Kısa Ders İçerikleri - Bilgisayar Mühendisliği

Transkript

Kısa Ders İçerikleri - Bilgisayar Mühendisliği
USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri
YILDIZ
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ,
ELEKTRİK–ELEKTRONİK
FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
USİS 2003 EĞİTİM PLANI
Birinci Sınıf Dersleri
Bilgisayar Bilimlerine Giriş I (2-0-0)
Bilgisayar Bilimlerinde Temel Kavramlar. Bilgisayar Mühendisliğinin Temel
konuları. Bilgisayar Sistemleri ve Çevre Birimleri. İşletim Sistemlerine Giriş.
Algoritmalara Giriş. Akış Diyagramı. Veri İletişiminde Temel Kavramlar.
Programlama Dillerine Giriş. Veri Tabanı ve Yönetimine Giriş. Bilgisayar
Laboratuarında Yazılım Araçlarının Kullanımı. Pascal diline giriş. Pascal dilinde I.O,
matematiksel işlemler. Pascal dilinde kontrol deyimleri, döngüler. Temel arama
algoritmaları. Sıralama algoritmaları.
Genel Kimya (3-0-0)
Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti
tepkimelerine giriş ve redox tepkimeleri. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron
yapısı. Periyodik çizelge ve atom özellikleri. Kimyasal bağlar. Sıvılar katılar ve
moleküller arası özellikler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal kinetik.
Kimyasal denge. Asitler ve bazlar. Çözünürlük ve iyon dengeleri. Entropi ve serbest
enerji. Elektrokimya.
Matematik I (4-2-0)
Sayılar (Doğal Sayılar, Reel Sayılar, Kompleks Sayılar), Fonksiyonlar. Tek
Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Türev Tanımı ve kuralları. Türevin
çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların değişimlerinin incelenmesi ve grafik çizimi.
Trigonometrik Fonksiyonlar. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik
Fonksiyonlar. Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar. Rolle ve ortalama Değer
Teoremleri. Limitte belirsiz şekillerin Türev ile hesaplanması. Parametrik
Denklemler. Kutupsal Koordinatlar. Diferansiyel. Belirsiz İntegral. Belirli İntegral.
İntegralin Temel Teoremi. Belirli İntegral ile Alan Hesabı. Dönel Cisimlerin Yüzey
Alanları. Dönel Cisimlerin Hacmi.İmproper İntegraller.
Lineer Cebir (2-0-0)
Matris Cebirine giriş. Matrislerde toplama ve çarpma. Bazı Özel Matrisler. Bir kare
matrisin transpozesi Uygulaması. Determinantlar ve özellikleri. Laplace açılımı. Bir
matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi. Lineer Denklem
Sistemlerinin Çözüm yöntemleri. Vektörler. Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık.
Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri. Cayley - Hamilton Teoremi.
Fizik I (3-0-2)
Fizik ve Ölçme. Vektörler. Bir boyutta hareket. İki boyutta Hareket. Hareket
Kanunları. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları. İş ve
Kinetik Enerji. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu. Doğrusal Momentum ve
Çarpışmalar. Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi. Yuvarlanma Hareketi
ve Açısal Momentum. Statik Denge ve Esneklik. Titreşim Hareketi. Evrensel Çekim
Yasası
İleri İngilizce I (3-0-0)
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. belli yazı türlerini
uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı
okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve
bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve
yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. özet çıkarma ve yazılı bir parçayı
yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması
sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına
ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi
ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders
sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme.
Türkçe I (2-0-0)
Dil nedir. Dünya dilleri. Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Güncel
metinler eşliğinde günümüzde Türkçenin sorunları. Güncel metinler eşliğinde “de”,
“ki” ve “mi”nin yazımı. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımıyla
ilgili sorunlar (birleşik sözcükler, ünlü ve ünsüz uyumları). Metin incelemesi:
Bilimsel içerikli bir makalenin incelemesi. Yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle
ilgili uygulamalar. Metin incelemesi: Bir köşeyazısının incelemesi. Anlatım
bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar. Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak
Türkçe sözlü sunum çalışmaları.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0)
Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm,
Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile
Karşılaştırılması. XIX-XX.y.y Osmanlı Devletinin toplumsal ve ekonomik yapısı.
Gerileme ve çöküş nedenleri. XIX y.y. Osmanlı Devletinde siyasal olayların genel
şeması ve reform hareketleri. III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi. II.
Mahmut Dönemi ve Senet-i İttifak. Tanzimat Dönemi. I. Meşrutiyet Dönemi ve
Kanun-i Esasi. Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar. II.
Meşrutiyet. İttihat ve Terakki Dönemi. Trablusgarp Savaş. Balkan Savaşı. I. Dünya
Savaşı. Fikir Akımları. Osmanlıcılık. İslamcılık. Batıcılık. Türkçülük. Mondros
Mütarekesi. Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler. Ermeni Sorunu.
Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum. Mondros Mütarekesi. Savaşı Noktalandıran
Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri. Kurtuluş Savaşı’nın Dönemlendirilmesi.
Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi. Bölgesel Direniş Dönemi. Kurtuluş
Savaşı’nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi. Mustafa Kemalin iç ve dış siyasal
yapıya ilişkin tespit, tahlil, öngörü ve Planları. Kurtuluş Savaş’ının Siyasal Hazırlık
Dönemi. Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması.
Amasya Bildirisi. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Misak-ı Milli. TBMM’nin Açılması.
Yapısı ve Çalışmaları. Sevr Antlaşması. Kurtuluş Savaşı’nın Askeri Cepheleri. İç
Ayaklanmalar. I.İnönü Savaşı . II.İnönü Savaşı. Sakarya Meydan Savaşı.
Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taaruz. Kurtuluş Savaşının Siyasal
Gelişmeleri. Londra Konferansı. Mudanya Mütarekesi. Lozan Barış Antlaşması .
Bilgisayar Bilimlerine Giriş II (2-0-2)
Pascal Programlama Diline Giriş. Atama ifadesi. Karar Verme ve Akış Kontrol
İfadeleri. Giriş-Çıkış Deyimleri. Adede ve Şarta Bağlı Çevrim İfadeleri. Tek ve İki
Boyutlu Diziler ve Uygulamaları. Karakter Dizileri. String Komutları ve
Uygulamaları. Alt Programlar – Fonksiyonlar ve Kendi Kendini Çağıran
Fonksiyonlar. Özel Tip Tanımları. Küme İşlemleri ve Uygulamaları. Sıralı Erişimli
Veri Dosyaları ve Uygulamaları. Doğrudan Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları.
İndeks Erişimli Veri Dosyaları ve Uygulamaları. Bellek Konum Göstergeci ve
Uygulamaları. Mevcut Kütüphaneler. Kütüphane Oluşturma ve Uygulamaları.
Dönem Proje Sunumu.
Matematik II (4-2-0)
Seriler. Fourier Serileri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda limit. Süreklilik. Kısmi
türev. Toplam diferansiyel. Bileşik. kapalı ve ters fonksiyonların türevleri. Değişken
dönüştürme. Maksimum ve minimum problemleri. Vektör Analizi. İki Katlı
İntegraller. (Hacim Hesabı. Yüzey Alanları). Üç katlı integraller. Eğrisel İntegraller.
Yüzey İntegralleri.
Fizik II (3-2-0)
Coulomb Yasası ve Elektrik Alanları Elektrik yüklerinin özellikleri. Yalıtkanlar ve
iletkenler. Coulomb yasası. Elektrik alanı. Sürekli bir yük dağılımının elektrik alanı.
