eti maden işletmeleri genel müdürlüğü etı mıne works general

Yorumlar

Transkript

eti maden işletmeleri genel müdürlüğü etı mıne works general
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ETI MINE WORKS GENERAL DIRECTORATE
Bir milletin tealisi, yeraltı zenginliklerinin
değerlendirilmesine bağlıdır.
A nation’s progression depends on the
utilization of her underground resources.
2
3
Biz Büyüdükçe
Türkiye Büyüyor...
Turkey’s Growing
While We’re
Growing...
4
5
İçindekiler Contents
Bakan Sunuşu Message From the Minister
Genel Müdür’ün Mesajı Message from the General Director
Organizasyonun Evreleri Organization’s Phases
Vizyon ve Misyon Vision and Mission
Etik Standartlar ve Değerler Ethical Standards and Values
Organizasyon Şeması Organizational Chart
Eti Maden Üst Yöneticileri Board of Directors
Kurumsal Gelişim Çalışmaları Institutional Development Activities
Entegre Yönetim Sistemi Integrated Management System
Personel ve Eğitim Faaliyetleri Personnel and Training Activities
2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Training Activities in 2011
Satınalma Purchasing
Bor Boron
6
Mali Durum Financial Status
08
10
14
16
18
20
22
26
28
29
30
31
34
46
Yatırım Faaliyetleri Investment Activities
2011 Yılında Tamamlanan Yatırım Projeleri
Investment Projects Completed in 2011
Arge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri
R&D and Technology Development Activities
Maden Sahaları ve Sondajlar Mine Fields and Drills
Eti Maden Ürün Portföyü ve Üretim Yerleri
Eti Mine Product Portfolio and Production Locations
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
Bandırma Boron and Acid Factories Works Directorate
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Boron Works Directorate
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet Boron Works Directorate
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bigadiç Boron Works Directorate
Lojistik Müdürlükleri Logistics Managements
İştirakler Affiliates
Dış Temsilciliklerimiz ve Satış Acentelerimiz
Foreign Representatives and Sales Agents
Acenteler Agencies
İletişim Contact Details
49
52
54
56
58
60
62
64
66
70
71
72
73
75
7
Bakan Sunuşu
Message from the Minister
Dünyadaki nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve
küreselleşme olguları ve bunlara bağlı olarak artan
ticaret olanakları, doğal kaynaklara olan talebi giderek
artırmaktadır.
The phenomena of population rise, industrialization,
urbanization and the emerging new opportunities of
making business due to globalization heighten the
need for natural resources.
Ekonomiye sağladığı katkı nedeniyle önem arz eden
madencilik, özellikle de imalat sanayi için itici güç
konumunda bir sektördür.
Mining which is important due to its contribution to
the economy is the driving force especially for the
manufacturing industry.
Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı, çok
çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak
sağlamakta, farklı maden ve mineral üretilen ülkemizde
dünya bor rezervinin %72’si ülkemizde bulunmaktadır.
The complex geological and tectonic structure of our
country enables a wide variety of mineral deposits.
Turkey has a share of 72% in world total boron
reserves together with various other ore and mineral
production.
Bugün itibarıyla faaliyet alanı bor ürünleri üretiminden
oluşan, ülkemizin bor rezervlerini geliştirme, üretim,
pazarlama ve satış görevlerini üstlenmiş olan
Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Eti Madenin, katma
değeri yüksek bor kimyasalları üretimiyle ülkemiz
ekonomisine olan katkısı giderek artmış ve son 10
yılda gerek üretim miktarı, gerekse bor pazarındaki
satış payı itibarıyla bor kimyasallarının ana üreticisi ve
sektöründe dünya lideri konumuna gelmiştir.
As a related institution of our ministry, Eti Mine Works
General Management’s main field of activity is the
production of boron chemicals with the missions
of development of our country’ boron reserves,
production, sales and marketing of boron products.
Eti Mine Works General Management’s contribution
to our country’s economy has been gradually
increased in last 10 years with the production of high
value added boron chemicals and it has become the
world leader and the main supplier in boron market in
terms of both production and sales.
Pazarın fırsatlarını değerlendiren, yeni ve modern
teknolojilerin kullanıldığı büyük ölçekli yatırımlar
yapan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün
faaliyetlerinde kullandığı girdilerin büyük bir kısmı yurt
içi kaynaklıdır. Bu özelliği ile ülkemiz ihracatına net,
doğrudan etkisi olan bir sinerji sağlamaktadır.
Taner YILDIZ
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Minister of
Energy and
Natural Resources
8
Dünyanın en büyük bor rezervlerine sahip olmanın
sorumluluğu ile istikrarlı bir yönetim ve takım çalışması
ile faaliyetlerini sürdüren, faaliyetlerinde; müşteri
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ön planda tutan Eti
Madenin, diğer stratejik amaç ve hedefleriyle birlikte,
2023 yılında bor kimyasalları üretim kapasitesini
5,5 milyon ton, satış hedefini ise 2,5 milyar dolara
çıkartma hedeflerini gerçekleştireceği açıktır.
Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve yöneticilerine
faaliyetlerinde başarılar dilerim.
Taken the advantages of market opportunities Eti
Mine Works General Management has realized a
large-scale investments in which new and modern
technologies are utilized. The major part of inputs
used in its activities is of domestic origin that provides
a synergy to our country’s export with a direct impact.
It’s obvious that Eti Mine Works General Management
will materialize 5.5 million tons of boron chemicals
production capacity and 2.5 billion USD sales targets
in the year 2023, as well as other strategic goals and
objectives, since it carries out its activities by keeping
the needs and expectations of customers in the
forefront with stable administration and teamwork,
and with the consciousness of having the largest
boron reserves in the world.
I wish best success to all employees and the
management of Eti Mine Works General Management
at their activities.
9
1935 yılında Etibank adıyla kurulan, 1998 yılında Eti
Holding AŞ., 2004 yılından itibaren de Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü adıyla faaliyetlerini
sürdüren Kuruluş, ülkemiz madencilik sektörünün
omurgası olmuştur.
Genel Müdür’ün Mesajı
Message from the General Director
Bor minerallerinin verimli ve kârlı işletilmesi ve ülke
ekonomisine yüksek gelir sağlanması amacıyla, 2840
sayılı Kanunla bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin
Devlet eliyle yapılması sağlanmış ve işletme imtiyazı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
Eti Maden; bugün sahip olduğu ileri teknoloji ürünü
modern kimya tesisleri ile ülkemizin önde gelen kimya
sanayi kuruluşlarından birisi olmuştur.
Eti Maden; bugün sahip olduğu ileri
teknoloji ürünü modern kimya tesisleri
ile ülkemizin önde gelen kimya sanayi
kuruluşlarından birisi olmuştur.
With its hi-tech modern chemical
facilities, Eti Mine is now one of
the leading chemical industry
organizations in Turkey.
Dr. Orhan YILMAZ
Eti̇ Maden İşletmeleri̇
Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Başkanı
Eti Mine Works
General Director and
Chairman of Board
Dünyada 8 ülkede bor rezervi bulunmakla birlikte
önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya’da yer
almaktadır. Tespit edilmiş dünya toplam bor rezervinin
%72’si ülkemizde bulunmaktadır. Devam eden Bor
Master Arama Projesi kapsamında yapılan çalışmalar
sonucunda, dünya bor rezervi içindeki ülkemiz payının
artış göstereceği beklenmektedir.
Bu çerçevede; geleneksel bor ürünleri piyasasında
büyümesini sürdürürken kendi buluş ve tasarımları
ile kalsine tinkal, bor oksit, zirai bor üretim tesislerini
tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırmıştır.
In order to make the most use of boron minerals and
to have the highest income for Turkish economy, with
exclusive licence for mining and trading boron salt
was granted to Eti Mine Works General Management.
Today, Eti Mine is one of the leading organizations in
the chemical sector in Turkey with its high technology
modern chemistry facilities.
In the world, only 8 countries have boron reserves,
including Turkey, USA and Russia. 72% of the world
reserves lie in Turkish soil. This ratio is expected to
increase with the completion of the ongoing Boron
Master Search Project.
In this regard, our Organization has established
calcined tincal, boron oxyde, agricultural boron
production facilities with its own resources, in
addition to growing conventional boron products in
the market.
Moreover, zinc borate and sodium boron hydride
production preparations are underway.
For the production of traditional boron materials,
Eti Maden, küresel eğilim ve değişimleri yakından takip etmekte,
pazarın fırsatlarını değerlendirebilmek için yeni ve modern teknolojilerin kullanıldığı büyük ölçekli
yatırımlar yapmaktadır. Finansal
açıdan güçlü bir dünya şirketi olan
Eti Maden, dünyanın en büyük bor
rezervlerine sahip olmanın sorumluluğu ile istikrarlı bir yönetim ve takım çalışması ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Eti Mine is closely following the
global changes and trends, makes
investments on new and modern
technology in order to make the
best use of market opportunities.
As a financially strong company,
Eti Mine acts with the responsibility
of managing world’s biggest boron
resources with a strong and stable
management and team work.
Çinko borat ve sodyum bor hidrür üretimi için yatırım
çalışmaları devam etmektedir.
II. Emet Boric Acid Facility with 120,000 ton/year
capacity and IV. Borax Pentahydrate Facility with
240,000 ton/year capacity have been established
with high technology and are in operation since 2011.
Geleneksel bor ürünleri kapsamında ise tamamen
ileri teknolojinin kullanıldığı 120.000 ton/yıl kapasiteli
II. Emet Borik Asit Tesisi ve 240.000 ton/yıl kapasiteli
IV. Boraks Pentahidrat tesisleri 2011 yılı içerisinde
tamamlanarak devreye alınmıştır.
2011 yılında 1,8 milyon ton konsantre bor üretimi
ile 1,9 milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün
10
Eti Mine Works General Management which was
established as Etibank in 1935, and restructured in
1998 as Eti Holding Co., has been the pioneer of
mining sector in Turkey.
In 2011, 1.8 million tons of concentrated boron
production and 1.9 million tons of boron chemicals
and equivalent products were put into programme;
2.1 million tons of concentrated boron and 1.8 million
tons of boron chemicals and equivalent products
were produced.
11
programlanmış; 2,1 milyon ton konsantre bor ve 1,8
milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi
gerçekleştirilmiştir.
In 2012, 2.2. million tons of concentrated boron
production and 2.1 million tons of boron chemicals
and equivalent products were put into programme.
2012 yılında ise 2,2 milyon ton konsantre bor ile 2,1
milyon ton bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi
programlanmıştır.
The Organization aims at increasing its 1.7 million
tons production capacity of boron chemicals to 5.5
million tons in 2023. Consequently, a 500.000 ton/
year capacity V. Borax Pentahydrate Facility and a
50,000 ton/year capacity “Emet Multifunctional Boric
Acid Production Facility” is planned to be established
solely with equity capital, as the initial step for meeting
the 2023 vision.
Kuruluşun; 1,7 milyon ton olan bor kimyasalları
üretim kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon tona
çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaçla; tamamen öz
kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan
ve 2023 vizyonundaki tesisler zincirinin ilk halkasını
500.000 ton/yıl kapasiteli V. Boraks Pentahidrat Tesisi
ile düşük sülfatlı borik asit üretimine yönelik 50.000
ton/yıl kapasiteli “Emet Çok Amaçlı Borik Asit Üretim
Tesisi” oluşturmakta, bu tesislerin yapımına yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
Moreover, the preliminary actions for III. Boric Acid
Facility with 500,000 ton/year capacity as well as
Emet Sulfuric Acid Facility with 500,000 ton/year
capacity are finalized.
Ayrıca; 500.000 ton/yıl kapasiteli III. Borik Asit Tesisi
ve 550.000 ton/yıl kapasiteli Emet Sülfürik Asit Tesisi
projelerinin ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
Despite fluctuations in the world economy, it grew
3.8% and thus demand for boron products increased
in 2011, especially due to significant economic
growth in some of the growing markets and some
traditional markets.
Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme
süreci izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş
ve buna paralel olarak bor ürünlerine olan talep de
geçen yıla göre artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte
olan pazarlardaki önemli ekonomik büyüme ile
The Organization’s sales of boron products in 2011
increased 21% compared to the previous year and
reached 2 million tons. In terms of the cost, the total
cost has showed an increase of 32% and reached
850.3 million USD.
Dünya ekonomisi 2011 yılında
dalgalı bir büyüme süreci izlemiş
olsa da yıllık %3,8 oranında
büyümüş ve buna paralel olarak
bor ürünlerine olan talep de geçen
yıla göre artış göstermiştir. Özellikle
gelişmekte
olan
pazarlardaki
önemli ekonomik büyüme ile bazı
geleneksel pazarlardaki ekonomik
canlanma
sayesinde
dünya
bor tüketimi 2011 yılında artış
göstermiştir.
bazı geleneksel pazarlardaki ekonomik canlanma
sayesinde dünya bor tüketimi 2011 yılında artış
göstermiştir.
Kuruluşun; bor ürünleri satışı 2011 yılında bir önceki
yıla göre miktar bazında %21 artarak 2 milyon tona,
tutar bazında ise %32 artarak 850,3 milyon dolara
ulaşmıştır.
12
Despite
fluctuations
in
the
world economy, it grew 3.8%
and thus demand for boron
products increased in 2011,
especially due to significant
economic growth in some of
the growing markets and some
traditional markets.
The Organization’s total sales earnings from boron
products as well as other income generating activities
in 2010 was 650.9 million USD. In 2011, this figure
has increased 31.2% and reached 853.9 million USD.
97% of this income is generated through international
sales and only 3% was through domestic sales.
