Saturation
Dış Etkenler
Extrinsic Parameters
Dökme Plak Yöntemi
Pour Plate Technique
Dışakan
Effluent
Döner Kurutucu
Rotary Dryer
Dışkı
Feces
Döngü, Çember, Öze
Loop
Dışkıdan Kirlenme
Fecal Contamination
Dönüşüm
Conversion
Smoking
Dielektrik Değişmezi
Dielectric Constant
Dumanlama
Dielektrik Kaybı
Dielectric Loss
Duncan Çoklu Aralık Testi
Duncan's Multiple Test
Dielektrikli Kurutucu
Dielectric Dryer
Durağan
Stationary
Dielektrikli Isıtma
Dielectric Heating
Durağan Evre
Stationary Phase
Dik Açılı Yansıma
Specular Reflection
Durgun
Stagnant
Dinamik, Devingen Hata, Devinim Yanılgısı Dynamic Error
Durulama
Rinse
Direnç Köprüsü
Resistance Bridge
Duvar Etkisi
Wall Effect
Dirençlilik
Resistivity
Duvar Sürüklenmesi
Wall Drag
Dizin
Rank
Duyusal Değerlendirme
Sensory Evaluation
Doğalsızlama
Denaturation
Duyusal Deneme
Sensory Testing
Doğrudan Isıtma
Direct Heating
Doğrudan Sayısal Denetim
Direct Digital Control
Doğruluk,Kesinlik
Accuracy
Doğrusal Büzülme Katsayısı
Linear-Shrinkage Coefficient
E
Doğrusal Geçirim
Rectilinear Transmission
Eğilme
Snapping-Bending
Doğrusal Kayma Katsayısı
Linear-Shear Coefficient
Ekmek kabuğu, Ekmek Kıtırı
Crust
Doğrusal Uyumlama
Linear Regression
Ekmek Mayası
Baker’s Yeast
Doğrusallaştırma
Linearization
Eksenel
Axial
47
48
Ekşi Krema
Sour Cream
Esneklik
Springiness
Eksil Sönümlü
Underdamped
Esneklik Katsayısı
Modulus of Elasticity
Ekstrüzyon, Çektirme, Çekme
Extrusion
Esneme Sınırı
Elastic Limit
Ekzotoksin
Exotoxin
Esneme-Plastik Germe
Elastic-Plastic Stretching
Elek
Screen
Eş Kaynar, Azeotrop
Azeotrop
Elektriksel İletkenlik
Electrical Conductivity
Eşbasınçta Genleşme
Isobaric Expansion
Elektriksel Yalıtkanlık
Electrical Resistivity
Eşdeğer Çap
Equivalent Diameter
Elektron Mikroskobu
Electron Microscope
Eşik(Başlangıç)
Threshold
Elektronik Denetleyici
Electronic Controller
Eşik(Başlangıç) Değerleri
Threshold Values
Elektronik Titreşim, Elektronik Salgı
Electronic Noise
Eşmerkezli, Eşözekli
Concentric
Eleme
Sieving
Eşmolar
Equimolar
Eleme Panelleri, Seçme Görüşmeleri
Screening Panels
Eşönlü Kurutma
Co-Current Drying
Elma Şarabı
Cider
Eşsıcaklık
Isotherm
Embriyo (Buğday), Rüşeym
Germ
Eşsıcaklık Yüzeye Soğurma Eğrisi
Sorption Isotherm
Emme Gücü
Suction Potential
Eşsıcaklıkta Sıkıştırma
Isothermal Compression
Emülgatör, Sıvı Asıltı Yapıcı
Emulsifier
Eşsıcaklıkta Yaşlık Eğrisi
Moisture Isotherm
Emülsiyon, Sıvı Asıltı
Emulsion
Eşyönlü Akım
Cocurrent
En Düşük Akışkanlaşma Hızı
Minimum Fluidization Velocity
Eşyönlü Akım
Cocurrent Flow
En Muhtemel Sayı
Most Probable Number
Etkileşim
Interaction
En Uygunlaştırma
Optimization
Etkili Süre Değişmezleri
Effective Time Constants
Endotoksin
Endotoxin
Etkin Basınç, Fugasite
Fugacity
Enerji Aktarımı Yapan Sistem
Transducer
Etkin Sıklık
Critical Frequency
Enerji Dengesi, Enerji Denkliği
Energy Balance
Etkinlik
Effectiveness
Enerji Düzenleyici
Energy Regulator
Etkinlik Çarpanı
Effectiveness Factor
Enfeksiyon, Bulaşma, Geçme, İstila
Infection
Etkinlik Enerjisi
Activation Energy
Entalpi
Enthalpy
Etkizleştirme
Deactivation
Enterik Patojen
Enteric Pathogens
Evre-Zıt Mikroskobu
Phase-contrast Microscope
Enterotoksin
Enterotoxin
Eylemsiz, Asal
Inert
Entropi
Entropy
Eritme, Çözme
Thawing
Erteleme, Gecikme Süresi
Delay Time
Esneklik
Elasticity
Esneklik
Resilience
49
50
F
Genleşici
Dilatant
Genlik Oranı
Amplitude Ratio
Genom
Genome
True Density
Faj
Phage
Gerçek Yoğunluk
Faktoriyel Noktalar
Factorial Points
Gerçekleştirme, Uygulama, Yerine getirme Implementation
Fakültatif, Yetenekli, Dayanabilir
Facultative
Geri Akıtma
Reflux
Faz, Evre
Phase
Geri Besleme
Feedback
Fazla Tepken, Artan Tepken
Excess Reactant
Geri Döngü (Dönek), Geri Akıtma
Recycle
Felç
Paralysis
Geri Dönüşüm Oranı
Recycle Ratio
Fermentasyon, Kükreme
Fermentation
Geri Kalma Evresi
Lag Phase
Fermentör
Fermentor
Geri Kalma, Gecikme, Sürünceme
Lag
Fiziksel Nitelikler
Physical Attributes
Geri Kazanım
Recovery
Flagella
Flagella (plural)
Geri Tutma
Hold-Back
Flagellum
Flagellum (singular)
Gerilim
Stress
Fluoressant Mikroskobu
Fleurescens Mic.