Elektrik alan çizgileri. Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi. Gauss
Yasası Elektrik akısı. Gauss yasası. Gauss yasasının yüklü yalıtkanlara uygulanması.
Elektrostatik dengedeki iletkenler. Elektriksel Potansiyel Elektriksel potansiyel ve
potansiyel farkı. Düzgün bir elektrik alandaki potansiyel farkları. Elektriksel
potansiyel ve noktasal yüklerin oluşturduğu potansiyel enerji. Elektriksel
potansiyelden elektrik alan elde edilmesi. Sürekli yük dağılımının oluşturduğu
elektriksel potansiyel. Yüklü bir iletkenin potansiyeli. Sığa ve Dielektrikler Sığanın
tanımı. Sığanın hesaplanması. Kondansatörlerin bağlanması. Yüklü Yüklü
kondansatörde depolanan enerji. Dielektrikli kondansatörler. Akım ve Direnç
Elektrik akımı. Direnç ve Ohm kanunu. Elektriksel iletkenlik için bir model. Direnç
ve sıcaklık. Elektrik enerjisi ve güç Doğru Akım Devreleri Elektromotor kuvveti.
Seri ve paralel bağlı dirençler. Kirchhoff kuralları. RC devreleri. Elektrik Ölçü
aletleri. Manyetik Alanlar Manyetik alan. Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik
kuvvet. Düzgün bir manyetik alan içindeki akım halkasına etkiyen tork. Yüklü bir
parçacığın düzgün bir manyetik alan içindeki hareketi. Hall olayı.
İleri İngilizce II (3-0-0)
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme. Belli yazı türlerini
uygulama. Okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma. Farklı
okuma stratejilerini kullanma. İletişimi bozmadan ve aksatmadan düşüncelerin ve
bilgilerin yazılı bir biçimde kolayca dile getirme. Yazı yazmanın teknik kurallarını ve
yazılı bir metnin farklı yapısal öğelerini belirleme. Özet çıkarma ve yazılı bir parçayı
yeniden yazma. Diğer beceri alanlarıyla bütünleştirilmiş bir dilbilgisi çalışması
sayesinde temel dilbilgisi kurallarını ve yapılarını pekiştirme. Kelimeleri bağlamlarına
ve yapısal ögelerine göre öğrenme. Derslerde akademik düzlemde öğretim görevlisi
ve öğrenciler tarafından yapılan İngilizce konuşmaları takip edebilme ve ders
sırasındaki tartışmalara katılmaya yetecek derecede kullanabilme.
Türkçe II (2-0-0)
Türkçenin yapısı: Ses, yapı ve dizim özellikleri. Metin çözümlemesi (Şiir). Metin
çözümlemesi (Öykü). Anlatım bozukluklarıyla ilgili uygulamalar. Rapor. dilekçe ve
özgeçmiş yazımı (Örnekler ve uygulamalar). Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri.
Dil yanlışlarının düzeltilmesine dönük uygulamalar. Metin çalışmaları. çözümlemesi.
Sözlü sunum çalışmaları.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-0)
Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar. Kıyafet Düzenlemesi. Şapka
Kanunu. Soyadı Kanunu. Tarikatların Kaldırılması. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin
Kapatılması. Takvim.Saat. Ölçü Sistemindeki Değişiklikler. Kadın Hakları ve
Gelişimi. Hukuk Alanında Yapılan İnkılap. Medeni Kanunun Kabulü. Hukuk
Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları. Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar.
Harf. Dil ve Tarih İnkılabı. Eğitim İnkılabı ve Önemi. Eğitimde Uygulanması
Gereken İlkeler. İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar. Erken Cumhuriyet Dönemi
Türkiyesinde İktisat Hedefleri. İzmir İktisat Kongresi. Karma Ekonomi Projesi.
1923 -1929 Arası Göreli Liberalizm. 1929-1939 Arası Devletçilik Atatürkçü
Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri. Tam Bağımsızlık. Milli
Egemenlik. Milliyetçilik. Laiklik. Cumhuriyetçilik. Halkçılık. Devletçilik. İnkılapçılık.
Atatürk Dönemi Dış Politikası. Dönemin Genel Konjonktürü. Türk Dış Politikasının
Genel Nitelikleri ve Öncelikleri. Olgusal Gelişmeler. Lozan Antlaşması İle ilgili
Konular. İngiltere İle Musul sorunu. Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu.
Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü. Türkiye İle
Sovyetler Birliği. Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar.
Türkiyenin Milletler Cemiyetine Üyeliği. Balkan Paktı. Sadabat Paktı. Montrö
Boğazlar Sözleşmesi. İç ve Dış Siyaset deki gelişmeler. Türkiye’de 1960 -1980
Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler.
Temel Kültür - Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler (3-0-0) (3)
Kanuni Devri Osmanlının Keşifler Sürecine Katılamamasının Nedenleri ve
Sonuçları/16.ve 17.yüzyılda Ticari Sermaye Birikim Dinamiğinin Avrupa’da
Oluşturduğu Siyasi, Kültürel ve Sosyal Doku/Aydınlanma Devrinin Sunduğu
Fikirlerin Ekonomi-Bilim-Teknoloji Boyutlarının Hangi Şartlarda Endüstrileşmeyi ve
Kolonyel Sistemleri Yarattığı/Bu Süreçlerin Kendi İç Güç Dengelerindeki
Patlamaların Toplumsal Süreçlerin Boyutlarını Nasıl Belirlediği, Örneğin: İnsan,
Sınıf, Yönetim, Meşruiyet Çatışmaları/Siyasi, Kültürel ve Sosyal Açılardan
Liberalizm ve/veya Devrimlere Yol Açan Temellerin Oluşma Neden ve
Biçimleri/20.Yüzyıl Başında Türkiye’nin ve Diğer Üçüncü Dünya Devletlerinin
Durumu, Merkez-Çevre İlişkileri ve Teorileri/ Türkiye’de Tek Partili Dönem,
Anayasa, Ekonomi ve Toplumsal Değişim/İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’nin
Dış Dünya ile İlişkileri, Marshall Planı, Kır ve Kent Dinamikleri, Göçler,
Demografik Yapı/1960 Devrimi, Anayasa Değişikliği (Fordist) Sanayileşme Biçim
ve Süreçleri, Kentleşme/1980 Sonrası Türkiye, Liberalizme Geçiş, Sektörler Arası
Dengelerin Değişmesi ve Sonuçları/Küreselleşme Teorileri/Yeni Teknolojiler ve
Üretim Biçimleri (Post-Fordist), Global Sermaye Ekonomisinin Yayılması/Yeni
Oluşumlar, Gelişimler, Örneğin: Çevrecilik, Sürdürülebilir Büyüme Arayışları, Kadın
ve Azınlık Haklarının Küreselleşmesi/Bölgesel Birliklerin Gelişmesinin Etkileri,
Türkiye ve Avrupa Birliği.
İkinci Sınıf Dersleri
Diskrit Matematik (3-0-0)
Ayrık Matematik nedir? Kullanım Alanları Nereleridir?.Mantık, Kümeler,
Fonksiyonlar (İfadeler, Birleştirilmiş İfadeler, Şartlı İfadeler, Çift Yönlü İfadeler,
Mantıksal Denklik ve Eşitlikler, Evrensel ve Varoluşsal Niteleyiciler, Küme
Kavramı, Kümeler Üzerinde İşlemler (Özalt, Ayrık ve Evrensel Kümeler), Küme
Tanımlayıcıları, Kümeler Üzerinde İşlemler (Yansıma, Simetri, Geçişkenlik, Antisimetri), Sonlu-Sonsuz Katarlar (string), Toplam ve Çarpım İfadeleri, Bağıntılar ve
Özellikleri (Sıralama ve Denklik Bağıntıları), Hasse Diyagramları, Warshall
Algoritması, Fonksiyonlar ve Özellikleri, Tavan (Ceiling) ve Floor (Taban)
Kavramları). Algoritmalar (Algoritmik Yaklaşım Nedir?. Basit Algoritmik Örnekler.
