2011 Yılı Ücret Tarifesidir

Transkript

2011 Yılı Ücret Tarifesidir
1
UĢak Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Tarih ve 538 Sayılı Kararları Gereğince
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine Göre Hazırlanan
2011 Yılı Ücret Tarifesidir
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.23
1.2.24
1.2.25
1.2.26
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.5
1.5.1
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YOL KAZI ÜCRETLERĠ
Asfalt ve beton yol kaplaması 50 mt ye kadar
Asfalt ve beton yol kaplaması 50 mt den sonra
Beton Parke yol kaplaması 50 mt ye kadar
Beton Parke yol kaplaması 50 mt den sonra
Doğal Parke yol kaplaması 50 mt ye kadar
Doğal Parke yol kaplaması 50 mt den sonra
Ham yollar
Arnavut kaldırımı yollar
Beton Kaldırım
Yivli Korosiman kaldırım kaplaması
Sathi Asfalt Yol Kaplaması
Andezit kaldırım ve yol kaplaması
Stablize yollar
Resmi kurum ve KuruluĢların 50 mt den Fazla kazı yapmaları halinde kaplama
cinsine tekabül eden ücret %40 zamlı olarak alınır.
Belediyeden izin almadan kazı yapılan yollardan, yukarıdaki tarife %100 zamlı uygulanır.
Fen ĠĢleri Müdürlüğünce Yol kazısı için tahakkuk ettirilecek paranın tahsili
için Hesap ĠĢleri Müdürlüğü yetkilidir.
BELEDĠYE Ġġ MAKĠNALARI ÜCRETĠ
Belediye ĠĢ Mainalarının 1 saatlik ücreti aĢağıdaki gibidir.
Lastik Tekerlekli Loder (Volvo 180l ve 4500)
Paletli Ekskavatör (LĠEHEBER-CASE)
BE-KO LODER (Hidromek, JCB) 750
BE-KO LODER (HMK 100 S)
BE-KO LODER (CASE)
Sumitomo (30 ton)
Amman Silindir (9,5 ton)
Amman Silindir (2,5 ton)
Greyder iĢ makinası
Kompresör iĢ makinası
Traktör kepçe iĢ makinası
Derz kesme, Pinomatik tokmak, Kompaktör.
Asfalt silindiri
Asfalt silindiri (Palme)
12 ton Toprak silindiri
Elektrikli kırıcı (Hilti)
Merdivenli veya bomlu sepetli araç ücreti
Ziraat iĢlerinde kullanılan Traktör ücreti
Kombine vidanjör (Kanal açma makinası) 1 seferlik ücreti
Kamyon veya Çekici ile Kum Vs Nakliyesi için Bayındırlık Teknik ġartnamelerinde belirtilen
nakliye ve mazot Fiat Farkı Formülleri Uygulanır.
Kasalı kamyon ile ev eĢyası taĢıma Ģehir içi 1 seferinin ücreti
44 TON Katar yükü olan çekici ile ile iĢ makinası nakliyesi için
1 seferinin nakliyesine ilave olarak km baĢına
Kasalı kamyon ile ev eĢyası taĢıma Ģehirler arası 1 seferinin ücretine ilave olarak
Km BaĢına
Kasalı kamyon ile Belediye personelinin ev eĢyası Cumartesi ve Pazar günleri
ücretsiz olarak taĢınır, Diğer günler yukarıdaki tarife uygulanır.
Resmi daireler ve hayır kurumları için yukarıdaki tarifenin %50 si alınır.
D-8 Dozer
KUM VE ÇAKIL BEDELĠ ÜCRETLERĠ
1 Ton Kum, Çakıl ve Andezit Bloğun ocakta kamyona yükleme ve Malzeme bedeli
Kum bedeli
7/15 Sondaj çakılı
0/30 Çakıl
Akse Stabilize ocağında 1m3 tuvanen yükleme bedeli
Asfalt ġantiyesi ve KaĢbelen Ocağında filler ve asfalt mıcırı bedeli
AltıntaĢ taĢ ocağında 1 ton Bloğun ocakta yükleme dahil fiyatı
ASFALT VE PRAFABRĠK BETON ÜRÜNLERĠ
1Ton asfaltın ġantiyede üretim ücreti
1 Ton Asfaltın Üretilmesi FiniĢer ile serilmesi Silindir ile sıkıĢtrılması
1 Ton Asfaltın Üretilmesi El ile serilmesi Silindir ile sıkıĢtrılması
1 m2 Prefabrik Beton Parke ücreti Ģantiyede
1 adet 15x30x70 Prefabrik Beton Bordür ücreti Ģantiyede
1 adet 12x18x50 Prefabrik Beton Bordür ücreti Ģantiyede
2 adet 12x18x50 Prefabrik Yağmur Oluğu ücreti Ģantiyede
6X10X20 Andezit yol kaplaması 1m2
4x20 BS Andezit yol kaplaması
Tüm üretimlerin Belediyemizce Nakledilmesi Haline Bayındırlık
nakliye ve mazot Fiat Farkı Formülleri Uygulanır.
ÇADIR - PROTOKOL KURULUP SÖKÜLMESĠ
Platform kurulması ve sökülmesi
2011 yılı
66,00
88,00
66,00
110,00
55,00
88,00
24,00
53,00
97,00
133,00
81,00
204,00
27,00
315,00
315,00
170,00
170,00
170,00
330,00
142,00
97,00
245,00
160,00
169,00
178,00
195,00
99,00
142,00
147,00
125,00
134,00
74,00
315,00
878,00
7,00
265,00
6,00
367,00
34,00
37,00
27,00
6,00
27,00
61,00
264,00
293,00
213,00
31,00
14,00
9,00
9,00
105,00
53,00
1.464,00
2
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.5.1
1.5.5.2
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
Kılçadır (otak) kurulması ve sökülmesi
Küçük protokol kurulması ve sökülmesi
Büyük protokol kurulması ve sökülmesi
Büyük Çadır
Standlar günlük
Günlük çadırın tamamı
NOT : 1.5.1-2-3-4-5 maddelerinin süresi 1-3 günlüktür.4 günden itibaren günlük %20 eklenir.