Kuruluşun; bor ürünleri satışı ve diğer gelir sağladığı
faaliyetleriyle birlikte 2010 yılında 650,9 milyon dolar
olan toplam satış geliri 2011 yılında %31,2 artarak
853,9 milyon dolara yükselmiştir. Bu gelirin %97’si
yurt dışı, %3’ü ise yurt içi satış ve gelirlerden elde
edilmiştir.
Kuruluşun faaliyetlerinde kullanılan
girdilerin önemli bir kısmı yurt içi
kaynaklıdır ve ithal edilerek sağlanan
kaynaklar az bir yekûn teşkil
etmektedir. Bu özelliği ile ülkemiz
ihracatına net; doğrudan etkisi olan
bir sinerji sağlamaktadır.
2011 yılında brüt satışlar 1.475 milyon TL. olarak
gerçekleşmiş, dönem kârı ise 841 milyon TL’ye
ulaşmıştır.
Kârlı ve verimli bir kuruluş olarak, ülke ekonomisine
verdiğimiz güç artarak devam etmektedir.
Dünya bor pazarındaki liderliğimizi daha da
güçlendirmek ve pazar payımızı artırma amacı
doğrultusunda orta ve uzun vadeli büyüme hedefleri
ortaya konmuş ve bu kapsamda kısa vadede 2012 yılı
satışımız 1 milyar dolar; 2023 satış hedefimiz ise 2,5
milyar dolar olarak hedeflenmiştir.
Yenilikçi, girişimci bir yönetim stratejisiyle fırsatları değere dönüştürdük; mevcudu muhafaza tuzağına
düşmedik.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, dünya
bor pazarındaki payını üretim ve yeni ürün üretme
boyutlarıyla artırarak, faaliyet alanındaki sektörde
dünya liderliğini güçlendirerek devam ettirmektedir.
Kuruluşumuzun çalışmalarında desteğini esirgemeyen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn.Taner YILDIZ’a,
Bakanlığımıza,
Kalkınma
Bakanlığına,
Hazine
Müsteşarlığına, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve
bunların yanında tüm personelimize şükranlarımı
sunarım.
In 2011 the gross sales amount has reached 1,475
million TL. The period profit was 841 million TL.
As a profitable and productive organization, our
support for strengthening Turkish economy keeps
growing.
Majority of the resources used
for the Organization’s activities
are domestic and the imported
resources have a very low
percentage. This advantage gives
us a significant power in export and
create a direct synergy.
Strengthening our leadership in world’s boron
market and for increasing our market share, we have
identified medium and long term development goals.
In this regard, our targeted sales rate in the short run
is 1 billion USD for 2012 and in the long run, 2.5 billion
USD for 2023.
Eti Mine Works General Directorate keeps working on
increasing its traditional production and new material
production rates in the world’s boron market, and
aims at strengthening its ongoing leadership in the
international arena.
We have turned opportunities
into assets with its innovative
and entrepreneurial management
strategy, instead of playing safe by
maintaining the status quo.
I hereby would like to express my gratitude for the
Minister of Energy and Natural Resources Mr. Taner
YILDIZ who has always provided constant support
for our activities, to Ministry of Development, to
Undersecretariat of Treasury, our clients, our suppliers,
and our staff.
13
Organizasyonun Evreleri Organization’s Phases
1934
Türkiye Cumhuriyetinin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu/Isparta Kükürt İşletmesi kuruldu.
1934
Keciborlu / Isparta Sulphur Works, one of Turkey’s initial mine investments was established.
1935
Atatürk’ün direktifi ile ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere, sanayimizin ihtiyacı olan
madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka işlemlerini yapmak üzere Etibank kuruldu.
1935
Etibank was established with Ataturk’s directive to manage Turkey’s underground resources, as well as producing the
metals, industrial raw materials and energy the Industry needs, and to conduct all kind of banking activities.
1939
Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu.
1939
Ergani/Elazig Copper Works and Guleman/Elazig Crome Works were established.
1955
Demir madenciliği ve demir-çelik üretimi Türkiye Demir Çelik İşletmelerine devredildi.
1955
Iron mining and iron-steel production were handed over to Turkish Iron and Steel Works.
1957
Kömür madenciliği Türkiye Kömür İşletmelerine devredildi. Üçköprü/Muğla Krom İşletmesi ve Antalya Elektrometalürji
İşletmesi kuruldu.
1957
Coal mining was conveyed to Turkish Coal Works. Uckopru/Mugla Chrome Works and Antalya Electrometalurgy
Works were established.
1958
Emet/Kütahya Kolemanit İşletmesi kuruldu.
1958
Emet/Kutahya Colemanite Works was established.
1959
Küre/Kastamonu Bakır İşletmesi kuruldu.
1959
Kure/Kastamonu Copper Works was established.
1960
Halıköy/İzmir Civa İşletmesi kuruldu.
1960
Halikoy/İzmir Mercury Works was established.
1964
Bandırma/Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu.
1964
Bandirma/Balikesir Borax Works was established.
1965
Seydişehir/Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu.
1965
Seydisehir/Konya Aluminium Works was established.
1968
Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu. Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Çinkur kuruldu.
1968
Milas/Mugla Bauxite Works was established. Black Sea Copper Works and Çinkur were established.
1970
Kırka/Eskişehir Boraks İşletmesi kuruldu.
1970
Kirka/Eskisehir Borax Works was established.
1972
Şarkkromları/Elazığ Ferrokrom İşletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit İşletmesi kuruldu.
1972
Şarkkromlari/Elazig Ferrochrome Works and Cumaovasi/Izmir Perlit Works were established.
1974
Beyşehir/Konya Barit İşletmesi ve Mazıdağı/Mardin Fosfat İşletmesi kuruldu.
1974
Beysehir/Konya Baryte Works and Mazidagi/Mardin Phosphate Works were established.
1976
Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu.
1976
Bigadic Boron Works was established.
1979
Kestelek/Bursa Kolemanit İşletmesi kuruldu.
1979
Kestelek/Bursa Colemanite Works was established.
1980
Gümüşköy/Kütahya Gümüş İşletmesi kuruldu.
1980
Gumuskoy/Kutahya Silver Works was established.
1982
Kuzey Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi AB Etiproducts OY/Finlandiya kuruldu.
1982
AB EtiProducts OY/Finland was established for entering the Northern Europe market.
1983
Türk madencilik sektörünün yabancı sermaye iştirakli ilk ve en büyük şirketi olan ve Etibank’ın %45 pay ile ortak
olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş./Rize kuruldu.
1983
Cayeli Copper Works Co./Rize, established the first and largest company with a foreign investment in Turkish mining
sector, was established.
1984
Batı Avrupa piyasasına yönelik pazarlama şirketi Etimine SA/Lüksemburg kuruldu.
1984
Etimine SA/Luxembourg was estabshed for entering the Western Europe market.
1988
Almanya’da tüm hisseleri Etimine SA’ya ait olan Etimine GmbH şirketi kuruldu.
1988
Etimine GmbH/Germany, wholy owned by Etimine SA holder was established.
1998
Etibank 26/1/1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile ETİ HOLDİNG A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olarak yeniden yapılandırıldı.
1998
Etibank was restructured as Eti Holding Co. and Affiliates with a Cabinet Decree dated 26/01/1998.
2000
Sermayesinin tamamı Etimine SA’ya ait olan Etimine USA, Inc., firması kuruldu.
2000
Etimine USA Inc. wholly owned by Etimine SA, was established.
2000
Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile “Eti Bakır A.Ş.”, 10/10/2000 tarihli ve
2000/76 sayılı kararı ile “Eti Krom A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş.” özelleştirme kapsam ve programına
alınarak Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarıldı.
2000
With Privatization High Council’s decision dated 28/07/2000 issue no. 2000/63 “Eti Copper Co.” and with the
decision dated 10/10/2000 issue no. 2000/76 “Eti Chrome Co., Eti Electrometalurgy Co. and Eti Silver Works Co.
were privatized.
2003
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum A.Ş.
özelleştirme programına alındı.
2003
With Privatization High Council’s decision dated 13/08/2003 and issue no. 2003/49 and 2003/45, Eti Aluminium Co.
was put under privatization programme.
2004
9/1/2004 tarihli ve 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Eti Holding Anonim Şirketinin adı, “Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi ve kuruluş yeniden teşkilatlandırıldı.
2004
With Cabinet Decree dated 09/01/2004 issue no. 2004/6731 name of Eti Holding Co. was restructured as “Eti Mine
Works General Directorate”.
2005
DÜNYA BOR LİDERİ
2005
WORLD’S BORON LEADER
2002-2011 21 büyük proje tamamlanarak hizmete açıldı.
2002-2011 21 major projects were completed and opened for service.
2010
Sermayesinin tamamı Etimine SA’ya ait olan Shanghai Etimine International Trade Co., Ltd şirketi kuruldu.
2010
2011
Hazineye ödenen temettü 2000 yılına göre 253 kat artırılarak TÜRK EKONOMİSİNE yapılan katkının haklı gururu
yaşandı.
2011
14
Shanghai Eti Mine International Trade Co., wholly owned by Etimine SA. was established.
Accumulated dividend paid to the Treasury increased 253 times compared to year 2000 and Eti Mine has taken the
justified pride of contributing greatly to Turkish Economy
15
Stratejilerimizi, hedeflerimizi,
yeniliklerimizi, süreçlerimizi, gelişimdeğişim-dönüşüm projelerimizi,
etkin yönetim ve iletişim anlayışımızı
kurumsallaştırdık.
Kurumsal kaynak planlama ve
bilgi yönetimi süreçlerimizi yeniden
modelledik.
We have institutionalized our
strategies, goals, innovations,
processes, improvement-changetransformation projects, effective
management and communication
approach.
We have remodeled our institutional
resource planning and information
management processes.
Geleneksel bor ürünleri piyasasında istikrarlı
büyümesini sürdüren, ayrıcalık yaratacak yeni
bor ürünlerinin geliştirilmesinde öncü rolü
üstlenen ve ülkemizi dünya bor sektörünün
bilgi ve teknoloji havzası haline getirerek bor
kaynaklarından maksimum katma değer
yaratan kuruluş olmak.
Vision is to become an establishment
which continues steady growth in the
traditional boron products market and takes
a pioneering role in developing new boron
products that make a difference, and creates
maximum added value from boron resources
by making the country an information and
technology base of the world boron industry.
Vizyonumuz Our Vision
Misyonumuz Our Mission
Bor zenginliğimizi sürdürebilir kalkınma
modeli çerçevesinde değerlendirip, bor
ürünlerine dönüştürerek tüm insanlığın
hizmetine sunmak ve ülke refahına katkıda
bulunmaktır.
16
Mission is to utilize the national boron
resources within the framework of
sustainable development, and to serve
these goods to all humanity by converting
them into high quality value added boron
products, thus to contribute to the nation’s
prosperity.
17
Etik Standart ve Değerlerimiz
Ethical Standards and Values
Etik standart ve değerlerimiz sürekli gelişme, sorumluluk, saygı ve
güven olmak üzere dört değer üzerinde gerçekleştirilir. Bu değerler
tüm iş davranışlarını ortaya koyan etik standartların birinci adımını,
tüm etik uygulamaların ve davranışların temelini oluşturur.
Ethical standards and values are based on four principles, i.e.
continuous development, responsibility, respect and trust. These
values form the first step of the ethical standards shaping all the
business behaviour and establish the basis for all ethical practices.
Sorumluluk;
• Kurumsal itibar, her seviyede personelin sorumluluklarını
yerine getirmesi ile sağlanır. Her tür iletişimde Eti Maden
için çalışıldığının ve Kuruluşun temsil edildiğinin farkında
olarak hareket edilir. Ülkemizin bor mineralleri, Eti
Maden insan kaynağı ve zaman, öncelikli üç kaynaktır.
Kaynakları geliştirmek, korumak ve hedefler doğrultusunda
değerlendirmek en önemli sorumluluktur.
• Teşekkülün tüm faaliyetleri ve işlemleri mevzuata ve hukuka
uygun olma bilinci ve yükümlülüğü ile yerine getirilir ve
düzenleyici kurum ve kuruluşlara yetkiler dahilinde doğru,
tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur.
• Teşekkül faaliyetlerinde; müşteri memnuniyeti odaklı,
müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine mümkün olan en kısa
zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla
çalışılması, ürünlerin, zamanında ve akdedilen koşullarda
sunulması, müşterilere; saygı ve nezaket kuralları
çerçevesinde yaklaşılması esastır.
• Uluslararası piyasada, milletlerarası hukuk çerçevesinde
işlemler yerine getirilir.
Responsibility;
Institutional reputation is achieved through staff fulfilling all
their responsibilities at all levels. Each Eti Mine staff works
with the responsibility of representing its Organization.
Our country’s boron resources, Eti Mine human resources
and time are the three primary resources. Our biggest
responsibility is to improve, maintain and utilize the
resources in light of our objectives.
All operations of the Organization are carried out in line
with the relevant regulations and law. Proper, complete and
apprehensible information is provided to regulating bodies.
All activities of the Organization are carried out in line with
customer-oriented approach, where customers’ demands
are replied promptly and properly, where the products
are supplied on time and in accordance with contract
conditions, and where the customers are treated with
respect and kindness.
In the international market, operations are carried out in line
with international law.
Sürekli Gelişme;
• Çalışmaların sürekli daha iyiye doğru değişme önceliğiyle kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda
gerçekleştirilmesi, tüm çalışanların sinerji oluşturarak birbirinin gelişimini desteklemesi ve işbirliği
içinde çalışmaları, çalışanların yetkinliğinin arttırılması, faaliyetlerin daha üstün teknoloji ve yöntemle
ve müşteri talebini karşılayan kalitede gerçekleştirilmesi esastır.