Algoritmaların Karmaşıklığı). Kromatik Polinomlar. Ağaçlar (Basit Ağaçlar, İkili
Ağaçlar, Dengeli Ağaçlar, İkili Arama Ağacı, Huffman Kodlama Ağacı, Spanning
Ağaçlar, Infix, Postfix, Prefix Notasyonu). Graflar (Graf Terminolojisi, Basit
Graflar, Graf Modelleri, Graf Terminolojisi, Özel Tip Graflar, Graf Boyama
Algoritması, Prim Algoritması, En Kısa Yol Algoritması). Sonlu Durum Makineleri
(Çıkışsız SDM’leri, Çıkışlı SDM’ler, Turing Makineleri). Özyinelemeli Fonksiyonlar
Programlama Dilleri I (3-0-0)
C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri. Değişkenler. Veri Tipleri. Veri
Tiplerinin Genişletilmesi. İlişkisel. Lojik ve Bit İşlemleri için Operatörler ve İfadeler.
Program Kontrol Deyimleri. Döngüler. Diziler ve Pointer’lar. Fonksiyon Yapısı.
Kullanım Amaçları. Saklayıcı Sınıflar. Dinamik Belek Kullanımı. struct ve union.
File Kullanımı. Farklı I.O Yöntemleri. File’lara Erişim Metodları. C preprocessor’u.
Macro ve Şartlı Derleme. Include Özelliği.
Devre Teorisi (3-0-2)
Giriş: Dersin tanımı ve amacı. Yük, akım, gerilim, güç ifadeleri ve bunların
arasındaki ilişkiler. Temel devre tipleri ve devre elemanları, kaynak, direnç gibi basit
elemanların sembolleri ve bu sembollerin anlamları. Ohm yasası, direnç elemanının
matematiksel ifadesi. Kirchoff’un akım ve gerilim yasaları, tek çevreye veya tek
düğüm-çiftine sahip devrelerin çözümü. Kaynak-direnç bileşimine sahip devreler,
seri, paralel bağlama kavramı, gerilim ve akım bölücüler. İşlemsel kuvvetlendiricinin
örnek olarak ele alınması, devre analizinde çok kullanılan yöntemlere giriş, düğüm
gerilimleri analizi, çevre akımları analizi. Düğüm gerilimleri ve çevre akımları
analizinin devamı ve genel halleri. Doğrusallık ve toplamsallık teoremleri. Kaynak
dönüşümü yöntemleri. Thévenin ve Norton teoremleri ve direnç devrelerine
uygulanması. Endüktans ve kapasite elemanları, matematiksel ifadeleri, seri-paralel
bağlamalar, dualite kavramı. Kaynaktan bağımsız RL ve RC devreleri, üstel cevabı.
Devreye birim basamak fonksiyonun uygulanması, anahtarlama mantığı, RL ve RC
devreleri üzerindeki etkileri. Birinci dereceden dinamik devrelerin çözümü, doğal ve
zorlanmış çözümler. Sinüzoidal analize giriş. Devre elemanlarının fazörleri. Frekans
düzleminde sinüzoidal sürekli hal analizi. Sinüzoidal sürekli halde devre teoremleri.
Sinüzoidal sürekli halde ortalama güç, maksimum güç teoremleri. Dinamik devre ve
sistemlerin s-düzleminde incelenmesi, Laplace çözümüne giriş ve temel ifadeler.
Devrelerin s-düzlemindeki eşdeğer şekilleri, Laplace transform tekniklerinden
yararlanarak dinamik devrelerin çözümü.
Assembly Language (2-0-2)
Assembly dili hakkındaki genel bilgiler. Sayı ve kodlama sistemleri. İşlemci ailesinin
tanıtımı register ve flag’ler. segment yapısı. Komut kümesi (veri aktarım. aritmetik.
dallanma). Komut kümesi (çevrim. bayrak. mantıksal. öteleme). Komut kümesi
(katar komutları ve ön ekler). Komut kümesi ve Debug uygulamaları (Laboratuar
çalışması). Assembly dilinde programlar nasıl yazılır? Pseudo komutlar ve kullanım
özellikleri. EXE ve COM tipinde programlar. Procedure’ler ve Macro kullanımları.
Programlama ve hata bulmaya yönelik uygulama çalışmaları (Laboratuar
uygulaması). Alt programlar. ortak segment kullanımları ile EXTRN ve PUBLIC
tanımları. Kesmeler. vektör tablosu ve yüksek seviyeli diller ile assembly dilinin
birlikte kullanılması.
Lojik Devreler (3-0-2)
Giriş: Sayısal sistemlerin genel özellikleri. Boole Cebrinin Temelleri. Lojik
fonksiyonlar, kanonik ve standart biçimler. Lojik kapılar. Sadece NAND ya da
NOR kapıları ile fonksiyon gerçekleme. Lojik fonksiyonlarin sadeleştirilmesi.
Karnaugh diyagramları. Kombinasyonel lojik, toplayıcılar, çıkarıcılar, kod
dönüştürücüler. Orta ölçekli tümdevreler (MSI), paralel toplayıcı, ondalık toplayıcı,
genlik karşılaştırıcı. Kodçözücüler, veriseçiciler (MUX). Flip-Flop’lar: RS, D, T, J-K
flip-flopları. Senkron ardışıl devrelerin çözümlenmesi. Senkron ardışıl devrelerin
tasarımı. Senkron ardışıl devrelerin tasarımı. Sayıcılar, tutucular, register’lar.
İngilizce Okuma ve Konuşma (3-0-0)
Öğrenciler. derslerin başladığı ilk haftalarda hem yazılı hem de sözlü beceriler
bağlamında kendilerine sunulacak tartışma metinleri (örneğin: Madness and
Creativity) üzerinden tartışma ve sunu becerileriyle ilgili temel bilgileri alacaklardır.
Daha sonraki haftalarda genellikle ilk derslerde öğretim görevlisinin kendilerine
sunacakları metinler üzerinden çalışacaklar. İzleyen iki haftadaki derslerde
çalıştıkları konunun bir yönüne ilişkin kendi tartışmalarını geliştirdikleri bir sunu
yapacaklardır. Yapacakları sunudan bir konuşma notu alırlarken. sununun ana
hatlarını içeren bir metni de hazırlayarak öğretim görevlisine sunu öncesinde teslim
etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bu ana hat metninden de not alacaklardır.
Diferansiyel Denklemler (4-0-0)
Genel Tanımlar. Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri. Dif. Denklemin
kurulması. Birinci mertebe Dif. Denklemler. Değişkenlere ayrılabilen. Homojen.
Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri Birinci Mert.
Lineer Dif. Denk. Bernoulli Dif. Denk. Tam Dif. Denk. ve İntegrasyon çarpanı
tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri. Clairaut Dif. Denk. Lagrange Dif. Denk.
Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri. Değişkenlerden birini
içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk. İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit
Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri. Mertebeden Lineer ve
Sabit Katsayılı Dif. Denk. İkinci taraflı ve İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel
çözüm yöntemleri. Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk. Euler ve Genelleştirilmiş
Dif. Denk. Dif. Denk. Operatör Yöntemi ile Çözümleri. Dif. Denk. Sistemleri.
