açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında

Yorumlar

Transkript

açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında
Açık ihale usulü ile ihale edilen 870 Adet Yabancı Dilde Kitap mal alımı idari şartnamesi
I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adresi: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER MAH.
DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112
06800 ÇANKAYA ANKARA - ÇANKAYA / ANKARA
c) Telefon numarası: 3122103845
ç) Faks numarası: 3122103731
d) Elektronik posta adresi: [email protected]
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ayfer BAYRAM - İç Satınalma Müdürü Tel:
0312 210 3845 Teknik Personel: Recep GEYİKÇİ - ODTÜ Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Bşk. Şube Müdürü Tel: 0312 210 2788
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. İhale konusu malın;
a) Adı: 870 Adet Yabancı Dilde Kitap Alımı
b) Varsa kodu:
c) Miktarı ve türü: Malın miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
DENİZ BİLİMLERİ: 1 ADET
EĞİTİM: 265 ADET
ENFORMASYON: 7 ADET
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER: 126 ADET
MİMARLIK: 101 ADET
MÜHENDİSLİK: 119 ADET
1
SANAT ve BİLİM: 174 ADET
SOSYAL BİLİMLER: 70 ADET
UYGULAMALALI BİLİMLER: 7 ADET
TOPLAM: 870 ADET
ç) Teslim edileceği yer: ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
d) Bu bent boş bırakılmıştır.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a) İhale kayıt numarası: 2012/99786
b) İhale usulü: Açık ihale.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
ç) İhalenin yapılacağı adres: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 15.08.2012
e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00
f) İhale komisyonunun toplantı yeri: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme)
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen
saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste ve EKAP üzerinden (teknik şartnamenin
yayımlanmaması halinde teknik şartname hariç) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmesi zorunludur.
2
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELER MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:1 - MÜHENDISLIK
MERKEZ BINASI KAT:1 112 06800 ÇANKAYA ANKARA
ç) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 15 TRY (Türk Lirası)
(OnbeşTürklirası)
d) Bu madde boş bırakılmıştır
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form
biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.
4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka
dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında,
yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.
Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
ç) Standart formlar: Standart Form-KİK025.1/M: Geçici Teminat Mektubu, Standart
Form-KİK023.0/M: İş Ortaklığı Beyannamesi, Standart Form-KİK025.2/M: Kesin
Teminat Mektubu, Standart Form-KİK015.3/M: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart
Form-KİK0015.3/M: Birim Fiyat Teklif Cetveli
d) İhtiyaç Listesi
5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile
isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin
verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.
İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale
dokümanının satın alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda
ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu
adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla,
İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile
yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
3
6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre
pilot/koordinatör ortağa yapılır.
6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve
faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo
yoluyla satılması hususu düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin
talepler faksla yapılabilir.
II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları
gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya
da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret
ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği Mal Alimi İhaleleri
Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin
alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK e bağlı odalarca düzenlenen yerli
malı belgesi,
h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest
muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart
forma uygun belge,
ı) Bu bent boş bırakılmıştır.
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4
7.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.5.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.5.6. Bu bent boş bırakılmıştır.
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmistir:
7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7. Belgelerin sunuluş şekli:
7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.
7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek
bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece
görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye'deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:
7.7.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi
anlaşılır.
7.7.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik
şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine
göre yaptırılabilir.
7.7.4.4. Apostil tasdik şerhi taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir
anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin
üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti
5
Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin
Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu
ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik
edilmelidir.
7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler
7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.7.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve
bu tercümelerin tasdik işlemi:
7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve
yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından
yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve
bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve
varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış
olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki
imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu
tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ile Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür
veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre
yaptırılabilir.
7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin
tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de
apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki
mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye'deki temsilciliği ve Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar
tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik
şerhi aranmaz.
7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli
7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
7.8. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen
belgelerin, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin
sunulması gerekir.
7.9. Tekliflerin dili
7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli
sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas
alınacaktır.
6
Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı
8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli
istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.
Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı
Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu
Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Madde 10 - İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan
maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli,
İdareye derhal bilgi verecektir. İhale üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce,
ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve
(g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan
istekliler değerlendirme dışı bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya
davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.
Madde 12 - İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması
12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama
talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına
gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
12.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabi yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği
belirtilmez.
12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının
bir parçası olarak verilir.
Madde 13 - İhale dokümanında değişiklik yapılması
13.1. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
13.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile
7
erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına devam
edilecektir.
13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
13.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya
eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde,
ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa
daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması
halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 nci maddesine göre düzeltme ilanı
yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması
halinde ihale iptal edilir.
Madde 14 - İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
14.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale
saatinden önce ihale iptal edilebilir.
14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu
asamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 15 - İş ortaklığı
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.
15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak
bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip
ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot
ortak olarak belirlenir.
15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber
sunacaklardır.
15.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.
15.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları, pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 16 - Konsorsiyum
16.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
Madde 17 - Alt yükleniciler
17.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 18 - Teklif ve sözleşme türü
18.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Madde 19 - Kısmi teklif verilmesi
19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 870 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;
19.2.2. İsteklilerce verilecek tekliflerin, ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı
kapsadığı, ihale listesi sıra numarasına göre sıralı kaç adet kitaba teklif verdiği, hususunu teklif
8
mektuplarında açıkça belirtecek. Kısmi teklifini her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif
verdiğini belirtecektir.
19.2.3. Bu ihalede isteklilerin teklif ettikleri fiyatlar, birim fiyat olarak tek tek karşılaştırılarak,
en düşük fiyat esasına göre değerlendirilecek. Her bir kitaba en düşük fiyatı hangi istekli teklif
vermiş ise, kitap o istekliden temin edilecektir.
19.2.4. Bu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için
ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir.
Madde 20 - Alternatif teklifler
20.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.
Madde 21 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
21.1. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak
belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
Madde 22 - Tekliflerin sunulma şekli
22.1. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu
Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine
isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve
ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak,
mühürlenir veya kaşelenir.
22.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında
İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
22.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler
değerlendirmeye alınmaz.
22.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme
tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni teklif verme tarih
ve saatine kadar uzatılmış sayılır.
Madde 23 - Teklif mektubunun sekli ve içeriği
23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
23.2. Teklif mektubunda;
a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de
faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması,
zorunludur.
23.3. Is ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
23.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi
24.1. (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/11. md.) Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
- Altmış(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.
24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar
uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin
teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilir.
9
24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici
teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale
getirir.
24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler
25.1. Vergi (KDV Hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü giderleri teklif fiyata dahildir.
25.2. (25.1) maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin
oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul
edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
25.3. Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi
(KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.
Madde 26 - Geçici teminat
26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin
uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı
tarafından karşılanabilir.
26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,
12.11.2012. tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarını
sağlamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 27 - Teminat olarak kabul edilecek değerler
27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
27.2. 27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden
nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden
teminat olarak kabul edilir.
27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların
düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri
teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
27.4. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve seklinin, Kamu İhale Kurumu
tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart
formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
27.5. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
27.6. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
Madde 28 - Geçici teminatın teslim yeri
28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur.
28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Orta doğu Teknik üniversitesi - Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Ziraat Bankası TR4900010015370 8973889-5002 IBAN Nolu
hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Madde 29 - Geçici teminatın iadesi
29.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
10
29.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
29.3. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN
HUSUSLAR
Madde 30 - Tekliflerin alınması ve açılması
30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere)
verilecektir.
30.2. İhale komisyonu tarafından, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
30.2.1. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.
30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu,
ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp
mühürlenmesi veya kaselenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir
tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
30.2.3. İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır
bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif
mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan
veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.
İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale
komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza
karşılığı verilir.
30.2.4. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler
düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 31 - Tekliflerin değerlendirilmesi
31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına karar verilir.
31.2. Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği
bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği
dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi
verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.
31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan
belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi
itibarıyla ihaleye katilim şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.
31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile
birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Madde 32 - İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi
32.1. İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karsılaştırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama
isteyebilir.
11
32.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında
öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu
sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.
32.3. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap verilir.
Madde 33 - Aşırı düşük teklifler
33.1. İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık
maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği
süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları
yazılı olarak ister.
33.2. İhale komisyonu tarafından;
a) İmalat sürecinin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı
avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen malın özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük
teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı
açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
33.3. İhale komisyonu tarafından, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik
açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, sinir değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalara
ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu tarafından düzenleme yapılmış ise bu düzenlemelerde yer alan
kriterler esas alınacaktır.
Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi
34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına
girmez.
34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.
Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların
da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya
benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge
tutarına göre belirlenecektir.
35.4.2. Birden fazla isteklinin teklifinin eşit olması ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
belirlenmesinde, 35.4.1. maddesindeki düzenleme ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin
62 nci maddesindeki düzenleme esas alınacaktır.
35.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 36 - İhalenin karara bağlanması
36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.
36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale
yetkilisinin onayına sunar.
Madde 37 - İhale kararının onaylanması veya iptali
37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup
olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.
37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal
edilir.
12
37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise
hükümsüz sayılır.
Madde 38 - Kesinlesen ihale kararının bildirilmesi
38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde,
ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesinin birinci fıkrası
uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
38.2. İhale; kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri
belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
38.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme
imzalanmayacaktır.
Madde 39 - Sözleşmeye davet
39.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön malı kontrol yapılması
gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale
üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün
içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilecektir.
39.2. İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini
yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
Madde 40 - Kesin teminat
40.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6'si
oranında kesin teminat alınır.
40.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin teminat miktarı
ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Madde 41 - Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün
içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal
yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra
geçici teminat iade edilecektir.
41.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihinde 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri, her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.
41.3. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadığına
dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu
belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da
düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
Ancak bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi
isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki
Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.
41.4. Mücbir sebep halleri dışında ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması
durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan
durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi
halinde geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte hakkında yasaklama kararı verilmez.
Madde 42 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim
13
42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi
istekliyle sözleşme imzalanabilir.
42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci
maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.
42.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim
tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü
fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin
teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilecektir.
42.4. Mücbir sebep halleri dışında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin,
sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı
Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi
kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere İdareye sunulan belgelerin taahhüt
edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde geçici teminat gelir kaydedilir ancak istekli hakkında
yasaklama kararı verilmez.
42.5. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibiyle de sözleşmenin imzalanamaması
durumunda, ihale iptal edilir.
Madde 43 - Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
43.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli,
4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren
en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla,
taahhüdünden vazgeçebilir.
43.2. Bu takdirde geçici teminat iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş
giderleri isteyebilir.
Madde 44 - İhalenin sözleşmeye bağlanması
44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt
bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde besi oranındaki tutar, sözleşme
imzalamaya davet edilen istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu
hesabına yatırılır.
44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu
İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı
olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale
yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye
verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep
edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
44.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
44.5. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar
tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı birer örneği ortaklara verilir. Ortaklar tarafından
sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme
nüshası düzenlenir.
44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri
yükleniciye aittir.
V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 45 - Fiyat farkı
45.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
45.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 46- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar
46.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki
düzenlenmiştir.
hususlar
sözleşme
tasarısında
14
a) Ödeme yeri ve şartları
b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı
c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi
ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
e) Cezalar ve sözleşmenin feshi
f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli
Madde 47 Diğer hususlar
47.1.
İstekli, ihale sonucu, taahhüt ettiği halde, teslim edemediği kitaplar için excel formatında
elektronik ve basılı olarak gerekçeli raporu, idareye sunacaktır. Gerekçeli raporlar
incelenecektir. İncelenen gerekçeler idare tarafından uygun bulunursa, sözleşmeye konu olan
kitap toplamının %10 (yüzdeon)'una kadar herhangi bir ceza söz konusu olmayacaktır. Oranın
%10 (yüzdeon) nu aşması durumunda sözleşme bedelinin %05 (bindebeş)'i oranında ceza
uygulanacaktır. Teslim edilmeyen kitapların gerekçeleri idare tarafından uygun bulunmazsa,
sözleşmede teslimi taahhüt edilen kitap toplamının %5 (yüzdebeş)'ine kadar olan dilim için %
05 (bindebeş), bunu aşan oran için %2 (yüzdeiki) ceza uygulanacaktır.
47.2.İdari şartnamenin, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı
7.nci maddenin a fıkrasında belirtilen; " Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi
odası veya ilgili meslek odası belgesi" ndeki faaliyet konusu, kitap alım satımı ve yayın sağlama
ile ilgili olmalıdır.
EK:
15
Sıra No Açıklama
Birimi
1 / o10986947 / / (Mis)Understanding families :
learning from real families in our schools / edited
1
adet
by Monic / / Teachers College Press, / november
2010. / 9780807750377 / 1
2 / o11339597 / Patterson, James 1947- / 11th
2
Hour / / Century [Imprint] / March 2012 /
adet
9781846057915 / 1
3 / o11310534 / Reiss, Jodi. / 120 content
strategies for English language learners : teaching
3
adet
for academic success in se / / Pearson/Allyn and
Bacon, / Jan 2012. / 9780132479752 / 1
4 / o11006195 / Crafti, Stephen Author / 21st
Century Kitchens / / Images Publishing
4
adet
Group/Antique Collectors' Club [Distributor] , /
Sept 2010 / 9781864703764 / 1
5 / o10866875 / Clarke, G. M. (Geoffrey Mallin) /
A basic course in statistics / G.M. Clarke and D.
5
Cooke. / / Arnold ;/Distributed in the U.S.A. by adet
Oxford University Press, / c2004. / 0340814063
(pbk.) / 1
6 / o10962530 / Sylwester, Robert. / A child's
6
brain : the need for nurture / Robert Sylwester. / / adet
Corwin Press, / Aug. 2010. / 9781412962711 / 1
7 / o11042369 / Couturier, Andy. / A different
kind of luxury : Japanese lessons in simple living
7
adet
and inner abundance / Andy / / Stone Bridge
Press, / c2010. / 9781933330839 / 1
8 / o10939908 / Frugoni, Chiara, 1940- / A distant
city : images of urban experience in the medieval
8
adet
world / Chiara Frugoni ; trans / / Princeton
University Press, / c1991. / 691040834 / 1
9 / o1121398x / Achenbach, Joel. / A hole at the
bottom of the sea : the race to kill the BP oil
9
adet
gusher / Joel Achenbach. / / Simon & Schuster, /
Apr.2011. / 9781451625349 / 1
10 / o1137018x / / A Jewish Voice from Ottoman
Salonica : The Ladino Memoir of Sa'adi Besalel a10
adet
Levi / Edited / / STANFORD UNIVERSITY
PRESS, / [jan.2012] / 9780804771665 / 1
11 / o1096020x / Balmori, Diana. / A landscape
manifesto / Diana Balmori ; introduction by
11
adet
Michel Conan. / / Yale University Press, / 2010. /
9780300156584 / 1
12 / o10998640 / Hauserman, Maegan E. / A look
at school crime safety / Maegan E. Hauserman. / /
adet
12
Nova Science Publishers, / Jul.2010. /
9781616687731 / 1
13 / o11369656 / Skandera, Paul / A Manual of
13
adet
English phonetics and phonology: twelve lessons
Miktarı
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
16
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
with an integrated course in p / / Gunter Narr
Verlag, / 2011 / 9783823366652 / 1
14 / o11034737 / Heard, Georgia. / A place for
wonder : reading and writing nonfiction in the
primary grades / Georgia Heard / / Stenhouse
Publishers, / 2009. / 9781571104328 / 1
15 / o11025232 / Kitcher, Christopher Author / A
Practical Guide to the 17th Edition of the Wiring
Regulations / / Newnes [Imprint]/Elsevier Science
& Technology Books, / Nov. 2010 /
9780080965604 / 1
16 / o11034671 / Harnett, Mark. / A quick start
guide to podcasting : creating your own audio and
visual material for iPods, / / Kogan Page, /
Oct.2010. / 9780749461454 / 1
17 / o1103466x / Richardson, Neil. / A quick start
guide to social media marketing : high impact
low-cost marketing that works / / Kogan Page, /
Oct.2010. / 9780749457587 / 1
18 / o11192781 / Ahmed, Leila. / A quiet
revolution : the veil's resurgence from the Middle
East to America / Leila Ahmed. / / Yale
University Press, / Nov 2011. / 9780300170955 /
1
19 / o11034920 / / A scientific assessment of
alternatives for reducing water management
effects on threatene / / National Academies Press,
/ Jul.2010. / 9780309128025 / 1
20 / o10976723 / Berger, John. / A seventh man :
a book of images and words about the experience
of migrant workers in Euro / / Verso, / 2010. /
9781844676491 / 1
21 / o1137553x / McDermott, Joseph Peter / A
social history of the Chinese book : books and
literati culture in late imperial China / / / Hong
Kong University Press, / 2006. / 9789622097827 /
1
22 / o11019049 / Collins, Peter M. / A TwentiethCentury collision / Peter M. Collins. / / University
Press of America, / Nov.2010. / 9780761846277 /
1
23 / o10984860 / Pampuch, Roman. / ABC of
contemporary ceramic materials / Roman
Pampuch. / / Techna Group, / 2008. /
9788886538497 / 1
24 / o11381413 / / Abnormal psychology / Ann
M. Kring ... [et al.]. / / J. Wiley, / 2010. /
9780470413340 / 1
25 / o11281017 / Nelson, David L. Author /
Absolute Ultimate Guide for Lehninger Principles
of Biochemistry / / W. H. Freeman &
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
17
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Company/Macmillan [Distributor], / Feb 2012 /
9781429294768 / 1
26 / o11373301 / Covington, George A. / Access
by design / George A. Covington, Bruce Hannah. /
adet
/ Van Nostrand Reinhold, / 1997. /
9780471287261 / 1
27 / o11371626 / Forman, Lisa / Access to
Medicines as a Human Right: What are the
implications for Pharmaceutical Industr / /
adet
University of Toronto Press, / 2011 /
9781442643970 / 1
28 / o11038305 / / Achieving environmental
security : ecosystem services and human welfare /
adet
[edited by] Pete / / IOS Press, / Aug.2010. /
9781607505785 / 1
29 / o11038457 / / Achieving environmental
security : ecosystem services and human welfare /
adet
[edited by] Pete / / IOS Press, / Aug.2010. /
9781607505785 / 1
30 / o11050007 / Dickson, D. C. M. (David C.
M.), 1959- / Actuarial mathematics for life
contingent risks / David C.M. Dickson, Mary R. adet
Hardy, Howar / / Cambridge University Press, /
2009. / 9780521118255 / 1
31 / o11380962 / Roaf, Sue / Adapting Buildings
and Cities for Climate Change: A 21st Century
adet
Survival Guide / / Routledge, / Oct. 2009 /
9781856177207 / 1
32 / o10890282 / Heyman, Gene M. Author /
Addiction: A Disorder of Choice / / Harvard
adet
University Press , / Oct. 2010. / 9780674057272 /
1
33 / o11381735 / Larson, Matthew R. /
Administrator's guide : interpreting the common
core state standards to improve mathematic / /
adet
National Council of Teachers of Mathematics, /
c2011. / 9780873536950 / 1
34 / o11012092 / Baker, Donna L., 1955- / Adobe
Acrobat 8 how-tos : 125 essential techniques /
adet
Donna L. Baker. / / Adobe Press, / c2007. /
9780321470812 / 1
35 / o11020362 / / Advances in adsorption
technology / editors, Bidyut Baran Saha and Kim
adet
Choon Ng. / / Nova Science Publishers, / c2009. /
9781608768332 / 1
36 / o10995626 / / Advances in ergonomics
modeling and usability evaluation / editors,
adet
Halimahtun Khalid, Ala / / CRC Press, / 2011. /
9781439835036 / 1
37 / o10961951 / / Advances in food science and
adet
technology / editor: A.K. Haghi. / / Nova Science
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
18
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Publishers, / Sept. 2010. / 9781616684150
(hardcover) / 1
38 / o11049819 / National Research Council
(U.S.). Committee for the Review of NASA's
Aviation Safety-Relat / Advancing aeronautical
adet
safety : a review of NASA's aviation safetyrelated research progra / / National Academies
Press, / Dec.2010. / 9780309157933 / 1
39 / o11338131 / / Aerodynamics for engineering
students / E.L. Houghton ... [et al.]. / /
adet
Butterworth-Heinemann, / Feb 2012. /
9780080966328 / 1
40 / o11370464 / / Affine algebraic geometry : the
Russell festschrift / Daniel Daigle, Richard
adet
Ganong, Mariu / / American Mathematical
Society, / 2011. / 9780821872833 / 1
41 / o11373957 / Utas, Matt Editor Editor. /
African Conflicts and Informal Power: Big Men
adet
and Network / / Zed Books, / March 2012 /
9781848138827 / 1
42 / o11175278 / Opara, Umezuruike Linus /
Agricultural and biological engineering education:
adet
global perspectives and current practic / / CRC
Press, / Oct 2011. / 9781439807712 / 1
43 / o10996321 / / Agricultural production /
editor: Felix C. Wager. / / Nova Science
adet
Publishers, / Jul.2010. / 9781616686956 / 1
44 / o10970800 / / Agri-food chain relationships /
edited by Christian Fischer, Monika Hartmann. / /
adet
CABI, / Nov. 2010. / 9781845936426 (alk. paper)
/1
45 / o11367647 / Hindman, Neil, 1943- / Algebra
in the Stone-Cech compactification : theory and
adet
applications / Neil Hindman, Donna / / De
Gruyter, / cjan.2012. / 978311025623 / 1
46 / o11379625 / Brustad, Kristen. / Al-Kitaab fii
ta'allum al-'Arabiyya = A textbook for beginning
adet
Arabic, part three / Kriste / / Georgetown
University Press, / 2007. / 9781589011496 / 1
47 / o11379601 / Brustad, Kristen. / Al-Kitaab fii
ta'allum al-'Arabiyya = A textbook for beginning
adet
Arabic, part two / Kristen / / Georgetown
University Press, / c2006. / 9781589010963 / 1
48 / o11042011 / McLean, Bethany. / All the
devils are here : the hidden history of the financial
adet
crisis / Bethany McLean and / / Portfolio/Penguin,
/ November 2010. / 9781591843634 / 1
49 / o11193980 / Robin Fawcett Staff Author /
Alternative Architectures for Systemic Functional
adet
Linguistics - Paperback / / Equinox Publishing
Limited/David Brown Book Company, The
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
19
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
[Distributor], / May2012. / 9781845533496 / 1
50 / o10869852 / Friedman, Alice T. / American
glamour and the evolution of modern architecture
adet
/ Alice T. Friedman. / / Yale University Press, /
2010. / 9780300116540 / 1
51 / o1138122x / Roberts, Alasdair (Alasdair
Scott) / America's first Great Depression :
economic crisis and political disorder after the
adet
Panic / / Cornell University Press, / apr.2012. /
9780801450334 / 1
52 / o10990963 / / Amused landscape / editor,
Jeong Ji-seong. / / CAPress, / c2009. /
adet
9788977483477 / 1
53 / o10848010 / / An assessment of the National
Institute of Standards and Technology Electronics
adet
and Electr / / National Academies Press, / 2009. /
9780309111836 / 1
54 / o1095806x / Connolly, James J., 1962- / An
elusive unity : urban democracy and machine
politics in industrializing America / James / /
adet
Cornell University Press, / Sept. 2010. /
9780801441912 (cloth : alk. paper) / 1
55 / o11084108 / Johnson, Valen E. / An
Introduction to Bayesian Biostatistics Valen E.
adet
Johnson / / Chapman & Hall/CRC, / 2011 /
9781439800089 / 1
56 / o11361554 / Willmore, T. (Thomas), 1919- /
An introduction to differential geometry / T. J.
