kitapçığı

Transkript

kitapçığı
KİTAPÇIK
TÜRÜ
A
T.C.
GRUP KODU
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
S403
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD)
2 EYLÜL 2012 Saat: 14.30
PAZAR 4. OTURUM
Adayın Adı ve Soyadı
:
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :
Sınav Salon No
:
Sıra No:
SORU
SAYISI
SAYFA
NO
SÜRE
(DAKİKA)
2360- Ulusal ve Uluslararası Piyasalar
25
2
45
2380- Finansal Yönetim
25
6
45
2400- Analiz Yöntemleri
25
10
45
2420- Muhasebe, Denetim ve Etik Kurallar
25
14
45
MODÜL KODU VE ADI
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır.
2.Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
3.Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik
tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
4.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
5.Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.
6.Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz
durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2.Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve
kodlayınız.
3.Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
4.Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı,
cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.
5.Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6.Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
7.Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8.Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla
zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9.Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
10.Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
11.Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70
olması zorunludur.
12.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
Arka kapağa geçiniz.
DİKKAT:
Testteki sorular 28.06.2012 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili
yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.
2360 - ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR
1. Aşağıdakilerden hangisi, dalgalı kur rejiminde
4. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Merkez Bankası
kurların düzeyini belirleyen faktörlerden birisi
olarak nitelendirilemez?
ile gerçekleştirilecek bankalararası para piyasası işlemlerinden biri değildir?
A) Ödemeler dengesi
B) Ülkeler arasındaki faiz oranı farklılıkları
C) Ülkeler arasındaki büyüme oranı farklılıkları
D) Merkez bankalarınca ilan edilen gösterge
niteliğindeki kurlar
2.
A) Depo işlemleri
B) Açık piyasa işlemleri
C) Gün içi limit işlemleri
D) Depo alım ihalesi işlemleri
5. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Se-
I- Likidite sıkışıklığı durumunda piyasanın
kısa vadede geçici süre ile fonlanması amacıyla repo işlemi yapılabilir.
II- Likidite sıkışıklığı durumunda piyasadan
likidite eksikliği tutarında devlet iç borçlanma senedi satın alınarak piyasaya likidite
sağlanabilir.
III- Piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık
piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması
amacıyla likidite senetleri ihraç edilebilir.
netleri Piyasasında oluşturulan Serbest İşlem
Platformuna ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Platformda sürekli müzayede-çoklu fiyat sistemi uygulanır.
B) Platformda işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir.
C) Platformda işlem gören paylar A-B-C gruplamasına dahil edilir.
D) Platformda işlem gören paylar açığa satış ve
kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilebilir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri T.C. Merkez
Bankası tarafından gerçekleştirilen açık piyasa işlemlerindendir?
A) Yalnız I
C) I, II ve III
A
B) Yalnız II
D) Yalnız III
6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası’nda son olarak oluşturulan ve 07.05.2012 tarihinden itibaren gerçek zamanlı olarak hesaplanmaya başlanan
endeks türü aşağıdakilerden hangisidir?
3. T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası İşlemlerine ilişkin olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
A) İMKB Şehir Endeksi
B) İMKB Temettü Endeksi
C) İMKB Halka Arz Endeksi
D) İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi
A) İşlemlerin vadesi 91 günü aşamaz.
B) İşlemler için herhangi bir teminat istenmemektedir.
C) Faiz hesaplamalarında 1 yıl 365 gün olarak
kabul edilmektedir.
D) Türk Lirası Depo İşlemleri faizsiz ancak komisyon karşılığında gerçekleştirilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsasında hisse senedi alım satımında işlem gören “özel emir” türündeki emirlerin
bir özelliğidir?
A) Bölünerek işlem görebilen emirlerdir.
B) İşlem birimi hâlinde verilmiş, daima tam olarak
1 lot ve katlarından oluşan emirlerdir.
C) Emir miktarının sıfır olarak girildiği, sadece
fiyat verilerek sisteme aktarılan emirlerdir.
D) Bir seferde üye adına sisteme girilebilecek hisse miktarında üst sınırın, şirket sermayesinin
% 10’u olarak belirlendiği emirlerdir.
2
2360 - ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR
8. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse
11. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Varant
Senetleri Piyasasının işleyişi ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Pazarına (Pazar) ve bu Pazarda işlem görecek
varantların özelliklerine ilişkin olarak aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir
defada gerçekleşebilecek en büyük fiyat değişimidir.
B) Hisse senetleri piyasasında (lot ve özel emirler
için), fiyat aralıkları, baz fiyatın % 10 altı ve
üstü ile sınırlıdır.
C) Her hisse senedinde, seans için hesaplanan
referans fiyat ve baz fiyat o hisse senedi için
“Fiyat Aralığı”nı oluşturur.
D) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat
adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden
fiyata referans fiyat denir.
A) Pazarda Avrupa ve Amerika tipi varantlar işlem
görebilir.
B) İhraççısı farklı olsa bile, dayanak varlığı aynı
olan varantlar aynı sırada işlem görür.
C) Pazarda hem alım (call) hem de satım (put)
hakkı veren varantlar işlem görür.
D) Pazarda üzerlerinde geçmiş döneme ait kâr
payı kuponu bulunan hisse senetleri üzerine
yazılan varantlar işlem görür.
12. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve
Bono Piyasasında gerçekleşen işlemlerin
iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
9. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilebi-
lecek emir tiplerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İptal kararları işlemin taraflarına da yazılı
olarak bildirilir.
B) Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir.
C) Gerçekleşen işlemlerin iptal edilmesini müteakip, ilgili kararlar iptali izleyen ilk iş günü çıkan
Borsa Bülteninde ilan edilir.
D) Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler,
kabul edilebilir bir gerekçeye dayanması durumunda, başka bir koşul aranmaksızın Tahvil
ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal
edilebilir.
A) “Limit Fiyatlı Emirler” fiyat ve miktarın belirtildiği emirlerdir.
B) “Özel Emirler” bölünemeyen ve bir bütün olarak alınıp satılan emirlerdir.
C) “Küsürat Emirler” hisse senedi sayısı belirtilmeksizin sadece fiyatın girildiği emirlerdir.
D) “Normal Emirler” işlem birimi hâlinde verilmiş, tam olarak bir lot ve katlarından oluşan
emirlerdir.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun aldığı karar
doğrultusunda İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda işlem gören hisse senetleri A, B
ve C olarak gruplandırılmış olup, anılan gruplarda yer alan hisse senetlerine uygulanacak
kurallarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
13. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve
Bono Piyasasına ilişkin düzenlemeler uyarınca, aşağıdakilerden hangisi Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmalarını izleyen iş
günü piyasada işlem görmeye başlar?
A) A Grubundaki hisse senetleri kredili işlem ve
açığa satışa konu olmazlar.
B) B Grubundaki hisse senetleri kredili işlem ve
açığa satışa konu olmazlar.
C) C Grubundaki hisse senetleri kural olarak tek
fiyat sisteminde işlem görürler.
D) A ve B grubundaki hisse senetleri sürekli müzayede sistemine göre işlem görürler.