Data Yapıları ve Algoritmalar (3-0-0)
Matematiksel temeller (Fonksiyon, kümeler, rekürans bağıntıları). Data Yapıları
(Kuyruk ve Yığınlar). Data Yapıları (Listeler ve Ağaçlar). Sıralama Algoritmaları.
Graf Algoritmaları (En Kısa Yol Problemi). Graf Algoritmaları (En Kısa Yol. Kritik
Yol Problemi). Graf Algoritmaları (Minimum Spanning Trees). Graf Algoritmaları
(Huffman ağacı). Graf Algoritmaları (Maksimum Akış Algoritmaları). Geometrik
Algoritmalar.
Paralel
Algoritmalar
(Merge
Sort).
String
Bulma
Algoritmaları.Elementer
Matris
İşlemleri.Modüler
Aritmetik.
Kriptografi
Algoritmaları.
Programlama Dilleri II (3-0-0)
Nesneye Dayalı Tasarımının Temel Kavramları. Java Programlama Diline Giriş.
Obje Nedir? Sınıflar ve Metodlar. Soyut Veri Tipleri ve Kullanımı. Mesajlar.
örnekleme(instance) ve ilk değerlerin belirlenmesi. Kılıflama (Encapsulation).
Kalıtım (Inheritance) ve Polymorphism kavramları. Java Applet’leri. Java’da
Kontrol Deyimleri. String ve Karakterler. Grafik ve Java2D. Özel Durumların
Kontrolü. Çoklu Kullanım (Multithreading). Java’da File Kullanımı. Ağ
Uygulamaları. Multimedya.
İstatistik ve İhtimal Hesapları (2-0-0)
İstatistik Metoduna Giriş Ana Kütle. Örnek. İstatistik Analiz. Verilerin Toplanması.
Frekans Dağılımları. Grafikler. Ortalamalar. Dağılma Ölçüleri. Olasılık Teorisi.
Olasılık Kuralları. Koşullu Olasılık. Bayes Kuralı. Permütasyon. Kombinasyon.
Matematiksel Beklenen Değer. Süreksiz Olasılık Dağılımları.Binom Dağılımı.
Poisson Dağılımı.Poisson Süreci. Hipergeometrik Dağılım. Sürekli Olasılık
Dağılımları. Normal Dağılım. Hipotez Testleri-Parametrik Testler. Hipotez TestleriParametrik Olmayan Testler. Regresyon ve Korelasyon Analizi. Doğrusal
Regresyon. Çoklu Regresyon ve Korelasyon. Korelasyon Katsayısı ile İlgili Hipotez
Testleri. Zaman Serilerinin Analizi.
Elektronik Devreler ((2-0-2)
p-n jonksiyonu, ideal diyot, diyot karakteristikleri. Eşdeğer diyot modelleri, kırpıcı
devreler. Doğrultucu devreler, diyot lojik. Bipolar jonksiyonlu transistör (BJT),
karakteristikleri. BJT’li devrelerin DC analizi. Diyot transistör lojik (DTL), direnç
transistör lojik, (RTL), transistör transistör lojic (TTL). Uygulamalar. İşlemsel
yükselteç (OP-AMP): karşılaştırıcı, eviren (inverting) ve evirmeyen (non-inverting)
devre yapıları. İşlemsel yükselteç: toplama, çıkarma, türev ve integral alma
devreleri. Alan etkili transistörler (FET), Jonksiyonlu Alan Etkili Transistör (JFET).
Metal Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistör (MOSFET). FET’li devrelerin DC
analizi ve uygulamalar. MOS lojik.
Sistem Analizi (2-0-0)
Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi. Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri. Bilgi
Sistemi Geliştirme Süreci. Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri. Ön İnceleme ve
Fizibilite Analizi. Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma. Sistem Analizi: Veri
Toplama. Sistem Analizi: Veri Modelleme. Sistem Tasarımı. Veri Tabanı Tasarımı.
Arabirim Tasarımı. Sistem Gerçekleştirme. Sistem Gerçekleştirme. Yeni Sisteme
Geçme Süreci. Sistem Bakım ve Desteği.
Mesleki İngilizce I (2-0-0)
Teknik İngilizce çeviri ve İngilizceyi anlama.
Nümerik Analiz (2-0-0)
Matematik Modelleme ve Mühendislik Problemlerinin Çözümü. Nümerik Hesaplar.
Yaklaşım. Yuvarlatma ve Kesme Hataları. Lineer Olmayan Eşitliklerin Çözümü Kapalı Yöntemler (Grafik. İkiye Bölme. Yer Değiştirme. Adım Arttırmalı). Lineer
Olmayan Eşitliklerin Çözümü - Açık Yöntemler (Basit İterasyon. Newton-Raphson.
Sekant. Katlı Kökler). Polinomların Köklerinin Bulunması – Klasik. Müler.
Bairstow. Diğer Yöntemler. Lineer Sistemlerin Çözümü – Gauss Eliminasyon.
Gauss Jordan. Özel Matrisler ve Gauss Siedel Lineer Olmayan Denklem
Takımlarının Çözümü. Sonlu Farklar İnterpolasyon (Gregory Newton - Langrange
ve Ters İnterpolasyon). Sayısal Türev. Sayısal İntegral Eğri Uydurma Yöntemleri.
Adi Diferansiyel Denklemlerin Çözümü. MathLab Uygulamaları.
Ekonomi (3-0-0)
Bilim Nedir?, Ekonomi ve Sorunları. Üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri,
‘dönem’ kavramı. Üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler. Azalan
verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme,
Kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler. Üretim biriminin gelirleri, kar
maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge. Üretim biriminin ve kesiminin
sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri. Tüketici birimi ve amacı,
tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu. Tüketici
davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması. Tüketici
biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri. Fiyat oluşumu ve
piyasalar, tam rekabet piyasası. Tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları. Üretim
etmenleri piyasaları.
Üçüncü Sınıf Dersleri
Mühendislik Matematiği (3-0-0)
Sayılar Teorisine Giriş. Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma. Modüler Aritmetik,
invers alma problemi. Kriptografi algoritmaları, RSA, DES, STACK permütasyonu.
Inclusion ve Exclusion prensibi, Rook polinomu. Generating Fonksiyonlar ve
Uygulamaları. Rekürans Bağıntıları, Karakteristik Köklerin Bulunması. Yakınsak
serilerde yakınsamanın hızlandırılması. Fourier serisi, fonksiyonların seriye açınımı.
Discrete Fourier Analizi, Fast Fourier transformları. Fonksiyonların seriye açılımları,
Taylor açılımları. Lineer denklem sistemlerinde iterasyonla çözüm ve maksimum
diagonal problemi. Catalan, Stirling ve Euler sayıları. Çok basamaklı sayılarda
çarpma bölme problemleri. Mühendislik matematiğinde özel-yeni konular.
İşletim Sistemleri (3-0-0)
İşletim sisteminin ve işletim sistemine ait genel kavramların tanımı ile işletim
sistemlerinin gelişim tarihçesi. Bilgisayar sistemlerinde işletim sistemlerinin
desteklenmesi için ihtiyaç duyulan genel donanım özellikleri. Process kavramı ve
process’lerin yönetilmesi için izlenen temel yöntemler. Process çalıştırma yöntemleri
incelenmesi ve karşılaştırılması. Process’ler arası haberleşme ve senkronizasyon
sağlanması, dead-lock kavramı ve çözüm yöntemleri. Bellek yönetimi ve çok
kullanıcılı sistemlerdeki önemi, gerçek bellek ile sanal bellek kavramlarını tanıtılması.