• Eti Maden; kurum çalışanlarının, paydaşlarının ve faaliyetlerden etkilenen tüm canlı hayatın ve
çevrenin korunmasını birinci derecede önemser, bununla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye özen
gösterir.
• Çalışanların; haklarını bilmesi önemsenir ve oryantasyonlarında bu yönde bilgi verilerek, haklarını
tam ve doğru biçimde kullanması sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşılır, ayrımcılık içermeyen,
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve bireysel gelişimleri için çaba gösterilir.
• Tedarikçilere karşı adil ve saygılı davranılmasına, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine, iş
yapılan kişi ve kuruluşların gizli bilgilerinin dikkatle korunmasına gerekli özen gösterilir.
• Stratejik kararlar alırken çevreye zarar verilmemesi; teknoloji, güvenlik, sağlık ve çevre bilimleri
alanlarındaki yeni anlayışların ışığında, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi göz önünde bulundurulur.
• Faaliyet raporları ve dönemsel finans raporları, mevzuatın belirlediği ölçüde Teşekkülün web
sayfasında, ilgili kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve şeffaf bir şekilde sunulur.
Saygı;
Kurum olarak bütün iş süreçlerinde ve ilişkilerinde
çalışanlarla ve tüm paydaşlarla saygı çerçevesinde
hareket edilir.
Respect;
As an Organization, all relations with the staff and
business partners are carried out with mutual respect.
Continuous development;
Working towards reaching organizational goal and objectives by prioritizing constant improvement;
having a synergy among organizational staff for supporting each other’s progress, improving staff
competence, increasing the qualifity of activities with improved technology and methods for
meeting the demands of the customers.
Eti Mine, gives primal importance to preserving the environment, protecting its staff, stakeholders
and all the nature affected by its actions; carries out all its responsibilities fully in this regard.
Staff is encouraged to be aware of their rights and are informed fully in their orientation process.
Staff is treated impartially and fairly. A safe and non-discriminatory working environment that gives
room for personal development is provided to each staff.
Suppliers are treated impartially and with respect. Responsibilities against the suppliers are fulfilled
in a timely manner and their right of privacy is respected.
Environment preservation, technology, safety, sanitation and developments in the environmental
sciences are taken into consideration when strategic decisions are made. Constant improvement
of each process is considered.
Activity reports and periodical financial reports are published on the Organization’s website in
accordance with relevant regulations, transparently, promptly and properly.
18
Güven;
Her kademedeki çalışanlar güvene dayalı iş yapar.
Güven ortamını oluşturmak için yönetimde, problemlerin
çözümünde, yeni girişimlerde tarafsız, ölçmeye ve bilgiye
dayanan uygulamalar yapılır.
Trust;
All staff at each level fulfils their duties with trust. In order
to establish a trust environment, all the actions, including
management, resolving problems and new initiatives
are carried out through impartial and information-based
approach.
19
Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü
Organizasyon Şeması1
Eti Mine Works
General Directorate
Organizational Chart
20
1
18/5/2012 tarihli organizasyon şemasıdır.
Organizational Chart dated 18/5/2012.
21
Eti Maden Üst Yöneticileri
Board of Directors
Dr. M. Emin ZARARSIZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
Yücel YALÇINOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi
Deputy General Director
and Board Member
Dr. Orhan YILMAZ
Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkanı
General Director and
Chairman of Board
1960 yılında Kayseri -Tomarza’da
doğdu. 1984 yılında Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Kimya Mühendisliği
Bölümünden mezun olduktan
sonra aynı üniversitede master
yapmış, daha sonra ise
doktorasını tamamlamıştır.
Etibank Genel Müdürlüğünde
1986 tarihinde mühendis olarak
göreve başladı.
2004 yılında Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürü görevine atanan
Dr. Orhan YILMAZ, evli ve üç
çocuk babasıdır.
Born in 1960 in Kayseri
-Tomarza.
Graduated in 1984 from
Gazi University Engineering
and Architecture Faculty
Department of Chemical
Engineering. He finished
his Master’s Degree and
Doctorate’s Degree in the same
university.
He was assigned to Etibank
General Directorate as an
Engineer in 1986.
In 2004, he was appointed as
the General Director of Eti Mine
Works and Chairman of Board.
Dr. Orhan YILMAZ is married
with three children.
22
Muhsin GANİOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi
Deputy General Director
and Board Member
1966 yılında Erzurum-Oltu’da
doğdu. 1987 yılında Atatürk
Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme
Bölümünden mezun oldu.
Etibank Genel Müdürlüğünde
1990 yılında müfettiş yardımcısı
olarak göreve başladı
18/1/2005 tarihinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdür
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu
Üyeliği görevine atandı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Born in 1966 in Erzurum-Oltu.
Graduated in 1987 from
Ataturk University I.I.B.F
Department of Business.
He started working in Etibank
General Directorate in 1990 as
a Deputy Auditor.
In 18/01/2005 he was
appointed as the Deputy
General Director of Eti Mine
Works and Board Member.
Mr. Ganioglu is married with
two children.
1962 yılında Adana-Saimbeyli’de
doğdu. 1986 yılında Erciyes
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Elektronik Mühendisliği
Bölümünden mezun oldu.
Etibank Genel Müdürlüğünde
1986 yılında mühendis olarak
göreve başladı.
4/10/2006 tarihinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü
yönetim kurulu üyeliği görevine
atandı. 26/1/2007 tarihinde
Teknoloji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı görevine atandı.
7/1/2008 tarihinde yeniden
yönetim kurulu üyeliği görevine
atandı. 22/1/2008-22/1/2011
tarihleri arasında Türkiye Atom
Enerjisi Kurumunda danışma
kurulu üyeliği görevinde bulundu.
13/1/2011 tarihinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine
atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Born in 1962 in Adana-Saimbeyli.
Graduated from Erciyes
University Faculty of Engineering
Department of Electronic
Engineering. He started working in
General Directorate of Etibank in
1986 as an Engineer.
He was appointed as a Board
Member for Eti Mine Works
General Directorate in 04/10/2006.
He was appointed as a Head
of Technology Development
Department in 26/01/2007.
He was reselected as a Board
Member in 07/01/2008.
He worked as a Turkish Atomic
Energy Institution Advisory Board
Member during 22/01/2008 –
22/01/2011. In 13/01/2011 he was
appointed as the Deputy General
Director of Eti Mine Works and
Board Member.
Mr. Yalcinoglu is married with two
children.
Recep AKGÜNDÜZ
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Director
1961 yılında İzmir’de doğdu.
1983 yılında İ.T.Ü. Maden
Fakültesi Jeoloji Mühendisliği
Bölümünden mezun olduktan
sonra ABD Pittsburgh
Üniversitesinde Jeoloji
Mühendisliği dalında master
yaptı.
13/3/1989 tarihinde MTA Genel
Müdürlüğünde jeoloji yüksek
mühendisi olarak göreve başladı.
Etibank Genel Müdürlüğünde
1997 yılında mühendis olarak
göreve başladı.
21/1/2004 tarihinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdür
Yardımcılığı görevine atandı.
Teşekkülün Entegre Yönetim
Sistemi temsilcisidir.
İngilizce bilmekte olup evli ve bir
çocuk babasıdır.
Born in 1961 in Izmir.
Graduated from ITU Faculty
of Mines Department of
Geological Engineering. He
received his Master’s Degree
from Pittsburgh University on
Geological Engineering.
In 13/03/1989 he started
working in MTA General
Directorate as a senior
engineer.
In 21/01/2004 he was appointed
as a Deputy General Director in
Eti Mine Works.
He is also working as the
Representative of Integrated
Management System of the
Organization.
Mr. Akgunduz speaks English,
married with one child.
1961’de Yozgat’ta doğdu.
1984 yılında A.Ü. Hukuk
Fakültesinden mezun oldu.
Çalışma hayatına 1980 yılında
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında
başlayan Dr. Zararsız, sırasıyla,
Dicle Üniversitesi Hukuk
Fakültesinde, Başbakanlık
Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığında planlama uzman
yardımcısı, planlama uzmanı,
müsteşarlık müşaviri Başbakanlık
Müsteşar Yardımcılığı ve
Başbakanlık Müsteşar Vekilliği
görevlerinde bulunmuştur.
3/1/2008 tarihinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü
yönetim kurulu üyeliğine atandı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
İş ve sosyal güvenlik hukuku
başta olmak üzere; İnsan Hakları,
Avrupa Birliği ve diğer alanlarda
yayımlanmış kitap ve makaleleri
bulunmaktadır.
Born in 1961 in Yozgat.
Graduated from Ankara
University Faculty of Law in
1984. He started his carrier in
Ministry of Agriculture and Rural
Affairs in 1980.
Dr. Zararsiz has then worked
in Dicle University Faculty of
Law, as an Assistant Planning
Expert and then Planning
Expert in Untersecretariat of
State Planning Organization,
as Prime Ministry Deputy
Undersecretary and as Prime
Ministry Acting Undersecretary.
In 03/01/2008 he was appointed
as a Board Member for Eti Mine
Works General Directorate.
Dr. Zararsiz is married with two
children.
He has various published
books and articles on subjects
including labour and social
security law, human rights,
European Union and other
fields.
Süleyman TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member
1971 yılında ManisaTurgutlu’da doğdu.
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesinden mezun oldu.
3/11/2002 – 22/7/2007
tarihleri arasında Türkiye
Büyük Millet Meclisinde XXII.
Dönem Manisa Milletvekili
olarak görev yaptı.
7/12/2009 tarihinde Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliği
görevine atandı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Born in 1971 in ManisaTurgutlu.
Graduated from Selcuk
University Faculty
of Engineering and
Architecture.
He has worked as a
Parliamentarian for Manisa
during 03/22/2002 –
22/07/2007 within XXII.
Period.
He was appointed as a
Board Member for Eti Mine
Works General Directorate
in 07/12/2009.
Mr. Turgut is married with
two children.
23
Ailemiz Sürekli
Büyüyor...
Our Family is
Growing
Continuously...
24
25
Kurumsal Gelişim Çalışmaları
Institutional Development Activities
Teşekkülün (2009-2013) yıllarını kapsayan Stratejik Planının “Kurumsal gelişim” stratejik
amacının; “İnsan kaynağı ve örgütsel kapasiteyi geliştirmek”, “Kurum kültürünün
gelişimini ve sürekliliğini sağlamak”, “Gelişen bilişim teknolojilerine uygun olarak
kurumun bilişim alt yapısını güncel tutmak” hedeflerinin faaliyetleri olarak; Teşekkülün
merkez ve taşra teşkilatında; iş analizi, örgüt analizi, kurum kültürü araştırmaları,
Personel Performans Yönetim Sistemi (PPYS) çalışmaları yapılmıştır.
The “Institutional Development” Strategic objectives stated in the 2009-2013 Strategic Plan
of the Organization includes “improving human resources and organizational capacity”,
“ensuring the improvement and permanency of the organizational culture”, “keeping an
updated IT infrastructure in line with current IT technologies”. For reaching these objectives,
several job analysis activities, organizational analysis, organizational culture research, Staff
Performance Management System (SPMS) activities within the central and provincial offices
have been carried out.
Sektörde dünya lideri olarak; 1,7
milyon ton olan bor kimyasalları üretim
kapasitemizi, 2023 yılında 5,5 milyon
tona çıkarmayı hedefledik.
As the world leader of this sector, we
aim at increasing its 1.7 million tons
production capacity of boron chemicals to
5.5 million tons in 2023.
26
Çalışma sonucunda;
As a result of these activities:
• Merkez teşkilatın örgüt raporu ile görev tanımları el
kitapları hazırlanmıştır.
Organizational report and Terms of References
Manuals of the central organization are prepared.
• İşletme müdürlüklerinin örgüt raporları; beyaz
ve mavi yakalı personel olmak üzere ayrı ayrı
incelenerek hazırlanmıştır.
Organizational reports of the works directorates are
divided into white and blue collar staff and reviewed
separately.
• Merkez ve taşra teşkilatının Kurum
Araştırması raporları hazırlanmıştır.
Organizational Culture Research Reports for the
central and provincial organization are prepared.
Kültürü
• İş Etiği Standartları El Kitabı hazırlanmıştır.
Work Ethic Standards Manual is prepared.
• Personel Performans
hazırlanarak Yönetim
yapılandırılmıştır.
Değerlendirme yazılımı
Bilgi Sistemi içinde
Personnel Performance Evaluation software
is prepared and structured into Management
Information System.
• Personel Performans Değerlendirme Sistemi Web
Uygulaması Kullanım Kılavuzu hazırlanmıştır.
Personnel Performance Evaluation System Web
Application User Manual is prepared.
• Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında kurumsal
büyümeyi ve etkin yönetimi destekleyecek ve
kolaylaştıracak sistem odaklı bir yapılanma
(reorganizasyon) gerçekleştirilmiş; iş süreçlerinde,
iş yapma metotlarında, birimlerin fonksiyonlarında,
kuruluş amaçlarını ve vizyonunu destekleyecek
organizasyonunda etkin bir işleyiş, Teşekkülün
stratejik amaç ve hedeflerinin birimlerin ve
çalışanların hedeflerine indirgenmesi, işlevlerin
ve kaynakların entegrasyonu ve koordinasyonu,
organizasyonu oluşturan tüm sistemlerin verimlilik,
kârlılık ve etkinlikle yönetilmesi amaçlanmış, birim
düzeyinde çalışanların iş hedefleri belirlenmiş,
çalışanın; eyleminin hangi hedefin bir parçası
olduğunu, süreç içindeki yerini, işini, rolünü ve
fonksiyonunu tanımlayan, görev sorumlulukları
belirlenmiştir.
