Posta 2010 (Page 1)

Transkript

Posta 2010 (Page 1)
3 gün sonra
cesedi
bulundu
3 gündür kay›p olan 6 çocuk babas›
flah›s, Bitlis Kerpiço köyünde çal›l›klar aras›nda ölü olarak bulundu.
gün önce aniden ortadan kaybolan
ve ailesi taraf›ndan bulunmas› için
Polis'e bildirilen Cemal Demir (44)
Bismil ilçesi k›rsal›nda ölü olarak bulundu. Sason do¤umlu olan ve Batman
3
Bakan Eker ve
Çelik Batman'da
taziye ziyaretlerinde
bulundu
Tar m ve K yi leri Bakan Mehdi Eker ile ve AK Parti Genel Ba kan Yard mc s H seyin elik beraberinde bir grup
milletvekili ile May n patlamas nda ya am n yitirenlerin ailesine taziye ziyaretinde bulunmak zere Batman’a geldi.
GEN‹fi GÜVENL‹K ÖNLEM‹ ALINDI
Çay Mahallesi’nde ikamet eden evli ve 6
çocuk babas› Cemal Demir'in kimli¤i belirsiz kifli veya kiflilerce araçla Bismil ilçesine kaç›r›larak öldürüldü¤ü belirtildi.
Kaç›ran kifliler taraf›ndan tartakland›ktan
sonra bݍaklanan Cemal
Demir, kaçmak isteyince
arkas›ndan av tüfe¤iyle
atefl edilerek öldürüldü¤ü
tahmin ediliyor. Ölüm sebebi bilinmeyen Cemal
Demir dün ‹kiztepe Köyü
mezarl›¤›nda gözyafllar›
aras›nda topra¤a verilirken, Jandarma ekipleri,
cinayeti iflleyen kifli veya
kiflileri yakalama çal›flmas› bafllatt›.
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 21 ● SAYI: 6310 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 05 A USTOS 2010 PER EMBE
www.batmanpostasigazetesi.com
● HAVAYOLUYLA Saat 14.30'da Batman'da gelen
Tar›m Bakan› Mehdi Eker ve AK Parti Genel Baflkan
Yard›mc›s› Hüseyin Çelik, geçti¤imiz günlerde may›n
patlamas› sonucu hayat›n› kaybeden Salih, Sadi ve S›d›k Özdemir kardefller ile Eski Baro Baflkan› Sedat Özevin'in ailelerine taziye ziyaretinde
bulundu.Eker ve
Çelik'in taziye ziyaretinde bulundu¤u Demirbilek köyü çevresinde genifl güvenlik önlemi al›nd›. Batman'da
büyük
üzüntüye neden
olan may›n patlamas›nda hayatlar›n› kaybeden Salih,
Sadi ve S›d›k Özdemir için (Meymuniye) Demirbilek köyünde kurulan taziye çad›r›n› ziyaret eden bakanlar, hayat›n› kaybeden Özdemir ailesine baflsa¤l›¤› diledi.
B‹R DAHA BÖYLE ACILAR YAfiANMASIN
● ACILI babaya sar›lan Tar›m Bakan› Mehdi Eker ,
olaydan duyduklar› üzüntüyü dile getirerek “Çok üzücü bir olay.Allah bir daha böyle ac› yaflatmas›n. Allah
rahmet eylesin” dedi. Özdemir'lerin taziyesinden ayr›lan Tar›m bakan› Mehdi Eker ve Hüseyin Çelik, may›n patlamas›nda yaflam›n› yitiren Avukat Sedat Özevin'in ailesini ziyaret ederek ac›l› aileye bafl sa¤›l›¤› dileklerinde bulundu. Eker ve Çelik, Ak Parti Batman
eski Milletvekili Nezir Nas›ro¤lu'nun yak›nlar›n›n da
aralar›nda bulundu¤u 4 taziye ziyaretinde bulundu. taziye çad›r›n› ziyaret etti. Taziye ziyaretlerini sona erdiren Eker ve Çelik, daha sonra Batman'dan ayr›ld›.
Ara verilen kaz›lar tekrar bafll›yor
Batman niversitesi Rekt r ve Hasankeyf kaz Ba kan Prof.
Dr. Abd sselam Ulu am, 14 Temmuz g n Hasankeyf’te kaya d mesi sonucu can g venli i nedeniyle durdurulan kaz
al malar n n 5 A ustos g n tekrar ba layaca n a klad .