BETON LABORATUVAR ÜCRETLERĠ
Taze betondan 15x15x15cm ebatlarında alınan bir adet küp numunenin kırılması bedeli
Karot makinası ile 1 adet silindir numune alınması ve kırılması bedeli
Beton tabancasının 1 saatlik kullanım bedeli
ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ PROJE ONAY BEDELĠ
Q(m³/gün)
Fiziksel
+
Mekanik
(TL)
Fiziksel
+
Biyolojik
(TL)
Fiziksel
+
Kimyasal
(TL)
Q < 50
50 < Q < 250
250 < Q < 1000
Q > 1000
182
305
424
545
484
726
968
1210
484
726
968
1210
1.464,00
440,00
735,00
8,00
733,00
7,00
40,00
27,00
Fiziksel
+
Kimyasal
+
Biyolojik
(TL)
726
968
1210
1452
Ücretler 2011 yılı için geçerli olup , her yıl Bakanlık tarafından belirlenen artıĢlar oranında
artırılacaktır.
2.
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.11.1
2.5.11.2
2.5.11.3
2.5.12
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.7
2.7.1
2.8
2.8.1
2.8.2
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
TUVALET GĠRĠġ ÜCRETĠ:
Belediye tarafından çalıĢtırılan tuvaletlerden giriĢ ücreti olarak
KAYIT SURET ÜCRETĠ
Emlak beyan sureti
DEZENFEKTE ÜCRETĠ :
Daire baĢı 100 m2 'ye kadar
Daire baĢı 100 m2 'den sonra
ĠĢyerleri m2 'si
Odalardan
BÜFE ĠġGALĠYE ÜCRETLERĠ :
0 -10 M2 arası yıllık
11 M2 den büyük
OTOBÜS GARAJ ÜCRETĠ (K.D.V.DAHĠL)
ġehirlerarası otobüs direk kalkıĢ
"
" transit "
Ġlçelere midibüs kalkıĢ (EĢme,Karahallı,Gediz)
Ġlçelere minübüs kalkıĢ (Sivaslı,Banaz,Ulubey)
Nahiye ve köylere minübüs kalkıĢ
Yolcu indiren otobüslerin çıkıĢı
Özel araç otopark giriĢ ve çıkıĢı
Konaklanan otobüs
"
midibüs
"
minibüs
Abone Tarifesi ;
ġehirlerarası otobüs giriĢ
Ġlçelere Minibüs (EĢme,Karahallı)
Ġlçelere Minibüs (Ulubey , Banaz)
Yolcu alan ticari araçların çıkıĢı
OTOBÜS GELĠR TARĠFESĠ :
ġehrin dıĢına otobüs tahsis edildiğinde gidiĢ ve dönüĢ ayrı ayrı hesaplanmak Ģartı ile her Km' si için
Beklenilen her gün için
Ambulans her Km'si
Cenaze otosu Ģehir içi ücretsiz olup,Ģehir dıĢı Km'si
Resmi daireler,kamu yararına çalıĢan dernekler,siyasi partiler ve amatör
profesyonel spor kulüpleri,sendika ve okullardan otobüs tarifesinin 1/3 alınır.
Bu tarifede özel durumda belediye baĢkanı yetkilidir.
Ambulans ücretlerinde belediye personeli ücretsizdir.
ZÜHREVĠ HASTALIKLARLA MÜCADELE ÜCRETĠ :
Ev baĢına aylık
BELEDĠYE TESĠSLERĠ GELĠRLERĠ
Belediye misafirhanesi
günlük (1 oda)
Kaldırım iĢgal eden dondurma - buzdolabı
1 metreye kadar olan dondurma dolabı (1 adet için):
2 metreye kadar olan dondurma dolabı(1 adet için):
3 metre kadar olan dondurma dolabı(1 adet için):
4 metre kadar olan dondurma dolabı(1 adet için):
Kaldırıma konan her 1 masa için(kendi cephelerini geçmemek kaydıyla)
Ġzine tabi stand kurulması
Konser bilet satıĢı(günlük)
Ürün tanıtımı(günlük)
Araç tanıtımı(günlük)
2011 Yılı
0,50
2,80
26,50
41,00
0,80
5,00
380,00
500,00
23,00
15,00
10,00
9,00
7,00
5,00
2,00
10,00
8,00
7,00
18,00
8,00
7,00
1,50
5,50
175,00
1,70
0,60
275,00
35,00
35,00
140,00
300,00
425,00
570,00
100,00
20,00
30,00
150,00
3
2.10.4
2.11
3.
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.4
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.5
3.3.5.1
3.3.5.2
3.3.5.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.2.1
3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.3.7
3.4.3.8
3.4.3.9
3.4.3.10
3.4.3.11
3.4.3.12
3.4.3.13
3.4.3.14
3.4.3.15
3.4.3.16
3.4.3.17
3.4.3.18
3.4.3.19
3.4.3.20
3.4.3.21
3.4.3.22
3.4.3.23
3.4.3.24
3.4.3.25
3.4.3.26
3.4.3.27
Dernekler ve Öğrenciler tanıtımı bileti satıĢı
Komisyon kararı bedeli (1 adet)
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ġEHĠR ĠÇĠ DOLMUġ ÜCRETLERĠ :
Yıllık hat iĢgaliye ücreti Ocak-Temmuz aylarında tahsil edilir.
Birinci altı aylık
Ġkinci altı aylık
Minibüs veya otobüs hattının ruhsat yenileme ücreti (alım , satım ve devirlerden)
Durak devir ücretini belirlemeye belediye Encümen'i yetkilidir.
Plaka değiĢmeden araç yenilemelerinde ücret alınmaz.