Central and rural organizations have been
restructured for improving the institutional growth
and effective management system. It is aimed to
have an effective performance within the work
processes, working methods and functions of the
departments that would support organizational
goals and vision. It is also aimed to match the
organizational strategic goal and objectives with the
objectives of the department and staff, to manage
the integration and coordination of functions and
resources, to ensure productivity, profitability and
efficiency in all the systems that make up the
Organization. Business objectives of personnel
working in each department have been identified
so that each staff recognizes which organizational
objective they serve and how they serve in realizing
it, their jobs, roles and functions.
• Kuruluşta, 2012 yılı sonunda Performans Yönetim
Sistemi uygulamasına başlanacaktır.
By the end of 2012, the Organization will start using
Performance Management System.
27
Personel ve Eğitim Faaliyetleri
Personnel and Training Activities
Entegre Yönetim Sistemi
Integrated Management System
Eğitim uygulamalarımızı; Kurum değerlerinin davranış
normlarına dönüştürülmesine ve iş gereklerini
karşılayacak yetkinlik geliştirme hedeflerine yönelttik.
We have changed the focus of our training activities
towards transforming organizational values into
behavioural norms and reaching the proficency
development goals that meet job requirements.
2011 yılı personel durumu (31/12/2011 tarihi itibarıyla)
Personnel in 2011 (As of 31/12/2011)
Birimi
Department
Entegre Yönetim Sistemi Politikası
To operate effectively and profitably mainly
boron mines besides all kind of mine
and industrial raw material resources of
country; except for anthracite, coal and
hydrocarbon resources in order to meet
customers’ demand and expectations,
To implement the terms of management
system
to
ensure
continuous
improvement by considering human,
environment and occupational health
and safety in its operations.
Teşekkülde; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN16001
Enerji Yönetim Sistemi, TS EN ISO / IEC 17025 Deney
ve Kalibrasyon Laboratuvarların Yeterliliği Standardı
şartları uygulanmaktadır.
The Organization implements TS EN ISO 9001
Quality Management System, TS EN ISO 14001
Environmental Management System, TS 18001
Occupational Health and Safety Management
System, TS EN 16001 Energy Management System,
TS EN ISO / IEC 17025 Competence of Testing and
Calibration Laboraties Standards.
Actions are in progress for full integration of standards
implemented at central and provincial departments
with process management.
28
Sözleşmeli Personel
Contracted Personel
İşçi
Worker
Toplam
Total
Merkez / Centre
201
484
31
716
Taşra / Province
76
736
2.299
3.111
Genel Toplam
Grand Total
277
1.220
2.330
3.827
Integrated Management System Policy
Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon
kaynaklar hariç, başta bor madeni
olmak üzere ülkenin her türlü maden
ve endüstriyel hammadde kaynaklarını;
müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini
karşılayacak nitelikte, verimli ve kârlı
işletmek,
Faaliyetlerinde insanı, çevreyi, iş sağlığı
ve güvenliğini ön planda tutarak yönetim
sistemi şartlarını uygulamak, sürekli
iyileştirmeyi sağlamaktır.
Merkez ve taşra teşkilatında uygulanmakta olan
standartların, süreç yönetimi mantığıyla tam bir
entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
Memur
Civil Servant
İnsan Kaynakları Human Resources
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
İşçi Worker
2.509
2.392
2.254
2.163
1.944
1.928
2.281
2.330
Memur / Sözleşmeli
Contracted / Civil Servants
1.852
1.655
1.596
1.542
1.470
1.503
1.449
1.497
Toplam Kadrolu İstihdam
Total Employment in Payroll
4.361
4.047
3.850
3.705
3.414
3.431
3.730
3.827
29
2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri
Training Activities in 2011
Satınalma Purchasing
2004
2005
2006
2007
Toplam Alım Sayısı (Adet)
Total Purshasing Quantity (Unit)
5.849
6.657
6.474
6.806
Toplam Alım Tutarı (Milyon TL)
Total Purshasing Amount (Million TL)
156,8
253,3
232,5
299,5
In 2011, 24 in service trainings have been provided by
central organization targeting 2.550 staff.
With the 164 training activities organized in Works
directorates; 578 civil servant – contracted staff and
3.565 workers have received trainings for improving their
knowledge and skills.
2010
2011
6.311
7.021
7.968
9.106
398,4
360,0
407,8
457,1
MİLYON TL (MILLION TL)
ADET UNIT
Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 52 adet eğitim
programına katılım sağlanmış ve bu eğitimlere 319
personelimiz iştirak etmiştir.
2009
Satınalma Purchasing
2011 yılında; merkez teşkilatınca düzenlenen 24 adet
kurum içi eğitimde 2.550 personelimize kurum içi eğitim
verilmiştir.
İşletme müdürlüklerince düzenlenen 164 eğitimde; 578
memur-sözleşmeli, 3.565 işçi personelimize bilgi ve
becerilerinin artırılması amacıyla eğitim verilmiştir.
2008
Toplam Alım Sayısı (Adet)
Total Purchasing Quantity (Unit)
Toplam Alım Tutarı (Milyon TL)
Total Purchasing Amount (Million TL)
319 of our staff have also attended 52 trainings provided
by other institutions and organizations.
30
31
Hayatın
İçindeyiz...
We’re Within
Life...
32
33
Bor Boron
Bor Bileşikleri
Bor mineralleri, yapılarında farklı oranlarda bor oksit (B2O3) içeren doğal bileşiklerdir. Doğada yaklaşık 230’dan fazla bor
minerali mevcuttur. Bunların ticari öneme sahip olan başlıcaları; tinkal, kolemanit, kernit, üleksit, pandermit, borasit,
szaybelit ve hidroborasit’tir. Türkiye’de yaygın olarak bulunan bor mineralleri ise; tinkal, kolemanit ve üleksit’dir. Bu
mineraller sırasıyla sodyum, kalsiyum ve sodyum+kalsiyum bazlı bor bileşikleridir. Bu mineraller öncelikle fiziksel işleme
tabi tutularak zenginleştirilir (konsantre bor) daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına dönüştürülür. Bor
kimyasalları ürünleri B2O3 içeriğine göre adlandırılmakta, B2O3 içeriği arttıkça ürün değeri de artmaktadır.
Boron Composites
Boron minerals are natural composites containing boron oxide (B2O3) with different proportions. There are around
230 boron minerals found in nature. Among these, tincal, colemanite, kernite, ulexite, pandermite, boracite,
szaibelyite, and hydroboracite have the highest commercial value. Boron minerals commonly seen in Turkey are
tincal, colemanite and ulexite. These minerals are respectively sodium, calcium and sodium+calcium based boron
composites. They are first enriched (concentrated boron) by being exposed to a physical process and then turned
into various boron chemicals by refining. Boron chemical products are named according to the B2O3 content and
the more they conserve B2O3 the more valuable they become.
Kuruluş tarafından üretilmekte/üretilecek olan ürünlerin B2O3 içerikleri tabloda verilmiştir.
B2O3 content of the products being produced / planned to produce by the Organization.
ÜRÜN CİNSİ TYPE OF PRODUCT
Etidot - 67 (Na2B8O13.4H2O) Etidot - 67
Doğadan bor minerallerini çıkarttık; ileri teknolojiye
sahip kimya tesislerimizde işledik, yeni ürünler ve
katma değeri en yüksek bor kimyasallarını ürettik
We’ve extracted boron minerals from nature;
processed it in our hi-tech chemical facilities;
produced new materials and boron chemicals with
the highest added value.
34
Bor, element olarak doğada B10 ve B11
olarak adlandırılan iki ayrı kararlı izotoptan
oluşmaktadır. Bu izotopların tabiatta
bulunma oranları sırasıyla % 19,1-20,3 ve
%79,7-80,9’dur. B10 izotopu çok yüksek
termal nötron tutma özelliğini gösterir.
Böylelikle nükleer malzemeler ve nükleer
enerji santrallerinde kullanılabilmektedir.
Element olarak bor; çok çeşitli bileşik
yapma kapasitesine ve nötronları absorbe
etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle
sanayinin vazgeçilmez hammaddelerinden
biridir. Metalle ametal arası yarı iletken
özelliğe sahip bir metaldir.
Boron, as an element, consists of
two steady isotopes of B10 and B11.
These isotopes exist in nature with
19.1 – 20.3% and 79.1 – 80.9%,
respectively. B10 isotope has a very high
thermal neutron capture characteristic.
Consequently, it can be used for
producing nuclear materials and at
nuclear energy stations. As an element,
boron has a high potential for making
various composites and neutron
absorption characteristic; which makes
it one of the inevitable raw materials
of industry. It has a metal with a semiconducting characteristic between
metals and nonmetals.
ÖZEL BOR ÜRÜNLERİ
SPECIAL BORON
PRODUCTS
B2O3 İÇERİĞİ B2O3 CONTENT
(%)
67 min.
Çinko Borat (2ZnO.3B2O3.3,5H20)
Zinc Borate
Bor Nitrür (BN) Boron Nitride
Bor Hidrür (NaBH4) Boron Hydride
Bor Karbür (B4C) Boron Carbide
Bor Oksit (B2O3) Boron Oxide
98 min.
Susuz Boraks (Etibor-68) (Na2B4O7)
Anhydrous Borax (Etibor-68)
68 min.
Borik Asit (H3BO3) Boric Acid (H3BO3)
BOR KİMYASALLARI VE
EŞDEĞERİ ÜRÜNLER
BORON CHEMICALS
AND EQUIVALENTS
KONSANTRE BOR
ÜRÜNLERİ
CONCENTRATED
BORON PRODUCTS
56,25 min.
Kalsine Tinkal (Na2B4O7.10H2O) Calcined Tincal
52 min.
Etibor - 48 (Boraks Pentahidrat) (Na2B4O7.5H2O)
Etibor - 48 (Borax Pentahydrate)
48 min.
Öğütülmüş Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H20)
Ground Colemanite
40 +/- 0,5
Öğütülmüş Üleksit (Na2O.2CaO.5B203 16H20) Ground Ulexite
37 +/- 1,0
Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Borax Decahydrate
36,47 min.
Konsantre Kolemanit Concentrated Colemanite
36-43
Konsantre Üleksit Concentrated Ulexite
36-38
Konsantre Tinkal Concentrated Tincal
31-33
35
Dünya Bor Rezerv Payı World’s Boron Reserve Shares
Kullanım Alanları
Bor; nihai kullanım alanı olan sektörlerde çoğunlukla bor kimyasalları şeklinde tüketildiği gibi, konsantre bor ürünleri
olarak doğrudan da tüketilebilmektedir. Bor ürünleri; uzay ve hava araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar,
elektronik ve iletişim sektörü, tarım, cam sanayi, kimya ve deterjan sektörü ile seramik ve polimerik malzemeler, nano
teknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, metalürji ve inşaat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ancak, tüketilen bor
ürünlerinin %75’e yakını cam (yalıtım tipi cam elyafı, tekstil tipi cam elyafı, borosilikat cam ve panel cam), seramik-frit,
tarım ve deterjan sektörlerinde yoğunlaşmıştır
RUSYA RUSSIA
%8
SIRBİSTAN SERBIA
%1
ABD USA
%7
Areas of Usage
Boron is used mainly as a boron chemical by the end user sectors, as well as a concentrated boron product and
consumed directly. Boron products are used in various areas, including spacecrafts and aircrafts, nuclear practices,
military vehicles, fuels, electronics and communication sector, agriculture, glass industry, chemicals and detergents
sector, ceramics and polymeric materials, nanotechnologies, automotive and energy sectors, metallurgy and
construction areas. However, almost 75% of the boron products are consumed by glass (insulation type of fiberglass,
textile type of fiberglass and borosilicate glass) sector, ceramic-frit sector, agriculture and detergents sectors.
TÜRKİYE
TURKEY
%72
ÇİN CHINA
%4
PERU
BOLİVYA BOLIVIA
%2
%2
ŞİLİ CHILE
ARJANTİN
%3
ARGENTINE
%1
Concentrated
Boron products
Colemanite,
tincal and ulexite
concentrates
36
Özel Bor Ürünleri
Bor Karbür, çinko borat,
bor nitrür, bor hidrür,
ferrobor ve diğer bor
bileşikleri.
Boron Chemicals
Borax pentahydrate,
borax decahydrate,
anhydrous borax,
boric acid, sodium
perborate, anhydrous
borax etc.
Special Boron
Products
Boron Carbide, zinc
borate, boron nitride,
boron hydride, ferroboron
and other boron
composites.
Dünya Bor Rezervi (Miktar - %)
World’s Boron Reserve Shares (Quantity - %)
Ülkeler
Countries
DİĞER OTHER
Bor Kimyasalları
Boraks pentahidrat,
boraks dekahidrat,
susuz boraks, borik asit,
sodyum perborat, susuz
boraks vb.
SERAMİK CERAMICS
TARIM AGRICULTURE
Konsantre Bor
Ürünleri
Kolemanit,
tinkal ve üleksit
gibi cevherlerin
konsantreleri
DETERJAN DETERGENTS
CAM GLASS
Bor Kullanım Alanları Terminolojisi̇ Terminology of Boron Usage Areas
Bor ürünlerine dayalı
sanayi ürünleri
İzolasyon tipi ve
teksil tipi cam elyaf,
borosilikat camlar,
seramik,deterjan vb.
Industrial products based on
boron materials
Insulation type and textile type of
fiberglass, borosilicate glasses,
ceramics, detergents etc.