adet
Willmore. / / Dover Publications, / Feb.2012. /
9780486486185 / 1
57 / o1125614x / / An introduction to solar system
physics. / / Gardners Books, / 2008. /
adet
9780763746803 / 1
58 / o10980702 / Childress, Stephen. / An
introduction to theoretical fluid mechanics /
Stephen Childress. / / Courant Institute of
adet
Mathematical Sciences ;/American Mathematical
Society, / c2009. / 9780821848883 / 1
59 / o11246157 / Higson, Séamus. / Analytical
biotechnology / Séamus Higson. / / Oxford
adet
University Press, / 2011. / 9780470723050 / 1
60 / o11251748 / Christian, Gary D. Author /
Analytical Chemistry / / John Wiley & Sons,
Incorporated/John Wiley & Sons Australia,
adet
Limited [Distributor] / Dec 2011. /
9780470887578 / 1
61 / o11382594 / Danesi, Marcel, 1946- /
Analyzing cultures : an introduction and
handbook / Marcel Danesi and Paul Perron. / /
adet
Indiana University Press, / 1999. /
9780253212986 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
62 / o11018422 / Dewey, Martin / Analyzing
English as A Lingua Franca: A Corpus-Driven
adet
Investigation / / Continuum International
Publishing Group, Limited / May 2012. /
9781441158376 / 1
63 / o10996369 / / Analyzing school contexts :
influences of principals and teachers in the service
adet
of studen / / Information Age Pub., / Apr.2010. /
9781607524816 / 1
64 / o11080450 / Guerin, Bernard, 1957- /
Analyzing social behavior : behavior analysis and
adet
the social sciences / Bernard Guerin. / / Context
Press, / c1994. / 9781878978134 / 1
65 / o11376776 / Sasson, Aharon. / Animal
husbandry in ancient Israel : a zooarchaeological
adet
perspective on livestock exploita / / Equinox, /
2010. / 9781845531799 / 1
66 / o10992388 / Arrighi, Giovanni. /
Antisystemic movements / Giovanni Arrighi,
adet
Terence K. Hopkins & Immanuel Wallerstein. / /
Verso, / 1989. / 9780860919643 / 1
67 / o11361578 / / Antonyms in English :
construals, constructions and canonicity / Steven
adet
Jones... [et al.]. / / Cambridge University Press, /
Feb 2012 / 9780521761796 / 1
68 / o11037283 / The Apache Software
Foundation. / Apache HTTP server 2.2 official
documentation: security and server programs/ by adet
The Apach / v.1 / Fultus Co., / 2010 / 1596821922
/1
69 / o11037313 / The Apache Software
Foundation. / Apache HTTP server 2.2 official
documentation: security and server programs/ by adet
The Apach / v.3 / Fultus Co., / 2010 / 1596821930
/1
70 / o11037337 / The Apache Software
Foundation. / Apache HTTP server 2.2 official
documentation: security and server programs/ by adet
The Apach / v.4 / Fultus Co., / 2010 / 1596821949
/1
71 / o11252558 / Gordon, Rachel A. / Applied
statistics for the social and health sciences /
adet
Rachel A. Gordon. / / Routledge, / 2011. /
9780415875363 (hardback : alk. paper) / 1
72 / o11374597 / / Approaches to Islam in
religious studies / Richard C. Martin, editor. / /
adet
University of Arizona Press, / 2001. /
9781851682683 / 1
73 / o11005750 / / Approaches to peace : a reader
in peace studies / edited by David P. Barash. / /
adet
Oxford University Press, / 2009. / 9780195382860
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
21
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
/1
74 / o11380494 / Speaight, Anthony Editor Editor.
/ Architect's Legal Handbook: The Law for
adet
Architects / / Routledge, / March 2010 /
9781856176279 / 1
75 / o11006225 / / Architectural antiques. / / Betaadet
Plus Publishing, / 2008. / 9789077213940 / 1
76 / o10856201 / Lewis, Hunter. / Are the rich
necessary? : great economic arguments and how
adet
they reflect our personal value / / Axios Press, /
2009. / 9781604190168 / 1
77 / o11370452 / / Arithmetic of L-functions /
Cristian Popescu, Karl Rubin, Alice Silverberg,
editors. / / American Mathematical Society
adet
;/Institute for Advanced Study, / 2011. /
9780821853207 / 1
78 / o10968532 / De Garis, Hugo, 1947 / Artificial
Brains: An Evolved Neural Net Module
adet
Approach/ Hugo de Garis / / World Scientific Pub
Co Inc., / 2010 / 9789814304283 / 1
79 / o11006468 / Wide, Peter Author / Artificial
Human Sensors / / Pan Stanford
adet
Publishing/Independent Publishers Group
[Distributor] / Aug. 2010 / 9789814241588 / 1
80 / o11016759 / D'Alleva, Anne. / Arts of the
Pacific islands / Anne D'Alleva. / / Yale
adet
University Press, / Oct.2010. / 9780300164121 / 1
81 / o10963273 / Lovell, Sophie Author / As
Little Design As Possible: The Work of Dieter
Rams / / Phaidon Press, Incorporated/Hachette
adet
Book Group [Distributor], / Oct.2010 /
9780714849188 / 1
82 / o11371067 / / Ashgate research companion to
Byzantine hagiography : volume I: periods and
adet
places / [edit / / Ashgate, / 2011. / 9780754650331
/1
83 / o11376181 / / Assessing grammar : the
languages of LARSP / edited by Martin J. Ball,
adet
David Crystal, and / / Multilingual Matters, /
Feb.2012. / 9781847696373 / 1
84 / o10976097 / Ashbaker, Betty Y., 1950- /
Assisting with early literacy instruction : a manual
adet
for paraprofessionals / Betty Y. Ashb / / Prentice
Hall, / c2011. / 9780137147397 / 1
85 / o11358087 / Randall, David A. (David
Allan), 1948- / Atmosphere, clouds, and climate /
adet
David A. Randall. / / Princeton University Press, /
May 2012. / 9780691143743 / 1
86 / o11034142 / / Attention and associative
learning : from brain to behaviour / edited by
adet
Chris J. Mitchell / / Oxford University Press, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
22
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Sep.2010. / 9780199550531 / 1
87 / o1086331x / Fine, Gary Alan. / Authors of
the storm : meteorologists and the culture of
prediction / Gary Alan Fine. / / University of
Chicago Press, / 2007. / 9780226249520 / 1
88 / o1099029x / / Autodesk Revit Architecture
2010 in practice / Kogent Learning Solutions, Inc.
/ / Jones and Bartlett Publishers, / c2011. /
9780763776305 / 1
89 / o10978276 / Bilal, Dania. / Automating
media centers and small libraries : a systems
analysis and design approach/ Da / / Libraries
Unlimited, Incorporated / Feb 2010. /
9781591589228 / 1
90 / o11208831 / Goodfellow, Peter. / Avian
architecture : how birds design, engineer & build /
Peter Goodfellow ; edited by Mik / / Princeton
University Press, / Jun.2011. / 9780691148496 / 1
91 / o11022218 / Lean, Debra S. (Debra Susan) /
Barriers to learning : the case for integrated
mental health services in schools / Debra S / /
Rowman & Littlefield Education, / Jul.2010. /
9781607096382 / 1
92 / o11346449 / Nagsarkar, Sukhija / Basic
Electrical Engineering / / Oxford University Press
/ 2011 / 9780198068907 / 1
93 / o11246364 / Himmelblau, David M. / Basic
Principles and Calculations in Chemical
Engineering / / Prentice Hall PTR, / Feb. 2012 /
9780132346603 / 1
94 / o11199143 / Gagg, Russell Author / Basics
Interior Architecture - Texture + Materials / / Ava
Publishing SA/Ingram Publisher Services
[Distributor], / Jan 2012 / 9782940411535 / 1
95 / o11208739 / / Bauhaus 1919-1933 :
workshops for modernity / [organized by] Barry
Bergdoll, Leah Dickerma / / Museum of Modern
Art, / 2009. / 9780870707582 / 1
96 / o11381139 / / Bauhaus construct : fashioning
identity, discourse and modernism / edited by
Jeffrey Salet / / Routledge, / 2009. /
9780415778367 / 1
97 / o10975962 / Dey, Dipak. / Bayesian
modeling in bioinformatics / Dipak K. Dey,
Samiran Ghosh, Bani K. Mallick. / / Chapman &
Hall/CRC, / July 2010. / 9781420070170
(hardcover : alk. paper) / 1
98 / o1086491x / Troyer, Will (Willard A.) / Bear
wrangler : memoirs of an Alaska pioneer biologist
/ Will Troyer. / / University of Alaska Press, /
c2008. / 9781602230446 / 1
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
23
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
99 / o10950084 / Kassir, Samir. / Beirut / Samir
Kassir ; foreword by Robert Fisk ; translated by
adet
M.B. DeBevoise. / / University of California
Press, / cNovember 2010. / 9780520256682 / 1
100 / o11370129 / Pallister, Will, 1967- / Between
worlds : the rhetorical universe of Paradise lost /
adet
William Pallister. / / University of Toronto Press, /
2008. / 9780802098351 / 1
101 / o11034129 / Margolian, Howard. / Beware
the False Prophet / / University of Toronto Press / adet
March 2010. / 9780802035028 / 1
102 / o10938333 / Cohen, Stephen P. Author /
Beyond America's Grasp: A Century of Failed
Diplomacy in the Middle East / /
adet
Picador/Macmillan [Distributor], / Nov. 2010. /
9780312655440 / 1
103 / o11371638 / / Beyond caring labour to
provisioning work / Sheila M. Neysmith ... [et al.].
adet
/ / University of Toronto Press, / cmar.2012. /
9781442611757 / 1
104 / o11371328 / / Beyond Foucault : new
perspectives on Bentham's Panopticon / edited by
adet
Anne Brunon-Ernst. / / Ashgate, / Mar.2012. /
9780754668435 / 1
105 / o11267495 / / Beyond postprocess / edited
by Sidney I. Dobrin, J. A. Rice, Michael Vastola. /
adet
/ Utah State University Press, / 2011. /
9780874218312 / 1
106 / o10977053 / / Beyond the wild tribes :
understanding modern Afghanistan and its
diaspora / Ceri Oeppen a / / Columbia University adet
Press, / June 2010. / 9780231702102 (alk. paper) /
1
107 / o11179764 / Batt, Bryan Author / Big, Easy
Style: Creating Rooms You Love to Live In / /
adet
Clarkson Potter [Imprint]/Crown Publishing
Group/Random House, Incorporated [Distributor],
/ Oct. 2011. / 9780307591906 / 1
108 / o11372278 / Schug, Gwen Robbins /
Bioarchaeology and Climate Change: A View
adet
from South Asian Prehistory / / University Press
of Florida, / Aug. 2011 / 9780813036670 / 1
109 / o10976115 / / Biocomputation and
biomedical informatics : case studies and
applications / [edited by] At / / Medical
adet
Information Science Reference, / Dec. c2010. /
9781605667683 / 1
110 / o11370178 / Campbell, Neil A. / Biologie / /
adet
Pearson Studium / 2006 / 9783827371805 / 1
111 / o11376491 / Wood, Rachel. / Biology and
adet
revised systematics of some Late Mesozoic
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
stromatoporoids / by Rachel Wood. / /
Palaeontological Association, / 1987. /
9780901702340 / 1
112 / o11016450 / Johnson, Arthur T. (Arthur
Thomas), 1941- / Biology for engineers / Arthur
adet
T. Johnson. / / CRC Press, / 2010 /
9781420077636 / 1
113 / o11179776 / Kemble, Celerie. / Black &
white (and a bit in between) / Celerie Kemble. / /
adet
Clarkson Potter/Publishers, / Dec. 2011. /
9780307715982 / 1
114 / o11371237 / / Borders and travellers in
Early Modern Europe / edited by Thomas
adet
Betteridge. / / Ashgate, / 2007. / 9780754653516 /
1
115 / o1089777x / Bennett, Christopher Author /
Bosnia's Paralysed Peace / / C. Hurst & Company,
Publishers, Limited/Marston Book Services,
adet
Limited [Distributor], / June 2010. /
9781849040549 / 1
116 / o11382119 / Duryan, Petros, 1851-1872. /
Bosphorus nights : the complete lyric poems of
Bedros Tourian / the Armenian texts, with E / /
Department of Near Eastern Languages and
Civilizations, Harvard University ;/Armenian
adet
Heritage Press, National Association for
Armenian Studies and Research ;/Distributed by
Harvard University Press, / 2005. /
9780935411225 / 1
117 / o11012638 / Gleick, Peter H. / Bottled and
sold : the story behind our obsession with bottled
adet
water / Peter H. Gleick. / / Island Press, / April
2010. / 9781597265287 (cloth : alk. paper) / 1
118 / o11035924 / Roland, Per E. Author / Brain
Activation / / Blackwell ; / december 2010 /
adet
9780471396307 / 1
119 / o1134975x / Honigsfeld, Andrea Editor
Editor. / Breaking the Mold of Education for
Culturally and Linguistically Diverse Students / /
adet
Rowman & Littlefield Education/Rowman &
Littlefield Publishers, Incorporated [Distributor], /
March 2012 / 9781607097983 / 1
120 / o11007552 / Parkstone Press / Bridges / /
Sirrocco - Parkstone International, / April 2010 / adet
9781844847730 / 1
121 / o11179910 / O'Keeffe, Linda, 1951- /
Brilliant : white in design / Linda O'Keeffe. / /
adet
Monacelli Press, / Oct. 2011. / 9781580933247 / 1
122 / o11022516 / Javers, Eamon. / Broker, trader,
lawyer, spy : inside the secret world of corporate adet
espionage / Eamon Javer / / Harper, / Feb c2011. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
25
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
9780061697203 / 1
123 / o11035444 / Hanson, Rick. / Buddha's brain
: the practical neuroscience of happiness, love &
adet
wisdom / Rick Hanson with / / New Harbinger
Publications, / c2009. / 9781572246959 / 1
124 / o11091435 / Peacock, John Author /
Buddhism: A Complete Introduction / /
Continuum International Publishing Group,
adet
Limited/Orca Book Services [Distributor] / Jan.
2010 / 9780826497338 / 1
125 / o1116802x / Vogel, Carl Author / Build
Your Own Electric Boat / / TAB/Electronics
[Imprint]/McGraw-Hill Professional
adet
Publishing/McGraw-Hill Companies, The
[Distributor], / Nov 2011. / 9780071748940 / 1
126 / o11257428 / / Building Projection-Based
VR Systems/ Joaquim Armando Pires
adet
Jorge...[et.all.] / / A K Peters, Limited, / 40969 /
9781568814407 / 1
127 / o11012432 / Branson, Richard. / Business
stripped bare : adventures of a global entrepreneur
adet
/ Richard Branson. / / Virgin Books ;/Distributed
by Macmillan, / 2008. / 9781905264421 / 1
128 / o11376843 / Williams, Anthony / C++
Concurrency in Action: Practical Multithreading /
adet
/ Manning Publications Company / Mar.2012. /
9781933988771 / 1
129 / o11258731 / Maurine, Patrick. / Calibration
of industrial robot manipulators / Patrick Maurine,
adet
Jean-Francois Quinet. / / ISTE ;/Wiley, / Jan2012
/ 9781848212541 / 1
130 / o11371547 / Pike, David L. / Canadian
Cinema since the Eighties: Local Filmmaking in a
adet
Global Context / / University of Toronto Press, /
April 2012 / 9781442612402 / 1
131 / o10985153 / / Capillary electrophoresis
methods for pharmaceutical analysis / edited by
adet
Satinder Ahuja, / / Elsevier/Academic Press, /
2008. / 9780123725738 / 1
132 / o11373143 / Leech, Garry| / Capitalism: A
Structural Genocide / / Zed Books, / April 2012 / adet
9781780321998 / 1
133 / o10941253 / Leeland, Antonia M. Editor
Editor. / Case-Based Reasoning: Processes,
Suitability and Applications / / Nova Science
adet
Publishers, Incorporated / July 2010. /
9781617283529 / 1
134 / o11373714 / Bourne, Richard, 1940- /
Catastrophe : what went wrong in Zimbabwe? /
adet
Richard Bourne. / / Zed Books, / c2011. /
9781848135215 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
26
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
135 / o11376569 / Hammond, C. (Constance) /
Cellular and molecular neurophysiology /
adet
Constance Hammond. / / Academic, / 2008. /
9780123741271 / 1
136 / o11049741 / Roundtable on Translating
Genomic-Based Research for Health. / Challenges
and Opportunities in Using Residual Newborn
adet
Screening Samples for Translational / / National
Academies Press; / Dec.2010. / 9780309159548 /
1
137 / o11368123 / Barndorff-Nielsen, O. E. (Ole
E.) / Change of time and change of measure / Ole
adet
E. Barndorff-Nielsen, Albert Shiryaev. / / World
Scientific, / c2010. / 9789814324472 / 1
138 / o11351378 / LaGuardia-Kotite, Martha J. /
Changing the rules of engagement : inspiring
adet
stories of courage and leadership from women / /
Potomac Books, / May.2012. / 9781597976893 / 1
139 / o11382661 / Deledalle, Gérard. / Charles S.
Peirce's philosophy of signs : essays in
adet
comparative semiotics / Gérard Deleda / / Indiana
University Press, / 2001. / 9780253337368 / 1
140 / o11373726 / Waugh, Colin M., 1955- /
Charles Taylor and Liberia : ambition and atrocity
adet
in Africa's Lone Star State / Colin M. / / Zed
Books, / c2011. / 9781848138476 / 1
141 / o11371675 / Blankert, Jan Willem. / China
rising : will the West be able to cope? : the real
adet
long-term challenge of the rise o / / World
Scientific, / 2009. / 9789812837950 / 1
142 / o10886424 / Kong, Bo. / China's
international petroleum policy / Bo Kong. / /
adet
Praeger Security International, / Jan.2010. /
9780313377914 (hc. : alk. paper) / 1
143 / o10958241 / Mertha, Andrew C. Author /
China's Water Warriors: Citizen Action and
adet
Policy Change / / Cornell University Press , / Jan.
2011. / 9780801476686 / 1
144 / o11355219 / Hang, Jian Author / Chinese
Arts and Crafts / / Cambridge University Press, / adet
Apr 30, 2012 / 9780521186551 / 1
145 / o11355256 / Zhao, Wenbing Author /
Chinese Sculpture / / Cambridge University Press, adet
/ 40969 / 9780521186773 / 1
146 / o11382600 / / Choreographing history /
edited by Susan Leigh Foster. / / Indiana
adet
University Press, / 1995. / 9780253209351 / 1
147 / o11242292 / Herrschel, Tassilo / Cities State
and Globalization / / Routledge, / jan2012 /
adet
9780415489386 / 1
148 / o11236851 / / Citizen 2.0 : public and
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
27
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
governmental interaction through Web 2.0
technologies / Kathryn K / / Information Science
Reference, / Mar.2012. / 9781466603189 / 1
149 / o11213097 / Gilbertz, Susan J. / Citizen
discourse on contaminated water, Superfund
adet
cleanups, and landscape restoration : ( / / Cambria
Press, / Jan.2011. / 9781604977448 / 1
150 / o10938424 / Krane, Jim Author / City of
Gold: Dubai and the Dream of Capitalism / /
adet
Picador/Macmillan [Distributor], / Nov. 2010. /
9780312655433 / 1
151 / o10992510 / Wright, Erik Olin. / Classes /
Erik Olin Wright. / / Verso, / 1997, c1985. /
adet
9781859841792 / 1
152 / o11376910 / Johnson, Christopher, 1958- /
Claude Levi-Strauss : the formative years /
adet
Christopher Johnson. / / Cambridge University
Press, / 2003. / 9780521016674 / 1
153 / o10972791 / / Cleaner production and
energy conservation for sustainable development /
editors, Jurgis S / / Centre for Science &
adet
Technology of the Non-Aligned and Other
Developing Countries ;/Daya Pub. House, /
January 2010. / 9788170356363 / 1
154 / o11370488 / Issar, A. / Climate change :
environment and civilization in the Middle East /
adet
Arie S. Issar, Mattanya / / Springer, / 2004. /
9783540210863 / 1
155 / o11194492 / Lantos, Peter L. Author /
Closed Horizon / / Arcadia Books
adet
Limited/Turnaround Publisher Services Limited
[Distributor], / October 2011 / 9781906413972 / 1
156 / o11374482 / Schendl, Herbert. / Codeswitching in early English / by Herbert Schendl,
adet
Laura Wright. / / De Gruyter Mouton, / 2011. /
9783110253351 / 1
157 / o11049947 / Carruthers, Susan L. (Susan
Lisa) / Cold War captives : imprisonment, escape,
and brainwashing / Susan L. Carruthers. / /
adet
University of California Press, / 2009. /
9780520257313 / 1
158 / o10962335 / / Collaboration and co-teaching
: strategies for English learners / editors, Andrea
adet
Honigsfe / / Corwin Press, / Aug. 2010. /
9781412976503 (pbk. : alk. paper) / 1
159 / o11347867 / / Collaborative Learning and
Writing: Essays on Using Small Groups in
adet
Teaching English and / / McFarland & Company/
/ 40969 / 786460296 / 1
160 / o11349797 / Delbanco, Andrew Author /
adet
College - What It Was, Is, and Should Be / /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
28
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Princeton University Press/California Princeton
Fulfillment Services [Distributor], / 40969 /
9780691130736 / 1
161 / o11261456 / Samman, Maha / Colonial
Israel and Trans-Colonial Palestine: The Politics
and Development of Urban Space / / Routledge, /
40969 / 9780415677325 / 1
162 / o11377331 / / Communication : an arena of
development / edited by Nancy Budwig, Ina C.
