Öksürük

Transkript

Öksürük
ÇOCUKLARDA ĠNATÇI
ÖKSÜRÜK
Dr Fazilet Karakoç
Marmara Üniversitesi
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Bilim Dalı
Çocuklarda öksürük
•
•
•
•
•
Sınıflandırılması
Nedenleri
Komplikasyonları
Tedavi
SON ÇARE!
Normal
Beklenen
Öksürük
Son 4 hafta süresince ÜSYE olmayan çocuklarda
24 saat içinde 34 öksürük epizodu olduğu gösterilmiĢ
Munyard P, Arch Dis Child 1996
Sağlıklı çocuklara gün boyunca 0-140 (ortanca 10)
öksürük rapor edilmiĢtir.
Chang AB, J Paediatr Child Health ,2001
Normal
Beklenen
Öksürük
Spesifik
olmayan
öksürük
Spesifik
öksürük
Munyard P, Arch Dis Child 1996
Chang AB, J Paediatr Child Health ,2001
ÖKSÜRÜĞÜN SINIFLANDIRILMASI
Öksürüğün niteliğine göre
Kuru
Astım?
Balgamlı
Süpüratif akciğer hastalıkları?
bulunmuĢtur
Ötme Ģeklinde
Psikojenik öksürük?
Havlar Ģekilde
Krup,trakeomalazi,psikojenik?
Havlar tarzda öksürüğün trakeomalazi tanısı
için
Sensitivite %
57 spesifite %81 olarak
Paroksismal
Boğmaca?
Chang AB 2004 Respiratory Research
ÖKSÜRÜĞÜN SINIFLANDIRILMASI
Öksürük süresine göre
Akut öksürük < 2hafta
Subakut öksürük 2-4 hafta
Kronik öksürük > 4 hafta
EriĢkinlere kronik öksürük: 8 hafta
Çocuklarda kronik öksürük: 3-12 hafta???
Akut solunum sistemi enfeksiyonları ile iliĢkili olan öksürük 1-3
hafta sürebilir
KRONĠK ÖKSÜRÜK: 4 HAFTA
Hay AD Br J Pract 2002
AKUT ÖKSÜRÜK
HAYATI TEHDİT
EDEN
HASTALIKLAR
HİKAYE
FİZİK MUAYENE
LABORATUAR
HAYATI TEHDİT
ETMEYEN
HASTALIKLAR
PNÖMONİ
ASTIM
ASPİRASYON
KALP YETM, PE
ENFEKSİYÖZ
ASYE
ÜSYE
ALTTA YATAN
HASTALIĞIN
EGZEZERB.
ASTIM,BE,PND
ÇEVRESEL
DETAYLI HĠKAYE
•
•
•
•
•
•
Öksürük nasıl ve ne zaman baĢladı?
Öksürüğün niteliği nasıl?
Öksürük tek semptom mu?
Öksürüğü arttıran faktörler nelerdir?
Ailede solunum hastalığı/ astımı olan var mi?
Hangi ilaçları kullanıyor, Tx ile öksürükte
değiĢiklik olmuĢ mu?
• Öksürük uykuda kayboluyor mu?
• Sigaraya maruziyet var mı?
Thorax,2008
DĠKKAT
• Yenidoğan döneminde baĢlayan
öksürük
• Beslenme ile iliĢkili öksürük
• Ani baĢlayan öksürük
• Balgamlı öksürük
• Terleme ve kilo kaybının varlığı
• Kronik akciğer hastalığını düĢündüren
klinik bulgular
ÖKSÜRÜK
SPESĠFĠK
Wheezing/Krepitasyonlar
Göğüs ağrısı
Dispne/Takipne
Göğüs duvarı anomalisi
Çomak parmak
Hipoksi/siyanoz
Egzersizle dispne
Hemoptizi
NONSPESĠFĠK
Ne Zaman Fleksibl Bronkoskopi ?
•
•
•
•
Hava yolu anomalisi Ģüphesi
Lokalize radyolojik değiĢiklikler
Yabancı cisim Ģüphesi
Mikrobiyolojik örnek
alınması (BAL)
Pizzichini 1999
Chand ,2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İnfeksiyonlar
Boğmaca
Tüberküloz
Kızamık
Konjenital Malformasyonlar
Trakeomalazi-bronkomalazi
TEF
Vasküler Halkalar
Pulmoner sekestrasyon
Kistik adenomatoid malformasyon
Kistik Fibrozis
Astım
Primer silyer Diskinezi
