CT 201 Kablosuz El Mikrofonu Kullanma Kılavuzu

Transkript

CT 201 Kablosuz El Mikrofonu Kullanma Kılavuzu
SATICI FÝRMA
KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ
CT 201 VHF
( Mikrofon Vericisi )
KULLANMA KILAVUZU
YETKÝLÝ SERVÝS
ORIENT
Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti.
Kablosuz Ýletiþim Sistemleri
Refik Belendir sokak No:74/1
Yukarý Ayrancý ANKARA
Tel: 0312 4411313 Fax: 0312 4402838
e-mail: [email protected]
www.oriental.com.tr
ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ.
KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ
CT 201 VERÝCÝ
GÖRÜNÜM
Cihazýn baðlantýlarýný yapmadan ve kullanmadan önce bu Kullanma
Kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.Kýlavuzda belirtilen uyarýlara dikkat
edilmemesi, cihazýn garanti dýþý kalmasýna neden olacaktýr.
Mikrofon Kapsülü
ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANIM ÞEKLÝNE ÝLÝÞKÝN DUYURU;
Açýk/Kapalý Anahtarý
Batarya Yuvasý
Batarya Durum Göstergesi
Anten
VERÝCÝNÝN GÖRÜNÜMÜ, ÖZELLÝKLERÝ ve KULLANIM
1- Dinamik Tip Tek Yönlü Mikrofon Kapsülü
2- Açýk/Kapalý Anahtarý : Sürgülü tip anahtar, cihazýn açýlýp
kapatýlmasýna yarar.Anahtarýn "On (Açýk)" yönüne getirilmesi ile
cihaz açýlýr.Anahtarýn "Off (Kapalý)" yönüne getirilmesi ile cihaz
kapatýlýr.Cihaz açýldýðý zaman hoparlörden ilk açýlýþ sesi duyulmaz.
3- Batarya Durum Göstergesi : Cihaz her açýldýðýnda led lambasý
çok kýsa bir süre yanýp sönerek cihazýn içerisindeki bataryanýn son
durumunu gösterir.Eðer led uzun süre yanýyorsa, cihazýn bataryasý
bitmiþ demektir. Bu durumda bataryanýn deðiþtirilmesi gerekir.
4- Batarya Yuvasý : Batarya için 2 adet Alkaline tip
batarya kullanýlmasý tavsiye edilir.Cihazýn beslemesi 3
volttur.Ni-Cad tipi þarjlý piller, voltajlarý cihaza uygun
olmadýðýndan kullanýlmazlar.
5- Anten : Esnek yapýya sahip olan bu anten vericinin çýkýþ gücünü
radyo dalgalarý þeklinde dýþ ortama aktaran önemli bir
parçadýr.Antenin çalýþýrken sökülmesi durumunda cihaz yayýn
özelliðini kaybeder.
1
Bu ürün, simplex FM Radyo Vericisidir. Lokal alanlarda, Kablosuz
Müzik ve Seslendirme yayýnlarýný anten aracýlýðý ile
çevre Alýcý birimlerine aktarýr ve sadece bu amaç ile
kullanýlmaya uygundur. Ürün harmonize olmamýþ
frekanslarda çalýþmaktadýr.
Genel Tanýtým:
ORIENT CT 201 VHF/FM Kablosuz Mikrofon Vericisi, lokal
alanlarda seslendirme ve müzik yayýnlarýný bir merkezden, diðer
bölgelere aktaran mobil veya sabit olarak kullanýlan bir birimdir.
Uzun çalýþma süresi, sessiz açma özelliði ve ergonomik yapýsý ile
oldukça pratik bir cihazdýr. VHF bandýnda 174.000 - 216.000 MHz
frekans aralýðýnda çalýþmaktadýr.CT 201Kablosuz el Mikrofon
Vericisi kristal kontrollü olup, ORIENT CR-200, CR-200D, CR202D, CR-204D, CR-502, CR-504, CR-504D,CR-401, CT-501
model cihazlarýn herhangi biriyle kullanýlabilir. Elde taþýnan CT-201,
kullanýcýya hareket serbestliði kazandýrýr. Kullanýcý, konferans
salonunda, stüdyolarda, gazinolarda, kapalý / açýk alanlarda
programý esnasýnda sürekli yer deðiþtirebilir, herhangi bir yere
baðýmlý kalmaz.Açýk alanda 150 m. ye kadar çekiþ gücü vardýr.