A) Hazine bonosu
B) Likidite senetleri
C) Finansman bonosu
D) Gelir ortaklığı senetleri
3
2360 - ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR
14. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve
A
17. Eylül 2010 tarihinde, Mayıs 2011 vadeli işlem
Bono Piyasası bünyesinde bulunan pazarlardan en son faaliyete geçen pazar aşağıdakilerden hangisidir?
sözleşmesinde uzun pozisyon alan ve anılan
pozisyonunu Mart 2011 tarihinde kapatan
yatırımcının, sözleşmenin alındığı tarihte 18,3
ABD Doları, kapatıldığı tarihte 20,5 ABD Doları
ve sözleşmenin vade bitiminde 19,1 ABD
Doları olması durumunda, toplam kârı nedir?
(Sözleşme büyüklüğünü 1000 olarak alınız.)
A) Repo - Ters Repo Pazarı
B) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
C) Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
D) Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı
A) 1.800 ABD Doları
B) 2.000 ABD Doları
C) 2.100 ABD Doları
D) 2.200 ABD Doları
15. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasasında
işlem görebilecek menkul kıymetler arasında
değildir?
18. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası hakkında
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Varant
B) TOKİ Tahvili
C) Finansman Bonosu
D) Gelir Ortaklığı Senedi
16.
A) Ana pazarın dışında bir pazar bulunmamaktadır.
B) Seanslık ve günlük emirden daha uzun süreli
emir verilemez.
C) Emirlerin eşleşmesinde fiyat ve zaman önceliği kuralı geçerlidir.
D) Emirlerin gerçekleşebilmesi için sadece satış
emrine teminat konması yeterlidir.
I- Sadece bankalar işlem yapmaya yetkilidir.
II- Emirler aynı gün veya ileri valörlü olabilir.
III- İletilen emirlerden karşılanmamış olanların
iptali mümkün değildir.
IV- Yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü emirler,
esas kural 09:30-14:00 arası olmakla birlikte,
saat 17:00’ye kadar verilebilmektedir.
19. Takasbank Para Piyasası (TPP) ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve
Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarına ve
işleyişine ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden
hangisi/hangileri doğrudur?
A) I ve III
C) Yalnız II
A) TPP’de gerçekleşen işlemlerden doğacak yükümlülükler Takasbankın garantisi altındadır.
B) TPP’de işlemler aynı gün valörlü olarak saat
09:30 –12:00 ve 13:30-15:00 arasında yapılır.
C) TPP’de alıcı olarak işlem yapan aracı kuruluşlardan, almak istediği miktarın % 115’i oranında değerlenmiş teminat istenmektedir.
D) TPP’de gerçekleştirilecek işlemler için yatırım
fonu katılma belgeleri teminat olarak kabul
edilmemektedir.
B) II ve IV
D) I ve IV
4
2360 - ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR
20. Takasbank Para Piyasasında (TPP) yapılan
A
23. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakiler-
işlemlerde temerrüde düşen bir aracı kuruluşa
uygulanan müeyyidelere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
den hangisi yanlıştır?
A) Depo sertifikaları saklama kuruluşlarında
saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarının taşıdığı hakları aynen sağlayan özdeş
araçlardır.
B) Depo sertifikaları saklama kuruluşlarında
saklanan yabancı sermaye piyasası araçlarını
temsilen ihraç edilir.
C) Depo sertifikaları depocu kuruluş sıfatıyla
aracı kurumlar tarafından ihraç edilir.
D) Depo sertifikaları nominal değeri Türk Lirası
veya T.C. Merkez Bankasınca günlük alım
satım kurları ilan edilen yabancı paralar cinsinden ifade edilir.
A) TPP’de temerrüde düşen aracı kuruluş temerrüt durumu devam ettiği sürece nakit kredi
kullanamaz.
B) Üçer aylık dönemlerde 5 ve daha fazla sayıda
temerrüde düşmüş olan bir aracı kuruluşa
TPP’de uzaklaştırma cezası uygulanır.
C) Bir takvim yılı süresince toplam 16 kez temerrüde düşmüş olan bir aracı kuruluşa son
kez temerrüde düştüğü tarihten itibaren 1 ay
TPP’nden uzaklaştırma cezası verilir.
D) TPP’ye olan borcunu saat 16:30’dan sonra
kapatan bir aracı kuruluşa TPP’de her gün için
oluşan ortalama (O/N) gecelik faiz oranına
5 puan ilave edilmek suretiyle bulunan oranın
3 katı kadar temerrüt faizi uygulanır.
24. Sermaye Piyasası Kurulunun yabancı ser-
maye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
21. Takasbank Para Piyasası (TPP) işlemlerinde
alıcı tarafta olan aracı kuruluşların verdikleri
toplam değerlenmiş teminatların içerisinde
hisse senetlerinin toplam payı en fazla kaç
olabilir?
A) % 75
22.
B) % 66
C) % 50
A) Yabancı sermaye piyasası araçları, ihraç
edildikleri ülkede bir borsaya kote edilmiş
olmamalıdır.
B) Yabancı sermaye piyasası araçları sadece
Türk Borsalarına kote edilebilirler.
C) Yabancı sermaye piyasası araçları, sadece
ihraç edildikleri ülke parası üzerinden düzenlenebilirler.
D) Yabancı sermaye piyasası araçları, Türk Lirası
veya T.C. Merkez Bankasınca günlük alım
satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerinden düzenlenmiş olmalıdır.
D) % 33
I- Alivre işlem sözleşmeleri (Forward)
II- Vadeli işlem sözleşmeleri (Future)
III- Swap sözleşmeleri
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tezgâhüstü
piyasalarda işlem görebilir?
A) I ve II
C) Yalnız III
25. Vadeli işlem piyasalarında kullanılan aşağıda-
B) I ve III
D) Yalnız I
ki emir tiplerinden hangisi şartlı emir kategorisi altında sınıflandırılabilir?
A) Zarar durdurmalı emirler
B) Fiyat limitli emirler
C) Yayılma emirleri
D) Piyasa emirleri
5
A
2380 - FİNANSAL YÖNETİM
1. Belirli bir tarih itibarıyla finansal tablolarındaki
4. Hisse senedi fiyatı 25 TL olan bir şirketin betası
“Kısa Vadeli Yabancı Kaynak” ve “Net Satış”
tutarları eşit olan 3 farklı üretim şirketine ait bazı
finansal oranlar aşağıdaki tabloda verilmektedir:
A
Şirketi
B
Şirketi
C
Şirketi
Cari Oran (%)
1,4
1,6
1,5
Nakit (Disponibilite)
Oranı (%)
0,15
0,99
0,45
Finansal Kaldıraç
Oranı (%)
0,5
0,7
0,4
0,90’dır. Pazar risk primi % 7, risksiz faiz oranı
% 8’dir. Şirketin hedef borç/özkaynak oranı
% 50 olup, şirketin borçlanma maliyeti % 8’dir.
Vergi oranı % 20 kabul edildiğinde, firmanın
ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ne olur?
A) % 10,35
C) % 11,67
Yukarıdaki tabloda yer alan verilere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
B) % 11,15
D) % 12,20
5. İlk yatırım tutarı 10.000 TL olan ve önümüzde-
ki üç yıl boyunca sırasıyla 5.000 TL, 3.000 TL
ve 4.000 TL nakit akımı yaratacak bir projeden
beklenen getiri oranı % 12 ise, bu projenin
kârlılık endeks değeri ne olur?
