Untitled - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Transkript

Untitled - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ĐÇĐNDEKĐLER
SAYFA
1-YÖNETĐCĐ ÖZETĐ ..…………….…...............................................................
1
2-GENEL DEĞELENDĐRME………………………………......…………………………….
2
A-VĐZYON……….…………………….................................................................................................
2
B-MĐSYON.........................................................................................................................................
2
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER……………….………………….…...............................................
2
D-YATIRIMLARIN FĐNANSMAN KAYNAKLARI..………………………………………………….
9
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ.…………...........................................
9
F-2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN ve GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE ARTIŞI
9
a-Hedeflenen………………………………………………………………………………………………
9
b-Gerçekleşen……………………………………………………………………………………………...
9
G-2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI……………………………………………………………..
10
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu…………………………………………………………………….
10
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar……………………………………………
11
3-2008 YILI PROJE UYGULAMALARI……………………………………………...........
12
1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi…………………………………………………………………………
12
2-Büyük Onarım……..……………………….......................................................................
16
3-Makine ve Teçhizat Alımı…………………………………………………………………......
19
4-Yayın Alımı……………………………………………………………………………………..
24
5-Bilgi Teknolojileri………………………………………………………………………………
26
6-Taşıt Alımı………………………………………………………………………………………
28
7-Kampus Altyapısı……………………………………..........................................................
30
8-Derslik ve Merkezi Birimler............................................................................................
32
9-Kamulaştırma…………………………………………………………………………………..
34
4-ÖNERĐLER…………………………………………………………………………….
35
5-2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ.............................................................
36
6-2008 YILI HARCALMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU………………………
37
1-YÖNETĐCĐ ÖZETĐ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün
düşünceyi üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği;
özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal
gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve
spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.
Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde
yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler
çerçevesinde en uygun şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Üniversitemize 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 9.000.000 TL yatırım
ödeneği verilmiş, sağlanan ek ödenek ile yılsonu ödeneği toplamı 15.761.525 TL olmuştur.
Üniversitemizin 2008 yılı sonu yatırım harcamaları 15.745.309 TL, harcama oranı ise %99.98
olarak gerçekleşmiştir.
2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke
alanında inşaatlarımız devam etmektedir. 15 bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz
“Örtülü Yerleşkesi”nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı
yol ve alt yapı çalışmaları ile iki fakülte binasının yapımı devam etmektedir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci maddesine göre
hazırlanan Üniversitemizin 2008 Yılı Yatırım Programı Đzleme ve Değerlendirme Raporu
ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımla.
Prof. Gökay YILDIZ
Rektör
1
2-GENEL DEĞERLENDĐRME
A-VĐZYON
Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi üstün tutan farklı
görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli,
adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve
toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor
alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.
B-MĐSYON
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu,
duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının
gerektirdiği
araştırma,
uygulama
ve
bilimsel
yeterliklere
sahip,
teknoloji
okuryazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle
bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini
toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER
AMAÇ. 1 (A.1): ÖĞRETĐM ELEMANLARIMIZIN ÖZELLĐKLERĐNĐN ULUSLAR
ARASI DÜZEYDE KABUL EDĐLEBĐLĐR OLMASINI SAĞLAMAK
Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında
sertifika programlarına katılarak etkili
öğrenme ve öğretme sertifikası almaları
sağlanacaktır.
Öğretim
elemanlarımızın,
öğrenciler
tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı
değerlendirme anketlerinin, 2008 yılından
itibaren
düzenli
olarak
yapılması
sağlanacaktır.
Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her
yıl % 20, uluslar arası yayınların 2008
yılından itibaren her yıl % 10 arttırılması
sağlanacaktır.
Proje ile ilgili altyapının oluşturulması ve
2008 yılından itibaren yapılan proje sayısının
her yıl % 10 arttırılması sağlanacaktır.
Yabancı dil sorunu yaşayan öğretim
elemanlarımıza kurs imkanı sağlanarak, 2009
yılı itibariyle öğretim elemanlarımızın
yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları
sağlanacaktır.
Hedef. 1 (A.1- H.1):
Hedef. 2 (A.1- H.2):
Hedef. 3 (A.1- H.3):
Hedef. 4 (A.1- H.4):
Hedef. 5 (A.1- H.5):
2
Görsel ve internet ortamında üye olunan
bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar
% 50 artırılacaktır.
Öğretim elemanı değişim programına katılan
öğretim elemanı sayısı,
2009 yılından
itibaren her yıl % 10 arttırılacaktır.
Hedef. 6 (A.1- H.6):
Hedef. 8 (A.1- H.8):
AMAÇ. 2 (A.2): ÖĞRETĐM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ULUSLAR ARASI
BĐLĐMSEL YAYIN SAYISINI ARTTIRMAK, BUNUN ĐÇĐN GEREKLĐ DESTEK VE
TEŞVĐKLERĐ SAĞLAMAK
Hedef. 9 (A.2- H.9):
2012 yılına kadar lisansüstü programları %
50 arttırılacaktır.
Hedef. 10 (A.2- H.10):
Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve
enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda
basılı veya görsel ortamda yayınlanan
dergilerin çıkarılması sağlanacaktır.