Uzgiris, James / / Ablex Pub. Corp., / 2000. /
9781567504576 / 1
163 / o11337175 / / Community wind power
projects / Warren E. Cox and Patrick N. Bryant,
editors. / / Nova Science Publisher's, Inc., / Feb
2012. / 9781613249420 / 1
164 / o11375905 / / Comparative public
administration : the essential readings / edited by
Eric E. Otenyo, Nan / / Elsevier JAI, / 2006. /
9780762313594 / 1
165 / o11382454 / Taylor, Joseph L., 1941- /
Complex variables / Joseph L. Taylor. / /
American Mathematical Society, / c2011. /
9780821869017 / 1
166 / o1137052x / Davies, E. R. / Computer and
Machine Vision: Theory, Algorithms,
Practicalities / / Academic Press [Imprint] /
Mar.2012. / 9780123869081 / 1
167 / o10884099 / / Computer Forensics:
Investigating Wireless Networks and Devices in
Computer. Bk. 6 / / Course Technology/Cengage
Learning Australia [Distributor] / Oct. 2009 /
9781435483545 / 1
168 / o1123619x / / Computer mediated
communication : issues and approaches in
education / Kirk St. Amant and / / Information
Science Reference, / Jan.2012. / 9781613500774 /
1
169 / o11236164 / / Computer-mediated discourse
in Africa / editors, Rotimi Taiwo and Innocent
Chiluwa. / / Nova Science Publishers, / c2011. /
9781621004974 / 1
170 / o10895243 / Suchocki, John. / Conceptual
chemistry : understanding our world of atoms and
molecules / John Suchocki. / / Pearson Education,
/ c Jan 2010. / 9780136054535 (student ed.) / 1
171 / o11026716 / Schwartz, Sydney L. (Sydney
Lisbeth) / Connecting emergent curriculum and
standards in the early childhood classroom :
strengthen / / Teachers College, Columbia
University, / Sept 2010. / 9780807751091 / 1
172 / o11199271 / Kane, Anne, 1956- /
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
29
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Constructing Irish national identity : discourse and
ritual during the land war, 1879-1882 / / Palgrave
Macmillan, / Nov.2011. / 9780230120297 / 1
173 / o11365729 / / Constructing identities at
work / edited by Jo Angouri and Meredith Marra.
adet
/ / Palgrave Macmillan, / 2011. / 9780230272378 /
1
174 / o11261626 / Phillips, Christopher /
Contemporary Arab Identity: The Everyday
adet
Reproduction of the Arab World / / Routledge, /
Jan. 2012 / 9780415684880 / 1
175 / o11017247 / Dubrau, Christian. /
Contemporary architecture in China : buildings
and projects 2000-2020 / Christian Dubrau ; / /
adet
DOM publishers, / 2010. / 9783869221205
(English edition : hd.bd.) / 1
176 / o11010927 / / Contesting aging & loss /
edited by Janice E. Graham and Peter H.
adet
Stephenson. / / University of Toronto Press, /
cApril 2010. / 9781442601000 / 1
177 / o10855804 / Bright, Christopher J. Author /
Continental Defense in the Eisenhower Era:
Nuclear Antiaircraft Arms and the Cold War / /
adet
Palgrave Macmillan/Macmillan [Distributor], /
Aug. 2010. / 9780230623408 / 1
178 / o11193943 / Steven Jones Howard Jackson
Staff Author / Corpora and Meaning - Paperback /
/ Equinox Publishing Limited/Marston Book
adet
Services, Limited [Distributor], / July
2008!"Feb2012." / 9781845532994 / 1
179 / o11033691 / Fischer-Starcke, Bettina. /
Corpus linguistics and the study of literature :
adet
stylistics in Jane Austen's novels / Bett / /
Continuum, / Oct.2010. / 9781847064387 / 1
180 / o1126553x / Spencer, Robert, 1977- /
Cosmopolitan criticism and postcolonial literature
adet
/ Robert Spencer. / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230231665 / 1
181 / o1124513x / / Cost-benefit analysis :
concepts and practice / Anthony E. Boardman ...
adet
[et al.]. / / Prentice Hall, / 2011. / 9780137002696
/1
182 / o11311691 / Hess, Robyn. / Counseling
children and adolescents in schools / Robyn Hess,
Sandy Magnuson, Linda Beeler. / / SAGE
adet
Publications, / Jan 2012. / 9781412990875 (pbk.) /
1
183 / o11369553 / / Counterfactual thinking,
counterfactual writing / edited by Dorothee Birke,
adet
Michael Butter / / De Gruyter, / c2011. /
9783110268584 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
184 / o10974726 / Leopold, Philip. / Creating
genes from proteins / Philip Leopold ; edited by
adet
Joel Pardee / / Morgan & Claypool Publishers /
June 2010. / 9781615040155 / 1
185 / o11381309 / Gonzalez, Francisco Enrique,
1970- / Creative destruction? : economic crises
and democracy in Latin America / Francisco E.
adet
Gonz / / Johns Hopkins University Press, /
apr.2012. / 9781421405421 / 1
186 / o11163446 / Sasson, Theodore, 1965- /
Crime talk : how citizens construct a social
adet
problem / Theodore Sasson. / / Aldine de Gruyter,
/ 1995. / 9780202305479 / 1
187 / o10908213 / Servidio, Eileen. / Crimes
against women / Eileen Servidio and David
adet
Wingeate Pike. / / Nova Science Publishers, /
Sept. 2010. / 9781616684808 (hardcover) / 1
188 / o10881827 / Piquero, Alexis Russell Editor
Editor. / Criminal Career Findings and LifeCourse Studies: Worldwide Research and
adet
Perspectives / / Routledge [Imprint]/Taylor &
Francis Group, / May 2010. / 9780415998659 / 1
189 / o1089214x / Ansari, Ali M. / Crisis of
Authority: Iran's 2009 Presidential Election / /
adet
Royal Institute of International Affairs, / Feb.2010
/ 9781862032255 / 1
190 / o11381863 / / Critical neuroscience : a
handbook of the social and cultural contexts of
adet
neuroscience / e / / Wiley-Blackwell, / Jan.2012. /
9781444333282 / 1
191 / o1124415x / Macrory, Gee Author / Cross
Curricular Teaching and Learning in the
Secondary School Foreign Languages / /
adet
Routledge/Taylor & Francis Group [Distributor], /
40969 / 9780415585125 / 1
192 / o10853273 / Klett, Elizabeth. / Cross-gender
Shakespeare and English national identity :
adet
wearing the codpiece / Elizabeth / / Palgrave
Macmillan, / 2009. / 9780230616325 / 1
193 / o11006341 / Filina, N. N. Author /
Cryogenic Two-Phase Flow: Applications to
adet
Large Scale Systems / / Cambridge University
Press / Aug. 2010 / 9780521168403 / 1
194 / o11187414 / Conklin, Wm. Arthur Author /
CSSLP Certification All-in-One Exam Guide / /
McGraw-Hill Osborne/McGraw-Hill New
adet
Zealand [Distributor], / Oct 2011 /
9780071760263 / 1
195 / o11054888 / / Cuisine and symbolic capital :
food in film and literature / edited by Cheleen
adet
Mahar. / / Cambridge Scholars, / 2010. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
31
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
9781443822190 / 1
196 / o11268347 / / Culture, diaspora, and
modernity in Muslim writing / edited by Rehana
adet
Ahmed, Peter Morey, / / Routledge, / jan.2012. /
9780415896771 / 1
197 / o11382612 / Burnett, Ron, 1947- / Cultures
of vision : images, media, and the imaginary / Ron
adet
Burnett. / / Indiana University Press, / 1995. /
9780253209771 / 1
198 / o11035420 / Kashdan, Todd Author /
Curious?: Discover the Missing Ingredient to a
adet
Fulfilling Life / / HarperCollins Publishers, / Dec
2010 / 9780061661198 / 1
199 / o11025177 / Luke, Allan / Curriculum,
Syllabus Design and Equity: A Primer and Model adet
/ / Routledge, / April 2009 / 9780415803199 / 1
200 / o11236905 / / Cutting-edge social media
approaches to business education : teaching with
adet
LinkedIn, Faceb / / Information Age Pub., / 2010.
/ 9781617351167 / 1
201 / o11034555 / / Dan Kiley landscapes : the
poetry of space / edited by Reuben M. Rainey +
adet
Marc Treib. / / William Stout Publishers, / [2009]
/ 9780979550874 / 1
202 / o11165686 / / Debating democracy's
discontent : essays on American politics, law, and
adet
public philosophy / / Oxford University Press, /
1998. / 198294840 / 1
203 / o11380457 / Ots, Enn. / Decoding
theoryspeak : an illustrated guide to architectural
adet
theory / Enn Ots ; with contr / / Routledge, / 2011.
/ 9780415778305 / 1
204 / o11209021 / / Democracy and multicultural
education / edited by Farideh Salili and Rumjahn
adet
Hoosain. / / Information Age Pub. Inc., / 2010. /
9781607524229 / 1
205 / o11208983 / Cochran, Judith. / Democracy
in the Middle East : the impact of religion and
adet
education / Judith Cochran. / / Lexington Books, /
Aug.2011. / 9780739122136 / 1
206 / o11360306 / Cohen, Cathy J. / Democracy
Remixed: Black Youth and the Future of
adet
American Politics / / Oxford University Press, /
March 2012 / 9780199896264 / 1
207 / o11169072 / Horn, Denise M. / Democratic
Governance and Social Entrepreneurship / /
adet
Routledge, / 41030 / 9780415668934 / 1
208 / o11381061 / Coyne, Richard. / Derrida for
architects / Richard Coyne. / / Routledge, / 2011. / adet
9780415591799 / 1
209 / o11376983 / Gurnah, Abdulrazak, 1948- / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
32
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
Desertion / Abdulrazak Gurnah. / / Pantheon
Books, / c2005. / 9780747577560 / 1
210 / o11208806 / Lauer, David A. / Design
basics / David A. Lauer, Stephen Pentak. / /
adet
Cengage, / 2010. / 9780495915775 / 1
211 / o11380925 / Hamilton, D. Kirk / Design for
Critical Care: An Evidence-Based Approach / /
adet
Routledge, / Oct. 2009 / 9780750665308 / 1
212 / o11236929 / / Designing problem-driven
instruction with online social media / edited by
adet
Kay Kyeong-Ju Se / / Information Age Pub., /
Jan.2011. / 9781617356452 / 1
213 / o10874100 / McLeod, Virginia / Detail in
Contemporary Timber Architecture / / Laurence
adet
King Publishing, / March 2010 / 9781856696418 /
1
214 / o11372291 / Lütke,Beate. / Deutsch als
Zweitsprache in der Grundschule : eine
adet
Untersuchung zum Erlernen lokaler Prapo / / De
Gruyter, / c2011. / 9783110267778 / 1
215 / o11021913 / / Developing and utilizing Elearning applications / Fotis Lazarinis, Steve
adet
Green and Elaine / / Information Science
Reference, / Jul.2010. / 9781616927912 / 1
216 / o11074462 / Bornstein, Marc H. Author /
Development in Infancy: An Introduction / /
Psychology Press [Imprint]/Taylor & Francis
adet
Group/Taylor & Francis Group [Distributor] / Jan.
2011 / 9780805863635 / 1
217 / o11380469 / Yeang, Ken, 1948- / Dictionary
of ecodesign : an illustrated reference / Ken
adet
Yeang and Lillian Woo. / / Routledge, / 2010. /
9780415458993 / 1
218 / o11369863 / Boller, Anton / Die
Übereinstimmung der Tempus- und
adet
Modalcharaktere in den ural-altaischen Sprachen/
Anto / / Lincom, / 2011 / 3862900967 / 1
219 / o11349505 / Costa, Jonathan P. Author /
Digital Learning for All, Now: A School Leader's
Guide for 1:1 on a Budget / / Corwin Press/SAGE adet
Publications, Incorporated [Distributor] / Feb.
2012 / 9781452220055 / 1
220 / o11369887 / Scheer, Tobias / Direct
interface and one-channel translation/ Tobias
adet
Scheer / / De Gruyter Mouton, / 40969 /
9781614511083 / 1
221 / o11042242 / Cavnar, Bob, 1953- / Disaster
on the horizon : high stakes, high risks, and the
adet
story behind the Deepwater well / / Chelsea Green
Pub., / December2010. / 9781603583169 / 1
222 / o11371808 / Pu, Ming-Ming. / Discourse
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
33
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
anaphora : a cognitive-functional approach /
Ming-Ming Pu. / / LINCOM Europa, / 2011. /
9783862881611 / 1
223 / o1119960x / / Discourse, identity, and
China's internal migration : the long march to the
adet
city / Dong Ji / / Multilingual Matters, / Jun.2011.
/ 9781847694195 / 1
224 / o10848484 / National Research Council
(U.S.). Committee to Examine the Disposal of
Activated Carbon fr / Disposal of activated carbon
adet
from chemical agent disposal facilities /
Committee to Examin / / National Academies
Press, / 2009. / 9780309138185 / 1
225 / o11089428 / Grooves, Nicola Author /
Domestic Violence and Criminal Justice / / Willan
adet
Publishing/Taylor & Francis Group [Distributor],
/ May 1, 2011. / 9781843928195 / 1
226 / o11376880 / / Dreams and visions in Islamic
societies / Özgen Felek and Alexander D. Knysh. /
adet
/ State University of New York Press, / Feb.2012.
/ 9781438439938 / 1
227 / o11042266 / Steffy, Loren C. / Drowning in
oil : BP and the reckless pursuit of profit / by
adet
Loren C. Steffy. / / McGraw-Hill, / c2011. /
9780071760812 / 1
228 / o11268797 / Rodgers, Anne / Early Years
Professional Status: The Complete Guide to the
adet
Full Route Pathway / / Routledge, / jan.2012 /
9780415571074 / 1
229 / o11033642 / Drescher, Seymour. /
Econocide : British slavery in the era of abolition /
Seymour Drescher ; with a new prefac / /
adet
University of North Carolina Press, / Aug.2010. /
9780807871799 / 1
230 / o11262953 / Nobbs, Christopher L. Author /
Economics Sustainability and Democracy / /
adet
Routledge / March 2012. / 9780415524407 / 1
231 / o10986212 / Moura, Eduardo Souto de,
1952- / Eduardo Souto de Moura : architect /
adet
[edited by] Francesc Zamora Mola. / / Loft
Publications, / 2009. / 9788492463992 / 1
232 / o10990446 / / Educating the whole child for
the whole world : the Ross School Model and
adet
education for th / / New York University Press, /
October 2010. / 9780814741405 / 1
233 / o11346358 / Chikoko, Vitallis Editor Editor.
/ Education Leadership, Management and
Governance in South Africa / / Nova Science
adet
Publishers, Incorporated / March 2012 /
9781621008538 / 1
234 / o11341658 / Bradford, Ronald Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
34
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Effective MySQL Backup and Recovery / /
McGraw-Hill Osborne/McGraw-Hill Australia
[Distributor], / May 22, 2012 / 9780071788571 / 1
235 / o10941447 / / Effects of climate change on
aquatic invasive species / editor, Sofia A.
adet
Contreras. / / Nova Science Publishers, / July
2010. / 9781617280054 (softcover) / 1
236 / o11249031 / Matich-Maroney, Jeanne. /
Efield program : a competency-based system for
the social work practicum / Jeanne Matich-M / / adet
Pearson Education, / Jan 2012. / 9780205516599
(alk. paper) / 1
237 / o11369668 / / Einführung in die
Mehrsprachigkeitsforschung/ Natascha Müller / / adet
Gunter Narr Verlag, / 2011 / 9783823366744 / 1
238 / o1087107x / Atkinson, Bill. / Electrical
installation designs / Bill Atkinson ; revised by
adet
Roger Lovegrove. / / Blackwell Pub., / Feb.2012. /
9781119992844 / 1
239 / o11167257 / Bozzola, John J. / Electron
Microscopy / / Jones & Bartlett Publishers,
adet
Incorporated, / Dec 2011 / 9780763700539 / 1
240 / o11017363 / Nelson, Darwin B. / Emotional
intelligence : achieving academic and career
adet
excellence / Darwin B. Nelson, Gary / / Prentice
Hall, / c2011. / 9780135022993 (pbk.) / 1
241 / o1095935x / Dewaele, Jean-Marc Author /
Emotions in Multiple Languages / / Palgrave
adet
Macmillan/Macmillan [Distributor] , / Oct. 2010. /
9781403943163 / 1
242 / o11346243 / / Endangered metaphors /
edited by Anna Idström, Elisabeth Piirainen ; in
adet
co-operation with / / John Benjamins Pub. Co., /
Mar.2012. / 9789027204059 / 1
243 / o1120767x / Woudhuysen, James / Energise
: a future for energy innovation / / Beautiful
adet
Books / Apr.2011. / 9781905636273 / 1
244 / o11381838 / / Energy harvesting for
autonomous systems / Stephen Beeby, Neil White,
adet
editors. / / Artech House, / 2010. /
9781596937185 / 1
245 / o11255377 / Hamilton, Adam, 1964- /
Enough : discovering joy through simplicity and
adet
generosity / Adam Hamilton. / / Abingdon Press, /
2011. / 9781426742071 / 1
246 / o11268098 / Hoogensen, Gunhild Editor
Editor. / Environmental Change and Human
Security in the Arctic / / Earthscan LLC/Stylus
adet
Publishing, LLC [Distributor] / March 2012. /
9781844075492 / 1
247 / o11285461 / Mcconnell Author /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
35
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
Environmental Geology Today / / Jones & Bartlett
Publishers, Incorporated, / Feb 2012 /
9780763764456 / 1
248 / o1126732x / Millard, Steven P. Author /
Environmental Statistics with R and S-Plus
Second Edition / / CRC Press [Imprint]/Taylor & adet
Francis Group/Taylor & Francis Group
[Distributor] / Feb 2012 / 9781439810279 / 1
249 / o11371225 / / Erotic cultures of Renaissance
Italy / edited by Sara F. Matthews-Grieco. / /
adet
Ashgate, / 2010. / 9780754662143 / 1
250 / o11376909 / Hanegraaff, Wouter J. /
Esotericism and the academy : rejected knowledge
in western culture / Wouter J. Hanegraaff / /
adet
Cambridge University Press, / Jan.2012. /
9780521196215 / 1
251 / o11175631 / Breach, M. (Mark) / Essential
maths for engineering and construction : how to
adet
avoid mistakes / Mark Breach. / / Spon Press, /
Oct.2011 / 9780415579278 / 1
252 / o10860800 / / Essential readings on
vocabulary instruction / compiled and introduced
adet
by Michael F. Grave / / International Reading
Association, / 2009. / 9780872078062 / 1
253 / o11180341 / Noutcheva, Gergana /
European Foreign Policy and the Challenges of
adet
Balkan Accession / / Routledge, / Nov.2011 /
9780415596848 / 1
254 / o11176982 / Elbasani, Arolda Editor Editor.
/ Europeanization Integration and the Western
adet
Balkans Balkans / / Routledge, / Oct. 2011 /
9780415594523 / 1
255 / o10883113 / Marjan, Attila / Europe's
destiny: The Old Lady and the Bull / / Johns
adet
Hopkins University Press / May.2010. /
9780801895487 / 1
256 / o11382715 / American Mathematical
Society. Short Course (2011 : New Orleans, La.) /
Evolutionary game dynamics : American
adet
Mathematical Society Short Course, January 4-5,
2011 / / American Mathematical Society, / c2011.
/ 9780821853269 / 1
257 / o11236930 / Craig, David A. / Excellence in
online journalism : exploring current practices in
adet
an evolving environment / / / SAGE, / 2011. /
9781412970099 / 1
258 / o11382673 / Tarasti, Eero. / Existential
semiotics / Eero Tarasti. / / Indiana University
adet
Press, / 2001. / 9780253337221 / 1
259 / o11189940 / Melzer, Dan. / Exploring
adet
college writing : reading, writing and researching
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
36
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
across the curriculum / Dan M / / Equinox Pub., /
Nov.2011. / 9781845537791 / 1
260 / o10941563 / Ahsanullah, M. (Mohammad) /
Exponential distribution : theory and methods /
Mohammad Ahsanullah, G.G. Hamedani. / / Nova adet
Science Publishers, / July 2010. / 9781616683177
(hardcover) / 1
261 / o11179867 / Lau, Amy. / Expressive
modern : the interiors of Amy Lau / Amy Lau,
adet
Linda O'Keeffe. / / Monacelli Press, / Oct. 2011. /
9781580933087 / 1
262 / o1135351x / Schneider, Bonnie. / Extreme
weather : a guide to surviving flash floods, severe
adet
snowstorms, hurricanes, tsunam / / Palgrave
Macmillan, / Jan 2012. / 9780230115736 / 1
263 / o1138251x / Heragu, Sunderesh S. /
Facilities design / Sunderesh S. Heragu. / / CRC adet
Press, / 2008. / 9781420066265 / 1
264 / o1093831x / Payne, Tom Author / Fame:
What the Classics Tell Us about Our Cult of
adet
Celebrity / / Picador/Macmillan [Distributor], /
Aug. 2010. / 9780312429935 / 1
265 / o11355074 / Brown, Allen Author / First
Course in Digital Signal Processing Using
adet
DADiSP / / Abramis [Imprint]/arima publishing /
Aug. 2011 / 9781845495022 / 1
266 / o11021731 / Anderson, George, 1945- /
Fiscal federalism : a comparative introduction /
adet
George Anderson. / / Oxford University Press, /
Mar 2010. / 9780195432381 / 1
267 / o10985177 / Weil, Edward D. / Flame
retardants for plastics and textiles : practical
adet
applications / Edward D. Weil, Serg / / Hanser
Publications, / c2009. / 9781569904541 / 1
268 / o11250227 / Sajjadi, S. G. Author / Fluid
Dynamics: Theory and Computation / / Woodhead
adet
Publishing Limited / Jan. 2012 / 9781904275077 /
1
269 / o11370294 / Kohen, Elli. / Fluorescence
probes in oncology / Elli Kohen, René Santus,
Joseph G. Hirschberg. / / Imperial College Press adet
;/Distributed by World Scientific Pub., / 2002. /
9781860941504 / 1
270 / o11373337 / McManners, Peter J. / Fly and
be damned : what now for aviation and climate
change? / Peter McManners. / / Zed Books
adet
;/Distributed in the USA exclusively by Palgrave
Macmillan, / mar.2012. / 9781848139749 / 1
271 / o10938357 / Langewiesche, William Author
/ Fly by Wire / / Picador/Macmillan [Distributor], adet
/ Nov. 2010. / 9780312655389 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
37
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
272 / o11376508 / Day / Flying Model
Helicopters: From Basics to Competition / /
adet
Specialist Interest Model Books Limited / 2001. /
9780852428832 / 1
273 / o11361189 / / Fog of war : the Second
World War and the civil rights movement / edited
adet
by Kevin M. Kruse / / Oxford University Press, /
cfeb.2012. / 9780195382419 / 1
274 / o10941629 / / Food hydrocolloid edible
films and coatings / O. Skurtys ... [et al.]. / / Nova
adet
Science Publishers, / June 2010. / 9781616682699
(softcover) / 1
275 / o11034166 / Lang, Tim. / Food policy :
integrating health, environment and society / Tim
adet
Lang, David Barling, Marti / / Oxford University
Press, / 2009. / 9780198567882 / 1
276 / o1137861x / Pinstrup-Andersen, Per. / Food
policy for developing countries : the role of
adet
government in global, national, and loc / / Cornell
University Press, / 2011. / 801448182 / 1
277 / o1137455x / Ranc, David / Foreign Players
and Football Supporters: The Old Firm, Arsenal,
adet
Paris St-Germain / / Manchester University Press /
Feb.2012. / 9780719086120 / 1
278 / o11376387 / / Framing globalization : visual
perspectives / edited by Patrizia Faccioli and
adet
Jacqueline A / / Cambridge Scholars Publishing, /
2007. / 9781847183736 / 1
279 / o11381012 / Geva, Anat. / Frank Lloyd
Wright's sacred architecture : faith, form and
adet
building technology / Anat Geva / / Routledge, /
2011. / 9780415775083 / 1
280 / o11312968 / Kessler, Colleen. / Free
resources for elementary teachers / by Colleen
adet
Kessler. / / Prufrock Press, / Apr. 2012. /
9781593638634 / 1
281 / o11006481 / Dawson, Michael Robert
William Author / From Bricks to Brains: The
Embodied Cognitive Science of LEGO Robots / / adet
UBC Press/University of Washington Press
[Distributor] / Aug. 2010 / 9781897425787 / 1
282 / o10984264 / Coles, Peter Author / From
Cosmos to Chaos: The Science of
adet
Unpredictability / / Oxford University Press,
Incorporated, / Nov. 2010 / 9780199588145 / 1
283 / o11237120 / / From social butterfly to
engaged citizen : urban informatics, social media,
adet
ubiquitous com / / MIT Press, / Jan.2012. /
9780262016513 / 1
284 / o11012596 / / From the courtroom to the
adet
classroom : the shifting landscape of school
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
38
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
desegregation / Cla / / Harvard Education Press, /
c2009. / 9781934742211 (library ed.) / 1
285 / o11347120 / Bryan, Jennifer Author / From
the Dress up Corner to the Senior Prom:
Navigating Gender and Sexuality Diversity in / /
adet
Rowman & Littlefield Education/Rowman &
Littlefield Publishers, Incorporated [Distributor], /
March 16, 2012 / 9781607099796 / 1
286 / o11269443 / Hemby, Scott Author /
Functional Genomics and Proteomics of CNS
Disorders / / Wiley-Blackwell [Imprint]/John
adet
Wiley & Sons, Limited / April 2011 /
9781405133470 / 1
287 / o11185909 / Chen, Shaowei Editor Editor. /
Functional Nanomaterials: A Chemistry and
adet
Engineering Perspective / / Springer, / Oct 2011. /
9780387980713 / 1
288 / o11371742 / Hammarström Göran /
Fundamentals of diachronic linguistics / Göran
adet
Hammarström. / / LINCOM Europa, / 2011 /
9783862882359 / 1
289 / o11380081 / Alexander, Charles K. /
Fundamentals of electric circuits / Charles K.