A) B Şirketi, A ve C Şirketlerine kıyasla daha
fazla dönen varlık bulundurmaktadır.
B) Hazır Değerleri en yüksek olan B Şirketi iken
en düşük olan A Şirketidir.
C) Her 3 şirketin de Uzun Vadeli Yabancı Kaynak
tutarlarının bilinmesi durumunda özkaynak
büyüklükleri oransal olarak kıyaslanabilir.
D) Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Oranları
sıralaması B>C>A’dır.
A) 0,40
B) 0,97
C) 1,02
D) 1,20
6. 30.000 TL yatırdığınız bir proje birinci yıl
10.000 TL, ikinci yıl 20.000 TL, üçüncü yıl
30.000 TL nakit girişi sağlamaktadır. Yatırımdan beklenen getiri oranı % 10 ise dinamik (iskonto edilmiş) geri ödeme süresi kaç yıl olur?
2. Bir işletmenin toplam kaynaklarının ne ölçüde
kârlı kullanıldığını gösteren ekonomik rantabilite oranı (Yatırım Verim Oranı) aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) 2,81
A) Net Kâr / Özkaynak Toplamı
B) Toplam Sabit Giderler/Katkı Oranı
C) (Vergiden önceki kâr + Faiz giderleri)/Faiz
Giderleri
D) (Vergiden önceki kâr + Faiz giderleri)/Toplam
Kaynaklar
B) 2,32
C) 2,19
D) 2,00
7. Nominal değeri 1.000 TL olan, 10 yıl vadeli,
kupon ödemesiz ve vadeye kadar yıllık getirisi
% 9 olan bir tahvilin Macaulay Süresi (Macaulay Duration) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9,17
B) 9,30
C) 9,57
D) 10,00
3. İMKB-30 Endeksi ile 1,4 Beta değerine sahip
3.500.000 TL değerinde hisse senedi portföyü
olan Bay Temkin, endeksin düşeceğini öngördüğü için Haziran ayı başında Ağustos vadeli
VOB-30 Endeks sözleşmesi satarak portföyünü 3 ay boyunca değer düşüşünden korumak
istemektedir. İMKB-30 Endeksinin Haziran
ayı başındaki değeri 70.000 ise Bay Temkin’in
portföyünü tamamen korumak için satın alması gereken sözleşme sayısı kaçtır? (Sözleşme
Büyüklüğü=(İMKB-30 Endeksi/1000)*100 TL)
A) 800
B) 700
C) 600
8. ABC AŞ hissesi en son pay başına 3 TL temettü dağıtmıştır. Temettülerin büyüme oranı % 6
ve hisse senedinden beklenen getiri oranı ise
% 12’dir. Bu durumda hisse senedinin olması
gereken fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 55 TL B) 53 TL
D) 500
6
C) 50 TL
D) 27 TL
A
2380 - FİNANSAL YÖNETİM
9. 1.000.000 TL nominal değerli, % 10 kupon
13. Aşağıdaki bilgilere göre, X ve Y hisse senetle-
ödemeli ve 5 yıl vadeli tahvilin vadeye kadar
getirisi % 8’dir. İskonto oranı sabit kalırsa,
1 yıl sonra bu tahvilin değeri ne olur?
rinden oluşan bir portföyün sistematik riski ne
olur?
Hisse
Beklenen Standart
PortföydeBeta
Senetleri getiri
Sapma
ki Ağırlığı
A) Nominal değerinde olur.
B) Daha yüksek olur.
C) Daha düşük olur.
D) Aynı kalır.
X
20%
5%
1,10
40%
Y
30%
10%
1,50
60%
A) 1,34
10. Aynı üretim sektöründeki iki ya da daha fazla
şirketin birleşerek yeni bir şirket oluşturması
olarak tanımlanan birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
B) 1,36
C) 1,38
D) 1,40
14. A, B ve C hisse senetlerinin beklenen getiri-
leri ve getirilerinin standart sapması birbirine
eşittir. Aşağıdaki tabloda hisse senetlerinin
korelasyonları yer almaktadır.
A) Yatay birleşme
B) Dikey birleşme
C) Karma birleşme
D) Ortak girişim (Joint venture)
A
B
A
1,0
B
0,9
1,0
C
0,1
-0,4
C
1,0
Yukarıdaki korelasyon kat sayılarına göre, aşağıdaki portföylerden hangisinin riski en azdır?
11. Bir şirketin başka bir şirket tarafından ele
A) A ve B hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı
bir portföy
B) A ve C hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı
bir portföy
C) B ve C hisse senetlerinin eşit oranda yer aldığı
bir portföy
D) Sadece C hisse senedinden oluşan bir portföy
geçirilmesi durumunda, hedef şirketin tüm üst
düzey yöneticilerine çok yüksek miktarlarda
tazmiat ödenmesini öngören iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, birleşme ve ele geçirmeleri
engellemek amacıyla kullanılan hangi savunma taktiğine örnek olarak gösterilir?
A) Kıyak çekme (green mail)
B) Zehirli haplar (poison pills)
C) Beyaz şövalye (white knight)
D) Altın paraşüt (golden parachute)
15.
12. 5 TL’ye alınan bir hisse senedinden 1 TL kâr
payı alınmıştır. Hisse senedi dönem sonunda
2,5 TL’ye satılmıştır. Aynı dönemde TL, ABD
Doları karşısında % 20 oranında değer kaybına uğramıştır. Yatırımcının ABD Doları bazında
kaybı yüzde kaçtır?
A) -% 58,3
C) -% 38,4
Hisse senedi
Beklenen
getiri (r)
Getirilerin
varyansı (02)
X
0,10
0,0144
Y
0,16
0,0400
Bir portföyde eşit ağırlıklı olarak yukarıdaki
tabloda bilgileri verilen X ve Y hisse senetleri
bulunmaktadır. X ve Y hisse senedi arasındaki korelasyon % 80 olduğuna göre, sırasıyla
portföyün getirisi ve standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?
B) -% 41,7
D) -% 34,5
A) % 12 - % 22,80
C) % 13 - % 22,80
7
B) % 12 - % 15,23
D) % 13 - % 15,23
A
2380 - FİNANSAL YÖNETİM
16. X hisse senedi piyasa ile aynı varyansa
20. ABC hisse senedinin Döviz ve Kredi hacmi
sahiptir. X hisse senedi ile piyasa arasındaki
korelasyon 0,8 ise, X hisse senedinin Beta kat
sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,8
B) 0,64
C) 0,4
faktörlerine duyarlılığı ve söz konusu faktörlerin beklenen getirileri aşağıdaki tabloda verilmektedir. Risksiz faiz oranı % 5 düzeyinde iken,
Arbitraj Fiyatlama Modeli’ne göre ABC hisse
senedinin beklenen getirisi yüzde kaçtır?
D) 0,2
Döviz Kredi Hacmi
17. A ve B hisse senetlerinden oluşan bir portföyde, portföyün riskinin A ve B hisse senetlerinin bireysel riskleri toplamından daha düşük
olabilmesi için A ve B hisse senetlerinin
getirileri arasındaki kovaryans ilişkisi nasıl
olmalıdır?
