Pinnacle Brochure

Transkript

Pinnacle Brochure
PinnacleL G S
www.pinnacleLGS.com
Pinnacle LGS
Dünyanın önde gelen
Hafif Çelik Yapı / Çerçeveleme Teknolojileri
Tasarım ve Üretimin
Birleşimi
Pinnacle
PinnacleLGS
KÕ]OÕGúNPDOL\HWOLYHoHYUHFL\DSÕODULQúDHWPHNLVWHUPLVLQL]"
(YHWPL"$UDGÕ÷ÕQÕ]o|]PEXUDGD
3LQQDFOH.RPSOH+D¿IdHOLN<DSÕ7HNQRORMLVL
1
LGS
+
2
3LQQDFOH&$'
3LQQDFOH&$''ER\XWOX7DVDUÕPYH
GHWD\ODQGÕUPD3LQQDFOH&$'\DSÕVDO
PKHQGLVOLN3LQQDFOH&$'UHWLP3LQQDFOH
)5$0(5VL]HoHOLNoHUoHYH\DSÕVLVWHPLQGH
WDVDUÕPGDQUHWLPHNRPSOHHQWHJUDV\RQ
VD÷ODU
3LQQDFOH)5$0(5
'Q\DQÕQHQLOHULdHOLN<DSÕdHUoHYHOHPH
6LVWHPL
;6LVWHPLYHNDWOÕELQD\DSÕPÕLoLQ
;6LVWHPLYHNDWOÕELQD\DSÕPÕLoLQ
;;6LVWHPLYHNDWOÕELQD
\DSÕPÕLoLQ
+
3
+
4
=
5
3LQQDFOH(1*
3LQQDFOH/*6¶/6)+D¿IdHOLN<DSÕYH
dHUoHYHOHPH\DSÕPKHQGLVOHUL$%'
øQJLOWHUHYH'XEDL¶GHNLR¿VOHULQGHSURMHOH
ULQL]LQEDúDUÕVÕLoLQHQGVWULGHNLHQSURIHV
\|QHOVWDQGDUWODUÕVL]OHUHVXQPDNLoLQ
oDOÕúÕUODU
3LQQDFOH/*6.RPSOH+D¿IdHOLN<DSÕYH
dHUoHYHOHPH6LVWHPL8]PDQOÕ÷Õ
3LQQDFOH0%6$%'3LQQDFOH$:øQJLOWHUH
dHUoHYHOHPH3LQQDFOH2UWDGR÷X<DSÕ/*6
+D¿IdHOLN<DSÕGD\ÕOÕDúNÕQWHFUEHVLLOH
+D¿IdHOLNdHUoHYHOHPHYH<DSÕ(QGVWULVL
VL]OHUH\DSÕX]PDQOÕNGHVWH÷LSURMHX\JXODPD
PKHQGLVOL÷LLOHNRPSOHHQWHJUDV\RQVD÷ODU
3URMHOHULQL]LQEDúDUÕVÕVL]LQEDúDUÕQÕ]
%XJQGHQJHOHFH÷LQ\DSÕVLVWHPLQHEDúDUÕOÕ
ELU\DWÕUÕP
0HYFXW\DSÕVLVWHPOHULQGHQGDKDKÕ]OÕ
*QP]SD]DUÕQGDGL÷HU\DSÕVLVWHPOHULQGHQ
GDKDD]PDOL\HW
9H/(('(QHUMLYHdHYUH'RVWX7DVDUÕPGD
/LGHUOLNVHUWL¿NDOÕ<HúLO%LQD6LVWHPL
PinnacleCAD
3LQQDFOH&$' VRJXN VHNLOOHQGLULOPLú oHOLN
PHWDO PDNDV NLULúOHU GXYDUODU YH EWQ ELU
ELQDQÕQ NDWODUÕ LoLQ EWQOHúLN ELU DQDOL]
WDVDUÕP YH GHWD\ODQGÕUPD \D]ÕOÕP SURJ
UDPÕGÕU 3LQQDFOH&$' NXOODQÕFÕVÕQD ELQDQÕQ
GXYDUODUÕQÕ ]HPLQ G]HQLQL YH PDNDV NLULú
OHULQL'IRUPDWÕQGDWDVDUODPDPRGHOOHPH
YHJ|UPHLPNkQÕVXQDU
7P 3LQQDFOH&$' QLKDL WDVDUÕP GRV\DODUÕ