Gerilim Gevşemesi
Stress Relaxation
Strain
Fosfat İzyolu
Phosphate Pathway
Gerinim
Fosfoketolaz Izyolu
Phosphoketolase Pathway
Gıda Kökenli Hastalık
Foodborne llness
Fotosentez
Photosynthesis
Gıda ve İlaç Yönetim (GİY)
Food and Drug Administration (FDA)
Frekans Yanıtı Sıklık Tepkisi
Frequency Response
Giren, Girdi
Input
Frekans,Sıklık
Frequency
Gizil
Potential
Fungus
Fungi
Gizli Isı
Latent Heat
Göreli Uçuculuk
Relative Volatility
Görünür Isı, Duyulan Isı
Sensible Heat
Görüş katsayısı
View factor
Gösterge Basıncı
Gauge Pressure
G
Geçici, Kısa Süreli, Süreksiz
Transient
Gözenek
Pore
Geçirgenlik, Geçirimlilik
Permeability
Gözenekli
Porous
Geçiş Bölgesi
Transition Region
Gözenekli Malzemeler
Porous Materials
Geçişim, Ozmos
Osmosis
Gözeneklilik
Porosity
Gel-git Pompa
Positive-Displacement Pump
Gram Boyama
Gram Staining
Gen
Gene
Gri Cisim
Grey Body
Gen Düzenlemesi
Gene Regulation
Güç Sayısı
Power Number
Gen İfadesi
Gene Expression
Güneşle Kurutma
Solar Drying
51
52
Güven Sınırları
Confidence Limits
Hunter Lab Renk Düzgesi
Hunter Lab Color System
Güvenlik, Güvenlilik
Safety
Hücre Duvarı
Cell Wall
Hücre Zarı
Cell Membrane
I-İ
H
Halk Sağlığını Koruma Tedbirleri
Sanitation
Isı Akısı
Heat Flux
Halk Sağlığını Koruyucu
Sanitizer
Isı Akışı
Heat Flow
Halofilik
Halophiles
Isı Aktarım Akısı
Heat-Transfer Flux
Hamur Yapımında Kullanılan Katı
Yağ(Genellikle)
Shortening
Isı Aktarım Katsayısı
Heat-Transfer Coefficient
Hareket, Eylem Zamanları
Isı Aktarımı
Heat Transfer
Action Times
Isı Değiştirici
Heat Exchanger
Hasat
Harvest
Isı Geçirimsiz Doyma Sıcaklığı
Adiabatic Saturation Temperature
Hastalanmiş Kişi
Infected Person
Adiabatic Saturation
Hastalık Yapıcı
Pathogen
Isı Geçirimsiz Doyma, Değişmeyen Isıda
Doyma
Haşlama
Blanching
Isı Iletim Katsayısı
Thermal Conductivity
Hava Basınçlı
Pneumatic
Isı Sığası
Heat Capacity
Hava Besleme
Air Supply
Airborne
Isı
Taşınımı
Isı Üretimi
Convection
Hava Kökenli
Hava Sızıntısı
Air Leak
Isı Veren Tepkime
Exothermic Reaction
Havayla Kaldırmalı Kurutucular
Air-Lift Dryers
Isıl
Thermal
Hayvansal Yağ, Domuz Yağı
Lard
Isıl Değer
Calorific Value
Heat Generation
Hedefi Aşma
Overshoot
Isıl Değişim
Thermogram
Hedonik Ölçek
Hedonic Scale
Isıl Direnç
Heat Resistance
Heterofermentatif
Heterofermentative
Isıl Direnç
Thermal Resistance
Hız Değişmezi
Rate Constant
Isıl Dirençli Bakteri
Heat Resistant Bacteria
Hidrojenleme
Hydrogenation
Isıl Duyarlı Bakteri
Heat Sensitive Bacteria
Hidrometre
Hydrometer
Isıl Yayınma
Thermal Diffusion
Hipertonik
Hypertonic
Isıl Yayınma Katsayısı
Thermal Diffusivity
Hipotez Denemesi, Sınaması
Hypothesis Testing
Islak Termometre Sıcaklığı
Wet Bulb Temperature
Hipotonik Çözelti
Hypotonic Solution
Islanma Isısı
Differential Heat Of Wetting
Histerezis
Hysteresis
Islanma Isısı
Heat Of Wetting
Homofermentatif
Homofermentative
Islatma (Tahıllar)
Steeping
53
54
Işın Boyu
Beam Length
Işınım
Radiation
Işınım Dalgabantı
Waveband For Radiation
J-K
Işınım Isı Aktarım Katsayısı
Radiative Heat-Transfer Coefficient
Jel
Gel
Işınımlı Kurutma
Radiative Dryer
Jel Elektroforezi
Gel Electrophoresis
İç Etkiler
Intrinsic Parameters
Jelatinizasyon
Gelatinization