Otobüs hat ücreti Ocak-Temmuz aylarında tahsil edilir.
Birinci altı aylık
Ġkinci altı aylık
ġehir içi halk otobüsleri ile minibüs hattı sahiplerinden araçlarının değiĢtirilmesinden dolayı
ruhsat yenileme aĢamasında , ruhsat yenileme ücreti olarak
ġEHĠR ĠÇĠ KAMYONET ÜCRETLERĠ :
Ruhsat yenileme ücreti (araç değiĢikliklerinde uygulanmaz,ilk defa alanlara uygulanır)
Durak devir ücreti Encümen'ce belirlenir.
ġEHĠR ĠÇĠ SERVĠS ÜCRETLERĠ (S Plaka) :
Ruhsat Ücreti ;
Hat Ücreti (ilk kayıtta 1 peĢin 4 taksit)
Ruhsat Ücreti (ilk kayıtta peĢin)
Güzergah izin belgesi (ilk kayıtta peĢin)
TaĢıt uygunluk belgesi (ilk kayıtta peĢin)
S Plakalı Servis Araçlarından her yıl Eylül ayında vize aĢamasında , devirlerde ve araç
değiĢikliklerinde alınması öngörülen ücretler.
Ruhsat Vize Ücreti
TaĢıt Uygunluk Belgesi Yenileme Ücreti
Güzergah izin Belgesi Yenileme Ücreti
S Plakalarını merkeze bağlı Ġlçe ve Beldelerden alıp çalıĢma ruhsata bağlanan S Plakalı araçlardan
Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırlarını kullananlardan:
Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (Ġlk AlıĢta)
Güzergah Ġzin Belgesi Ücreti (Yıllık Vizelenecek )
Kendi Aracı Ġle Kendi Personelini , ĠĢçisini ve MüĢterisini taĢıyan özel ve tüzel kiĢilerden ;
TaĢıt Uygunluk Belgesi Yenileme Ücreti (heryıl eylül ayında)
Güzergah Ġzin Belge Ücreti (heryıl eylül ayında)
TAKSĠ ÜCRETLERĠ
Yıllık taksi durağı iĢğaliye üçreti
Taksi ruhsat harcı
Taksi ruhsat yenileme ücreti
TOPTANCI HAL VE PAZAR YERLERĠ ĠġGALĠYE ÜCRETLERĠ :
Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenlerden iĢgal edilen binanın
iç kısmının her m² 'sinden günlük olarak alınan ücret
Toptancı Halinden Yük çıkaran Araçlar
Büyük Kamyonlar
Küçük Kamyonlar
Pikaplar
Pazaryerleri Parsel ĠĢgaliye Ücretileri (Haftalık) ;
Kapalı Pazaryeri KöĢe
Kapalı Pazaryeri Ara
Kapalı Pazaryeri Büyük KöĢe
Kapalı Pazaryeri Hırdavatçılar (Dükkan)
Kapalı Pazaryeri Tuhafiyeciler (Dükkan)
Kapalı Pazaryeri Tuhafiyeciler KöĢe (Dükkan)
Kapalı Pazaryeri Peynirciler - Yumurtacılar
Kapalı Pazaryeri Bakkaliye, Zeytinci KöĢe
Kapalı Pazaryeri Civarı (Oto Sokak-Hal Sokak)
Mende Pazarı
DikilitaĢ Semt Pazarı (1,5 Parsel)Manav
DikilitaĢ Semt Pazarı (1 Parsel)Manav
DikilitaĢ Semt Pazarı KöĢe Parsel (Tuhafiye)
DikilitaĢ Semt Pazarı Ara
S.S.K.Pazarı KöĢe
S.S.K.Pazarı Ara
S.S.K. Yol Boyu (Tuhafiye)
ġekerevleri Semt Pazarı KöĢe (Manav-Zeytin-Peynirci)
ġekerevleri Semt Pazarı Ara (Manav-Zeytin-Peynirci)
ġekerevleri Tuafiye Büyük KöĢe Parseller
ġekerevleri Tuafiye Büyük Ara Parseller
ġekerevleri Tuafiye Küçük Parseller
ġekerevleri Tuafiye Küçük KöĢe Parseller
Semt Pazarları Balıkçı Parselleri
M.Akif Ersoy Semt Pazarı KöĢe
M.Akif Ersoy Semt Pazarı Ara
Halk Konutları Semt Pazarı
10,00
10,00
2011 Yılı
500,00
500,00
1.500,00
500,00
500,00
130,00
300,00
10.000,00
50,00
50,00
25,00
50,00
25,00
50,00
50,00
50,00
25,00
50,00
30,00
20,00
10,00
0,11
10,00
5,00
4,00
11,00
5,50
16,00
13,00
13,00
16,00
13,00
16,00
8,50
7,00
6,00
5,00
8,00
5,50
10,00
6,00
6,00
8,00
5,50
11,00
7,00
5,50
10,00
12,50
5,50
4,00
2,50
4
3.4.3.28
3.4.3.29
3.4.3.30
3.4.3.31
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.7
5.7.1
5.7.2
5.8
5.8.1
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.8
5.9.9
5.9.10
5.9.11
5.9.12
5.9.13
5.9.14
6.
6.1
6.1.1
Tavuk Pazarı KöĢe
Tavuk Pazarı Ara
Polis Lojmanları
Tunç Sokak
ÜRETĠCĠ PAZARI (SEZONLUK)
ÇarĢamba Pazarı
S.S.K.Pazarı
DikilitaĢ Pazarı
ġeker Evleri Pazarı
M.Akif Ersoy Pazarı
Halk Konutları Pazarı
6,50
5,50
11,00
5,00
100,00
100,00
50,00
50,00
25,00
25,00
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIK ÜCRETĠ :
Umumi mezarlıklar dahilindeki üçüncü sınıf mezarlıklar(sıra mezarlar) ücretsizdir.