Sanal bellek oluşturulması için kullanılan yöntemler ve gerekli donanım özellikleri.
Paging ve Segmentation yöntemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. Giriş-Çıkış
sistemlerinin tanıtılması ve bellek hiyerarşisi içindeki yerlerinin incelenmesi. GirişÇıkış sistemini çalışma prensipleri, sıralı ve rastgele erişimli çevre birimlerinin
kullanımı Giriş-Çıkış sistemlerinin kullanıcılar arasında paylaştırılması, sanal çevre
birimi kavramının tanıtılması ve uygulama alanlarının gösterilmesi. File sistemlerinin
tanıtılması, düz ve hiyerarşik yapıya sahip file sistemlerinin karşılaştırılması.
Mantıksal file sistemi ile fiziksel çevre birimler arasındaki ilişkinin incelenmesi, çok
kullanıcılı sistemlerde paylaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının tanıtılması
Bigisayar Donanımı (3-0-0)
Kombinasyonel lojik devreler. Ardışıl lojik devreler. Saklayıcı ve sayıcılar. Bellek
birimleri (RAM, ROM, PLD, PLA, PAL). Saklayıcı transfer işlemleri ve ortak veri
yolu oluşturma. Donanım Tanımlama Dili (Hardware Descriptor Language-HDL)
paketleri (VERILOG) ile uygulama. Donanım ile kontrol birimi tasarımı. Mikro
program ile kontrol birimi tasarımı. Komut yapısı ve adresleme yöntemleri. Merkezi
İşlem Birimi tasarımı. RISC-CISC karşılaştırmaları ve pipeline yapılar. Giriş/Çıkış
birimleri ve haberleşme. Bellek yapıları ve yönetimi (Ön bellek yapıları)
Seçimlik Müh. I (3-0-0)
Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır.
Veri Tabanı Yönetimi (3-0-2)
Dosya ve Veri tabanı kavramları, Veri Tabanı Sistemi Genel Yapısı. Veri Modelleri.
İlişkisel Cebir. Mantıksal Veri Tabanı Tasarımı, Normalizasyon. Varlık – İlişki (E-R)
Diyagramları. Fiziksel Veri Tabanı Tasarımı. İndeksYapısı, Ağaç Yapısında İndeks.
Hesaba Dayalı ( Hashing) Adresleme. Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL
Dili Komut Yapısı ). Veri Tanımlama ve Sorgulama Dilleri ( SQL Dili Komut Yapısı
). İşlem (Transaction) kuralları. Veri Tabanı Eşzamanlık Denetimi, Veri Tabanı
Düzeltme. Nesneye Yönelik Veri Tabanı Sistemleri. Nesneye Yönelik Veri Tabanı
Sistemleri. Dağıtılmış Veri Tabanı Sistemleri
Data Komünikasyonu (3-0-0)
Veri haberleşmesine giriş. Veri haberleşme standartları, Mimari modeller. OSI
Referans modeli, Katmanlar ve görevleri. Sinyalleşme ve Sinyal kodlama teknikleri.
Paralel ve seri iletişim. İletişim ortamları, teknik özellikleri. Multiplexing (TDM,
FDM). Hata algılama ve düzeltme teknikleri. Data Link Kontrol teknikleri , Akış
kontrolü. Senkron ve asenkron data link protokolleri. IEEE 802.3, 802.4, 802.5
yerel alan ağ teknolojileri. Bağlantılı ve bağlantısız servisler, Anahtarlama teknikleri.
Veri iletişim teknolojileri ile ilgili öğrenci sunuları (X.25, ISDN, FR, ATM, xDSL.)
Meseki İngilizce II (2-0-0)
Ders Hakkında Genel Konuşma ve Beklentiler. Genel Güncel Parçalar 7. Genel
Güncel Parçalar 8. Genel Güncel Parçalar 9. Genel Güncel Parçalar 10. Genel
Güncel Parçalar 11. Genel Güncel Parçalar 12. Genel Güncel Parçalar 13. Genel
Teknik Tercüme Metinleri 8. Genel Teknik Tercüme Metinleri 9. Genel Teknik
Tercüme Metinleri 10. Genel Teknik Tercüme Metinleri 11. Genel Teknik Tercüme
Metinleri 12. Genel Teknik Tercüme Metinleri 13. Genel Teknik Tercüme Metinleri
14
Mikro İşlemciler (2-0-2)
Mikroişlemci teknolojisinde yaşanan gelişmeler. Intel 8086ve 286 mimarisi ve iç
yapısı. Giriş-Çıkış birimlerinin programlanması. 8255 PPI -Programlanabilir Paralel
Arayüz ile Mod 0’da 4x4 Tuş takımı. 8255 PPI ile Mod 1 ve Mod 2’de yazıcı
uygulaması. 8251 USART-Senkron ve Asenkron Seri Veri Giriş-Çıkış Birimi. RS232C Standardı. 8254 PIT ve Frekansmetre Uygulaması. Ön Bellek Teknolojileri.
Bellek Yapıları: Cache, SRAM, DRAM, EPROM ve adres çözümleme
uygulamaları. Bus Yapıları: ISA, EISA, VESA ve PCI Bus yapıları. Kesme İstekleri.
Kesme İstekleri: 8259 Programlanabilir Kesme Denetleyici
Bigisayar Projesi (2-2-0)
Proje konularının belirlenmesi. Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması
Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam). Proje hazırlama esasları hakkında
açıklamalar. 1. Raporun teslim edilmesi. 1. Raporun değerlendirilmesi.
Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 2. Raporun teslim
edilmesi. 2. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan
eksikliklerin düzeltilmesi. 3. Raporun Teslim edilmesi. 3. Raporun değerlendirilmesi.
Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 4. Raporun Teslim
edilmesi. 4. Raporun değerlendirilmesi,Proje demoları ve sunumları
Seçimlik Müh. II (3-0-0)
Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır.
Yazılım Mühendisliği (3-0-0)
Yazılım Mühendisliğine Giriş ve Yazılım Geliştirme Süreçleri . Yazılım Geliştirme
Süreçleri ve Çevik Modeller . Proje Yönetimi Temelleri . Gereksinim Mühendisliği .
Analiz Raporuna Giriş . Analiz ve Tasarım Süreçlerinde Nesneye Yönelim . Yazılım
Proje Yönetimi . Risk Yönetimi . Yazılım Kestirim Yöntemleri . Yazılım Kalite
Yönetimi . Yazılım Ölçütleri . Test Teknikleri . Yazılım Bakımı ve Konfigürasyon
Yönetimi . Yazılım Yeniden Kullanımı (Software Reuse)
Seçimlik Müh. III (3-0-0)
Üçüncü sınıf seçimlik mühendislik derslerinden bir tanesi alınacaktır.
İş Hayatı İçin İngilizce (2-0-0)
Derse giriş. CV hazırlama; başvuru mektupları ; okuma çalışması.. İş mülakatları,
örnek iş mülakatları, okuma çalışması, sosyalleşme .. Talep mektubu, telefonda
konuşma ve ilgili dinleme çalışmaları.. Not alma teknikleri , e-mail, fax, memo
yazma, okuma çalışması.. Kelime çalışması ; sıkça karıştırılan kelimeler, okuma
çalışması.. Toplantılar, müzakereler; grup müzakere çalışması , okuma çalışması..