İç Organların Çıkarılması (Tavuk)
Evisceration
Jelleşme
Gelling
Binomial Distribution
İki Terimli Dağılım, Binom Dağılımı
Yalnızca İki Olay Meydana Gelebildiğinde
Kabarma (Hamur)
Leaven
Kabarma, Köpürme
Effervescence
İki Yollu Anova
Two Way Anova
Kabuğunu Çıkarmak
Hulling
Shell Momentum Balance
İkili
Binary
Kabuk Kütle İtkisi Denkliği
İkili Karşılaştırma
Paired Comparison
Kabuklu Deniz Hayvanı
Crustacean
İkinci Derece Düzgeç
Second Order System
Kademeli Gelişigüzel Örnekleme
Stratified Random Sampling
İkincil Metabolit
Secondary Metabolite
Kağıt Disk Yöntemi
Paper Disk Method
İleri Besleme, Ön Besleme
Feedforward
Kahve Çekirdeği
Coffee Beans
İletim
Conduction
Kahverengileşme
Browning
İlk Koşul, Başlangıç Koşulu
Initial Condition
Kaldıraç Kuralı
Lever Arm Rule
İndirgenmiş Basınç
Reduced Pressure
Kalıcılık Veren
Stabilizer
İnkübasyon
Incubation
Kana Geçme
Septicaemia
İnkübatör(Etüv)
Incubator
Kanatçık
Fin
İntoksikasyon
Intoxication
Kanatlı
Paddle
İrmik
Semolina
Kapalı Döngü
Closed Loop
İsilik
Rash
Kapı
Gate
İşaret, Uyarı
Signal
Kapsid
Capsid
İşletme Doğrusu, Çalışma Eğrisi
Operating Line
Kapsül
Capsul
İtici
Promoter
Kara Cisim (Kara Madde)
Black Body
İtici Kuvvet,Yürütücü Kuvvet, İtici Güç,
Sürükleyici Kuvvet
Driving Force
Karamelizasyon
Caramelization
Karanlık Saha Mikroskobu
Dark-field Microscope
İvme
Acceleration
Kararsızlık
Instability
İzotonik Çözelti
Isotonic Solution
Kargaşalı Akış
Turbulent Flow
İzyolu
Pathway
55
Karışabilir
Miscible
Karışık Kültür
Mixed Culture
Karışım Tasarımı
Mixture Design
56
Karışır , Çözünür
Miscible (Soluble)
Kesikli, Kazan
Batch
Karkas
Carcass
Kesim
Slaughtering
Karmaşık Denetim Düzgeleri
Complex Control Systems
Kesim, Ayrım, Kesir
Fraction
Karmaşık Süreç Çözümlemesi
Complex Process Analysis
Kesinlik, Duyarlılık
Precision
Karşıt Akım
Countercurrent Flow
Kesirli Çok Etkenli Deney Tasarımı
Fractional Factorial Design
Karşıt Boya
Counter stain
Kılcal
Capillary
Kasılma
Contraction
Kılcal Akış
Capillary Flow
Katı Besiyeri
Agar Medium
Kılcal Çekicilik
Capillary Potential
Katı Diffüzyon Yöntemi
Agar Diffusion Method
Kılcal Gevşeme
Capillary Relaxation
Katı Sönümleme
Critical Damping
Kılcal Gözenekli Maddeler
Capillary-Porous Materials
Katı Yağ
Fat
Kılcal Yoğunlaşma
Capillary Condensation
Katı Yoğunluğu
Solid Density
Kılıf
Casing
Katıdan Buharlaşma
Sublimation
Kılıfa Doldurmak (Sosis), Dolgu
Stuffing
Katıdan Özütleme
Leaching
Kımız
Kumiss
Katılık
Stiffness
Kırılganlık, Kırılabilirlik
Fracturability
Katmanlı Akış
Laminar Flow
Kısmi Basınç
Partial Pressure
Katsayı
Modulus
Kızartma, Kavurma
Roasting
Kaydırılmış Birinci Mertebe
Pseudo First Order
Kızgın Buhar
Superheated Vapor
Kayganlaştırıcı, Yüzey Etkin Madde
Surfactant
Kızgın Buharla Kurutma
Superheated-Steam Drying
Kayışlı Kurutucular
Belt Dryers
Kızgın Çözgenle Kurutma
Superheated-Solvent Drying
Kayma Gerinimi
Shear Strain
Kızgınlık Derecesi
Degree Of Superheat
Kaynama Noktası
Boiling / Bubble Point
Kızıl
Scarlet Fever
Kaynama Noktası
Bubble Point
Kızıl Ötesi
Infrared
Kaynatma
Brewing
Kızılötesi Isıtma
Infra-Red Heating
Kazıyıcı
Scraper
Ki-Kare Dağılımı
Chi-Square Distribution
Keçiboynuzu Zamkı
Locust Bean Gum
Kirlenme, Bulaşma