Cihazýn çalýþtýðý ortamdaki ýsý/nem farklýlýklarýndan batarya
voltajýnýn kullanýldýkça azalmasýndan kaynaklanan frekans
kaymalarý, kristal kontrollü olmasýndan ötürü meydana
gelmez.Birden fazla CT 201 Kablosuz El Mikrofonu ayný anda
kullanýlabilir.Benzer frekansta olmayan CT 201 Kablosuz El
Mikrofonlarýnýn ayný anda çalýþmasý olanaksýzdýr.
2
CT 201 UYGULAMA ÖRNEKLERÝ
ORIENT CT 201 VHF Kablosuz Mikrofon Verici
Teknik Özellikleri
Çalýþma Aralýðý
Frekans Kontrolü
174 - 216 MHz
Kristalli
Frekans Kararlýlýðý
Çalýþma Sýcaklýðý
+/- 10 ppm
-10°C +45°C
Anten Çýkýþ Gücü
Kanal Aralýðý
Harmonik Bastýrmalarý
10 - 25 KHz
-54 dbm +/- 6db
Deviasyon
Ses Frekans Özelliði
Mikrofon Tipi
Batarya Tipi
Çekilen Akým
Aðýrlýk (kg.)
20 mW nom.
12 kHz nom.
16 Hz-20 KHz +/- 3db
Dinamik Mikrofon
DC 3 Volt 2* AA 1.5 V
25 mA
Batarya Dahil ~ 450 gr.
CT 201 KABLOSUZ MÝKROFON VERÝCÝNÝN
BÝRLÝKTE KULLANILDIÐI CÝHAZLAR
- CT 501 KABLOSUZ 250W AKTÝF HOPARLÖR
- CR 502 KABLOSUZ 46W AKTÝF HOPARLÖR
- CR 401 ÝÇ MEKAN SES YAYIN ALICISI
- CR 504 DIÞ MEKAN SES YAYIN ALICISI
- CR 200 KABLOSUZ MÝKROFON ALICISI
- CR 202 KABLOSUZ MÝKROFON ALICISI
- CR 200/D KABLOSUZ MÝKROFON ALICISI
- CR 202/D KABLOSUZ MÝKROFON ALICISI
- CR 504/D DIÞ MEKAN SES YAYIN ALICISI
(GENEL - GRUP - TEKLÝ ANONS ÖZELLÝÐÝ)
3
4
KULLANIM SIRASINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ
GEREKENLER, TEHLÝKELÝ VEYA ZARARLI
OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR
ARIZA TAKÝBÝ
ARIZALAR
NEDENLER
ÇÖZÜMLER
Verici cihazýnda hiç 1-Cihaz içinde
bulunan piller temas
lamba yanmýyor.
etmiyor olabilir.
2-Cihaz içinde
bulunan piller bitmiþ
olabilir.
1-Pillerin doðru olarak
yerleþtirildiðini kontrol
ediniz.
2-Pilleri yenileri ile
deðiþtiriniz.
Verici
cihazýnda led
lamba uzun
süre yanýyor.
1-Cihaz içinde
bulunan piller bitmiþ
olabilir.
1-Pilleri yenileri ile
deðiþtiriniz.
Anons yayýnlarý
Parazitli ve net
deðil
1-Anten baðlantý
konnektörü antene
tam temas etmiyor
olabilir.
2-Vericinin
besleme
kaynaðýnda bir
problem olabilir.
1- Anten baðlantý
konnektörünü kontrol
ediniz.
2- Pilleri yenileri ile
deðiþtiriniz.
-Kullanýlmadan önce Vercinin Kullanma Kýlavuzu
mutlaka dikkatle okunmalýdýr.
-Elektrik þoku riski vardýr. Yetki belgesiz kiþiler
cihazýn içini kesinlikle açmamalýdýr.
-Vericinin bataryasý deðiþtirilirken "Off (kapalý)"
durumda olmasý gerekir.
-Cihazýn üzerine kesinlikle sývý madde dökülmesine
izin vermeyiniz.
-Cihazýnýzý gerek taþýma sýrasýnda, gerekse montaj
sýrasýnda düþürmeyiniz, bir yere çarpmayýnýz, bir
þeyin çarpmasýna, sarsýlmasýna, darbe görmesine,
ezilmesine ve çizilmesine müsade etmeyiniz.
