20l51I230 KARAR NO : 2016/389

Transkript

20l51I230 KARAR NO : 2016/389
T.C.
ERZURUM
ıA.DARE MAHKEMESi
ESAS NO
: 20l51I230
KARAR NO : 2016/389
DAVACı
: ERHUN YALÇINI TEMSİLEN EGİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ
SENDİKASI
VEKiLi
: AV. ASUMAN TOKGÖZ SUCU
----------Cinnah Caddesi Wiııy Brant Sokak No: 13 Çankayal ANKARA
DAVALI
VEKiLi
------------
: MİLLİ EGiTİM BAKANLlGI / ANKARA
.: HUK. MÜŞ. HAMİT İNAN
Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA
DAVANıN ÖZETi
: Erzurum İli, Şenkaya İlçesi, Akşar Çok Programlı Lisesi'nde öğretmen
olarak görev yapan davacıllin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun l25/E-b maddesi uyarınca devlet
memurluğundan çıkarma cezasıyla cczalandırılmasına ilişkin Miııi Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin
Kurulu'nun 29.09.2015 günlü, 9526540 sayılı işleminin; savcılığın ayııı olaya ilişkin olarak hakkında
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, başkasının yaptığı yorumu paylaştığı, yayın yasağı
olduğunu bilmediği, resmi silme imkanı olmadığı, sadece yazıya di,kkat ççkmek istediği, suç ile ceza
arasındaki adil denge ve orantılılık ilkelerine aykırı olduğu, davacının paylaşımının örgüt propagandası
ile alakasının olmayıp sadece devlet yetkililerine görevlerini hatırlatma amaçlı olduğu ve düşünce ve
ifape özgürlüğü kapsamında kaldığı, koşulları oluştuğu için alt cezamn uygulanması gerektiği ileri
sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının tazmini istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETi:
Davacı hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapor ile getirilen
teklif doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının geçmiş hizmetleri, ödül ve başarı
durumu da dikkate alınarak teklifin kabul edildiği, hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek
davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MiLLETi ADıNA
,
Karar veren Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; Erzurum İli, Şenkaya İlçesi, Akşar Çok Programlı Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan
davacınm 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-b maddesi uyarınca devlet memurluğundan
çıkarına cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Miııi Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun
29.09.20 i 5 günlü, 9526540 sayılı işleminin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarımn tazmini istemiyle
açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-b maddesinde "Yasaklanmış her türlü yayını veya
siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya
buı:ıları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek," devlet memurluğundan çıkarma
cezasını gerektiren fiil ve haııer arasında sayılmış, am lan maddenin devamı fıkralarında; geçmiş
hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek
cezalarda bir derece hafif olaııı uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Aydın İli, Efeler İlçesi, Süleyman Demirel Anadolu
Lisesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı dönemde, İstanbul Adliyesi'nde 31.03.2015 tarihinde meydana
gelen ve Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümü ile sonuçlanan terörist saldırı ile ilgili olarak sosyal
medyada terör örgütü DHKP-Cnin Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin almdığı fotoğrafın altında, "yüzü
kapalı eylemcinin kimliğini 2 saatte açıklayan devlet, Berkin Elvan'ın yüzü açık katilini 2 yıldır
açıklamıyor şeklinde" ifade kuııanarak terör örgütü DHKP-Cnin propagandasını yaptığı hususlarıyla
ilgili olarak yapılan disiplin soruştunnası sonucunda düzenlenen 06.04.2015' günlü, ...663.07/58,14 sayılı
soruşturına raporunda, davacının yetkili makamlarca konulan yayın yasağına rağmen terör örgütü
DHKP-Cnin Savcı Mehmet Selim Kiraz'm rehin alındığı anlarla ilgili olarak meyda organlarına
1/2
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu doküımına Iıttp:l/vatandas.uyu]J.gov.tr
adresinden
OCcE7MI -
ZOreSMI -
OjEuqcA - nmH9+k=
kodu ilc erişebilirsiniz.
~
T.C.
ERZURUM
2.4DARE MAHKEMESi
ESAS NO
: 2015/1230
KARARNO
: 2016/389
ulaştırılan ve tamamen terör örgütünün çirkin yuzunun ve menfur emellerinin ortaya konulduğu ve
propagandasının yapıldığı fotoğraf ve yazıdan oluşan görüntüyü sosyal medyada kendisine ait facebook
adresi üzerinden paylaşmak suretiyle bir şekilde terör örgütünün propagandasının yapılmasına katkı
sağladığının sübuta erdiği belirtilerek 657 sayılı Kanunun 125/E-b maddesi uyarınca devlet
memuruluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasının teklif edildiği, dava konusu işlemle de getirilen
