Epoxy Quick 100

Transkript

Epoxy Quick 100
Sayfa 1/2
Teknik Bilgi Sayfas›
Ürün No 0889
Epoxy Quick 100
H›zl› reaksiyona giren, fleffaf, genifl kullan›ml›
epoksi reçine
Kullanım Alanları
Ürünün Teknik Verileri
Astarlama, tesviye ifllemleri ve
kaplamalar›n alt›na bas›nca day-an›kl›
harç olarak kullan›lan renksiz epoksi
ba¤lay›c›d›r.
Yo¤unluk:
Vizkozite:
Bileflen A
1,07 gr/cm3
900 mPas
Bas›nç dayan›m›:
Bükülme dayan›m›:
1:10 Harç
67 N/mm2
21 N/mm2
Kullan›m alanlar›:
• Marketler
• Tamirhaneler
• Fabrika alanlar›
• Montaj alanlar›
• G›da endüstrisi
• Et üretim alanlar›
• F›r›nlar
• Rampalar
• Eflikler
• Oyuk ve bozulmufl yerler
Ürün Özellikleri
Çift bileflenli, fleffaf, bisfenol A esasl›,
epoksi s›v› reçine:
• H›zl› priz al›r
• Yumuflat›c› içermez
• Nonil ve alken fenol içermez
• Mekanik yüklere dayan›kl›
• Kimyasallara dayan›kl›
Alt Zeminler
Alt zemin tafl›y›c›, düzgün formda, s›k›,
kopmufl parçalar içermeyen, tozlardan,
ya¤dan, petrolden, yap›flt›r›c› art›klar›ndan
ve baflka ay›r›c› etkilere sahip maddelerden ar›nm›fl olmal›d›r. Üst yüzeyin alt
yüzeye olan tutuculu¤u ortalama
1,5 N/mm2, bas›nç dayan›m› ise minimum
25 N/mm2’yi karfl›lamal›d›r. Alt zeminler
belirtilen nem oranlar›n› sa¤lamal›d›r.
• Beton maksimum % 4
• Çimentolu flap maksimum % 4
• Anhidrit flap maksimum % 0,5
• Magnesit flap maksimum % 2-4
Anhidrit ve magnesit flaplarda yap› malzemesinden ve topraktan gelen nemlenmenin bas›nc› önlenmelidir.
Bileflen B
0,97 gr/cm3
800 mPas
Kar›fl›m
1,08 gr/cm3
800 mPas
Bekleme süreleri:
20 ºC’de iki çal›flma aras› bekleme süresi
Alt zemin için gerekli yüzey haz›rl›¤›
minimum 3 saat ile maksimum 1 günü
sa¤lanmal›d›r. Zeminde kopan yerler ve geçmemelidir.
hatal› k›s›mlar Remmers EP harçlarla üst Bekleme sürelerinde üst yüzeyi kuvars
yüzeysel olarak doldurulmal›d›r.
kumu ile örtmek gerekmektedir. Verilmifl
olan süreler yüksek s›cakl›klarda k›sal›rken
Çalışma
düflük s›cakl›klarda artar.
Sertlefltiriciyi ana malzemeye kar›flt›r›n›z. Çal›flma s›cakl›¤›:
Yavafl çal›flan kar›flt›r›c›larla (mak.400
Malzeme, ortam ve alt zemin s›cakl›¤›
U/dak.) iyice kar›flt›r›n›z. Baflka bir kaba minimum 3 ºC, maksimum 30 ºC
al›n›z ve tekrardan kar›flt›r›n›z. Dolgulu
olmal›d›r. Ba¤›l nem % 80’i aflmamal›d›r.
sistemlerde epoksi reçine kar›fl›m›n› iste¤i Alt zemin s›cakl›¤› minimum 3 ºC ortam
karfl›layacak kadar dolgusu kat›larak
s›cakl›¤›ndan fazla olmal›d›r.
yavaflça kar›flt›r›n›z, yüzeye dökünüz ve
Kuruma süresi:
uygun aletlerle da¤›t›n›z.
20 ºC ve % 60 ba¤›l nemde 3 saat sonra
üzerinde yürünebilir, 1 gün sonra mekanik
Karışım Oranı
olarak yüklenebilir, tamamen sertleflmesi
75:25 a¤›rl›kça.
ise 7 günden sonra gerçekleflir. Düflük
s›cakl›klarda sure uzayabilir. Sertleflme
Çalışma Süresi
prosesi s›ras›nda (20 ºC’de yak. 24 saat)
kurumufl olan malzemeyi nemden koru20 ºC ve % 60 ba¤›l nemde yaklafl›k
yunuz, aksi takdirde üst yüzeyde bozul15 dakikad›r. Yüksek s›cakl›klar süreyi
malar ve yap›flma zorluklar› ortaya
k›salt›rken, düflük s›cakl›klar artt›r›r.
ç›kabilir.
Alt Zemin Hazırlığı
Çalışma Uyarıları
Kullanım Örnekleri
Uygulama flekilleri:
Astarlama:
Kullan›ma ba¤l› olarak lastik keski, epoksi Saf reçine yüzeye iyice doyacak flekilde
rulo veya paslanmaz mala
verilir. Uygun aletlerle örne¤in lastik mala
ile da¤›t›l›r ki yüzeyin gözenek hacmi
tamamen dolsun. Sonunda da bir epoksi
rulo ile üstünden geçilir. Tüketim miktar›
alt zemine ve kullan›ma ba¤l› olarak
yaklafl›k 0,30-0,50kg/m2’dir.
0889-Epoxy Quick 100-2011-08-19
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Sayfa 2/2
Tesviye tabakas›/çatlak tamiri:
1:1 oranda dolguyla kar›flt›r›lm›fl olan
malzeme yüzeye paslanmaz mala ile
da¤›t›l›r ve daha sonra kirpi rulo ile
üzerinden geçilir.
Her 1mm için tüketim miktar›: yaklafl›k
0,85 kg/m2 epoksi reçine ve 0,85kg/m2
SelectMix 05.
Köfle birleflimleri / Rampalar:
1:8 oran›nda dolguyla kar›flm›fl olan
malzeme bir paslanmaz mala ile yüzeye
da¤›t›l›r ve düzeltilir.
Her 1 mm için tüketim miktar›: yaklafl›k
0,25 kg/m2 epoksi reçine, 2 kg/m2
SelectMix 08.
Aletler, Temizlik
Paslanmaz mala, diflli mala, lastik mala,
epoksi rulo, kirpi rulo, kar›flt›rma aletleri.
Aletler ve olas› kirlenmeler hemen ve
henüz tazeyken V101 ile temizlenir.
Uyarılar
Tüm yap›lm›fl olan testler laboratuvar
ortam›nda ölçülmüfltür. fiantiye flartlar›nda, teknik aç›klamalar sayfalar›nda
belirtilen de¤erlerle farkl›l›klar gösterebilir.
Afl›nd›r›c› mekanik zorlamalar kaplama
üst yüzeyinde çizilmelere neden olacakt›r.
Metal veya polyamid ayakl› aletler için
uygun de¤ildir.
UV ›fl›nlar›nda ve hava flartlar›nda genellikle epoksi reçinelerin renkleri sabit kalmamaktad›r. Epoxy Quick h›zl› reaksiyona
giren özel bir malzeme oldu¤undan dolay› çal›flma süresi oldukça k›sad›r.
Ambalaj, Tüketim, Depolama
Ambalaj:
1 kg ve 2,5 kg’l›k teneke kutu
Tüketim:
Kullan›ma ba¤l› olarak 0,30-0,85
kg/m2’dir.
Depolama:
Kapal› orijinal ambalaj›nda ve kar›flmam›fl
halde serin ancak dondan uzak ortamda
minimum 9 ay.
‹flbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan
uygulama ve en son teknolojik geliflmelere dayanarak
hazırlanmıfltır.
Ürünümüzün do¤ru olarak uygulanması sorumlulu¤u
kullanıcıya aittir. Her durumda genel satıfl flartlarımız geçerlidir.
Bu teknik bilgi sayfası daha önce yayınlanan bilgi sayfalarını
geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 216 394 43 04 Fax +90 216 394 44 43
www.remmers.com.tr
0889-Epoxy Quick 100-2011-08-19
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de