Hedef. 11 (A.2- H.11):
2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalışmalarda
disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak,
yapılan yayın sayısının % 10 arttırılmasını
sağlamak.
Hedef. 12 (A.2- H.12):
Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılına
kadar 50 öğrenci olması sağlanarak, öğretim
elemanlarımızın bilimsel yayın yapma
imkânları arttırılacaktır.
2009 yılından itibaren, yerel paydaşlarımızla
protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi
ve
diğer
kaynaklar
ile
öğretim
elemanlarımızın paydaşlarımızla birlikte
yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı % 10
artırılacaktır.
Hedef. 13 (A.2- H.13):
Üniversite
bünyesinde
istatistik
ve
ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin,
2012 yılına kadar kurularak, bilimsel
çalışmalarda bu bölümün etkin rol alması
sağlanacaktır.
Hedef. 14 (A.2- H.14):
3
AMAÇ. 3 (A.3): MEZUNLARIMIZIN ĐŞ BULMA SIKINTISI ÇEKMEYEN ARANIR
VE TERCĐH EDĐLĐR ELEMANLAR OLMASINI SAĞLAMAK
2009 yılından itibaren öğrencilerimizin
eğitimleri için gerekli olan bilgisayar
laboratuarları
ve
diğer
laboratuar
imkânlarının her yıl %10 oranında
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008
yılından
itibaren
her
mezun
olan
öğrencimizin bu sisteme dahil edilmesi
sağlanacaktır.
Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların,
paydaşlarımızla
hazırlanacak
protokol
çerçevesinde 2008 yılından itibaren daha
etkin yapılması sağlanacaktır.
Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin hale
getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından
itibaren, danışman öğretim elemanlarından
her dönem raporların alınması ve izlenmesi
sağlanacaktır.
2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde
yabancı dil hazırlık sınıfı açılması
sağlanacaktır.
2010 yılından itibaren çift anadal ve yandal
programları açılacaktır.
2010 yılına kadar kariyer merkezinin
kurulması sağlanacaktır.
Hedef. 15 (A.3- H.15):
Hedef. 16 (A.3- H.16):
Hedef. 17 (A.3- H.17):
Hedef. 18(A.3- H.18):
Hedef. 19 (A.3- H.19):
Hedef. 20 (A.3- H.20):
Hedef. 21 (A.3- H.21):
AMAÇ.4: (A4) MEZUNLARIMIZIN ÜNĐVERSĐTE KÜLTÜRÜNÜ KAZANMIŞ
OLARAK HAYATA ATILMASINI SAĞLAMAK
2009 yılından itibaren öğrencilerimizin çevre
bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki
bilgilerini
artırmak
amacıyla
eğitim
programlarının düzenlenmesi
2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve
sanatsal etkinlikler %20 artırılacaktır.
2009 yılından itibaren öğrencilerimizin
düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması
sağlanacaktır.
2009 yılından itibaren öğrencilerimizin %
10’unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik
alanlarındaki
etkinliklere
katılımı
sağlanacaktır..
2009 yılından itibaren yeni öğrencilerimizin
uyum programlarına katılımı sağlanacaktır.
Üniversitemiz
tarafından
düzenlenen
etkinliklerin 2009 yılı itibari ile % 10
artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 22 (A.4- H.22):
Hedef. 23 (A.4- H.23):
Hedef. 24 (A.4- H.24):
Hedef. 25 (A.4- H.25):
Hedef. 26 (A.4- H.26):
Hedef. 27 (A.5- H.27):
4
2008
yılından
itibaren
düzenlenen
etkinliklerin bazı ölçme araçları ile
değerlendirilmesi yapılarak, kalitelerinin
artırılması sağlanacaktır.
2008 yılından itibaren, her ay öğretim
elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin
geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı
düzenlenecek
ve
öneriler
toplantılar
doğrultusunda
nihai
alınan
kararlar
uygulamaya konulacaktır.
2012 yılına kadar, üniversitenin bulunduğu
çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda
bulunacak 6 araştırma merkezi kurulması
hedeflenmektedir.
2011 yılı sonunda üniversitemiz içerisinde
öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile
sosyal tesis tamamlanacaktır.
2008 yılından itibaren her yıl tüm akademik
ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel
faaliyetlere yönelik eğitim seminerleri ve
sertifika programları düzenlenecektir.
2008 yılından itibaren, her ay öğrenci
temsilcileri
ile
birlikte
toplantılar
düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda
alınan kararlar uygulamaya konacaktır.
2008 yılında itibaren ayda en az bir konuda,
alanında tanınmış bilim ve sanat adamlarının
üniversitemize davet edilerek, toplantı,
çalıştay, konferans, seminer, eğitim gibi
etkinliklerin düzenlenmesi
Hedef. 28 (A.5- H.28):
Hedef. 29 (A.5- H.29):
Hedef. 30 (A.5- H.30):
Hedef. 31 (A.5- H.31):
Hedef. 32 (A.5- H.32):
Hedef. 33 (A.5- H.33):
Hedef. 34 (A.5- H.34):
5
AMAÇ.6: (A6) GELĐR KAYNAKLARINI ARTIRARAK BÜTÇE
YETERSĐZLĐĞĐNDEN KAYNAKLANAN SIKINTILARIN AŞILMASINI
SAĞLAMAK.
Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009
yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10
Hedef. 35 (A.6- H.35):
artması sağlanacaktır.
2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim
Merkezi’nde düzenlenen eğitimler ile elde
Hedef. 36 (A.6- H.36):
edilen gelirler her yıl %10 artırılacaktır.
2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi’ne
bağlı olarak Hayvan Hastanesi kurularak
Hedef. 37 (A.6- H.37):
gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır.
2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi’ne
bağlı olarak çiftlik kurularak gelir getirici
Hedef. 38 (A.6- H.38):
faaliyetlerine başlayacaktır..
2012
yılına
kadar,
meslek
yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin
imkanları ve fırsatları ile ilgili programlar
Hedef. 39 (A.6- H.39):
açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin
ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz
bütçesine katkı yapması sağlanacaktır
2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının
ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler
Hedef. 40 (A.6- H.40):
sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10
artırılması sağlanacaktır.
2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulan
meslek yüksekokulları¬mızın ihtiyaçlarının
ilçe işadamları ve belediyeler tarafından
Hedef. 41 (A.6- H.41):
karşılanması için her yıl düzenli olarak
toplantılar yapılacak ve sağlanan kaynaklar
her yıl %10 artırılacaktır.
2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulacak
meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe
Hedef. 42 (A.6- H.42):
tarafından karşılandıktan sonra kurulmasına
izin verilecektir.
6
AMAÇ.7: (A7) MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ’NĐN TÜM
PAYDAŞLARIYLA VE ÇEVRE ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐNĐ GELĐŞTĐRMEK VE BÖLGE
ÜLKE SORUNLARINA DUYARLI BĐR ÜNĐVERSĐTE OLMASINI SAĞLAMAK.
Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek
amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak
bir birim aracılığıyla sanayi ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır.
2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile
toplum ve sanayi kesimi arasında işbirliği
çerçevesinde, her yıl en az bir anlaşma
imzalanacaktır.
Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010
yılından
itibaren
bir
veri
bankası
kurulacaktır.
2009 yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve
diğer bilimsel çalışmalara destek verilerek,
bunların en az % 10’unun yöre sorunları ile
ilgili olması sağlanacaktır.
Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel
çalışmaların, 2009 yılından itibaren en az
%10’unun bölge ihtiyaçları ile ilgili olması
sağlanacaktır.
Paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen
etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren
%10 artması sağlanacaktır.
2008 yılından itibaren, düzenlenen her
etkinliğe en az iki paydaşımızın katılımı
sağlanacaktır.
2009 yılından itibaren öğrencilerimizin en az
%1’inin sosyal etkinliklerde görev alması
sağlanacaktır.
2009 yılından itibaren, her mezun
öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun
olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar
toplam
25.000
ağaç
dikimi
gerçekleştirilecektir.
2009 yılından itibaren, her mezun
öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun
olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar
toplam
25.000
ağaç
dikimi
gerçekleştirilecektir.
Hedef. 43 (A.7- H.43):
Hedef. 44 (A.7- H.44):
Hedef. 45 (A.7- H.45):
Hedef. 46 (A.7- H.46):
Hedef. 47 (A.7- H.47):
Hedef. 48 (A.7- H.48):
Hedef. 49 (A.7- H.49):
Hedef. 50 (A.7- H.50):
Hedef. 51 (A.7- H.51):
Hedef. 52 (A.7- H.52):
7
AMAÇ.8(A8) MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ’NĐ, DĐĞER
ÜNĐVERSĐTELER ARASINDA ÖN E ÇIKARACAK BĐR KĐMLĐK ORTAYA
KOYMAK.
2012 yılına kadar, uluslar arası denetim
(EUA) için başvurulacaktır.
2012 yılına kadar, Veteriner Fakültesi
EAEVE denetiminden geçirilecek ve
Türkiye’de Kurulu bulunan Veteriner
Fakülteleri
içerisinde
öne
çıkması
sağlanacaktır.
2009 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile
ilgili bir araştırma merkezi kurulacaktır.
2010 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile
ilgili bir müze kurulacaktır.
Hedef. 53 (A.8- H.53):
Hedef. 54 (A.8- H.54):
Hedef. 55 (A.8- H.55):
Hedef. 56 (A.8- H.56)
AMAÇ.9(A9) ÜNĐVERSĐTEMĐZĐN YERLEŞKESĐNĐN FĐZĐKĐ ALTYAPISININ
GELĐŞTĐRĐLMESĐNĐ VE ETKĐN KULLANIMINI SAĞLAMAK
2012 YILINDA, Veteriner Fakültesi
Đnşaatının A, B, C, D, E blokları
tamamlanacaktır.
2012 yılında, Eğitim Fakültesi inşaatının %
40’ı tamamlanacaktır.
2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi
inşaatının %50’ si tamamlanacaktır.
2012 yılında Hayvan Hastanesi Đnşaatının
%100’ü,
çiftlik
inşaatının
%50’si
tamamlanacaktır.
2012 yılında altyapı inşaatlarımızın %10’u
tamamlanacaktır.
2012 yılında Đktisadi ve Đdari Bilimler
Fakültesi’nin A, B, C, D blokları
tamamlanacaktır.