Alexander, Matthew N.O. Sadiku. / / McGrawadet
Hill Higher Education, / c2007. / 9780071105828
/1
290 / o11374457 / ASM International /
Fundamentals of Modeling for Metals Processing.
adet
22A / / A S M International / 2009. /
9781615030019 / 1
291 / o11361232 / Humes, Edward. / Garbology :
our dirty love affair with trash / Edward Humes. / adet
/ Avery, / Apr. 2012. / 9781583334348 / 1
292 / o11255511 / Allan, Alasdair / Geolocation
in iOS: Mobile Positioning and Mapping on
adet
iPhone and iPad / / Oreilly & Associates Inc, /
February 2012 / 9781449308445 / 1
293 / o11373787 / Harper, Mary, 1965- / Getting
Somalia wrong? : faith, war and hope in a
shattered state / Mary Harper. / / Zed Books
adet
;/Distributed in the USA exclusively by Palgrave
Macmillan, / cfeb.2012. / 9781842779330 / 1
294 / o1090752x / Jha, Madan Kumar. / GISbased groundwater modeling / Madan Kumar Jha.
adet
/ / Nova Science Publishers, / Sept. 2010. /
9781616684105 (softcover) / 1
295 / o11156879 / Oates, Joyce Carol 1938Author / Give Me Your Heart: Tales of Mystery
and Suspense / / Atlantic Books,
adet
Limited/Archetype/Allen & Unwin [Distributor], /
Jan. 2012!"Jan 2012." / 9780547385419 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
39
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
296 / o11186331 / Zebrowski, Ernest. / Global
climate change / Ernest Zebrowski. / / Imagine, / adet
Nov 2011. / 9781936140169 / 1
297 / o10938047 / Nairn, Tom Author / Global
Nations / / Verso Books/W. W. Norton &
adet
Company, Incorporated [Distributor] / Feb. 2008 /
9781844670734 / 1
298 / o11382557 / / Global political economy /
edited by John Ravenhill. / / Oxford University
adet
Press, / 2010. / 9780199570812 / 1
299 / o11038342 / Kibaroğlu, Mustafa, 1962- /
Global security watch--Turkey : a reference
handbook / Mustafa Kibaroæglu and Aysegèul K / adet
/ Praeger Security International, / 2009. /
9780313345609 / 1
300 / o11382697 / Sebeok, Thomas A. (Thomas
Albert), 1920-2001 / Global semiotics / Thomas
adet
A. Sebeok. / / Indiana University Press, / 2001. /
9780253339577 / 1
301 / o11351998 / Ngugi wa Thiong'o, 1938- /
Globalectics : theory and the politics of knowing /
adet
Ngugi wa Thiong'o. / / Columbia University
Press, / Jan.2012. / 9780231159500 / 1
302 / o11337199 / / Globalization : background,
agreements and current issues / editors, Ian
adet
Anderson and Robe / / Nova Science Publishers, /
March 2012. / 9781619420755 / 1
303 / o10963509 / Soguk, Nevzat. / Globalization
and Islamism : beyond fundamentalism / Nevzat
adet
Soguk. / / Rowman & Littlefield Publishers, /
Sept. 2010. / 9780742557512 / 1
304 / o11381036 / Furjan, Helene Mary, 1966- /
Glorious visions : John Soane's spectacular theater
adet
/ Helene Furjan. / / Routledge, / 2011. /
9780415781589 / 1
305 / o11012481 / Goodman, Eric (Eric Craig),
1966- / GMAT advanced / Eric Goodman and the
adet
Staff of Kaplan Test Prep and Admissions / /
Kaplan Pub, / c2009 / 9781419552557 / 1
306 / o10959944 / Chaplin, Jonathan. / God and
global order : the power of religion in American
foreign policy / Jonathan Chaplin / / Baylor
adet
University Press, / Sept. 2010. / 9781602582507
(pbk. : alk. paper) / 1
307 / o11123333 / / Governing : readings and
cases in American politics / [edited by] Roger H.
adet
Davidson, Walte / / CQ Press, / 1991. /
871876159 / 1
308 / o11376752 / / Governing the energy
transition : reality, illusion or necessity? / edited adet
by Geert Verbon / / Routledge, / Mar.2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
40
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
9780415888424 / 1
309 / o11054839 / / Gramsci, language, and
translation / edited by Peter Ives and Rocco
adet
Lacorte. / / Lexington Books, / 2010. /
9780739118603 / 1
310 / o11049807 / / Grand challenges of our aging
society : workshop summary / Amy Smith,
adet
rapporteur ; Center / / National Academies Press, /
c2010. / 9780309150101 / 1
311 / o11208740 / Gomez-Palacio, Bryony. /
Graphic design, referenced : a visual guide to the
adet
language, applications, and history of / / Rockport
Publishers, / 2009. / 9781592534470 / 1
312 / o11004927 / Dobson, Wendy Author /
Gravity Shift / / University of Toronto Press / July adet
2010 / 9781442611658 / 1
313 / o1100499x / Dennis, Lori. / Green interior
design / Lori Dennis. / / Allworth Press, / Oct.
adet
2010. / 9781581157451 (pbk. : alk. paper) / 1
314 / o11224174 / / Green marine clays : oolitic
ironstone facies, verdine facies, glaucony facies,
and celado / / Elsevier ;/Distributors for the U.S. adet
and Canada, Elsevier Science Pub. Co., / 1988. /
9780444871206 / 1
315 / o11054827 / Maltzman, Richard. / Green
project management / Richard Maltzman, David
adet
Shirley. / / CRC Press, / Jan.2011. /
9781439830017 / 1
316 / o1084076x / Birkman, Marlene / Gyo Obata:
Conversations with Clients / / Images Publishing adet
Group, / Jan. 2010 / 9781864703795 / 1
317 / o11367763 / / Hamlet. / / Macmillan
adet
Education, / 1973. / 9780333015155 / 1
318 / o11253022 / Sievers, Michael Author /
Handbook of Chemical Oxidation Processes / /
adet
IWA Publishing, / Jan. 2012 / 9781843391753 / 1
319 / o10912307 / Fontes, Eduardo Author /
Handbook of Fuel Cell Modelling / / Elsevier
adet
Science [Imprint]/Elsevier Science & Technology
Books , / Dec. 2010. / 9781856174039 / 1
320 / o11350015 / / Handbook of language and
ethnic identity / edited by Joshua A. Fishman and
adet
Ofelia Garcia. / v.2 / Oxford University Press, /
2010-2011. / 9780195392456 / 1
321 / o11376624 / / Handbook of research
methods in migration / [edited by] Carlos Vargasadet
Silva. / / Edward Elgar Pub., / Mar.2012. /
9781849803113 / 1
322 / o11021743 / / Handbook of research on elearning standards and interoperability :
adet
frameworks and issues / / Information Science
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
41
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
Reference, / c2011. / 9781616927899 (hardcover)
/1
323 / o11378645 / / Handbook of research on
teacher education : enduring questions in
adet
changing contexts. / edi / / Routledge, / 2008. /
9780805847772 / 1
324 / o11382685 / Nöth, Winfried. / Handbook of
semiotics / Winfried Nöth. / / Indiana University adet
Press, / 1990. / 9780253209597 / 1
325 / o11213620 / / Handbook on sensor networks
/ editors, Yang Xiao, Hui Chen, Frank Haizhon
adet
Li. / / World Scientific, / 2010. / 9789812837301 /
1
326 / o11371912 / Horowitz, Irving Louis. /
Hannah Arendt : radical conservative / Irving
adet
Louis Horowitz. / / Transaction Publishers, /
mar.2012. / 9781412846028 / 1
327 / o11371195 / Huey, Caroline. / Hans Folz
and print culture in late medieval Germany : the
adet
creation of popular discourse / / / Ashgate, /
Feb.2012. / 9781409406068 / 1
328 / o11035407 / Smith, Ian K. Author / Happy:
Simple Steps for Getting the Most Out of Life / /
Saint Martin's Griffin [Imprint]/St. Martin's
adet
Press/Macmillan [Distributor], / Dec 2010. /
9780312672775 / 1
329 / o10876960 / / Harvard business review ten
must-read articles. / / Harvard Business School
adet
Pub., / c2009. / 9781422133446 / 1
330 / o11139791 / / Hazardous Waste Engineering
and Management / / Humana Press, / Feb. 2012. / adet
9781588298621 / 1
331 / o11345445 / Pomakoy, Keith / Helping
Humanity: American Policy and Genocide Rescue
adet
/ / Lexington Books, / apr.2012 / 9780739139196
/1
332 / o11208958 / / Higher education and
democracy : essays on service-learning and civic
adet
engagement / [edited / / Temple University Press,
/ 2011. / 9781439900376 / 1
333 / o10840758 / Images Publishing Group /
HKS Architects / / Images Publishing Group, /
adet
40299 / 9781864703368 / 1
334 / o1087432x / Yee, Roger / HLW at 125 / /
Visual Reference Publications, Incorporated /
adet
Aug. 2009 / 9781584711698 / 1
335 / o11351007 / St. John, Bonnie. / How great
women lead : a mother-daughter adventure into
adet
the lives of women shaping the wor / / Center
Street, / Apr.2012. / 9780446579278 / 1
336 / o10958125 / Duncan, John. / How
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
42
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
intelligence happens / John Duncan. / / Yale
University Press, / 2010. / 9780300154115 / 1
337 / o11310777 / Windram, Holly. / How RTI
works in secondary schools : building a
framework for success / Holly Windram, Ker / / adet
Solution Tree Press, / Jan 2012. / 9781935542872
/1
338 / o11208752 / Shaughnessy, Adrian. / How to
be a graphic designer, without losing your soul /
adet
Adrian Shaughnessy. / / Princeton Architectural
Press, / 2010. / 9781568989839 / 1
339 / o11054797 / Cawood, Stephen. / How to do
everything : Microsoft SharePoint 2010 / Stephen
adet
Cawood. / / McGraw-Hill, / 2010. /
9780071743679 / 1
340 / o10876996 / Barrow, Colin. / How to launch
and grow a profitable business : turning your ideas
adet
and skills into commerci / / Kogan Page, /
May.2010. / 9780749456863 / 1
341 / o10949239 / Knowles, Elizabeth Author /
How to Read a Word / / Oxford University Press, adet
Incorporated, / Dec 2010. / 9780199574896 / 1
342 / o11005038 / Pittman, Rebecca (Rebecca F.)
/ How to start a faux painting or mural business : a
adet
guide to making money in the decorative / /
Allworth Press, / Oct. 2010. / 9781581157444 / 1
343 / o11021512 / David, Matthew, 1971- /
HTML5 : designing rich Internet applications /
adet
Matthew David. / / Focal Press, / Jul.2010. /
9780240813288 / 1
344 / o11371274 / Freeburn, Ryan P. / Hugh of
Amiens and the twelfth-century Renaissance /
adet
Ryan P. Freeburn. / / Ashgate, / 2011. /
9781409427346 / 1
345 / o11286428 / / Human nutrition/ edited by
Catherine A. Geissler, Hilary J. Powers. / /
adet
Churchill Livingstone, / 2010. / 9780702031182 /
1
346 / o11355815 / Forsythe, David P. / Human
Rights in International Relations / / Cambridge
adet
University Press, / Feb. 2012 / 9781107629844 / 1
347 / o11261225 / Elliott, Lorraine Editor Editor. /
Human Security and Climate Change in Southeast
adet
Asia / / Routledge, / feb.2012 / 9780415684897 /
1
348 / o11371092 / / Hunter-gatherer behavior :
human response during the Younger Dryas /
adet
edited by Metin I. Er / / Walnut Creek, CA, /
Apr.2012. / 9781598746020 / 1
349 / o10987678 / Ndon, Udeme T. / Hybridadet
context instructional model : the internet and the
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
43
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
classrooms : the way teachers ex / / Information
Age Pub., / Feb 2010. / 9781607524199 / 1
350 / o10985141 / Hordeski, Michael F. /
Hydrogen & fuel cells : advances in transportation
adet
and power / Michael Frank Hordeski. / / Fairmont
Press ;/CRC Press, / c2009. / 9780881735611 / 1
351 / o11348318 / Edwards, Douglas, 1958- / I'm
feeling lucky : the confessions of Google
employee number 59 / Douglas Edwards. / /
adet
Houghton Mifflin Harcourt, / April 2012. /
9780547416991 / 1
352 / o11021470 / Blay-Palmer, Alison, 1961- /
Imagining sustainable food systems : theory and
adet
practice / by Alison Blay-Palmer. / / Ashgate, /
Aug.2010. / 9780754678168 / 1
353 / o11382624 / Long, Burke O. / Imagining the
Holy Land : maps, models, and fantasy travels /
adet
Burke O. Long. / / Indiana University Press, /
2003. / 9780253341365 / 1
354 / o1099841x / Rourke, Adrianne. / Improving
visual teaching materials / Adrianne Rourke and
adet
Zena O'Connor. / / Nova Science Publishers, /
Jul.2010. / 9781616682941 / 1
355 / o1104228x / Lehner, Peter. / In deep water :
the anatomy of a disaster, the fate of the gulf, and
adet
ending our oil addict / / Experiment, / 2010. /
9781615190355 / 1
356 / o11054785 / Tamboukou, Maria, 1958- / In
the fold between power and desire : women artists'
adet
narratives / by Maria Tamboukou. / / Cambridge
Scholars, / 2010. / 9781443821483 / 1
357 / o11310583 / Smith, Tom E. C. / Including
adolescents with disabilities in general education
adet
classrooms / Tom E. C. Smith, / / Pearson, / Jan
2012. / 9780135014967 / 1
358 / o11312300 / Jackson, Robert / Infamous
Aircraft / / Pen & Sword Books Limited, / 40969 / adet
9781848846586 / 1
359 / o10982759 / Walmsley, Bernice / Instant
Manager: Managing Yourself / / Hodder &
adet
Stoughton, / November 2010 / 9780340947388 / 1
360 / o10971919 / Cummings, William K. /
Institutions of Education: A Comparative Study of
adet
Educational Development in the Six Core / /
Triangle Books / Dec. 2003 / 9781873927694 / 1
361 / o11027204 / Mehlenbacher, Brad. /
Instruction and technology : designs for everyday
learning / Brad Mehlenbacher. / / MIT Press, /
adet
Sept 2010. / 9780262013949 (hardcover : alk.
paper) / 1
362 / o10907889 / Apelblat, Alexander. / Integral adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
44
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
transforms and Volterra functions / Alexander
Apelblat. / / Nova Science Publishers, / Sept.
2010. / 9781606926727 / 1
363 / o11382259 / Houghton, Stephanie, 1969- /
Intercultural dialogue in practice : managing value
judgment through foreign language educ / /
adet
Multilingual Matters, / Apr.2012. /
9781847697240 / 1
364 / o10883186 / / International intervention in
local conflicts : crisis management and conflict
adet
resolution / / I.B. Tauris ;/Distributed by Palgrave
Macmillan, / 2010 / 9781848853188 / 1
365 / o1137181x / Frideres, James / International
Perspectives: Integration and Inclusion / / McGilladet
Queen's University Press, / March 2012 /
9781553393177 / 1
366 / o10927748 / Goldstein, Joshua S., 1952- /
International relations / Joshua S. Goldstein, Jon
adet
C. Pevehouse. / / Longman, / cJan.2010. /
9780205723904 / 1
367 / o11382442 / / Interpreting silent artefacts :
petrographic approaches to archaeological
adet
ceramics / edite / / Archaeopress, / 2009. /
9781905739295 / 1
368 / o10979414 / Emerson, Michael Author /
Into Eurasia: Monitoring the EU's Central Asia
Strategy / / Center for European Policy
adet
Studies/Brookings Institution Press [Distributor], /
Nov 2010. / 9789290799665 / 1
369 / o11382703 / Deely, John N. / Introducing
semiotic : its history and doctrine / by John Deely
adet
; with a foreword by Thoma / / Indiana University
Press, / 1982. / 9780253202871 / 1
370 / o11250537 / Burnham, Bruce S. Author /
Introduction to Medicinal Chemistry: How Drugs
adet
Act and Why / / Wiley-Interscience [Imprint] /
2007 / 9780471272311 / 1
371 / o10964538 / Pethrick, Richard A. Author /
Introduction to Molecular Motion in Polymers / /
adet
Whittles Publishing/BookSource Limited
[Distributor], / Oct.2010 / 9781849950084 / 1
372 / o11255924 / Pavia, Donald L. / Introduction
to organic laboratory techniques./ Donald Pavia ...
adet
[et al.] / / Brooks/Cole, / Feb 2012. /
9780030062346 / 1
373 / o11264639 / Luhmann, Niklas Author /
Introduction to Systems Theory / / Polity
adet
Press/John Wiley & Sons Australia, Limited
[Distributor] / Aug. 2011 / 9780745645728 / 1
374 / o11021421 / Weigend, Michael. / Intuition
adet
and computer programming (WT) / author,
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
45
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
Michael Weigend. / / Nova Science Publishers, /
Jul.2010. / 9781616683306 / 1
375 / o1138248x / Duren, Peter L., 1935- /
Invitation to classical analysis / Peter Duren. / /
adet
American Mathematical Society, / capr.2012. /
9780821869321 / 1
376 / o11067986 / Salmon, John Ernest / Ion
exchange; a laboratory manual [by] J. E. Salmon
adet
and D. K. Hale. / / Butterworths Scientific
Publications, / 1959. / 9780598536532 / 1
377 / o10908274 / / Iran : issues and perspectives /
editor, Stephen D. Calhoun. / / Nova Science
adet
Publisher's, / Sept. 2010. / 9781617280078
(hardcover) / 1
378 / o10211706 / / Iran and World in Safavid
Age / / I. B. Tauris & Company, Limited / 40969 / adet
9781850439301 / 1
379 / o11337229 / / Iraq after Saddam Hussein :
facing challenges, securing gains / editors, Alex
adet
M. Jackson a / / Nova Science Publishers, / March
2012. / 9781621009948 / 1
380 / o11177214 / Silverstein, Brian. / Islam and
modernity in Turkey / Brian Silverstein. / /
adet
Palgrave Macmillan, / Nov. 2011. /
9780230109827 / 1
381 / o11261353 / Yazaki, Saeko / Islamic
Mysticism and Abu Talib Al-Makki: The Role of
adet
the Heart / / Routledge, / jan.2012 /
9780415671101 / 1
382 / o10971543 / / Issues in English language
learning / editors: Gerald. E. Albertson. / / Nova
adet
Science Publishers, / June 2010. / 9781608768486
/1
383 / o10912873 / Furness, Anthony. / Itemattendant ICT : exploiting the power of
adet
identification/ Anthony Furness. / / Auerbach, /
Apr. 2010 / 1420069519 / 1
384 / o11341403 / Allan, Alasdair Author / iOS
Sensor Programming: Augmented Reality and
Location Enabled iPhone and iPad Apps / /
adet
O'Reilly Media, Incorporated, / 41030 /
9781449382650 / 1
385 / o1117738x / Brink-Danan, Marcy. / Jewish
life in twenty-first-century Turkey : the other side
of tolerance / Marcy Brink-Dan / / Indiana
adet
University Press, / Dec. 2011. / 9780253223500 /
1
386 / o11373258 / / Joining : understanding the
basics / edited by F.C. Campbell. / / ASM
adet
International, / 2011. / 9781615038251 / 1
387 / o10988531 / Cobb, Cathy Author / Joy of
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
46
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
Chemistry: The Amazing Science of Familiar
Things / / Prometheus Books, Publishers / Oct.
2009 / 9781591027713 / 1
388 / o10962487 / Kovalik, Susan. / Kid's eye
view of science : a conceptual, integrated
adet
approach to teaching science, K-6 / S / / Corwin
Press, / Aug. 2010. / 9781412990912 (pbk.) / 1
389 / o10941745 / / Kindergartens : programs,
functions and outcomes / editor, Spencer B.