3LQQDFOH&$'h5(7ø0H3LQQDFOH)5$0(5
d(5d(9(/(0(LoLQVLVWHPNRQWUROUHWLP
GRQDQÕPÕQDDNWDUÕOÕU3LQQDFOH&$'LQELOH
úHQLúXQODUGÕU3LQQDFOH&$'<DSÕ3LQQDF
OH&$''HWD\YH3LQQDFOH&DGhUHWLP
Pinnacle
3LQQDFOH/*6 +D¿I dHOLN <DSÕ oHUoHYHOHPH
VLVWHPL &$0 &1& GRV\DVÕ ROXúWXUXU YH
LúOHGL÷L &$' YHULOHUL XVWDOÕNOD \|QHWHUHN
PDNLQH KD]ÕU GRV\DVÕQÕ HQ X\JXQ úHNOH
JHWLULU.DUPDúÕNGHOPHLúOHPOHULJLELUHWLP
JUXSODUÕYHGL]LOHULQLELoLPOHQGLULUoXNXUFXN
ODPD ZHE oHQWLN YH RWRPDWLN PRQWDM LoLQ
YLGDGHOLNOHULJLEL$\UÕFDKDVVDVYHGLQDPLN
PUHNNHS SVNUWPHOL EDVNÕ KD\DWL
SDUoDODUÕ
WDQÕPODPDYHNRQXPODQGÕUPDLoLQ
VL]OHUL\|QOHQGLULU
LGS
7P \HUOHúLP SODQÕ ELUNDo GDNLND LoLQGH
NROD\FDWDVDUODQÕUYHo|]POHQLU
0RGHOOHPHSURJUDPÕEXQXGDKDGDKÕ]OÕYH
NROD\KDOHJHWLULU
3LQQDFOH&$' VL]OHUH JHUHNOL RODQ WP
oHUoHYHOHPH SODQODUÕQÕ oL]LPOHUL PDWHU\DO
OHULSDQHOUHWLPELOJLOHULQLYHNHVLPOLVWHVLQL
\DSÕVDODQDOL]OHUL+D¿IdHOLN\DSÕVLVWHPLQL
YHULPOL ELU úHNLOGH NXOODQDUDN NRQXW LPDO YH
LQúDDWÕQÕ WLFDUL YH HQGVWUL\HO ELQDODUÕQ
UHWLPLQLPPNQNÕODU
Pinnacle
PinnacleFRAMER
7P 3LQQDFOH .XOODQÕFÕ oHUoHYHOHPH VLVWHPOHUL 3LQQDFOH&$'
WDVDUÕP \D]ÕOÕPÕ &1& GRV\DODUÕ WDUDIÕQGDQ \D]GÕUÕOPÕú |]HO
WDVDUÕP LPDODW YH WP NDUPDúÕN LúOHPOHU LoLQ |]HO DOHWOHUOH
úHNLOOHQGLUPH\LNDSVDU3LQQDFOH)5$0(5ELUGHQID]ODGLNPHYH
SDUoD SUR¿O \|QHWPH DoÕVÕQGDQ VRQ GHUHFH HVQHN YH oRN
\|QOGU 3LQQDFOH)5$0(5 VDGHFH D] NDWOÕ NRQXW ELQDODUÕ LoLQ
JHUHNOLWPoHUoHYHSUR¿OUHWLPLQLGH÷LOD\QÕ]DPDQGDoRNNDWOÕ
NRQXWELQDODUÕYHWLFDUL\DSÕJHUHNOLOLNOHULLoLQWPE|OPSUR¿OOHUL
UHWLPLLoLQGHX\JXQGXU
LGS
3LQQDFOH)5$0(5 VRQ NXOODQÕFÕODUÕQ SURIHV\RQHO JHUHNVLQLPOHU
LQHED÷OÕRODUDNG]H\GHQROXúXU
;VHULVL7HNELUSUR¿OVLVWHPLEDúODQJÕoVHYL\HVLLoLQ\D]ÕOÕPDUWÕ
GRQDQÕPELUG|UWNDWOÕELQDLQúDDW\DSÕPÕ
;VHULVLhoSUR¿OVLVWHPL$UDNXOODQÕFÕODULoLQVLVWHP\D]ÕOÕPDUWÕ
GRQDQÕPNDWOÕELQDLQúDDW\DSÕPÕ