Faktör Beklenen Getirisi
E(r)
0,14
0,12
C) 14,5
D) 15,3
B) 13,9
ölçülmesinde kullanılan “zaman ağırlıklı getiri
hesaplama yöntemini” ifade etmektedir?
A) Dönem içinde portföye giren veya çıkan fonları
da dikkate alan getiri oranı hesaplama yöntemi
B) Yatırımın bileşik getirisine dayanan, yeniden
yatırım olgusunu dikkate alan getiri oranı hesaplama yöntemi
C) Ölçülecek portföyü bir yatırım fonu gibi değerlendiren, fon değerini dikkate alarak getiri
oranını hesaplayan getiri oranı hesaplama
yöntemi
D) Dönem getirileri ayrı ayrı hesaplanarak ortalamalarının alınmasına dayanan getiri oranı
hesaplama yöntemi
ması % 10, pazarın getirisinin standart sapması % 5’dir. Hisse senedi getirisinin pazarın
getirisi ile korelasyonu 0,80’dir. Risksiz faiz
oranı % 7 ve pazarın beklenen getirisi % 13 ise
hisse senedinden beklenen minimum getiri
oranı yüzde kaçtır?
C) 16,6
0,50
21. Aşağıdakilerden hangisi portföy getirilerinin
18. Bir hisse senedinin getirisinin standart sap-
B) 13,0
0,60
A) 12,7
A) A ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki
kovaryans sıfır olmalıdır.
B) A ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki
kovaryans negatif olmalıdır.
C) A ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki
kovaryans pozitif olmalıdır.
D) A ile B hisse senetlerinin getirileri arasındaki
kovaryans bire eşit olmalıdır.
A) 12,4
Faktör Duyarlılığı (B)
22. % 50’si A, % 50’si B hisse senedinden oluşan
D) 17,2
bir portföyün performansı ölçülmek istenmektedir. Farklı ekonomik koşullarda A ve B hisse
senetlerinin beklenen getirileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pazarda risksiz faiz oranı
% 5,75, oluşturulan portföyün riski 0,10 ise
Sharpe Performans Ölçütü oranı kaçtır?
19. Betası sıfır olan bir hisse senedinin beklenen
getirisi nedir?
A hisse
B hisse
Genel Ekonomik
Olasılıklar senedinin senedinin
Durum
getirisi
getirisi
A) Beklenen getiri sıfırdır.
B) Beklenen getiri negatiftir.
C) Beklenen getiri pazar getirisi kadardır.
D) Beklenen getiri risksiz getiri oranı kadardır.
Genişleme
0,25
0,40
0,20
Normal
0,50
0,30
0,15
Durgunluk
0,25
0,06
0,10
A) 1,2
8
B) 1,3
C) 1,4
D) 1,5
2380 - FİNANSAL YÖNETİM
23. ABD’de 1 yıllık ABD Doları faiz oranı %1,
Türkiye’de 1 yıllık TL faiz oranı %9 ve bugünkü
döviz kurunda 1 ABD Doları 1,8 TL’ye eşit ise
faiz oranları paritesine göre 1 yıl sonra beklenen döviz kuru (1 ABD Doları) kaç TL olur?
A) 1,9230
C) 1,9426
B) 1,9340
D) 1,9620
24. Call (alım) opsiyonunun kullanım fiyatı 120 TL
ve opsiyona konu hisse senedinin vade sonu
fiyatı 105 TL ise vade sonunda call (alım) opsiyonunun fiyatı nedir?
A) 0
B) 15
C) 105
D) 120
25. Bir vadeli işlem sözleşmesine ilişkin olarak
aşağıdaki bilgilere göre yatırımcıya teminat
çağrısı ilk kez hangi tarihte yapılacaktır?
Vadeli İşlem Pozisyonu : TL/USD Vadeli İşlem
Sözleşmesi Uzun Pozisyonu
Başlangıç Teminatı : 8,000
Sürdürme Teminatı : 6,000
Sözleşmeye Giriş Tarihi : 24 Haziran 2012
Sözleşmenin Vade Sonu : 30 Haziran 2012
Sözleşme Büyüklüğü : 100.000 USD
Sözleşme Fiyatı : 1.700
Tarih
Vadeli İşlem Fiyatı
24 Haziran 2012
1.695
25 Haziran 2012
1.690
26 Haziran 2012
1.685
27 Haziran 2012
1.695
28 Haziran 2012
1.685
29 Haziran 2012
1.675
30 Haziran 2012
1.660
A) 27 Haziran
C) 29 Haziran
B) 28 Haziran
D) 30 Haziran
9
A
A
2400 - ANALİZ YÖNTEMLERİ
1. Aylık mevduata uygulanan nominal faiz oranı
5. I- Dönemlik (480 günlük) Faiz Oranı % 15,61’dir.
yıllık % 20 ise sözkonusu nominal faizin efektifi (bileşiği) yıllık yüzde kaçtır?
A) 21,94 B) 21,32
C) 20,78
II- Yıllık Basit Faiz Oranı % 20,52’dir.
III- Yıllık bileşik faiz oranı % 11,66’dır.
1.000 TL nominal değerli kuponsuz bir devlet
tahvilinin piyasa fiyatı 865 TL ve vadesine kalan gün sayısı ise 480 gündür. Bu devlet tahviline ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (1 yıl 365 gün olarak kabul edilecektir.)
D) 20,43
2. Ahmet’in çalıştığı kurum her yıl sonunda
Ahmet’e ikramiye ödemesi yapmaktadır. İlk yıl
1.800 TL ikramiye ödenecek olup, bu tutara
her yıl % 5 oranında zam yapılacaktır. Ahmet’in
kurumunda 40 yıl çalışmayı planladığı ve bu
süre boyunca yıllık faiz oranının % 9 olacağını
varsaydığımızda 40’ıncı yılın sonunda Ahmet’in
aldığı ikramiyelerin toplam tutarı ne olur?
A) 1.063.624
C) 1.083.624
B) 1.077.624
D) 1.096.624
3. İngiltere Krallığı tarafından ihraç edilen bir
tahvil sonsuza kadar yıllık 1.000 İngiliz Sterlini
ödemektedir. Bu tahvile uygun faiz oranının
(iskonto oranının) % 8 olduğu varsayıldığında
bu tahvilin fiyatı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 12.500 Sterlin
C) 160.000 Sterlin
A) Yalnız I
C) Yalnız III
B) Yalnız II
D) I ve II
6. Sevinç Hanım peşin fiyatı 50.000.000-TL olan
yatı satın almaya karar vermiştir. İmzalanan
satış sözleşmesine göre yat bedelinin % 10’u
peşin ödenecektir. Geri kalan kısmın ödemesi
ise 20 yılda tamamlanacak olup ödemeler her
iki yılda bir ikinci yılın sonunda eşit taksitlerle
yapılacaktır. Yıllık faiz oranı % 10 (iki yıllık faiz
oranı:% 21) olduğuna göre Sevinç Hanım’ın
her iki yılda bir ödemesi gereken taksit tutarı
ne kadardır? (Vergi olmadığı varsayılacaktır.)