Contamination
Kefir
Kefir
Kirlenmiş Gıda
Contaminated Food
Kemostat
Chemostat
Kimyasal Çekicilik
Chemical Potential
Kendinden Ayarlama
Self Regulation
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Kepek
Bran
Kimyasal Su Giderme
Chemical Dehydration
Kesikli İşlem
Batch Process
Kodon
Codon
Kesikli Kurutma
Batch Drying
Kofaktör
Cofactor
Kesikli Reaktör
Batch Reactor
Kok
Cocci
57
58
Koku
Aroma
Kuruma Verileri
Drying Data
Koku
Odor
Kurutma
Drying
Kolajen
Collagen
Kurutma (Malt)
Kilning
Koloidal Özellikler
Colloidal Properties
Kurutma Bedeli, Kurutma Gideri
Drying Cost
Koloni
Colony
Kurutma Bölmesi
Drying Chamber
Kompleks yapıcı
Sequestering Agent
Kusma
Vomiting
Kompresör, Sıkıştırıcı
Compressor
Küf
Mold
Konçlama
Conching
Küf Mantarı, Mantar,Küf
Fungus
Konjugasyon
Conjugation
Kümeden Gelişigüzel Örnekleme
Clustered Random Sampling
Korteks
Cortex
Kürleme, Tuzlamak, Tütsülemek
Curing
Kostik Soda
Caustic Soda
Küspe
Pulp
Kovaryans, Birlikte Değişim
Covariance
Küspe, Posa
Bagasse
Koyulaştırıcı
Thickener
Kütle Akısı
Mass Flux
Koyulaştırma
Thickening
Kütle Aktarım Akısı
Mass-Transfer Flux
Köpük
Foam
Kütle Aktarım Katsayısı
Mass-Transfer Coefficient
Köpük Giderici
Antifoam
Kütle Dengesi,Kütle Denkliği
Mass Balance
Köpüren Şarap
Sparkling Wine
Kütle Kesiri
Mass Fraction
Kristalizasyon, Kristallendirme
Crystallization
Kütle Ortalama Çapı
Mass Mean Diameter
Kristallendirici
Crystallizer
Kritik Kontrol Noktaları, Tipik Denetim,
Kesin Denetim
Critical Control Points
Ksantan
Xanthan
Kupkuru Gaz
Bone Dry Gas
Laktik Asit
Lactic Acid
Kupkuru Hava
Bone-Dry Air
Laplace Dönüşümü
Laplace Transformation
Kupkuru Katı
Bone-Dry Solid
Lizogenik Bakteriler
Lysogenic Bacteria
Kuramsal Aşama
Theoretical Stage
Logaritmik Ortalama Alan
Log Mean Area
Kuramsal Değer
Theoretical Amount
Logaritmik Ortalama Sıcaklık Farkı
Log Mean Temperature Difference
Kuru Baklagiller
Legume
LSD Testi
LSD Test
Kuru Termometre Sıcaklığı
Dry Bulb Temperature
Kuruma Eğrisi
Drying Curve
Kuruma Gerilimi
Drying Stress
Kuruma Hızı
Drying Rate
Kuruma Tavrı
Drying Behaviour
L
59
60
M
N
Makarna
Pasta
Nem Çeken
Hygroscopic
Maliyet, Bedel
Cost
Nem Çeken-Yaş İçeriği
Hygroscopic-Moisture Content
Malo-Laktik Enzim
Malo-Lactic Enzyme
Nem Çekicilik Düzeyi (Gücü)
Humidity Potential
Malta Humması
Undulant Fever
Nemalma
Dehumidification
Maltlama, Çimlendirme
Malting
Neme Doyum Sıcaklığı
Hygroscopic-Saturation Temperature
Maltodekstrin
Maltodextrin
Nemlendirme
Humidification
Maya Olarak Kullanılan Ekşi Hamur
Sourdough
Nemli Entalpi
Humid Enthalpy
Mayşeleme
Mashing
Nemli Isı
Humid Heat
Medyan, Ortanca
Median
Nemlilik
Humidity
Melas, Şeker Pekmezi
Molasses
Nemlilik Ölçümü
Humidity Measurement, Hygrometry
Menevişleme
Tempering
Nemlilik Ölçümü
Hygrometry
Merkez Noktaları
Central Points
Nemölçer
Psychrometer
Merkezi Karma Tasarım
Central Composite Design
Nesnel Yöntemler
Objective Methods
Merkezi Sınır Teoremi
Central Limit Theorem
Nitelik
Quality
Mezofilik
Mesophilic
Nitelik Değerlendirme
Attribute Analysis
Mısır Maserasyon Sıvısı
Corn Steep Liquor
Nitelik Değerlendirmesi
Quality Evaluation
Mide Bulantısı
Nausea
Nitelik Denetim Çizelgesi
Quality Control Charts