Hedef. 57 (A.9- H.57):
Hedef. 58 (A.9- H.58):
Hedef. 59 (A.9- H.59):
Hedef. 60 (A.9- H.60)
Hedef. 61 (A.9- H.61):
Hedef. 62 (A.9- H.62):
8
D-YATIRIMLARIN FĐNANSMAN KAYNAKLARI
SEKTÖR
Özel Bütçe
PROJE
NUMARASI
2008 YILI YATIRIM FĐNANASMAN KAYNAKLARI
2008H033700
2008HO33710
Çeşitli
ünitelerin
Etüd Projesi
Büyük
Onarım
Makine ve
Teçhizat
Alımı
TL
ÖZ GELĐR
NET
FĐNANSMAN
350.000
0
142.000
0
492.000
1.850.000
0
489.984
0
2.339.984
428.150
116.000
647.614
0
1.191.764
HAZĐNE
2008H033690
EĞĐTĐM-YÜKSEK ÖĞRETĐM
PROJE ADI
TOPLAM
HĐBE
2008HO33720
Yayın Alımı
71.850
0
3.500
0
75.350
2008HO33730
Bilgi
Teknolojileri
148.650
61.000
313.070
0
522.720
2008HO33740
Taşıt Alımı
50.350
0
183.327
233.677
1.000.000
0
168.617
0
1.168.617
8.949.000
0
0
0
8.949.000
319.737
0
971.737
2.084.522
183.327
15.944.849
2008HO33750
2008HO33760
Kampus
Altyapısı
Derslik ve
Merkezi
Birimler
Kamulaştırma
TOPLAM
652.000
13.500.000
177.000
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETĐM KAPASĐTESĐ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında kurulmuştur. Yeni belirlenen yerleşke
alanında kullanıma açılan hizmet binası yoktur. Üniversitemiz halen eğitim-öğretim yapılan
ilçelerdeki okullar dahil 11.580 m2 derslik, 4.306 m2 laboratuar, 2646 m2 çalışma odası ,1872
m2 kültür ve kongre merkezi ve 1.550 m2 kapalı spor alanına sahiptir.
F-2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASĐTE
ARTIŞI
a-Hedeflenen
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2008 yılı içinde yeni belirlenen yerleşke alanında
Veteriner Fakültesinin A,B,C,D,E blokları, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi hizmet
binalarının yapımına başlanılmasını hedeflemiştir.
b-Gerçekleşen
2008 yılın içinde Veteriner Fakültesinin A,B,C,D,E bloklarının yapım ihalesi yapılmış
yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibari ile %66 fiziki gerçekleşmeye
ulaşılmıştır. Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi hizmet binasının A,B ve B1 bloklarının yapım
9
ihalesi yapılmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibari ile %17 fiziki
gerçekleşmeye ulaşılmıştır.
G- 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 9.000.000 TL yatırım ödeneği
verilmiştir. Maliye Bakanlığı Yatırımları hızlandırma ödeneğinden 4.500.000 TL ek ödenek
sağlanmıştır. Net finansman karşılığı 2.084.522 TL , gelir fazlası karşılığı olarak 177.000 TL ödenek
eklemesi yapılmıştır.Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 15.761.525 TL olmuştur.Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi’nin 2008 yılsonu yatırım harcamaları 15.745.309 TL olarak gerçekleşmiş, 16.216 TL
ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %99.98 olarak gerçekleşmiştir.
EKO
KDAÇILAMA BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ
EKONOMĐK
KOD
AÇOKLAMA
06.1
MAMUL MAL
ALIMI
06.3
GAYRĐ MADDĐ
HAK ALIMLARI
06.4
KAMULAŞTIRMA
GĐDERLERĐ
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞĐ
EKLENEN
ÖDENEK
TOPLAM
ÖDENEK
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
HARCAMA
ORANI
%
699.000
1.071.185
1.770.185
1.769.767
417
99,98
0
70.000
70.000
69.506
494
99,29
2.000
969.738
971.738
971.738
0
100
06.5
GAYRĐMENKUL
SERMAYE
ÜRETĐM
GĐDERLERĐ
7.299.000
3.310.618
10.609.618
10.594.313
15.305
99,99
06.7
GAYRĐMENKUL
BÜYÜK ONARIM
GĐDERLERĐ
1.000.000
1.339.984
2.339.984
2.339.984
0
100
TOPLAM
9.000.000
6.761.525
15.761.525
15.745.309
16.216
99,9
10
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar
• Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi,
• Yatırım bütçesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması,
• Đhale süreçlerinin çok uzun olması,
• Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklere yıl içinde bloke
konulması.
11
2008 YILI PROJE UYGULAMALARI
1- ÇEŞĐTLĐ ÜNĐTELERĐN ETÜD VE PROJESĐ
PROJE NO
: 2008H033690
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008
12
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
492.000
350.000
0
142.000
0
492.000
491.706
99.94
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
ÇED Orman Projesi Yaptırılması Đşi
HARCAMAYI
YAPAN
BĐRĐM
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
Ariyet Ocağı Plan Kotesi, Rektörlük Đdari
Yapı Đşl.ve
Bilimler ve Fakültelerin Kapsadığı
Tek.
Alanların Plan Kotesi, Görev Sahası Plan
Daire Başk.