Umumi mezarlıklar dahilindeki birinci sınıf mezar yerlerinden (özel parseller) bir defaya mahsus
olmak üzere aile parseli ücreti alınır. (1 Parsel)
Umumi mezarlıklar dahilindeki ikinci sınıf tek mezarlıklardan(sıra mezarlar)
ġehit, Gazi ailelerine BaĢkanlık Makamının onayıyla ücretsiz ayrılabilir.
CENAZE OTO ÜCRETĠ
Cenaze otosu Ģehir içi ücretsiz,Ģehir dıĢı her Km 'si
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
MOTOPOMP,PANCAR MOTORU,ARAZÖZLE YAPILAN SU ÇEKTĠRME ÜCRETĠ
Meskenler
ĠĢyeri
Resmi kurum ve kuruluĢlardan
TAZYĠK ÜCRETĠ :
Meskenler
ĠĢyeri
Resmi kurum ve kuruluĢlardan tazyik ücreti
ARAZÖZLE YAPILAN YIKAMA,SULAMA,YIKIM SULAMASI ARAÇ BAġI:
Özel esnaf önü yıkaması
ĠnĢaat yıkım ve sulama
AFĠġ ASMA VE ĠNDĠRME SAAT BAġI :
ĠÇME SUYU ARAÇ BAġI:
Meskenlerden,okul ve resmi daireler ile derneklerden
ĠĢ yerlerinden
BACA TEMĠZLEME ÜCRETĠ :
Kalorifersiz tek katlı meskenler ve iĢ yeri
"
çok " bina ve dairelerin kat baĢı
"
"
" binalarda her daire için
Kaloriferli bina ve resmi daireler
"
iĢyerleri tek bina
Merdivenle yapılan küçük görevler resmi ve özel
SEPETLĠ ġNORKEL VE MERDĠVENLĠ ARAÇIN ÜCRETĠ:
Saat baĢı Ģnorkel
Saat baĢı merdivenli araç
ĠL DIġINA GĠDEN ARAÇ ÜCRETĠ:
Arazöz Km baĢına (GidiĢ-DönüĢ ayrı ayrı alınır)
YANGIN TEDBĠRĠ KONTROL ÜCRETĠ:
0-50 m2 arasındaki ĠĢletmeler
51-100 m2 arasındaki ĠĢletmeler
101-150 m2 arasındaki ĠĢletmeler
151-200 m2 arasındaki ĠĢletmeler
201 m2 üzerindeki ĠĢletmeler
Birahaneler-Ġçkili Yerler-Gıda Üretim Yerleri-Döviz Büfeleri-Sarraflar-Bankalar-Akaryakıt Ġstasyonları
201-500m2 arası iĢletmeler
501-1000m2 arası iĢletmeler
1001-2000m2 arası iĢletmeler
2001-3000m2 arası iĢletmeler
3001-4000m2 arası iĢletmeler
4001-5000m2 arası iĢletmeler
5001-6000m2 arası iĢletmeler
6000m2 üzeri iĢletmelerden 2.000,00 TL+m2 baĢına 0,25 TL alınır
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ĠMAR ÇAP ÜCRETĠ : (HARĠTA BÜROSU)
Ġmar durum belgesi ücreti:
ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NCE ÇIKARILACAK ÇAPTAN ALINACAK ÜCRET :
0 - 300 m2
2.KAT
0 - 300 m2
3.KAT
0 - 300 m2
4.KAT
0 - 300 m2
5.KAT ve fazlası
301 - 600 m2
2.KAT
2011 Yılı
2.400,00
810,00
0,50
2011 Yılı
40,00
70,00
40,00
45,00
70,00
45,00
90,00
110,00
200,00
30,00
70,00
40,00
40,00
40,00
70,00
180,00
110,00
350,00
200,00
1,00
80,00
90,00
140,00
160,00
260,00
500,00
500,00
800,00
1.100,00
1.400,00
1.700,00
2.000,00
2.250,00
2011 Yılı
15,00
50,00
80,00
100,00
50,00
5
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
6.8.2
6.9
6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5
301 - 600 m2
3.KAT
301 - 600 m2
4.KAT
301 - 600 m2
5.KAT ve fazlası
601 - 900 m2
2.KAT
601 - 900 m2
3.KAT
601 - 900 m2
4.KAT
601 - 900 m2
5.KAT ve fazlası
900 m2 den fazla
Ġmar planı fotokopi ücreti(A-4)
Ġmar planı fotokopi ücreti(A-3)
Mahalle paftası renkli ozaliti (1 adet)
Ġmar pafta ozaliti(Tek)
Ġmar tetkik ücreti
GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi ücreti (yıllık)
GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi ücreti (ilk alınırken bir defaya mahsus)
ĠMAR UYGULAMA
ġehrimizin muhtelif yerlerinde uygulanan 3194 Sayılı Ġmar Kanunu'nun
18.madde adlarına tapu çıkartılan Ģahıs ve kurumlardan alınan ücret:
Ġslah ve revizyon ve 18.mad.uygulamalarında tapu maliklerince yaptırılması
"
"
"
" " "
"
boĢ arsaların m2 'si
Plotter'den çizim alınması
Islah ve revizyon uygulamalarında bina bulunduğunda binaların toplam
inĢaat alanları katları toplamı göz önüne alınmak kaydı ile m2 'si
Ölçü krokisi
Nirengi,poligon ve parsel köĢe koordinatları köĢe baĢına
18.Madde Uygulama özet çizelgesi sayfa baĢı
Plotter'den uydu resmi çizimi tek parça
Plotter'den uydu resmi çizimi iki parça
Plotter'den mahalle paftası çizimi tek parça
Plotter'den mahalle paftası çizimi iki parça
CD ortamında Ġmar veya Uygulama Paftası bedeli (CD hariç)
CD ortamında nazım imar planı bedeli (CD hariç)
NOT : "Bu bölümle ilgili 3194 sayılı kanunun 18'maddesine göre alınan Tapu ve ipotek bedelleri
