CRT48-35L-PS - Wacker Neuson

Transkript

CRT48-35L-PS - Wacker Neuson
Kullaným Kýlavuzu
Binek Perdahlama Makinesi
CRT48-35L-PS
0178564tr
0
1
7
001
8
5
6
0210
4
T
R
Telif hakký
bildirimi
© Telif Hakký 2010 Wacker Neuson Corporation.
Bütün haklar, çoðaltma ve daðýtým haklarý dahil, saklýdýr.
Bu yayýn, makinenin orijinal satýn alýcýsý tarafýndan fotokopi çekilerek çoðaltýlabilir.
Wacker Neuson Corporation'ýn önceden yazýlý onayý alýnmaksýzýn baþka herhangi
bir þekilde çoðaltma yapýlmasý yasaktýr.
Wacker Neuson Corporation'dan izin alýnmadan yapýlan her türlü çoðaltma veya
daðýtým, ilgili telif haklarýnýn ihlali anlamýna gelir. Ýhlal edenler aleyhine dava
açýlacaktýr.
Ticari
Markalar
Bu kýlavuzda belirtilen tüm ticari markalar, marka sahibi þirketlerin mülkiyetindedir.
Ýmalatçý
Wacker Neuson Corporation
N92W15000 Anthony Avenue
Menomonee Falls, WI 53051 ABD
Tel: (262) 255-0500 · Faks: (262) 255-0550 · Tel: (800) 770-0957
www.wackerneuson.com
Çevrilen
talimatlar
Bu Kullaným Kýlavuzu, orijinal talimatlarýn bir çevirisini içerir. Bu Kullaným
Kýlavuzu'nun orijinal dili, Amerikan Ýngilizcesidir.
CRT48-PS
Önsöz
Önsöz
Bu kılavuzun
ilgili olduğu
makineler
Makine
belgeleri
„
„
„
„
Bu
kılavuzdaki
bilgilere
yönelik
beklentiler
„
„
„
İmalatçının
onayı
wc_tx001198tr.fm
Makine
Parça Numarasý
CRT48-35L-PS
0620704, 0620900
Bu Operatör Kılavuzunun bir kopyasını her zaman makine ile birlikte bulundurun.
Yedek parça sipariş etmek için makine ile birlikte verilen ayrı Parça Kitapçığını
kullanın.
Bu belgelerden herhangi birisi eksikse, lütfen yenisini sipariş vermek üzere
Wacker Neuson Corporation ile iletişime geçin veya www.wackerneuson.com
adresini ziyaret edin.
Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça,
revizyon ve seri numaralarını vermek için hazırlıklı olun.
Bu kılavuz, yukarıda belirtilen Wacker Neuson modelinin (modellerinin) güvenli
bir şekilde kullanımı ve bakımı konusunda uyulması gereken bilgi ve prosedürleri içerir. Kendi güvenliğiniz için ve yaralanma riskini azaltmak üzere, bu
kılavuzda belirtilen tüm talimatları dikkatlice okuyup, anlayarak uygulayın.
Wacker Neuson Corporation, makinelerinin performansı veya güvenlik
standartlarını geliştirmeye yönelik önceden bildirimde bulunmaksızın teknik
değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Bu kılavuzda bulunan bilgiler, yayım tarihine kadar üretilmiş olan makineler
esas alınarak hazırlanmıştır. Wacker Neuson Corporation önceden uyarıda
bulunmaksızın bu bilgilerin herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.
Bu kılavuz, onaylı parçalara, eklentilere ve modifikasyonlara çeşitli atıflarda
bulunur. Aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
„
Onaylı parçalar veya eklentiler, Wacker Neuson tarafından üretilen veya
sağlananlardır.
„
Onaylı modifikasyonlar, yetkili bir Wacker Neuson servisince Wacker Neuson'un yayınladığı yazılı talimatlara uygun olarak gerçekleştirilenlerdir.
„
Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar, onaylı ölçütleri karşılamayanlardır.
Onaysız parçalar, eklentiler ve modifikasyonlar aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:
„
Operatör veya çalışma alanında bulunanlar için ciddi yaralanma tehlikesi
„
Makineye, garanti kapsamýna alýnmayacak biçimde verilen kalýcý hasar
Onaylı veya onaysız parçalar, eklentiler veya modifikasyonlara ilişkin sorularınız
varsa, hemen Wacker Neuson bayiinizle iletişime geçin.
3
Önsöz
CRT48-PS
4
wc_tx001198tr.fm
CRT48-PS
1
Önsöz
3
Güvenlik Bilgileri
7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
14
Etiket Konumlarý ................................................................................ 14
Makine Etiketleri ................................................................................. 16
Güvenlik ve Uyarý Etiketleri ............................................................... 16
Bilgi Etiketleri ...................................................................................... 19
Taþýma, Kaldýrma ve Saklama
3.1
3.2
4
Bu Kitapçýkta Bulunan Ýþaret Sözcükler ............................................. 7
Makine Açýklamasý ve Kullaným Amaçlarý ......................................... 7
Makinenin Çalýþtýrýlmasý için Güvenlik Kurallarý ............................... 9
Kaldýrma ve Taþýma Güvenliði ......................................................... 10
Ýçten Yanmalý Motor Kullanýrken Operatör Güvenliði ...................... 11
Servis Güvenliði Kurallarý .................................................................. 12
Etiketler
2.1
2.2
2.3
2.4
3
İçindekiler
22
Taþýma ve Kaldýrma ......................................................................... 22
Saklama ............................................................................................. 23
Kullaným
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
24
Ýlk Kullanýma Hazýrlama .................................................................. 24
Operatörün Konumu ........................................................................... 24
Özellikler ve Kumanda Düzeni ........................................................... 25
Yeni Makinelerde Isýtma .................................................................... 26
Çalýþtýrmadan Önce .......................................................................... 26
Motorun Çalýþtýrýlmasý ..................................................................... 27
Makineyi Durdurma ............................................................................ 27
Ýþletim Kurallarý ................................................................................ 28
Perdahlama Makinesini Yönlendirme ................................................. 29
Yönlendirme Modu Anahtarýný Kullanma .......................................... 30
Yönlendirme Kontrol Birimi Hata Kodlarý ........................................... 31
Açýyý Ayarlama .................................................................................. 33
Acil Durum Kapatma Prosedürü ......................................................... 33
wc_bo0178564tr_001TOC.fm
5
İçindekiler
5
Bakým
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
CRT48-PS
35
Düzenli Bakým Programý ....................................................................35
Diþli kutularýnýn Bakýmý ....................................................................36
Býçak Kanatlarýný Ayarlama ..............................................................37
Perdah Çanaklarýnýn Takýlmasý ........................................................38
Tahrik Kayýþýný Deðiþtirme ...............................................................39
Makineyi Aktarma Kablosuyla Çalýþtýrma ..........................................40
Hava Filtresinin Bakýmý ......................................................................41
Þemalar
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
42
Elektrik Þemasý ...................................................................................42
Elektrik Þematiði Bileþenleri ................................................................43
