The Evaluation of the Sitcom “Sihirli Annem” in terms of

Transkript

The Evaluation of the Sitcom “Sihirli Annem” in terms of
Eurasian Journal of Educational Research, 27 pp…,… / 2007
The Evaluation of the Sitcom “Sihirli Annem” in
terms of “Curriculum Evaluation”
“Sihirli Annem” adlı TV dizisinin
“Program Değerlendirme” Açısından Değerlendirilmesi
Nida TEMIZ *
Öz
Problem Durumu: Öğretim programlarını sadece okullarda değil medyada da farkedebiliriz. Medyada varolan örtük programlar çocukların hayatlarını, davranışlarını
hatta hayallerini şekillendirmede okullardaki öğretim programlarından daha etkili
olabilir. Bu noktada bu çalışmanın dayandığı temel varsayım “öğretim programı
televizyonda”dır. Medyadaki örtük programlara odaklanmalıyız (Nystrom, 1975).
Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Çalışmanın amacı “Sihirli Annem” adlı durum komedisini program değerlendirme yaklaşımı açısından üç ana aşamada (ihtiyaç
analizi,
süreç
değerlendirme,
sonuç
değerlendirme)
değerlendirmektir.
Araştırmanın Yöntemi: Veri açık uçlu anketler, görüşmeler, gözlemler ve yazılı
dokümanlar yoluyla toplanmıştır. Nitel analiz yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini
4 - 12 yaşlar arası 38 çocuk ve aileleri; anasınıfı – 6. sınıf arası dokuz öğretmen ve farklı alanlardan uzmanlar oluşturmaktadır.
Bulguları ve Sonuçları: Programın gelişimi için öneriler yapılmış ve bu öneriler hakkında katılımcıların görüşleri alınmıştır. Sonuçta, “geliştirme” seçeneği tercih
edilmiştir. Çünkü çalışma programın saf olumlu ya da olumsuz olmadığını göstermiştir. Programın olumlu ve olumsuz boyutları vardır ve geliştirilebilir.
Öneriler: Medyadaki örtük müfredat üzerine araştırmalar yapılmalı. Aileler ve
eğitimciler medya ile bir şekilde ilgilendiklerinde ve karar almak itediklerinde
medyayı düzenli olarak takip etmelidirler. Çocuklar için TV programları hazırlanırken danışmanlar olmalıdır.
Anahtar Sözcükler: “Sihirli Annem”, program değerlendirme, örtük program, medya.
1
2
Eurasian Journal of Educational Research

Benzer belgeler