posta 2011 (Page 1)

Transkript

posta 2011 (Page 1)
Bahis borcu
intihar ettirdi
Be iri il esinde 250 bin TL’lik bahis borcu y z nden bunal ma giren 2 ocuk
babas boynuna ge irdi i iple intihar etmek istedi. Son anda kurtar lan bahis
ma duru, ya am m cadelesi veriyor.
Vali Turhan, ‘y›l›n Valisi’
Ba¤ ‘y›l›n ifl adam›’ seçildi
Her y›l Güneydo¤um derne¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen
Y›l›n baflar›l›lar› töreninde Ahmet Turhan y›l›n Valisi,
Muzaffer Ba¤ ise y›l›n ifl adam› seçildi.
L AY önceki gün Befliri ilçesinde meydana
geldi. Evli ve 2 çocuk babas› Hasan Çoklan,oynad›¤› kaçak bahis borcunun
250 bin TL'ye varmas› nedeniyle yaflam›na son vermek istedi.evde tavana ast›¤› iple can›na k›ymak isteyen Çoklan, ailesi taraf›ndan son anda fark edildi. Ölümün k›y›s›ndan dönen bahis ma¤duru Hasan
Çoklan Batman Bölge
Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›. Yo¤un bak›mda tedavisi süren Çoklan'›n yaflam
mücadelesi verdi¤i belirtilirken, Polis olayla ilgili inceleme bafllatt›.
O
G
ÜNEYDOğUM Derne¤i taraf›ndan bu y›l üçüncüsü düzenlenen geleneksel ödül ve
plaket töreni önceki akflam
TPAO Genel Müdürlü¤ü Misafirhanesi’nde yap›ld›. Güneydo¤u Bölgesi’nin
sorunlar›na duyarl›l›k gösterip çözüm
çabalar›na katk›da bulunan Siyasetçi,
Bürokrat, ifladam›, akademisyen, sanatç› ve sivil toplum temsilcilerine ödül verilen geceye Devlet Bakan› Cevdet Y›lmaz, Milletvekili Dengir F›rat, Batman
Valisi Ahmet Turhan, Ad›yaman ve Siirt
Üniversitesi Rektörleri, bürokratlar, ifladamlar› ve sivil toplum kurulufl temsilcileri kat›ld›. Gecenin aç›l›fl konuflmas›n›
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 22 ● SAYI: 6514 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 02 N SAN 2011 CUMARTES
www.batmanpostasigazetesi.com
Dernek Baflkan› Duygu Sucuka yaparken, ard›ndan plaket törenine geçildi. Devlet Bakan› Cevdet
Y›lmaz y›l›n Bürokrat› ödülünü al›rken, Batman
Valisi Ahmet Turhan'da y›l›n Valisi ödülünü 22.
Dönem Milletvekili Nihat Eri'nin elinden ald›. Batman'l› ‹fladam› Muzaffer Ba¤'da y›l›n giriflimci ‹fladam› Plaketini Vali Ahmet Turhan'›n elinden ald›.
Gecede y›l›n Valisi seçilen Ahmet Turhan yapt›¤›
konuflmas›nda “Güneydo¤um derne¤i yöneticilerine gösterdikleri hassasiyetten dolay› teflekkür ederek flunlar› söyledi. Bizler Devlet ve Mülki Amirleri olarak Hükümetin gönderdi¤i kaynak ve imkanlar› yararl› ve sa¤l›kl› kullanma gayreti çabas› içindeyiz. Bununda sizler taraf›ndan belirtilmesi ve takdir
edilmesi bizleri mutlu ediyor. Güneydu¤u'da 7. y›l›ma girdim. Bölge insan›n› çok seviyorum. Bölge
halk› en güzel hizmet ve yat›r›mlara lay›kt›r” dedi.
Yine gecede y›l›n ifladam› ödülünü alan Muzaffer
Ba¤'da yapt›¤› konuflmas›nda “Bu akflam çok
önemli bir organizasyon yap›ld›. Türkiye'de y›l›n ifl
adam› seçilmek bizlere gurur kayna¤› olmufltur” dedi.
Kürt Rock sanatç›s›na
Soraçan sponsor oldu
Hafta sonu TRT 6’da yay nlanan "S tranaxe beje" ( ark n s yle) ses yar mas nda
Batman temsil eden Ferhat Tural a Sora an eyiz Ma azas sponsor oldu.
Ö
NCEK akflam saat 20:00'de Batman'›n gözde mekanlar›ndan biri olan Malikane’de onuruna verilen
yemekte konuflan Kürt Rock sanatç›s› Ferhat Tural
Baflta Batman olmak üzere tüm Güneydo¤u illerinden yar›flmada kendisine destek vermeleri ça¤r›s›nda bulundu. oldu¤u
yemekte batmanl›lardan destek istedi. Bas›n mensuplar› ve ifl
adamlar›n›n kat›ld›¤› yemekte söz alan Ferhat Tural daha
sonra flöyle konufltu “Amac›m Batman'› en iyi flekilde temsil
etmek, Kürtçe Rock müzi¤ini Türkiye'de bir idol haline getirmek ve sesini dünyaya duyurmakt›r." Ferhat Tural, Pazar günü saat 21:00' TRT 6'da bafllayacak olan yar›flmada kendisine gönderilecek olan SMS'leri 112 yaz›p 39 00'a gönderilmesini istedi. Soraçan Çeyiz Ma¤azas› yetkililerinin kendisine