; VHULVL%Hú SUR¿O VLVWHPL$UD NXOODQÕFÕODU LoLQ \D]ÕOÕP DUWÕ
GRQDQÕPNDWOÕLQúDDW\DSÕPÕ
9H SODWLQ ; VHULVL SUR¿O VLVWHPL NDWOÕ +D¿I dHOLN<DSÕ
øPDODWÕLoLQWDPDPHQRWRPDWLNHQWHJUHVLVWHP
X1
‡ NDWWDQNDWDX\JXQ\HUOHúLPYHNRQXWODU
‡ NDWWDQNDWDLúoLYHSHUVRQHONRQXNODPDWHVLVOHUL
‡ .LULúUHWLPL
‡ 7DúÕQDELOLUNDELQOHUYHPRGOHUELQDODU
‡ 7LFDULYHHQGVWUL\HO\DSÕODU
X3
‡ NDWWDQNDWDRWHOYHONVDSDUWPDQGDLUHOHUL
‡ NDWWDQNDWD\HUOHúLPYHX\JXQNRQXW
‡ NDWWDQNDWDLúoLYHSHUVRQHONRQXNODPDWHVLVOHUL
‡ .LULúUHWLPL
‡ 7DúÕQDELOLUNDELQOHUYHPRGOHUELQDODU
‡ 7LFDULYHHQGVWUL\HO\DSÕODU
X5
‡ NDWWDQNDWDNDGDURWHOYHONVDSDUWPDQGDLUHOHUL
‡ NDWWDQNDWDNDGDU\HUOHúLPYHX\JXQNRQXWODU
‡ NDWWDQNDWDNDGDULúoLYHSHUVRQHONRQXNODPDWHVLVOHUL
‡ .LULúUHWLPL
‡ 7DúÕQDELOLUNDELQOHUYHPRGOHUELQDODU
‡ 7LFDULYHHQGVWUL\HO\DSÕODU
X6
‡ NDWWDQNDWDNDGDURWHOYHONVDSDUWPDQGDLUHOHUL
‡ NDWWDQNDWDNDGDU\HUOHúLPYHX\JXQNRQXWODU
‡ NDWWDQNDWDNDGDULúoLYHSHUVRQHONRQXNODPDWHVLVOHUL
‡ .LULúUHWLPL
‡ 7DúÕQDELOLUNDELQOHUYHPRGOHUELQDODU
‡ 7LFDULYHHQGVWUL\HO\DSÕODU
Pinnacle
LGS
Pinnacle
3LQQDFOH(1*0KHQGLVOL÷L
.X]H\$PHULND
GDQ$YUXSD
\DYH$YUXSD
GDQ2UWDGR÷X
\D+D¿IdHOLN<DSÕVHNW|UQGH
\ÕOOÕNSUDWLNGHQH\LPLRODQ3LQQDFOH/*6JOREDOPúWHULOHULQHVDKLSROGX÷X+D¿IdHOLN<DSÕ
LQúDDWELOJLELULNLPLQLDNWDUPD\DKD]ÕUGÕU3L\DVDGD3LQQDOFH/*6LOHGL÷HUUDNLSOHUDUDVÕQGDNL
HQEHOLUJLQIDUNVDGHFH/*6+D¿IdHOLNoHUoHYHOHPH6LVWHPLVXQPDNGH÷LOD\QÕ]DPDQGD
VD÷ODGÕ÷Õ 3LQQDFOH/*6 .RPSOH +D¿I dHOLN <DSÕ X]PDQOÕ÷ÕQGDNL EHQ]HUVL] \HWHQH÷LGLU
3LQQDFOH/*6 X]PDQ HNLEL PúWHULOHULPL]LQ Lú JHUHNVLQLPOHULQH X\DUODQPÕú XOXVODUDUDVÕ ELU
GHQH\LPHVDKLSVHNW|UQ|QGHJHOHQX]PDQNLúLOHULQGHQROXúPDNWDGÕU
LGS
0úWHULOHULPL]H GHWD\OÕ PDOL\HW DQDOL] VUHFL YH SL\DVD o|]POHPHOHUL LoLQ EHOLUOL ELU PDOL\HW
PRGHOLQH HULúLP LPNkQÕ VD÷ODQPDNWDGÕU7P +D¿I dHOLN <DSÕ LQúDDW VUHFL <DSÕVDO