adet
Thompson. / / Nova Science Publishers, Inc., /
July 2010. / 9781616685300 (hardcover) / 1
390 / o11382843 / Marin, Guy B. / Kinetics of
chemical reactions : decoding complexity / Guy
adet
B. Marin and Gregory S. Yablons / / Wiley-VCH,
/ 2011. / 9783527317639 / 1
391 / o10992637 / DelFattore, Joan, 1946- /
Knowledge in the making : academic freedom and
free speech in America's schools and univer / /
adet
Yale University Press, / c2010. / 9780300111811 /
1
392 / o11181916 / Lim, Edward H. Y. Author /
Knowledge Seeker - Ontology Modelling for
Information Search and Management: A
adet
Compendium / / Springer / Feb. 2011 /
9783642179150 / 1
393 / o11369905 / Bopp, Franz / Kritische
Grammatik der Sanskrita-Sprache in kürzerer
adet
Fassung / Franz Bopp / / Lincom, / 2011 /
9783862881444 / 1
394 / o10988105 / / Landscape as a system/system
landschaft : contemporary german landscape
adet
architecture / [ed / / Birkhaeuser, / 2009. /
9783034600798 / 1
395 / o11213164 / / Landscape in language :
transdisciplinary perspectives / edited by David
adet
M. Mark ... [et a / / John Benjamins Pub. Co., /
Jun.2011. / 9789027202864 / 1
396 / o10984720 / Goudie, Andrew Author /
Landscapes and Geomorphology: A Very Short
Introduction / / Oxford University Press,
adet
Incorporated, / November 2010 / 9780199565573
/1
397 / o11017892 / Napoli, Donna Jo, 1948- /
Language matters : a guide to everyday questions
about language / Donna Jo Napoli & Vera L / /
adet
Oxford University Press, / 2010. / 9780199735716
(pbk. : alk. paper) / 1
398 / o11373647 / Gardini, Gian Luca / LatinAmerica in the 21st Century / / Zed Books, / April adet
2012 / 9781780320885 / 1
399 / o10976875 / Blum, Gabriella. / Laws,
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
47
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
outlaws, and terrorists : lessons from the War on
Terrorism / Gabriella Blum and Phi / / The MIT
Press, / Oct. 2010. / 9780262014755 (hardcover :
alk. paper) / 1
400 / o11350763 / Tobin, Daniel R., 1946- / Learn
your way to success : how to customize your
adet
professional learning plan to accelerate / /
McGraw-Hill, / Jan 2012. / 9780071782258 / 1
401 / o11371079 / Contreni, John J. / Learning
and culture in Carolingian Europe : letters,
adet
numbers, exegesis, and manuscripts / / / Ashgate, /
2011. / 9781409420415 / 1
402 / o11209008 / Biesta, Gert. / Learning
democracy in school and society : education,
adet
lifelong learning, and the politics / / Sense
Publishers, / Feb.2011. / 9789460915109 / 1
403 / o11370889 / Wang, Xiao-Lei, 1959- /
Learning to read and write in the multilingual
adet
family / Xiao-lei Wang. / / Multilingual Matters, /
2011. / 9781847693693 / 1
404 / o10958290 / Chase, Susan E., 1954- /
Learning to speak, learning to listen : how
diversity works on campus / Susan E. Chase. / / adet
Cornell University Press, / Aug. 2010. /
9780801476211 / 1
405 / o11215513 / Stroock, D. W. Author /
Lectures on Topics in Stochastic Differential
Equations / / Springer London, Limited/Central adet
Book Services [Distributor] / Jan. 1983 /
9783540115496 / 1
406 / o11205817 / Guntner, Michallat Author /
Lesbian Inscriptions in Francophone: Lesbian
Inscriptions in Francophone Society and Cultu / / adet
Manchester University Press, / 40664 /
9780719085888 / 1
407 / o10961136 / Pfatteicher, Sarah K. A., 1968/ Lessons amid the rubble : an introduction to
post-disaster engineering and ethics / Sarah / /
adet
Johns Hopkins University Press, / c2010. /
9780801897207 / 1
408 / o10969524 / Rogers, Vanessa. / Let's talk
relationships : activities for exploring love, sex,
adet
friendship and family with / / Jessica Kingsley
Publishers, / Oct.2010. / 9781849051361 / 1
409 / o11102883 / Evans, Brad Author / Liberal
Terror: Global Security, Divine Power and
adet
Emergency Rule / / Routledge, / Feb 2012. /
9780415588829 / 1
410 / o11376600 / Anderson, Perry. / Lineages of
the absolutist state / Perry Anderson. / / Verso, / adet
1979, c1974. / 9780860917106 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
48
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
411 / o11335920 / Davis, Ernest. / Linear algebra
and probability for computer science applications
adet
/ Ernest Davis. / / CRC Press, / Apr 27, 2012 /
9781466501553 / 1
412 / o11382041 / / Linguistic categorization /
edited by Roberta Corrigan, Fred Eckman, and
adet
Michael Noonan. / / J. Benjamins Pub. Co., /
1989. / 9789027235589 / 1
413 / o11373544 / / Literacy in the Persianate
world : writing and the social order / edited by
Brian Spooner / / University of Pennsylvania
adet
Museum of Archaeology and Anthropology, /
Mar.2012. / 9781934536452 / 1
414 / o11268815 / / Live Eat Cook Healthy:
Simple, Fresh and Delicious Recipes for Balanced
adet
Living / / Rachel Khanna / Jan. 2012 /
9780977956821 / 1
415 / o11034762 / Mason, Paul, 1960- / Live
working or die fighting : how the working class
adet
went global / Paul Mason. / / Haymarket Books, /
May.2010. / 9781608460700 / 1
416 / o11371304 / Goodich, Michael, 1944- /
Lives and miracles of the saints : studies in
adet
medieval Latin hagiography / Michael E. Good / /
Ashgate/Variorum, / 2004. / 9780860789307 / 1
417 / o10864015 / Saner, Reg. / Living large in
nature : a writer's idea of creationism / by Reg
adet
Saner. / / Center for American Places at Columbia
College Chicago, / 2010. / 9781935195085 / 1
418 / o11042321 / Black, David S. / Living off the
grid : a simple guide to creating and maintaining a
adet
self-reliant supply of / / Skyhorse Pub., / c2008. /
9781602393165 / 1
419 / o10972857 / Bakas, Adjiedj, 1963- / Living
without oil : the new energy economy revelaed /
adet
Adjiedj Bakas and Rob Creemers. / / Infinite
Ideas, / October 2010. / 9781906821067 / 1
420 / o11021081 / Embick, David, 1970- /
Localism versus globalism in morphology and
adet
phonology / David Embick. / / The MIT Press, /
Sep.2010. / 9780262514309 / 1
421 / o11376612 / Fuentes, Annette. / Lockdown
high : when the schoolhouse becomes a jailhouse /
adet
Annette Fuentes. / / Verso, / 2011. /
9781844676811 / 1
422 / o11380998 / Allinson, Kenneth / London's
Contemporary Architecture: An Explorer's Guide / adet
/ Routledge, / July 2009 / 9781856178013 / 1
423 / o10976358 / Naidenova, Xenia, 1940- /
Machine learning methods for commonsense
adet
reasoning processes : interactive models / Xenia /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
49
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
/ Information Science Reference, / Oct. c2010. /
9781605668109 (hbk.) / 1
424 / o11248725 / Bennett, Tony Author / Making
Culture Changing Society / / Routledge, / 2011 / adet
9780415688840 / 1
425 / o11190632 / / Man is by nature a political
animal : evolution, biology, and politics / Edited
adet
by Peter K / / University of Chicago Press, / Oct
2011. / 9780226319100 / 1
426 / o11103632 / Johnstone, Lorraine Author /
Managing Clinical Risk: A Guide to Effective
Practice / / Willan Publishing/Taylor & Francis
adet
Group [Distributor] / March 2011 /
9781843928539 / 1
427 / o11380500 / Blyth, Alastair, 1958- /
Managing the brief for better design / Alastair
adet
Blyth and John Worthington. / / Routledge, /
2010. / 9780415460316 / 1
428 / o11375875 / Yaneva, Albena. / Mapping
controversies in architecture / by Albena Yaneva. adet
/ / Ashgate Pub. Co., / 2011. / 9781409426684 / 1
429 / o11033496 / / Mapping spatial PPs / edited
by Guglielmo Cinque and Luigi Rizzi. / / Oxford
adet
University Press, / Aug.2010. / 9780195393668 /
1
430 / o10840898 / Deriaz, Armand Editor Editor. /
Marilyn and Friends / / Alinari (IDEA), / 2005 / adet
9788872924655 / 1
431 / o11038433 / / Market dynamics and
productivity in developing countries : economic
adet
reforms in the Middle / / Springer, / 2010. /
9781441912084 / 1
432 / o11054748 / Anselmo, Donna. / Marketing
demystified : a self-teaching guide / Donna
adet
Anselmo. / / McGraw-Hill, / 2010. /
9780071713917 / 1
433 / o1098897x / / Mass spectrometry of
nucleosides and nucleic acids / edited by Joseph
adet
H. Banoub, Patrick A / / CRC Press, / Dec. c2010
/ 9781420044027 / 1
434 / o10970988 / / Material science synthesis,
properties, applicators / editors, R.A. Pethrick,
adet
G.E. Zaikov. / / Nova Science Publishers, / c2009.
/ 9781608768721 (hardcover) / 1
435 / o11017946 / / Materializing Europe :
transnational infrastructures and the project of
adet
Europe / edited by / / Palgrave Macmillan, /
Sept.2010. / 9780230232891 / 1
436 / o11337849 / Ashby, M. F. / Materials and
the environment : eco-informed material choice / adet
Michael F. Ashby. / / Butterworth-Heinemann, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
50
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
Apr. 2012. / 9780123859716 / 1
437 / o10901267 / Ahmed, Arshad Author /
Materials Science in Construction / / ButterworthHeinemann [Imprint]/Elsevier Science &
adet
Technology Books, / Feb 2012. / 9781856176880
/1
438 / o11258287 / Antonov, Anton / Mathematica
for chemists and chemical engineers: the program
adet
for mathematical methods in / / John Wiley &
Sons, / Jan. 2012 / 9783527327485 / 1
439 / o10942452 / Cances, Eric / Mathematical
Foundations of Molecular Modelling / / Oxford adet
University Press / July 2008 / 9780198569886 / 1
440 / o11382545 / Percus, Jerome K. (Jerome
Kenneth) / Mathematical methods in immunology
adet
/ Jerome K. Percus. / / American Mathematical
Society, / cmar.2012. / 9780821875568 / 1
441 / o11018094 / Black, Christopher. / McGrawHill's PSAT/NMSQT / Christopher Black, Mark
adet
Anestis, and the tutors of College Hill / /
McGraw-Hill, / 2010. / 9780071742115 / 1
442 / o11245360 / Pardee, Joel D. / Mechanisms
of Cell and Tissue Aging: Why We Get Old / /
adet
Morgan & Claypool Life Science Publishers /
2011. / 9781615042975 / 1
443 / o11237417 / / Media houses : architecture,
media and the production of centrality / edited by
adet
Staffan Er / / Peter Lang, / 2010. / 9781433105838
/1
444 / o11371006 / / Medieval ethnographies :
European perceptions of the world beyond / edited
adet
by Joan-Pau Rub / / Ashgate, / 2009. /
9780754659556 / 1
445 / o11026686 / Borowski, Betty Author / Meet
the Teacher: How to Help Your Child Navigate
adet
Elementary School / / Firefly Books, Limited /
Sept. 2010 / 9781554076604 / 1
446 / o11382260 / Baldzuhn, Michael /
Mehrsprachigkeit im Mittelalter: Kulturelle,
literarische, sprachliche und didaktische Kon / / adet
Walter De Gruyter Incorporated / 2011. /
9783110254808 / 1
447 / o11376971 / Gurnah, Abdulrazak, 1948- /
Memory of departure / Abdulrazak Gurnah. / /
adet
Jonathan Cape, / 1987. / 9780802110183 / 1
448 / o11035092 / Fedoroff, Nina V. (Nina
Vsevolod), 1942- / Mendel in the kitchen : a
scientist's view of genetically modified foods /
adet
Nina V. Fedorof / / Joseph Henry Press, / c2004. /
030909738x / 1
449 / o11354185 / Lieberman, Ann. / Mentoring adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
51
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
teachers : navigating the real-world tensions / Ann
Lieberman, Susan Hanson, Jan / / Jossey-Bass, /
Feb c2012. / 9780470874127 / 1
450 / o11376806 / Bin Laden, Osama, 1957-2011.
/ Messages to the world : the statements of Osama
adet
Bin Laden / edited and introduced by Bruce / /
Verso, / 2005. / 9781844670451 / 1
451 / o11380482 / Littlefield, David. / Metric
handbook / David Littlefield. / / Routledge, /
adet
2011. / 9781856178068 / 1
452 / o11027927 / / Miami modern metropolis :
paradise and paradox in midcentury architecture
and planning / A / / Bass Museum of Art
adet
;/Distributed worldwide by Balcony Media, Inc., /
2009. / 9781890449513 / 1
453 / o11265978 / Majumdar, Gaurav. / Migrant
form : anti-colonial aesthetics in Joyce, Rushdie,
adet
and Ray / Gaurav Majumdar. / / Peter Lang, /
2010. / 9781433105036 / 1
454 / o11205854 / Masters, Cristina Author /
Militarism Gender And (in)Security / / Routledge, adet
/ Mar 2012. / 9780415577755 / 1
455 / o11376636 / Eichler, Maya, 1974- author. /
Militarizing men : gender, conscription, and war
adet
in post-Soviet Russia / Maya Eichler. / / Stanford
University Press, / 2011 / 9780804776202 / 1
456 / o11088606 / Fukuda-Parr, Sakiko /
Millennium Development Goals(MDGs) / Sakiko
adet
Fukuda-Parr. / / Taylor & Francis Group, /
Nov.2011 / 9780415776707 / 1
457 / o10908456 / / Mine drainage and related
problems / editor, Brock C. Robinson. / / Nova
adet
Science Publishers, / Sept. 2010. /
9781607412854 (hardcover) / 1
458 / o11158499 / Smith, Martin L. Author / Mine
Plan Optimisation / / CRC Press [Imprint]/Taylor
& Francis Group/Taylor & Francis Group
adet
[Distributor]; / November 2011 / 9780415665780
/1
459 / o11268906 / McClave, James T. Author /
Minitab Manual for Statistics / / Pearson
adet
Education, Limited / 2011 / 9780321756985 / 1
460 / o11269340 / Agresti, Alan / Minitab Manual
for Statistics: The Art and Science of Learning
adet
from Data / / Pearson Education, Limited / Jan.
2012 / 9780321756343 / 1
461 / o11020866 / / Mobile technologies and
handheld devices for ubiquitous learning :
adet
research and pedagogy / / / Information Science
Refernce, / Aug.2010. / 9781616928490 / 1
462 / o11212147 / Teitelbaum, Emmanuel, 1974- / adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
52
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
Mobilizing restraint : democracy and industrial
conflict in postreform South Asia / Emmanu / /
ILR Press, / Jul.2011. / 9780801477058 / 1
463 / o11369607 / Linden, An van, 1982- / Modal
adjectives : English deontic and evaluative
constructions in synchrony and diachrony / / De adet
Gruyter Mouton, / cfeb.2012. / 9783110252934 /
1
464 / o10890634 / Gajic, Zoran Author / Modern
Control Systems Engineering / / Dover
adet
Publications, Incorporated , / Aug. 2010. /
9780486474557 / 1
465 / o11150324 / Walker, Robert. / Modern
Labour Markets: Interdisciplinary Perspectives/
adet
Robert Walker. / / Policy Press / Feb. 2011 /
9781861349637 / 1
466 / o11267409 / Berman, Jessica Schiff, 1961- /
Modernist commitments : ethics, politics, and
transnational modernism / Jessica Berman. / /
adet
Columbia University Press, / Jan.2012. /
9780231149518 / 1
467 / o1116931x / Hagfeldt, Anders Author /
Molecular Solar Cells / / Pan Stanford
adet
Publishing/Independent Publishers Group
[Distributor], / 40969 / 9789814267045 / 1
468 / o11310698 / Levin, Benjamin. / More high
school graduates : how schools can save students
from dropping out / Benjamin Le / / Corwin Press adet
; A Joint Publication With Ontario Principals'
Council, / Jan 2012. / 9781412992244 / 1
469 / o11382648 / Stetkevych, Jaroslav. /
Muhammad and the golden bough : reconstructing
adet
Arabian myth / Jaroslav Stetkevych. / / Indiana
University Press, / 2000. / 9780253214133 / 1
470 / o11367738 / Wang, Jichuan. / Multilevel
models : applications using SAS / Jichuan Wang,
Haiyi Xie, James H. Fischer. / / De Gruyter
adet
;/Higher Education Press, / cjan.2012. /
9783110267594 / 1
471 / o10898098 / Broto, Eduard. / Multi-purpose
Complexes / / Links International / Feb.2010. /
adet
9782917031391 / 1
472 / o11081764 / Sleiman, Hanadi F. Editor
Editor. / Nanopatterning Materials Using Dna / /
CRC Press [Imprint]/Taylor & Francis
adet
Group/Taylor & Francis Group [Distributor] , /
Jan. 2012. / 9781439813294 / 1
473 / o11372424 / Lockwood, D. J. / Nanoscale
Luminescent Materials: ECS Transactions / / ECS
adet
Transactions [Imprint] / 2010. / 9781566777933 /
1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
53
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
474 / o11261705 / Miskinzoda, Gurdofarid /
Narratives of the Life of Muhammad: Redefining
adet
Sira Literature / / Routledge, / jan.2012 /
9780415603416 / 1
475 / o11376648 / Faller, Helen M. / Nation,
language, Islam : Tatarstan's sovereignty
adet
movement / Helen M. Faller. / / Central European
University Press, / 2011. / 9789639776845 / 1
476 / o11102202 / Lawoti, Mahendra Editor
Editor. / Nationalism and Ethnic Conflict / /
adet
Routledge, / Nov 2011. / 9780415780971 / 1
477 / o11180365 / Hagberg, Eva. / Nature framed
: at home in the landscape / Eva Hagberg. / /
adet
Monacelli Press, / Nov. 2011. / 9781580933193 /
1
478 / o10874628 / Lee, David / Nature's Palette:
The Science of Plant Color / / University of
adet
Chicago Press / Nov.2010. / 9780226470535 / 1
479 / o11209045 / Aviram, Roni, 1951- /
Navigating through the storm : reinventing
adet
education for postmodern democracies / Aharon A
/ / Sense, / 2010. / 9789087909772 / 1
480 / o11213462 / / Network defense :
fundamentals and protocols. / / Course
adet
Technology Cengage Learning, / 2010. /
9781435483552 / 1
481 / o11213474 / / Network defense : perimeter
defense mechanisms / EC-Council Press. / /
adet
Course Technology Cengage Learning, /
Apr.2011. / 9781435483576 / 1
482 / o11213486 / / Network defense : securing
and troubleshooting Network Operating Systems /
adet
EC-Council Pres / / Couse Technology Cengage
Learning, / 2010. / 9781435483583 / 1
483 / o11213498 / / Network defense : security
and vulnerability assessment / EC-Council Press. /
adet
/ Course Technology Cengage Learning, / 2010. /
9781435483590 / 1
484 / o11213504 / / Network defense : security
policy and threats / EC-Council Press. / / Course
adet
Technology Cengage Learning, / Apr.2011. /
9781435483569 / 1
485 / o11213590 / Misner, Ivan R., 1956- /
Networking like a pro : turning contacts into
adet
connections / Ivan Misner, David Alexander & / /
Entrepreneur Press, / 2009. / 9781599183565 / 1
486 / o11339640 / / Neurotechnology : premises,
potential, and problems / edited by James
adet
Giordano. / / CRC Press, / Apr 2012. /
9781439825860 / 1
487 / o10881396 / Shapin, Steven. / Never pure : adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
54
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
historical studies of science as if it was produced
by people with bodies, si / / Johns Hopkins
University Press, / 2010. / 9780801894213 / 1
488 / o11376818 / Gelder, Michael. / New Oxford
textbook of psychiatry / Michael Gelder, Nancy
adet
Andreasen, Juan Lopez-Ibor. / / Oxford University
Press, / Apr.2012. / 9780199696758 / 1
489 / o11381292 / / New working-class studies /
edited by John Russo and Sherry Lee Linkon. / / adet
ILR Press, / 2005. / 9780801489679 / 1
490 / o11352668 / McCown, Donald. / New
World mindfulness : from the founding fathers,
Emerson, and Thoreau to your personal p / /
adet
Healing Arts Press, / Jan.2012. / 9781594774249 /
1
491 / o11376739 / Pollard, Charles W., 1963- /
New World modernisms : T.S. Eliot, Derek
Walcott, and Kamau Brathwaite / Charles W.
adet
Pollar / / University of Virginia Press, / 2004. /
9780813922782 / 1
492 / o10958162 / Hastings, Justin V. (Justin
VanOverloop) / No man's land : globalization,
territory, and clandestine groups in Southeast Asia adet
/ Justi / / Cornell University Press, / Sept. 2010. /
9780801476792 / 1
493 / o10904359 / Bergman-Rosamond Author /
Non-Great Powers in International Politics: The
English School and Nordic Internationalism / /
adet
Taylor & Francis Group [Distributor] / March
2012 / 9780415461795 / 1
494 / o10989584 / Sokol, David B / Nordic
architects / [author, David Sokol ; editor, Monika
adet
Sarstad] / / Arvinius ;/Roundhouse [distributor], /
c2008 / 9789185213337 / 1
495 / o11013588 / Renner, Jeff. / Northwest
mountain weather : understanding and forecasting
adet
for the backcountry user / Jeff / / Mountaineers, /
c1992. / 898862973 / 1
496 / o10860460 / Olson, Steve, 1956- / Nurturing
and sustaining effective programs in science
adet
education for grades K-8 : building / / National
Academies Press, / 2009. / 9780309143660 / 1
497 / o11253149 / Sahay, Sourav Author / Object
Oriented Programming with C++ 2/e / / Oxford
adet
University Press India/Oxford University Press
[Distributor] / Nov. 2011 / 9780198065302 / 1
498 / o10978203 / Bakewell, Lucy Author / Off
the Shelf: How to Run a Successful Primary
adet
School Library and Promote Reading / / Carel
Press, Limited / June 2010 / 9781905600229 / 1
499 / o11193724 / Bakovic, Eric Author / On
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
55
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
'Elsewhere': Disjunctivity and Blocking in
Phonological Theory / / Equinox Publishing
Limited/David Brown Book Company, The
[Distributor], / June2012. / 9781845533373 / 1
500 / o11054657 / / On the borders of convention
/ edited by Aleksandra Batriéceviâc Nikcevic and
adet
Marija Kne / / Cambridge Scholars, / 2010. /
9781443822244 / 1
501 / o11377252 / / Online consumer behavior :
theory and research in social media, advertising,
adet
and e-tail / / / Routledge, / apr.2012. /
9781848729698 / 1
502 / o11001963 / National Research Council
(U.S.). Committee on Opportunities in
Neuroscience for Future Ar / Opportunities in
adet
neuroscience for future army applications/
Committee on Opportunities in / / National
Academies Press, / 2009. / 9780309127400 / 1
503 / o1119540x / Beasley, Maya A. / Opting out
: losing the potential of America's young black
adet
elite / Maya A. Beasley. / / The University of
Chicago Press, / Dec.2011. / 9780226040141 / 1
504 / o11254476 / Williamson, Jason / Oracle
Application Express : fast track to modern web
adet
applications / / McGraw-Hill , / Jan 2012. /
9780071663441 / 1
505 / o1083929x / Perrault, Claude, 1613-1688. /
Ordonnance for the five kinds of columns after the
method of the ancients / Claude Perraul / / Getty
adet
Center for the History of Art and the Humanities
;/Distributed by University of Chicago Press, /
1993. / 9780892362332 / 1
506 / o11371110 / Kreps, Gary A. / Organizing,
role enactment, and disaster : a structural theory /
Gary A. Kreps and Susan L / / University of
adet
Delaware Press ;/Associated University Presses, /
1994. / 9780874134681 / 1
507 / o11371560 / Vanderburg, Willem H. / Our
war on ourselves : rethinking science, technology,
and economic growth / Willem H. Van / /
adet
University of Toronto Press, / c2011. /
9781442612617 / 1
508 / o10970393 / Mitchell, John. / Out of the
Dark Ages : art and state formation in post-Roman
adet
Europe / John Mitchell / / Duckworth Publishers /
Oct. 2008. / 9780715636855 / 1
509 / o11375966 / / Oxford handbook of eventrelated potential components / edited by Steven J.
adet
Luck and Emily / / Oxford University Press, /
2011. / 9780195374148 / 1
510 / o10623206 / Scanlon, Larry / Palgrave
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
56
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
advances in chaucer studies. / / Palgrave
Macmillan, / 2009. / 9781403948939 / 1
511 / o11253344 / Lye, Liang Fook Editor Editor.
/ Parliaments in Asia: Institution Building and
adet
Political Development / / Routledge, / jan.2012 /
9780415681582 / 1
512 / o10987022 / / Passion city / herausgegeben
von = edited by Kristin Feireiss ; Projekttexte,
adet
Einführunge / / Prestel, / c2009. / 9783791343051
/1
513 / o11020763 / / Past, present, and future
research on teacher induction : an anthology for
researchers, po / / Rowman & Littlefield
adet
Publishers :/Published in partnership with the
Association of Teacher Educators, / Jul.2010. /
9781607097631 / 1
514 / o11352711 / Lokos, Allan. / Patience : the
art of peaceful living / Allan Lokos. / / J.P.
adet
Tarcher/Penguin, / Jan.2012. / 9781585429004 / 1
515 / o11267355 / Knepper, Wendy. / Patrick
Chamoiseau : a critical introduction / Wendy
adet
Knepper. / / University Press of Mississippi, /
Jan.2012. / 9781617031540 / 1
516 / o11355712 / Xu, Chengbei Author / Peking
Opera / / Cambridge University Press/Cambridge
adet
University Press [Distributor], / 40969 /
9780521188210 / 1
517 / o11018549 / Diamond, Harriet. / Perfect
phrases for motivating and rewarding employees :
adet
hundreds of ready-to-use phrases / / McGraw-Hill,
/ c2010. / 9780071742436 (alk. paper) / 1
518 / o11380974 / Grobman, Yasha /
Performalism : Form and Performance in Digital
adet
Architecture / Yasha J. Grobman and Eran Ne / /
Routledge, / jan.2012. / 9780415583619 / 1
519 / o1097295x / / Performance improvement in
construction management / edited by Brian Atkin
adet
and Jan Borgbra / / Spon Press, / October2010. /
9780415545983 / 1
520 / o10840709 / Perkins / Perkins and Will: 75
Years: 75 Years / / Images Publishing Group, /
adet
40299 / 9781864703733 / 1
521 / o11232110 / Fennell, Christopher C. /
Perspectives from Historical Archaeology:
adet
Revealing Landscapes / / Aardvark Global
Publishing / 2011. / 9781427649287 / 1
522 / o11369462 / / Phases : developing the
framework / edited by ?gel J. Gallego ; foreword
adet
by Noam Chomsky / / De Gruyter Mouton, / Mar
2012. / 9783110264098 / 1
523 / o11197833 / / Philosophy of language : the adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
57
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
key thinkers / edited by Barry Lee. / / Continuum,
/ Dec.2011. / 1441100156 (pbk.) / 1
524 / o11347612 / Mirchandani, Kiran, 1968- /
Phone clones : authenticity work in the
transnational service economy / Kiran
adet
Mirchandani. / / ILR Press, / Mar.2012. /
9780801477676 / 1
525 / o11373325 / / Phosphate deposits of the
world. / v.2 / Cambridge University Press, / -1990 adet
/ 9780521673334 / 1
526 / o11312713 / Graber, Kim C. / Physical
education and activity for elementary classroom
adet
teachers / Kim C. Graber, Amelia / / McGrawHill, / Jan 2012. / 9780767412773 / 1
527 / o11378591 / Galun, Esra, 1927- /
Phytohormones and patterning : the role of
adet
hormones in plant architecture / Esra Galun. / /
World Scientific, / 2010. / 9789814293600 / 1
528 / o10840722 / Halpine, Mig / Pickard Chilton:
Architecture / / Images Publishing Group, / 40299 adet
/ 9781864703719 / 1
529 / o11258810 / Peck, Don. / Pinched : how the
Great Recession has narrowed our futures and
adet
what we can do about it / D / / Crown Pub., /
2011. / 9780307886521 / 1
530 / o11277257 / Bloch, Joel. / Plagiarism,
intellectual property and the teaching of L2
adet
composition / Joel Bloch. / / Multilingual Matters,
/ Feb 2012. / 9781847696519 / 1
531 / o11260890 / Chambers, Ian Author / Plan
for the Planet: A Business Plan for A Sustainable
World / / Gower Publishing Company, Limited
adet
[Imprint]/Ashgate Publishing, Limited/Ashgate
Publishing Company [Distributor] / Jan.