tecil faizi alınmaksızın; 1.500.00 TL 'ye kadar 12 ay, 5.000.00 TL 'ye kadar 16 ay,
8.000.00 TL 'ye kadar 20 ay, 8.000.00 TL 'den yukarısı için 24 ay taksit yapmaya
Belediye BaĢkanı yetkilidir"
Ġmar planlarının cd ortamında verilmesi bedeli
Yol kotu kontrol harcı
PLANLAMA BÜROSU
Ġmar planı değiĢikliği talebi
Ġmar komisyonunca onaylanmıĢ değiĢiklik taleplerinin malikler tarafından hazırlatılması
Ġmar komisyonunca onaylanmıĢ değiĢiklik taleplerinin belediye tarafından hazırlatılması
ġehir Plancısı kayıt ücreti için müracaat
ġehir Plancısı yıllık vize
Mevzi ilave uygulama imar planı tasdiki konut için m² olarak
Mevzi ilave uygulama imar planı tasdiki Sanayi-Ticaret ve diğer alanlar içim m² olarak
Mevzi ilave uygulama imar planı ve imar planı değiĢiklikleri tasdiki LPG için
Mevzi ilave uygulama imar planı ve imar planı değiĢiklikleri tasdiki Akaryakıt-Akaryakıt+LPG için
NOT : "Bu bölümle ilgili(8 ve 9 madde hariç) Ġmar Planı Tasdik ücreti 1.500,00 TL 'ye kadar 6 ay,
5.000,00 TL 'ye kadar 8 ay, 8.000,00 TL 'ye kadar 12 ay, 8.000,00 TL 'den
yukarısı için 18 ay taksit yapmaya Belediye BaĢkanı yetkilidir"
RUHSAT BÜROSU
Ruhsat yenileme ücreti
ĠSKAN BÜROSU
Meskenler
Her bağımsız bölüm baĢına
Çatı altı piyesli meskenler ve dublex meskenler.
ĠĢyerleri
100 m2 'ye kadar
100-200 m2 arası
200 m2 den büyük
Garaj,depo vs.yerlerden
ArĢivden dosya çıkartma ücreti.
Mesulliyeti üslenen fen adamlarının belediyemize vize için ilk kayıt yaptırma ücreti
Mesulliyeti üslenen fen adamlarının belediyemize vize için heryıl kay. yaptırma ücreti
Bina yıkım ücreti
NUMARALAMA ÜCRETĠ :
Binaların dıĢ kapılarına takılacak numaraların 1 adedi için
" iç
"
"
"
1 "
"
Ġlk defa iskan ruhsatı alacaklardan numara tesbiti için ücret alınmaz
Belediyemizce toplu olarak yapılan numaralama çalıĢmaları ücretsizdir.
SABAHÇI RUHSATI ÜCRETĠ :
24 Saat açık olan yerlerde alınması kaydı ile sabahçı ruhsatı ücr.
RUHSAT ÜCRETLERĠ
ĠĢyeri ruhsat kartı ücreti
ĠĢyeri ruhsat suret belgesi
ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN ÜCRETĠ
............................= m² x ...............................
0- 50 m² Arası
............................= m² x ............................... (0-50 m² ücreti ilave edilecek)
51-100 m² Arası
............................= m² x ............................... (0-100 m² ücreti ilave edilecek)
101-500 m² Arası
............................= m² x ............................... (0-500 m² ücreti ilave edilecek)
501-1000 m² Arası
............................= m² x ............................... (0-1000 m² ücreti ilave edilecek)
1001 m² Üzeri
80,00
120,00
150,00
120,00
130,00
150,00
180,00
300,00
3,00
10,00
60,00
20,00
30,00
1.500,00
5.000,00
0,10
0,15
6,00
0,10
2,00
1,00
2,00
100,00
200,00
25,00
50,00
20,00
20,00
10,00
10,00
100,00
750,00
1.500,00
100,00
75,00
0,14
0,14
80.000,00
160.000,00
60,00
50,00
100,00
100,00
200,00
300,00
50,00
20,00
100,00
75,00
40,00
3,60
3,60
alınmaz
150,00
5,00
5,00
3,50
0,85
0,50
0,40
0,30
6
6.9.6
6.9.7
6.9.8
6.9.9
6.10
6.10.1
6.10.2
6.11
6.11.1
6.11.2
6.12
6.12.1
6.13
7.
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.3.1
8.3.2
9.
9.1
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.2
9.1.1.3
9.1.1.4
9.1.1.5
9.1.1.6
9.1.2
9.1.2.1
9.1.2.2
9.1.2.3
9.1.2.4
9.1.2.5
9.1.2.6
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
Sabahçı Ruhsatı
ĠĢletme Belgesi
Birahaneler ( Ġçkili Yerler )
Motor Tetkik Ücreti (Bir Beygir Gücü Ġçin)
1 HP x
BELEDĠYE HĠZMET BELGESĠ :
Belediye hizmetlerinden faydalandığına dair yapılan ölçüm ve kontrol ücreti 1 kat
Belediyeden yapı izni almıĢ olan inĢaatlara
ASANSÖR-KALORĠFER TESĠSATI KONTROL ÜCRETĠ
Her kalorifer tesisatı baĢına
Her asansör tesisatı baĢına
KAÇAK ĠNġAAT
Çatı tamir izin verme belgesi ücreti (5 tuğlaya kadar)
JEOLOJĠK ETÜT RAPOR ÜCRETĠ :
2. KAT
3. KAT
4. KAT
5. KAT
6. KAT
7. KAT
8. KAT
9. KAT
Ticari sanayi yapıları
NOT : Ada bazı uygulamalarda bina sayısına bakılmaksızın mevcut bedelin %50 fazlası alınır.