gösterdi¤i yak›n ilgi ve alakaya müteflekkir oldu¤unu da ifade
eden sanatç› Ferhat Tural, Batman bas›n›n kendisine gereken
ilgiyi gösterece¤ine inand›¤›n› da sözlerine ekledi. Soraçan
yetkilisi Esat Açan TRT 6'da yay›nlanan yar›flma program›nda Ferhat Tural'› dinlediklerini ve böylesine güzel bir sese
sponsor olmaya karar verdiklerini, Ferhat'a maddi manevi
her türlü deste¤i sonuna kadar vereceklerini belirtti.
evre yolunun
yap m na ba land
008 y›l›nda projesi haz›rlanan Bat-
2man yeni çevre yolunun yap›m›na
baflland›. ‹fl makinelerinin çal›flmaya
bafllad›¤› çevre yolunun önümüzdeki y›l
bitirilmesi hedefleniyor. ‹halesi geçen
y›l tamamlanan Batman yeni çevre yolu
Batman yolunda çal›flmalar›n bafllad›¤›n› belirten M. Emin Ekmen “Mevzuattan ve kamulaflt›rma sorunlar›ndan bafllan›lamayan yol çal›flmalar› nihayet bafl-
lad›. 2012 y›l›nda bitirilmesi hedeflenen
Batman Çevre yolu bölünmüfl yol fleklinde s›cak kar›fl›ml› beton asfalt ile alt
üst geçifl fleklinde olacakt›r. Bu yeni yol
Batman›m›za yak›fl›r bir yol olacakt›r”
dedi. Ekmen, Batman'a büyük bir rahatlama sa¤layacak olan ve flehirleflme
yönünün tayini ac›s›ndan önemli bir geliflme kabul edilen çevre yolu Batman'a
hay›rl› olmas›n› temenni etti.
Batman’ n ye il alana ihtiyac var
Batman Do a evre ve Turizm Platformu 1 No’lu Sa l k oca n n eski yerinde yap lmak istenen
Batman A z ve Di Merkezinin in aat n protesto etmek i in bir bas n a klamas yapt .
NfiAAT alan›nda toplanan ve
aralar›nda Batman'l› birçok sivil
toplum örgütünün de bulundu¤u
çevreciler Eski 1 No'lu Sa¤l›k Oca¤›'n›n yerinin yeflil alan olmas›n›
talep ettiler. Aç›klamay› okuyan
Do¤a Derne¤i Yönetim Kurulu
Üyesi Semra Günefl, “Maalesef
STK ve bir çok platform üyelerinin
sözü geçmeyip kamu kurum ve kurulufl yöneticileri plans›z programsuz ileriye dönük yat›r›m anlay›fl›ndan uzak arz ve talebe dayal› kamu
‹
fiüpheli paket pani¤i
ATMAN Belediyesi önünde, trafik ›fl›klar›n›n dibine b›rak›lan flüpheli paket korkulu
anlar yaflatt›. Batman BSelediyesi ve hemen
yan› bafl›nda bulunan BDP'nin demokratik çözüm çad›r›n›n yak›nda b›rak›lan flüpheli paket,
korkulu anlar yaflatt›. Batman Belediyesi karfl›s›nda trafik ›fl›klar›n›n hemen dibine b›rak›lan
flüpheli paket ihbar›n› de¤erlendiren polis çevrede genifl güvenlik önlemleri ald›. Polisin, kald›r›m› ve ana caddeyi k›sa süreli¤ine yaya ve
trafik ak›fl›na kapatmas›n›n ard›ndan bomba
imha ekipleri geldi. Bomba imha ekibi, ilk incelemelerinin ard›ndan b›rak›lan flüpheli paketi
fünye ile patlatma gere¤i duymad›. Aç›lan flüpheli paket içerisinde savan ve bez parçalar› ç›kt›. fiüpheli paketin bofl ç›kmas› üzerine çevrede al›nan güvenlik tedbirleri kald›r›ld›.
B
binalar›n› öngörmektedirler. Bizler
Batman Do¤a Çevre ve Turizm
gönüllüleri olarak ilimizde yeflil kuflaklar, park-bahçeler, sosyal ve turizm mekanlar› için daha fazla alan
ve imkan sa¤lanmas›n› beklemekteyiz” dedi. Yap›lacak yat›r›mlar›n
önceden halk ile görüflülmesi gerekti¤ini belirten Semra Günefl,
“Aksi halde yap›lacak olan yanl› ve
yanl›fl yat›r›mlar›n tümü için sesimizi daha gür bir flekilde alanlarda
duyuraca¤›z” dedi.
Ka ak
telefon
operasyonu
Batman Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve
Organize Suçlar fiube
Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan Bankalar Caddesinde bulunan Japon
Pasaj›ndaki iki ifl yerine
telefon dükkanlar›na efl
zamanl› kaçak telefon
operasyonu düzenlendi.
Esnaf ve polis aras›nda
gergin anlar›n yafland›¤›
operasyonda çok say›da
kaçak telefon ele geçirildi.

