FLEKSFUGA®

Transkript

FLEKSFUGA®
FLEKSFUGA®
Mastertile® 555 Flex
Çimento Esasl›, Seramik ve Fayanslar ‹çin Esnek Derz Dolgusu
Tan›m›
FLEKSFUGA®, çimento esasl›, seramik, fayans,
mermer ve granit fugalar› için dekoratif, sudan
etkilenmeyen, titreflimlere, s›cakl›k farkl›l›klar›ndan
oluflan uzamaya ve k›salmaya dayan›kl› derz dolgu
malzemesidir.
TS EN 13888 - ÇD2 s›n›f›na uygundur.
ÇD=Çimento esasl› derz dolgusu, 2=Gelifltirilmifl
derz dolgu malzemeleri (‹lave özellikleri sa¤layan)
Kullan›m Yerleri
‹ç - d›fl mekanlarda, düfley ve yatay
uygulamalarda,
Mevcut yüzeylere yap›flt›r›lm›fl, seramik, fayans,
mermer ve granit derzlerinin doldurulmas›nda,
Al›flverifl merkezlerinde,
Ticari ve endüstriyel zeminlerde,
Otellerde,
Hastanelerde,
Islak hacimlerde,
Konutlarda kullan›l›r.
Avantajlar›
Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r.
S›rl› yüzeyleri çizmez.
2 - 8 mm derz genifllikleri için uygundur.
Seramik kenarlar›na çatlamadan mükemmel
yap›flma sa¤lar.
‹fllenebilme süresi uzundur.
Pürüzsüz yüzey elde edilir.
Su emicili¤i az oldu¤u için, zor kirlenir, kolay
temizlenir.
Donma - çözünme döngüsüne dayan›kl›d›r.
Darbelere, titreflimlere ve deterjanlara
dayan›kl›d›r.
Standart renklerdedir.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Bas›nç Dayan›m›
E¤ilme Dayan›m›
Su Absorbsiyonu:
30 dakika
240 dakika
Afl›nma Dayan›m›
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Olgunlaflt›rma Süresi
Kullanma Süresi
Can Suyu Verme
Üzerinde Yürünebilme Süresi
Mineral dolgular, sentetik katk›lar ve özel çimento içerir.
≥ 15 N/mm2
≥ 3,50 N/mm2
≤ 2 gr
≤ 5 gr
≤ 1000 mm3
+5°C +25°C
-20°C +80°C
3 - 5 dakika
2 saat
10 - 20 dakika
24 saat
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
WK
FLEKSFUGA®
Mastertile® 555 Flex
Uygulama Prosedürü
Uygulama Yöntemi
Yüzey Haz›rl›¤›
FLEKSFUGA ® kauçuk mala ile seramiklerin
üzerine yay›l›r ve derz aralar› doldurulur. Fazla
malzeme, derzlerden diyagonal hareketlerle s›yr›l›r.
(Derin derzlerde, önce malzemenin çökmesi
beklenmeli daha sonra bu ifllem tekrarlanmal›d›r.)
Malzeme parmak bask›s›na dayan›ncaya kadar
beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile
temizlenerek, hidratasyonunu tamamlamas› için
ihtiyac› olan can suyu verilir. Serami¤in yüzeyindeki
malzeme kal›nt›lar› nemli bir sünger ile temizlenir
ve fugalara son flekli verilir. Malzeme kuruduktan
sonra (en geç ertesi gün), seramikler kuru ve temiz
bir üstübü ile parlat›l›r.
Seramik ve fayans derzlerinin doldurulmas›ndan
önce, kullan›lan yap›flt›r›c›n›n yeterli sertli¤e gelmesi
beklenmelidir. Fuga malzemelerini uygulamadan
hemen önce, yüzey, serami¤e zarar vermeyecek
mekanik yöntemler ile temizlenmeli ve ›slak
süngerle nemlendirilmelidir.
Kar›flt›rma
Kar›fl›m oranlar› tablosunda belirtilen su miktar›,
temiz bir kar›flt›rma kab›na ölçek yard›m› ile
boflalt›l›r. FLEKSFUGA ® , yavafl yavafl ilave
edilerek, 400 - 600 devir/dk’l›k bir kar›flt›r›c› ile
3 - 5 dakika, üniform ve topaks›z bir kar›fl›m elde
edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k 3 - 5 dakika
dinlendirilip tekrar 30 saniye kar›flt›r›ld›ktan sonra
malzeme kullan›ma haz›r hale gelir.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
FLEKSFUGA® uygulamas›nda, ortam ve yüzey
s›cakl›¤› +5°C’nin alt›nda ya da +25°C’nin
üzerinde ise, uygun s›cakl›klar beklenmelidir.
Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya rüzgarl› havalarda
da uygulama yap›lmamal›d›r.
Kurumaya bafllam›fl FLEKSFUGA® kar›fl›m›na
kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.
Su emmesi yüksek olan seramikler, uygulama
öncesinde suya doyurulmal›d›r.
Malzeme uyguland›ktan 10 - 20 dakika sonra
parmak bask›s› testi yap›lmal›d›r.
Kar›fl›m Oranlar›
FLEKSFUGA®
Kar›fl›m Suyu
Miktar›
Kar›fl›m
Yo¤unlu¤u
1 kg
toz için
Maks.
0,32 litre
10 kg
torba için
Maks.
3,20 litre
20 kg
torba için
Maks.
6,40 litre
~1,80 kg/litre
Sarfiyat
Çimento Esasl› Derz Dolgular› ‹çin
Sarfiyat Tablosu
(Derinlik: 8 mm)
SERAM‹K
BOYUTLARI
Derz Genifllikleri
2 mm (gr/m2) 3 mm (gr/m2) 4 mm (gr/m2) 5 mm (gr/m2)
10 x 10
10 x 20
15 x 15
15 x 20
20 x 20
20 x 25
20 x 30
30 x 30
550
400
450
300
300
275
250
200
800
650
650
500
450
400
375
300
Sarfiyat miktarlar› teoriktir. Toz ürün sarfiyatlar›n› gösterir.
1100
850
900
650
600
500
500
400
1350
1050
1100
800
750
700
600
500
6 mm (gr/m2) 8 mm (gr/m2)
1600
1250
1350
1000
900
800
750
600
2100
1700
1800
1300
1200
1100
1000
800
FLEKSFUGA®
Mastertile® 555 Flex
Parmak testinde, parmaklara malzeme
bulaflm›yorsa, fugaya can suyu verilme ifllemine
bafllanmal›d›r. Böylece fugan›n tozumas›,
çatlamas› önlenir ve mükemmel yüzey
düzgünlü¤ü sa¤lan›r.
Yüzey temizleme ifllemi talafl kullan›larak
yap›lmamal›d›r.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. FLEKSFUGA® sertlefltikten
sonra PCI-Elofix® ile mekanik olarak yüzeyden
temizlenebilir.
Standart Renkler
Bahama Beige
Caramel
Mittelbraun
Balibraun
Jasmin
Anemone
Crocus
Magnolia
Manhattan
Beyaz
Gri
Cotto
Evergreen
Siyah (koyu füme)
No: 2
No: 3
No: 5
No: 6
No: 11
No: 12
No: 13
No: 16
No: 18
No: 20
No: 21
No: 22
No: 23
No: 40
Ambalaj
10 kg’l›k ve 20 kg’l›k polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak, depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca
kapat›larak uygun depolama koflullar›nda
saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006

Benzer belgeler

THOROSEAL® TR

THOROSEAL® TR s›k›ca kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu ...

Detaylı

POLYFLOTT®

POLYFLOTT® uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

Ürün Broşürü

Ürün Broşürü uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

ULTRAFLEKS®

ULTRAFLEKS® itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi ...

Detaylı

Fiyat Listesi - Tekno Yalıtım

Fiyat Listesi - Tekno Yalıtım 28 KG KOMBI SET PLASTĠK KOVA

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 05.02.2010 GÖNDERİ son

FİYAT LİSTESİ 05.02.2010 GÖNDERİ son (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalışan, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereks...

Detaylı

fuga antibakteriyel

fuga antibakteriyel Malzeme parmak bask›s›na dayan›ncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir sünger ile temizlenerek, hidratasyonunu tamamlamas› için ihtiyac› olan can suyu verilir. Serami¤in yüzeyindeki malzeme kal...

Detaylı

MASTERSEAL® 581

MASTERSEAL® 581 kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı

Masterseal© 588

Masterseal© 588 kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı

SONNEBORN® PREMIUM ADHESIVE

SONNEBORN® PREMIUM ADHESIVE kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven...

Detaylı