Immun yetersizlik
Immunglobulin eksikliği
Nötrofil öldürme bozuklukları
Aspirasyon
Yabancı cisim aspirasyonu
GER
Vokal kord disfonksiyonu
Postnazal drip sendromu
Psikojenik öksürük
Kafanıza bir ok
saplanmıĢ fakat yine
de tanı için bir dizi test
yapmamız gerekiyor
Bütün yaĢlarda akut öksürük epizodlarının belirgin
kısmından üst solunum yolu enfeksiyonları sorumludur
ÜSYE geçirme sıklığı
<4 yaĢ
10-14 yaĢ
5.0-7.95/yıl
2.4-5.02/yıl
Monto AS, Epidemiol Rev 1994
ÜSYE enfeksiyonunu takiben
öksürük
• %50’si 10 günde iyileĢir
• %90 ‘ı 25 günde düzelir
• %10 hastada 3-4 haftaya kadar
uzayabilir
POSTENFEKSĠYÖZ
ÖKSÜRÜK
•
•
•
•
•
•
Rinovirus
Pertusis
RSV
Mikoplazma
Klamidya
Adenovirus
KRUP
Amerika Birleşik Devletleri’nde
BOĞMACA sıklığı, 1980-2005*
Vaka
Casessayısı
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1980
1985
*2005 provisional total
1990
Year
1995
2000
2005
 Boğmaca adolesan ve yetiĢkinlerde sorun
olmaya baĢlamıĢtır. AĢılılarda aĢının
etkinliğinde azalma??
 Paroksismal öküsürük/ öksürüğün yol
açtığı solunum distresi vardır
 Öksürük AYLARCA sürebilir araya giren
viral enfeksiyonlar ile artabilir
 Tanı almamıĢ çocuk ve yetiĢkin
boğmacalı hastalar henüz aĢılama
programları tamamlanmamıĢ bebeklere
hastalığı bulaĢtırabilirler
BOĞMACA
Toplum kökenli Pnömoni nedeni ile
hastane yatıĢı olan hastalarda takip
OR
p
Persistan öksürük
2.9 (1.5-5.7)
0.020
Doktor tanılı astım
2.2(1.2-4.2)
0.012
% Beklenen FEV1
-3.5
0.010
% Beklenen FVC
-2.4
0.056
Arch.Dis Child 2008
TÜBERKÜLOZ
ENDOBRONġĠAL TÜBERKÜLOZ
Yabancı cisim aspirasyonu olan
hastalarda başvuru semptomları
Semptom
Öksürük
Wheezing
Dispne
AteĢ
Tekrarlayan pnömoni
Stridor
(%)
72.9
61.5
41.0
14.7
6.5
2.4
LARĠNGEAL
YABANCI CĠSĠM
AKUT ÖKSÜRÜK
HAYATI TEHDİT
EDEN
HASTALIKLAR
HİKAYE
FİZİK MUAYENE
LABORATUAR
HAYATI TEHDİT
ETMEYEN
HASTALIKLAR
PNÖMONİ
ASTIM
ASPİRASYON
KALP YETM, PE
ENFEKSİYÖZ
ASYE
ÜSYE
ALTTA YATAN
HASTALIĞIN
EGZEZERB.
ASTIM,BE,PND
ÇEVRESEL
PRİMER SİLYER DİSKİNEZİ
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
Santral mikrotubul
fazlalığı
Periferik mikrotubul
fazlalığı
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
PSD HASTALARININ BAŞVURU SEMPTOMLARI
100
Hastaların % 45’inde bulgular hayatın ilk
yılından itibaren başlamış
90
80
70
60
50
40
30
20
Kronik
öksürük
Tekrarlayan
sinuzit
Kronik
Nazal
semptom
Tekrarlayan
otit
Tekrarlayan
pnömoni
BHR
semptomları
10
0
Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları
KONJENĠTAL
MALFORMASYONLAR
Trakeomalazi
Trakeomalazi-Stent takılması
Trakeomalazi
Trakeomalazisi olan çocukların %75’i persistan öksürük
ile prezente olur
Öksürük genellikle kuru ve havlar tarzdadır ve aile
çocuğun genellikle bu Ģekilde öksürdüğünü söyler
Trakeomalazili hastalarda araya giren viral