LUÇAM, çal›flmalara 120 kiflinin kat›laca¤›n› belirtti. Tarihi kent Hasankeyf'te, 14 Temmuz çarflamba günü kaya düflmesi sonucu, can
güvenli¤i nedeniyle ara verilen kaz› çal›flmalar› 5 A¤ustos itibariyle
yeniden bafll›yor. Batman Üniversitesi Rektörü ve kaz› baflkan› olan
Prof.Dr. Abdüsselam Uluçam, kaz› çal›flmalar›yla ilgili aç›klama yapt›.
U
TPAO Genel
Müdürü Uysal
taziye ziyaretindeydi
“KAZI ÇALIfiMALARINA
120 ‹fiÇ‹ KATILACAK”
TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal ve Bölge
Müdürü Süleyman Çal›k, Özdemir ve Özevin
ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
● Uluçam; Kaz› çal›flmalar›n›n 5 A¤ustos itibariyle yeniden bafllayaca¤›n› belirtti. Uluçam yapt›¤› aç›klamada flunlar› kaydetti; “Tehlike arz
eden iç kale d›fl›ndaki eski kaz› alanlar› ile Kültürel varl›klar›n›n bulundu¤u mekânlar›n›n temizlik ve bak›m› günlük olarak sürdürülecek.
Çal›flmalara 120 iflçi kat›lacak. Kaz› çal›flmalar› sayesinde, hem geçici olarak kapat›lan iç
kale d›fl›ndaki turistik mekanlar›n gelen ziyaretçilere aç›lmas› hem de Hasankeyf'te
had safhaya ulaflan iflsizlik sorunun çözülmesine de olanak sa¤lanm›fl olacak”
LUÇAM ayr›ca aç›klamas›nda flun-
Ulara de¤indi; “ 8 A¤ustos günü Kül-
tür Bakanl›¤›nca oluflturulan bilim komisyonu Hasankeyf'e gelerek, tehlike
arz eden kayaç ve yap›larla ilgili araflt›rma yaparak acil önlem ve proje çal›flmalar› için gerekli incelemelerde bulunacak. 3'ü bakanl›k görevlisi 7'si de ko-
nular›nda uzman bilim adamlar› 3 gün
boyunca kayan›n düfltü¤ü olay mahalinde incelemeler yaparak çal›flmalar›n› tamamlayacak.” Hasankeyf'te kaya düflmesi sonucu can güvenli¤i nedeniyle
kapat›lan yerlerin gelece¤i, oluflturulan
bilim komisyonunca verilecek rapor
do¤rultusunda flekillenece¤i de bildirildi.
47 BiN 500 BiNADA
HASAN
adres güncellendi
F›rat, fliddet ve ölüm
tasvip edilemez
AADET Partisi Batman ‹l Baflkan› Mehmet F›rat, Batman'›n may›n nedeniyle 4 sevilen insan›n› yitirdi¤ini
belirterek, ölümlerin kendilerini derinden sarst›¤›n› ifade etti. fiiddet ve Ölümün Tasvip edilemez oldu¤unu belirten Saadet Partisi Batman ‹l Baflkan› Mehmet F›rat “Hafta
sonunda dünyan›n en ac›mas›z ölüm araçlar›ndan biri olan
may›nla hayatlar›n› kaybeden dört hem flehrimizin ölümü
bizleri derinden sarsm›flt›r. Her biri ayr› bir de¤er olan, bar›fl, özgürlük ve insan haklar›
alan›nda önemli mücadeleler
veren Salih, Sadi ve Sofi Özdemir ile Sedat Özevin kardefllerimize Allahtan rahmet
dilerken, kederli ailelerine baflsa¤l›¤› diliyoruz. Ölüm, fiiddet
ve Zulüm nereden ve kimden
gelirse gelsin tasvip edilmesi
asla mümkün de¤ildir. Hiçbir
din, hiçbir mezhep ve hiçbir
vicdan sahibi böyle bir vahfleti
içine sindiremez. hiçbir sebep
bir insan›n öldürülmesine gerekçe olamaz.. Çünkü Allah›n
can› ancak Allah (cc) al›r. Bizim temennimiz, bu elem verici olaylardan ders al›narak bu
hassas süreçte bar›fla, kardeflli¤e ve insan hayat›na daha fazla de¤er verilerek böylesine
ac›mas›zca ölüm tuzaklar›na son verilmesidir” dedi.
S