bu teklif doğrultusunda, geçmiş hizmetleri ve ödül veya başarı durumu da dikkate alınarak davacının
anılan cezayla cezalandırılınasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Öte yandan Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30.04.2015 günlü, 2015/5054 soruşturma ve
2015/4069 karar sayılı kararıyla, davacınm anılan eyleminin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun
7/2'nci maddesinde düzenlenen terör örgütü propagandasını yapmak suçunu oluşturmadığı belirtilerek
kovuşturmaya yer olmadığma karar verildiği görülmektedir.
Olayda davacı tarafından yapılan paylaşıının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve gerek dava
diIekçesinde gerekse de soruşturına esnasında verdiği ifadelerinde, amacının paylaşımdaki yazıya dikkat
çekerek devlet yetkililerine görevlerini hatırlatmak amaçlı olduğunu belirtmesi gerekse de anılan sosyal
medya paylaşımı nedeniyle savcılık tarafmdan kovuşturmaya yer olmadığı hususları birlikte
değerlendirildiğinde, anılan cylemin terör örgütü propagandası olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna
ulaşılmaktadır.
Davacının eyleminin 657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 125/E-b maddesi kapsamında kalıp
kalmadığına ilişkin olarak ise; soruşturına raporunun eklerine göre Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel
Müdürlüğü'nün 31.03.2015 günlü, 00504 sayılı yazısıyla 31.03.2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde
meydana gelen rehin alma olayıyla ilgili olarak 6112 sayılı kanunun 7'nci maddesi uyarınca geçici yayın
yasağı konulmasına karar verildiği ve bu yayın yasağının RTÜK tarafından aynı tarihte (yine soruşturına
raporuna ekli 31.03.2015 günlü, 16:19 saatli haber sitesi çıktısına göre) kaldırıldığı ve davalı idare
tarafıııdan yapılan tespite göre de davacıııın bu paylaşımı 01.04.2015 tarihinde saat 00: i 8'de yaptığıııın
görülmesi karşısmda, paylaşımın yapıldığı saat itibariyle yasaklanmış bir yayın olarak değerlendirilmesi
imkanı olmayan bir fotoğrafı paylaşan davacının söz konusu eyleminin anılan kanun hükmü kapsamında
görülmesi imkanı da bulunmamaktadır.
Bu durumda, davacıya isnat edilen terör örgütü propagandası yapmak veya yasaklanmış bir yayını
dağıtmak vb eylemlerin sübut bulmadığının görülmesi karşısında dava komısu işlemde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının dava konusu işlem nedeniyle
yoksun kaldığı parasal haklarınm davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan
195,70.-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.000,00.-TL
vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın
kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde
Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 05/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
BÜNY AMiN AKDAG
42324
Üye
ALİ RıZA ALTUN
101608
Üye
HACı YUSUF TAPAR
152955
'YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurına Harcı
27,70.-TL
Karar Harcı
27,70.-TL
Y.D. Harcı
45,60.-TL
Yekalet Harcı
4,10.-TL
Posta Giderİ
90,60.-TL
TOPLAM
195,70.-TL
2/2
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu doküımına http://vatandas.uyap.gov.tradresinden
OCcE7MI -
ZOreSMI -
OjEuqcA - nmH9+k;;;: kodu ile erişebilirsiniz.
.ll...
..........
Buradan katlayınız
.
T.C.
Örnek No:25
ERZURUM
2. idare Mahkemesi
Dosya No:
2015/1230 idare
TAAHHÜTLÜ
1~11~~~~II~II~II~lill~I~~~IIIII~I~111
No.
o o
• 4
Adı Soyadı
1 7 3
o
6 2
o
6 56.
Davacı ERHUN YALÇINI TEMSILEN EGITIM VE BILIM
EMEKÇiLERI SENDIKASı Vekili Av. ASUMAN
TOKGÖZ SUCU
Cinnah Caddesi Willy Brant Sokak No:13Çankaya
06540 Çankayal Ankara
adresinde bulunur.
~h~m/ .
JJ3U ZA~7.{A)<arar
06/04f22J,6-YAROIR
._
_
_. _
_
_
Buradan
katlayınız
- 20161389 Nolu Karar 05104/2016 Tarihli,
.
Iptaı, Kabul Kararı
.
"STANDART ABONE TCKIMLlKNO" yazıp 4060'a gönderip aBone olabilirsiniz. Abonelikler hakkında detaylı bilgi için
http://www.sms.uvao.gov.trsitesİni
ziyaret ediniz.
-

Benzer belgeler

TC ImtuRuM - Eğitim Sen

TC ImtuRuM - Eğitim Sen : Erzunım ili, Şenkaya ilçesi, Akşar Çok Programlı Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan davacının 657 sayırı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-b maddesi uyarınca devlet memur1uğundan çıkarma ceza...

Detaylı

Karara ulaşmak için tıklayınız.

Karara ulaşmak için tıklayınız. sürülerek iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının tazmini istenilmektedir. SAVUNMANIN ÖZETi: Davacı hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapor ile getirilen teklif doğrultusunda dava ...

Detaylı