enfeksiyonlar ile sekresyonlar retansiyona uğrar
ve öksürükte artıĢ ortaya cıkar.
ÖKSÜRÜK ve ASTIM
ġüphesiz astımı olan çocuklar kliniğe öksürük ile
baĢvurabilirler
 Öksürük çoğu zaman yanlıĢlıkla astım tanısı
almakta ve tedavi edilmektedir
Fakat izole öksürüğü olan çocukların önemli bir
kısmının ASTIMI YOKTUR!
ÖKSÜRÜK ve ASTIM
Öksürük tek baĢına astım semptomu olabilir mi?
ÇALIġMA GRUBU? TOPLUM/HASTANE
Kronik öksürük ile
baĢvuran çocuklarda en
sık nedenin ASTIM
olduğunu ileri süren
çalıĢmalar vardır
Ġzole öksürüğü olan
çocukların çok önemli bir
kısmının ASTIM
OLMADIĞINI gösteren
çalıĢmalar vardır
Holinger, 1986
Callahan CW , 1996
Chang AB, 1999
Henny RL,1999
Seear M, 1997
Thomson, 2002
Astım dıĢında tanısı olmayan bir hastada artmıĢ öksürük
Astım tedavisine belirgin klinik yanıt alınması
Astım tedavisi kesildiğinde Ģikayetlerin artması
ve tedavi tekrar baĢlandığında Ģikayetlerin tekrar
düzelmesi
ASTIM TANISINI DESTEKLER
Bush A,Pulmonary Pharmacology 2002
Vokal kord disfonksiyonu
Inspirasyon süresince vokal
kordların paradoksik
kapanması ile
karakterizedir.
Laringoskopik muayenede
vokal kordlar anteriorda
adduksiyondadır,sadece
posteriorda ‘diamond
shaped’ bir açıklık görülür
VKD semptomları
• Ani baĢlayan nefes darlığı %76-95
• Wheezing
• Stridor
• Öksürük
• Ses değiĢiklikleri
• Semptomların inhale ve sistemik
steroidlere , bronkodilatörlere rağmen
devam etmesi
VKD TANI
• Laringoskopi (Altın standart); Hastaların
%40 ‘ı asemptomatik dönemlerde
normal laringoskopik bulgulara sahiptir
• Spirometri;
• Video ile semptomların kaydedilmesi
Davis RS. J Allergy Clin Immunol 2007
VKD Tedavi
• Hem eriĢkinlerde hem de çocuklarda az sayıda
prospektif çalıĢma olduğu için hastalığın doğal seyri?
• KonuĢma terapisi
28 adolesan ortalama 4-5 ayda asemptomatik hale
gelmiĢ
•
•
•
•
•
Helyum-oksijen karıĢımı solunması
Hipnoz
Psikoterapi
Botilinum toksin enjeksiyonu
Trakeostomi
TiklerPsikojenik
ve Tourette
öksürük
sendromu
Geçici tik: Ġlk okul çocuklarında sıklığı %4-24
Genellikle 1 yıldan kısa sürelidir
Kronik-Motor ya da vokal tik:Sıklığı bilinmiyor
1 yıldan uzun sürer
Tourette sendromu:5-30/100.000 , Genetik
Dikkat eksikliği sendromu , obsesif-kompülsif davranıĢ
gibi nörodavranıĢsal bazı semptomlara eĢlik eden tikler
ile baĢvururlar
Tx:HALOPERĠDOL/ PĠMOZĠD
Richard SI, Chest,2006
Psikojenik öksürük
 Hikaye ,fizik muayene ya da laboratuar testlerinden
sonra öksürüğe iliĢkin hiçbir sebep bulunamamıĢ ise
düĢünülür
 Bir ekartasyon tanısıdır
 Öksürük, havlar, öter tarzdadır çocuk görülmeden bile
tanı konulabilir,genellikle geceleri olmaz
 Psikojenik öksürüğü olan çocuklarda altta yatan
psikiyatrik bir hastalık olabilir
Konversiyon % 21.9
Anksiyete-depresyon %12
Richard SI, Chest,2006