Türkiye Turkey1
Toplam Rezerv
(Bin Ton B2o3)
Dağılım (%)
Total Reserves
Share (%)
(Thousand Tons B2o3)
864.500
72
80.000
7
100.000
8
47.000
4
9.000
1
Peru Peru2
22.000
2
Bolivya Bolivia3
19.000
2
Şili Chile3
41.000
3
16.200
1
1.000
0
1.199.700
100
ABD USA2
Rusya Russia2
Çin China2
Arjantin Argentine2
Kazakistan Kazakhstan4
Sırbistan Serbia
İran Iran2
TOPLAM TOTAL
Kaynaklar:
1 2010 yılı Eti Maden rezerv bilgileri kullanılmıştır.
2 USGS Mineral Commodity Summaries January 2009’dan
alınmıştır.
3 USGS Mineral Commodity Summaries January 2002’den
alınmıştır.
4 Kazakistanın Satimola bölgesi rezervi www.borates.co.uk
adresinde B2O3 bazında 102 milyon ton olarak verilnmekle
birlikte başka kaynaklarda çok farklı ve çelişkili rakamlar
verildiğinden bu rakam tabloya yansıtılmamıştır.
Sources :
1 Eti Mine reserves information for 2010 is used.
2 USGS Mineral Commodity Summaries January 2009
3 USGS Mineral Commodity Summaries January 2002
4 Kazakistan’s Satimola area reserve for B2O3 is given as
102 million tons by www.borates.co.uk . However, other
sources state different and inconsistent figures. Thus, this
figure has not been reflected on the above table.
37
Dünya Sektörel Bor Tüketimi
World Sectoral Boron Consumption
Dünya ekonomisi 2011 yılında dalgalı bir büyüme süreci
izlemiş olsa da yıllık %3,8 oranında büyümüş ve buna
paralel olarak bor ürünlerine olan talep de geçen yıla göre
artış göstermiştir. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki
önemli ekonomik büyüme ile bazı geleneksel pazarlardaki
ekonomik canlanma sayesinde dünya bor tüketimi 2011
yılında artış göstermiştir.
Despite the wavy growth in world economy in 2011, we
received a 3.8% annual growth and thus received higher
demand for boron products. World’s Boron consumption
in 2011 has showed a salient increase, especially due
to significant economic growth in some of the growing
emerging markets and some traditional markets.
2011 yılında; Kullanım Alanlarına Göre
Dünya Bor Ürünleri Tüketim Oranları
World Boron Products Consumption
Rates as per areas of usage in 2011
Cam elyaf sektöründe bor
ürünleri tüketimi Çin ve ABD’de
yoğunlaşmıştır.
Çin tekstil tipi cam elyaf, ABD ise
izolasyon tipi cam elyaf üretiminde
öncü durumdadır.
In fiberglass sector main
consumers are located in China
and USA.
China is the main producer for
textile type of fiberglass, USA is
the main consumer (producer) of
insulation type of fiberglass.
Cam
Cam elyafı
elyafı ++ Cam
Cam yünü
yünü %46
%46
Glass
Glass fiber
fiber ++ glass
glass wool
wool 46%
46%
Dünya Bor Piyasası ve Eti̇Maden
World Boron Market and Eti Mine
Dünya bor pazarındaki dağılım itibarıyla değerlendirme
yapıldığında; 1980’li yılların ortalarında %25 olan ülkemizin
miktar bazındaki pazar payı 2011 yılında % 44,3 olarak
gerçekleşmiştir.
When compared according to world boron market
distribution, in the mid 1980s Turkey’s market share
was 25%; whereas in 2011 this figure has increased
to 44.3% in 2011.
Eti Maden 2011 yılında 914 bin ton B2O3 üretimi ile en çok bor
üreten firma olmuş ve dünya bor üretiminin bor oksit bazında
yaklaşık %44,3’ünü gerçekleştirmiştir. Dünya bor tüketimi
2011 yılında 2 milyon ton B2O3 dolayında gerçekleşmiştir. Eti
Maden 906 bin ton B2O3 ürün satışı ile dünya bor talebinin
yaklaşık %44,3’ünü karşılamıştır.
In 2011, with its 914 thousand tons of B2O3 production,
Eti Mine became the leading producer in world with
share 44.3% of production. In 2011, world’s boron
consumption has reached 2 million tons of B2O3. Eti
Mine has supplied 44.3% of the world’s boron demand
with its 906 thousand tons of B2O3 product sales.
Eti Maden, son yıllarda izlediği yatırım politikaları ve etkin bir
şekilde yürüttüğü teknik ve proaktif pazarlama anlayışı ile pazar
payını kademeli olarak artırarak 2005 yılından itibaren “Bor
Kimyasalları Sektöründe Dünya Lideri” konumuna gelmiştir.
Since 2005, Eti Mine has gradually became “World
Leader in Boron Chemicals Sector” resulting from
its investment policies and technical and proactive
marketing approach in recent years
Frit
Frit ve
ve Seramik
Seramik %15
%15
Frit/Glaze
Frit/Glaze &
& ceramics15%
ceramics15%
Tarım
Tarım %11
%11
Agriculture
Agriculture 11%
11%
Diğer
Diğer %10
%10
Other
Other 10%
10%
Eti Maden Bor Pazarında Dünya Lideri
(2011 Yılı, Ton B2O3 Bazında)
Eti Mine World Leader in Global Boron
Market (2011, in terms of B2O3 tons)
Borosilikat
Borosilikat Camlar
Camlar %10
%10
Borosilicate
Borosilicate Glasses
Glasses 10%
10%
Deterjan
Deterjan %6
%6
Detergents
Detergents 6%
6%
Ferro
Ferro Bor
Bor %2
%2
Ferro
Ferro Boron
Boron 2%
2%
Dünya Bölgesel Bor Tüketimi
The World Regional Boron Consumption (%)
Asya %48,1
Bölge / Region
Avrupa / Europe
15,3
Amerika / America
34,3
Asya / Asia
48,1
Ortadoğu / Middle East
Afrika / Africa
Asia 48.1%
Payı / Share
Amerika %34,3
America 34.3%
Avrupa %15,3
European 15.3%
1,2
1,1
Asya %48,1
Orta Doğu %1,2
Asia 48.1%
Middle East 1.2%
Amerika %34,3
ÇİN
Afrika %1,1
America 34.3%
Avrupa %15,3
Asya %48,1
Asia 48.1%
Amerika %34,3
38
America 34.3%
Avrupa %15,3
European 15.3%
Orta Doğu %1,2
Middle East 1.2%
Afrika %1,1
European 15.3%
RUSYA / RUSSIA
/ CHINA
Africa 1.1%
GÜNEY AMERİKA /
SOUTH AMERICA
ŞİLİ / CHILE
Orta Doğu %1,2
Middle East 1.2%
Afrika %1,1
Africa 1.1%
39
Eti̇Maden Bölgesel Bor Ürünleri̇ Satışı
Eti̇Mine’s Regional Boron Product Sale
Eti Maden’in 2011 yılı bor satışlarının coğrafi dağılımı
miktar bazında analiz edildiğinde; bor tüketiminin en
yüksek olduğu pazarlardan olan Asya, Amerika ve Avrupa
pazarlarının Eti Maden’in önemli pazarlarından olmaya
devam ettiği ve Eti Maden’in bu bölgesel pazarlarda
ciddi pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Satışların
bölgesel dağılımına göre önemli pazarlardan Asya’ya
yapılan bor satışlarının toplam bor satışları içindeki payı bu
bölgedeki ekonomik büyüme sonucunda 2000 yılından
bu yana artan bir seyir izlemektedir. Uzun süredir azalan
bir seyir izleyen Amerika bölgesine yapılan satışlar 2009
yılından bu yana artış eğilimine dönmüş durumdadır.
Geleneksel pazarlardan olan Avrupa’ya yapılan bor
satışlarının payı azalma sürecini sürdürmektedir.
Bunun da en önde gelen nedeni deterjan ve cam elyafı
sektörlerinde üretimlerde bor dışı ikamelerdir.
When analyzed through geographical distribution of Eti
Mine’s boron sales in 2011, highest boron consumption
was made in Asian, American and European continents
and Eti Mine gained a large market share in these regional
markets. Due to the economical developments in the
Asian market, Eti Mine’s revenues from the boron sales
in Asia has shown a gradual increase since 2000. Sales
to American continent which showed a decrease for a
long time, has started to increase since 2009. Boron sale
share to the European market, which has been one of
the traditional markets, continued to decline. One of the
main reasons behind this is the non-boron substitutes
used in detergents and fiberglass productions.
Sektörler bazında; cam sektörü 2011 yılında (cam elyafı,
cam yünü ve borosilikat camlar) en fazla bor tüketen
sektör olma özelliğini korumuştur. Seramik-frit sektörü ise
bor tüketimi açısından ikinci önemli sektör durumundadır.
Tarım-gübre sektörü bor tüketiminde giderek önemini
artırmakta ve bu alanda tüketilen bor miktarı artmaktadır.
In terms of the sectors, in 2011 glass sector (fiberglass,
glass wool and borosilicate glasses) has shown the
highest boron consumption. Ceramics-frit sector has
been the second biggest boron consumer. Agriculturefertilizer sector is becoming more important each year
with its steady increase in boron consumption.
Eti Maden Bor Ürünleri Satışının
Sektörel Dağılımı (Ton Bazında %)
Sectoral Distribution of Eti Mine Boron
Products Sales (Ton / %)
Cam
Cam
%63,4
%63,4
Glass
Glass
63.4%
63.4%
Diğer
Diğer
%20,8
%20,8
Other
Other
20.8%
20.8%
Seramik
Seramik
%10,8
%10,8
Ceramics
Ceramics
10.8%
10.8%
Tarım
%3,4
Tarım
%3,4
Agriculture
Agriculture
3.4%
3.4%
Deterjan
%1,6
Deterjan
%1,6
Detergents
Detergents
1.6%
1.6%
Eti Maden Bor Ürünleri Satışının Bölgesel
Dağılımı (Ton Bazında %)
Regional Distribution of Eti Mine Boron
Products Sales (2011) (Ton / %)
Asya
/ Asia
ASYA
%59,3
%59,3
AVRUPA
Avrupa%25,3
/ Europe
%25,3
AMERİKA
%13,7
Amerika
/ America
AFRİKA
Afrika%0,2
/ Africa
%13,7
%0,2
ORTA DOĞU %1,5
Ortadoğu / Middle East %1,5
* Bor ürünleri satışımızın bölgesel dağılım yüzdesi miktar ve değer bazında paralel bir seyir izlemektedir.
* Regional sales distribution of our boron products shows a parallel pattern in terms of quantity and value.
40
41
Eti Mine Boron Sales
Yurt içi bor satışları 2011 yılında ekonomik krizin etkisini
yitirmesiyle %13 artarak 21,6 bin ton B2O3 olarak gerçekleşmiş
ve 21,4 milyon dolar satış hasılatı elde edilmiştir. Yurt içi bor
satışları açısından ana sektörler cam ve seramik sektörleri
olmuştur. Bu iki sektöre yapılan satışlar yurt içi bor satışlarının
%77,7’sini oluşturmaktadır.
While the effect of economical crisis diminishes,
domestic boron sales in 2011 has shown an increase
on 13% with 21.6 thousand tons of B2O3 and generated
21.4 million USD sales earnings. Leading sectors in
domestic boron sales have been glass and ceramics
sectors, adding up to 77.7% of all the domestic sales.
Bor ürünlerimizin iç piyasada ana tüketim alanı; cam (cam
elyafı, cam yünü ve borosilikat cam) ve seramik başta olmak
üzere ambalaj-yapıştırıcı, deterjan-temizlik, tarım-ormancılık,
tekstil, alçıpan, demir-çelik (curuf toplayıcı) gibi sektörlerdir.
Türkiye’de bor ürünleri tüketen sektör sayısı 20 civarında olup
2011 yılı sonu itibarıyla Kurum portföyündeki yurt içi bor ürünü
müşteri sayısı 2.216’ya ulaşmış bulunmaktadır.
Major consumption areas of the boron products in
domestic market are glass (fiberglass, glass wool and
borosilicate glass) and ceramics; followed by packageadhesives, detergents-cleaning, agriculture-forestry,
textile, drywall, iron-steel (coagulant) sectors. There
are around 20 sectors in Turkey that consume boron
products and by the end of 2011 number of domestic
boron product consumers in the Organization’s
portfolio has increased up to 2.216.
Sektör bazında 2011 yılı yurt içi bor satışlarımız incelendiğinde
cam sektörü %42,3’lük pay ile en fazla bor satışı yapılan
sektör olmuştur. Bunu %35,4 ile seramik ve emaye friti, %2,4
ile ambalaj-yapıştırıcı, %2,1 ile deterjan-temizlik, %1,7 ile
tarım-ormancılık sektörü izlerken yurt içi satışların geri kalan
yaklaşık %16,1’lik kısmı ise tekstil, alçıpan, demir-çelik (curuf
toplayıcı), deri gibi sektörlerde gerçekleşmiştir.
Deterjan-Temizlik/ Detergent - Cleaning
Seramik / Ceramics
Cam / Glass
Ambalaj-Yapıştırıcı / Package-Adhesives
Tarım-Orman / Agriculture-Forestry
Diğerleri / Other
Toplam / Total
42
Eti Maden’in bor satışları 2011 yılında bir önceki yıla göre
talepteki canlanma doğrultusunda miktar (ton) bazında
%21, tutar bazında %32 artış göstermiş ve 906 bin ton
B2O3 bor ürünleri satışı karşılığında 850,3 milyon dolar gelir
elde edilmiştir.
Glass 42.3%
Seramik %35,4
Ceramics 35.4%
Diğer %16,1
2,1
Other 16.1%
35,4
Eti Mine’s boron sales in 2011 has shown a 21% increase
in terms of quantity (tons) and a 32% increase in terms of
amount, due to the revival in demand compared to the
previous year. 850.3 million USD revenue was generated
with 906 thousand tons B2O3 of boron products.