Mide Ve Bağırsak İtihabı
Gastroenteritidis
Nitelik Denetim İzleme Çizelgesi
Quality Control Programme
Mikotoksin
Mycotoxin
Nitelik Denetimi
Quality Control
Mikrobiyal Gelişme
Growth of m/o
Nitelik Sağlama
Quality Assurance
Mikrodalga Dielektrik Değişmezi
Microwave Dielectric Constant
Normal Dağılım
Normal Distribution
Mikrodalga Isıtma
Microwave Heating
Normal/Yüzeye Dik Gerilim
Normal Stress
Mikrokılcal
Microcapillary
Nörotoksin
Neurotoxin
Mod, Tepe Değeri
Mode
Nüfuz Derinliği
Penetration Depth
Mol Oranı
Mole Fraction
Nyquist Çizgesi
Nyquist Diagram
Momentum Yayınımı
Momentum Diffusivity
Momentum, Kütle İtkisi
Momentum
Munsell Renk Sistemi
Munsell Color System
Mutlak Basınç
Absolute Pressure
61
62
O-Ö
Örnekleme Planı
Acceptance Sampling Plan
Özgül Ağırlık
Specific Gravity
Özgül Buharlaşma Sığası
Specific Evaporative Capacity
Oksidasyon, Yükseltgenme
Oxidation
Özgül Isı
Specific Heat
Oksitlenme Önleyici
Antioxidant
Özgül Oylum, Özgül Hacim
Specific Volume
Olasılık
Probability
Özgün Büzülme
Free Contraction
Olgunlaştırma
Aging
Özgün Denklem, Tipik Denklem
Characteristic Equation
Olgunluk
Maturity
Özgün Kök
Free Radical
Olgusal Katsayı
Phenomenological Coefficient
Özgün Nem
Free Moisture
Olumlu Etkileyiciler
Positive Effectors
Özgün Taşınım, Zorlanmamış Taşınım
Free Convection
Olumsuz Etkileyici
Negative Effector
Özlülük, Akmazlık
Viscosity
Ondalıksal İndirgeme Süresi
Decimal Reduction Time
Özüt
Extract
Orantılı
Proportional
Özütleme
Extraction
Orantılı Denetim Eylemi
Proportional Control Action
Ortalama Isı Sığası
Mean Heat Capacity
Ortalayıcı Denetim
Averaging Control
Ortogonal, Birbirine Dik
Orthogonal
Otoklav
Autoclave
Paketleme Düzeni
Packing Arrangement
Otomatik Sıfırlama
Automatic Reset
Pancar Dilimi
Cossette
Otomatik, Servo Sistem
Servo-System
Papaya
Papaya
Oylumsal Buharlaşma Sığası
Volumetric Evaporative Capacity
Paralel Plaka Viskometresi
Parallel Plate Viscometer
Ozmofilik Organizmalar
Osmophilic Organisms
Parçalara Ayırma, Doğrama(Et)
Chopping
Öğütmek
Milling
Parlaklık
Gloss
Ökaryot
Eukaryote
Parlama Sıcaklığı
Flash Temperature
Ölçme Gecikmesi
Measuring Lag
Pastörizasyon
Pasteurization
Ölçüm Ucu
Probe
Patojenik Bakteri
Pathogenic Bacteria
Ölü Bölge
Dead-Zone
Peritiriş(Çevre Kamçısı)
Peritrichous
Ölü Süre
Dead Time
Pervaneli
Propeller
Ölüm Fazı, Ölüm Evresi
Dead Phase
Petri Kabı
Petri Plates
Ölüm Sertliği
Rigor Mortis
Peynir
Cheese
Ön Zenginleştirme
Pre-enrichment
Peynir Altı Suyu
Whey
Önleme
Inhibition
Peynir Altı Suyu Tozu
Whey Powder
Önleyici, Engel
Inhibitor
Pıhtı
Curd
P
63
64
Pıhtılaşma
Coagulation
Piknometre
Pycnometer
Pili
Pili
Pirüvat
Pryruvate
Sabunlaştırma
Pişme
Ripening
Saf Kültür
Pure Culture
Pitot Tüpü
Pitot Tube
Saflaştırma
Purification
Plasmid
Plasmid
Salınım
Oscillation
Plazmoliz
Plasmolysis
Salınım Dönemi
Critical-Oscillation Period
Poisson Dağılımı
Poisson Distribution
Salmastra Kutusu
Stuffing Box
Polimeraz Zincir Tepkimesi
Polymerase Chain Reaction
Salt Sığalı Düzge
Capacitance-Only System
Probiyotik
Probioitic
Santrifüjlü Pompa (Merkezkaç Pompa)
Centrifugal Pump
Prokaryot
Procaryote
Sapma
Deviation
Propiyonik Asit
Propionic Acid
Sarılık
Jaundice