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇ SÖKÜM MAKĠNASI ÜCRETĠ :
Belediye sınırları içinde saat ücreti
"
" dıĢında "
"
Aracın bel.sınırları dıĢında gidiĢ geliĢ ücreti olarak Km baĢına
Aracın baĢka kurum ve kuruluĢlara kiralanmasında günlük olarak
Ağacı budama iĢi (Ağaç baĢına)
NOT : Yakıt ve personel giderleri kiralayana aittir.
VETERİNER ÜCRETLERİ
MENġEĠ ġAHADATNAMESĠ ÜCRETĠ :
BüyükbaĢ hayvan baĢına
KüçükbaĢ hayvan baĢına
Kümes Hayvanları 10.000'e kadar
Kümes Hayvanları 10.000'den fazla
Sakatat , At , Merkep , KuĢ , Arı v.s. (bir yaprak için)
Diğerlerinden ton baĢına
KAPALI ALAN ĠLAÇLAMALARI
Daire BaĢı ( 100 m2 'ye kadar )
Daire BaĢı ( 100 m2 'den sonra )
ĠĢyeri (m²'si)
Odalardan (m²'si)
OPERASYON VE KUDUZ AġI ÜCRETLERĠ
Kedi-Köpek kısırlaĢtırma (ameliyat)
Hayvan aĢı ve Kimlik Belgesi
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZĠ
1 NOLU BÜYÜK SALON
Hafta içi (08.00-17.00)
Hafta içi (17.00-24.00)
Hafta içi tam gün (08.00-24.00)
Hafta sonu (08.00-16.00)
Hafta sonu (16.00-24.00)
Hafta sonu tam gün (08.00-24.00)
2 NOLU BÜYÜK SALON
Hafta içi (08.00-17.00)
Hafta içi (17.00-24.00)
Hafta içi tam gün (08.00-24.00)
Hafta sonu (08.00-16.00)
Hafta sonu (16.00-24.00)
Hafta sonu tam gün (08.00-24.00)
FUAYE VE SERGĠ ALANI
Hafta içi (08.00-17.00)
Hafta içi (17.00-24.00)
Hafta içi tam gün (08.00-24.00)
Hafta sonu (08.00-16.00)
Hafta sonu (16.00-24.00)
Hafta sonu tam gün (08.00-24.00)
1 Günde uzun süreli sergiler (1 günden sonraki günler için ilave olarak günlük)
ODA TĠYATROSU(NĠKAH SALONU)
Hafta içi (08.00-17.00)
Hafta içi (17.00-24.00)
Hafta içi tam gün (08.00-24.00)
205,00
125,00
250,00
1,70
80,00
80,00
30,00
130,00
100,00
10,00
35,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
50,00
2011 Yılı
90,00
200,00
6,00
800,00
20,00
2011 Yılı
2,00
1,00
20,00
30,00
10,00
1,50
30,00
40,00
1,00
0,50
85,00
10,00
2011 Yılı
500,00
600,00
750,00
600,00
800,00
1.100,00
250,00
300,00
450,00
350,00
450,00
550,00
250,00
330,00
450,00
350,00
450,00
550,00
120,00
160,00
330,00
440,00
7
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7
10.
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
11.
11.1
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.2
11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.1.10.1
11.1.10.2
11.1.10.3
11.1.11
11.1.11.1
11.1.11.2
11.1.11.3
11.1.12
11.2
11.2.1
11.2.2
12.2.3
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.4
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
Hafta sonu (08.00-16.00)
Hafta sonu (16.00-24.00)
Hafta sonu tam gün (08.00-24.00)
AÇIK HAVA TĠYATROSU
Hafta içi (08.00-17.00)
Hafta içi (17.00-24.00)
Hafta içi tam gün (08.00-24.00)
Hafta sonu (08.00-16.00)
Hafta sonu (16.00-24.00)
Hafta sonu tam gün (08.00-24.00)
UĢak Halısı Ücreti (m²'si)
NOT :Kamu yararına düzenlenecek her türlü etkinlik için yazılı baĢvuru ve baĢkanlık
oluru ile Oda Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu ücretsiz olarak baĢvuru sahibine tahsis edilir.
Ticari amaçlı olarak firmalar tarafından düzenlenen (giriĢi ücretsiz dahi olsa) her türlü
program ile giriĢi ücretli olan her türlü toplantı yukarda belirtilen tarifelerden ücretlendirilir.
Fiyatlara KDV ilave edilecektir.
TEMİZLİK İŞLERİ
ÇÖP TANKI ÜCRETLERĠ (Yeni Verilecek Çöp Bidonlarından)
SıkıĢtırmalı tekerlekli çöp bidonlarından bidon baĢına ( 100 Lt. )
SıkıĢtırmalı tekerlekli çöp bidonlarından bidon baĢına ( 800 Lt. )
Normal Bidon BaĢına ( Yuvarlak Bidon )
PoĢet Ücreti 1 ( Bir ) Adedi
Moloz ve hafriyat atıklarının kaldırılması(traktör üçreti)
Apartmanlardan Yapı Kullanım Ġzin Belgesi alınırken bidon ücreti alınır.
SU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ABONELĠ SU SATIġ ÜCRETĠ :
Konutlardan (beher m3) :
0-30 m3 arası
31 m3 ve fazlası
ĠĢyerleri (beher m3) :
0-20 m3 arası
21 m3 yukarısı
Resmi daireler
Tuvaletler
Personel,gaziler,Ģehit aileleri (eĢ ve çocukları) ilr çalıĢma gücünü %40 kaybeden özürlüler
(eĢ ve çocukları) bizzat ikamet ettikleri konuta ait abonelerden belge ibraz etmek ve sözleĢme yapmak
kaydı ile iĢlem yapılır.SözleĢmeli personellere indirim uygulanmaz.
ĠĢletmemizde abone kayıtları mevcut olan fakat muatapsız kalan yıkık,virane,arsa haline gelmiĢ
istimlak edilmiĢ ve bağlantısı olmayan abonelere tahakkuk verilmeyip,mülk sahibinin müracaatı
olmadan abone iptal edilemez.