Bor Satış Değeri Boron Sales Value
Cam %42,3
Pay /
Share (%)
Ambalaj Yapıştırıcı %2,4
Package Adhesives 2.4%
42,3
2,4
Cam %42,3
Glass 42.3%
1,7
Seramik %35,4
16,1
100
Eti Mine is the World’s Main
Producer of Boron Minerals
and Turkey’s Leading
Organization.
In terms of the sectoral sales ratio for 2011, glass
sector has been the biggest boron consumer with a
42.3% sales ratio; followed by ceramics and enamelfrit sector with 35.4%; package-adhesives with 2.4%,
detergents-cleaning with 2.1%, and agricultureforestry with 1.7% ratio. Remaining 16.1% is distributed
among textile, drywall, iron-steel (coagulant), leather
etc. sectors.
Yurtiçi Bor Satışları Sektörel Dağılımı
Domestic Boron Sales Sectoral Distribution
Sektör / Sector
Eti Maden; Dünya Bor
Minerallerinin Ana Üreticisi ve
Türkiye’nin Öncü Kuruluşudur.
MİLYON ABD$ MILLION USD
Eti Maden Bor Satışları
Ceramics 35.4%
Cam %42,3
Diğer %16,1
Seramik %35,4
Ambalaj Yapıştırıcı %2,4
Diğer %16,1
Deterjan %2,1
Ambalaj Yapıştırıcı %2,4
Tarım-Orman %1,7
Glass 42.3%
Ceramics 35.4%
Other 16.1%
Package Adhesives 2.4%
Deterjan %2,1
Detergents 2.1%
Tarım-Orman %1,7
Agriculture-Forestry 1.7%
Yurt Dışı Satış
International Sales
Yurt İçi Satış
Domestic Sales
Toplam Bor Satışı
Total Sales
Other 16.1%
Package Adhesives 2.4%
Detergents 2.1%
Agriculture-Forestry 1.7%
43
Hedefimiz,
Üreterek
Büyümek!
Our Goal is to
Grow Through
Production!
44
45
Mali Durum Financial Status
2004-2011 Yılları Kar / Zarar ve Ödenen Temettü
Profit / Loss and Paid Dividends between 2004-2011
DÖNEM KAR/ZARARI
Bin TL
YILLAR
YEARS
PROFIT FOR THE PERIOD
Thousand TL
STOPAJ DAHİL ÖDENEN
TEMETTÜ Bin TL
DIVIDENDS PAID inc.
WITH HOLDING TAXES
Thousand TL.
2004
89.893
73.033
2005
53.924
37.018
2006
193.074
136.100
2007
214.887
154.549
2008
292.901
210.466
2009
315.684
227.236
2010
439.379
316.247
2011
841.485
520.277
2004-2011 Yılları Kar / Zarar ve Ödenen Temettü
Profit / Loss and Paid Dividends Between 2004-2011
Teşekkülün 2011 yılında brüt kârı 487,3
milyon dolar (841 milyon TL) olarak
gerçekleşirken, Hazineye ödenen
temettü miktarı da 301,3 milyon dolar
(520 milyon TL)’dır.
46
Organization’s gross profit in 2011
was 487.3 million USD (841 million
TL), whereas the dividend paid to the
Treasury was 301.3 million USD (520
million TL).
MİLYON TL MILLION TL
MİLYON TL / MILLION TL
Güçlü Türkiye’nin güçlü kuruluşu Eti Maden;
2011 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi
sıralamasında 15. sıraya oturmuştur.
Strong Turkey’s Strong Organization Eti Mine
became the 15th in Turkey’s taxation ranking.
520
210
136
73
316
227
155
37
YILLAR / YEARS
DÖNEM KAR/ZARAR
ANNUAL PROFIT / LOSS
HAZİNEYE ÖDENEN TEMETTÜ
DIVIDEND PAID TO TREASURY
47
Yatırım Faaliyetleri Investment Actions
2011 Yılı Özet Füzyon Bilanço Summary of 2011 Fusion Balance Sheet
AÇIKLAMA / DEFINITION
BİN TL / THOUSAND TL
Aktif / Assets
Dönen Varlıklar / Liquid Assets
1.805.358
681.437
Duran Varlıklar / Fixed Assets
1.805.358
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Short Term Foreign Sources
121.929
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Long Term Foreign Sources
57.048
Öz kaynaklar / Equities
1.626.381
Net Dönem Kârı / Net Profit for the period
678.047
2011 Yılı Özet Füzyon Gelir Tablosu Summary of 2011 Fusion Income Statement
AÇIKLAMA
BİN TL / THOUSAND TL
Brüt Satışlar / Gross Sales
Satışların Maliyeti / Cost of Sales
1.474.648
503.465
Faaliyet Giderleri / Activity Expenses Operating
197.264
Faaliyet Kârı / Profit Operating
773.919
Dönem Kârı ve Zararı / Profit and Loss for the Period
841.485
Dönem Net Kârı ve Zararı / Net Profit and Loss for the Period
678.047
Ödenen Kurumlar Vergisi (Milyon TL)
Corporate tax paid (Million TL)
Eti Maden’in Kurumlar Vergisi Sıralamasındaki Yeri
(Türkiye Geneli)
ETI MINE’s ranking in Turkey’s Corporate tax list.
(Country-Wide)
48
ETİ MADEN
Kurumlar Vergisi
Sıralamasındaki
Yeri
ETI MINE’s
ranking in Turkey’s
Corporate tax list.
15.sıra / 15
23.sıra / 23
24.sıra / 24
th
36.sıra / 36
th
In 2011 our gross sales have reached
to 1,475 million TL, period profit has
increased to 841 million TL.
2012 yılı satışımızı 1 milyar dolar,
2023 yılı satış hedefimizi ise;
2,5 milyar dolar olarak belirledik.
For 2012, we aim to increase our gross
sales to 1 billion USD, and for 2023 to
2.5 billion USD.
Eti
Maden,
pazarda
oluşacak
fırsatları
değerlendirebilmek için yeni ve modern teknolojilerin
kullanıldığı büyük ölçekli yatırımlar yapılmasını strateji
olarak benimsemiştir.
Yeni yatırımlar ile bir yandan geleneksel bor ürünleri
piyasasında büyümesini sürdürürken diğer yandan
da ayrıcalık yaratacak yeni bor ürünleri geliştirilerek
bor kaynaklarından maksimum katma değer yaratan
kuruluş olmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede yeni
ürün olarak kendi buluş ve tasarımı ile kalsine tinkal,
bor oksit, zirai bor ürünleri için sınai çapta tesisleri
tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırmıştır. Bu
kapsamda çinko borat ve sodyum bor hidrür yatırımları
konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
As a strategy, Eti Mine makes large-scale investments
by using new and modern technologies for taking
advantage on possible opportunities arising in the
market. New investments allow the Organization to
sustain its growth in the traditional boron products
market, as well as taking maximum advantage on
boron resources by developing new boron products.
In this regard, new innovations and designs such as
calcined tincal, boron oxide, and agricultural boron
products were achieved. Industrial size facilities of
the newly invented products have been constructed
and their income is reflected on the national economy.
Consequently, zinc borate and sodium boron hydride
investments are underway.
1.123.921
Pasif / Passive
25.sıra / 25
2011 yılında brüt satışımız
1.475 milyon TL’ye, dönem kârımız
841 milyon TL’ye ulaşmıştır.
th
26.sıra / 26
th
rd
th
Eti Maden; 2011
yılı vergilendirme
dönemi
kurumlar vergisi
sıralamasında
15. sırada yer
almıştır.
Eti Mine became
the 15th in
Turkey’s taxation
ranking.
Yatırım Politikası ve Metodolojisi Investment Policy and Methodology
ÖNCELİĞİMİZ
STRATEJİMİZ
YATIRIM METODU
OUR PRIORITY
OUR STRATEGY
INVESTMENT
METHOD
Tesislerin makine ve
ekipmanlarının ülkemizde kamu
ve yerli özel kuruluşlardan
temin ederek döviz tasarrufu
sağlamak
Acquiring the machinery
and equipment of the
facilities from public
institutions and local
private companies,
thus achieving currency
savings.
Pazarda oluşacak fırsatları
değerlendirebilmek için yeni ve
modern teknoloji ile büyük ölçekli
yatırımlar yapmak
For making best use of the
market opportunities, making
large-scale investments with
new and modern technology
Tesis yatırımlarının know –how,
mühendislik hizmetleri, yapım
işleri, tesisin tam kapasite
devreye alınması ve deneme
üretim sürecini kapsayacak
şekilde anahtar teslimi yapılması
Including the know-how,
engineering services,
construction works in the facility
investments, operating the
facilities with full capacity and
handing over the facilities with a
trial production period
49
Eti Maden, aşağıda yer alan projelerin 2012 yılı ve sonraki
yıllarda tamamlanmasını planlamaktadır.
Eti Mine plans to complete following projects in
2012 and coming years.
• Bandırma Boraks Fabrikası Modernizasyonu,
• Bandırma Borik Asit Fabrikası Modernizasyonu,
• Bandırma Bor Oksit Tesisi,
• Bandırma Sodyum Bor Hidrür Pilot Tesisi,
• Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi,
• Bigadiç Konsantratör ve Öğütme Tesisi,
• Bigadiç Kolemanit Kalsinasyonu Pilot Tesisi,
• Kırka V. Boraks Pentahidrat Tesisi,
• Kırka Değirmenözü II. Paketleme Tesisi ve Ambar Binası.
• Modernization of Bandirma Borax Factory
• Modernization of Bandirma Boric Acid Factory
• Bandirma Boron Oxide Facility
• Bandirma Sodium Boron Hydride Pilot Facility
• Emet Multi-Funcitonal Boric Acid Facility
• Bigadic Concentrator and Milling Facility
• Kirka V. Borax Pentahydrate Facility
• Kirka Degirmenozu II. Packing Facility and
Warehouse Building
Yeni Projeler New Projects
Teşekkülün 2011 Yılı Yatırım Programı; Madencilik
Sektöründe 43 milyon TL, İmalat Sektöründe
(Kimya Sanayi) 115 milyon TL, olmak üzere toplam
158 milyon TL1'dir. 2011 Yılı Yatırım Programındaki
projelerin yıl sonu gerçekleşmeleri parasal bazda
madencilik sektöründe toplam 39.308 bin TL. (%87),
imalat sektörü/kimya sanayi 49.349 bin TL. (%43,7)
olmak üzere toplam 88.657 bin TL. (%56,1) olarak
gerçekleşmiştir.
2011 Yılı Yatırım Programında tamamlanması
öngörülen müstakil projelerden 4 adedi; Bandırma
Liman Yükleme Tesisi Modernizasyonu, IV. Boraks
Pentahidrat Üretim Tesisi, Borik Asit Tesisi Tevsii ve
Gelenbek Deresi Derivasyon projeleri yıl sonunda
tamamlanmıştır.
Organization’s 2011 Investment Programme with
a total of 158 million TL - including a 43 million
TL to Mining Sector, 115 million TL to Production
Sector (Chemical Industry) – has been published in
the Official Gazette on 13 January 2011 issue no.
27814 (bis). In terms of monetary value, by the end
of 2011, the projects included in the Investment
Programme were executed with a total of 88,657
TL (56.1%) budget; mining sector with 39,308 TL
(87%), production sector / chemical industry with
49,349 TL (43.7%)
4 of the substantive projects foreseen in the 2011
Investment Programme, namely, Modernization
of Bandirma Port Loading Facility, IV. Borax
Pentahydrate Production Facility, Extension of Boric
Acid Facility and Gelenbek River Derivation Projects
have been completed by the end of the year.
50
Devam Eden Projeler
Onay Aşamasında Ongoing Projects
500.000 TON/YIL KAPASİTELİ
KIRKA V. BORAKS
PENTAHİDRAT TESİSİ, (2011-2014)
Yatırım Tutarı: 150 Milyon ABD$,
(İstihdam 189 Kişi)
50.000 TON/YIL
KAPASİTELİ
EMET SÜLFÜRİK
ASİT TESİSİ
(2011-2014)
Yatırım Tutarı
105 Milyon ABD$
(İstihdam 67 Kişi)
50.000 TON/YIL KAPASİTELİ
ÇOK AMAÇLI BORİK ASİT TESİSİ
(2011-2013)
Yatırım Tutarı: 13 Milyon ABD$
(İstihdam 25 Kişi)
DEĞİRMENÖZÜ
II. PAKETLEME TESİSİ
VE AMBAR BİNASI
(Yatırım Tutarı: 10 Milyon ABD$)
(İstihdam 15 Kişi)
Toplam Yatırım
523 Milyon ABD $
500.000 TON/YIL
KAPASİTELİ EMET
III.BORİK ASİT TESİSİ
(2011-2014)
Yatırım Tutarı:
245 Milyon ABD$
(İstihdam 250 Kişi)
Toplam İstihdam
546 kişi
Pending for Approval
50,000 TON/YEAR
CAPACITY EMET
SULFURIC ACID
FACILITY (2011-2014)
500,000 TON/YEAR CAPACITY
KIRKA V. BORAX PENTAHYDRATE
FACILITY ,̇ (2011-2014) Investment
Cost: 150 Million USD
(Employment: 189 People)
Investment Cost 105
Million USD
(Employment: 67 People)
MULTI-FUNCTIONAL BORIC ACID
FACILITY (50,000 TON/YEAR
(2011-2013)
Investment Cost: 13 Million USD
(Employment: 25 People)
500.000 TON/YEAR
CAPACITY EMET II.