Kotesi
Ariyet Ocağı Proje Tanıtım ve Çevre
Düzen Planı Dosyası Hazırlanması.
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
HARCAMA
3.540
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için "ÇED
Orman Projesi" işlemleri yaptırılmıştır.
Ariyet Ocağı Plan Kotesi, Rektörlük Đdari Bilimler ve Fakültelerin
11.623 kapsadığı alanların plan kotesi, görev sahası plan kotesi
yaptırılmıştır.
Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için Ariyet
5.310 Ocağı Proje tanıtım ve çevre düzen planı dosyası hazırlanması
işleri yaptırılmıştır.
13
Ariyet Malzemesi Yapı Hammaddesi
Talep Formu Dosyası Hazırlanması.
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
Yeni Kampus alanında yapılacak olan kazı çalışmaları için Ariyet
2.950 Malzemesi yapı hammaddesi talep formu dosyası hazırlanması
işleri yaptırılmıştır.
Kampus Alanı Hali Hazır Harita
Yapılması. (1/1000)
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
6.490
Yeni Kampus alanı hali hazır haritasının (1/1000 ölçeğinde)
yaptırılmıştı.
ĐĐBF Statik Proje Yaptırılması
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
11.269
Yeni Kampus alanında yapılacak olan Đ.Đ.B.F. Statik projeleri
yaptırılmıştır.
Fen Ed. Fak. Ve Đ.Đ.B.F Plan Kote
Yaptırılması
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
1.770
Üniversite Kampus Alanı Đmar Planı
Yaptırılması
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
11.564
Üniversite Kampus Alanındaki Veteriner
Fakültesi Plan Kote, Hali Hazır Harita ve
Yol Ekseni Aplikasyonu Planı
Yaptırılması
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
Üniversitemizin Yeni Kampus alanındaki Veteriner Fakültesi plan
11.564 kote, hali hazır harita ve yol ekseni aplikasyonu planları
yaptırılmıştır.
ĐĐBF A.B,C,D, B1, C1, D1 Blokları Sıhhi
Tes. Mekanik Kalor. ve Tesisatı Projeleri
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
11.564
Fen Edebiyat Fak. Projelerinin
Yaptırılması
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
108.560
Eğitim Fakültesi Projeleri
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
73.042
14
Yeni Kampus alanında yapılacak Fen Edebiyat Fak. ve Đ.Đ.B.F
Plan kote işleri yaptırılmıştır.
Üniversitemizin Yeni Kampus alanı imar planı haritası
hazırlattırılmıştır.
Đ.Đ.B. Fakültesi A,B,C,D, B1, C1, D1 Blokları Sıhhi Tes. Mekanik
ve Kalorifer Tesisatı Projeleri yaptırılmıştır.
Yeni Kampus alanında yapılacak Fen Edebiyat Fak. Projeleri
Yaptırılmıştır
Yeni Kampus alanında yapılacak olan Eğitim Fak. Projeleri
yaptırılmıştır.
Örtülü Alt Yapı Projeleri
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
82.600 Örtülü Alt Yapı Projeleri yaptırılmıştır.
Çarşı Meydan Projeleri
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
49.560
Yeni Kampus sahasında yapılacak Çarşı Meydan Projeleri
yaptırılmıştır.
S.K.S Menza Projeleri
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
100.300
Yeni Kampus sahasında yapılacak S.K.S Menza Projeleri
yaptırılmıştır.
15
2- BÜYÜK ONARIM
PROJE NO
: 2008H033700
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Büyük Onarım
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008
16
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
2.339.984
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
1.850.000
0
489.984
0
2.339.984
2.339.984
100
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN
BĐRĐM
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
FĐZĐKĐ
GERÇEKL
EŞME
MAKÜ Rektörlük, Veteriner
Fakültesi, Yapı Đşleri Binaları
Tadilatı ile Çevre Düzenlemesi
Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
MAKÜ Rektörlük, Veteriner Fakültesi, Yapı Đşleri Binaları
450.409 Tadilatı ile Çevre Düzenlemesi Yapılmıştır (%10 iş artışı % 100
yapılmıştır.)
MAKÜ Merkez Kampusu 500
kVA Jeneratör, 630 kVA Trafo
ve Binası Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
246.078
MAKÜ Merkez Kampusuna 500 kVA Jeneratör, 630 kVA
% 100
Trafo ve Binası Yapılmıştır
Yapı Đşl.ve
MAKÜ Bağlı Birimleri Tadilat Đşi Tek.
Daire Başk.
1.013.296
MAKÜ Bağlı Birimlerinin Tadilatları Yapılmıştır.(%10 iş
% 100
artışı yapılmıştır.)
MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay
Uygulamalı Teknoloji ve
Đşl.Yüksekokulu Anfi Derslikleri
ve Konf.Sal.Tadilatı Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve
Đşl.Yüksekokulu Anfi Derslikleri ve konf.Sal.tadilatı yapım işi
304.554 Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi % 100
Oluşturulması Yapım Đşleri Yapılmıştır (%10 iş artışı
yapılmıştır.)
17
Bucak Hikmet Tolunay MYO
Dersliklerinde Anfi
Oluşturulması Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
93.662
Bucak Hikmet Tolunay MYO Dersliklerinde Anfi
% 100
Oluşturulması işleri yapılmıştır.(%10 iş artışı yapılmıştır.)