Post-nazal akıntı sendromu
• FM’de nazofarenkste mukoid/
mukopürülan akıntı görülür ve
mukozada lenfoid foliküllerin kronik
stimulasyonu sonucu oluĢan
kaldırım taĢı manzarası vardır
• Orofarenkste mukusun varlığı burun
ya da sinuslerin infeksiyonuna ya da
allerjiye bağlı inflamasyona
sekonder olabilir.
Post-nazal akıntı sendromu
Kronik öksürüğü olan 3-16 yaĢlarında 42 hastaya Sinus
BT çekilmiĢ % 66 çocukta anormallik saptanmıĢ
Tatlı MM, Int J Pediatr Otolaryngol,2001
Öksürüğü olan bütün çocuklara
Sinus BT çekilmesi gerekir mi?
Anormal sinus radyolojisi tamamen asemptomatik olan
ve baĢka nedenler ile görüntüleme yapılan çocukların
%18-82’sinde saptanmıĢ.
Sinus hastalığı öksürüğün sebebi mi?
Post-nazal akıntı sendromu
• YetiĢkinlerde post nazal akıntı sendromu
öksürüğün etyolojisinde önemli olduğu
düĢünülmektedir (%30)
• Çocuklarda ise post–nazal akıntının (sinuzit
olsun olmasın ) öksürüğe yol açıp açmadığı
tartıĢmalıdır
ÖKSÜRÜK KOMPLĠKASYONLARI
Kardiovasküler
Gastrointestinal
Arterial hipotansiyon
Mallory-Weiss yırtıkları
Bradiaritmi/TaĢiaritmi
Dalak rüptürü
Bilinç kaybı
GERH
Subkonjuktival,nazal
Herniasyonlar
venlerde kanama
Richard S, Chest 2006
ÖKSÜRÜK KOMPLĠKASYONLARI
Kas iskelet sistemi
Nörolojik
Diaframda yırtılma
Vertebral arter diseksiyonu
Kosta kırıkları
Akut servikal radikulopati
Serum kreatinin kinaz
Rektus abdominusta
BaĢağrısı/baĢdönmesi
ġant disfonksiyonu
Öksürük senkopu
yırtık
Richard S, Chest 2006
ÖKSÜRÜK
TEDAVĠ
SPESĠFĠK
Etyolojiye yönelik
spesifik tedavi
NONSPESĠFĠK
Ampirik tedavi
yaklaĢımları???
DEKONJESTANLAR
Sistematik derlemeler dekonjestanların
PSEUDOEFEDRİN
ACTĠDEM
ACTĠFED
EKSOFED
BENĠCAL
EKSOFED
RĠNOGEST
SUDAFED
VĠCKS MADĠNAĠT
TYLOL COLD
FENİLPROPONOLAMİN
FENİLEFRİN
öksürüğü azaltmakta plasebodan
daha
RHĠNOTUSSAL
RHĠNOPRONT
HĠDROKLORĠD
EKORĠNOL
TUSEPTĠL
KORSAL
PEDĠTUS
RĠNOSĠL
etkin olmadığını göstermiĢtir
Fenilproponalamin 2000 yılında hemorajik inmeye yol açması
nedeni ile FDA onayı ile satıĢı yasaklanmıĢtır
Brandon CC,Curr Opin Pediatr, 2006
AAP ĠÇĠNDE DEKSTROMETORFAN
VE KODEĠN
ANTİTUSİFLER
BULUNAN ÖKSÜRÜK ġURUPLARININ KULLANIMINI
ÖNERMĠYOR
DEKSTROMETORFAN
Bu ilaçların çocuklarda kullanımına ve endikasyonlarına
KODEİN
ACTĠDEM
iliĢkin yeterince bilimsel veri yoktur
BENĠCAL
TUSSĠFED
RHĠNOTUSSAL
Öksürüğün bastırılması birçok solunum sistemi hastalığında
PLEVRAN
TYLOL-COLD
kontrendikedir
AFERĠN KAPSUL
METORFAN
TBgelmiĢtir
MARFAN
Dozları
ile ilgili bilgiler genellikle eriĢkinGERALGĠN
çalıĢmalarından
THERAFLU
Yan DEFEKS
etkileri ve doz aĢımına iliĢkin çalıĢmalar
yetersizdir DRJ
DEKSAN
Ailelerin mutlaka bu ilaçların öksürük üzerine olan etkilerinin
kanıtlanmamıĢ oldukları ve olası yan etkileri ile ilgili olarak
bilgilendirilmeleri gerekir