BORIC ACID FACILITY
(2011-2014)
DEĞİRMENÖZÜ II. PACKING
FACILITY AND WAREHOUSE
BUILDING
(Investment Cost: 10 Million USD)
(Employment: 15 People)
Total Investments
523 Million USD $
Investment Cost: 245
Million USD (Employment:
250 People)
Total Employment
546 People
YILLARA GÖRE YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ CAR‹ F‹YATLARLA
INVESTMENTS PER YEAR WITH CURRENT PRICES
YÜZDE GERÇEKLEŞME
ACCRUAL PERCENTAGE
On the other hand, for the production of traditional
boron products, a high technology II. Emet Boric Acid
Facility with 120,000 ton/year capacity and IV. Borax
Pentahydrate Facility with 240,000 ton/year capacity
have been established and are in operation since
2011.
The Organization aims at increasing its 1.73 million
tons production capacity of boron chemicals in 2011
to 5.5 million tons in 2023. Consequently, a 500,000
ton/year capacity V. Borax Pentahydrate Facility
and a 50,000 ton/year capacity “Emet Multifunctional
Boric Acid Production Facility” are planned to be
established solely with equity capital, as the initial
step for meeting the 2023 vision.
Moreover, the preliminary actions for III. Boric Acid
Facility with 500,000 ton/year capacity as well as
Emet Sulfuric Acid Facility with 550,000 ton/year
capacity are finalized and are planned to be included
in the 2012 Investment Programme.
MİLYON TL MILLION TL
Diğer yandan geleneksel bor ürünleri kapsamında ise
tamamen ileri teknolojinin kullanıldığı 120.000 ton/
yıl kapasiteli II. Emet Borik Asit Tesisi ve 240.000
ton/yıl kapasiteli IV. Boraks Pentahidrat tesisleri
tamamlanarak 2011 yılı içerisinde hizmete açılmıştır.
2011 yılında 1,73 milyon ton olan bor kimyasalları
üretim kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon tona
çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için;
tamamen öz kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmesi
planlanan ve 2023 vizyonundaki tesisler zincirinin ilk
halkasını oluşturan 500.000 ton/yıl kapasiteli V.Boraks
Pentahidrat Tesisi ile düşük sülfatlı borik asit üretimine
yönelik 50.000 ton/yıl kapasiteli “Emet Çok Amaçlı
Borik Asit Üretim Tesisi” yapımına yönelik çalışmalara
devam edilmektedir.
Ayrıca; 500.000 ton/yıl kapasiteli III. Borik Asit Tesisi
ve 550.000 ton/yıl kapasiteli Emet Sülfürik Asit Tesisi
projelerinin ön hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup,
2012 yılı Yatırım Programına yıl içerisinde ilave edilmesi
beklenmektedir.
51
2011 Yılında Tamamlanan Yatırım Projeleri
Completed Projects in 2011
Faaliyetlerimizde yurt içi kaynaklarını kullandık,
büyüdük; ülke ekonomisine, istihdamına ve ihracatına
net doğrudan etkide bulunduk.
We’ve used domestic resources in our activities; we’ve
grown; we’ve made direct impact on national economy,
employment and export.
IV. BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİ
YATIRIM TUTARI: 140.352 Bin TL
(86,904 Milyon ABD$)
KAPASİTE: 240.000 ton/yıl
İSTİHDAM: 186 kişi
YATIRIMIN ÖNEMİ : Boraks pentahidrat (Etibor-48)
üretiminin arttırılarak müşteri talebinin karşılanması
hedeflenmiştir.
İLK ÜRETİM TARİHİ: 18.12.2010
DEVREYE ALINMA TARİHİ: ŞUBAT 2011
IV. BORAX PENTAHYDRATE FACILITY
INVESTMENT COST: 140,352 thousand TL
(86.904 million USD)
CAPACITY : 240,000 ton/year EMPLOYMENT :
186 people
IMPORTANCE OF INVESTMENT: Increasing Borax
pentahydrate (Etibor – 48) production and meeting
customer demands for this product.
FIRST DATE OF PRODUCTION: 18.12.2010
IN EFFECT SINCE: FEBRUARY 2011
BORİK ASİT TESİSİ TEVSİİ
YATIRIM TUTARI: 90.177 Bin TL
(55,245 Milyon ABD$)
KAPASİTE: 100.000 ton/yıl
İSTİHDAM: 116 kişi
YATIRIMIN ÖNEMİ: Borik asit üretiminin arttırılarak
pazar talebinin karşılanması hedeflenmiştir.
DEVREYE ALINMA TARİHİ: NİSAN 2011
EXTENSION OF BORIC ACID FACILITY
INVESTMENT COST: 90,177 thousand TL
(55.245 million USD) CAPACITY: 100,000 ton/year
EMPLOYMENT: 116 people
IMPORTANCE OF INVESTMENT: Meeting the market
demands through increasing boric acid production
IN EFFECT SINCE: APRIL 2011
BANDIRMA LİMAN YÜKLEME TESİSİ
MODERNİZASYONU
YATIRIM TUTARI: 5.182 Bin TL (3,2 Milyon ABD$ )
YATIRIMIN ÖNEMİ: Yükleme kolaylıkları sağlanması,
müşteri taleplerini karşılayacak ürün elde edilerek
müşteri memnuniyetinin artırılması, ürün zayiatının
azaltılması, iş sağlığı ve iş güvenliği ile çevresel
hususların iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
DEVREYE ALINMA TARİHİ: ŞUBAT 2011
MODERNIZATION OF BANDIRMA PORT
LOADING FACILITY
INVESTMENT COST: 5,182 thousand TL (3.2 million USD)
IMPORTANCE OF INVESTMENT: Facilitating the loading
process, increasing customer satisfaction through providing
service meeting customer needs, reducing product
casualty, improving environmental conditions effecting
occupational health and safety.
IN EFFECT SINCE: FEBRUARY 2011
EMET GELENBEK DERESİ
DERİVASYON PROJESİ
YATIRIM TUTARI: 859 Bin TL (0,515 Milyon ABD$)
YATIRIMIN ÖNEMİ: Borik Asit Tesisinden çıkan
atıkların çevreye zarar vermeden depolanmasının
sağlanması hedeflenmiştir.
DEVREYE ALINMA TARİHİ: ARALIK 2011
EMET GELENBEK RIVER DERIVATION PROJECṪ
INVESTMENT COST: 859 Thousand TL (0.515 Million USD)
IMPORTANCE OF INVESTMENT: Storing the Boric Acid
Facility wastes with an environmental friendly system.
IN EFFECT SINCE: DECEMBER 2011
52
53
Ar-Ge Çalışmaları R&D Activities
Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri
R&D and Technology Development Activities
Amaç: Daha
ekonomik üretim
Yeni kullanım alanları
Yeni ürün
Teknolojik bilgi birikimi
Faaliyetlerimizde; müşteri
ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamayı; insanı, çevreyi, iş
sağlığı ve iş güvenliğini sürekli
iyileştirmeyi ön planda tuttuk.
We prioritize meeting
customer needs and
expectations; humanity,
environment, and constantly
improving occupational
health and safety conditions
in all our actions.
Goal: More economical
production
New areas of usage
New Product
Technological knowledge
Strateji: Bor ürünleri
pazarının büyümesini
beklemek yerine yeni
bor ürünleri ve yeni
kullanım alanları bulmak
Strategy: Instead of
waiting for a growth
in boron products
market, inventing new
boron products and
new areas of usage.
TAMAMLANAN PROJELER
COMPLETED PROJECTS
Sodyum Perborat
Monohidrat
Sodium Perborate
Monohydride
Zirai Bor &
Çinko Borat
Agricultural
Boron & Zinc Borate
Kalsine Tinkal
Calcined Tincal
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bor ürünlerinin
en fazla kullanıldığı tüketim alanı cam ve seramik
gibi geleneksel sanayilerdir. Teşekkül, tarımda
mikro besleyici olarak (gübre) kullanılmasına yönelik
Etidot-67 adıyla bir ürün geliştirmiş ve piyasaya
sunmuştur. Söz konusu ürün, tarımda kullanılarak
verim artışı sağlanmaktadır.
Teşekkül bor kimyasallarına dayalı sanayinin
ülkemizde kurulup gelişmesi için yoğun çaba sarf
etmekte, bu kapsamda gelecekte otomobillerde yakıt
olarak kullanılması tasarlanan sodyum bor hidrür gibi
potansiyel alanlara yönelik ürünler için laboratuvar ve
pilot tesisi çalışmaları yapmaktadır.
In line with its mission, the Organization labors over
contributing more to national economy and thus puts
more emphasis on R&D activities for inventing new
boron products and usage areas.
As in the world, major areas of use for the boron
products in Turkey are traditional industries like
glass and ceramics. The Organization has invented
a product named Etidot-67 used as a micro nutrient
(fertilizer) in agriculture. When released in the market,
this product has proven to increase productivity in
agriculture.
The Organization plays a key role in strengthening
the boron chemicals industry in Turkey. In this regard,
laboratories and pilot facilities for developing products
to be used as fuel in automotives such as sodium
boron hydride are planned to establish.
Sodyum
Borhidrür
Sodium
Boronhydride
Susuz Boraks
Anhydrous Borax
Kalsine
Kolemanit
Calcined
Colemanite
Borlu
Soda
Boron
sodium
Endüstriyel ölçekte mikrodalga kurutma
çalışmalarından bir görüntü.
An image from industrial sized microwave
drying works .
Ar-Ge Kapsamında Yürütülen Projeler R&D Projects Being Implemented
Borik Asitten
Camsı Bor Oksit Üretimi
BİLKENT Üniversitesi UNAM-Ulusal
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ile ortak
yürütülen proje kapsamında endüstriyel
denemeler sürdürülmektedir.
Proje ile yüksek dökme yoğunluğu,
yüksek tenör ve düşük nem alma
özelliğinden dolayı tüketici tercihi
olan camsı bor oksit üretimi
hedeflenmektedir.
Antifouling Nanotechnologic Coating
Practices using Boron and Boron
Compounds
Producing Glassy Boron
Oxide from Boric Acid
Industrial tests are being implemented
jointly with Bilkent University NNRC –
National Nanotechnology Research Centre.
The Project aims at producing glassy
boron oxide with a high bulk density,
high grade and low dehumidification
characteristics.
Kolemanit Kalsinasyonu
Yeni bir ürün geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Colemanite Calcination
A new product is planned to be
developed.
Bor ile Yapılandırılmış Beton,
Asfalt Yüzeyler İçin Nano
Kaplama Uygulamaları
Beton ve asfaltta karşılaşılan alkali–
silika reaksiyonu (ASR), donma-erime
çevrimleri, karbonasyon ve korozyon
gibi sorunlara çözüm sunacak
borlu nanokompozit geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Concrete Structured with Boron,
Nano Coating for Asphalt Surfaces
The project aims at developing a boron
based nanocomposite for solving alkali
– silica reaction (ASR) seen in concretes
and asphalts, freezing – melting cycles,
carbonation and corrosion problems.
Sodyum Bor Hidrür Üretimi
Üretilecek ürünün spekt değerlerinin ve pazar şartlarının
geliştirilmesi, üretim ve yatırım maliyetinin daha sağlıklı
olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Sodium Boron Hydrate Production
Developing the spec values and market conditions of
the product to be developed; identifying production and
investment costs more effectively.
Borlu Çözeltilerden Baca Gazlarının
Geçirilmesiyle Sodyum Bileşiklerinin Üretimi
Tinkalden Borik Asit ve Sodyum Sülfit Üretimi
Production of Sodium Composites via Exposing
Flue Gas to Boron Based Solutions
Producing Boric Acid and Sodium Sulfide from Tincal
Çalışmalarda %98–99 saflıkta sodyum
bikarbonat elde edilmiştir.
In researches 98-99% pure sodium
bicarbonate is found.
54
Bor Oksit
Boron Oxide
DEVAM EDEN PROJELER
ONGOING PROJECTS
Bor ve Bor Bileşikleri ile Yapılandırılmış
Antifouling Nanoteknolojik Kaplama
Uygulamaları
Teşekkül kendisine verilen misyon çerçevesinde bor
ürünlerinden ülke ekonomisine daha fazla katma
değer yaratabilmek için yoğun çaba sarf etmekte; yeni
bor ürünleri ve kullanım alanlarının bulunması yönünde
Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ağırlık vermektedir.
Trimetil Borat
Trimetyl Borate
Tinkalden borik asit ve yan ürün olarak sodyum sülfit
üretmek amacıyla proje başlatılmıştır. Sodyum sülfit
başta kağıt endüstrisi olmak üzere sanayinin değişik
dallarında kullanılmaktadır.
A new project is implemented for producing boric acid
and sodium sulfide as a bi-product from tincal. Sodium
sulfide is used in various parts of industry, including
paper production.
55
Maden Sahaları ve Sondajlar Mine Fields and Drilling
Maden Sahası
Mine Site
Bakır Copper
Bor tuzu Boron Salt
Kaolen Kaolin
Mermer Marble
Şap Alum
Trona Trona
Toryum Thorium
Uranyum Uranium
Zeolit Zeolite
TOPLAM TOTAL
Eti Maden; dünyanın en büyük bor rezervlerine
sahip olmanın sorumluluğunu taşır.
Eti Mine acknowledges the responsibility of
owning the largest boron reserves of the world.