Jeneratör Kaidesi Üstü
Kapatılması Đle C Blok Tretuvar
yapılması ve Çev. Düzen.
Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
55.460
Jeneratör Kaidesi Üstü Kapatılması Đle C Blok Tretuvar
% 100
yapılması ve Çev. Düzenlemesi işleri yapılmıştır.
Giriş Tagı, Bucak Emin Gülmez
Çatısı, Eğitim Fakültesi
Laboratuarları ve Bilgi Đşlem
Zemin Yükseltilmesi işi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
Başöğretmen M. K. ATATÜRK
Anıtı ve Çevre Düzenlemesi
Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
Giriş Tagı, Bucak Emin Gülmez Çatısı, Eğitim Fakültesi
110.444 Laboratuarları ve Bilgi Đşlem Zemin Yükseltilmesi işleri % 100
yapılmıştır.
66.080
Başöğretmen M. K. ATATÜRK Anıtı ve Çevre Düzenlemesi
% 100
işleri yapılmıştır.
18
3- MAKĐNE VE TEÇHĐZAT ALIMI
PROJE NO
: 2008H033710
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Makine ve Teçhizat Alımı
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008
19
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
1.191.764
428.150
116.000
647.614
0
1.191.764
1.191.594
99.98
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN
BĐRĐM
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
Hava Soğutmalı Çatı Tipi Klima Alımı
Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
118.000
Sahne Mekaniği Sistemleri Alımı Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
MAKÜ Konferans Salonunda kullanılmak üzere "Sahne
106.488 Mekaniği Sistemleri" alımı yapılmıştır.(% 20 Đş artışı
yapıldı)
Yapı Đşl.ve
Kültür ve Medeniyet Panoraması Resmi
Tek.
Yapımı Đşi.
Daire Başk.
Flamingo Tebessümü Sırlı Seramikten
300X200 cm. Boyutlarında Kabartma
Duvar Panosu Yapımı Đşi.
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
Kapı Güvenlik Sistemi
Kütüphane
ve Dök. Daire
Başk.
Manyetik Bant Alımı
Kütüphane
Dök.Daire
Bşk.
MAKÜ Konferans Salonunun havalandırmasını yapmak
üzere "Hava Soğutmalı Çatı Tipi Klima" alınmıştır.
MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu protokol girişi
24.100 karşısındaki duvara "Kültür ve Medeniyet Panoraması
Resmi" yaptırıldı
Rektörlük girişi karşısındaki duvara Flamingo tebessümü
5.000 sırlı seramikten 300X200 cm. boyutlarında kabartma
duvar panosu yaptırıldı.
22.019
1 Adet Kütüphanedeki kitapların güvenliği için kapı
güvenlik sistemi alınmıştır.
6.105 18570 Adet manyetik bant alımı yapılmıştır.
20
Kuyruklu Piyano Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
145.140
Üniversitemizin kültürel etkinliklerinde kullanılmak üzere 1
adet Grotrian Steinweg marka kuyruklu piyano alınmıştır.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
265.500
Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere
güvenlik sistemi malzemesi alınmıştır.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
17.798 Büro mefruşatı alımı yapılmıştır
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
1.298 Büro mefruşatı alımı yapılmıştır
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
5.900 Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
15.517 Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
533 Hastane mefruşatı alımı yapılmıştır
235.070 Laboratuar araç ve gereçleri alınmıştır.
59.873 Büro mefruşatı alımı yapılmıştır.
21
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
13.151 Laboratuar cihazı alımı yapılmıştır.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
19.883 Tıbbi cihaz alımı yapılmıştır
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
Makine Teçhizat Alımı
Đdari ve Mali
işler
Daire Başk.
3.304 Đşyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır.
11.058 Fizik Laboratuarı malzemesi alınmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
1 ad. askılıklı raflı elbise dolabı, 1 ad. dört kapaklı 140*210
evrak dolabı, 1 ad. takım anahtar dolabı kilitli 80*130 dört
2.089 kapaklı, 1 ad. anahtar askılık dolabı 50*55 derinlik 12 cm
camlı, 1 ad. kumanda panosu dolabı kilitli 110*90 cm
camlı dolap alınmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
1.800 2 adet orta sehpa, 18 adet uşak askı alımı
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
2.250
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
64.900
625 1 adet buhar kazanlı ütü alımı
22
3 adet elk. Isıtıcı,3 adet ısıtıcı ayağı ve3 adet titanyum
kazanlı termosifon alınmıştır.
620 adet masif ahşaptan çok amaçlı salon koltuğuna
sırtlık, taç ve ayak alımı yapılmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
6.567
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
8.933 2 adet salon tipi klima ve 1 adet duvar tipi klima alınmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
6.490
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
1 adet servo SSP 1200 sinema prosesör, 1 adet
DMM200S monitör dinleme modülü, 1adet lazer 35 mm
7.392
mod. le WĐTH Adaptör, 1 adet sinema adaptörü, 1 adet 32
U rackwound stant alımı yapılmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
3.009 3 adet HP 1600 renkli lazer yazıcı alınmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
10.932 3 adet salon tipi klima alınmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
870 3 adet çay makinesi alınmıştır.