Elektrik Þemasý—Hidrolik Direksiyon Devresi ....................................44
Hidrolik Þemasý ..................................................................................46
Hidrolik Þematiði Bileþenleri ................................................................46
7
Temel Arýza Giderme
47
8
Teknik Veriler
48
8.1
8.2
8.3
Motor ...................................................................................................48
Perdahlama Makinesi Verileri ..............................................................49
Ses ve Titreþim Özellikleri ...................................................................50
6
wc_bo0178564tr_001TOC.fm
CRT48-PS
1
1.1
Güvenlik Bilgileri
Güvenlik Bilgileri
Bu Kitapçıkta Bulunan İşaret Sözcükler
Bu, güvenlik uyarý sembolüdür. Bu sembol, olasý kiþisel tehlikelere karþý sizi uyarmak için kullanýlýr.
f Bu sembolden sonra gelen bütün güvenlik mesajlarýna uyun.
TEHLÝKE
TEHLİKE, önüne geçilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli
bir durum olduğunu belirtir.
f Bu türden tehlike durumunda ölümden veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için,
bu sözcükten sonra gelen tüm güvenlik mesajlarına uyun.
UYARI
UYARI, önüne geçilmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli
bir durumu belirtir.
f Bu türden tehlike durumunda olası ölümden veya ciddi yaralanmadan kaçınmak
için, bu sözcükten sonra gelen tüm güvenlik mesajlarına uyun.
DÝKKAT
DİKKAT, önüne geçilmezse hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek
tehlikeli bir durumu belirtir.
f Bu türden tehlike durumunda olası hafif veya orta derecede yaralanmadan
kaçınmak için, bu sözcükten sonra gelen tüm güvenlik mesajlarına uyun.
DUYURU: Güvenlik uyarı sembolü olmadan kullanıldığında, DUYURU, önlenmezse maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum olduğunu belirtir.
Not: Not, prosedür açısından önemli ek bilgiler içerir.
1.2
Makine Açıklaması ve Kullanım Amaçları
Bu makine, üzerine binilebilen bir beton perdahlama silindiridir. Wacker Neuson
Binek Perdahlama Silindiri, üstüne bir benzin veya dizel motorunun, bir yakıt
tankının, bir su tankının, bir tahrik mili ile birleştirilmiş iki dişli kutusunun monte
edildiği bir şaseden oluşan ve üzerinde kontrol araçları ve bir koltuğun bulunduğu
wc_si000342tr.fm
7
Güvenlik Bilgileri
CRT48-PS
bir operatör platformundan oluşur. Her bir dişli kutusuna bir metal pale kanat seti
bağlanmıştır. Kanatlar, halka biçiminde koruyucu bir siperle çevrilidir. Motor, dişli
kutuları ve bir debriyaj mekanizması yoluyla kanatları döndürür. Dönen kanatlar,
kurumakta olan beton yüzeyi üzerinde hareket ederek düzgün bir perdahlama
oluşturur. Operatör platformunda oturan operatör, makinenin hızının ve
doğrultusunu kontrol etmek için kontrol araçlarını ve gaz pedalını kullanır.
Bu makine, kurumakta olan betonu düzleştirmek ve perdahlamak amacıyla
üretilmiştir.
Bu makine, kesinkez yukarıda tanımlanan kullanım amacı için tasarlanmış ve
üretilmiştir. Makinenin başka herhangi bir amaçla kullanımı, makineye kalıcı hasar
verebilir veya operatör veya çalışma alanında bulunanların yaralanmasına yol
açabilir. Yanlış kullanımın makinede yol açtığı hasar, garanti kapsamı altında
değildir.
Aşağıda bazı yanlış kullanım örnekleri verilmektedir:
„ Makinenin merdiven, destek veya çalışma zemini olarak kullanılması
„ Makineyi yolcu veya ekipman taşımak için kullanma
„ Makineyi sıvı çimento bulamacı, yüzey sızdırmazlık maddeleri veya reçineli cila
gibi uygun olmayan malzemeleri perdahlamak için kullanma
„ Makineyi fabrika özelliklerinin dışındaki amaçlarla kullanma
„ Makineyi, üzerinde ve Kullanım Kılavuzunda bulunan tüm uyarılarla tutarsız
biçimde çalıştırma
Bu makine, en yeni küresel güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve
üretilmiştir. Pratik olarak mümkün olabildiğince tehlikeleri ortadan kaldırmak ve
koruyucu siperler ve etiketlemeyle operatör güvenliğini artırmak için dikkatle
tasarlanmıştır. Ancak koruyucu önlemler alındıktan sonra bile bazı riskler
süregidebilir. Bunlara rezidüel riskler denir. Bu makinede aşağıdakilere maruz
kalmak rezidüel riskler arasındadır:
„ Motordan gelen sıcaklık, gürültü, egzoz ve karbon monoksit dumanı
„ Kuruyan betondan kaynaklanan kimyasal yanıklar
„ Uygun olmayan yakıt doldurma tekniklerinden kaynaklanan yangın tehlikeleri
„ Yakıt ve yakıt dumanı, uygun olmayan kaldırma tekniklerinden kaynaklanan
yakıt dökülmesi
„ Uygun olmayan kaldırma tekniklerinden kaynaklanan kişisel yaralanma
„ Keskin veya aşınmış kanatlarla kesik tehlikesi
Kendinizi ve başkalarını korumak için, makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzda
sunulan güvenlik bilgilerini iyice okuyup anladığınızdan emin olun.
8
wc_si000342tr.fm
CRT48-PS
1.3
Güvenlik Bilgileri
Makinenin Çalıştırılması için Güvenlik Kuralları
UYARI
Makinenin yanlış kullanılması veya eğitimsiz personel tarafından kullanılması
tehlikeli olabilir.
f Hem bu Kullaným Kýlavuzundaki hem de motorun kullaným kýlavuzundaki
iþletim talimatlarýný okuyun.
f Tüm kumandalarýn yerini ve doðru kullanma biçimini öðrenin.
f Makine hakkýnda deneyim sahibi olmayan operatörlerin makineyi kullanmalarýna izin verilmeden önce, bu kiþilere makineyi kullanmasýný bilen bir kiþi
tarafýndan eðitim verilmelidir.
Operatör
nitelikleri
Makineyi yalnızca eğitimli personel başlatabilir, çalıştırabilir ve kapatabilir. Bu
personelin aynı zamanda şu niteliklere de sahip olmaları gerekir:
„ makinenin uygun kullanımına ilişkin talimatlar almış
„ gerekli güvenlik cihazlarına aşina
Makine aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalı ve çalıştırılmamalıdır:
„ çocuklar
„ alkol veya uyşturucu bağımlılığı olanlar
Kişisel
Koruyucu
Ekipman
Bu makineyi çalıştırırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanın:
„ Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri
„ Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri
„ İşitme koruması
„ Parmak kısmı güçlendirilmiş ayakkabı
İşletim
güvenliği
Bu makineyi çalıştırırken işletim güvenliğini artırmak için:
„ Makineyi kayış muhafazası olmadan kullanmayın. Açık tahrik kayışı ve
makaralar ciddi yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeler oluşturur.
„ Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz
susturucusuna dokunmayın. Bu bölgeler çok sıcak olabilir ve yanıklara neden
olur.
„ Wacker Neuson tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar veya bağlantıları
kullanmayın. Aksi takdirde ekipmanın hasar görmesi ve kullanıcının yaralanma
tehlikesi bulunmaktadır.
„ Makineyi başında kimse olmadan çalışır durumda bırakmayın.
„ Bu makineyi çalıştırırken cep telefonu kullanmayın veya kısa mesaj
göndermeyin.
Aşağıdakileri daima yapın:
„ Daima makineyi bütün güvenlik cihazları ve korumaları takılmış ve çalışır
durumda kullanın.
„ Hareketli parçaların daima farkında olun ve ellerinizi, ayaklarınızı ve bol veya
sarkan giysilerinizi makinenin hareketli parçalarından uzak tutun.
wc_si000342tr.fm
9
Güvenlik Bilgileri
Makinenin
saklanması
„
„
1.4
CRT48-PS
Kullanılmadığında makineyi uygun bir biçimde saklayın Makine, çocukların