2012!"Jan 2012." / 9781409445890 / 1
532 / o11017776 / Simpson, Michael G. (Michael
George), 1953- / Plant systematics / Michael G.
adet
Simpson. / / Academic Press, / c2010. /
9780123743800 / 1
533 / o11252911 / Maiguashca, Bice Editor
Editor. / Political Agency in the Era of
adet
Globalisation / / Routledge, / feb.2012 /
9780415595308 / 1
534 / o10657137 / De Wijze, Stephen. / Political
liberalism: a defence / Stephen De Wijze. / /
adet
Routledge, / march 2012. / 9780415244145 / 1
535 / o10979293 / / Political violence in South
and Southeast Asia : critical perspectives / edited
adet
by Itty Ab / / United Nations University Press, /
Oct. 2010. / 9789280811902 (pbk.) / 1
536 / o10907932 / / Pollution control :
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
58
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
management, technology and regulations / editor,
Horatio R. Velasquez. / / Nova Science
Publishers, / c2009. / 9781616685843 (hardcover)
/1
537 / o11332669 / Chamine, Shirzad. / Positive
intelligence : why only 20% of teams and
individuals achieve their true potential / /
adet
Greenleaf Book Group, / Apr 2012. /
9781608322787 / 1
538 / o11265450 / Barker, Clare, 1980- /
Postcolonial fiction and disability : exceptional
children, metaphor and materiality / Cla / /
adet
Palgrave Macmillan, / Feb.2012. /
9780230307889 / 1
539 / o11265516 / / Postcolonial travel writing :
critical explorations / edited by Justin D. Edwards
adet
and Rune / / Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780230241190 / 1
540 / o11270184 / Ringrose, Jessica / Postfeminist
Education? / / Routledge, / jan.2012 /
adet
9780415557498 / 1
541 / o10958137 / Kim, Soo Yeon. / Power and
the governance of global trade : from the GATT to
the WTO / Soo Yeon Kim. / / Cornell University adet
Press, / June 2010. / 9780801448867 (cloth : alk.
paper) / 1
542 / o11379376 / Welsh, Anne, 1972- / Practical
cataloguing : AACR, RDA and MARC21 / Anne
Welsh and Sue Batley. / / Neal-Schuman
adet
Publishers, imprint of American Library
Association, / Apr 2012. / 9781555707439 / 1
543 / o11188066 / Friedman, Frank Author /
Practical Guide to Environmental Management:
11th Edition / / Environmental Law
adet
Institute/Chicago Distribution Center
[Distributor], / Jun 2011 / 9781585761555 / 1
544 / o1083932x / Durand, Jean-Nicolas-Louis,
1760-1834. / Prâecis of the lectures on
architecture ; with, Graphic portion of the lectures adet
on archit / / Getty Research Institute, / 2000. /
9780892365807 / 1
545 / o11376764 / Terdiman, Richard. / Present
past : modernity and the memory crisis / Richard
adet
Terdiman. / / Cornell University Press, / 1993. /
9780801481321 / 1
546 / o10962207 / / Presidents and war / editors,
Anthony J. Eksterowicz and Glenn P. Hastedt. / /
adet
Nova Science Publishers, / Sept. 2010. /
9781616689179 (hardcover) / 1
547 / o10938382 / Crittenden, Ann Author / Price
adet
of Motherhood: Why the Most Important Job in
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
59
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
the World Is Still the Least Valued / /
Picador/Macmillan [Distributor], / Nov. 2010. /
9780312655402 / 1
548 / o11371213 / / Printed images in early
modern Britain : essays in interpretation / [edited
adet
by] Michael Hu / / Ashgate, / 2010. /
9780754666547 / 1
549 / o11179922 / Birnbaum, Charles A.
Introduction by Author of introduction. / Private
Paradise: Contemporary American Gardens / /
adet
Monacelli Press, Incorporated/Random House,
Incorporated [Distributor], / Oct. 2011. /
9781580933230 / 1
550 / o11369528 / / Processes and processorientation in foreign language teaching and
adet
learning / edited by Wa / / De Gruyter Mouton, /
c2011. / 9781614510093 / 1
551 / o11371134 / / Production-comprehension
asymmetries in child language / edited by Angela
adet
Grimm ... [et al / / Walter de Gruyter, / c2011. /
9783110238723 / 1
552 / o11313687 / / Professionalism in the
interdisciplinary early years team : supporting
adet
young children and / / Continuum, / Jan 2012. /
9781441114082 / 1
553 / o11022905 / Moore, Colin / Propaganda
prints : / by Colin Moore / / A&C Black, /
adet
Nov.2010 / 9781408105917 / 1
554 / o11260166 / de Beistegui, Miguel Author /
Proust as Philosopher / / Taylor & Francis
adet
Group/Bookpoint Limited [Distributor] / 2011 /
9780415584326 / 1
555 / o11049753 / Food Forum. / Providing
Healthy and Safe Foods As We Age: Workshop
adet
Summary / / National Academies Press /
Oct.2010. / 9780309158831 / 1
556 / o11370993 / / Psalms in the early modern
world / edited by Linda Phyllis Austern, Kari
adet
Boyd McBride, and / / Ashgate, / 2011. /
9781409422822 / 1
557 / o11367611 / Abels, H. (Helmut) /
Pseudodifferential and singular integral operators :
adet
an introduction with applications / b / / De
Gruyter, / cjan.2012. / 9783110250305 / 1
558 / o1102320x / / Public relations in schools /
[edited by] Theodore J. Kowalski. / / Prentice
adet
Hall, / Jul.2010. / 9780137072453 / 1
559 / o11237491 / / Public sector reform using
information technologies : transforming policy
adet
into practice / / / Information Science Reference, /
Jan.2012. / 9781609608392 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
60
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
560 / o11237508 / / Public service, governance
and web 2.0 technologies : future trends in social
adet
media / Ed D / / Information Science Reference, /
Jan.2012. / 9781466600713 / 1
561 / o10912277 / Fishwick, Ed Author /
Quantitative Investment Risk Analysis / /
Butterworth-Heinemann [Imprint]/Elsevier
adet
Science & Technology Books / July 2008 /
9780750668521 / 1
562 / o11382223 / / Quantitative methods in
corpus-based translation studies : a practical guide
adet
to descriptiv / / John Benjamins Pub. Co., /
Mar.2012. / 9789027203564 / 1
563 / o1137682x / Fitzgerald, Matt. / Racing
weight / Matt Fitzgerald. / / VeloPress, / c2009. / adet
9781934030516 / 1
564 / o10875013 / Moneo, Jose Rafael. / Rafael
Moneo : remarks on 21 works. / / Monacelli Press, adet
/ June 2010. / 9781580932165 / 1
565 / o11047963 / Pearson, Barbara Zurer, 1944- /
Raising a bilingual child : a step-by-step guide for
adet
parents / Barbara Zurer Pearson. / / Living
Language, / 2008. / 9781400023349 / 1
566 / o1101345x / Fitzpatrick, Patrick, 1946- /
Real analysis / Patrick M. Fitzpatrick, H.L.
adet
Royden. / / Pearson Prentice Hall, / January 2010.
/ 013143747X / 1
567 / o1102687x / Bonesteel, Lynn. / Real reading
: creating an authentic reading experience / edited
adet
by Lynn Bonesteel. / v.4 / Pearson Education, /
2010. / 9780135027714 / 1
568 / o11026868 / Bonesteel, Lynn. / Real reading
: creating an authentic reading experience / edited
adet
by Lynn Bonesteel. / v.3 / Pearson Education, /
2010. / 9780137144433 / 1
569 / o10938400 / Gordin, Michael D. Author /
Red Cloud at Dawn: Truman, Stalin, and the End
adet
of the Atomic Monopoly / / Picador/Macmillan
[Distributor], / Nov. 2010. / 9780312655426 / 1
570 / o11373854 / / Region-building in southern
Africa : progress, problems and prospects / edited
adet
by Chris Sa / / Zed Books, / feb.2012. /
9781780321783 / 1
571 / o11237545 / / Regulating convergence /
edited by Susan J. Drucker, Gary Gumpert. / /
adet
Peter Lang, / 2010. / 9781433110887 / 1
572 / o11374470 / Kaufman, J Gilbert. /
Relational analysis : guidelines for estimating the
adet
high- and low-temperature properties o / / ASM
International, / 2011. / 9781615038244 / 1
573 / o11348860 / Ilg?Mehmet Ali. /
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
61
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
Remanufacturing modeling and analysis / Mehmet
Ali Ilg?Surendra M. Gupta. / / CRC Press, / Mar.
2012. / 9781439863077 / 1
574 / o11371687 / Genosko, Gary. / Remodelling
communication : from WWII to the WWW / Gary
adet
Genosko. / / University of Toronto Press, /
cmar.2012. / 9781442644342 / 1
575 / o10969032 / Schmitt, Norbert. / Researching
vocabulary : a vocabulary research manual /
adet
Norbert Schmitt. / / Palgrave Macmillan, / 2010. /
9781403985361 (pbk. : alk. paper) / 1
576 / o11209033 / McCowan, Tristan, 1974- /
Rethinking citizenship education : a curriculum
adet
for participatory democracy / Tristan McCo / /
Continuum, / 2009. / 9781847060587 / 1
577 / o10989511 / Lerman, James, 1946- / Retool
your school : the educator's essential guide to
Google's free power APPS / James Le / /
adet
International Society for Technology in
Education, / June 2010. / 9781564842671 / 1
578 / o11266922 / Bier, Laura, author. /
Revolutionary womanhood : feminisms,
modernity, and the state in Nasser's Egypt / Laura adet
Bi / / Stanford University Press, / [2011], ©2011. /
9780804774390 / 1
579 / o10900925 / / Revolutionizing pedagogy :
education for social justice within and beyond
adet
global neo-liber / / Palgrave Macmillan, / 2009. /
230607993 / 1
580 / o10938448 / Fraser, Caroline Author /
Rewilding the World: Dispatches from the
adet
Conservation Revolution / / Picador/Macmillan
[Distributor], / Nov. 2010. / 9780312655419 / 1
581 / o10969019 / Trompenaars, Alfons. / Riding
the waves of innovation : harness the power of
adet
global culture to drive creativity a / / McGrawHill, / c2010. / 9780071714761 (hbk.) / 1
582 / o1136077x / Schreiber, Ronnee / Righting
Feminism: Conservative Women and American
adet
Politics, with a New Epilogue / / Oxford
University Press, / apr.2012 / 9780199917020 / 1
583 / o11027447 / / Robert K. Merton : sociology
of science and sociology as science / edited by
adet
Craig Calhoun / / Columbia University Press, /
Aug 2010. / 9780231151122 / 1
584 / o11376867 / European Rock Mechanics
Symposium (2010 : Lausanne, Switzerland) /
Rock mechanics in civil and environmental
adet
engineering : proceedings of the European Rock
M / / CRC Press, / 2010. / 9780415586542 / 1
585 / o11376855 / International Symposium on
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
62
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
In-situ Rock Stress (5th : 2010 : Beijing, China) /
Rock stress and earthquakes : proceedings of the
Fifth International Symposium on In-situ / / CRC
Press/Balkema, / 2010. / 9780415601658 / 1
586 / o11312221 / Reed, Deborah K. / RTI for
reading at the secondary level : recommended
adet
literacy practices and remaining ques / / The
Guilford Press, / Apr. 2012. / 9781462503568 / 1
587 / o11353521 / Hacker, Diana, 1942- / Rules
for writers / Diana Hacker, Nancy Sommers,
adet
Marcy Carbajal Van Horn. / / Bedford/St. Martins,
/ 40969 / 9780312647360 / 1
588 / o10867181 / Zind, Richard G. / Saudi
Arabia and the Global Financial and Oil Market
adet
Crises / by Richard G. Zind, William / / Cambria
Press, / c2009. / 9781604976298 (alk. paper) / 1
589 / o1137102x / / Scholars and courtiers :
intellectuals and society in the medieval West /
adet
[collected by] C / / Ashgate, / 2002. /
9780860788799 / 1
590 / o11209069 / / Science education and civic
engagement : the SENCER approach / Richard D.
Sheardy, editor / / American Chemical Society
adet
;/Distributed by Oxford University Press, / c2010.
/ 9780841225534 / 1
591 / o11034518 / Winsberg, Eric B. / Science in
the age of computer simulation / Eric B.
adet
Winsberg. / / The University of Chicago Press, /
Oct.2010. / 9780226902043 / 1
592 / o11036461 / Lambert, C. S. (Carole S.),
1953- / Sea glass hunter's handbook / by C.S.
Lambert. / / Down East ;/Distributed to the trade adet
by National Book Network, / November2010. /
9780892729104 / 1
593 / o11021123 / Fautley, Martin Author /
Secondary Education Reflective Reader / /
adet
Learning Matters Limited/Palgrave Macmillan
[Distributor] / October 2010 / 9781844454730 / 1
594 / o11237594 / / Securing the clicks : network
security in the age of social media / Gary Bahadur
adet
... [et a / / McGraw-Hill, / Jan.2012. /
9780071769051 / 1
595 / o11213607 / / Security information and
event management (SIEM) implementation /
adet
David R. Miller ... [et / / McGraw-Hill, /
Feb.2011. / 9780071701099 / 1
596 / o11207371 / / Security studies for the 21st
century / edited by Richard H. Shultz Jr., Roy
adet
Godson, Georg / / Brassey's, / 1997. /
9781574880663 / 1
597 / o10983661 / Samaras, Anastasia P.
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
63
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
(Anastasia Pantelides), 1950- / Self-study teacher
research : improving your practice through
collaborative inquiry / Anas / / SAGE
Publications, / c2011. / 9781412972079 / 1
598 / o11213085 / / Semiotic landscapes :
language, image, space / edited by Adam Jaworski
adet
and Crispin Thurlow / / Continuum International
Publishing Group, / 2010. / 9781847061829 / 1
599 / o11359237 / Mitov, Michel. / Sensitive
matter : foams, gels, liquid crystals, and other
adet
miracles / Michel Mitov ; trans / / Harvard
University Press, / Apr 2012. / 9780674064560 / 1
600 / o10961094 / James, C. Renâee. / Seven
wonders of the universe that you probably took
for granted / C. Renâee James ; with / / Johns
adet
Hopkins University Press, / 2010. /
9780801897986 / 1
601 / o11310868 / Enterline, Lynn, 1956- /
Shakespeare's schoolroom : rhetoric, discipline,
emotion / Lynn Enterline. / / University of
adet
Pennsylvania Press, / Jan 2012. / 9780812243789
/1
602 / o10960855 / O'Farrell, Brigid. / She was one
of us : Eleanor Roosevelt and the American
adet
worker / Brigid O'Farrell. / / ILR Press, / 2010. /
9780801448805 / 1
603 / o11380986 / Lim, C. J. / Short stories :
London in two-and-a-half dimensions / C.J. Lim
adet
and Ed Liu. / / Routledge, / 2011. /
9780415573580 / 1
604 / o11357496 / Motion, Andrew / Silver/
Andrew Motion. / / Random House / April2012 / adet
224091204 / 1
605 / o11371249 / Salter, Elisabeth, 1972- / Six
Renaissance men and women : innovation,
adet
biography and cultural creativity in Tudor Eng / /
Ashgate Pub., / 2007. / 9780754654407 / 1
606 / o11313225 / McGinnis, Ellen. /
Skillstreaming the elementary school child : a
adet
guide for teaching prosocial skills / Ellen / /
Research Press, / 2011. / 9780878226559 / 1
607 / o11261985 / / Slow travel and tourism :
experiences and mobilities / edited by Simone
adet
Fullagar, Kevin Ma / / Channel View
Publications, / March c2012. / 9781845412814 / 1
608 / o11312312 / Beard, Randal W. / Small
unmanned aircraft : theory and practice / Randal
W. Beard, Timothy W. McLain. / / Princeton
adet
University Press, / Feb. 2012. / 9780691149219 /
1
609 / o1123779x / / Social media use in the
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
64
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
federal government / editor, Michael N. Brander. /
/ Nova Science Publishers, / Mar.2012. /
9781621007470 / 1
610 / o11237764 / Al-Deen/Hendricks / Social
Media: Usage and Impact / / Lexington Books / adet
2011. / 9780739167298 / 1
611 / o11376661 / Valente, Thomas W. / Social
networks and health : models, methods, and
adet
applications / Thomas W. Valente. / / Oxford
University Press, / 2010. / 9780195301014 / 1
612 / o10902181 / Patton, Kerry. / Sociocultural
intelligence : a new discipline in intelligence
adet
studies / by Kerry Patton. / / Continuum, / July
2010. / 9781441155313 / 1
613 / o11380792 / / Sociology of sport / edited by
Richard Giulianotti. / v.1 / Sage Publications Ltd, adet
/ 2011. / 9780857029195 / 1
614 / o11380809 / / Sociology of sport / edited by
Richard Giulianotti. / v.2 / Sage Publications Ltd, adet
/ 2011. / 9780857029195 / 1
615 / o11380810 / / Sociology of sport / edited by
Richard Giulianotti. / v.3 / Sage Publications Ltd, adet
/ 2011. / 9780857029195 / 1
616 / o11380822 / / Sociology of sport / edited by
Richard Giulianotti. / v.4 / Sage Publications Ltd, adet
/ 2011. / 9780857029195 / 1
617 / o10984604 / / Soil quality and biofuel
production / editors: Rattan Lal, B.A. Stewart. / / adet
CRC Press, / Dec. 2010. / 9781439800737 / 1
618 / o11374500 / / Spatial dimensions of social
thought / edited by Thomas W. Schubert, Anne
adet
Maass. / / De Gruyter Mouton, / 2011. /
9783110254303 / 1
619 / o11179958 / Goldfarb, Maximillian. /
Speculative structures / Maximillian Goldfarb,
adet
Matt Bua ; [edited by] Buzz Poole. / / Mark Batty
Publisher, / Nov. 2011. / 9781935613398 / 1
620 / o11255444 / Fisher, Mark / Spring
integration in action. / / Pearson Education, / Feb adet
2012. / 9781935182436 / 1
621 / o11380895 / / Stadium worlds : football,
space and the built environment / edited by
adet
Sybille Frank & Sil / / Routledge, / 2010. /
9780415549042 / 1
622 / o1134748x / Peck, Suzanne W. Author /
Stand Tall Teacher's Manual / / Corwin
adet
Press/SAGE Publications, Incorporated
[Distributor] / Jan. 2012 / 9781452205298 / 1
623 / o11179934 / De Jong, Afaina. / Starchitects
can't compete : how the people rule the street /
adet
Afaina De Jong ; [edited by] / / Mark Batty
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
65
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
Publisher, / Nov. 2011. / 9781935613381 / 1
624 / o11213000 / Gaddis, Tony. / Starting out
with Java : from control structures through data
adet
structures / Tony Gaddis, Go / / Pearson AddisonWesley, / Jan.2012. / 9780321545862 / 1
625 / o11035717 / Attanasio, Massimo Author /
Statistical Methods for the Evaluation of
adet
University Systems / / Physica-Verlag / March
2010 / 9783790823745 / 1
626 / o11083621 / Van Helden, Jacques /
Statistics Applied to Bioinformatics/ Jacques Van
adet
Helden / / Oxford University Press, / Nov2011 /
9780199226764 / 1
627 / o11376478 / / Stega : the archaeology of
houses and households in ancient Crete / edited by
adet
Kevin T. Glo / / American School of Classical
Studies at Athens, / 2011. / 9780876615447 / 1
628 / o11207218 / Haussmann / Stochastic
Maximum Principle / / Addison-Wesley
adet
Longman, Limited / 1986. / 9780582988934 / 1
629 / o11367726 / Meerschaert, Mark M., 1955- /
Stochastic models for fractional calculus / Mark
adet
M. Meerschaert, Alla Sikorskii. / / De Gruyter, /
cjan.2012. / 9783110258691 / 1
630 / o11342717 / Ahlemann, Frederik Editor
Editor. / Strategic Enterprise Architecture
Management: Challenges, Best Practices, and
adet
Future Devel / / Springer, / Jan. 2012 /
9783642242229 / 1
631 / o11367799 / Mironovsky L. A. (Leonid
Alekseevich) / Strip-method for image and signal
transformation / Leonid A. Mironovsky, Valery A. adet
Slaev. / / De Gruyter, / cjan.2012. /
9783110251920 / 1
632 / o11043192 / Graesser, Arthur C. / Structures
and procedures of implicit knowledge / Arthur C.
adet
Graesser, Leslie F. Clark. / / Ablex Pub. Corp., /
c1985. / 893911925 / 1
633 / o11374780 / Juynboll, G. H. A. / Studies on
the origins and uses of Islamic H?ith /
adet
G.H.A.Juynboll. / / Variorum, / 1996. /
9780860786047 / 1
634 / o11382533 / Marchenko, V. A. (Vladimir
Aleksandrovich), 1922- / Sturm-Liouville
operators and applications / Vladimir A.
adet
Marchenko. / / AMS Chelsea Pub., / c2011. /
9780821853160 / 1
635 / o11223364 / Keeler, Annabel. / Sufi
hermeneutics : the Qur'an commentary of Rashid
adet
al-Din Maybudi / Annabel Keeler. / / Oxford
University Press ;/In association with The Institute
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
66
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
of Ismaili Studies, / 2006. / 9780199214785 / 1
636 / o11019256 / / Support processes in intimate
relationships / edited by Kieran Sullivan, Joanne
adet
Davila. / / Oxford University Press, / Jun.2010. /
9780195380170 / 1
637 / o11380950 / Baird, George, 1938- /
Sustainable buildings in practice : what the users
adet
think / George Baird. / / Routledge, / 2010. /
9780415399326 / 1
638 / o1102303x / Mega, Voula P. / Sustainable
cities for the third millennium : the odyssey of
adet
urban excellence / Voula P. M / / Springer, /
Aug.2010. / 9781441960368 / 1
639 / o11367908 / / Sustainable urbanism and
beyond : rethinking cities for the future / [edited
adet
by] Tigran Ha / / Rizzoli International
Publications, / apr.2012. / 9780847838363 / 1
640 / o11276368 / Auer, Blain H. Author /
Symbols of Authority in Medieval Islam: History,
Religion and Muslim Legitimacy in the Del / / I. adet
B. Tauris & Company, Limited / 40969 /
9781848855670 / 1
641 / o11344945 / Haverkamp, Michael /
Synesthetic Design: Handbook for a Multiadet
Sensory Approach / / Birkhauser Verlag AG, /
apr.2012 / 9783034607155 / 1
642 / o11381930 / Kazimi, Nibras. / Syria through
jihadist eyes : a perfect enemy / Nibras Kazimi. / /
adet
Hoover Institution Press, / 2010. / 9780817910754
/1
643 / o11343382 / / Systematic screenings of
behavior to support instruction : from preschool to
adet
high school / / / Guilford, / Jan. 2012. /
9781462503360 / 1
644 / o11371456 / / Talk, work, and institutional
order : discourse in medical, mediation, and
adet
management sett / / Mouton de Gruyter, / 1999. /
9783110157222 / 1
645 / o11019694 / Mule, Lucy W., 1966- /
Teacher education, diversity, and community
engagement in liberal arts colleges / Lucy W. / / adet
Lexington Books, / 2010. / 9780739134481 (cloth
: alk. paper) / 1
646 / o11310558 / Savage, Tom V. / Teaching in
the secondary school / Tom V. Savage, Marsha K.