23
1 adet telsiz mikrofon, 3 adet kürsü mikrofonu ve 2 adet
yer mikrofonu alınmıştır.
2 adet sinema redresörü ve 2 adet sinema lamba
ateşleme ünitesi alınmıştır.
4-YAYIN ALIMI
PROJE NO
SEKTÖRÜ
: 2008H033720
: Eğitim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
PROJE YERĐ
ROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: Yayın Alımı
: BURDUR
: 2008
24
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
75.350
71.850
0
3.500
0
75.350
75.323
99.96
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN BĐRĐM
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
Yabancı Dilde Kitap
Kütüphane ve
Dök.Daire Başk.
Türkçe Kitap
Kütüphane ve
Dök.Daire Başk.
10.796 629 kalem Türkçe kitap alımı yapılmıştır.
Yabancı Dilde Kitap
Kütüphane ve
Dök.Daire Başk.
55.214 479 kalem yabancı dil kitap alımı yapılmıştır.
Ebrary Veri Tabanı
Kütüphane ve
Dök.Daire Başk.
4.381 329 kalem yabancı dil kitap alımı yapılmıştır.
4.932 1 adet optik yayın alımı yapılmıştır.(Veri Tabanı)
25
5- BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ
PROJE NO
: 2008HO33730
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Bilgi Teknolojileri
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008
26
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
522.720
148.650
61.000
313.070
0
522.720
522.014
99.86
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN BĐRĐM
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
Program Alımı
Öğrenci Đşleri
Daire Başk.
30.000 Üniversitemize öğrenci bilgi sistemi programı alınmıştır. (OBĐS)
Program Alımı
Đdari ve Mali işler
Daire Başk.
39.506
Bilgisayar Alımı
Đdari ve Mali işler
Daire Başk.
Bilgisayar Alımı
Đdari ve Mali işler
Daire Başk.
21.146 20 adet bilgisayar alımı yapılmıştır.
Bilgisayar Alımı
Đdari ve Mali işler
Daire Başk.
1.086 1 adet bilgisayar alımı yapılmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
10.478 6 adet dizüstü bilgisayar alımı yapılmıştır.
Mal Alımı
SKS
Daire Başk.
10.302 1adet iş istasyonu (Work Station) ve 1 adet monitör alınmıştır.
Fen Bilimleri Enstitüsü için nitel araştırma veri analizi yazılımı alımı
yapılmıştır.
409.496 372 adet bilgisayar alınmıştır.
27
6-TAŞIT ALIMI
PROJE NO
: 2008HO33740
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Taşıt Alımı
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008
28
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
50350
50.350
0
0
Öz Gelir
0
Net
Finansman
Hibe
0
183.327
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
50.350
100
183.327
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN BĐRĐM
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
50.342
1 adet Isuzu çift kabin pic-kup arazi taşıtı alınmıştır. (T8kamyonet,arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)
Taşıt Alımı
29.314
1 adet Renault Megane marka otomobil alınmıştır.(Hibe)(T2-binek
otomobil)
Taşıt Alımı
90.264
1 adet Isuzu marka 26 kişilik midibüs alınmıştır.(Hibe)(T10midibüs sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Taşıt Alımı
63.749
1 Adet Volkswagen Crafter marka midibüs alınmıştır.(Hibe)(T10midibüs sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
Taşıt Alımı
Đdari ve Mali işl.
Daire Başk.
HARCAMA
29
7-KAMPUS ALTYAPISI
PROJE NO
: 2008H033750
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Kampus Altyapısı
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008 - 2009
30
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
1.500.000
1.000.000
0
168.617
0
1.168.617
1.168.617
100
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN
BĐRĐM
MAKÜ Yeni Kampus Sahası
Đçerisindeki Yolların
Yapılması, Toprak Đşleri ve
Sanat Yapıları Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
MAKÜ yeni kampus sahası içerisindeki yolların
yapılması, toprak işleri ve sanat yapıları yapım işi
1.168.617 27.06.2008 tarihinde ihale edilmiş 28.07.2008
tarihinde işin yapımına başlanılmıştır.Đş artışı ile
birlikte 03.11.2008 tarihinde iş teslim edilmiştir.
31
KÜMÜLATĐF FĐZĐKĐ
HARCAMA GERÇ.
1.168.617
% 100
8- DERSLĐK VE MERKEZĐ BĐRĐMLER
PROJE NO
: 2008H033760
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Derslik ve Merkezi Birimler
PROJE YERĐ
: MAKÜ Yeni Kampus Alanı-BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008 -2010
32
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
16.035.000
8.949.000
0
0
0
8.949.000
8.933.989
99.83
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
HARCAMAYI
YAPAN
BĐRĐM
MAKÜ Veteriner Fakültesi
(A,B,C,D,E Blok) Đnşaatı
Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
MAKÜ Đktisadi ve Đdari
Bilimler Fakültesi A,B ve B1
Blokları Đnşaatı Yapım Đşi
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
KÜMÜLATĐF
HARCAMA
MAKÜ Veteriner Fakültesi (A,B,C,D,E Blok)
Đnşaatı Yapım Đşi 16.06.2008 tarihinde ihale
8.374.026 edilmiş, 14.07.2008 tarihinde işe başlanılmış ve 8.374.026
28.08.2010 tarihinde yapım işi tamamlanacaktır.