-Cihazýn içindeki elektronik devreler kullanýcý
tarafýndan tamir edilemez.Hem cihazýn zarar
görmesini engellemek hem de elektrik þokuna maruz
kalmamanýz için cihazýn içini kesinlikle
açmayýnýz.Arýza durumunda satýn aldýðýnýz firmaya
müracaat ediniz.
-Gerekli durumlarda cihazýn dýþýný sadece hafif nemli
yumuþak bir bezle siliniz.Deterjan veya benzeri
kimyevi maddeler kullanmayýnýz.
ENERJÝ TASARRUFU ÝÇÝN YAPILACAKLAR
Tablodaki önerilerle bir çözüm bulunamýyor ise
lütfen TEKNÝK SERVÝS ile irtibat kurunuz.
Servis istasyonu ve yedek parça malzemelerin
temin edileceði yerler Kullanma Kýlavuzunun arka
sayfasýnda belirtilmiþtir.
5
Cihazýnýzýn 2 yýlda bir Yetkili Servis tarafýndan
kontrolü, cihazýnýzýn ömrünü uzatacak ve cihazdan
alacaðýnýz verimi artýracaktýr.Vericinin kullanýlmadýðý
zamanlarda "Off (Kapalý)" konumuna getirilmesi,
cihazýn içinde bulunan pillerin daha uzun süre
çalýþmasýný ve daha verimli olmasýný saðlayacaktýr.
6
ÜRÜNÜN AMBALAJ, NAKLÝYE VE TAÞINMASI
Bu ürün orjinal taþýma kolisi içerisinde Tanýtma-Kullanma
Kýlavuzu ve Garanti belgesi ile satýþa sunulmaktadýr.
Alýcýnýn nakliyesi sýrasýnda herhangi bir darbe almamasý
için orjinal ambalajlý olmasýna dikkat edilmelidir.
PERÝYODÝK BAKIM VE ONARIMI
Cihaz, kullanýcý tarafýndan özel bir bakým ve müdahale
gerektirmez.Gerektiði durumlarda hafif nemli ve yumuþak
bir bezle cihazýn tozlarý ve kirleri temizlenebilir.
Cihazýn Yetkili Servis tarafýndan 2 yýlda bir periyodik
kontrolünün yapýlmasý cihaz ömrünü uzatacaktýr.
Herhangi bir arýza durumunda kesinlikle cihazý onarmaya
çalýþmayýnýz, satýn aldýðýnýz þirkete veya yetkili teknik
servise müracaat ediniz.
SERVÝS ÝSTASYONU VE YEDEK PARÇA MALZEMELERÝN
TEMÝN EDÝLECEÐÝ YERLER
Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti.
Refik Belendir Sokak No:74/1
Yukarý Ayrancý ANKARA
Tel: 0312 4411313 Fax: 0312 4402838
e-mail: [email protected]
w w w . o r i e n t a l . c o m . t r
CÝHAZIN KULLANIM ÖMRÜ:
Bu ürünün Bakanlýk’ça tespit ve ilan edilen kullaným
ömrü 10 yýldýr.
CÝHAZIN ÇEVRE VE ÝNSAN SAÐLIÐINA ETKÝLERÝ
Cihazýn çevre ve insan saðlýðýna herhangi bir olumsuz
etkisi yoktur.
UYARI:
Verici çalýþtýrýlmadanönce Kullanma Kýlavuzu mutlaka
okunmalýdýr. Ehliyetsiz kiþiler tarafýndan cihazýn içi
açýlmamalýdýr. Baðlantýlar Yetkili Servis tarafýndan
yapýlmalýdýr. Elektrik þoku riski vardýr.
7
Uygunluk Deklarasyonu
Tip: CT 201
Tanýmlanan ürünler, aþaðýdaki yönetmeliklerin ve
Avrupa normlarýnýn gereklerine uygundur.
Uygulanan direktifler;
-Belirli gerilim sýnýrlarýnda kullanýlmak üzere
tasarlanmýþ,elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmelik: 73/23/AT
-Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliði 89/336/AT
-Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarý Yönetmeliði
99/5/AT
Sayý:
EN 300 086-2-V1.1.1 , TS EN 300 279.V1
TS EN 55022 , TS EN 61000-3-2
TS EN 61000-3-3 , EN 60950-1
TS EN 61000-4-(2,3,4,5,6,11)
8