56
Adet
Number
1
8
1
1
1
3
1
5
1
22
2011 yılında gerçekleştirilen sondajlı arama;
Bor Master Arama Projesi: 7.035,65 m
Ruhsatlı Saha Etütleri: 5.990,35 m
Toplam 13.026,00 m
Drilling Search in 2011
Boron Master Search Project: 7,035.65 m
Licensed field studies: 5,990.35 m
Total: 13,026.00 m
5 Adet Saha Arama Ruhsatlı (AR)
17 Adet Saha İşletme Ruhsatlı (İR)
5 Field Search Licensed (SL)
17 Field Operation Licensed (OL)
Nadir Toprak Elementleri
(NTE)+Toryum Sahası
Rare Earth Elements
(REE) + Thorium Field
• Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi sınırları içerisinde 1.758,46
hektar alana sahip İR-3360 sayılı toryum sahası 2840
sayılı Kanun gereğince Eti Maden’e devredilmiştir.
• Sahanın tamamında toryum işletme izni ile birlikte,
uranyum, Nadir Toprak Elementlerinden (NTE)
seryum, lantan, neodyum, barit ve fluorit işletme
izinleri bulunmaktadır.
• Sahada %37,44 CaF2, %31,04 BaSO4 ve %3,14
NTE tenörlü 30.358.268 ton tüvenan kompleks
cevher rezervi (görünür+muhtemel) tespit edilmiştir.
• Yatağın cevher içeriği ise; 11.366.135 ton
fluorit, 9.424.424 ton barit, 953.587 ton NTE
(CeO2+La2O3+Nd2O3),
8.612.182
ton
gang
minerallerine tekabül etmektedir. • 10 yıl süreyle yılda 10.000 t/yıl NTE ve buna bağlı
olarak 250 ton/yıl toryum, 72.000 ton/yıl barit ve
70.000 ton/yıl florit üretimi hizmet alımı yöntemiyle
gerçekleştirilecektir.
• Proje gerçekleştiğinde 2011 yılı fiyatlarıyla yılda
yaklaşık 1 milyar dolar satış hasılatı elde edilecektir.
• 1,758.46 hectare thorium field no. IR-3360 located
in Sivrihisar / Eskisehir is conveyed to Eti Mine by law
no. 2840.
• The field is granted with thorium operation
authorization, as well as uranium and other rare earth
elements (REE) including cerium, lantonum, neodyum,
barite, and flourite operation approvals.
• There is 37.44% CaF2, 31.04% BaSO4 and 3.14%
RE grade 30,358,268 tons of all-in complex ore
content reserve (identified + potential) discovered in
the field.
• The ore bed content is comprised of 11,366,135
tons of Fluorite, 9,424,424 tons of barite, 953,587
tons of REE (CeO2+La2O3+Nd2O3), 8,612,182 tons
of gangue minerals.
• For a decade, 10,000 t/year RE and 250 ton/year
thorium, 72,000 ton/year barite and 70,000 ton/year
florite production will be achieved through service
procurement.
• If the Project is implemented, with 2011 prices,
a sales revenue of 1 billion USD per year is expected.
57
Eti Maden Ürün Portföyü ve Üretim Yerleri
Eti Mine Product Portfolio and Production Locations
Eti Maden İşletmeleri, müşteri istek ve beklentilerini
karşılayabilecek nitelikte ve çeşitlilikte, katma değeri
yüksek bor kimyasalları üretip satmayı temel politika
olarak belirlemiştir. Eti Maden, bünyesinde bulunan
Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü (Balıkesir),
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Balıkesir), Emet Bor
İşletme Müdürlüğü (Kütahya) ve Kırka Bor İşletme
Müdürlüğü’nde (Eskişehir) bor kimyasalları ve eşdeğeri
ürünler (boraks pentahidrat, boraks dekahidrat,
borik asit, bor oksit, kalsine tinkal, susuz boraks ve
öğütülmüş kolemanit) üreterek iç ve dış piyasalara
sunmaktadır.
2000’li yıllarda kapasite kullanımı %60 seviyelerinde
iken bugün %100 seviyelerine çıkarılmıştır. Bor
kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretimi 2011 yılında
1,8 milyon ton olarak gerçekleşirken, 2012 yılında
2,1 milyon ton olması beklenmektedir. 2016 yılında
bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün kapasitesinin 3,2
milyon ton, 2023 yılında ise 5,5 milyon ton olması
hedeflenmiştir.
Eti Maden; ileri teknolojiye sahip kimya tesisleri ile
ülkemizin önde gelen kimya sanayi kuruluşudur..
Producing and marketing high quality boron chemicals
meeting customers’ needs and expectations is Eti
Mine’s main policy. Eti Mine produces boron chemicals
and equivalent products (borax, pentahydrade,
borax decahydrade, boric acid, boron oxide, calcined
tincal, anhydrous borax and ground colemanite) at
Bandirma Boron Works Directorate (Balikesir), Bigadic
Boron Works Directorate (Balikesir), Emet Boron
Works Directorate (Kutahya), and Kirka Boron Works
Directorate (Eskisehir) and served both to domestic
and international markets.
Use of capacity in 2000s was at 60%, whereas today
it’s been increased to 100%. Production of boron
chemicals and equivalent products were 1.8 million
tons in 2011 and is expected to be 2.1 million tons
in 2012. In 2016, production of boron chemicals and
equivalents are expected to reach 3.2 million tons and
in 2023 to 5.5 million tons.
Eti Mine is the leading chemical industry
organization in Turkey, with its high-tech
chemical facilities.
Bandırma
Bigadiç
Kırka
Emet
ANKARA
Üretim Merkezleri Production Centres
Bandırma Boron and
Acid Plant Directorate
Borax Decahydrate
Borax Pentahydrate
Boric Acid
Boron Oxide
Etidot-67
Sulfuric Acid
Calcined Pyrite
58
Emet Bor İşletme
Müdürlüğü
Konsantre Kolemanit
Borik Asit
Emet Boron
Works Directorate
Concentrated Colemanite
Boric Acid
Kırka Bor İşletme
Müdürlüğü
Tinkal
Etibor - 48 (Boraks Pentahidrat)
Etibor - 68
Kalsine Tinkal
Kırka Boron
Works Directorate
Tincal
Etibor - 48 (Borax Pentahydrate)
Etibor - 68
Calcined Tincal
Bigadiç Bor İşletme
Müdürlüğü
Konsantre Kolemanit
Konsantre Üleksit
Öğütülmüş Kolemanit
Öğütülmüş Üleksit
Zeolit
Bigadic Boron
Works Directorate
Colemanite Concentrated
Ulexite Concentrated
Ground Colemanite
Ground Ulexite
Zeolite
Bor Kimyasalları Kapasite ve Üretim Miktarı
Boron Chemicals Capacity and Output
BİN TON THOUSAND TONS
Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
Boraks Dekahidrat
Boraks Pentahidrat
Borik Asit
Bor Oksit
Etidot-67
Sülfürik Asit
Kalsine Pirit Külü
1.725
730
831
Üretim Production
1.100
1.272 1.277
1.365
Kurulu Kapasite Established Capacity
59
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü
Bandırma Boron and Acid Factory Directorate
Balıkesir iline bağlı Bandırma ilçesinde 1967 yılından beri üretim faaliyetinde
bulunmaktadır. Bor minerallerinin katma değeri yüksek, rafine bor ürünlerine
dönüştürülmesi amacı doğrultusunda tesislerde, boraks dekahidrat, boraks
pentahidrat, borik asit, sodyum perborat (tetra + mono), bor oksit ve zirai Bor
(Etidot-67) üretilmekte olup, büyük miktarı ihraç edilmektedir. Ayrıca Sülfürik
Asit Tesisinde de sülfürik asit üretilmektedir.
The plant has been operating since 1967 in the Bandırma county of Balıkesir.
The plant transforms boron minerals into high value added boron products
and borax pentahydrate, borax decahydrate, boric acid and agricultural
boron (Etidot-67), sodium perborate (tetra + mono) and boron oxide are
produced in the plant’s facilities with most of the production being exported.
In addition, sulphuric acid is produced in the Sulphuric Acid Plant.
ÜRÜNLER PRODUCTS
Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O)
Boraks Pentahidrat (Na2B4O7.5H2O)
Borik Asit (H3BO3)
Bor Oksit (B2O3)
Etidot-67 (Na2B8O13.4H2O)
Sülfürik Asit (Teknik-Saf) (%93 - %98,5 H2SO4)
Kalsine Pirit Külü (Toz) (Fe2O3 - Fe3O4)
60
Borax Decahydrate (Na2B4O7.10H2O)
Borax Pentahydrate (Na2B4O7.5H2O)
Boric Acid (H3BO3)
Boron Oxide (B2O3)
Etidot-67 (Na2B8O13.4H2O)
Sulfuric Acid (Technical-Pure) (93% - 98.5% H2SO4)
Calcined Pyrite Ashes (Dust) (Fe2O3 - Fe3O4 )
Telefon / Phone:
+90 (266) 721 31 00
Faks / Fax:
+90 (266) 721 31 25
Adres / Address:
Eti Maden İşletmeleri
Bandırma Bor ve Asit Fab.
İşletme Müdürlüğü 10200
Bandırma / BALIKESİR
61
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka Boron Works Directorate
ÜRÜNLER PRODUCTS
Tinkal (Na2B4O7.10H2O)
Etibor - 48 (Boraks Pentahidrat)
(Na2B4O7.5H2O)
Etibor - 68 ( Susuz Boraks) (Na2B4O7)
Kalsine Tinkal (Na2B4O7.2H2O)
Tincal (Na2B4O7.10H2O)
Etibor - 48 (Borax Pentahydrate)
(Na2B4O7.5H2O)
Etibor - 68 ( Anhydrous Borax) (Na2B4O7)
Calcined Tincal (Na2B4O7.2H2O)
Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi, Kırka beldesinde bulunmaktadır. 1970 yılında
şantiye faaliyetine geçilen işletmede 1975 yılından itibaren konsantratör
tesisinde konsantre tinkal üretimine, 1984 yılında devreye alınan Bor Türevleri
Tesisi ile katma değeri yüksek bor ürünlerinin üretimine geçilmiştir.
These facilities are located in the Kırka region of Seyitgazi county in
Eskişehir. Concentrated tincal production in the plant, where construction
operations began in 1970, started in 1975 followed by the production
of high value added boron products in the Boron Derivatives Plant that
became operational 1984.
Telefon / Phone:
+90 (222) 681 22 00
Faks / Fax:
+90 (222) 681 22 02
62
Adres / Address:
Eti Maden İşletmeleri
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
26970 - Kırka-Seyitgazi
ESKİŞEHİR
63
Emet Bor İşletme Müdürlüğü
Emet Boron Works Directorate
Kütahya’nın Emet ilçesinde 1958 yılından beri faaliyette bulunmaktadır.
İşletmenin Hisarcık ve Espey Açık ocaklarından tüvenan kolemanit cevheri
üretilmektedir. Üretilen ürünlerin çoğunluğu Borik Asit üretiminde kullanılmakla
birlikte, bir kısmı da konsantratör tesisinde işlenerek iç ve dış piyasaya
konsantre kolemanit olarak da arz edilmektedir.
The plant has been operational since 1958 in Emet county of Kütahya. From
the open pit mines of Hisarcık and Espey, colemanite ore produced.The
raw ore is enriched in the plant ready to be transformed into refined boron
products. Although most of the production is used for manufacturing Boric
Acid, remaining is for the domestic use and export offers.
ÜRÜNLER PRODUCTS
Hisarcık Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)
Espey Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O)
Borik Asit (H3BO3)
Hisarcık Colemanite (2CaO.3B2O3.5H2O)
Espey Colemanite (2CaO.3B2O3.5H2O)
Boric Acid (H3BO3)
Telefon / Phone:
+90 (274) 461 34 00
Faks / Fax:
+90 (274) 461 34 03
Adres / Address:
Eti Maden İşletmeleri
Emet Bor İşletme Müdürlüğü
43700-Emet/KÜTAHYA
64
65
ÜRÜNLER
PRODUCTS
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
Bigadic Boron Works Directorate
Kolemanit
(2CaO.3B2O3.5H2O)
Öğütülmüş Kolemanit
(2CaO.3B2O3.5H2O)
Üleksit
(Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O)
Öğütülmüş Üleksit
(Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O)
Zeolit
(Na2K2Ca)3.Al6Si30O72.24H2O)
Colemanite
(2CaO.3B2O3.5H2O)
Ground Colemanite
(2CaO.3B2O3.5H2O)
Ulexite
(Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O)
Ground Ulexite
(Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O)
Zeolite
(Na2K2Ca)3.Al6Si30O72.24H2O)
Balıkesir iline bağlı Bigadiç ilçesi dahilindedir. 1976 yılında faaliyete başlanmış
The plant is located in Bigadiç County of Balıkesir. Production began in
olup, halen üç adet açık işletme maden ocağından tüvenan kolemanit ve
1976 in the plant, which has three open pit mines producing Ulexite and
üleksit cevheri üretilmektedir. Uhdesinde bulunan maden yataklarından
Colemanite ores. The raw ore is being enriched into concentrated colemanite
çıkardığı tüvenan cevheri 1980 yılında devreye giren konsantratör tesisinde
and concentrated ulexite since 1980 in the concentrator facilities. Likewise,
zenginleştirerek konsantre kolemanit, konsantre üleksit, 1998 yılında
ground colemanite and ground ulexite are being produced in grinding facility
devreye alınan öğütme tesisinde öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit
since 1998.
üretilmektedir.
66
Telefon / Phone:
+90 (266) 633 72 21
Faks / Fax:
+90 (266) 633 72 23
Adres / Address:
Eti Maden İşletmeleri
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
10441 - Bigadiç / BALIKESİR
67
Dünya
Şirketiyiz
A World
Company...
68
69
74
Bu rapor Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Performans ve Yönetim Geliştirme Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
Prepared by Strategy Head of Development Department, Performance and Management Development Directorate.
75
www.etimaden.gov.tr