SatıĢ nedeniyle el değiĢtiren abonelere ait mevcut borçlar o yeri satın alan kiĢiden alınır.
ĠnĢaat aboneleri sayaçlarını toprak seviyesinden yukarıda taktırmak mecburiyetindedirler.
Kuyu suyu kullanıp apartmanda tek sayacı olan binalar , belediyemiz içme suyunu kullandıklarında
Her bağımsız bölüm için,depozit yatırma kaydı ile konut kademesinden faydalanır.
Devlet Okulları
0-200 m3 arası
201-300 m3 arası
301 'den sonrası
Özel Okullar,Yurtlar ve Hastahaneler
0-200 m3 arası
201-300 m3 arası
301 'den sonrası
ABONESĠZ SU SATIġ ÜCRETĠ :
Konut,iĢyeri,resmi daire,okul,hastane,yurtlar
Kaçak su kullananlar (aylık 30 m3)
ĠnĢaat ve Ģantiyeler
ATIKSU ARITMA BERTARAF ÜCRETĠ :
Su ücretinin % 30'u alınır
Kendi kuyularından su kullananlardan konut , küçük esnaflar ayda 15 m³ su kullandığı varsayılarak
kullanılan su bedelinin % 30'u , atıksu bertaraf ücreti alınır.Personeller tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
Tabakhane , haĢılhane , boyahane , yıkama , yağlama , fabrika ve benzeri sanayi tesisleri
ayda 60 m³ su kullandığı varsayılarak su bedelinin % 30'u atıksu arıtma bertaraf ücreti alınır.
Kuyu kullanan ve sayacı takılı olan mükelleflerin sayacı üzerinden tahakkuk yapılması,sayacı
olmayanların 11.3.2 ve 11.3.3 bendleri gereğince tahakkuklarının yapılır ve çevre temizlik
vergisi dönemlerinde iki (2) taksitte alınır.
ABONELERLE ĠLGĠLĠ:
Mal sahibi veya kiracı tarafından 2 dönem üst üste ödenmediği zaman suyu kesilir.Borcun
ödenmemesi durumunda,idare tarafından mevcut teminata istinaden abonelik iptal edilir.
Ġptal edilen aboneye bakım ücreti çıkmaz.
Borcunu ödemeyen (mal sahibi veya kiracı) abonenin taĢındığı veya satın aldığı birimin
suyu kapatılır.
ABONE ALMA ÜCRETĠ :Ġmar müdürlüğünce uygun görülen mülk sahiplerinden peĢin olarak
aĢağıdaki ücretler alınır.
Su tesisatı muayene ve kontrol ücreti
ġebekeden su bağlama ücreti
Dosya ücreti
330,00
440,00
550,00
500,00
900,00
1.100,00
1.100,00
1.500,00
1.800,00
300,00
2011 Yılı
300,00
500,00
15,00
0,45
100,00
2011 Yılı
1,50
3,00
2,10
3,00
3,50
1,10
0,55
0,90
1,10
1,70
1,75
2,20
3,00
3,00
5,00
44,00
44,00
11,00
8
11.5.4
11.5.5
11.6
11.6.1
11.6.1.1
11.6.1.2
11.6.2
11.6.2.1
11.6.2.2
11.6.3
11.6.4
11.6.5
11.7
11.7.1
11.7.2
11.7.3
11.7.4
11.7.5
11.7.6
11.7.7
11.7.8
11.7.9
11.8
11.8.1
11.8.1.1
11.8.1.2
11.8.1.3
11.8.2
11.8.2.1
11.8.2.2
11.8.2.3
11.8.2.4
11.8.3
11.8.4
11.8.5
11.8.6
11.8.7
11.8.8
11.8.9
11.8.10
11.8.12
11.9
11.9.1
11.9.2
11.9.3
11.9.4
12.
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.2.1.2
12.2.1.3
12.2.1.4
12.2.2
12.3
12.3.1
12.3.2
12.2.3
sözleĢme ücreti
plaka ücreti
DEPOZĠTLER :
Konutlardan :
Mülk sahibi
Kiracı
ĠĢyerlerlerinden :
Mülk sahibi
Kiracı
Resmi dairelerden depozit ücreti alınmayacak
Kartlı sistem su sayacı takılması halinde ilk aboneliklerde depozit ücreti alınmaz.
Personel ,gazi,Ģehit aileleri ve özürlülerde kiracı iĢlemi yapılırken normal kiracı iĢleminden ücretlendirilir.
KESME BAĞLAMA VE SAYAÇ ÜCRETLERĠ :
Belediyeye borçları olduğu için suyu kesilen abonelerin borçlarını ödemeden suları açılmaz.
Kendi kuyularından su kullananlar atıksu bertaraf ücretlerini ödemedikleri taktirde suları kesilir.
Suyun açılması veya kiracı çıkıĢı veya abone isteği halinde su açma kapama ücreti
Her aboneden ayda abone kontrol ve sayaç bakım ücreti (yaĢ tipi sulu)
Belediyemizce sayaç takılması halinde,sayaç bedeli (yaĢ tip - sulu sayaç)
Abonenin sayacı kendisi alıp belediye görevlilerince takılması halinde alınacak takma ücreti
Tamiri mümkün olmayan sayaçlar değiĢtirilir.Ġtirazlı olarak gönderilen sayaçlar rapordan
gelinceye kadar abonenin suyu kesilmez.Rapordan gelen sayaç doğru ise 6183 Sayılı Yasada
belirlenen gecikme zammı oranları uygulanarak bedeli aynen alınır.Arızalı ise önceki kullandıkları
su miktarı ortalaması kadar gecikme zammı uygulanmadan alınır.
Belediyemizce sayaç değiĢimi esnasında ek parça takıldığında ücreti alınır.