Rapor yazımına giriş , rapor tip 1 ( bilgi verici). Sözlü sunuya giriş , örnek bilgi
verici rapor inceleme, pazarlama.. Sözlü sunum teknikleri, rapor tip 2 (
değerlendirme. analitik), okuma çalışması.. Ürün grafik sunumu , model okuma
parçaları.. Sözlü sunum sınıf içi ön çalışmaları , okuma çalışması.. Öğrenci sunuları,
sunular üzerine dönüt ve tartışma
İşletme (3-0-0)
Genel Tanımlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri. Günümüzde İşletmecilik
Hayatını Etkileyen Unsurlar. İşletmeyle İlgili Çıkar Grupları. İşletmenin Yapısal
Çevresi. İşletmelerin Sınıflandırılması. İşletmelerin Kuruluş Aşamaları. Bir Sistem
Olarak İşletmenin İncelenmesi, İşletme ve Alt Sistemleri Fonksiyonları. Yönetim ve
Yöneticilik. Klasik ve Modern Yönetim Teorileri. Yönetimde Karar Verme ve
Yönetim Fonksiyonları: Planlama. Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - I
Yönetim Fonksiyonları : Organizasyon - II. Yönetim Fonksiyonları : Yürütme
(Motivasyon, Liderlik, İletişim) Yönetim Fonksiyonları : Koordinasyon. Yönetim
Fonksiyonları : Kontrol Genel Tekrar
3. Sınıf Seçimlik Müh. Dersler
Bilgisayar Ağ Teknolojileri (3-0-0)
Ağ (Network) katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi.
Bilgisayar ağı içerisinde iki nokta arasında izlenecek yolun bulunmasına yönelik
statik ve dinamik routing (yol bulma) algoritmalarının incelenmesi ve
karşılaştırılması. Ağ katmanında tıkanıklık (congestion) kavramının tanımı, oluşma
nedenleri ve çözüm yolları. Örnek bir ağ katmanı olarak IP (Internetworking
Protocol) protokolünün incelenmesi. IP protokolünde yer alan, ICMP, BOOTP,
DHCP ve diğer ağ katmanı ile ilgili protokollerin incelenmesi. Ulaşım (Transport)
katmanının tanımı, görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Bağlantılı
(connection-oriented) ve bağlantısız (connectionless) ulaşım protokollerinin
incelenmesi ve karşılaştırılması. Ulaşım katmanında kalite kontrolünün (QoS)
sağlanmasının önemi ile kalite kontrolü sağlayan yöntemlerin incelenmesi ve
karşılaştırılması. Bağlantısız ulaşım örneği olarak TCP/IP protokolü içinde yer alan
UDP (User Datagram Protocol) protokolünün incelenmesi. Bağlantılı ulaşım
katmanı yapısının TCP (Transmisson Control Protocol) örneği ele alınarak
incelenmesi Oturum (Session) ve Sunum (Presentation) katmalarının tanımı,
görevleri ve çalışma prensiplerinin incelenmesi. Uygulama (Application) katmanının
tanımı ve incelenmesi. TCP/IP protokol yapısında yer alan Telnet, SSH, DNS,
FTP, HTTP ve benzeri uygulamaların incelenmesi
Uzman Sistemler (3-0-0)
Temel kavramlar. çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve
kontrolü. Otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme. Uzman
sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi. Bilinen uzman sistem örnekleri.
Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Bir uzman sistem tasarımı
Ağ Teorisi Uygulamaları (3-0-0)
Katmanlı Ağ Mimarisi. Farklı katmanlardaki PP protokolleri (Fiziksel, Ağ katmanı).
Hata düzeltme. ARQ, StopWait, GoBAckN algoritmaları. Gecikme Modelleri. MM-1, M-G-1 kuyruk sistemleri. Kuyruk ağları/ Çok erişimli iletişim. Aloha sistemi.
Parçalama algoritmaları. CSMA rezerve sistemi. Ağ katmanı algoritmaları. En kısa
yol yönlendirme. Akış Kontrol algoritmaları
Sistem Programlama (3-0-0)
Sistem programla kavramı ve genel bilgiler. İstemci/Sunucu uygulamaları ve
özellikleri. 2-Tier, 3-Tier ve Multi-Tier uygulamalar ve özellikleri. Web
uygulamaları HTML ve CSS kullanımları. Javascript ile kullanıcı taraflı kontrol
işlemleri. XML ve XSL. DTD ile XML doğrulama Schema ile XML doğrulama.
Java ile programlama. Java applet programla. RPC ile uygulama geliştirme. RMI ile
uygulama geliştirme. Dağıtık uygulama geliştirme teknolojilerin karşılaştırılması
Biçimsel Dil. ve Soyut Makineler (3-0-0)
Dilbilgisi kavramı ve temel matematiksel teknikler. Otomata ve biçimsel dillerin
sınıflandırılması. Düzenli ifadeler. Düzenli ifadeler ve düzenli setlerin özellikleri.
Sonlu durum makineleri. Sonlu durum algoritmaları. Düzenli diller ve aşağı basmalı
(push-down) otomata. İçerikten bağımsız diller ve gramerler. Gerekirci
(deterministic) sonlu otomatlar. Gerekirci olmayan sonlu otomatlar. Normal yapısal
gramerler. Sınırsız gramerler. Kararsızlık ve çözümsüzlük. Turing makineleri ve
problem çözümünde kullanımı. Ödevlerin sunumu
Sayısal İşaret İşleme (3-0-0)
Ayrık Zamanlı İşaret ve Sistemler, Özellikleri. Ayrık Lineer Zamanla Değişmez
Sistemler, Dürtü Yanıtı. Konvolusyon Toplamı, Kararlılık, Nedensellik. Fark
Denklemleri. Z-Dönüşümü, Tanımı, Özellikleri. Ters Z-Dönüşümü, Kuvvet serileri,
basit bölme, kısmi kesirlere açılım yöntemleri. Ters Z-Dönüşümü, Cauchy İntegrali,
Rezidü yöntemi, Fark denklemleri. Z-Dönüşümünün Uygulamaları, Kararlılık,
Nedensellik, Transfer Fonksiyonu. Dik Fonksiyonlara Açılım, Fourier Dönüşümü,
Genlik ve Faz spektrumları. Ayrık Fourier Dönüşümü ve Ters Dönüşümü. Hızlı
Fourier Dönüşümü- DIT FFT. Hızlı Fourier Dönüşümü- DIF FFT. Sayısal
Süzgeçler, IIR ve FIR yapılar
File Organizasyonu (3-0-0)
Giriş ve genel kavramlar. Depolama Birimleri (İkincil depolama birimleri, sabit disk,
magnetik disk, cd-rom). Dosya Sisteminde Temel veri yapıları: Fields, Records,
Buffer Yönetimi, I/O yönetimi. yapısı, Dosya çeşitleri (sıralı erişim, rastgele erişim
dosyaları). kayıt ekleme/slime, İndeksleme. İndeksleme. Sıralı Kayıt-tabanlı
dosyaları üzerinde karşılaştırma/birleştirme. Çok seviyeli İndeksleme, B-tree.
İndeksli Sıralı Dosya Erişimi. B+-tree. Hashing (hesaba dayalı) yapıları.
Genişletilmiş Hashing (hesaba dayalı) yapıları. Ilgili konular(güvenik…) ve Genel
Tekrar
Bilgisayar Grafiğine Giriş (3-0-0)
Bilgisayar Grafiğine giriş. Noktanın gösterilimi , Noktaların dönüşümü. Doğruların
dönüşümü. 2B dönüşümler , Döndürme. Aynalama , Ölçekleme. Birleşik
dönüşümler. Öteleme ve homojen koordinatlar. Doğru çizim algoritmaları. Çokgen
doldurma. 3B dönüşümler , 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme.
