depliant 2 ante TR correct.cdr - Bridge-it

Transkript

depliant 2 ante TR correct.cdr - Bridge-it
BRIDGE-IT PARTNERS
IT
http://www.unipg.it
AT
the
usiness club
austrialia
http://www.club-austrialia.info
BE
E R A S M U S
HOGESCHOOL
http://www.erasmushogeschool.be
B R U S S E L
DE
bb
http://www.f-bb.de
Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
IT
KEY&KEY
C O M M U N I C A T I O N S
Associazione senza scopo di lucro
http://www.keyandkey.it
PROJE
MT
http://www.um.edu.mt
Be Relevant to Intercultural Diversity
Generation in Europe - Integration Team
NL
HOGESCHOOL
BRIDGE-IT
ZUYD
http://www.hszuyd.nl
PL
http://www.est.edu.pl
510101-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP
TR
http://yozgat.meb.gov.tr
http://bridge-it.communicationproject.eu
Bu proje Avrupa Komisyonu desteði ile fonlanmýþtýr.
Bu baský sadece belgeyi düzenleyenlerin görüþlerini yansýtmakta olup, Komisyon
burada bulunan bilgilerin kullanýmýndan sorumlu tutulamaz.
Graphics and concept: Koffi Dossou - Key&Key it
Be Relevant to Intercultural Diversity
Generation in Europe - Integration Team
510101-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP
ÖZET
NEDEN BU PROJEYÝ ÜSTLENMEK ÝSTÝYORUZ?
Bir göçmen/yabancýnýn "yetiþkin bir göçmen" olarak ev
sahibi ülkede entegrasyonu sürecinde kültürler arasý
iletiþim becerileri temel yapýtaþýdýr. 6. Ortak Temel Prensip
Belgesinin (COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2004)
beyanýnda "Göçmenlerin kurumlara ulaþýmý (…) daha iyi
bir entegrasyon için önemlidir" denilmektedir. Bu projenin
ana hedefi; göçmen/sýðýnmacýlarýn kendileriyle bürokratik
kurumsal sistemler dâhilinde profesyonel olarak ilgilenen
yetiþkinler (ACM) ile etkileþimleri sürecinde yurtdýþýndaki
savunmasýz göçmenlere (AM) hayatlarýný kolaylaþtýracak
birçok dilde (Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýtalyanca,
Hollandaca, Lehçe, Türkçe, Arapça) somut araçlar
sunmaktýr.
Koordinatörlüðü Ýtalya Università degli Studi di Perugia
tarafýndan yapýlan proje Avusturya, Belçika, Almanya,
Ýtalya, Malta, Hollanda, Polonya ve Türkiye'den ortaklarý
kapsamaktadýr. Bu proje, bürokratik - kurumsal etkileþimde
"ilk etki" sürecinde yer alan etkileþim gruplarý için karma
eðitim kurslarý geliþtirmeyi ortaya koymaktadýr.
En son ki haberler ve istatistikler bir yandan Avrupa'ya ve
Avrupa içinde hem yasal ve hem de yasal olmayan akistaki
sabit artisa; diger yandan da irkçilik bölümlerindeki ani
büyümeye isaret etmektedir.
Bu kurslar (AB ve aday) farklý ülkelerdeki bir dizi bürokratik kurumsal olaylardan alýnan gerçek hayat iletiþim
materyallerini; BÝT eðitmenleri ve yardýmcý elemanlar için
karma eðitimleri ve AM ve ACM'ler için olduðu kadar
eðitimciler tarafýndan da kullanýlabilecek çok dilli bir
çevrimiçi iletiþim materyal paketini kapsamaktadýr.
Bir üçüncü dünya ülkesi dâhil (Benin, Batý Afrika), bütün
ortak ülkelerden 33 ilgili ortaðýn iþbirliði ile maksimum etkiyi
garanti ederek, yetiþkin eðitim çýktýlarýný yaygýnlaþtýrmak
amacýyla ortaklýðýmýz bir dizi site ve uluslar arasý
organizasyonlar kullanmaktadýr. Etki, proje sürecinde ve
sonrasýnda karþýlýklý bütünleþme anlayýþý içerisinde inkâr
edilemez bir deðiþim üretecek olup Avrupa Ýç Akýþý
kolaylaþtýrarak göçmenler (AM) ve hizmet saðlayýcýlar
(ACM) arasýnda iletiþimin kalitesini artýracaktýr.
Avrupa Istatistik Kurumu Eurostat'a göre Avrupa'daki
yabanci nüfusu 2008 yilinda 31 milyon civarindaydi ki; bu
rakamin 1/3'ü (yaklasik 10 milyon) farkli Avrupa Birligi
ülkelerinden gelmekte, 2/3'ü ise (yaklasik 20 milyon) Avrupa
Birligi ülkesi olmayan ülkelerden gelmekte idi. Avrupa Birligi
olmayanlar içerisinde siginmaci ve mültecilerin sayisi Avrupa
Birligi nüfusunun yaklasik binde 6'si civarindaydi. Birçok
Avrupa Birligi ülkesi siginmaci ve mültecilerin talep sayisinda
bir artis fark etti (Italya %116, Hollanda ve Malta %89).
Örnegin yabanci bir ülkede siginmaci olmak bürokrasi ile
ilgilenebilmek için yeterlilik gerektirir. Göçmenler yeni bir
terminoloji ve farkli bir sekilde kültürel olarak ögrenilmis
iletisim uygulamalarini edinirken, hizmet saglayicilarin da bu
karsilikli etkilesim sürecinde yer alan iletisim zorluklarinin
farkinda olmasi gerekmektedir. "Entegrasyon, üye
devletlerin bütün yerli halki ve göçmenlerinin karsilikli olarak
iki yönlü ikamet etmeleri sürecidir." (1. Ortak temel Prensip
(COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2004).
Hazirlik çalismalari ve ihtiyaç analizleri ortaklarin Avrupa
Birligi projelerinden elde edildi. (SPICES - 224945-CP-12005-1-IT-GRUNDTVIG-G11, "Hareketlilikte Kalite - Gümüs
Ödül Sahibi", UNEC - 225862-CP-1-2005-1-ATGRUNDTVIG-G11, "Hareketlilikte Kalite - Bronz Ödül
Sahibi", CCT-I; Klein G.B. ve Caruana S. : Bürokratik ve
Kurumsal Durumlarda Kültürlerarasi Iletisim - Perugia:
Guerra 2008 SPICES Avrupa Projesinin Final Konferansi
Sonuçlari).
Ortaklik, saglikli bürokratik kurumsal etkilesimleri elde
etmek için hem hizmet alanlara (AM) hem de hizmet
saglayicilara (ACM) gerekli sözlü ve yazili iletisim becerilerini
ve baglantili becerileri saglayan uygulanabilir ve elverisli açik
bir egitim ortami olan DOKEOS araciligi ile ögrenici merkezli
uzaktan ögrenme modülleri (Ingilizce, Almanca, Italyanca,
Hollandaca, Lehçe ve Türkçe) olusturarak bir çözüm yolu
üretmeyi hedeflemektedir. Dahasi, uzaktan egitim verecek
kisilere de bir egitim kursu verilecektir.