Protoplast
Protoplast
Seçici
Selective
Psikrofil, Soğuk Seven
Psycrophile
Seçici Katı Besiyeri
Selective Agar
Psikrotrof,Soğuğa Yatkın
Psychrotrophs
Seçicilik
Selectivity
Püskürtmeli Kurutucu
Spray Drier
Serbestlik Derecesi, Özgürlük Derecesi
Degree Of Freedom
Sertlik
Hardness
Sertlik, Sıkılık
Firmness
Sertlik/ Bükülmezlik Katsayısı
Modulus of Rigidity
Seyreltik
Dilute
S-Ş
Püskürtmeli Kurutucularda Hava Besleme Airflow Arrangements, Spray Dryers
Düzenleri
R
Saponification
Seyreltme Hızı
Dilution Rate
Shewart Kalite Kontrol Grafiği
Shewart Quality Control Charts
Temperature Gradient
Raf Ömrü
Shelf-life
Sıcaklık Eğimi
Rastlantısal Mutasyon
Random Mutation
Sıfır Sönümlü
Zero Damped
Rekombinasyon
Recombination
Sığa
Capacity
Renderleme
Rendering
Sığa (Elektriksel)
Capacitance (Electrical)
Rengini Yitirmek
Discoloration
Sığa Benzerlik İlişkileri
Capacitance Analogies
Reoloji
Rheology
Sıkıştırılabilir
Compressible
Rotametre
Rotameter
Sıkıştırılabilirlik Etmeni
Compressibility Factor
65
Sıkıştırılamayan
Incompressible
Sıkıştırılmış Uyarı
Clamped Signals
Sıkıştırma Gerilimi
Compressive Stress
66
Sınıf
Class
Su seven
Hydrophilic
Sınıflandırma
Sorting
Su sevmeyen
Hydrophobic
Sınır Koşulu
Boundary Condition
Subjektif Yöntemler
Subjective Methods
Sınırlayıcı Tepken
Limiting Reactant
Sucuk
Fermented Sausage
Sınırlı Yarışmalı Engelleme
Uncompetitive Inhibition
Susuz
Anhydrous
Sıvı Besiyer
Broth Medium
Susuz Lahana Turşusu
Sauerkraut
Sıvı Kültür
Liquid Culture
Suş
Strain
Sıvı Yağ
Oil
Sünger
Sponge
Sıvıdan Özütleme
Liquid-Extraction
Sünme (Ekmekte)
Ropiness
Sıyırma / Soyma
Stripping
Süreç
Process
Sızma, Nüfuz
Penetration
Sürekli Akışlı Karıştırmalı Tepkime Kazanı Continuous Flow Stirred Tank Reactor(CSTR)
Siklon
Cyclone
Sürekli Denetim Eylemi
Continuous Control Action
Sil (kamçı)
Cilia
Sürekli Kurutma
Continuous Drying
Sinus Eğrisi Şeklinde Uyarı
Sinusoidal Forcing
Sürekli, Kesiksiz
Continuous
Sinus Eğrisi Şeklinde Yanıt
Sinusoidal Response
Süreklilik Denklemi
Equation Of Continuity
Soğurma
Absorption
Süreye Bağımlı Tepki
Transient Response
Soğurma Katsayısı
Absorptivity
Sürme Yöntemi
Streak Plate Technique
Solunum
Respiration
Sürtünme Kaybı
Friction Loss
Sonlu Farklar Yöntemi
Finite Difference Method
Sürükleme Kuvveti
Drag Force
Sos, Süsleme, Kaplama
Dressing
Sürünme
Creep
Soya Sosu
Soy Sauce
Süzme
Filtration
Sönümleme
Damp
Şapkalı Tepsi
Bubble Cap Tray
Sönümleme, Zayıflatma, Bastırma
Damping
Şekerleme
Confection
Sönümlü Sıklık
Damped Frequency
Şekilsiz
Amorphous
Spor Üreten
Sporeformer
Şelale Denetimi
Cascade Control
Standart Örnekleme Planları
Standard Sampling Plans
Şerbetçiotu
Hops
Standart Sapma
Standard Deviation
Şıra
Wort
Standart Yanılma
Standard Error
Şurup
Syrup
Stok Kültür
Stock Culture
Student-T Dağılımı
Student T Distribution
Su Banyosu
Water Bath
Su Buharı Özellik Tablosu
Steam Table
Su Giderme
Dehydration
67
68
T
Termofilik,Sıcak Seven,Sıcağa Yatkın
Thermophilic
Termogravimetrik Analiz
Thermogravimetric Analysis
Tersinir
Reversible
Taban Sıcaklık
Datum Temperature
Tersinmez
Irreversible
Tahıl
Cereal
Tipik Kuruma Eğrisi
Characteristic Drying Curve
Tamamlanma Derecesi
Degree Of Completion