Benzer belgeler

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) ve 26 May›s tarihinde de bir kez daha taleplerini dile getirmek için alanlarda olacaklar›n› ve üretimden gelen güçlerini kullanarak hizmet üretmeyeceklerini söyledi. Ard›ndan yaz›l› bas›n aç›klamas...

Detaylı

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) ● Referanduma ilgili kararlar›ndan vazgeçmeyeceklerini ifade eden BDP Grup Baflkanvekili Bengi Y›ld›z, “Kürtlerin rengi kendini belli edecektir. Kürtleri yok sayan, içinde kal›c› bar›fla dair bir e...

Detaylı

Sayfa: 1

Sayfa: 1 fierif Dinç önceki gün Batman'a getirilerek, Yaflam Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nd›. Konya Meram T›p Fakültesi'nde bir ay boyunca tedavi alt›na al›nan ve bir dizi ameliyat geçiren M. fierif Dinç...

Detaylı

Posta yeni (Page 1)

Posta yeni (Page 1) ÖLGEN‹N sevilen sanatç›lar›ndan olan Gani Rüzgar fiavata'n›n son filmi Saddam›n Askerlerlerinin galas› Batman'da yap›ld›. Batman'da Akpet Bölge Müdürü Y›lmaz Tüzün taraf›ndan a¤›rlanan ve destek ve...

Detaylı