● TPAO üretim sahas›ndaki yang›na müdahale etmek isterken araçlar›n›n may›na çarpmas›
sonucu yaflamlar›n› yitiren Salih, Sadi, S›d›k
Özdemir ve Sedat Özevin'in ailelerine TPAO
genel Müdürü Mehmet Uysal, Bölge Müdürü
Süleyman Çal›k ve Di¤er Müdürler taziye ziyaretinde bulundular. ‹lk olarak Demirbilek köyüne giden Uysal ve beraberindekileri Faris Özdemir karfl›lad›.burada dua ederek Özdemir ailesine baflsa¤l›¤› dileyen, TPAO heyeti daha
sonra Sedat Özevin'in Belde mahallesindeki
evlerine geçerek taziye ziyaretinde bulundu.
B‹L‹M KOM‹SYONU ‹NCELEYECEK
yaşama döndü
Batman Belediyesi mar
ve ehircilik M d rl
Et d Proje ve Numarataj
efli i 2010 y l adres
g ncelleme, bina d kap levhalama, cadde ve
sokak plakalar ve direkli
y n levhalar yenileme
al malar n tamamlad .
ATMAN Belediyesi ‹mar ve fiehircilik Müdürlü¤ü Etüd Proje ve Numarataj fiefli¤i 2010 y›l› adres güncelleme, bina d›fl kap› levhalama, cadde ve sokak plakalar› ve direkli yön levhalar› yenileme çal›flmalar›n› tamamlad›. 39 mahalle,
3 bin 500 cadde ve sokak, 12 bin 653 ifl-
B
tedavinin
ard›ndan
Batman’da sokaklarda bali eken Hasan Erdem (25)
Elaz ’da g rd tedavinin ard ndan Batman’a geldi.
AKLAfiIK 11 y›l bali kullanan Erdem, 1 buçuk y›l
gördü¤ü tedavinin ard›nda bambaflka biri olarak Batmanl›lar›n karfl›s›na ç›kt›. Erdem ile sohbet eden esnaflar Erdem'deki de¤iflim karfl›s›nda adeta flok oldular.Fiziki yap›s›, giyim kuflam› ve yeni tarz› ile herkesi flafl›rtan Erdem bundan böyle örnek bir genç
olaca¤›n› ifade etti. Y›llarca Batman sokaklar›nda bali çeken Hasan, bundan sonra bali kullanmayaca¤›n› kullananlar›n yan›na da gitmeyece¤ini söyledi. Bali kullananlara da
seslenen Erdem, bu illetten kurtulmak için hemen tedavi olmalar›n› önerdi. Bali kulland›¤› dönemlerde s›k s›k
sa¤l›k sorunlar› yaflad›¤›n› belirten Erdem, “11
y›l bali kulland›m. Zarardan baflka bir fley
görmedim. En son
kendi iste¤imle tedavi
olmaya karar verdim.
Elaz›¤ Ruh ve Sinir
Hastal›klar› Hastanesi'nde bir buçuk y›ll›k
bir tedavinin ard›ndan
sa¤l›¤›ma kavufltum. fiu
an çok rahat›m, hem ailem hem beni tan›yan herkesle daha güzel diyaloglar
kuruyorum. Çok mutluyum”
Y
yeri ile 35 bin 134 binaya adres plakas›
montaj›n› gerçeklefltirdiklerini söyleyen
Etüd Proje ve Numarataj fiefi fiehmus
Kalkan, bu güncellemenin adres sistemindeki aksakl›klar› ortadan kald›raca¤›n› söyledi. Numarataj e¤itiminden geçirilmifl 12
kiflilik bir ekiple sürdürülen çal›flmalar›n
sonuna geldiklerini
ifade eden Etüd Proje ve Numarataj fiefi
fiehmus Kalkan, Nüfus Vatandafll›k ‹flleri
Genel Müdürlü¤ünce
yay›nlanan numarataj
levhalama genelgesine istinaden Batman
merkezde bulunan
39 mahalle, 3 bin
500 cadde ve sokak,
12 bin 653 iflyeri ile
35 bin 134 binaya
adres plakas› montaj›n›n yap›ld›¤›n› söyledi.

Benzer belgeler

Sayfa: 1

Sayfa: 1 Yaflam Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nd›. Konya Meram T›p Fakültesi'nde bir ay boyunca tedavi alt›na al›nan ve bir dizi ameliyat geçiren M. fierif Dinç ile Mehmet Kaban'›n tedavileri boyunca Meram...

Detaylı