A) 5.285.683,12-TL
C) 11.099.934.54-TL
B) 10.777.524.06-TL
D) 11.926.137,84-TL
B) 80.000 Sterlin
D) 800.000 Sterlin
7. Yıllık enflasyon oranının % 25 olduğu bir ülkede, aşağıdakilerden hangisi bir yıl vadeli % 50
faizli hazine bonosunun yıllık reel faiz oranını
göstermektedir?
4. Ayşe Hanım, tasarruflarını yıllık % 15 faiz oranı
üzerinden 2 yıllığına bankaya yatırmış ve vade
sonunda hesabında toplam 68.770 TL tasarrufu olduğunu görmüştür.
Yukarıdaki veriler çerçevesinde, Ayşe
Hanım’ın hesabında başlangıçta ne kadar parası vardır? (Vergi olmadığı varsayılacaktır.)
A) 52.000 TL
C) 55.000 TL
A) % 20
B) % 25
C) % 50
D) % 75
8. Bir firma hisse başına 10 TL kâr payı ödemiştir.
Bu firmanın hissedarları firmanın gelecekte
ödeyeceği kâr paylarında her yıl % 20 oranında
bir artış beklemektedir. Bu yatırımdan beklenen
getiri oranının (iskonto oranının) % 30 olması
hâlinde firmanın hisse senedi fiyatı kaç TL’dir?
B) 53.000 TL
D) 68.770 TL
A) 60
10
B) 80
C) 100
D) 120
A
2400 - ANALİZ YÖNTEMLERİ
9. Bir yatırımcı 5 yıl vadeli kupon ödemesiz
12.
1.000 TL nominal değerli bir tahvili ihraç sırasında 621 TL’ye satın almıştır.
Bu durumda yatırımcının bu tahvilden elde
edeceği yıllık getiri oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) % 7
B) % 8
C) % 9
D) % 10
X AŞ
(TL)
Dönen Varlıklar
180.000
Duran Varlıklar
300.000
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
135.000
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
75.000
Özkaynaklar
270.000
Net Satışlar
50.000
Net Kâr
10.000
Yukarıda verilen bilgilere göre X AŞ’nin net
işletme sermayesi ve cari oranı nedir?
10. Bir çalışan, 01.01.2015 tarihinde emekli olmayı
NET İŞLETME SERMAYESİ (TL)
planlamakta olup, 01.02.2015 tarihinden itibaren de bu tarih dahil 180 ay boyunca düzenli
bir şekilde 2.000 TL tutarında emekli aylığı
almayı planlamaktadır. Uygulanacak faiz oranlarının 01.01.2015 tarihinden itibaren istikrarlı
bir biçimde aylık % 0,5 düzeyinde kalacağı
(vergi ve diğer kesintiler dikkate alınmayacaktır) varsayıldığında bu çalışanın sözkonusu
emekli aylığını alabilmesi için 01.01.2015 tarihi
itibarıyla biriktirmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?
A) 222.007 TL
C) 237.007 TL
480.000
1,77
B)
45.000
1,33
C)
345.000
1,33
D)
30.000
1,77
13. Aşağıdaki işlemlerin hangisi sonucunda şirketin cari oranı değişir?
B) 229.507 TL
D) 244.507 TL
A) Ham madde peşin bedelle satın alınmıştır.
B) Kısa vadeli ticari alacakların bir bölümü tahsil
edilmiştir.
C) Kısa vadeli ticari borçların bir bölümü ödenmiştir.
D) Ticari malların bir bölümü 1 ay vadeli olarak
satılmıştır.
11. İki sene sonra 45.000 TL getirecek olan bir
projeye 25.000 TL yatırmayı planlıyorsunuz.
Alternatif olarak, proje ile aynı sektörde yer
alan bir hisse senedine yatırım yapmanız halinde elde edeceğiniz kazanç % 16,67 ise söz
konusu projenin net bugünkü değeri nedir?
A) 20.000 TL
C) -11.111 TL
CARİ ORAN
A)
14. Aşağıdakilerden hangisi çalışma durumunun
B) 13.889 TL
D) 8.059 TL
analizinde kullanılan oranlardan (faaliyet oranları) biridir?
A) Stok devir hızı oranı
B) Otofinansman oranı
C) Özkaynakların aktif toplamına oranı
D) Duran varlıkların özkaynaklara oranı
11
A
2400 - ANALİZ YÖNTEMLERİ
15. Temel analizle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
18. ABC şirketinin yeni yönetimi öz sermaye kâr
den hangisi yanlıştır?
marjını (return on equity) artırmak amacıyla
yeni bir plan ortaya koymuştur. Buna göre,
şirketin borçlanma oranı % 50 olacaktır. Söz
konusu oran 7.000 TL’lik faiz giderine yol açacaktır. Bu kapsamda faiz ve vergi öncesi kârın
27.000 TL, satışların 300.000 TL ve toplam
varlık devir hızının 3 olması planlanmaktadır.
Eğer ortalama vergi oranı % 20 ise ABC şirketinin özsermaye kâr marjı ne kadar olacaktır?
A) Temel analiz menkul kıymetlerin gerçek değerini hesaplamaya çalışır.
B) Temel analizin yapılabilmesi için iyi ekonomi ve finans bilgisine sahip bir ekibe ihtiyaç
vardır.
C) Temel analizin, mantığı “tarih tekerrürden
ibarettir” düşüncesi olup, bu analizde grafikler
yoğun olarak kullanılır.
D) Temel analiz sonucunda elde edilen sonuçların yatırımcılar tarafından kullanılabilmesi, bu
kişilerin ekonomi bilgi düzeylerine bağlıdır.
A) % 30
B) % 32
C) % 34
D) % 36
19. Teknik analizde destek ve direnç seviyelerine
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
16. Ekonomik Rantabilite Oranı: 0,25
Vergiden Önceki Kâr Tutarı: 25.000 TL
Toplam Kaynaklar: 120.000 TL
A) Destek noktası ya da destek seviyesi fiyat
yükselişlerinin önünü kesen önemli bir arzın
oluştuğu, yükselişin yavaşladığı veya durduğu
seviyeyi ifade ederken, direnç noktası veya
direnç seviyesi, fiyatların düşerken, sıkıştığı
veya düşüşün durduğu gelen taleple birlikte
yükselişin başladığı seviyeyi ifade eder.
B) Bir destek ya da direnç seviyesinde işlem
hacmi ne kadar fazla ise o seviyenin destek
ya da direnç seviyesi olarak fonksiyon görme
potansiyeli o kadar fazladır.
C) Fiyatlar destek veya direnç seviyelerinde ne
kadar uzun süre işlem görmüşse destek ve
direnç seviyeleri o ölçüde geçerli olacaktır.
D) Yükselen piyasada hem destekler hem de
dirençler yükselen bir seyir gösterir.
Yukarıdaki bilgilere göre faizleri karşılama
oranı kaçtır?
A) 4
17.