Brandon CC,Curr Opin Pediatr, 2006
ANTĠHĠSTAMĠNĠKLER
Sistematik
DİFENHİDRAMİN
derlemeler
FENİRAMİN/
tek
baĢına ya da
KLORFENİRAMİN
antihistaminiklerin
BENADRYL
BENYLĠN
dekojestanlar ile kombine
olarak
ANTĠBEKSĠN
GAYABEN
AVĠL
HYDRĠLLĠN
kullanılmalarının öksürüğü azaltmakta
TYLOL-HOT
BENAFED
ALLERJĠN
plasebodan daha etkin olmadığını
göstermiĢtir
Chang AB, Chest,2006
Guidelines for evaluating cough in Pediatrics
Antihistaminik
Kronik öksürük
RKÇ
Faydalı değil
Akut öksürük
Sistematik derleme
Faydalı değil
Bitkisel öksürük ilaçları
ÇalıĢma yok
Yan etki?
Öksürük ilaçları
RKÇ,Sistematik
Faydalı değil
(reçetesiz)
derleme
Yan etki?
Diğer (Buhar ,buğu)
ÇalıĢma yok
Yan etki ?
Spesifik hastalığa iliĢkin bulgular YOK
Akciğer grafisi ve SFT NORMAL
Nonspesifik öksürük
Gözle bekle, tekrar değerlendir
(Genellikle postviral öksürük, nadiren YCA, GER vb )
Sigaraya maruziyet ve diğer çevresel
etkenlerin sorgulanması
1-2 hafta içinde hastayı tekrar değerlendir
Persistan öksürük
Bekle ;Hastayı 2 hafta sonra tekrar değerlendir
Tedavi denemesi
Kuru öksürük
Balgamlı öksürük
IKS 400/ gün
Budesonid eĢdeğeri
10 gün antimikrobial
tedavi
2- 3 hafta sonra tekrar
Değerlendir
1-2 hafta içinde tekrar
değerlendirilir
Hasta iyi
Astım?
Hasta iyi DEĞĠL
IKS kesilir
Tekrar
değerlendirilir
Hasta iyi
Hasta iyi DEĞĠL
tekrar
değerlendirilir
ÖKSÜRÜĞÜN YAġ GÖRE EN
SIK RASTLANAN NEDENLERĠ
SÜT ÇOCUKLUĞU
ERKEN ÇOCUKLUK
GEÇ ÇOCUKLUK&
ADOLESAN
Aspirasyon
Aspirasyon (YC?)
Astım
Astım
Astım
BronĢiektazi
Konjenital
BronĢiektazi
Primer silyer diskinezi
Kronik orta kulak
Kistik Fibrozis
malformasyonlar
Kistik Fibrozis
Enfeksiyon
hastalıkları
Pulmoner hemosiderozis
Sigaraya maruziyet
Psikojenik öksürük
Sinuzit
Tümör
Enfeksiyon
4 haftadan daha kısa süren
ÜSYE ile baĢlayan
BaĢka bir semptomun eĢlik etmediği
FM normal olduğu hastalarda
Ġleri araĢtırmaya gerek yoktur
Aileye öksürüğün koruyucu özeliği anlatılmalı,
bilgi verimeli ve öksürük devam eder ise hasta
tekrar değerlendirilmelidir
Çocuklarda öksürük
•
•
•
•
Sınıflandırılması
Nedenleri
Komplikasyonları
Tedavi
• SON ÇARE!
ERZURUM ÖKSÜRÜK BABA TÜRBESĠ
ġANLIURFA ‘DA ÖKSÜRÜK TAġI
GÜNEġ YÜZÜNÜZÜ
ISITSIN
RÜZGAR ARKANIZDAN
ESSĠN
YAĞMUR
TOPRAKLARINIZ
KABARTSIN
YOLUNUZ ĠSTEDĠĞĠNĠZ
YERE ÇIKSIN

Benzer belgeler

kronik öksürükte izlem nasıl olmalı?

kronik öksürükte izlem nasıl olmalı? Persistan öksürük Bekle ;Hastayı 2 hafta sonra tekrar değerlendir Tedavi denemesi Kuru öksürük

Detaylı

Slayt 1 - çocuk göğüs hastalıkları derneği

Slayt 1 - çocuk göğüs hastalıkları derneği children with recurrent cough. Am J Respir Crit Care Med 1997;155:1935-9. Brooke AM, Lambert PC, Burton PR, Clarke C, Luyt DK, Simpson H. Recurrent cough: natural history and significance in infanc...

Detaylı