Benzer belgeler

Epoxy CR 100

Epoxy CR 100 Ambalaj, Tüketim, Depolama Ambalaj: 2,5 kg, 10 kg ve 25 kg’l›k teneke kutu. Tüketim: Kullan›ma ba¤l› olarak, 0,3-0,85 kg/m2’dir. Depolama: Kapal›, orijinal ambalaj›nda, kar›flt›r›lmam›fl olarak, so¤u...

Detaylı

Epoxy UV 100 teknik bilgi

Epoxy UV 100 teknik bilgi giren özel bir malzeme oldu¤undan dolay› çal›flma süresi oldukça k›sad›r.

Detaylı

boden 3spaltig

boden 3spaltig EPOXY BS 2000 / 3000

Detaylı

Graffiti-Entferner

Graffiti-Entferner İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim alanımızda yapılan uygulama ve en son teknolojik gelişmelere dayanarak hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru olarak uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. He...

Detaylı

PCC-Mörtel N 0/2-0/4

PCC-Mörtel N 0/2-0/4 uçları, mala, dişli mala, keskiler, rendeler. Aletler harç henüz taze iken suyla temizlenir. Ambalaj, Tüketim, Depolama Ambalaj: 25kg’lık kağıt torba Tüketim: Her 1mm tabaka kalınlığı için yak. 2,0...

Detaylı