Kartı su sayaç ücretleri ĠĢletme Müdürlüğü'nce 6 taksite bölünür.
ÇEġĠTLĠ ÜCRETLER VE CEZALAR :
Belediyeden habersiz Ģebeke suyunu bağlayanlardan
Ruhsatlı binalar için
Ruhsatsız binalar için
Ruhsatlı ve ruhsatsız binalar için yukarıdaki 1 ve 2.Ģıklardaki cezalar alınarak,sayaçsız ise
ĠĢletme Müdürlüğü yetkililerince kullanım süresi göz önüne alınarak 45 m3 den aĢağı olmamak
kaydı ile kaçaksu bedeli alınır.Sayaçlı ise sayaç endeksi kadar kaçak su bedeli alınır.Suçun
tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanır ve Encümen kararı ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulunabilir.
Borçtan dolayı suyu kesilen aboneler mühürü koparıp veya aparatı açanlardan;
Konutlardan
ĠĢyerlerinden
Sanayii ve fabrikalardan
Suçun tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanır ve C.Savcılığı'na Encümen Kararı ile suç duyurusunda
bulunur.
Belediyeden habersiz su sayacını söken abonelere 11.8.2 bendindeki cezalar encümence
onaylandıktan sonra tahakkuk edilir.
Özel tarife ile su satmaya Belediye Encümen'i yetkilidir.
GeçmiĢ yıllardaki kiracı depozitlerinin mali yıl içinde belirlenen ücrete yükseltilmesi Belediye
Encümen'inin yetkisindedir.
Geçici olarak inĢaat ve Ģantiye suyu talep edenlerden 50 ton Ģantiye suyu bedeli depozit olarak alınır.
Su ve atık su ücretlerini verilen ödeme süresi içinde ödemeyenlerden 6183 Sayılı Yasada belirtilen
oranlarda gecikme zammı alınır.
Camii ve mescitlerden su ücreti alınmaz.Lojmanlardan ve WC(Ģahıs çalıĢtırıyorsa)'lerden su ücreti alınır
Sayaç mühürleme ücreti
ġebekeye verilen zararlar nedeni ile boĢa akıtılan su,kırılan boru yenileme,iĢçilik ve hertürlü masraflar
tutanakla tesbit edilerek bedeli alınır.
Yeni Tip Sayaçların (Yani Kartlı) değiĢtirilmesinin ücreti belediye encümenince belirlenecektir.
SU VE KANALĠZASYON ġEBEKESĠ YENĠLENEN ABONELERDEN :
Kanalizasyon yenilenmesinden dolayı abone bağlantı ücreti olarak
Ġçme suyu Ģebekesi yenilenmesinden dolayı abone bağlantı ücreti olarak
Bu Maddedeki ücretler 5 taksitte tahsil edilir.
11.9.1 ve 11.9.2 maddelerdeki ücretler kartlı su sayacına geçildiğinde %20 indirimli alınır.
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Fosektif çekme Vidanjör bir seferlik ücreti
Kanalizasyon Hattı olmayan yerlerde vidanjör ücreti alınmayacaktır.
KANALĠZASYON BAĞLAMA VE TAMĠR ÜCRETĠ :
Ġskan ruhsatları alınırken yaptırılması kaydı ile iskan yer bakım ücreti
Meskenlerde her daire baĢına
ĠĢyerlerinden her iĢ yeri baĢına
Mesken ve iĢyerlerinde kendine mahsus yerler için
Parsel kanalizasyon bağlantı,kontrol,yer gösterme
Sokaktaki kanalizasyon bacası ile bina giriĢine kadar olan kanalizasyon bağlantı borularında meydana
gelen arızalar belediye tarafından tamir edilir.Tamir bedeli Belediye Encümen'ince tesbit edilir.
Su ĠĢleri Müdürlüğü'nce uygulanır.
Kombine vidanjör (Kanal açma makinası) 1 seferlik ücreti
Konutlarda (Bir seferlik ücret)
ĠĢyerlerinde (Bir seferlik ücret)
12.1 ve 12.2 maddelerdeki ücretler Fen ĠĢleri Müdürlüğü'nce uygulanır.
8,00
8,00
25 m³
50m³
50m³
100m³
11,00
1,40
33,00
11,00
935,00
1.100,00
650,00
1.300,00
2.650,00
6,50
100,00
100,00
2011 Yılı
50,00
125,00
150,00
150,00
22,00
60,00
100,00
9
ORTAK HÜKÜMLER :
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
Belediye herhangi bir gelir kaleminden ( Emlak,Ç.T.V.,ilan-reklem,kira katılım payı,su,v.s.) borcu mükellefler borcunu
ödemediklerinde suları kesilir.
Kamyonet,dolmuĢ,otobüs,büfe iĢgaliye ücretleri yılda 2 eĢit taksitte Ocak ve Temmuz aylarında,Ģehiriçi servis
Ücretleri mart ayında tahsil edilir.
Bu tarifedeki ücretler verilen ödeme süresi içinde ödenmediği taktirde 6183 Sayılı Yasada belirtilen oranlarda gecikme
zammı alınır.
Bu tarifedeki Garaj ve Hal Müdürlüğü ücretlerine K.D.V.dahil diğer ücretlere K.D.V. dahil değildir.
Bilgi ve Belgeye EriĢim Bedeli :
2011 yılında belediyemiz hizmetlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili Gelir Tarifesi , bilgi ve belge eriĢiminin ücretlendirilmesine de esas teĢkil eder.
Organize Sanayi Bölgelerinde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü tarifesinin %50'si uygulanır.
Vetarinerlik Ücretleri bölümündeki MenĢei Ģahadatnamesi ücretine KDV dahil , diğerleri hariçtir.
Ali ERDOĞAN
Belediye BaĢkanı
(Meclis BaĢkanı)
Akın DEMĠR
Katip
Kadir USLU
Katip

Benzer belgeler