ulaşamayacağı temiz ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
Yakıt valfı bulunan motorlarda, makine kullanılmadığında valfı kapalı tutun.
Kaldırma ve Taşıma Güvenliği
Ön Şartlar
Makineyi
kaldırma ve
taşıma
Makineyi kaldırmadan önce:
„ makinenin kullanım ağırlığı için Teknik Veriler 'e başvurun
„ kaldırma aygıtlarının, makineyi güvenli biçimde kaldırmak için yeterli kapasitede
olduğundan emin olun
„ makinenin kaldırılması için kullanılacak makara, çatal kaldırıcı veya vincin işler
durumda olduğundan ve böylesi bir iş için tasarlandığından emin olun
„ kol dayanaklarını taşıma konumuna katlayın
„
Ayrıntılı talimatlar için Makineyi Kaldırma ve Taşıma bölümüne başvurun.
10
wc_si000342tr.fm
CRT48-PS
1.5
Güvenlik Bilgileri
İçten Yanmalı Motor Kullanırken Operatör Güvenliği
UYARI
İçten yanmalı motorlar kullanım ve yakıt doldurma sırasında özellikle tehlike
oluşturmaktadır. Bu uyarılara ve güvenlik standartlarına uyulmaması, ciddi
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
f Motor kullaným kýlavuzunda ve aþaðýdaki güvenlik talimatlarýnda belirtilen
uyarý talimatlarýný okuyun ve uygulayýn.
TEHLÝKE
Motordan çıkan egzoz gazı, öldürücü bir zehir olan karbon monoksit içerir. Karbon
monoksite maruz kalmanız, sizi birkaç dakika içinde öldürebilir.
f Egzoz fanı veya hortumu gibi parçalarla yeterli havalandırma sağlanmadıkça,
pompayı ASLA bir tünel gibi kapalı bir alanın içinde kullanmayın.
İşletim
güvenliği
Motoru çalıştırırken:
„ Egzoz borusu etrafındaki alanda yanıcı malzemeler olmamasını sağlayın.
„ Motoru çalıştırmadan önce yakıt hatlarında ve yakıt deposunda kaçak olup
olmadığını kontrol edin. Yakıt kaçağı varsa veya yakıt hatları gevşekse makineyi
çalıştırmayın.
Motoru çalıştırırken:
„ Makineyi kullanırken sigara içmeyin.
„ Kıvılcım veya açık alev yakınında motoru çalıştırmayın.
„ Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna
dokunmayın.
„ Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın.
„ Yakıt dökülmüşse veya yakıt kokusu alıyorsanız, motoru çalıştırmayın. Makineyi,
yakıt dökülen konumdan uzaklaştırın ve çalıştırmadan önce bezle iyice kurulayın.
Yakıt
doldurma
güvenliği
wc_si000342tr.fm
Motora yakıt doldururken:
„ Dökülen yakıtları derhal temizleyin.
„ Yakıt deposunu iyi havalandırılmış bir alanda doldurun.
„ Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını geri takın.
„ Sigara içmeyin.
„ Motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın.
„ Kıvılcım veya açık alev yakınında motora yakıt doldurmayın.
„ Makine, plastik kaplamalı bir kamyonet kasasındayken yakıt doldurmayın. Statik
elektrik yakıtı veya yakıt buharını tutuşturabilir.
11
Güvenlik Bilgileri
1.6
CRT48-PS
Servis Güvenliği Kuralları
Bakımı iyi yapılmamış bir makine, güvenlik açısından tehlikeli olabilir. Makinenin
uzun bir süre boyunca güvenli ve düzgün biçimde kullanılması için periyodik bakım
ve ara sıra onarım gereklidir.
Kişisel
Koruyucu
Ekipman
Bu makineye servis verilirken veya bakım uygulanırken lütfen aşağıdaki Kişisel
Koruyucu Ekipmanı kullanın:
„ Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri
„ Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri
„ İşitme koruması
„ Parmak kısmı güçlendirilmiş ayakkabı
Ayrıca, makinede servis veya bakım işlemi yapmadan önce:
„ Uzun saçlıysanız, saçlarınızı arkadan bağlayın.
„ Yüzük dahil tüm takılarınızı çıkarın.
Ön Şartlar
„
„
„
Servis
güvenliği
„
„
„
„
„
Hidrolik sıvısı
güvenliği
Bakım veya onarım yapmadan önce makineyi durdurun ve anahtarı makineden
çıkarın.
Yanlışlıkla başlatmaktan kaçınmak için, benzin motoru bulunan makinelerde
bujiyi sökün.
Elektrikli ekipmanın ayarını veya bakımını yapmadan önce bataryayı sökün.
Benzinli motorlarda bujisi çıkarılmış dolu bir motoru çalıştırmak üzere
çevirmeyin. Silindirde sıkışan yakıt buji deliğinden fışkıracaktır.
Motor doluyken veya benzin kokusu varken, benzinli motorlarda bujiyi test
etmeyin. Bir kıvılcımla alev alabilir.
Parçaları, özellikle kapalı alanlarda, benzin veya başka tür yakıtlar ya da yanıcı
çözücüler kullanarak temizlemeyin. Yakıt ve çözücülerin buharları patlayıcı
olabilir.
Makinenin kanatlarıyla uğraşırken dikkatli olun. Kanatlar ciddi kesiklere neden
olabilen keskin ağızlara sahiptir.
Egzoz çevresindeki alanda yaprak, kağıt, karton vs. gibi atık bulunmadığından
emin olun. Sıcak bir egzoz, atıkları ateşleyebilir ve yangın başlatabilir.
Basınçlı hidrolik sıvılar deriye nufüs edebilir, yanıklara, körlüğe neden olabilir veya
olası diğer yaralanma tehlikeleri oluşturabilir. Hidrolik sistemi servise alırken
aşağıdaki güvenlik kurallarına uyun.
„ Küçük deliklerden sıvı sızıntıları genellikle görülemez. Sızıntıları kontrol etmek
için çıplak ellerinizi kullanmayın. Bir karton parçası veya tahta kullanarak
sızıntıları kontrol edin.
„ Motor çalışırken hidrolik hatları açmayın veya hidrolik bağlantıları gevşetmeyin!
„ Hidrolik konektör veya hortumlarını açmadan önce, devreden bütün basıncın
alınmış olduğundan emin olun. Hidrolik bağlantıları gevşetmeden veya test
göstergelerini takmadan önce tüm kumandaları boşa alın, motoru kapatın ve
sıvıların soğumasını bekleyin.
12
wc_si000342tr.fm
CRT48-PS
Güvenlik Bilgileri
„
Parça
değiştirme
„
„
wc_si000342tr.fm
Hidrolik sisteme servis verdikten sonra, tüm bileşenlerin uygun konektörlere
takıldığından emin olun. Aksi takdirde, makine hasara uğrayabilir ve/veya
makinenin üstünde veya yakınında bulunanlar yaralanabilir.
Bu makine için yedek parça gerektiğinde, yalnızca Wacker Neuson yedek
parçalarını veya fiziksel boyutlar, tip, güç ve malzeme gibi tüm özellik tipleri
açısından orijinaline eşdeğer olan parçaları kullanın.
Makineyi temiz ve etiketleri okunabilir halde bulundurun. Bütün eksik ve zor
okunan etiketlerin yerlerine yenilerini takın. Etiketler önemli işletim talimatları
içermekte ve tehlikelere karşı uyarmaktadır.
13
Etiketler
2
CRT48-PS
Etiketler
2.1
Etiket Konumları
u
e
r
ff
s
t
f
gg
l
n
d
q
l
j
ee
q
c
m
bb
dd
bb m
l
wc_gr006364
14
wc_si000435tr.fm
CRT48-PS
Etiketler
o
g
cc
v
k
h
a b
w x y
m
bb
bb
m
w
h
wc_gr006365
wc_si000435tr.fm
15
Etiketler
2.2
CRT48-PS
Makine Etiketleri
Wacker Neuson makineleri gerektiği şekilde uluslararası resimsel etiketler
kullanmaktadır. Bu etiketler aşağıda açıklanmıştır.
2.3
Güvenlik ve Uyarı Etiketleri
Ref.
Etiket
Taným
a
TEHLİKE!
Makineyi kıvılcımlardan, alevlerden ve yanan
nesnelerden uzakta tutun. Yakıtını
yenilemeden önce motoru durdurun. Sadece
temiz, filtre edilmiş kurşunsuz benzin kullanın. Motor karbon monoksit gazı yaymaktadır; bu nedenle sadece iyi havalandırılmış
alanlarda kullanın.
STOP
0178751
b
TEHLİKE!
Makineyi kıvılcımlardan, alevlerden ve yanan
nesnelerden uzakta tutun. Yakıtını
yenilemeden önce motoru durdurun. Sadece
temiz, filtre edilmiş dizel yakıt kullanın. Motor
karbon monoksit gazı yaymaktadır; bu
nedenle sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın.
d
UYARI!
Bu makineyi kullanırken daima kulak ve göz
koruyucu ekipman kullanın.
f
UYARI!
Makineyi kullanmadan önce, birlikte gelen
Kullaným Kýlavuzunu okuyun ve anlayýn.
Aksi takdirde kendinizin veya baþkalarýnýn
yaralanmasýna neden olabilirsiniz.
16
wc_si000435tr.fm
CRT48-PS
Etiketler
Ref.