Tipik Nem İçeriği
Characteristic Moisture Content
Tamamlanmamış Blok Tasarımı
Incomplete Block Design
Titreşimli Taşıyıcılı (Konveyör) Kurutucu
Vibrating-Conveyor Dryer
Tambur Kurutucu
Drum Dryer
Titreşimli Viskometre
Vibrational Viscometer
Tapa Akış
Plug Flow
Tomurcuklanma
Budding
Taşınımlı Isı Aktarım Katsayısı
Convective Heat Transfer Coefficient
Topaklanmayı Engelleyen
Anticaking
Taşınımlı Kurutucu
Convective Dryer
Toplam Kütle Denkliği
Total Mass Balance
Taşınımlı-Işınımlı Kurutma
Convective-Radiative Drying
Toplayıcı Düzge
Integrating System
Tat, lezzet
Flavor
Topluluk Sayısı Değişken P Diyagramı
P Chart With Variable Lot Size
Tehlike Değerlendirmesi ve Etkin Denetim HACCP
Noktaları (TDEDN)
Topluluk Sayısı Sabit P Diyagramı
P Chart With Constant Lot Size
Toz Tutma
Dust Collection
Tehlike Degerlendirmesi ve Etkin Denetim HACCP Principles
Noktaları İlkeleri
Transformasyon
Transformation
Transgenik
Transgenic
Tehlikeli mikroorganizma
Hazardous m/o
Transkripsiyon
Transcription
Tek Aşamalı
Single-Stage
Tukey Testi
Tukey's Test
Tek Moleküllü Yüzey Soğurması
Monomolecular Sorption
Turbo Tepsili Kurutucu
Turbo-Tray Dryer
Tek Yollu Anova
Single Way Anova
Turşu
Pickle
Tekdüze
Uniform
Tutma
Hold-Up
Tektürleştirme
Homogenization
Tutuklama, Eylemsizleştirme
Immobilization
Temaslı Kurutucular
Contact Dryers
Tuza Yatkın Bakteri
Salt Tolerant Bacteria
Temel
Basis
Tüketim
Consumption
Tepki Yüzeyi Metodolojisi
Response Surface Methodology
Tümleşik Denetim Eylemi
Integral Control Action
Tepki Yüzeyi Tasarımı
Response Surface Design
Tümleşik Islanma Isısı
Integral Heat Of Wetting
Tepsili Kolon
Stray Column
Tünel Kurutucu
Tunnel Drier (Dryer)
Tepsili Kurutucu
Tray Dryer
Tür
Species
Tereyağı
Butter
Türbin
Turbine
Terleme
Transpiration
Türbin Çalkalayıcı
Turbine Agitator
Termodinamik Kuvvet, Isıl Devinim
Kuvveti
Thermodynamic Force
Türev
Derivative
Türevsel Boyut
Differential Element
69
70
Türevsel Denetim Eylemi
Derivative Control Action
V
Tüylerin Kolay Yolunabilmesi İçin Yapılan Scalding
Ön İşlem (Tavuk)
U-Ü
Vakum İşlemi
Vacuum Operation
Valf, Subap
Valve
Varsayım
Assumption
Vejetatif Hücre
Vegetative Cell
Uç Etki
End Effect
Ventüri Ölçer
Venturi Meter
Uç Hız
Terminal Velocity
Veri Kümesi
Data Set
Ucaylı, Ucaysal, Kutuplu, Kutupsal
Polar
Verim
Yield
Uçucu
Volatile
Verim Katsayısı
Yield Coefficient (Yield Factor)
Uçuculuk
Volatility
Verimlilik
Efficiency
Unlu Ürünler
Bakery Products
Vinterizasyon
Winterization
USDA Örnekleme Planı
USDA Sampling Plan
Vurgulu Aktarım Fonksiyonu
Pulse Transfer Function
Uykuda
Dormant
Uyma
Compliance
Uzman Paneli
Expert Panel
Üç Yollu Anova
Three Way Anova
Üçlü Nokta
Triple Point
Yağ
Lipid
Üfleç
Fan
Yağ Asidi
Fatty Acid
Y
Üretim Süresi
Generation Time
Yağlı Tohum
Oilseed
Üretim, Kuşak
Generation
Yalıtım
Insulation
Üst Denetim Sınırı
Upper Control Limit
Yalıtkan
Insulator
Üst Isıl Değer
Higher Heating Value
Critical Thickness Of Insulation
Üst Kaplama (Balık), Sırlama
Glazing
Yalıtkanın Kritik Yarıçapı, Yalıtkanın
Etkinlik Kalınlığı
Üstdüşüm, Çakışık, Örtüşen
Super-Position
Yan Ürün
By-product (side product)
Üstsel Büyüme
Exponential Growth
Yanılgı İşlemcisi
