toronto - Radyo Merhaba

Transkript

toronto - Radyo Merhaba
TORONTO ‹TÜ MEZUNLARI DERNE⁄‹
MDK Yönetim Kurulu: Soldan sa¤a: Nafiz Yücel, Cemal Do¤anay, Gülipek fianl›, Süleyman Özmutlu, Dilaver Arguner, Murat F›rat, Serkan
Çavuflo¤lu (resimde görülmüyor)
Merkezi Toronto’da olan ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Mezunlar› Derne¤i-Kanada, 10 Eylül Pazar günü,
yaln›zca dernek üyelerine de¤il,
isteyen herkese aç›k bir yaza veda
yeme¤i düzenledi.
Beklenenin çok üzerinde kat›l›m›n
oldu¤u yemek samimi ve nefleli bir
havada geçti. Uzun yaz dönemi,
tatiller, Türkiye seyahatleri gibi
nedenlerden bir süredir görüflemeyen dostlar hasret giderdiler.
Kanada’ya yeni gelmifl genç Toronto
lular da biribirleriyle tan›flma f›rsat›
buldular.
Figen Musabay,, Gülipek fianl›, Sevda Elbi
Yemekte al›nan görüntüleri daha
kapsaml› görmek istiyorsan›z ITUMDK’in web sitesini:
www3.sympatico.ca/darguner1/ituweb
adresinden ziyaret etmeniz gerekiyor.
Gelecek pikni¤imize de bekleriz.
Gülipek fianl›, Toronto
Naci ve Gönül Vardar çifti genç Toronto’lulara tecrübelerini aktar›yorlar.
15

Benzer belgeler