Uzun zamanl1 bi~gi saklama yeni metotlar

Transkript

Uzun zamanl1 bi~gi saklama yeni metotlar
I! ASAl FAKTORLER
~etin
Kaya Ko~
Uzun zamanl1 bi~gi saklama
yeni metotlar
Eger tarihi, kOitOrel veya bilimsel
verilerimizi bin y1l veya daha
uzun sOre saklamak istiyorsak,
?imdiye kadar kulland1g1m1z
teknolojilerinin hi~ birisi i?imize
yaramayacak. Soyledigim gibi,
kulland1g1m1z manyetik diskler
veya optik disklerin omOrleri
30 ytl kadar. Kesinlikle uzun
donemde i?imize yaram1yor.
Eger veriyi dinamik
metotlarla (sOrekli bir ?ekilde
okuyup yazarak) tazelersek
uzun donemli saklamay1
ba?aracag1m1z1 dO?Onebiliriz.
Ancak, boyle bir sistemin
(ornegin bir server farm) elektrik
enerjisini uzun sOreli olarak nas1l
saglayacag1z? Kastettigimiz
sOrenin bin ytl1 kapsamas1
gerektigini unutmayal1m;
a~1k~as1 ben veril erin bu metotla
yOz y1l bile saklanacag 1na ?Ophe
ile bak1yorum. Bin y1l ~ok daha
uzun bir sOre. Olkeler veya insan
gruplan aras1nda ~eki?meler veya
sava?lar ya da dogal afetler bize
bu imkan1 tan 1m1yor.
Yeni teknolojiler Ozerinde
~a l1?mam1z gerekiyor. Bu
~a ll ?malann ilgi ile izlendigine ve
mO?teri bulacag1na inan1yorum.
En az1ndan bir metot bize
gelecek vaat ediyor (gibi). Bir
fikir, plastik optik disk Ozerine
veriyi lazer 1?191 iler eriterek
basmak yerine, seramik bir
yOzey Ozerine kazma (etching)
yoluyla yazmak. Seramik,
oksitlenmeyen, 1s1 veya nemden
etkilenmeyen bir malzeme.
Plastik diskleri kolayl1 kla eg ip
bOken nedenler, seramik disklere
etki etmiyor. Ca m ve seramik
kart?l ml bir malzemenin ~ok
uzun omOriOoldugunu biliyoruz:
arkeoloji k kaz1la rdan ogrend ik I
Boyle teknolojilerin Oretecegi
bin y1ll1k saklama omOriO
disklerin hem son kullan1ctlar
ve hem de ar?iv gorevi olan
kurum veya ?irketlerin di kkatini
~ekecegini dO?OnOyorum.
Gittik~e say1salla?an bir
dOnyada, say1sal ar?ivlerin
sadakat li ve uzun omO riO bir
?ekilde saklanmas1ntn onem ini
vurgulamaya gerek va r m1? Ama
~ogumuz
h1zla veri Oretip, nastl
saklayacag1m1z konusunda
pek dikkatli davranm1yoruz.
Bilgi say1sal olunca onemsiz
mi oluyor, acaba? Son
kullan1c11ar veya tOketiciler bizi
bekleyen say1sal fela ketlerin
farktnda olmayabilirler,
ancak h1zla bOyOmekte olan
say1sal evrenin fark1nda
olan kOtOphanecilerimiz ve
ar?iv uzmanlanm1z say1sal
degerlerimizi kaybetme
teh li kesinin fark1ndad1rlar diye
umut ediyorum.
[email protected]