Çoklu dönüşümler , Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler. Herhangi bir
düzleme göre aynalama. Perspektif geometri , Projeksiyonlar. Opengl’e giriş ,
Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler. Opengl dönüşümleri ve kırpma
Bilg.Yard.Geometrik Tasarım (3-0-0)
Parametrik ve Kapalı Eşitlikler. Hemitian ve Bezier Formatları. B-Spilines ve Nurbs.
Geometrik Süreklilik ve Gerilim Kavramları. Tensor Çarpma Yüzeyleri. Düzlemler.
Kuadrik Yüzeyler. Uzaklık Fonksiyonu ve Süper - Kuadrikler. Birim Ekponensiyel
Fonksiyonları ve Yumuşak Cisimler. Deformasyonlar. Küme Operasyonları ve
Konstraktif Katı Geometrisi. Işın-İzleme. Bir Formdan Diğer Forma
Transformasyonlar
Yöneylem Araştırması (3-0-0)
Giriş, Matematik Programlama. Doğrusal Programlama (doğrusal programlama
modelinin formülasyonu ve grafik çözüm). Doğrusal programlama problemlerinin
simpleks yöntemi ile çözümü. Simpleks Yönteminde dejenerasyon, Dualite ve
duyarlılık Analizi. Ulaşım Problemi (En düşük Maliyet ve Kuzey Batı Köşesi
Yöntemi). Ulaşım Problemi (Düzeltilmiş Dağıtım Metodu), Ulaşım Problemlerinde
dejenerasyon. Atama yöntemi. Ağ Modelleri, Minimum Geçişli Ağaç (Prim
Algoritması), En Kısa Yol Algoritması (Dijkstra algoritması). Maksimum Akış
Algoritması, Proje Planlama Teknikleri (CPM-PERT). Tamsayılı Programlama,
Hedef Programlama. Deterministik Dinamik Programlama. Deterministik Stok
Modelleri. Oyun Teorisi, Simülasyon
Dördüncü Sınıf Dersleri
Yapay Zeka (3-0-0)
Yapay Zekanın temel konuları, insanda “öğrenme” sistemi. Yapay Zeka dilleri, Lisp
ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Lisp ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri,
Prolog ve uygulamaları. Yapay Zeka dilleri, Prolog ve uygulamaları. Doğal Dil
işleme, Doğal Dil anlama. Teorem gösterimi, önerme ifadeleri. Problem çözme
teknikleri. Problem çözme uygulamları. Oyun teorileri, oyun ağaçları. Uzman
Sistemler. Yapay Sinir Ağları ve Şekil Tanımada uygulamaları. Genetik
Algoritmalar. Konuşma Anlama, Ses Tanıma. Bilgi Tabanlı Sistemler, Bilgi
Mühendisliği
Seçimlik Müh. IV (3-0-0)
Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır.
Seçimlik Müh. V (1-2-0)
Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır.
Bitirme Projesi (3-6-0)
Proje konularının belirlenmesi. Proje konuları ile ilgili kaynak taramasının yapılması
Proje konuları ile ilgili kaynak taraması (devam). Proje hazırlama esasları hakkında
açıklamalar. 1. Raporun teslim edilmesi. 1. Raporun değerlendirilmesi.
Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 2. Raporun teslim
edilmesi. 2. Raporun değerlendirilmesi. Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan
eksikliklerin düzeltilmesi. 3. Raporun Teslim edilmesi. 3. Raporun değerlendirilmesi.
Değerlendirmeden sonra ortaya çıkan eksikliklerin düzeltilmesi. 4. Raporun Teslim
edilmesi.
4. Raporun değerlendirilmesi, Proje demoları ve sunumları.
Derleyici Tasarımı (3-0-0)
Derlemeye giriş, Derleyicinin modülleri. Lexical analiz, Token’lara ayırma. Sonlu
durum makinaları (acceptor’ler). Solu durum makinlaarı (dönüştürücüler).
Gramer(Syntax) analizi. Anlamsal(Semantic) Analiz. Tip kontrolü, Sembol
tablosunun hazırlanması. Ara kod üretimi, Kod üretimi. Kod optimizasyonu (makina
tarafından). Kod optimizasyonu (programı yazan tarafından). Derleyicinin analizsentez aşaması. 370 assembler ve derleyiciler. 370 assembler’da temel işlemler. 370
assembler’da temel işlem uygulamaları (kesirli sayılar). Hata analizleri
Seçimlik Müh. VI (3-0-0)
Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır.
Seçimlik Müh. VII (3-0-0)
Bölüm Seçimlik M Ders Havuzundan Herhangi bir Ders Alınacaktır.
Seçimlik Sosyal (3-0-0)
Üniversitenin sosyal seçimlik ders havuzundan herhangi bir ders alınacaktır. Bu ders
havuzu dönemden döneme farklılık göstermekle birlikte, bazı örnek dersler olarak
şunlar verilebilir: Bilim Tarihi, Siyaset Bilimi, Afetler ve Kriz Yönetimi, Bireysel
Kalite ve Liderlik Eğitimi, vb.
Serbest Seçimlik (3-0-0)
Öğrenciler herhangi bir fakültenin herhangi bir bölümünden istedikleri bir dersi
alabilirler. Ancak seçilen ders en az 3 kredilik olmalı ve dersin içeriği bölümümüzün
derslerinin içeriği ile benzeşmemelidir.
4. Sınıf Seçimlik Müh. Dersler
Bulanık Mantık (3-0-0)
Klasik Kümeler ve Bulanık Mantık Kümeleri. Klasik Bağıntılar ve Bulanık Mantık
Bağıntıları. Üyelik Derecesi Fonksiyonları. Bulanık Mantık - Klasik Mantık
Dönüşümleri. Bulanık Mantık Aritmetiği-Sayılar-Vektörler. Klasik Mantık - Bulanık
Mantık. Bulanık Mantık Kural Temelli Sistemler. Bulanık Mantık Sınıflandırılmaları.
Bulanık Mantık Şekil Tanıma. Bulanık Mantık Kontrol Sistemleri. Bulanık Mantık
Ölçümleri
Görüntü İşleme (3-0-0)
Görüntü İşleme için Temel Bilgiler. Görüntü İyileştirme Yöntemleri. Görüntü
Restorasyonu. Görüntü İşleme İstatistiksel Yöntemleri. Segmentasyon ve Çerçeve
Belirleme. Matematiksel Morfoloji. 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Transformasyonlar.
Temel Şekil Özelliklerini Bulma. Frekans Domeninde Görüntü İşleme. Görüntü
Transform Yöntemleri. Hareketli Görüntü İşleme. Renkli Görüntü İşleme. Görüntü
Sıkıştırma Algoritmaları. Görüntü İşleme Yöntemleri ile Özellik Çıkarma. Şekil
Tanımanın Temel Konuları
Yapay Nöron Ağlarına Giriş (3-0-0)
Yapay Sinir Ağlarına Giriş. Yapay Sinir Ağlarının Yapısı ve Temel Elemanları. İlk
Yapay Sinir Ağları-Tek katmanlı algılayıcılar. Yapay Sinir AğıModeli-Çok katmanlı
algılayıcılar. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Öğrenme Kuralı. Çok katmanlı Algılayıcı
Ağının Çalışma Prosedürü. Çok katmanlı Algılayıcı Ağının Uygulama Alanları.
Linear Vector Quantization(LVQ) Ağının Özellikleri, Yapısı, Çalışma Prosedürü.