0KHQGLVOLN 7DVDUÕPÕ 3URMH <|QHWLPL YH PúWHULOHU LOH .RRUGLQDV\RQ 0D÷D]D YH 0RQWDM
dL]LPOHUL LKUDFDW PDO]HPH YHULOHUL \DSÕP DODQÕ GH÷HUOHQGLUPHVL YH SURMHOHULQ
VRQXoODQGÕUÕOPDVÕQÕ NDSVDPDNWDGÕU <DQJÕQ YH DNXVWLN NÕODYX]ODUÕ \DSÕVDO HOHPDQ
ER\XWODQGÕUPD DUDoODUÕ VLVPLN \|QHUJHOHU UHKEHUL U]JkU YH NDU \NOHUL YH NDOLWH JYHQFH
SURVHGUOHUL EXQODUGDQ VDGHFH ELU NDoÕGÕU 0úWHULOHULPL]H SURMHQLQ EDúODQJÕFÕQGDQ SURMHQLQ
VRQXQDNDGDUSURMH\|QHWLPLDVLVWDQOÕ÷ÕVD÷ODQÕU
(QGVWUL OLGHUL \HúLO ELQD WHNQRORMLOHUL VD\HVLQGH 3LQQDFOH/*6 JOREDO PúWHULOHULQH
E|OJHVLQGHNLELUH\VHOPúWHULLKWL\DoODUÕQDJ|UHKD¿IoHOLNoHUoHYHOL/*6|]HONRQXWYHKD¿I
WLFDULELQDODUÕQ|]HOWDVDUÕPYHLQúDVÕLoLQNRPSOHELUo|]PVXQPDNWDGÕU%XNRPSOHo|]P
PúWHULOHULPL]H 3LQQDFOH/*6 WDVDUÕP YH ORMLVWLN ELOJL ELULNLPL YH UHWLP ELOJL ELULNLPLQLQ \DQÕ
VÕUD \HQLOLNoL LQúDDW X]PDQOÕ÷ÕGD VXQDU %X ELOJL ELULNLPL WUDQVIHUL LOH 3LQQDFOHOJV JOREDO
PúWHULOHULQHRQODUÕQ+D¿IdHOLN<DSՁUHWLPYHLQúDDWVDWÕúVUHFLQLQEDúODQJÕFÕQGDQVRQXQD
NDGDUSURMHOHULQLYHULPOLúHNLOGH\|QHWPHLPNDQÕVD÷OD\DFDNWÕU
PinnacleCADBilgi Birikimi
Pinnacle-MBS (ABD & Kanada)
0HJD <DSÕ 6LVWHPOHUL /WG 0%6 RUWD \NVHNOLNWHNL WLFDUL YH NRQXW ELQDODUÕ LoLQ KD¿I oHOLN
oHUoHYHoHOLNNLULúGHVWHNNLULúVD÷OD\ÕFÕVÕGÕU0%6\DQÕFÕROPD\DQPDO]HPHOHUYHPKHQGLV
OLNWDVDUÕPÕNXOODQDQVHV\DOÕWÕPÕYHDWHúHGD\DQÕNOÕHVQHNYHX\JXQPDOL\HWOL\DSÕVDOLQúDDW
WHNQRORMLVLQGHGHYULP\DUDWDQELULQúDDW\|QWHPLQH|QFONHWPLúWLU
0%6úXDQGD.DQDGDGDLOGHYH$%'GHH\DOHWWHIDDOL\HWLQHGHYDPHWPHNWHGLU
3LQQDFOH$:øQJLOWHUH$YUXSD
$:)6\ÕOÕQGDQEX\DQD+D¿IdHOLN6LVWHPOHULNXUDQYHúLPGL$YUXSD
QÕQ|QGHJHOHQ+D¿I
dHOLN<DSÕVLVWHPLLOHVHNW|UH\DSÕVRUXQODUÕQGDPKHQGLVOLNo|]PVD÷OD\DQELUVLVWHPGLU
$:)6GHNL.RQVHSWLPL]JHQHOPGUP]WDUDIÕQGDQGDKDD]LQúDDWDODQYL]\RQXLOH\R÷XQ
LúJFQQGDKD\NVHNNDOLWHOLELQDODUVXQPDVÕ\OD\ÕOÕQGDROXúWXUXOGX
$:)6ELULQúDDWoÕJHOLúWLULFLDoÕVÕQGDQLONYHHQ|QHPOLJHOLúWLULOPLúWHNND\QDNLúoLOL÷LYH\DEX