adet
Savage, David G. Armstrong. / / Pearson, / Jan
2012. / 9780132101523 / 1
647 / o11019748 / Roseboro, Anna J. Small,
1945- / Teaching middle school language arts :
adet
incorporating twenty-first-century literacies / Ann
/ / Rowman & Littlefield Education, / c2010. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
67
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
9781607096313 / 1
648 / o10967886 / Celce-Murcia, Marianne. /
Teaching pronunciation : a course book and
reference guide / Marianne Celce-Murcia, Donna / adet
/ Cambridge University Press, / 2010. /
9780521729758 (hardcover) / 1
649 / o11312920 / Cox-Petersen, Amy. / Teaching
science to culturally and linguistically diverse
adet
elementary students / Amy Cox-Pe / / Allyn &
Bacon/Pearson, / Jan 2012. / 9780137146239 / 1
650 / o11311617 / / Teaching students to write
personal narratives / Peter Smagorinsky ... [et al.].
adet
/ / Heinemann, / March 2012. / 9780325033976 /
1
651 / o11019141 / / Teaching through multi-user
virtual environments : applying dynamic elements
adet
to the modern / / Information Science Reference, /
Aug.2010. / 9781616928223 / 1
652 / o1120896x / / Teaching toward democracy :
educators as agents of change / William Ayers ...
adet
[et al.]. / / Paradigm Publishers, / c2010. /
9781594518430 / 1
653 / o11311198 / / Teaching young adult
literature today : insights, considerations, and
adet
perspectives for the / / Rowman & Littlefield
Publishers, Inc., / Feb. 2012 / 9781442207202 / 1
654 / o1126729x / Jarvis, Peter, 1937- / Teaching,
learning and education in late modernity : the
adet
selected works of Peter Jarvis / / / Routledge, /
jan.2012. / 9780415684743 / 1
655 / o10960296 / Abbott, Joseph Author /
TechCareers: Welding Technology / / Texas State
Technical College Publishing/Midpoint Trade
adet
Books, Incorporated [Distributor], / August 2010 /
9781934302330 / 1
656 / o1101913x / / Techniques for fostering
collaboration in online learning communities :
adet
theoretical and pr / / Information Science
Reference, / Aug.2010. / 9781616928988 / 1
657 / o11372369 / / Tense across languages /
edited by Renate Musan, Monika Rathert. / /
adet
Walter de Gruyter, / jan.2012. / 9783110266115 /
1
658 / o10846074 / / Terrorists in our midst :
combating foreign-affinity terrorism in America /
adet
Yonah Alexande / / Praeger Security International,
/ c2010. / 9780313375705 (hbk. : alk. paper) / 1
659 / o11194194 / Webster, Jonathan Author /
Text Linguistics: The How and Why of Meaning /
adet
/ Equinox Publishing Limited/David Brown Book
Company, The [Distributor], / May2012. /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
68
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
9781904768487 / 1
660 / o11167567 / Taylor, Andrew, 1958- /
Textual situations : three medieval manuscripts
adet
and their readers / Andrew Taylor. / / University
of Pennsylvania Press, / c2002. / 812236424 / 1
661 / o11337011 / Dalton, Steve, 1976- / The 2hour job search : using technology to get the right
adet
job faster / Steve Dalton. / / Ten Speed Press, /
Mar 6, 2012 / 9781607741701 / 1
662 / o11263751 / Patrick-Goudreau, Colleen. /
The 30-day vegan challenge : the ultimate guide
adet
to eating cleaner, getting leaner, and liv / /
Ballantine Books, / c2011. / 9780345526175 / 1
663 / o11042448 / Ferriss, Timothy. / The 4-hour
workweek : escape 9-5, live anywhere, and join
adet
the new rich / Timothy Ferriss. / / Crown
Publishers, / c2009. / 9780307465351 / 1
664 / o11373131 / Ricketts, Aidan / The Activists'
Handbook:: A Step-by-Step Guide to Participatory
adet
Democracy / / Zed Books, / March 2012 /
9781848135925 / 1
665 / o11020787 / Cooper, Lorri. / The adjunct
faculty handbook / editors, Lorri Cooper, Byan
adet
Booth. / / Sage Publications, / c2010. /
9781412975193 (pbk.) / 1
666 / o11381826 / Carvallo, Andres. / The
advanced smart grid : edge power driving
adet
sustainability / Andres Carvallo, John Cooper / /
Artech House, / 2011. / 9781608071272 / 1
667 / o11034178 / Wilson, K. (Kevin), 1958- /
The AMA handbook of business writing : the
ultimate guide to style, grammar, usage, punctu / / adet
American Management Association, / Aug.2010. /
9780814415894 / 1
668 / o11347090 / / The anthropology of
extinction : essays on culture and species death /
adet
edited by Genese Ma / / Indiana University Press,
/ Jan.2012. / 9780253223647 / 1
669 / o11382314 / / The archaeology of
environmental change : socionatural legacies of
adet
degradation and resilie / / University of Arizona
Press, / Feb.2012. / 9780816514847 / 1
670 / o11372266 / Maisels, Charles Keith. / The
archaeology of politics and power : where, when,
and why the first states formed / Cha / / Oxbow adet
Books ;/[Distributed by] David Brown Book
Company, / c2010. / 9781842173527 / 1
671 / o11380871 / Steane, Mary Ann. / The
architecture of light : recent approaches to
adet
designing with natural light / Mary Ann S / /
Routledge, / 2011. / 9780415394796 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
69
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
672 / o10885900 / Andersen, Paul, 1975- / The
architecture of patterns / Paul Andersen, David L.
Salomon ; foreword by Sanford Kwint / / W.W. adet
Norton & Co., / Aug. 2010. / 9780393732931
(pbk.) / 1
673 / o10992649 / Hutchinson, G.
Evelyn.!"Hutchinson, G. Evelyn (George Evelyn),
1903-1991." / The art of ecology : writings of g.
adet
evelyn hutchinson / G. Evelyn Hutchinson ;
[edited by] / / Yale University Press, / Jan 2011. /
9780300154498 / 1
674 / o11181230 / Benito, Enrique. / The art of
management according to Confucius/ Enrique
adet
Benito. / / LID Publishing; / 40603 / 1907794069 /
1
675 / o11311575 / Posamentier, Alfred S. / The art
of motivating students for mathematics instruction
/ Alfred S. Posamentier, Stephe / / McGraw-Hill adet
Humanities/Social Sciences/Languages, / Jan
2012. / 9780078024474 / 1
676 / o11371183 / Mittman, Asa Simon, 1976- /
The Ashgate research companion to monsters and
the monstrous / by Asa Simon Mittman with P / / adet
Ashgate Pub. Company, / Feb.2012. /
9781409407546 / 1
677 / o11213516 / Andress, Jason. / The basics of
information security : understanding the
adet
fundamentals of InfoSec in theory a / / Syngress, /
Nov.2011. / 9781597496537 / 1
678 / o11357563 / Mitchell, Barbara. / The big
book of HR / by Barbara Mitchell and Cornelia
adet
Gamlem. / / Career Press, / Jan c2012. /
9781601631893 / 1
679 / o11237612 / / The big book of social media :
case studies, stories, perspectives / [edited by]
adet
Robert Fi / / Yorkshire Pub., / 2010. /
9780881441598 / 1
680 / o1105010x / Miklowitz, David Jay, 1957- /
The bipolar disorder survival guide : what you and
adet
your family need to know / David J. Mik / /
Guilford Press, / c2011. / 9781606235423 / 1
681 / o10882996 / Winterbach, Ingrid. / The book
of happenstance / Ingrid Winterbach ; translated
adet
by Dirk and Ingrid Winterbach. / / Human &
Rousseau, / 2008. / 9780798149297 / 1
682 / o11376892 / / The Cambridge companion to
religious studies / edited by Robert A. Orsi. / /
adet
Cambridge University Press, / 2011. /
9780521710145 / 1
683 / o11381760 / / The Cambridge handbook of
adet
pragmatics / edited by Keith Allan and Kasia M.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
70
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
Jaszczolt. / / Cambridge University Press, /
Jan.2012. / 9780521192071 / 1
684 / o11360057 / Rodden, John Author / The
Cambridge Introduction to George Orwell / /
Cambridge University Press/Cambridge
adet
University Press [Distributor], / Apr 2012 /
9780521132558 / 1
685 / o10350937 / Kuipers, Christopher / The
adet
Canon / / Routledge / 2009. / 9780415369244 / 1
686 / o11376326 / / The cell biology of addiction /
edited by Bertha Madras ... [et al.]. / / Cold Spring
adet
Harbor Laboratory Press, / 2006. /
9780879697532 / 1
687 / o1102205x / / The classroom facilitator :
special issue questions / edited by Suzanne G.
adet
Houff. / / Rowman & Littlefield Education, /
Aug.2010. / 9781607094920 / 1
688 / o11185892 / Van Slyke, James A. / The
cognitive science of religion / James A. Van
adet
Slyke. / / Ashgate Pub., / Nov.2011. /
9781409421238 / 1
689 / o11381747 / Hull, Ted H. / The common
core mathematics standards : transforming
practice through team leadership / Te / / Corwin adet
Press ;/National Council of Teachers of
Mathematics. / 2012. / 9781452226224 / 1
690 / o10977648 / Rossanda, Rossana Author ita /
The Comrade from Milan / / Verso Books, /
adet
October 2010 / 9781844674206 / 1
691 / o11371018 / Walsby, Malcolm. / The counts
of Laval : culture, patronage and religion in
adet
fifteenth and sixteenth-century F / / Ashgate, /
2007. / 9780754658115 / 1
692 / o11049923 / Dale, W. Mark. / The crime
scene : how forensic science works / W. Mark
adet
Dale and Wendy S. Becker. / / Kaplan Pub., /
c2007. / 9781427796325 / 1
693 / o11358154 / Marshall, Shawn. / The
cryosphere / Shawn J. Marshall. / / Princeton
adet
University Press, / Jan 2012. / 9780691145259 / 1
694 / o11371298 / Parsons, Gerald. / The cult of
Saint Catherine of Siena : a study in civil religion
adet
/ Gerald Parsons. / / Ashgate, / 2008. /
9780754656456 / 1
695 / o11190796 / Eyerman, Ron. / The cultural
sociology of political assassination : from MLK
adet
and RFK to Fortuyn and Van Go / / Palgrave
Macmillan, / Oct 2011. / 9780230118232 / 1
696 / o11370622 / Tulviste, Peeter, 1945- / The
cultural-historical development of verbal thinking adet
/ Peeter Tulviste ; translated by M / / Nova
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
71
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
Science Publishers, / 1991. / 9781560720065 / 1
697 / o11182258 / Sieberg, Daniel. / The digital
diet : the 4-step plan to break your tech addiction
adet
and regain balance in your / / Three Rivers Press, /
Nov 2011. / 9780307887382 / 1
698 / o11371201 / / The dissemination of news
and the emergence of contemporaneity in early
adet
modern Europe / ed / / Ashgate Pub., / 2010. /
9780754664666 / 1
699 / o11378608 / Bavetta, Sebastiano, 1964- /
The economics of freedom : theory, measurement,
and policy implications / Sebastiano Bavet / /
adet
Cambridge University Press, / 2012. /
9781107017849 (hardback) / 1
700 / o1137536x / Guiley, Rosemary. / The
encyclopedia of magic and alchemy / Rosemary
adet
Ellen Guiley ; foreword by Donald Michael / /
Facts On File, / 2006. / 9780816060481 / 1
701 / o10956475 / Stannard, Russell. / The end of
discovery : are we approaching the boundaries of
adet
the knowable? / Prof Russell S / / Oxford
University Press, / 2010. / 9780199585243 / 1
702 / o11367143 / / The European center-right at
the end of the twentieth century / edited by Frank
adet
L. Wilson. / / St. Martin's Press, / 1998. /
9780312165789 / 1
703 / o11373076 / / The European Union after the
Treaty of Lisbon / edited by Diamond Ashiagbor,
adet
School of Ori / / Cambridge University Press, /
apr.2012. / 9781107603240 / 1
704 / o11370658 / / The European Union and the
Arab Spring : promoting democracy and human
adet
rights in the Middl / / Lexington Books, /
mar.2012. / 9780739174456 / 1
705 / o11236966 / Shih, Clara Chung-wai. / The
facebook era : tapping online social networks to
adet
market, sell, and innovate / Clara Sh / / Prentice
Hall, / 2011. / 9780137085125 / 1
706 / o11350192 / Standish, Alex. / The false
promise of global learning : why education needs
boundaries / Alex Standish. / / Continuum
adet
International Pub. Group, / Apr 2012 /
9781441155917 / 1
707 / o11017326 / Clark, Roy Peter. / The
glamour of grammar : a guide to the magic and
mystery of practical English / by Roy Pe / / Little, adet
Brown and Company, / 2010. / 9780316027915 /
1
708 / o11256011 / Sperry, Paul (Paul E.) / The
great American bank robbery : the unauthorized adet
report on what really caused the great / / Thomas
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
72
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
Nelson, / 2011. / 9781595552709 / 1
709 / o11376831 / Havelock, Eric Alfred. / The
Greek concept of justice : from its shadow in
Homer to its substance in Plato / Eric A / /
adet
Harvard University Press, / 1978. /
9780674362208 / 1
710 / o10882765 / Boggs, Richard Author / The
Hammams of Syria: A Journey through the
Turkish Baths of Damascus, Aleppo and Beyond /
adet
/ Garnet Publishing, Limited/International
Publishers Marketing [Distributor]; / July 2010 /
9781859642283 / 1
711 / o10938291 / Thompson, Nicholas Author /
The Hawk and the Dove: Paul Nitze, George
Kennan, and the History of the Cold War / /
adet
Picador/Macmillan [Distributor], / Aug. 2010. /
9780312658861 / 1
712 / o11374020 / Mooney, Gavin / The Health of
Nations / / Zed Books, / April 2012 /
adet
9781780320595 / 1
713 / o10984471 / / The hydrogen economy :
opportunities and challenges / edited by Michael
adet
Ball, Martin Wiets / / Cambridge University Press,
/ 2009. / 9780521882163 / 1
714 / o11370944 / / The IALL international
handbook of legal information management /
adet
edited by Richard A. Dan / / Ashgate Pub., / 2011.
/ 9780754674771 / 1
715 / o11371055 / Barbierato, Federico, 1972- /
The Inquisitor in the hat shop : Inquisition,
adet
forbidden books, and unbelief in early moder / /
Ashgate, / Feb.2012. / 9781409435471 / 1
716 / o11254373 / Sadun, Erica / The Ipad
Developer's Cookbook. / / Addison-Wesley
adet
Professional, / Jan 2012. / 9780321754271 / 1
717 / o11153039 / Perry, Donna J. / The IsraeliPalestinian peace movement : Combatants for
adet
Peace / Donna J. Perry. / / Palgrave Macmillan, /
Dec. 2011. / 9780230120846 / 1
718 / o11366680 / / The idea of progress / edited
by Arnold Burgen, Peter McLaughlin, Jurgen
adet
Mittelstrass. / / W. de Gruyter, / 1997. /
9783110153934 / 1
719 / o11034841 / / The impact of genetically
engineered crops on farm sustainability in the
adet
United States. / / National Academies Press, /
Jul.2010. / 9780309147088 / 1
720 / o11209197 / / The joy of secularism : 11
essays for how we live now / edited by George
adet
Levine. / / Princeton University Press, / Mar.2011.
/ 9780691149103 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
73
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
721 / o11374779 / Ibn Ata Allah, Ad ibn
Muhamad, d. 1309. / The key to salvation & the
lamp of souls = Mifth al-falh wa mial-arwh / Ibn adet
Ata Allah al-I / / Islamic Texts Society, / 1996. /
9780946621279 / 1
722 / o10930632 / Handford, Michael, 1969- /
The language of business meetings / Michael
adet
Handford. / / Cambridge University Press, / Aug.
2010. / 9780521133432 / 1
723 / o11376995 / Gurnah, Abdulrazak, 1948- /
The last gift / Abdulrazak Gurnah. / / Bloomsbury, adet
/ 2011. / 9780747599944 / 1
724 / o11034804 / Murray, R. Emmett. / The
lexicon of labor : more than 500 key terms,
adet
biographical sketches, and historical insi / / New
Press, / 2010. / 9781595582263 / 1
725 / o11042515 / Ford, Martin Author / The
Lights in the Tunnel: Automation, Accelerating
adet
Technology and the Economy of the Futur / /
CreateSpace / Sept. 2009 / 9781448659814 / 1
726 / o10725829 / / The linguistics encyclopedia /
[edited by] Kirsten Malmkjaer. / / Routledge, /
adet
2009. / 9780415424325 / 1
727 / o11007515 / Architetti, Stefano / The
Maddalena Effect: An Architectural Affair / /
adet
Rizzoli International Publications, Incorporated, /
April 2010 / 9780847835164 / 1
728 / o11099860 / Karoui, Hichem / The Middle
East as a US Predicament: : the Bush II Years,
2000-2008. / v.2 / Anthem Press/Books
adet
International, Incorporated [Distributor], / cJan
2012. / 9780857289643 / 1
729 / o11099835 / Karoui, Hichem / The Middle
East as a US Predicament: : the Bush II Years,
2000-2008. / v.1 / Anthem Press/Books
adet
International, Incorporated [Distributor], / cJan
2012. / 9781843318521 / 1
730 / o11382491 / Brualdi, Richard A. / The
mutually beneficial relationship of graphs and
matrices / Richard A. Brualdi. / / Published for the
adet
Conference Board of the Mathematical Sciences
by the American Mathematic / c2011. /
9780821853153 / 1
731 / o11266855 / Wartenberg, Thomas E. / The
Nature of art : an anthology / Thomas E.
adet
Wartenberg. / / Cengage/Wadsworth, / 2011. /
9781111186524 / 1
732 / o11174602 / Arthur, W. Brian Author / The
Nature of Technology: What It Is and How It
adet
Evolves / / Free Press [Imprint]/Simon &
Schuster/Simon & Schuster, Incorporated
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
74
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
[Distributor] / Jan. 2011 / 9781416544067 / 1
733 / o10990367 / Streeter, Thomas. / The net
effect : technology, romanticism, capitalism /
adet
Thomas Streeter. / / New York University Press, /
NOV 2010. / 9780814741160 / 1
734 / o10992698 / Rogers, David / The Network
Is Your Customer: Five Strategies to Thrive in a
adet
Digital Age / / Yale University Press, / Jan 2010. /
9780300165876 / 1
735 / o11027940 / / The New Acropolis Museum /
edited by Bernard Tschumi Architects ;
adet
contributions by Dimitri / / Skira Rizzoli, / 2009. /
9780847834198 / 1
736 / o11004046 / Scala Publishing Author / The
New Art Gallery, Walsall: Art Spaces / / Scala
adet
Publishers, Limited / June 2010. / 9781857596052
/1
737 / o11237442 / / The new masters of real estate
: getting deals done in the new economy. / /
adet
CelebrityPress, / 2010. / 9780982908303 / 1
738 / o11376727 / Pilger, John. / The new rulers
of the world / John Pilger. / / Verso, / c2002,
adet
2003. / 9781859844120 / 1
739 / o10976413 / Ali, Tariq / The Obama
Syndrome: Surrender at Home, War Abroad / /
adet
Verso Books, / October 2010 / 9781844674497 / 1
740 / o11035390 / Bonanno, George A. Author /
The Other Side of Sadness: What the New
Science of Bereavement Tells Us about Life after adet
L / / Basic Books/Perseus Books Group
[Distributor], / Dec 2010 / 9780465021901 / 1
741 / o11382466 / / The Oxford handbook of
computational linguistics / edited by Ruslan
adet
Mitkov. / / Oxford University Press, / 2005. /
9780199276349 / 1
742 / o11371043 / Carlton, Eric. / The paranormal
: research and the quest for meaning / Eric
adet
Carlton. / / Ashgate, / 2000. / 9780754601708 / 1
743 / o11358208 / Green, Jane, 1968- / The
patchwork marriage/ Jane Green. / / Michael
adet
Joseph [Imprint] / March 2012 / 9780718154561 /
1
744 / o1117982x / Needleman, Deborah. / The
perfectly imperfect home / Deborah Needleman. /
adet
/ Clarkson Potter/Publishers, / Dec. 2011. /
9780307720139 / 1
745 / o10978094 / Bush, Richard C. Author / The
Perils of Proximity: China-Japan Security
adet
Relations / / Brookings Institution Press , / Oct.
2010 / 9780815704744 / 1
746 / o11020726 / Bentley, Eric, 1916- / The
adet
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
75
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
playwright as thinker : a study of drama in modern
times / Eric Bentley ; introduction / / University of
Minnesota Press, / Sep.2010. / 9780816672950 / 1
747 / o11091903 / Barratt, Bethany. / The Politics
of Harry Potter / / Palgrave Macmillan/Macmillan adet
[Distributor], / 2010. / 9780230608993 / 1
748 / o11374007 / Venkateswar, Sita / The
Politics of Indigeneity: Dialogues and Reflections
adet
on Indigenous Activism / / Zed Books, / 2011 /
9781780321202 / 1
749 / o11382132 / / The practice and
representation of reading in England / edited by
adet
James Raven, Helen Small / / Cambridge
University Press, / 2007. / 9780521023238 / 1
750 / o1088516x / / The Praeger handbook of
religion and education in the United States / edited
adet
by James C. C / v.1 / Praeger Publishers, / 2009. /
9780275992286 ((vol. 1) : alk. paper) / 1
751 / o10885171 / / The Praeger handbook of
religion and education in the United States / edited
adet
by James C. C / v.2 / Praeger Publishers, / 2009. /
9780275992293 ((vol. 2) : alk. paper) / 1
752 / o10959257 / / The primacy of foreign policy
in British history, 1660-2000 : how strategic
adet
concerns shape / / Palgrave Macmillan, / Oct.