B) 4,8
C) 5,5
D) 6
XYZ İşletmesi (TL)
Ödenmiş Sermaye
2.350
Net Satışlar
7.500
Net Kâr
2.250
Dönen Varlıklar
6.150
Stoklar
1.500
Duran Varlıklar
8.850
Kısa Vadeli Borçlar
5.300
Uzun Vadeli Borçlar
6.450
20. Borsada işlem gören menkul kıymetlerin fiyat
hareketlerinin tahmininde kullanılan bir yöntem
olan “teknik analiz” yöntemine ilişkin olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Yukarıdaki verilere göre XYZ işletmesinin
finansal kaldıraç oranı kaçtır?
A) 0,52
B) 0,63
C) 0,72
A) Analizin odak noktası, incelemeye konu menkul kıymet ihraççısının belli bir zaman dilimi
içindeki faaliyetlerinin verimliliğini grafikler
yardımıyla ortaya koymaktır.
B) Analiz öncesinde ekonomik faktörler incelenmeli ve yapılan analizin değerlendirilmesinde
dikkate alınmalıdır.
C) Teknik analizin odak noktası menkul kıymetin
fiyat ve miktar hareketleri, başka bir deyişle
arz ve taleptir.
D) Genellikle, uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların ilk olarak dikkate aldıkları
analiz yöntemidir.
D) 0,78
12
2400 - ANALİZ YÖNTEMLERİ
21. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde hare-
24. Aşağıdakilerden hangisi, menkul kıymet
ketli ortalamalar için yanlıştır?
A) Hareketli ortalamalar “basit”, “ağırlıklı” ve “eksponansiyel” (üslü) olarak hesaplanabilir.
B) Uzun süreli hareketli ortalamalar kısa süreli
hareketli ortalamalara göre daha duyarlıdır.
C) Hareketli günlük ortalamalarda gün sayısı arttıkça keskin fiyat hareketleri yumuşar ve ortauzun vadeli trendler daha sağlıklı görülebilir.
D) Hareketli ortalamalar, hesaplamada ele alınan
dönem boyunca gerçekleşen fiyatların trendine göre “al/sat sinyali” verir.
A
teknik analizinde uygulanması hâlinde, Fibonacci sayılarının yorumlanmasında kullanılan
yöntemlerden biri değildir?
A) Fibonacci yayları
B) Fibonacci dalgaları
C) Fibonacci zaman çizgileri
D) Fibonacci yelpaze çizgileri
25. 12 günlük eksponansiyel hareketli ortalama-
dan 26 gün için hesaplanan eksponansiyel
hareketli ortalamanın çıkarılması sonucu elde
edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?
22. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizde kullanılan “teknik göstergeler”den biri değildir?
A) Momentum
C) Elliot dalgaları
A) Hareketli Ortalamalar Göstergesi
B) Karşılaştırmalı Güç Endeksi
C) Momentum Göstergesi
D) Volter Göstergesi
23. Aşağıdakilerden hangisi teknik analizin dayandığı varsayımlardan biri değildir?
A) Herhangi bir malın (örneğin hisse senedinin)
ya da hizmetin fiyatı, ona olan arz ve talebin
karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşur.
B) Arz ve talep rasyonel veya rasyonel olmayan
faktörlerce belirlenir.
C) Menkul kıymetin gerçek değeri sektör analizi
yoluyla bulunur.
D) Menkul kıymet fiyatları ve pazarın genel
eğilimini gösteren endeksler trendler hâlinde
hareket ederler.
13
B) MACD göstergesi
D) Fibonacci sayısı
2420 - MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR
1. İşletmeye karşı bir müşterisinin zarar gördü-
4. Finansal tabloların dipnotları ile birlikte kamu-
ğü iddiası ile açtığı tazminat davasında, dava
konusu belli olmakla birlikte, tazminat tutarının takdiri mahkemeye bırakılmış olarak dava
sürmekte ise; genel muhasebe ilkeleri çerçevesinde işletme açısından aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
ya açıklanması uygulaması, aşağıda yer alan
muhasebenin temel kavramlarından hangisinin bir gereğidir?
A) Tam açıklama kavramı
B) Objektif belge kavramı
C) Sosyal sorumluluk kavramı
D) İşletmenin sürekliliği kavramı
A) Durumun bilanço dipnotlarında açıklanması
gerekir.
B) Durumun gelir tablosu dipnotlarında açıklanması gerekir.
C) Henüz yargı kararı olmadığından bir şey yapması gerekmez.
D) Kendisinin belirleyeceği makul bir tutar için
bilançoda karşılık ayırır.
5. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından belirlenen hesap planına
uymakla yükümlüdür?
2. Bir işletmenin stoklarındaki ticari malın piyasa
değeri arttığında, malın satışı gerçekleşmediği
sürece bu artış gelir yazılmazken, bu ticari
malın piyasa değeri düştüğünde düşüşün
gider olarak yazılabilmesi muhasebenin hangi
temel kavramının bir sonucudur?
A) Maliyet Esası
C) Özün Önceliği
A
A) Finansal kiralama şirketleri
B) Sigorta şirketleri
C) Aracı kurumlar
D) Bankalar
6. Tekdüzen hesap planına göre fiili maliyetlerin
uygulandığı durumlarda gider hesaplarında
toplanan giderlerin tümünün; önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin kullanılması
durumunda ise, bunlara göre saptanan giderlerin ilgili hesaplara yansıtılmasını sağlamak
amacıyla kullanılan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tutarlılık
D) İhtiyatlılık
3. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan “Yangın,
deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak,
çatlamak, paslanmak gibi hâller neticesinde
iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki
olan emtia ile maliyetlerinin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü,
deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir”
hükmü aşağıda yer alan muhasebenin temel
kavramlarının hangisi açısından istisnai bir
hükümdür?
A) Tutarlılık kavramı
B) Maliyet esası kavramı
C) Parayla ölçülme kavramı
D) Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı
A) Fark hesapları
B) Nazım hesaplar
C) Maliyet hesapları
D) Gider Yansıtma hesapları
7. Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım fonları
hesap planına göre; “Katılma Belgeleri Değer
Artış/Azalışı” hangi ana hesap grubunun bir
alt hesap kalemidir ve hangi mali tablo ile
ilişkilidir?
A) Fon Gelirleri/Bilanço
B) Fon Toplam Değeri/Bilanço
C) Fon Giderleri/Gelir Tablosu
D) Fon Toplam Değeri/Gelir Tablosu
14
2420 - MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR
8. İşletmenin dönem sonunda muhasebe sis-
A
11. TMS 10 “Raporlama Döneminden (Bilanço
teminde yer alan “satışlar”, “satılan malın
maliyeti”, “vergi” ve “amortisman” bilgilerine
ilişkin rakamlara dayalı olarak hesaplanabilen
nakit akımı hangisidir?
Tarihinden) Sonraki Olaylar” standardına
ilişkin aşağıda yer alan ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Faaliyetten sağlanan nakit akımı
B) Sermaye harcamalarına ilişkin nakit akımı
C) İşletme sermayesindeki değişime ilişkin nakit
akımı
D) Hisse senedi sahiplerine yapılan ödemelerle
ilgili nakit akımı
9. TFRS 5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardına göre satış amaçlı elde tutulan varlık olarak
sınıflandırılan bir duran varlığın ölçümüne ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.
B) Maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük
olanı ile ölçülür.
C) Defter değeri ile gerçeğe uygun değerden
yüksek olanı ile ölçülür.
D) Defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerden düşük olanı ile ölçülür.
A) İşletmeler; raporlama döneminden sonra
düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları
bu yeni duruma uygun şekilde düzeltip düzeltmeme konusunda serbesttir.
B) Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar önemli olsa dahi bu olaylar
için dipnotlarda açıklama yapılmasına gerek
yoktur.
C) Hisse senedi sahiplerine ödeneceği raporlama
döneminden sonra ilan edilen temettüler ile
ilgili olarak; işletmelerce raporlama dönemi
sonunda herhangi bir yükümlülük finansal
tablolara alınmaz.
D) Finansal tabloların yayımı için onay tarihi ile
onayın kimin tarafından yapıldığına ilişkin bilgiler kamuya açıklanmak zorunda değildir.
12. A işletmesi 30.12.2011 tarihinde işleyerek
satmak üzere peşin fiyatı 280.000 TL olan X
ürününü bedelini altı ay sonra 348.000 TL
üzerinden ödemek üzere anlaşmış ve ürünü
stok kalemi altında kayıtlarına yansıtmıştır.
Ürüne ilişkin 34.800 TL KDV tedarikçiye peşin
ödenmiştir. Ürünlerin taşıma maliyeti A işletmesine ait olup; 12.000 TL taşıma bedeli ve
1.200 TL KDV A işletmesi tarafından taşıyıcı
firmaya ödenmiştir. TMS 2 “Stoklar” standardı
kapsamında söz konusu stoklar A işletmesi
kayıtlarına hangi tutar ile alınmalıdır?
10. Aşağıda yer alan varlıklardan hangisi TMS
40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardı kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkul
değildir?
A) İşletme tarafından idari amaçla kullanılan bina
B) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar
C) Uzun vadede sermaye kazancı elde etmek
için tutulan arsalar
D) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan boş
bina
A) 280.000 TL
C) 348.000 TL
15
B) 292.000 TL
D) 360.000 TL
2420 - MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR
13. Bir işletmenin üretimde kullanmak üzere
12.000.000 TL’ye satın aldığı makinenin ana
parçasının hurda değeri 2.000.000 TL ve yararlı
ömrü on yıldır. Ayrıca makinenin çalışabilmesi
için makineye monte edilen ve her iki yılda bir
değiştirilmesi gereken 4.000.000 TL değerinde bir
parça alınmıştır. Parçanın hurda değeri 0 TL’dir.
TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına göre
bu işletmenin bu makine için doğrusal amortisman yöntemine göre ayırması gereken toplam
yıllık amortisman tutarı kaç TL’dir?
A) 1.400.000 TL
C) 3.000.000 TL
16.
B) 1.600.000 TL
D) 3.200.000 TL
14. A işletmesinin sahip olduğu maddi duran varlığa
ilişkin muhasebe bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Maliyet Değeri
: 100.000 TL
Birikmiş Amortisman
: 30.000 TL
Birikmiş Değer Düşüklüğü Zararı : 10.000 TL
I- İnceleme (sınırlı bağımsız denetim) ara
dönem finansal tablolarının Kurulca yayımlanan finansal raporlama standartlarına
uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma)
ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak
incelenmesi ve değerlendirilerek rapora
bağlanmasını ifade eder.
II- Hisse senetleri borsada işlem gören
ortaklıklar (bankalar hariç); yönetim kurulu tarafından şirket çalışanları arasından
seçilen en az iki üyeden oluşan denetimden
sorumlu komite kurmak zorundadır.
III- Bağımsız denetimin, bağımsız denetim
standartlarına uygun yapılmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı
doğacak zararlardan, genel hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bağımsız denetim kuruluşu ile birlikte bağımsız denetim raporunu
imzalayanlar müteselsilen sorumludur.
Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği bağımsız denetim standartları kapsamında yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
Söz konusu maddi duran varlığa TMS 16
“Maddi Duran Varlık” standardına göre yeniden
değerleme modelinin uygulanması ve yeniden
değerlenmiş tutarın 90.000 TL olarak belirlenmesi durumunda yapılacak muhasebeleştirme
işlemi aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
A) 30.000 TL değer artışı vardır. 20.000 TL özkaynakta, 10.000 TL gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
B) 30.000 TL değer artışı vardır. Tamamı özkaynakta muhasebeleştirilir.
C) 20.000 TL değer artışı vardır. Tamamı özkaynakta muhasebeleştirilir.
D) 30.000 TL değer artışı vardır. Tamamı gelir
tablosunda muhasebeleştirilir.
A) Yalnız I
C) I ve II
17.
15. A işletmesi 20 yıllık faydalı ömre sahip bir
gayrimenkulü 1 milyon TL’ye almıştır. Gayrimenkul alındıktan 15 yıl sonra B işletmesi
A işletmesini devralmış olup, söz konusu
gayrimenkulün devralma tarihindeki gerçeğe
uygun değeri 3 milyon TL’dir. Bu durumda
TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standardı kapsamında B işletmesinin 16’ncı yılda konsolide
finansal tablolarında muhasebeleştirmesi gereken amortisman tutarı doğrusal amortisman
yöntemine göre ne olmalıdır?
A) 50.000 TL
C) 150.000 TL
A
B) Yalnız II
D) II ve III
I- Satılan hisselerin parasal tutarı “Takas
Merkezi Hesabı”na borç, “Hisse Senedi
Hesabı”na alacak olarak kaydedilir.
II- Satılan hisselerin parasal tutarı “Takas
Merkezi Hesabı”na borç, “Yurtiçi Satışlar
Hesabı”na alacak olarak kaydedilir.
III- Satılan hisselerin maliyet tutarı “Yurtiçi
Satışların Maliyeti Hesabı”na borç, “Hisse
Senedi Hesabı”na alacak olarak kaydedilir.
IV- Satılan hisselerin parasal tutarı “Emanet
Hisse Senetleri-Takas Merkezi Hesabı”na
hisse senetleri itibarıyla borç, “Emanet
Hisse Senetlerinden Alacaklılar HesabıPortföy”e alacak olarak kaydedilir.
Bir aracı kurumun kendi portföyünden yaptığı
hisse senedi satış işleminin muhasebeleştirilmesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) I ve IV
C) II ve III
B) 100.000 TL
D) 600.000 TL
16
B) II ve IV
D) II, III ve IV
2420 - MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR
18. Aracı kuruluşların İstanbul Menkul Kıymetler
A
19. Aracı kuruluşların düzenlemek zorunda olduk-
Borsası’nda kendi namına müşterileri hesabına yaptıkları ters repo işlemlerinde, işlemin
gerçekleştiği gün aracı kuruluşun yapması
gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?
ları belgelerden “Seans Takip Formu”na ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
---------------------------------------- / -----------------------------1200 Müşteriler
XXXX
8800 Emanet Devlet
Tahvillerinden
XXXX
Alacaklılar
8300 Emanet Devlet
Tahvilleri
XXXX
1500 Takas Merkezi
XXXX
------------------------------------------------------------------------B)
---------------------------------------- / -----------------------------1200 Müşteriler
XXXX
5200 Yurtiçi Satışların
Maliyeti
XXXX
5000 Yurtiçi Brüt
Satışlar
XXXX
1500 Takas Merkezi
XXXX
------------------------------------------------------------------------C)
---------------------------------------- / -----------------------------1200 Müşteriler
XXXX
5200 Yurtiçi Satışların
Maliyeti
XXXX
5000 Yurtiçi Brüt
Satışlar
XXXX
1160 Kamu Kesimi
Tahvil ve Bonoları
XXXX
------------------------------------------------------------------------D)
---------------------------------------- / -----------------------------1500 Takas Merkezi
XXXX
8800 Emanet Devlet
Tahvillerinden
XXXX
Alacaklılar
8300 Emanet Devlet
Tahvilleri
XXXX
1200 Müşteriler
XXXX
-------------------------------------------------------------------------
A) Müşteri emri formlarına göre seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, aracı kurum
merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen
seans takip formuna zaman önceliği dikkate
alınarak otomatik olarak kaydedilir.
