değerler projesi - İDV Özel Bilkent Okulları

Transkript

değerler projesi - İDV Özel Bilkent Okulları
DEĞERLER
PROJESİ
HOŞGÖRÜ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDV ÖZEL BİLKENT ORTAOKULU
“DEĞERLER YOLCULUĞU” PROJESİ AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
Fen ve Teknoloji Zümresi
ETKİNLİĞİN ADI
SINIF/ŞUBE
UYGULAMA TARİHİ
SORUMLU
ÖĞRETMEN
ETKİNLİKTE
GERÇEKLEŞTİRİLMES
İ AMAÇLANAN
KAZANIMLAR
“Bilimde Hoşgörü ve İş Birliği Çalışması”
5. Sınıflar
Belma A. Turan
Ufuk Yakar
Funda A. Yolcu
8. Sınıflar
Fatma Onan
1- Bilimsel çalışmalarda başlangıç ve gelinen nokta arasındaki süreçte bilim
çalışmalarının birbirlerini nasıl olumlu etkiledikleri ve bu alandaki bilim
insanlarının çalışmalara nasıl hoşgörü ile yaklaştıklarının kavranması
2- Hoşgörüyü sınıf ortamında güçlendirmenin öğrenme ortamını olumlu
etkilediğinin farkına varılması
-
ETKİNLİĞİN KAYNAĞI -
ETKİNLİĞİN
UYGULANMASI
SIRASINDA
ÖĞRENCİDEN
ALINAN GERİ
DÖNÜTLER
NELERDİR?
6. Sınıflar
7. Sınıflar
1-27 Nisan 2015
MEB -2015 “Değerler Yolculuğu”Projesi
Seviyelere göre dağılmış olan fen ve teknoloji dersi kazanımlarında yeri olan
bilimsel çalışmalar ve bilim insanları
5. Sınıflar
6. Sınıflar
7. Sınıflar
8. Sınıflar
Louse PASTEUR
ile tanışan
öğrencilerimizi
mikroskobik
canlılar üzerine
ilerleyen yıllarda
çalışmalar yapan ve
Pasteur’un
bulguları üzerine
çalışmalarını
derleyen Alexander
Fleming ile
tanıştırmak ve ilk
antibiyotik olan
penisilinin elde
edilme sürecini
aktarmak adına
sınıf içi çalışmalar
yapılmıştır. Sınıf
panosunda
sergilenmiştir.
Öğrenciler bu
çalışmalardaki
bütünlükten dolayı
mutlu olduklarını
iafade etmişlerdir.
Iseac Newton’un
yerçekimi kanunu
ardından kütle
çekimi üzerine
çalışmaları ile
gezegenler
arasındaki çekim
kuvvetleri
çalışmalarına “
Gezegensel
Hareket Yasaları”
hız katan
Johannes
Kepler’in bilimsel
süreçte nasıl
hoşgörü ile
hareket ettiği
sonucuna
varılması ve sınıf
panosunda bu iki
değerli bilim
insanının
çalışmalarının
hoşgörü başlığı
altında
buluşturulması
sağlanmıştır. Bu
çalışma ile hem
hoşgörünün
Atom Çalışmaları
ile ilgili olarak;
Periyodik tablo
üzerine çalışmaları
ile ilgili olarak;
Domecritus
John Dalton
Joseph
Thomson
Ernest
Rutherford
Niels Bohr
Atom modelinin
tarihsel
gelişiminde bilim
insanlarının
birbirlerinin
çalışmalarına
yönelik nasıl
katkıda
bulunduklarını,
çalışmalar
arasındaki
farklılıklar ve
çalışmlarda
geliştirilen yönler
bakımından bir
önceki bilimsel
bulguların bilim
insanları
-
Johann
Döberenier
Alexandre
Buguyer
Dimitri
Mendeleyev
Lothar Mayer
Henry Moseley
çalışmalarını
kendisinden önceki
bilim adamının
çalışmalarının
üzerine
yapılandırmıştır. Bu
süreç bize bilim
dünyasında bilim
insanlarının yapılan
tüm çalışmalara
değer verdiklerini
ve kendisinden
önce yapılan
Önceki ayın konusu
ile bağlantılı
yapılan
çalışmalardan
mutlu olmuşladır.
ETKİNLİĞİ
UYGULAMA
SIRASINDA
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
NELERDİR?
AYIN DEĞERİ
KONUSUNDA
UYGUN VELİLERLE
YAPILAN
ÇALIŞMALAR
NELERDİR?
GENEL
DEĞERLENDİRME
bilimdeki yerini
hemde
öğrenmeleri
güçlenmiştir.