EHQ]HUVL]NDSDOÕVLVWHPLVXQDELOLU%L]\HULQGHYHULPOLYHHWNLOLVRUXPOXOX÷XPX]XQEL]LUDNLSOHUL
PL]GHQHWNLOLVRUXPOXOX÷XPX]XQEL]LUDNLSOHULPL]GHQD\ÕUDQúH\ROGX÷XQDLQDQÕ\RUX]
1RWWLQJKLOO*DWHDOWÕNDWOÕ
NDWOÕ \DNODúÕN RODUDN
ELQ PHWUHNDUH
GHQROXúPDNWDGÕU
:HGJHZRRGV&DOJDU\
$OEHUWD&DQDGD
:HGJHZRRGVEHúNDWOÕ
o
D\UÕ
ELQDGDQ
WRSODPGD ELQ
P H W U H N D U H G H Q
ROXúPDNWDGÕU
3DWKZD\VDW8%&
9DQFRXYHU%&
3DWZD\VGHNL8%&G|UW
NDWOÕ \DNODúÕN
ELQ PHWUH NDUHGHQ
ROXúPDNWDGÕU
Pinnacle
1RWWLQJKLOO*DWH2DNYLOOH
2QWDULR.DQDGD
LGS
7RVFDQD3KRHQL[
$UL]RQD86$
7RVFDQD GD \DNODúÕN
RODUDN
PLO\RQ
PHWUHNDUH KD¿I dHOLN
<DSÕGDQ ROXúPDNWDGÕU
%X3URMH\LUPL\HGLD\UÕ
ELQDGDQROXúXU
'  Q \ D Q Õ Q | Q G H J H O H Q / * 6 / 6 ) 7H N Q R O R M L V L 7D V D U Õ P h U H W L P Contact Us:
Dubai, UAE (Global Operation Headquarter)
Miami, USA (Global Headquarter)
Address : RA08AB01, Jebel Ali Free Zone,
P.O. Box 262289, Dubai
Address : 1725 NW 97th Ave., Doral,
Miami, FL 33172
Tel
Fax
E-mail
Tel
Fax
Email
: +971 4 887 6338
: +971 4 887 6328
: [email protected]
www.pinnacleLGS.com
: +1 305 436 0800
: +1 305 436 0087
: [email protected]

Benzer belgeler

HA03 - Mühendislik Fakültesi

HA03 - Mühendislik Fakültesi 0DNLQD SDUoDODUÕ VHUYLV NRúXOODUÕQGD NHQGLOHULQH HWNL HGHQ \NOHUH GLUHQo J|VWHUHELOHFHN úHNLOGH WDVDUODQÕUODU $QFDN X]XQ VUHOL NXOODQÕP VRQXFXQGD YHYH\D VHUYLV NRúXOODUÕQÕQ ...

Detaylı

AMT 22

AMT 22 dHOLNúDVHYHWLWUHúLP|QOH\LFLWDNR]ODUùDVH\HHQWHJUH\DNÕWWDQNÕ

Detaylı

Donanımsal Truva Atı Tespiti EtNinliN Analizi

Donanımsal Truva Atı Tespiti EtNinliN Analizi ELOGLUPLúWLU )LUPD EXQODUÕQ UHWLP DúDPDVÕQGDNL GHQH\VHO oDOÕúPDODUGDQ VRQUD XQXWXODQ |]HOOLNOHU ROGX÷XQX LGGLD HWPLú ROPDNOD EHUDEHU GROD\OÕ ELU úHNLOGH EX DUND NDSÕODUÕQ YD...

Detaylı