wc_si000435tr.fm
Etiket
Taným
g
UYARI!
Sıcak yüzey!
h
UYARI!
Kesme tehlikesi. Daima kanat bıçak
koruyucusunu takın!
j
UYARI!
Basınçlı içerik. Sıcakken açmayın!
k
UYARI!
Hareketli kayışa sıkışırsa, el yaralanması
meydana gelir.
Kayış muhafazasını her zaman takılı bulundurun.
l
DÝKKAT
Kaldýrma noktasý.
17
Etiketler
CRT48-PS
Ref.
Etiket
Taným
a
UYARİ!
Makineyi kaldırmadan önce perdahtan
çanağı sökün. Çanaklar düşebilir ve çarpma
durumunda kişilerde ciddi yaralanma veya
ölüme neden olabilir. (Perdah çanağının üst
köşesinde bulunur.)
STOP
0178751
b
UYARI!
Sıkışma tehlikesi. Döner makine.
18
wc_si000435tr.fm
CRT48-PS
2.4
Etiketler
Bilgi Etiketleri
Ref.
wc_si000435tr.fm
Etiket
Tanım
c
Su deposu doldurma. Yalnızca temiz su veya
su esaslı yavaşlatıcılar kullanın.
e
Direksiyon kumandası. Bakınız bölüm Direksiyon.
m
Zemine bağlama noktası.
n
Anahtar şalteri, motor çalıştırma:
Kapalı
Açık
Başlatma
o
Kullanım Kitapçığı makine ile birlikte saklanmalıdır. Yeni bir Kullanım Kılavuzu için
siparişinizi yerel Wacker Neuson distribütörünüz aracılığıyla verebilirsiniz.
q
Kanat açısını kontrol edin. Her iki kumandayı
içe çevirerek kanat açısını artırın. Bakınız
Bölüm Açı Ayarlama.
19
Etiketler
CRT48-PS
Ref.
Etiket
Tanım
r
DÝKKAT!
Motor yaðý basýncý düþük! Motoru durdurun
ve yað seviyesini kontrol edin.
s
DÝKKAT!
Düþük voltaj! Motoru durdurun ve þarj
sistemini kontrol edin.
t
DÝKKAT!
Soðutma suyu sýcaklýðý çok yüksek. Motoru
durdurun ve soðutma suyu seviyesini kontrol
edin.
u
DÝKKAT!
Isýtma bujileri devrede. Iþýk sönene kadar
motoru çalýþtýrmayýn.
w
Diþli kutusunda yalnýzca Glygoyle 460
þanzýman yaðý kullanýn.
WACKER NEUSON
x
Her bir ünitede model, parça, revizyon ve
seri numaralarýný gösteren bir plaka
bulunur. Plakanýn kaybolmasý veya hasar
görmesi durumunda plaka üzerindeki bilgilerin kaybedilmemesi için lütfen bu bilgileri
baþka bir yere not edin. Parça sipariþi verirken ya da servis bilgisi isterken, sizden
daima ünitenin model, parça, revizyon ve
seri numaralarý istenecektir..
y
Bu makine bir veya daha fazla patentle
koruma altýnda olabilir.
20
wc_si000435tr.fm
CRT48-PS
Etiketler
Ref.
wc_si000435tr.fm
Etiket
Tanım
bb
Çatallý kaldýraç cepleri.
cc
Sadece düþük sülfürlü yakýt veya ultra
düþük sülfürlü yakýt.
dd
Hidrolik yað haznesi doldurma
ee
Dinamik Yönlendirici Sabitleme
ff
Yönlendirme modu anahtarý konumu
gg
Yönlendirme modu anahtarý konumu
21
Taşıma, Kaldırma ve Saklama
3
3.1
CRT48-PS
Taşıma, Kaldırma ve Saklama
Taşıma ve Kaldırma
Genel Bakış
Bu makine üzerinde, çatallı kaldırıcı cepleri (a) ve önde ve arkada bağlama
noktaları (b) ve iki kaldırma gözü (c) bulunmaktadır.
d
c
d
c
b
a
b
Ön koşullar
„
„
Makinenin
kaldırılması
„
wc_gr006366
Kaldırma ve taşıma araçlarında, makineyi güvenli biçimde kaldırmak ve hareket
ettirmek için yeterli ağırlık taşıma kapasitesi bulunduğundan emin olun. Teknik
Veriler bölümüne bakınız.
Kol dayanaklarını (d) taşıma konumuna kaldırın.
Makineyi kaldırmak üzere kaldırma gözlerinin içersinden bir askı veya zincir
geçirerek bağlayın.
UYARI
Ezilme tehlikesi. Makine, koruyucu bilezikler veya şasenin başka herhangi bir
parçası kullanılarak kaldırılırsa düşebilir. Bu bileşenler, makinenin ağırlığını
desteklemek için tasarlanmamıştır.
f Makineyi kaldırmak için sadece belirtilen kaldırma gözlerini kullanın.
22
wc_tx001199tr.fm
CRT48-PS
3.2
Taşıma, Kaldırma ve Saklama
Saklama
Ne zaman
Makinenin 30 günden uzun süre depoda kalması gerektiğinde aşağıdaki
prosedürleri uygulayın.
Makinenin
bakımını
yapma
Makineyi uzun dönemli depolamaya hazırlamak için:
1. Yakıt deposu ve su tankını boşaltın.
2. Motor yağını değiştirin.
3. Makinenin bakımını yapın (aşağıya bakın).
4. Silindirin tamamını ve motor bölmesini temizleyin.
5. Motor silindirleri üzerindeki soğutma kanatçıklarının ve vantilatör muhafazasının
üzerindeki pislikleri temizleyin.
6. Aküyü makineden çıkartın ve periyodik olarak şarj edin.
7. Makinenin üstünü tamamen kapatıp, kuru ve korumalı bir yere yerleştirin.
Motorun
bakımını
yapma
„
„
Makinenizde bir dizel motoru varsa, bakım talimatları için motorunuzun kullanım
kılavuzuna başvurun.
Makinenizde benzinli motor varsa:
1. Ateşleme kablolarını bujilerden ayırın. Bujileri çıkarın.
2. Her bir motor silindirine buji aralığından yaklaşık 30 ml SAE 30W tipi yağ koyun.
3. Bujileri yeniden takın ancak motorun çalışmaya başlamasını engellemek için
ateşleme kablolarını bağlamayın.
4. Yağı motor silindirleri içinde dağıtmak için motoru bir veya iki saniye çark ettirin.
5. Ateşleme kablolarını tekrar yerlerine takın.
wc_tx001199tr.fm
23
Kullanım
4
4.1
CRT48-PS
Kullanım
İlk Kullanıma Hazırlama
İlk kullanıma
hazırlama
Makinenizi ilk kullanıma hazırlamak için:
1. Tüm gevşek ambalaj malzemelerinin makineden ayrıldığından emin olun.
2. Makinede ve bileşenlerinde hasar olup olmadığını kontrol edin. Görünür hasar
varsa, makineyi çalıştırmayın! Yardım almak üzere bir an önce Wacker Neuson
bayiinizle iletişime geçin.
3. Makineyle birlikte verilen tüm kalemlerin envanterini çıkarın ve tüm gevşek
malzemelerin ve sabitleyicilerin de göz önüne alındığından emin olun.
4. Henüz takılmamış bileşen parçalarını takın.
5. Yakıt, makine yağı ve batarya asiti gibi akışkanları gereken miktarlarda ekleyin.
6. Makineyi işletim konumuna taşıyın.
4.2
Operatörün Konumu
Bu makinenin güvenli ve verimli kullanımından operatör sorumludur. Operatör
sürekli olarak uygun çalışma konumunu korumadıkça makinenin tam anlamıyla
kontrolü mümkün değildir.
Operatör, bu makineyi çalıştırırken şunları yapmalıdır:
„ Operatör koltuğuna yüzü öne dönük biçimde oturmalıdır
„ Her iki ayağı da kontrol kabininde olmalıdır
„ Her iki eli de kontrol araçları üzerinde olmalıdır
24
wc_tx001200tr.fm
CRT48-PS
4.3
Kullanım
Özellikler ve Kumanda Düzeni
p
n
c
c
r
s
t
u
o
q
b
l
f
d
a
m
h
e
f
g
k
h
wc_gr006373
Kumanda
konumları ve
açıklamalar
wc_tx001200tr.fm
Ref.
Açıklama
Ref.
Açıklama
a
Sağ kanat açısı kumandası
m
Çalışma ışığı anahtarı
b
Yakıt deposu
n
Isıtma bujisi gösterge ışığı
c
Kumanda kolları
o
Motor anahtarı
d
Operatör koltuğu ve “operatör
varlığı” anahtarı
p
Saat metre
e
Sol kanat açısı kumandası
q
Su püskürtme kumandası
f
Arka çalışma ışığı (her kenarda bir
tane)
r
Yağ basıncı gösterge ışığı
g
Su tankı
s
Alternatör şarj gösterge ışığı
h
Arka çalışma ışığı (her kenarda bir
tane)
t
Soğutma suyu sıcaklık göstergesi
ışığı
k
Ayak pedalı (gaz kumandası)
u
Yönlendirme modu anahtarı
25
Kullanım
CRT48-PS
Ref.
l
Açıklama
Ref.
Motor gaz kumandası (varsa)
—
Açıklama
—
Operatör
varlığı sistemi
Binek Perdahlama Makinesinde bir gaz kontrol anahtarla bağlantılı olarak çalışan
entegre bir “operatör varlığı” sistemi bulunmaktadır. Bu sistem gaz anahtarına
basılmadıkça, koltukta operatör olmasa bile motorun (rölantide) çalışmaya devam
etmesine olanak tanır. Bu sistem bütün güvenlik gereksinimlerini karşılar ve ayakla
kullanılan “kill anahtarına” ihtiyaç bırakmaz.
Perdahlama
makinesini
işletmeyi
öğrenme
Yeni bir operatörü Binek Perdahlama Makinesine alıştırmak için, aşağıdaki adımlar
izlenmelidir:
„ Operatörü koltuğa oturtup, kumanda kolları(c) fonksiyonlarını ve makinenin
nasıl çalıştırıldığını gösterin.