Öğrenciler
gezegenlerin
hareketleri
üzerine
çalışmalarını
tamamlayan bilim
adamlarını
sevdiklerini ifade
etmişlerdir.
tarafından nasıl
hoşgörü ile
değerlendirildiği
ve günümüz atom
modeline nasıl
ulaşıldığına
yönelik sınıf içi
paylaşımlar
yapılmış ve sınıf
panosunda
sergilenmiştir.
Öğrencilerin
öğrenmeleri
pekiştiği için
konuları ile
birebir uyumlu
olan bu süreçten
maksiumum
fayda
sağlamışlardır.
çalışmaya ait
bulgular ve
yorumlarda eksik
kalan, hatalı olan
kısımlara yönelik
hoşgörü ile yaklaşıp
akılcı bir bakış
açısıyla nasıl yeni
değişkenlerle
araştırmayı
güçlendirdiklerini
göstermektedir.
Öğrencilerimizle
bilim insanlarının
yaplan çalışmalara
yönelik geliştirici
eylemlerinin
özünde önceki
çalışmalardaki
sonuçlara
hoşgörülü
yaklaşımlarının
olduğu ve
hatalardan ders
alarak bir adım
daha ileriye
gidebildiklerini fark
etmeleri
sağlanmıştır.
Sınıf panolarının hazırlanması ve ürünlerin sergilenmesi sırasında dersle eş
zamanlı yapılan çalışmalarda zaman yönetiminde sıkıntı yaşanmıştır.
“Değerler Yolculuğu” projesi kapsamında yapılan çalışmalar okulumuz web
sayfası aracılığıyla velilerimize ulaştırılacaktır.
Nisa ayı sonunda ilgili çalışmalar pano düzenlemesi ile okul ortamında sene
sonuna kadar sergilenecektir.
Sınıflarımızda bilim insanın bilinen özellikleri dışında bu manevi değerlerinde
sunulması olumlu öğrenme ortamının oluşturulmasında etkili olacaktır. Bu
sebeple önümüzdeki yıl bu çalışmanın sene başında yapılması ve bilim
insanlarının genel özellikleri altında vurgulanması kararlaştırılmıştır.
ETKİNLİĞİN ADI
SINIF/ŞUBE
UYGULAMA TARİHİ
SORUMLU
ÖĞRETMEN
ETKİNLİKTE
GERÇEKLEŞTİRİLMES
İ AMAÇLANAN
KAZANIMLAR
5. Sınıflar
Belma A. Turan
ETKİNLİĞİ
UYGULAMA
SIRASINDA
KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
NELERDİR?
6. Sınıflar
7. Sınıflar
1-27 Nisan 2015
Ufuk Yakar
Funda A. Yolcu
8. Sınıflar
Fatma Onan
1- Sınıf ortamındaki farklılıkların(öğrenme stilleri, bilgi düzeyleri, ilgi alanları vb.)
farkına varmak
2- Ortak öğrenme süreçlerinde kişilerin birbirlerine hoşgörü ile yaklaşımlarının
süreci olumlu etkilediğini gözlemlemek.
ETKİNLİĞİN KAYNAĞI ETKİNLİĞİN
UYGULANMASI
SIRASINDA
ÖĞRENCİDEN
ALINAN GERİ
DÖNÜTLER
NELERDİR?
“Sınıfımızda Hoşgörü”
MEB -2015 “Değerler Yolculuğu”Projesi
Tüm seviyelerinde sınıf ortamında öğrenme süreçlerindeki farklılıklardan yola
çıkılarak büyük bir farklılık denizinde öğrenciler ve öğretmenlerin bir bütünü temsil
ettiği vurgulanmıştır. Ortak öğrenme hedeflerine ulaşırken sınıf ortamındaki
hoşgörünün öğrenme ortamlarına olumlu yansımalarına yönelik paylaşımlarda
bulunulmuştur.
Paylaşımlarda ve poster oluşumunda öğrencilerin duruma yönelik payşalımları
farkındalıklarının arttığı yönünde olmuştur.
Posterin oluşumunda hoşgörünün vurgulanacağı cümlelerin
oluşturulmasında farklı yaklaşımlarda olmuş ama hepsinin tek tek yazmak
yerine birleştirerek yazmanın daha etkili ve kalıcı idafelere dönüşeceği
öğrencilere aktarılmıştır.
AYIN DEĞERİ
KONUSUNDA
UYGUN VELİLERLE
YAPILAN
ÇALIŞMALAR
NELERDİR?
“Değerler Yolculuğu” projesi kapsamında yapılan çalışmalar okulumuz web
sayfası aracılığıyla velilerimize ulaştırılacaktır.
GENEL
DEĞERLENDİRME
Olumlu bir çalışma olmuştur.