B) Borsa’da seans sürerken alınan emirler zaman
önceliği dikkate alınarak seans takip formuna
seans esnasında aktarılır.
C) Aracı kuruluşların kendi nam ve hesabına
yapacakları alım ve satımların seans takip
formuna kaydedilmesi zorunlu değildir.
D) Piyasa yapıcılığı faaliyeti kapsamında iletilen
kotasyon emirleri için diğer müşteri emirlerinin
alınması ve izlenmesinde geçerli hükümler
uygulanmaz.
20. Aracı kurumların hisse senedi işlemlerinin
belge ve kayıt düzenine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığını ispat yükü
müşteriye aittir.
B) Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde,
müşterinin talebi hâlinde emrin alınması
sırasında müşteriye emir alınış numarasının
verilmesi zorunludur.
C) Aracı kuruluşlar merkez ve merkez dışı örgütlerinde aldıkları yazılı veya sözlü tüm müşteri
emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan
“Müşteri Emri Formu”na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydederler.
D) Müşterilerden seanstan önce veya seans
sırasında telefon, faks, ATM kayıtları elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri
imzası olmaksızın emir alınabilir.
21. Sermaye Piyasası Kurulunun aracı kurumlara
ilişkin sermaye yeterliliği düzenlemelerine
göre yeterli teminat bulunmadan borç verilmesi, diğer taahhütlerde bulunulması, varlıkların
ödünç, emanet veya teminat olarak tevdi edilmesi gibi nedenlerle, varlıkların geri alınmasında ortaya çıkan risk türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Pozisyon riski
C) Yoğunlaşma riski
17
B) Karşı taraf riski
D) Teminat riski
2420 - MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR
22. Bir aracı kurumun mizanında yer alan aşağı-
daki varlık kalemlerinden hangisi Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, aracı kurumların
sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında özsermayeden indirilen kalemler arasında
yer almaz?
A) Aracı kurum ortağı Ali Bey’in aracı kurumdaki
hesabından gerçekleştirdiği hisse senedi işlemlerinden dolayı 1200 hesabında oluşan ve
karşılığında teminat bulunmayan borç bakiyesi
B) Aracı kurum yöneticilerine tahsis edilmek üzere satın alınmış olan binek otomobil
C) Aracı kurumun ait olduğu şirketler topluluğunda yer alan ve halka açık olmayan bir sigorta
şirketindeki iştiraki
D) Aracı kurumun İMKB Hisse Senedi Piyasasında işlem yapmak için işlem limiti karşılığı
olarak teminat gösterdiği devlet tahvilleri
23. Aracı kurumların teftiş birimlerine ilişkin
A
24. Aracı kurumlarda iç kontrol ile ilgili Sermaye
Piyasası Kurulunca yapılan düzenlemeler
çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Aracı kurumların oluşturdukları iç kontrol sistemlerine ilişkin tüm politika ve prosedürlerini
yazılı hâle dönüştürmeleri zorunludur.
B) İç kontrol sistemlerine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için aracı
kurum yönetim kurulunun kararı şarttır.
C) Aracı kurum yönetim kurulu; kendisine bağlı
icracı birimler bulunan üyelerinden birini “İç
kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi”
olarak belirler.
D) İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetler,
yönetim kurulu, aracı kurumun her seviyedeki
personeli ile iç denetimden sorumlu elemanlar
tarafından yürütülür.
25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan
düzenlemelere göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği üyelerinin
sermaye piyasası faaliyetlerini yürütürken
uyacakları meslek kurallarına göre aracı
kuruluş çalışanlarının, aracı kuruluşun bilgisi
dahilinde yapabileceği işlerden biridir?
A) Aracı kurumların bünyelerinde bir teftiş birimi
oluşturmaları ve bu birimde münhasıran
çalışmak üzere yeter sayıda müfettiş istihdam
etmeleri zorunludur.
B) Bankalarla acentelik tesisine izin verilen aracı
kurumlar acentalarının sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olmak üzere bankanın teftiş
biriminden istifade edebilirler.
C) Teftiş birimi doğrudan yönetim kuruluna bağlı
ve sorumlu olarak çalışır. Yönetim kurulu bu
birime ilişkin yetkilerini, genel müdür dışında
olmak üzere en az iki yönetim kurulu üyesine
devredebilir.
D) Aracı kurumun faaliyetleri her altı ayda bir
teftiş birimi tarafından denetlenerek rapora
bağlanır ve düzenlenen raporlar ivedilikle Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.
A) Müşterilerinin iş olanaklarından kişisel yarar
sağlamak
B) Birinci dereceden akrabaları ile müşterek
hesap açtırmak
C) Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde
hediye almak
D) Portföy yönetimi faaliyeti olmaksızın menkul
kıymet virman işlemi içeren vekâletname alarak müşteri adına işlem yapmak
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
18
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup,
Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ’ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ’nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
2 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILAN SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) GRUBU
(S403) “A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
ULUSAL VE
ULUSLARARASI
PİYASALAR
(2360)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
d
c
a
b
b
c
d
İPTAL
c
a
b
İPTAL
c
d
a
İPTAL
d
c
a
d
a
b
c
d
a
FİNANSAL YÖNETİM
(2380)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
d
d
b
c
b
c
d
b
c
a
d
b
a
c
d
a
b
c
d
b
c
d
c
a
c
ANALİZ YÖNTEMLERİ
(2400)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a
d
a
a
b
c
a
d
d
c
d
b
c
a
c
d
d
b
a
c
b
d
c
b
b
MUHASEBE, DENETİM
VE ETİK KURALLAR
(2420)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a
d
b
a
c
d
b
a
d
a
c
b
c
a
d
b
c
d
c
a
b
d
d
c
b

Benzer belgeler

Ara yıl sınavı 2009

Ara yıl sınavı 2009 B) Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir. C) Gerçekleşen işlemlerin iptal edilmesini müteakip, ilgili kararlar iptali ...

Detaylı

Temel Kavramlar Dokümanı - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Temel Kavramlar Dokümanı - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A) “Limit Fiyatlı Emirler” fiyat ve miktarın belirtildiği emirlerdir. B) “Özel Emirler” bölünemeyen ve bir bütün olarak alınıp satılan emirlerdir. C) “Küsürat Emirler” hisse senedi sayısı belirtilm...

Detaylı