„ Operatörün, makinenin direksiyonuyla alıştırma yapmasını sağlayın. Suyla hafif
ıslatılmış sert beton blok, pratik yapmak için ideal bir yüzeydir.
„ Bıçak kanatlarını kenarlardan yaklaşık 6,35 mm açıyla ayarlayın. Makineyi bir
nokta üzerinde sabit çalıştırın ve daha sonra makineyi düz bir çizgide ve 180°
çevirerek alıştırma yapın. Tam devirde en iyi kumanda sağlanmaktadır.
4.4
Yeni Makinelerde Isıtma
Dişli
kutusunun ilk
kullanımı
Dişli kutularını ilk kullanım ısıtması için, kullanımın ilk 2–4 saati için motoru tam
gazın %50 seviyesinde çalıştırın. Bu şekilde erken aşınma önlenerek, dişli ömrü
uzayacaktır.
DUYURU: Isıtma süresinde motoru tam gazda çalıştırmak dişlilerin zamanından
önce bozulmasına neden olabilir.
4.5
Çalıştırmadan Önce
Ön koşul
Kontrol listesi
„
Operatör tüm kumandaların konumu ve işlevine aşinadır
Perdahlama makinesini başlatmadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin:
„ Yakıt düzeyi—gerektiğince yakıt ekleyin
„ Motordaki yağ düzeyi—gerektiğince yağ ekleyin
„ Hava filtresi—eleman temiz ve hasarsızdır
„ Perdahlama makinesi kolları ve bıçakları—işlevsel ve hasarsız
26
wc_tx001200tr.fm
CRT48-PS
4.6
Kullanım
Motorun Çalıştırılması
Prosedür
Makineyi çalıştırmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
n
o
wc_gr006380
7. Motor ana anahtarını (o) saat yönünde ÇALIŞTIR konumuna çevirin.
8. Isıtma bujisi gösterge ışığı (n) söndüğünde, ana anahtarı BAŞLAT konumuna
çevirin ve motor başlatılana kadar bu konumda tutun.
9. Perdahlama makinesini kullanmadan önce motorun ısınmasını bekleyin.
DUYURU:Motoru 5 saniyeden uzun süre çalıştırmaya çalışmak marşın hasar
görmesine neden olabilir.
„
„
4.7
Motor çalışmazsa, ana anahtarı kapatıp, tekrar çalıştırmayı denemeden önce
10 saniye bekleyin.
Motor bir kaç denemede çalışmazsa, Sorun Giderme'ye bakınız.
Makineyi Durdurma
„
„
wc_tx001200tr.fm
Perdahlama makinesi hareketini durdurmak için kumanda kollarını boş
konumlarına alın ve ayak gaz pedalını serbest bırakın.
Motoru durdurmak için, ana anahtarı “O” (kapalı) konumuna getirin.
27
Kullanım
4.8
İşletim
kuralları
İKAZ
CRT48-PS
İşletim Kuralları
Binek Perdahlama Makinesini en üst kapasitede kullanmak için aşağıdaki kuralları
izleyin.
„ Makineyi operatörün baktığı yöne doğru hareket ettirin. Bu mümkün olan en
geniş alanın perdahlanmasını sağlarken operatörün de üstünden geçilecek
yüzeyi mükemmel bir şekilde görmesini sağlar.
„ Makine perdahlanan yüzeyin sonuna ulaştığında, 180° bir U dönüşü yapın ve
diğer uca kadar düz ileri doğru perdahlamayı tekrarlayın.
Alternatif olarak, makineyi yatay olarak (yana doğru) hareket ettirin ve ardından
perdahlanan yüzeyin diğer ucuna geri götürün.
„ Mümkün olan en iyi kontrolün maksimum motor hızında sağlandığını
unutmayın.
„
„
„
„
Yalnızca tecrübeli beton perdah ustaları makineyi kullanmalıdır.
Motorun ısınması süresince, motoru tam gazın %50'sinde çalıştırın. Bkz. Yeni
Makinelerde Isıtma.
Kumanda kolları üzerinde aşırı basınç uygulamayın. Aşırı basınç makinenin
tepki süresini hızlandırmamakta ve direksiyon kumandalarına hasar
verebilmektedir.
Perdahlama makinesinin betonun kürleme aşamasında çok erken kullanmak,
istenmeyen bir perdah yüzeyi oluşmasına neden olabilir.
28
wc_tx001200tr.fm
CRT48-PS
4.9
Kullanım
Perdahlama Makinesini Yönlendirme
Genel Bakış
Kumanda kolları (c) makinenin seyir doğrultusunu ve dönmesini kontrol eder.
1
c
c
2
3
4
5
6
wc_gr006368
El hareketleri
Makineyi istenilen yönde hareket ettirmek için gerekli el hareketlerini gösteren
çizimlere bakın.
1 — ileri
2 — geri
3 - saat yönünün tersine dön
4 - saat yönünde dön
5 — yana eğerek sola git
6 — yana eğerek sağa git
Not: Sol kumanda kolu yalnızca iki yönde hareket eder: ileri ve geri. Perdahlama
makinesi yana doğru (5 ve 6) çalıştırıldığında, sağ kumanda kolu makine hareketini
kontrol ederken, sol kumanda kolu hareketsiz kalır.
wc_tx001200tr.fm
29
Kullanım
4.10
CRT48-PS
Yönlendirme Modu Anahtarını Kullanma
Genel Bakış
Yönlendirme modu anahtarı (u) operatörün, istenen makine hareketi veya beton
zemin durumuna bağlı olarak kumanda kolları tepkisinin ayarlanmasını sağlar.
u
1
2
wc_gr006375
Anahtar
konumları
Konum
Anlamı
Makine tepkisi
Önerilen kullanım
1
Yüksek
çözünürlü
k
Kumanda kolları operatörün el
hareketlerine standart tepki
vermektedir. Makine hareketini kontrol etmek için büyük el
hareketleri gerekmektedir.
Köşeleme yaparken, direklerin
çevresini perdahlarken veya
aşırı yapışkan yüzeylerde
çalıştırırken kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
2
Yüksek
hız
Kumanda kolları operatörün el
hareketlerine artmış tepki vermektedir. Makine hareketini
kontrol etmek için daha küçük
ayarlar gereklidir.
Tararken, yüksek hızda
giderken veya geniş alanları
kat edişte minimum doğrultu
kontrolü gerektiğinde kullanım için idealdir.
30
wc_tx001200tr.fm
CRT48-PS
4.11
Kullanım
Yönlendirme Kontrol Birimi Hata Kodları
Genel Bakış
Yönlendirme sistemi, operatörün kumanda kolu hareketlerini yönlendirme
silindirlerinde hidrolik güce dönüştürür. Sağdaki makine kaldırma noktasının
altındaki bir elektronik kontrol birimi, yönlendirme kartuşu valflarını çalıştıran
kontrol mantıksal birimini içerir. Yönlendirme sisteminin performansını görsel
olarak belirten iki LED ışığı (a, b) bulunmaktadır.
a
b
wc_gr007282
Hata kodları
hakkında
Hat kodları, kullanıcıya, yönlendirme sisteminde bir elektriksel veya elektronik hata
olup olmadığını belirtir. Perdahlama makinesi çalıştırıldığında, elektronik kontrol
birimini başlatılır ve devre işlevini doğrular.
„ Yeşil LED ışığı (a) yanar ve perdahlama makinesi çalıştığı sürece yanık kalır.
„ Normal çalışma süresince kırmızı LED ışığı (b) sönük kalır. Bir sistem hatası
gerçekleşirse, kırmızı LED ışığı, aşağıda açıklanan hata kodlarına ve onların
gerektirdiği sıraya göre yanıp söner.
Bir hata
kodunu
anlama
Sonraki sayfada verilen tabloda, bir hata kodları çizelgesi sunulmaktadır.
Makinedeki bir hata kodunu anlamak için, kırmızı LED ışığı yanıp sönmelerini sayın
ve çizelgede belirtilen sayılarıyla karşılaştırın.
„ Örnek: Bir Y-ekseni sağ kumanda kolu hatasının kodu, Kod 21'dir. Makinede
bu hata gerçekleşirse, kırmızı LED ışığı iki kez yanıp söner, ardından bir kez
yanıp sönecektir.
Hata giderilene veya motor durdurulana kadar yanıp sönme dizileri yinelenir.
Hata kodlarını
giderme
Bir hata kodunu gidermek için aşağıdaki prosedürleri izleyin.
1. Hata kodunun anlamını belirleyin.
2. Sistem voltajının, doğru bir 12 volt sistem aralığında (11–14 volt) olup
olmadığını kontrol edin.
3. Yönlendirme devresinde gevşek veya kopuk elektrik bağlantıları olup olmadığını
kontrol edin. Bu hem kumanda kolu konektörlerini, hem kontrol birimi
konektörlerini, 6 kartuş valf konektörünü ve topraklamayı içerir.
4. Sistem voltajı doğru aralıktaysa ve tüm elektriksel bağlantılar yerindeyse,
hatanın düzeltilmesi için yetkili bir Wacker Neuson servis merkezine başvurun.
wc_tx001200tr.fm
31
Kullanım
CRT48-PS
Hata Kodları
Kod
Açıklama
21
Y-Ekseni Sağ Kumanda kolu hatası. Aralığın dışında.
22
X-Ekseni Sağ Kumanda kolu hatası. Aralığın dışında.
23
Y-Ekseni Sol Kumanda kolu hatası. Aralığın dışında.
24
Sağ külbütör hatası. Aralığın dışında.