2010. / 9780230574724 / 1
753 / o11313596 / Male, Brian. / The primary
curriculum design handbook : preparing our
children for the 21st century / Bri / / Continuum adet
International Pub. Group, / April 2012. /
9781441125699 / 1
754 / o11010654 / Beamish, Rob B. / The Promise
of Sociology: The Classical Tradition and
Contemporary Sociological Thinking / /
adet
University of Toronto Press, / August 2010 /
9781442601871 / 1
755 / o11371031 / Floyd, Janet. / The recipe
reader : narratives, contexts, traditions / edited by
adet
Janet Floyd and Laurel Fo / / Ashgate, / 2003. /
9780754608646 / 1
756 / o11371262 / / The Reformation and the
book / edited by Jean-François Gilmont ; English
adet
edition and tran / / Ashgate, / 1998. /
9781859284483 / 1
757 / o1137603x / Bell, Daniel, 1919-2011. / The
reforming of general education : the Columbia
adet
experience in its national setting / Dan / /
Transaction Publishers, / 2011. / 9781412811132 /
1
758 / o11034634 / / The renewal of civilization :
adet
essays in honor of Jacques Maritain / edited by
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
76
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
Gavin T. Col / / American Maritain Association
:/Distributed by the Catholic University of
America Press, / Aug.2010. / 9780966922691 / 1
759 / o10948880 / / The rice crisis : markets,
policies and food security / edited by David Dawe. adet
/ / Earthscan, / aug2010. / 9781849711340 / 1
760 / o10958186 / Krauss, Ellis S. Author / The
Rise and Fall of Japan's LDP: Political Party
Organizations as Historical Institutions / / Cornell adet
University Press , / Nov. 2010. / 9780801476822 /
1
761 / o1103497x / National Research Council
(U.S.). Committee on Modeling, Simulation, and
Games. / The rise of games and high-performance
adet
computing for modeling and simulation /
Committee o / / National Academies Press, /
Mar.2010. / 9780309147774 / 1
762 / o11375851 / Lutwack, Leonard, 1917- / The
role of place in literature / Leonard Lutwack. / /
adet
Syracuse University Press, / 1984. /
9780815623052 / 1
763 / o11237569 / / The role of technology in
evidence collection : leading lawyers on
adet
preserving electronic e / / Aspatore, / 2011. /
9780314278067 / 1
764 / o11381759 / / The Routledge handbook of
language testing / edited by Glenn Fulcher and
adet
Fred Davidson. / / Routledge, / 2011. /
9780415570633 / 1
765 / o10976954 / Nichols, John / The S Word: A
Short History of an American Tradition...
adet
Socialism / / Verso Books, / Nov.2010 /
9781844676798 / 1
766 / o1103452x / Wagner, Linda K., 1965- / The
savvy superintendent : leading instruction to the
top of the class / Linda K. Wagner ; / / Rowman & adet
Littlefield Education, / Jun.2010. /
9781607097211 / 1
767 / o11377185 / Thanasis, Manousis / The sea
shells of Greece/ Manousis Thanasis / / Kyriakidis adet
Brothers', / jan.2012 / 9789604673353 / 1
768 / o11377975 / Byrne, Rhonda. / The Secret /
Rhonda Byrne. / / Simon & Schuster, Limited /
adet
Dec. 2006. / 9781847370297 / 1
769 / o10938370 / Hollis, Edward Author / The
Secret Lives of Buildings: From the Ruins of the
Parthenon to the Vegas Strip in Thirt / /
adet
Picador/Macmillan [Distributor], / Nov. 2010. /
9780312655365 / 1
770 / o1137696x / August, Thomas G. (Thomas
adet
Geoffrey), 1950- / The selling of the empire :
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
77
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
British and French imperialist propaganda, 18901940 / Thomas / / Greenwood Press, / 1985. /
9780313247224 / 1
771 / o11027381 / Klein, Menachem. / The shift :
Israel-Palestine from border struggle to ethnic
conflict / Menachem Klein. / / Columbia
adet
University Press, / Sept 2010. / 9780231701969
(alk. paper) / 1
772 / o11371250 / / The sixteenth-century French
religious book / edited by Andrew Pettegree, Paul
adet
Nelles, and / / Ashgate, / 2001. / 9780754602781 /
1
773 / o11237648 / / The social media reader /
edited by Michael Mandiberg. / / New York
adet
University Press, / Feb.2012. / 9780814764060 / 1
774 / o11034312 / / The survival of myth :
innovation, singularity and alterity / edited by
adet
Paul Hardwick and / / Cambridge Scholars, /
Jul.2010. / 9781443821582 / 1
775 / o11019712 / Baines, Lawrence. / The
teachers we need vs. the teachers we have :
realities and the possibilities / Lawrence / /
adet
Rowman & Littlefield Education, / c2010. /
1607097028 / 1
776 / o10862134 / Street, Chriss Author / The
Third Way: Public-Sector Excellence Through
Leadership and Cooperation / / Roundhouse
adet
Group/Orca Book Services [Distributor] / Nov.
2009 / 9780982495704 / 1
777 / o11374548 / / The transformation of
European football : towards the Europeanisation
of the national game / / Manchester University
adet
Press ;/Distributed in the United States
exclusively by Palgrave Macmillan, / 2011. /
9780719085758 / 1
778 / o10963455 / McCarthy, Justin, 1945- / The
Turk in America : creation of an enduring
prejudice / Justin McCarthy. / / University of Utah adet
Press, / June 2010. / 9781607810131 (pbk. : alk.
paper) / 1
779 / o11197328 / Balestrini, Nanni Author ita /
The Unseen / / Verso Books/W. W. Norton &
adet
Company, Incorporated [Distributor], / Nov 2011
/ 9781844677672 / 1
780 / o10973977 / Boelens, Luuk. / The urban
connection : an actor-relational approach to urban
adet
planning / Luuk Boelens. / / 010 Publishers, /
2009. / 9789064507069 / 1
781 / o11357782 / Garber, Marjorie B. / The use
and abuse of literature / Marjorie Garber. / /
adet
Pantheon Books, / April 2012. / 9780375424342 /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
78
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
1
782 / o11376879 / / The way of a pilgrim ; and,
The pilgrim continues his way / translated from
adet
the Russian by / / HarperSanFrancisco, / 1991. /
9780060630171 / 1
783 / o1137326x / / The women, gender and
development reader / edited by Nalini
Visvanathan ... [et al.]. / / Fernwood Pub. ;/Zed
adet
Books Ltd. ;/Distributed in the USA exclusively
by Palgrave Macmillan, / 2011. / 9781848135871
/1
784 / o11374822 / Hirschler, Konrad. / The
written word in the medieval Arabic lands : a
social and cultural history of reading p / /
adet
Edinburgh University Press, / Feb.2012. /
9780748642564 / 1
785 / o11358944 / Denny, Mark, 1953- / Their
arrows will darken the sun : the evolution and
science of ballistics / Mark Denny. / / Johns
adet
Hopkins University Press, / 2011. /
9780801898570 / 1
786 / o10938266 / Pleshakov, Constantine Author
/ There Is No Freedom Without Bread : 1989 and
the Civil War That Brought down Communism / / adet
Picador/Macmillan [Distributor], / Aug. 2010. /
9780312655334 / 1
787 / o11016784 / Douglas, Mary / Thinking in
Circles: An Essay on Ring Composition / / Yale adet
University Press, / 2010 / 9780300167856 / 1
788 / o11382508 / Peterson, Sarah E., 1983- /
Thin-section petrography of ceramic materials /
by Sarah E. Peterson ; with contributions / /
adet
INSTAP Academic Press, / 2009. /
9781931534550 / 1
789 / o1121319x / Deutscher, Guy, Dr. / Through
the language glass : why the world looks different
in other languages / Guy Deutsc / / Metropolitan adet
Books/Henry Holt and Co., / 2010. /
9780805081954 / 1
790 / o11312270 / Ritter, Kelly. / To know her
own history : writing at the woman's college,
adet
1943-1963 / Kelly Ritter. / / University of
Pittsburgh Press, / Feb. 2012. / 9780822961864 / 1
791 / o11042345 / Hess, Evelyn Searle. / To the
woods : sinking roots, living lightly, and finding
adet
true home / Evelyn Searle Hess. / / Oregon State
University Press, / 2010. / 9780870715815 / 1
792 / o11371146 / / Tones and features : phonetic
and phonological perspectives / edited by John A.
adet
Goldsmith, / / De Gruyter Mouton, / c2010. /
9783110246216 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
79
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
793 / o11209240 / Dalai Lama XIV, 1935- /
Toward a true kinship of faiths : how the world's
adet
religions can come together / by the Dal / /
Doubleday Religion, / 2010. / 9780385525060 / 1
794 / o11034956 / / Toward sustainable
agricultural systems in the 21st century. / /
adet
National Academies Press, / Jun.2010. /
9780309148962 / 1
795 / o10900597 / Shariff, Yasmin / Towards a
New Architect: The Guide for Architecture
Students / / Architectural Press [Imprint]/Elsevier adet
Science & Technology Books, / Nov.2010 /
9781856176040 / 1
796 / o11246613 / Cenoz, Jasone. / Towards
multilingual education : Basque educational
adet
research from an international perspec / /
Multilingual Matters, / 2009. / 9781847691927 / 1
797 / o10985025 / / Towards sustainable
production and use of resources : assessing
biofuels / produced by Int / / United Nations
adet
Environment Programme, / c2009. /
9789280730524 / 1
798 / o11039723 / Cullen, Gordon Author /
Townscape / / Birkhauser Verlag AG/Chronicle
adet
Books LLC [Distributor] / Jan. 1991 /
9783764324070 / 1
799 / o11375887 / Turnbull, Stephen R. /
Toyotomi Hideyoshi : leadership, strategy,
adet
conflict / Stephen Turnbull. / / Osprey, / 2010. /
9781846039607 / 1
800 / o10984434 / Scott, Simon Author / Traces
and Determinants of Pseudodifferential Operators
adet
/ / Oxford University Press, Incorporated, / July
2010 / 9780198568360 / 1
801 / o1138203x / / Transformational government
through eGov practice : socioeconomic, cultural,
adet
and technolog / / North American :/Emerald, /
Mar.2012. / 9781780523347 / 1
802 / o11279941 / Rankin, Susan R. Author /
Transformational Tapestry Model: A
Comprehensive Approach for Assessing and
adet
Improving Camp / / Stylus Publishing, LLC /
2011 / 9781579224127 / 1
803 / o11050068 / / Transitions from school to
work : globalization, individualization, and
adet
patterns of divers / / Cambridge University Press, /
2009. / 9780521490689 / 1
804 / o11035171 / / Transitions to alternative
transportation technologies--plug-in hybrid
adet
electric vehicles. / / National Academies Press, /
2010. / 9780309148504 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
80
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
805 / o11369577 / / Translating dialects and
languages of minorities : challenges and solutions
adet
/ Federico M. / / Peter Lang, / c2011. /
9783034301787 / 1
806 / o11376740 / Hardwick, Lorna. / Translating
words, translating cultures / Lorna Hardwick. / / adet
Duckworth, / 2000. / 9780715629123 / 1
807 / o11017454 / Jonsson, Christer Editor Editor.
/ Transnational Actors in Global Governance:
Patterns, Explanations and Implications / /
adet
Palgrave Macmillan/Macmillan [Distributor], /
Sep 2010 / 9780230239050 / 1
808 / o11240519 / / Transnationalism and
urbanism / edited by Stefan Kr?ke, Kathrin
adet
Wildner, and Stephan Lan / / Routledge, /
mar.2012. / 9780415898638 / 1
809 / o11033265 / Harris, Steven, 1950- / True
life : Steven Harris Architects / Steven Harris,
with an introduction by A.M. Homes. / / Princeton adet
Architectural Press, / Nov.2010. / 9781568989716
/1
810 / o11209239 / Chinchen, Palmer. / True
religion : taking pieces of heaven to places of hell
adet
on earth / Palmer Chinchen. / / David C. Cook, /
2010. / 9780781403436 / 1
811 / o11237818 / / Truths and myths of cyberbullying : international perspectives on
adet
stakeholder responsibil / / Peter Lang, / c2010. /
9781433104664 / 1
812 / o11177329 / Bozdogan, Sibel Author /
Turkey: Modern Architectures in History / /
Reaktion Books, Limited/Chicago Distribution
adet
Center [Distributor], / Nov. 2011 /
9781861898784 / 1
813 / o11024392 / / Turkey's evolving dynamics :
strategic choices for U.S.-Turkey relations /
director, Steph / / Center for Strategic and
adet
International Studies, / c2009. / 9780892065769
(pbk. : alk. paper) / 1
814 / o11023090 / Flanagan, Stephen J. / Turkey's
shifting dynamics : implications for U.S.-Turkey
adet
relations / authors, Stephen J. / / The CSIS Press, /
c2008. / 9780892065363 / 1
815 / o1137200x / Grig, Lucy Editor Editor. / Two
Romes: Rome and Constantinople in Late
adet
Antiquity / / Oxford University Press, / April 2012
/ 9780199739400 / 1
816 / o11179818 / Chapman, Wid Author /
Unassisted Living / / Monacelli Press,
adet
Incorporated/Random House, Incorporated
[Distributor], / Oct. 2011 / 9781580933025 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
81
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
817 / o11049935 / Holtzman, Jon. / Uncertain
tastes : memory, ambivalence, and the politics of
adet
eating in Samburu, northern Ke / / University of
California Press, / 2009. / 9780520257375 / 1
818 / o11213176 / Goldsmith, Kenneth. /
Uncreative writing : managing language in the
digital age / Kenneth Goldsmith. / / Columbia
adet
University Press, / Aug.2011. / 9780231149914 /
1
819 / o11374639 / Mutahhari Murtada /
Understanding Islamic sciences : philosophy,
adet
theology, mysticism, morality, jurisprudence / /
Saqi, / 2002. / 9781904063032 / 1
820 / o11195605 / Schlichting, Mark. /
Understanding Kids: Designing Interactive Media
adet
for Children / Mark Schlichting / / Morgan
Kaufmann, / May 2011. / 9780123838704 / 1
821 / o11242656 / Waring, Michael Author /
Understanding Learning and Teaching in Schools:
Principles of Pedagogy and the Art of Good / /
adet
Routledge/Taylor & Francis Group [Distributor] /
Aug. 2008 / 9780415335461 / 1
822 / o11258251 / Boake, Terri Meyer /
Understanding Steel Design: An Architectural
adet
Design Manual / / Birkhauser ; / 2011. /
9783034602693 / 1
823 / o10940194 / French, Steve Author /
Unification, Collective Bargaining and the
German Model of Industrial Relations / /
adet
University of Birmingham Press/International
Specialized Book Services [Distributor] / Dec.
2005 / 9781902459165 / 1
824 / o11370932 / Nasar, Jack / Universal Design
and Visitability: From Accessibility to Zoning / /
adet
Aardvark Global Publishing / 2007 /
9781427618955 / 1
825 / o11380913 / Coulson, Jonathan. / University
planning and architecture : the search for
adet
perfection / Jonathan Coulson, Paul / / Routledge,
/ 2011. / 9780415571104 / 1
826 / o10859184 / Heap, Brian. / University
scholarships, awards & bursaries / Brian Heap. / / adet
Trotman, / 2009. / 9781844551835 / 1
827 / o11382065 / Walsh, Taylor. / Unlocking the
gates : how and why leading universities are
adet
opening up access to their cour / / Princeton
University Press, / 2011. / 9780691148748 / 1
828 / o10887088 / Wachten, Junibert Author /
Urban Design and Architecture / / Langenscheidt
adet
Publishers Incorporated , / Sept. 2010. /
9780841672253 / 1
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
82
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
829 / o11345548 / Clements, Rhonda L. / Urban
physical education : instructional practices and
adet
cultural activities / Rhonda L. Cle / / Human
Kinetics, / Jan 19, 2012 / 9780736098397 / 1
830 / o11023752 / / Urban pollution : cultural
meanings, social practices / edited by Eveline
adet
Dèurr and Rivke / / Berghahn Books, / Jul.2010. /
9781845456924 / 1
831 / o11345214 / Illingworth, Patricia M. L.,
1954- / Us before me : ethics and social capital for
global well-being / Patricia Illingworth. / /
adet
Palgrave Macmillan, / Feb.2012. /
9780230314436 / 1
832 / o11375814 / / User Studies for Digital
Library Development / / Facet Publishing, /
adet
Apr.2012. / 9781856047654 / 1
833 / o11381942 / Shah, Tarang / Venture
capitalists at work : how VCs identify and build
adet
billion-dollar successes / Tarang / / Apress, /
2011. / 9781430238379 / 1
834 / o11381103 / Heath, Kingston Wm. /
Vernacular architecture and regional design :
adet
cultural process and environmental response / /
Elsevier Ltd, / 2009. / 9780750659338 / 1
835 / o11178413 / Meier, Robert J. Author /
Vibrational Spectroscopy: Chemistry and Polymer
Science / / Royal Society of Chemistry,
adet
The/Ingram Publisher Services [Distributor], /
Mar 2012. / 9781847559128 / 1
836 / o11170797 / Fumagalli, Matteo / Violence
and Resistance in Uzbekistan / / Routledge, /
adet
December 2011 / 9780415480932 / 1
837 / o11018999 / / Virtual immersive and 3d
learning spaces : emerging technologies and
adet
trends / Shalin Hai-J / / Information Science
Reference, / Aug.2010. / 9781616928254 / 1
838 / o10949264 / Keats, Jonathon. / Virtual
words : language on the edge of science and
adet
technology / Jonathon Keats. / / Oxford University
Press, / OCT2010. / 9780195398540 / 1
839 / o11257714 / / Vision and Voyages for
Planetary Science in the Decade 2013-2022 / /
adet
National Academies Press , / 2011. /
9780309209540 / 1
840 / o11024112 / Green, Deborah, 1950- / Water
conservation for small- and medium-sized utilities
adet
/ Deborah Green / / American Water Works
Association, / 40238 / 9781583217467 / 1
841 / o10957911 / Radnitz, Scott, 1978- /
Weapons of the wealthy : predatory regimes and adet
elite-led protests in Central Asia / Scott / / Cornell
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
83
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
University Press, / Nov. 2010. / 9780801449536 /
1
842 / o10962463 / Glasgow, Neal A. / What
successful science teachers do : 75 research-based
strategies / Neal A. Glasgow, Mich / / Corwin
Press, / Aug. 2010. / 9781412972345 / 1
843 / o11018951 / Doucett, Elisabeth. / What they
don't teach you in library school / Elisabeth
Doucett. / / American Library Association, /
Aug.2010. / 9780838935927 / 1
844 / o11349190 / Lensmire, Audrey Author /
White Urban Teachers / / Rowman & Littlefield
Education/Rowman & Littlefield Publishers,
Incorporated [Distributor], / Apr 16, 2012 /
9781610487658 / 1
845 / o11002098 / Brand, Stewart. / Whole earth
discipline: why dense cities, nuclear power,
transgenic crops, restored Wildl / / Penguen; /
Sep.2010. / 9780143118282 / 1
846 / o11186173 / Gazzaniga, Michael S. / Who's
in charge? : free will and the science of the brain /
Michael S. Gazzaniga. / / Ecco, / Nov. 2011. /
9780061906107 / 1
847 / o11358877 / Meltzer, Allan H. / Why
capitalism? / Allan H. Meltzer. / / Oxford
University Press, / feb.2012. / 9780199859573 / 1
848 / o10884695 / Ness, Cindy D., 1959- / Why
girls fight : female youth violence in the inner city
/ Cindy D. Ness. / / New York University Press, /
c2010. / 9780814758410 / 1
849 / o11312208 / Davis, Jessica Hoffmann. /
Why our high schools need the arts / Jessica
Hoffmann Davis. / / Teachers College Press, / Jan
2012. / 9780807752869 / 1
850 / o10987149 / Howard, Tyrone C. (Tyrone
Caldwell) / Why race and culture matter in
schools : closing the achievement gap in
America's classroo / / Teachers College Press, /
december 2010. / 9780807750711 / 1
851 / o11372412 / Kim, J. / Wide-Bandgap
Semiconductor Materials and Devices 11 -andState-of-the-Art Program on Comp / / ECS
Transactions [Imprint] / 2010. / 9781566777940 /
1
852 / o1097913x / Noveck, Beth Simone Author /
Wiki Government: How Technology Can Make
Government Better, Democracy Stronger, and
Citize / / Brookings Institution Press, / September
2010 / 9780815705109 / 1
853 / o11381000 / Porter, Tom. / Will Alsop : the
noise / Tom Porter. / / Routledge, / c2011. /
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
adet
1,000
84
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
9780415549615 / 1
854 / o11245633 / Schuman, Corey Author /
Windows Phone 7 Application Development / /
adet
Addison Wesley Professional/Pearson Education
[Distributor], / Jan 2012. / 9780672332227 / 1
855 / o10852931 / Deutsch Author / Wireless
Security / / Academic Press, Incorporated / Oct. adet
2009 / 9780122135668 / 1
856 / o11313651 / Galman, Sally Campbell. /
Wise and foolish virgins : white women at work in
the feminized world of primary school te / /
adet
Lexington Books, / Feb. 2012. / 9780739147719 /
1
857 / o11351329 / Macy, Gary. / Women deacons
: past, present, future / Gary Macy, William T.
adet
Ditewig, and Phyllis Zagano. / / Paulist Press, /
Jan.2012. / 9780809147434 / 1
858 / o11350969 / / Women, spirituality, and
transformative leadership : where grace meets
adet
power / edited by K / / SkyLight Paths Pub., /
Jan.2012. / 9781594733130 / 1
859 / o11266521 / Kruger, Marie. / Women's
literature in Kenya and Uganda : the trouble with
adet
modernity / Marie Kruger. / / Palgrave Macmillan,
/ 2011. / 9780230108875 / 1
860 / o11377008 / Song, Jae Jung, 1958- / Word
order / Jae Jung Song. / / Cambridge University adet
Press, / Apr.2012. / 9780521693127 / 1
861 / o11371316 / Nie, Giselle de. / Word, image,
and experience : dynamics of miracle and selfadet
perception in sixth-century Gau / /
Ashgate/Variorum, / 2003. / 9780860789338 / 1
862 / o1103421x / Johnson, Dale D. / Words : the
foundation of literacy / Dale D. Johnson, Bonnie
adet
Johnson. / / Westview Press, / Jul.2010. /
9780813344157 / 1
863 / o11019566 / / Working for justice : the L.A.
model of organizing and advocacy / edited by
adet
Ruth Milkman, / / ILR Press/Cornell University
Press, / 2010. / 9780801475801 / 1
864 / o11160408 / Marsden, Dennis. / Workless :
an exploration of the social contract between
adet
society and the worker / Dennis M / / Croom
Helm, / 1982. / 9780709917236 / 1
865 / o11373180 / Price, Stuart, 1958- / Worstcase scenario? : governance, mediation & the
adet
security regime / Stuart Price. / / Zed Books, /
2011. / 9781848135307 / 1
866 / o11034208 / / Writing America into the
twenty-first century : essays on the American
adet
novel / edited by E / / Cambridge Scholars, /
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
85
Jun.2010. / 9781443821339 / 1
867 / o11194340 / Archibald, Olivia Author /
Writing from the Inside / / Equinox Publishing
867
adet
Limited/David Brown Book Company, The
[Distributor], / March2012. / 9781845534455 / 1
868 / o11266065 / Barclay, Fiona, 1973- / Writing
postcolonial France : haunting, literature, and the
868
adet
Maghreb / Fiona Barclay. / / Lexington Books, /
2011. / 9780739145036 / 1
869 / o11266739 / Walonen, Michael K., 1979- /
Writing Tangier in the postcolonial transition :
869
space and power in expatriate and North A / /
adet
Ashgate Pub. Company, / 2011. / 9781409433811
/1
870 / o11042825 / Lanier, Jaron. / You are not a
870
gadget : a manifesto / Jaron Lanier. / / Alfred A. adet
Knopf, / 2010. / 9780307389978 / 1
Okas Kodu
Okas Açıklaması
22100000
Kitap, broşür ve bildiriler
22110000
Kitaplar
22113000
Kütüphane kitapları
1,000
1,000
1,000
1,000
86
86

Benzer belgeler

2. sezon - SinemaTV

2. sezon - SinemaTV Yapım Yılı: 2013 Oyuncular: Naomi Watts, Robin Wright, Muhteşem bir sahil kasabasında birlikte büyümüş olan Lil (Naomi Watts) ve Roz (Robin Wright), artık yetişkin iki bekar annedir. Yirmili yaşlar...

Detaylı