Error Function
71
Yanılgı-Tümleştirme
Error-Integral
Yanıltıcı Yaş Termometre Sıcaklığı
Pseudo-Wet-Bulb Temperature
Yanıt Değişkeni
Response Variables
Yankılanımlı Kurutma
Acoustic Drying
Yanlış
Error
Yanma Gazı
Flue Gas (Exhaust Gas)
72
Yanma Isısı, Isıl Değer
Heat Of Combustion, Calorific Value
Yayınganlık
Diffusivity
Yansıtma
Reflectivity
Yayınma Katsayısı
Diffusion Coefficient, Diffusivity
Yapay Ortamda Yaşatılan Doku
Explant
Yayınma, Yayınım
Diffusion
Yapay Plastik, Yanıltıcı Plastik
Pseudoplastic
Yayma Yöntemi
Spread Plate Technique
Yapı
Texture
Yerçekimi (Kütleçekimi)
Gravity
Yapısal Dağılım İncelemesi
Texture Profile Analysis
Yerinde Temizlik
Cleaning In Place(CIP)
Yapışkan Tabaka
Slime Layer
Yerinden Sökülerek Temizlik
Cleaning Out Of Place (COP)
Yarı Kesikli Işlem (Beslemeli kesikli)
Fed-batch Operation
Yerine bağlama
Fixation
Yarı Kesikli Süreç
Semi-Batch Process
Yineleme
Replication
Yarı Kesikli Tepkime Kazanı
Semi Batch Reactor
Yoğrulabilme
Plasticity
Yarıgeçirimsel Arıtım
Dialysis
Yoğunluk
Density
Yarılanma Süresi
Half Life
Yoğunluk
Population
Yarişmali Inhibisyon
Competive Inhibition
Yoğuş(tur)ma, Yoğunlaşma
Condensation
Yarışmasız Engelleme
Noncompetitive Inhibition
Yoğuşma Sıvısı
Condensate
Yaş
Moisture
Yoğuşturucu
Condenser
Eradicate
Yaş Denkliği, Yaşlılık Tartısı
Moisture Balance
Yok Etmek, Kökünü Kurutmak
Yaş İçeriği
Moisture Content
Yol, Yörünge
Path
Yaş İletkenliği
Moisture Conductivity
Yola Bağımlı Değişim
Path Function
Yaş Preparasyon Yöntemi
Wet Mount Technique
Yol-hız Gecikmesi
Distance-Velocity Delay
Yaş Tutma, Yaş Bağlama
Moisture Retention, Moisture Bonding
Yönlendirici, Saptırıcı Kanatçık-Meme Ağzı Baffle-Nozzle System
Sistemi
Yaş-Katı Dengesi
Moisture-Solid Equilibrium
Yaşlık Derecesi
Moistness, Degree Of
Yatık Agar
Agar Slant
Yatışkın (Kararlı) Koşullar, Kararlı
Durum,Kararlı Hal
Steady State
Yumuşatma, Gevrekleştirme,
Tenderizasyon
Tenderizing
Yuvarlanmış Parametre Modeli, Dışlanmış Lumped Parameter Model
Değişken
Yatışkın Olmayan (Kararsız) Koşul
Unsteady State
Yük Değişimi
Load Change
Yayıkaltı
Buttermilk
Yükselme, Kazanç
Gain
Yayılmış, Dağılmış
Disperse
Yüzden Salma
Desorption
Yayım Bantı
Emission Band
Yüzden Salma Eşsıcaklık Eğrisi
Desorption Isotherm
Yayım Gücü
Emissive Power
Yüzer Etkili Denetim
Floating Control Action
Yayımlılık
Emissivity
Yüzey Gerilimi
Surface Tension
Yayıngan Geçirim
Diffuse Transmission
Yüzey Kuvveti
Surface Force
Yayıngan Yansıma
Diffuse Reflection
Yüzeyaltı Buharlaşma
Undersurface Evaporation
73
74
Yüzeye Soğurma Eşsıcaklık Eğrisi
Adsorption Isotherm
Yüzeyine Tutan
Adsorbent
Z
Zaman Sabiti, Süre Değişmezi
Time Constant
Zamk, Tutkal, Yapıştırıcı
Gum
Zar
Membrane
Zarar Görmüş, Yaralanmış Hücre
Injured Cell
Zenginleştirilmiş Besiyeri
Enriched Medium
Zenginleştirme, Güçlendirme
Fortification
Zıt (Karşı) Akım
Countercurrent
Zıt Yönlü Kurutma
Countercurrent Drying
Zincirleme Tepkime
Chain Reaction
Zorlanmış Taşınma
Forced Convection
Bu sözlüğün hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyeleri
ve araştırma görevlilerine teşekkürler............
ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
75
76

Benzer belgeler