25
Sol külbütör hatası. Aralığın dışında.
26
R Sağ Bobinde bağlantı kesik, yanmış veya aşırı hızlı.
27
R Sol Bobinde bağlantı kesik, yanmış veya aşırı hızlı.
28
R İLERİ Bobinde bağlantı kesik, yanmış veya aşırı hızlı.
29
R GERİ Bobinde bağlantı kesik, yanmış veya aşırı hızlı.
31
R İLERİ Bobinde bağlantı kesik, yanmış veya aşırı hızlı.
32
R GERİ Bobinde bağlantı kesik, yanmış veya aşırı hızlı.
32
wc_tx001200tr.fm
CRT48-PS
4.12
Kullanım
Açıyı Ayarlama
Genel Bakış
Perdah bıçak kanatlarının açısının değiştirilmesi, operatörün, betonu yaş zemin
aşamasından sert perdahlama aşamasına (cilalama) kadar perdahlamasını sağlar.
a
5-10º
b
15º
20-25º
wc_gr006369
Açıyı
değiştirme
Perdah bıçak kanatlarının açısını değiştirmek veya ayarlamak için aşağıdaki
prosedürü uygulayın.
1. Makineyi yavaşlatın.
2. Makinenin sol tarafında istenen açıyı ayarlayın. Açıyı artırmak için, açı kumanda
kolunu içe çevirin (a).
3. Sağ tarafı da bununla eşleşecek biçimde ayarlayın.
4. Açı göstergesini (b) kullanarak sağ ve sol bıçak kanatlarının açılarını eşit
şekilde ayarlayın.
Önerilen
çalışma açısı
4.13
Beton çalışma koşulları
Önerilen çalışma açısı
1. Yaş zemin çalışma aşaması
Düz (eğimsiz)
2. Yaştan plastiğe çalışma aşaması
Hafif açı (5–10°)
3. Yarı sert çalışma aşaması
Ek açı (15°)
4. Sert perdah aşaması (cilalama)
Maksimum açı (20–25°)
Acil Durum Kapatma Prosedürü
Prosedür
Makine çalışırken herhangi bir arıza veya kaza olursa, aşağıdaki prosedürü izleyin:
1. Motoru durdurun.
2. Yakıt valfını kapatın.
3. Tekerlek kitini kullanarak makineyi çalışma alanından uzaklaştırın.
4. Bıçaklar ve makine üzerindeki artık beton kalıntılarını temizleyin.
5. Daha ayrıntılı talimatlar için makineyi kiraladığınız şirketle veya makine
sahibiyle bağlantıya geçin.
wc_tx001200tr.fm
33
Kullanım
CRT48-PS
Notlar:
34
wc_tx001200tr.fm
CRT48-PS
5
5.1
Bakım
Bakım
Düzenli Bakım Programı
Aşağıdaki tabloda temel makine bakımı belirtilmiştir. Onay işaretiyle işaretlenmiş
görevler operatör tarafından gerçekleştirilebilir. Kare biçiminde noktalarla
işaretlenmiş görevler özel eğitim ve ekipman gerektirir.
Günlük
Makine perdahlama kollarını gresleyin.
Yakıt seviyesini kontrol edin.
Motor yağ seviyesini kontrol edin.
Her 20
saatte bir
Her 50
saatte bir
Her 100
saatte bir
Her 200
saatte bir
3
3
3
Hava filtresini kontrol edin.
Gerekirse değiştirin.
3
Harici donanımı kontrol edin.
3
Betonun tamamı temizlenene kadar bütün
yüzeyleri basınçlı suyla yıkayın.
3
Soğutma suyu seviyesini kontrol edin.
3
Hidrolik hortumlar ve bağlantılar etrafında
sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
3
3
Dişli kutularındaki yağ seviyesini kontrol
edin.
3
Dişli kutusu giriş mili tertibatını gresleyin.
„
Tahrik ve bıçak kanat aralıkları kuman-
„
Hidrolik yağı seviyesini kontrol edin.
3
Tahrik kayışında aşınma olup olmadığını
3
Direksiyon silindiri uçlarını gresleyin.
„
Motor yağını değiştirin.1,2
„
3
„
Yakıt filtresini kontrol edin.
3
Buji boşluğunu temizleyip, kontrol edin.
„
Yağ filtresini
Her 300
saatte bir
değiştirin.1
„
„
3
Fan kayışını kontrol edin.
Yakıt filtresini değiştirin.
„
Dişli kutularındaki yağı değiştirin.
„
Soğutma suyunu değiştirin.
„
1 İlk
2
wc_tx001201tr.fm
50 saatlik kullanımın sonrasında ilk kez yapın.
Dizel motorlar için 250 saat.
35
Bakım
5.2
CRT48-PS
Dişli kutularının Bakımı
Ne zaman
„
„
„
Her 20 saatlik kullanımın sonrasında dişli kutularında doğru seviyede yağ olup
olmadığını kontrol edin.
Dişli kutusu yağını her 300 saatte bir değiştirin.
Dişli kutusu mili jontalarından yağ kaçağını önlemek üzere tahliye valfındaki (a)
tıkanıklıkları temizleyin veya valfı değiştirin.
Yağ seviyesini Yağ seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
kontrol etme
1. Her bir CRT dişli kutusuda iki yağ doldurma tıpası (b) bulunur. Dişli kutusu yağ
doldurma tıpasının birisini çıkartın.
2. Yağ seviyesi yağ doldurma tıpası deliğinin yivlerinin altındaysa, delikten sentetik
şanzıman yağı doldurun. Fazla DOLDURMAYIN.
3. Dişli kutusundaki ve yağ doldurma tıpasındaki yivleri kurulayın.
4. Yağ doldurma tıpası yivlerine Loctite 545 veya benzerini uygulayın, yağ
doldurma tıpasını değiştirin ve torkunu 16–20 Nm olarak ayarlayın.
DUYURU: Şanzıman yağı türlerini karıştırmayın. Dişli kutusuna gerekenden fazla
yağ doldurmayın. Yağlar karıştırılırsa veya dişli kutusu aşırı doldurulursa, dişli
kutusu zarar görebilir. Teknik Veriler bölümündeki yağ miktarı ve türüne bakınız.
Şanzıman
yağını
değiştirme
Şanzıman yağını değiştirmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Her bir dişli kutusunun altına yeterli kapasitede (yaklaşık 3,8 l) bir kap koyun.
2. Dişli kutusu yağ boşaltma tıpasını (c) sökün ve yağın boşalmasını bekleyin.
Boşaltmayı kolaylaştırmak için dişli kutusu yağ doldurma tıpa(ları)nı sökmek
gerekebilir.
3. Yağın büyük kısmı süzüldükten sonra, makineyi arkasına yatırarak kalan yağın
da süzülmesini sağlayın.
4. Yağın tümü süzüldükten sonra, dişli kutusundaki ve yağ boşaltma tıpasındaki
yivleri kurulayın.
5. Yağ boşaltma tıpası yivlerine Loctite 545 veya benzerini uygulayın ve dişli
kutusu yağ boşaltma tıpasını değiştirin.
Not: Boşaltılan şanzıman yağını çevre koruma düzenlemelerine uygun olarak atın.
6. Makine düz bir konumdayken yukarıda açıklandığı şekilde yağ doldurma
deliğinden dişli kutusuna yaklaşık 1,83 l sentetik şanzıman yağı doldurun.
36
wc_tx001201tr.fm
CRT48-PS
Bakım
7. Dişli kutusundaki ve yağ doldurma tıpasındaki yivleri kurulayın.
8. Yağ doldurma tıpası yivlerine Loctite 545 veya benzerini uygulayın, yağ
doldurma tıpasını (tıpalarını) değiştirin ve torkları 16–20 Nm olacak şekilde
sıkın.
5.3
Bıçak Kanatlarını Ayarlama
Ne zaman
Çalışma sırasında kanatlar belirgin biçimde sallanıyorsa, bıçak kanatlarını tekrar
ayarlayın.
b
a
wc gr006374
Prosedür
Bıçak kanatlarını ayarlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Kanatların açısını düze ayarlayın.
2. Herbir bıçak kanağı açısı kablosunun altında bulunan kilitleme somununu (a)
sıkın. Maksimum kablo oynaması 3,18 mm'den veya kablo genişliğinden fazla
olmamalıdır.
3. Ayarlanabilir bütün bağlantılardaki açıklığı (b) 4,58 mm'ye ayarlayın.
wc_tx001201tr.fm
37
Bakım
5.4
CRT48-PS
Perdah Çanaklarının Takılması
Genel Bakış
Bazı uygulamalar perdah çanaklarının (a) kullanımını gerektirebilir. İsteğe bağlı
perdah çanakları, Wacker Neuson satıcısından alınabilir.
Prosedür
Perdah çanaklarını takmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
4. Motoru durdurun.
5. Bıçklara erişebilmek için perdahlama makinesini kaldırın. (Makinenin
Kaldırılması bölümüne bakınız.)
6. Her çanağı bıçak kanatlarının karşısına getirin ve klips açılarını (b) gösterildiği
gibi tutturabilmek için çanakları sola ya da sağa döndürün.
Not: Sağdaki perdahlama kanatları saatin tersi yönünde döner; soldaki perdah
kanatları saat yönünde döner.
Daha küçük
bir çanağı
takma
CRT48 üzerindeki bıçak kanatları ya standart bir 48 inçlik dudak tipi perdah çanağı
veya opsiyonel olarak daha küçükce bir 46 inçlik çanağı alacak biçimde
tasarlanmıştır. 46 inçlik çanağın takılması için alternatif bir montaj deliği takımı (a)
sağlanmıştır.
a
b
c
wc_gr007281
46 inçlik