(%10 iş artışı yapılmıştır)
MAKÜ Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi A,B ve
B1 Blokları Đnşaatı Yapım Đşi 09.09.2008
559.963 tarihinde ihale edilmiş olup yüklenici firma ile 559.963
10.10.2008 tarihinde işe başlama sözleşmesi
yapılmış, 13.09.2010 tarihinde teslim edilecektir.
33
FĐZĐKĐ
GERÇ
EK.
% 66
% 17
9 -KAMULAŞTIRMA
PROJE NO
:
SEKTÖRÜ
: Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE ADI VE ÖZELLĐKLERĐ
: Kamulaştırma Giderleri
PROJE YERĐ
: BURDUR
PROJE BAŞLAMA-BĐTĐŞ YILI
: 2008
FĐNANASMAN KAYNAĞI
Proje Bedeli
Hazine
Öz Gelir
Net
Finansman
Hibe
Toplam
Harcama
Harcama
Oranı %
652.000
0
319.737
0
971.737
971.737
100
ĐLGĐLĐ PROJE ÖDENEĞĐ ĐLE 2008 YILINDA YAPILAN ĐŞLER
ĐŞĐN ADI
Yeni Kampus Sahasının
Kamulaştırılması
HARCAMAYI
YAPAN
BĐRĐM
Yapı Đşl.ve
Tek.
Daire Başk.
HARCAMA
HARCAMA ĐLE YAPILAN ĐŞ VE MĐKTARI
MAKÜ Yeni Kampus alanında mülkiyeti kişiliklere ait
971.737 taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.
(573.934 m² Kamulaştırılan alan)
34
4-ÖNERĐLER
• Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle
yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
• 4734Sayılı Kamu Đhlale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar
zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
• Performans programındaki hedeflere ulaşmak için yıl içinde yatırım ödeneği
kesintisine gidilmemeli.
35
5-2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ
MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĐ
Bütçe Türü: Özel Bütçe
SEKTÖR
PROJE
SAYISI
PROJE
TUTARI
Dış
Toplam
2007 SONU KÜMÜLATĐF
HARCAMA
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
2008 YILI PROGRAM
ÖDENEK
Kredi
Dış
Özkaynak
Toplam
2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
2008 YILI BAŞINDAN
2008 YILI REVĐZE ÖDENEK DÖNEM SONUNA KADAR
NAKDĐ GERÇEKLEŞTĐRME
Dış
Dış
Toplam
Toplam
Kredi Özkaynak
Kredi Özkaynak
Tarım
Madencilik
Đmalat
Enerji
UlaştırmaHab.
Turizm
Konut
Eğitim
8
21.169
8.998
8.998
14.786 14.786
14.770 14.770
8
21.169
8.998
8.998
14.786 14.786
14.770 14.770
Sağlık
D.Kamu
Hizm.
-Đktisadi
-Sosyal
TOPLAM
36
6- 2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU
2008 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BĐN TL)
Kuruluş Adı: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ
Sektör Adı: EĞĐTĐM
2008 Yıl Sonu Kamülatif Nakdi
Birim
No (1)
YSK
(2)
Proje No (3)
Proje Adı (4)
Bütçe
Türü (5)
Bitiş
Yılı (6)
Yeri (7)
Proje
Tut.
Dış (8)
Proje
Tut.
Toplam
(9)
23961
476
2008H033690
Çeşitli Ünitelerin
Etüd Projesi
ÖZEL
BÜTÇE
2008
Burdur
0
492
23962
476
2008H033700
Büyük Onarım
ÖZEL
BÜTÇE
2008
Burdur
0
2.339
23963
476
2008H033710
Makine ve
Teçhizat Alımı
ÖZEL
BÜTÇE
2008
Burdur
0
1.191
23964
476
2008H033720
Yayın Alımı
ÖZEL
BÜTÇE
2008
Burdur
0
23965
476
2008H033730
Bilgi Teknolojileri
2008
Burdur
23966
476
2008H033740
Taşıt Alımı
2008
23967
476
23968
476
23969
476
ÖZEL
BÜTÇE
DĐĞERL
ERĐ
2007
Kamülatif
Harcama
(10)
Ödenek
Dış Kredi
(11)
Ödenek
Dış
Özkayn
ak (12)
Ödenek
Toplam
(13)
0
0
492
492
0
0
2.339
2.339
0
0
0
1.191
1.191
75
0
0
0
75
75
0
522
0
0
0
522
522
Burdur
0
183
0
0
0
183
183
0
+/(14)
Aktarma
Miktarı
(15)
Harcama
Dış Kredi
(16)
Harcama
Dış
Özkaynak
(17)
Harcama
Toplam
(18)
Taşıt Alımı
ÖZEL
BÜTÇE
2008
Burdur
0
50
0
0
0
50
50
2008H033750
Kampus
Altyapısı
ÖZEL
BÜTÇE
2009
Burdur
0
1.500
0
0
0
1.168
1.168
2008H033760
Derslik ve
Merkezi Birimler
ÖZEL
BÜTÇE
2009
Burdur
0
15.000
0
0
0
8.949
8.933
0
21.169
0
0
0
14.786
14.770
TOPLAM
37

Benzer belgeler