LVQ Ağının Uygulama Alanları. Adaptif Rezonans Teori Ağları, Yapısı, Çalışma
Prensibi. Adaptif Rezonans Teori Ağları, Uygulama Alanları. Kendi-Kendine
Organize Olan Sistemler-Hebbian Learning. Kendi-Kendine Organize Olan
Sistemler-Competitive Learning
Paralel Programlamaya Giriş (3-0-0)
Paralel programlamanın tanıtımı ve uygulama alanları. Paralel programlamaya ilişkin
problemler: senkronizasyon, haberleşme, kritik bolumler. Senkronizasyon
mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve
uygulamaları. Mesaj aktarımına dayalı haberleşme ilkelleri. Buluşma (rendez-vous)
yapısı. Paralel programlama dilleri: CSP, Occam ve Ada. Klasik paralel algoritma
örneklerinin tasarımı ve incelenmesi
Doğal Dil İşlemeye Giriş (3-0-0)
Doğal dil işlemeye giriş. Dilbilimsel analizin seviyeleri. Prolog diline genel bir bakış.
Biçimbilim ve sözlük. Türkçe için içerikten bağımsız gramer. DCG gramerleri ve
DCG ayrıştırıcıları 1. DCG gramerleri ve DCG ayrıştırıcıları 2. Geçiş ağ
ayrıştırıcıları. Deyimlerin yapısı. Birleştirme tabanlı gramer. Ayrıştırıcı algoritmalar 1.
Ayrıştırıcı algoritmalar 2. İstatistiksel doğal dil işleme. Anlambilimsel gösterim.
Ödevlerin sunumu
Bilgisayar Mimarisi (3-0-0)
Tek işlemcili ve paralel bilgisayar sistemleri. Bellek Yönetimi: Sanal bellek kavramı,
page etme ve segmentleme. Ön bellek sistemleri ve yerine koyma (replacement)
algoritmaları. Pipeline işlemci tasarımı. Geri beslemeli pipeline sistemler,
rezervasyon tabloları ve çarpışma vektörü. RISC Mimarileri ve CISC ile
karşılaştırmalar. Flynn’ın sınıflaması ve Paylaşılmış bellekli çoklu işlemci sistemleri.
Bus temelli çoklu işlemci sistemleri: Crossbar switch ve çok kapılı bellekler.
Arabağlantılı ağlar:. Dinamik arabağlı ağlar: Çok seviyeli arabağlı ağlar (Omega
network). Statik arabağlı ağlar: Star, ring, mesh, hypercube ve tree network. Mesaj
gönderme arayüzü (Message Passing Interface-MPI). Noktadan noktaya mesaj
gönderme ve alma. Toplu mesaj gönderme ve alma. Matrislerde transpoz ve
çarpma için paralel algoritmalar. Matris çarpımında Fox ve Cannon Algoritmaları
Gelişmiş Mikroişlemci Sistemleri (3-0-0)
Mikroişlemcilerin Yapı ve Görevlerine Göre Sınıflandırılması (Scaler İşlemciler,
Super Scaler İşlemciler Pipeline İşlemciler, Verylonginstruction Word İşlemciler,
Vektor İşlemciler). Intel 80386 - 80486 Mikroişlemciler. Sayısal İşaret İşlemciler
(Digital Signal Processors-DSP). RISC (Reduced Insturuction Set Computers) ve
CISC (Complex Instruction Set Computers) Karşılaştırmaları. Transputer Mimarisi.
FPU (Floating Point Unit) Kayan Noktalı Aritmetik İşlemci. Diğer Gelişmiş
Mikroişlemci Mimarilerinden Örnekler (Sparc, Alfa, Pentium, Power Architecture)
Sistem Analizi ve Modelleme (3-0-0)
Giriş. İki Uçlu ve Çok Uçlu Yay Elemanları. Kütle ve Sönüm Elemanları. İki Uçlu
Mekanik Elemanlardan Oluşan Sistemler. Çok Uçlu Mekanik Elemanlardan Oluşan
Sistemler
Yönetim Bilgi Sistemleri (3-0-0)
Yönetim ve Karar Süreçleri. İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yeri. Karar Destek
Sistemleri. Karar Destek Sistemleri. Yönetim Bilgi Sistemleri. Üst Yönetim Bilgi
Sistemleri. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri ve Veri Ambarları. Bilgi Sistemi Uygulama
Örnekleri. Bilgi Sistemi Uygulama Örnekleri. Bilgi Toplumu Etiği. Bilgi Sistemleri ve
İşletmelerde Reorganizasyon. Toplam Kalite Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Bilgi
Sistemleri Güvenliği. Kurumsal İhtiyaç Planlaması Yazılımları (ERP). Bilgi Sistemi
Uygulamaları
Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri (3-0-0)
Gerçek zamanlı sistemlerin tanımı ve genel özellikleri. Gerçek zamanlı sistemlere ait
temel referans modelinin tanıtılması ve incelenmesi. Gerçek zamanlı sistemlerde
uygulanan iş sıralama ve çalıştırılma teknikleri incelenmesi. Zamana göre ve önceliğe
göre çalışan gerçek zamanlı sistemlerin incelenmesi ve karşılaştırılması. Gerçek
zamanlı sistemlerde kaynak kullanım ve paylaşım teknikleri. Temel fiziksel
büyüklükler ve elektriksel işaretlere dönüştürülme teknikleri. Analog işaret işleme
teknikleri ve işlemsel kuvvetlendirici uygulamaları. Digital/Analog ve Analog/Digital
dönüşüm teknikleri. Gerçek zamanlı bilgisayar donanımlarının incelenmesi ve
karşılaştırılması. Çevre birimlerinin incelenmesi ve uygulamalarıyla merkezi
işlemciye bağlantı teknikleri. Sayısal ve analog çoğullama teknikleri. Gerçek zamanlı
bilgisayar yazılımlarının incelenmesi. Gerçek zamanlı örnek bir yazılımın ve ilgili
modüllerinin tasarımı
Biyoenformatiğe Giriş (3-0-0)
Mühendislik Biyolojisi. Biyo Malzemeler. Biyo Hesaplama. Biyo Mekanik. Tıbbi
Görüntüleme Konularına giriş
Robot Teknolojisine Giriş (3-0-0)
Robot İhtiyacı. Robot Seçimi. Robot Sisteminin Özelilkleri ve Kurulması.
Güvenirlilik ve Robot Sistemleri. Endüstri Robotları. İnsan ve Yeni Teknoloji
Bilgisayar Semineri (1-2-0)
Güncel Bilgisayar Bilimleri konularında hazırlanan ve sunulan seminerlerdir.

Benzer belgeler

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1 File Kullanımı. Farklı I.O Yöntemleri. File’lara Erişim Metodları. C preprocessor’u. Macro ve Şartlı Derleme. Include Özelliği. Devre Teorisi (3-0-2) Giriş: Dersin tanımı ve amacı. Yük, akım, geril...

Detaylı

Ders İçerikleri - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ders İçerikleri - İstanbul Ticaret Üniversitesi Algoritması, Prim Algoritması, En Kısa Yol Algoritması). Sonlu Durum Makineleri (Çıkışsız SDM’leri, Çıkışlı SDM’ler, Turing Makineleri). Özyinelemeli Fonksiyonlar Programlama Dilleri I (3-0-0) C pr...

Detaylı

Kısa Ders İçerikleri - Bilgisayar Mühendisliği

Kısa Ders İçerikleri - Bilgisayar Mühendisliği Nesneye Dayalı Programlamaya Giriş / Java Programlama Dilinin Genel Yapısı ve Özellikleri / Sınıf ve Nesne Kavramları / Değişkenler, Veri Tipleri / İlişkisel ve Mantıksal Operatörler ve İfadeler / ...

Detaylı