çanağı takma
46 inçlik çanağı takmak için:
1. Her bir kanatı (c) tutturan cıvataları (b) gevşetin ve çıkarın.
2. Kanatları, montaj delikleriyle (a) hizalanacak biçimde içeri itin.
3. Montaj deliklerindeki (a) cıvataları değiştirin ve sıkıştırın.
4. 46 inçlik çanağı kanatlara tutturun.
38
wc_tx001201tr.fm
CRT48-PS
5.5
Bakım
Tahrik Kayışını Değiştirme
Ne zaman
Yıprandığında veya hasar gördüğünde tahrik kayışını değiştirin.
Prosedür
Tahrik kayışını değiştirmek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Perdah makinesini bıçak kanat açıları düz bir şekilde düz bir zemine yerleştirin.
2. Akünün bağlantısını kesin.
3. Kayış muhafazasını sökün.
b
4. Tahrik kasnağına giden üniversal mafsalı tutan üç cıvatayı (a) çıkarın.
5. Muylu yatak gövdesini (b) gevşetin.
6. Eski tahrik kayışını sökün.
Yeni bir tahrik kayışı takın ve yeniden montaj için aşağıdaki adımları izleyin.
7. Muylu yatak gövdesini ve mili olabildiğince düzgün hizalayın. Kasnak ofsetini ve
değerlere olan merkez uzaklıklarını aşağıda gösterildiği şekilde ayarlayın.
8. Üç cıvatayı değiştirin ve torklarını 14 ±1,4 Nm olarak ayarlayın.
9. Kayış muhafazasını tekrar takın.
10.Aküyü yeniden bağlayın.
wc_tx001201tr.fm
39
Bakım
5.6
CRT48-PS
Makineyi Aktarma Kablosuyla Çalıştırma
Genel Bakış
Akü tümden boşalırsa bazen aktarma kablosuyla vurdurarak başlatmak gerekebilir.
Aktarma kablosuyla vurdurarak çalıştırmak gerekirse, marş hasarı, akü hasarı ve
kişisel yaralanmalara karşı aşağıdaki prosedürün takip edilmesi tavsiye edilir.
UYARI
Aktarma kablolu çalýþtýrma sýrasýnda hatalý baðlantý, akü patlamasýna ve
dolayýsýyla ciddi kiþisel yaralanma veya ölüme neden olabilir.
f Akünün yakınında sigara içmeyin ve kıvılcım yayan kaynaklar bulundurmayın
ve donmuş aküyü vurdurmayın.
Prosedür
Aküyü aktarma kablolu çalıştırma için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Motor bağlantısını kesin.
2. Motorunuzda kullanılanla aynı voltaja (12V) sahip bir yardımcı akü kullanın.
3. Kablonun pozitif (kırmızı) ucunu yardımcı akünün artı (+) ucuna takın. Pozitif
kablosunun diğer ucunu ise motor aküsünün artı ucuna takın.
4. Kablonun negatif (siyah) ucunu yardımcı akünün eksi (-) ucuna takın. Negatif
kablosunun diğer ucunu ise motor üzerindeki bir sert şasi zeminine bağlayın.
UYARI
Elektrik arklarý ciddi kiþisel yaralanmaya neden olabilir.
f Artı ve eksi kablo uçlarını birbirine değdirmeyin.
5. Motor ana anahtarını çevirin ve motor çalışana kadar açık konumda tutun.
DUYURU: Motoru 5 saniyeden uzun süre çalıştırmaya çalışmak marş motorunun
hasar görmesine neden olabilir. Motor çalışmazsa, anahtarı kapatıp, ana anahtarı
bırakın ve marşı tekrar çalıştırmayı denemeden önce 10 saniye bekleyin.
6. Motor çalışmazsa, bkz. Temel Sorun Giderme.
Işıkları veya yüksek amper çeken aksesuarları kullanırken, motoru 20 dakika
rölantide çalıştırıp bataryayı şarj durumuna getirin.
40
wc_tx001201tr.fm
CRT48-PS
5.7
Bakım
Hava Filtresinin Bakımı
Ön koşul
„
Ne zaman
„
„
Makine durdurulur
Her gün makineyi çalıştırmadan önce hava filtresi elemanının durumunu kontrol
edin.
Hava filtresi elemanını her 50 saatte bir temizleyin. Eleman hasara uğramışsa
ya da çok kirlenmişse, değiştirin.
Açıklama
Have temizleme takımı, hava temizleme gövdesi içine yerleştirilmiş bir filtre
elemanından (c) oluşur. Kıskaçları (a) bükerek kapağı (b) sabitleyin.
Prosedür
Hava temizleyiciyi temizlemek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Kıskaçları gevşeterek kapağı çıkarın.
2. Filtre elemanını hava temizleme gövdesinden çıkarın.
3. Sıkıştırılmış hava (maksimum basınç 4,9 bar) kullanarak, bir yandan
döndürürken iç taraftan filtre elemanına hava üfleyin. Filtre elemanı, filtrenin ön
tarafı düz bir yüzeye bir kaç kez vurularak da temizlenebilir.
UYARI
Yangın veya patlama tehlikeleri.
f Hava temizleyiciyi temizlemek için benzin veya başka türde parlama noktası
düşük çözücü kullanmayın.
4. Hava temizleme gövdesinin içini temiz, kuru bir bezle kurulayın.
5. Filtre elemanını hava temizleme gövdesinin içine yeniden yerleştirin.
6. Kapağı yeniden takın ve kıskaçları bükerek sabitleyin.
DUYURU: Asla motoru hava temizleyici olmadan çalıştırmayın. Aksi takdirde ciddi
motor hasarı görülebilir.
wc_tx001201tr.fm
41
42
wc_tx001202tr.fm
wc_gr006760
+
A
TO
STARTER
BROWN
PACKARD WEATHERPACK
1212 4819
L
B
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BROWN
BRN #13
PNK #14
13
11
9
7
5
PACKARD WEATHERPACK
1212 4819
12
10
8
6
52
M
PR
PL
#3
6
BRN #12
PNK #15
W
PNK #37
INTERNAL
BRN #52
#35
12 VOLT +
GLOW PLUG LIGHT
GROUND
PNK #19
WHT #38 18 AWG
BRN #11
E
PNK #21
12V+
FF P R
BLK #25 14AWG
START CAV 5
12V + KEY
X
PNK #20
RED #2 14AWG
12V+CAV 2
H
RED 6AWG
CL
T
RED #48 8AWG
X
X
STARTER
X
COOLANT
SENSOR
BLK #27 18AWG
J
X
X
X
X
X
X
WHT #38
BRN #5
BLU #41 18AWG
STARTER SOLENOID
KEY SWITCH
TERMINAL
RING #10
RED #49 8AWG
GLOW PLUG
GROUND
GLOW PLUG
LIGHT
MM
EE
30
86
AA
PNK #37 (87)
Z
RED #39
PNK #40
14AWG
BRN #8
BLU #23
PNK #32 350mm (30)
BLU #24 (85)
PNK #34
RED #42 WORK LIGHTS 12V
PRPL #36 OIL PRESSURE LIGHT
(86)
85
PNK #51 JUMPER 18AWG (87)
OIL PRESSURE LIGHT
Y
ALT B+ CAV 3
POWER IN
KEY RUN
BRN #7
BLU #22
26
K#
BL AWG
14
87
YEL #43 ALTERNATOR LIGHT
ALTERNATOR LIGHT
NN
ORG #44 COOLANT TEMP LIGHT
S
COOLANT TEMP LIGHT
PNK #16 LIGHT SWITCH OUTPUT
PNK #40
U
BRN #6
PACKARD WEATHERPACK
1212 4819
O
BRN #9
PNK #17
PACKARD WEATHERPACK
1212 4819
N
BRN #10
PNK #18
BLU #41 CAV #2
ORG #44 CAV #1
PNK #47
RED #3 14AWG
DD
BB
CC
6.1
6
Elektrik Şeması
Şemalar
Şemalar
CRT48-PS
CRT48-PS
6.2
Şemalar
Elektrik Şematiği Bileşenleri
Ref.
Açıklama
Ref.
Açıklama
A
Akü
U
Sprey pompası motoru
B
Yağ basıncı şalteri (ikili devre)
V
Motor konektörü
C
Yakıt pompası
W
Yakıt kesme solenoidi
D
Yakıt pompası rölesi
X
Marş motoru
E
Anahtar düğmesi
Y
Motor krank solenoidi
F
Saat metre
Z
Isıtma bujisi sigortası
G
Yağ basıncı gösterge ışığı
AA
Röle—güvenlik sistemi
H
Operatör hazır anahtarı
(normalde açık)
BB
Voltaj regülatörü
J
Gaz kelebek sensörü şalteri
(normalde kapalı)
CC
Alternatör
K
Nötr (boş) rölesi
DD
Isıtma bujisi sıcaklık sensörleri
L
Sağ ön ışık
EE
Isıtma bujileri
M
Sağ arka ışık
FF
Anahtarlı güç sigortası
N
Sol arka ışık
GG
Sıcaklık sensörü
O
Sol ön ışık
HH
Bobinler—ateşleme
P
Sigorta—sprey sistemi
JJ
Ateşleme modülü
Q
Sigorta—ana
KK
Motor hızı sensörü
R
Sigorta—ışık devresi
MM
Isıtma bujisi rölesi
S
Işık anahtarı
NN
12V+ Hidrolik Direksiyon Devresine
T
Sprey pompası şalteri
wc_tx001202tr.fm
43
GROUN
RIGHT F/R STEER SIGNAL
L/R STEER SIGNAL
LEFT F/R STEER SIGNAL
(NOT USED)
STEERING SEL SWITCH
11
12
#32 BLU
#33 WHT
RELAY-H2O
#17 BLK
44
#16 BLK
#37 RED
DT06-6S
CONNECTOR
STEERING
SELECTOR
SWITCH
F/R STEER SIGNAL
JOYSTICK
RIGHT
5V POWER
#5 BLK
GROUND
GROUN
POWE
COMPUTER PLUG
COMPUTER PLUG
#1 BLU
ROCKER SWITCH
P1
#4 RED
L/R STEER SIGNAL
1
F/R STEER SIGNAL
JOYSTICK
LEFT
5V POWER
#9 BLK
GROUND
JOYSTICK RT ROCKER SWITCH
JOYSTICK LT ROCKER SWITCH
WATER RELAY
(NOT USED)
STEERING CYL VALVES 2B
STEERING CYL VALVES 2A
STEERING CYL VALVES 3B
STEERING CYL VALVES 3A
STEERING CYL VALVES 1B
STEERING CYL VALVES 1A
12V POWER
12V POWER
ROCKER SWITCH
#35 BLK
#14 BLK
#31 BLK
CONNECTOR
#6 BLU
(NOT USED)
P2 - STEERING CONTROLLER
#8 RED
(NOT USED)
TERMINAL
#29 RED
#10 RED
SYSTEM POWER
12V
12 BLK
13 BLK
14 BLK
15 BLK
WATER
PUMP
12 V
POWER
3B
#28 PURP
CAVITY A
#27 WHT
CAVITY B
(NOT USED)
#38 GRY
#15 BLK
#13 BLK
#12 BLK
#11 BLK
12 V
POWER
IN
17 BLK
1A
3A
16 BLK
1B
2B
VALVE 1A
STEERING
CYLINDER
2A
VALVE 3A
STEERING
CYLINDER
STEERING
CYLINDER
CARTRIDGE
VALVE 1B
STEERING
CYLINDER
CARTRIDGE
VALVE 2A
STEERING
CYLINDER
CARTRIDGE
VALVE 2B
6.3
COMPUTER
PLUG
Şemalar
CRT48-PS
Elektrik Şeması—Hidrolik Direksiyon Devresi
wc_gr006370
wc_tx001202tr.fm
CRT48-PS
Şemalar
English
Türkçe
English
Türkçe
12V power
12V güç
Left F/R steer signal
Sol I/G yönlendirme sinyali
12V power in
12V güç girişi
Not used
Kullanılmıyor
12V power to water pump
12V güç, su pompasına
Power
Güç
Cavity
Kavite
Relay–H20
Röle–H20
Computer plug
Bilgisayar prizi
Right F/R steer signal
Sağ I/G yönlendirme sinyali
Connector, 12 pin
Konektör, 12 pimli
Rocker switch
Külbütör anahtarı
Ground
Toprak
Steering controller
Yönlendirme kontrol birimi
Joystick left
Kumanda kolu sol
Steering cyl valves
Yönlendirme silindir
valfları
Joystick LT rocker switch
Kumanda kolu Sol külbütör anahtarı
Steering cylinder cartridge valve
Yönlendirme silindiri
kartuş valfı
Joystick power
Kumanda kolu güç
Steering selector switch
Yönlendirme seçici
anahtar
Joystick right
Kumanda kolu sağ
System power 12V (to NN)
Sistem gücü 12V (NN'ye)
Joystick RT rocker switch
Kumanda kolu Sağ külbütör anahtarı
Terminal
Uç
L/R steer signal
Sol/Sag yönlendirme sin- Water relay
yali
Su rölesi
Kablo Rengi Tablosu
wc_tx001202tr.fm
BLK
Siyah
BLU
Mavi
GRY
Grİ
RED
Kırmızı
GRN
Yeşil
PUR
Mor
WHT
Beyaz
YEL
Sarı
45
Şemalar
CRT48-PS
6.4
Hidrolik Şeması
6.5
Hidrolik Şematiği Bileşenleri
Ref.
Açıklama
Ref.
Açıklama
1
Sol I-G yönlendirme silindiri
5
Tahliye valfı, 950 psi ± 50
2
Sağ I-G yönlendirme silindiri
6
Dişli pompası
3
Sol-Sag yönlendirme silindiri
7
Hidrolik sıvısı soğutucusu
4
Basınç düşürücü/tahliye valfı
8
Yağ filtresi
46
wc_tx001202tr.fm
CRT48-PS
7
Temel Arıza Giderme
Temel Arıza Giderme
Sorun
Neden
Çözüm
Motor çalışmıyor
Yakıt yok
Depoya yakıt doldurun.
Akü boşalmış
Aküyü şarj edin.
Akü bağlantıları korozyonlu
Akü bağlantılarını temizleyin.
Marş motoru arızalı
Marş motorunu değiştirin.
Yakıt yok
Depoya yakıt doldurun.
Yakıt hatlarının havasını alın.
Tıkanmış yakıt filtresi
Yakıt filtresini değiştirin.
Yakıt devresi arızası
Yakıt hatlarını kontrol edin.
Perdahlama makinesinin kolu
(kolları) bükülmüş
Perdahlama kolunu (kollarını)
değiştirin.
Perdah kolu (kolları) ayarsız
Perdahlama kolunu (kollarını)
tekrar ayarlayın.
Makine bıçak kanatı (kanatları) bükülmüş
Makine kanatını (kanatlarını)
değiştirin.
Zayıf idare kontrolu; yönlendirme mekanizmasında
aşırı boşluk
Aşınmış pim yatakları, rot
başlıkları ve/veya silindir
gövdeleri
Pim yataklarını, rot
başlıklarını ve silindir yuvalarını denetleyin. Gerekirse
değiştirin.
Makine hareket etmiyor
Tahrik kayışı kopmuş.
Tahrik kayışını değiştirin.
Bıçak kanatları veya çanak
tabanı ile beton yüzeyi
arasında vakum
Emmeyi durdurmak için
kanatlardaki açıyı değiştirin
veya yönlendirme sistemini
harekete geçirin.
Dişli kutusu çıkış milindeki
anahtar kesilmiş
Hasarlı anahtarı değiştirin.
Motor çalışır gibi oluyor fakat
duruyor
Makine dengesiz; aşırı
titreme yapıyor
wc_tx001203tr.fm
47
Teknik Veriler
8
8.1
CRT48-PS
Teknik Veriler
Motor
Motor özgül güç oranları
„ CRT 48-35L-PS: ISO 1585'e göre net özgül güç oranı
Fiili güç çıkışı, belirli kullanım koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Model
CRT48-35L
Motor
Motor markası
Lombardini
Motor modeli
LDW1404
Maks. nominal hızda nominal güç
kW
26
Motor hacmi
cm³
1372
İşletim hızı
3800
Motor hızı—boşta
1450
Akü
V / boyut
Yakıt türü
tür
Yakıt deposu kapasitesi
12 / BCI G24
Temiz, filtrelenmiş #1 veya #2
dizel
l
24,6
Yakıt tüketimi
l/saat
6,2
İşletim Süresi
saat
4
Kavrama
tür
Motor yağ kapasitesi
l
Motor yağlama
yağ
derece
48
Değişken hız
5,2
10W40
wc_td000350tr.fm
CRT48-PS
8.2
Teknik Veriler
Perdahlama Makinesi Verileri
Makine
CRT48-35L-PS
Perdahlama Makinesi
Ýþletim aðýrlýðý
kg
Boyutlar (U x G x Y)
Döner mil devri (aralýk)
Kanat açýsý (aralýk)
mm
d/dak
derece
643
2566 x 1295 x 1473
25–165
0–25
Diþli kutusu
tür
Aðýr görev, fan soðutmalý
Diþli kutusu yaðlama
tür
Mobil Glygoyle 460
l
her biri 1,83
Tahrik mili
tür
Kamalý üniversal mafsal
Hidrolik rezervuar
tür
l
10W30 hidrolik sývýsý
12
Kullaným
Perdah geniþliði
çanaklarla
(ayrýk)
çanaksýz
(ayrýk)
mm
2413
Perdah alaný
çanaklarla
(ayrýk)
çanaksýz
(ayrýk)
wc_td000350tr.fm
2465
m2
3
2,8
49
Teknik Veriler
8.3
CRT48-PS
Ses ve Titreşim Özellikleri
Gerekli ses özellikleri, AB Makine Düzenlemeleri Direktif 2000/14/EC, Ek VIII'e
göre şöyledir:
„
operatör konumunda ses basınç düzeyi (LpA):
„
91,1 dB(A)
garanti edilen gürültü gücü düzeyi (LWA):
110,2 dB(A)
Bu ses değerleri ISO 3744'e göre ses gücü seviyesi (LWA) için ve ISO 11204'e
göre ses basıncı seviyesi (LpA) için operatörün konumuna göre belirlenmiştir.
EN 1033 ve ISO 2631'e göre belirlenmiş ağırlıklı etkin hızlanma değeri:
„ tüm gövde için:
0,274 m/s2
„
El/kol için:
1,15 m/s2
Ses ve vibrasyon özellikleri ünite tamamen kurumuş ve suyla ıslatılmış beton
üzerinde nominal motor devrinde çalışırken elde edilmiştir. Vibrasyon özellikleri,
birim tam gazda çalışarak kürlenmiş beton üzerinde, perdah kanatları 7 derece ile
açılandırılarak dönerken sağ kumanda kolunda kaydedildi.
Titreşim
Belirsizlikleri
Elle iletilen titreşim, ISO 5349-1 standardına göre ölçüldü. Bu ölçüm, 1,5 m/sec2
düzeyinde belirsizlik içerir.
Tüm gövde titreşimi, ISO 2631-1 standardına göre ölçüldü. Bu ölçüm, 0,3 m/sec2
düzeyinde belirsizlik içerir.
50
wc_td000350tr.fm
Wacker Neuson SE
·
Preußenstraße 41
· D-80809 München
· Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0 · Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390
Wacker Neuson Corporation · P.O. Box 9007 · Menomonee Falls, WI 53052-9007 · Tel. : (262) 255-0500 · Fax: (262) 255-0550 · Tel. : (800) 770-0957
Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong.
Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032

Benzer belgeler

Beton kaplama Malasi CT 24-4A

Beton kaplama Malasi CT 24-4A Wacker Neuson Corporation ile iletişime geçin veya www.wackerneuson.com adresini ziyaret edin. Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça, revizyon ve seri numar...

Detaylı

CT 36 CT 48 - Wacker Neuson

CT 36 CT 48 - Wacker Neuson Wacker Neuson Corporation ile iletişime geçin veya www.wackerneuson.com adresini ziyaret edin. Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça, revizyon ve seri numar...

Detaylı

Bakım RD 7 - Wacker Neuson

Bakım RD 7 - Wacker Neuson Wacker Neuson Corporation ile iletişime geçin veya www.wackerneuson.com adresini ziyaret edin. Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça, revizyon ve seri numar...

Detaylı

CRT 36-24A CRT 36-25

CRT 36-24A CRT 36-25 Wacker Neuson Corporation ile iletişime geçin veya www.wackerneuson.com adresini ziyaret edin. Parçaları sipariş ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model, parça, revizyon ve seri numar...

Detaylı