Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 62

Transkript

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 62
Kısa kullanım kılavuzu
Sıvıların sürekli seviye ölçümü için radar
sensörü
VEGAPULS 62
Profibus PA
LPR-Radyolink yönetmeliği uyarınca sertifika
Document ID: 47122
İçindekiler
İçindekiler
1 Kendi emniyetiniz için
1.1 Yetkili personel.................................................................................................................. 3
1.2 Amaca uygun kullanım...................................................................................................... 3
1.3 Yanlış kullanma uyarısı....................................................................................................... 3
1.4 Genel güvenlik uyarıları..................................................................................................... 3
1.5 CE uygunluğu.................................................................................................................... 4
1.6 NAMUR tavsiyeleri............................................................................................................ 4
1.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat.................................................................... 4
1.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında ruhsat........................................................... 5
1.9 Çevre ile ilgili uyarılar......................................................................................................... 5
2 Ürün tanımı
2.1 Yapısı................................................................................................................................. 6
3 Monte edilmesi
3.1 Montaj hazırlıkları.............................................................................................................. 7
3.2 Montaj talimatları............................................................................................................... 8
4 Veri yolu sistemine bağlanım
4.1 Bağla............................................................................................................................... 10
4.2 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması............................................................................... 11
4.3 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması................................................................................ 12
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması....................................................................... 13
5.2 Parametreleme................................................................................................................ 14
6 Ek
6.1
Teknik özellikler............................................................................................................... 19
Bilgi:
Bu kısa kullanım kılavuzu cihazınızı hızla devreye almanızı sağlar.
Kullanım kılavuzu VEGAPULS 62 - Profibus PA - LPR Radyolink
yönetmeliği uyarınca sertifika: Döküman no. 41720
Kısa kullanım kılavuzunun redaksiyon durumu: 2016-02-04
2
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47122-TR-160311
Ayrıntılı bilgiyi kapsamlı kullanım kılavuzunda ve SIL yeterliği olan
cihazlarda Güvenlik Kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu bilgilere, cihazınızla
birlikte verilen DVD'den veya "www.vega.com" adresindeki dosyaları
indirerek ulaşabilirsiniz.
1 Kendi emniyetiniz için
1 Kendi emniyetiniz için
1.1 Yetkili personel
Bu kullanma kılavuzunda belirtilen tüm işlemler sadece eğitimli ve
tesis işleticisi tarafından yetkilendirilmiş uzman personel tarafından
yapılabilir.
Cihaz ile çalışan kişinin gerekli şahsi korunma donanımını giymesi
zorunludur.
1.2 Amaca uygun kullanım
VEGAPULS 62 sürekli seviye ölçümü yapan bir sensördür.
Kullanım alanına ilişkin detaylı bilgiler için "Ürün tanımı" bölümüne
bakın.
Cihazın işletim güvenliği sadece kullanma kılavuzunda ve muhtemel
tamamlayıcı kılavuzlarda belirtilen bilgilere ve amaca uygun kullanma
halinde mümkündür.
1.3 Yanlış kullanma uyarısı
Konuya ve amaca uygun olmayan kullanım sonucu cihazda kullanıma bağlı tehlikeler doğabilir, örneğin yanlış montaj veya yanlış ayar
nedeniyle hazne taşabilir veya sistem parçaları zarar görebilir. Ayrıca
bu nedenle cihazın koruma tertibatları da bozulabilir.
1.4 Genel güvenlik uyarıları
Cihaz, standart yönetmeliklere ve yönergelere uyulduğunda teknolojinin en son seviyesine uygundur. Cihaz, sadece teknik açıdan
kusursuz ve işletim güvenliği mevcut durumda işletilebilir. Kullanıcı,
cihazın arızasız bir şekilde işletiminden sorumludur.
Kullanıcı ayrıca bütün kullanma süresi boyunca gerekli iş güvenliği
önlemlerinin geçerli düzenlemelere uygun olmasını sağlamak ve yeni
kuralları göz önünde bulundurmakla yükümlüdür.
Kullanıcı, bu kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik açıklamalarına,
yerel kurulum standartlarına ve geçerli güvenlik kuralları ile kazadan
kaçınma kurallarına uymak zorundadır.
Kullanma kılavuzunda belirtilen işlemleri aşan müdahaleler güvenlik
ve garanti ile ilgili sebeplerden dolayı sadece imalatçı tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Cihazın yapısını değiştirmek
veya içeriğinde değişiklik yapmak kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, cihaza takılmış olan güvenlik işaretlerine ve açıklamalarına
uyulması gerekmektedir.
47122-TR-160311
Radar sensörlerinin verici frekansları her cihaz modeli için C, K veya
W bandındadır. Küçük verici performansları uluslararası kabul edilen
sınır değerlerinin çok altındadır. Amaca uygun kullanıldığı takdirde,
sağlıkla ilgili herhangi bir şikayetin görülmemesi gerekmektedir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
3
1 Kendi emniyetiniz için
1.5 CE uygunluğu
Bu cihaz, ilgili AT yönetmeliklerinin yasal gereksinimlerini karşılamaktadır. CE işareti ile, testin başarılı şekilde tamamlandığını teyit ederiz.
CE Uyum Beyanını internet sayfamızdaki dosya indirme bölümünden
elde edebilirsiniz.
Elektromanyetik uyumluluk
Dört telli veya Ex-d-ia model cihazlar endüstriyel bir ortam için öngörülmüşlerdir. Bu cihazlarda, EN 61326-1'e göre A sınıfı bir cihazda
olduğu gibi, hattan gelen ve başka şekilde yansıyan bazı parazitlenmeler olabileceği dikkate alınmalıdır. Cihaz başka bir ortamda kullanılacaksa uygun önlemler alınarak diğer cihazlarla olan elektromanyetik
uyumluluğu temin edilmelidir.
1.6 NAMUR tavsiyeleri
NAMUR, Almanya'daki proses endüstrisindeki otomasyon tekniği
çıkar birliğidir. Yayınlanan NAMUR tavsiyeleri saha enstrümantasyonunda standart olarak geçerlidir.
Cihaz aşağıda belirtilen NAMUR tavsiyelerine uygundur:
•
•
•
NE 21 – İşletim malzemelerinin elektromanyetik uyumluluğu
NE 53 – Saha cihazları ile görüntü ve kontrol komponentlerinin
uygunluğu
NE 107 – Saha cihazlarının otomatik kontrolü ve tanısı
Daha fazla bilgi için www.namur.de sayfasına gidin.
1.7 Avrupa için radyo tekniği kapsamında ruhsat
Cihaz, EN 302729-1/2 LPR (Level Probing Radar) radyolink yönetmeliğine uygundur.
Cihazın, yönetmelik gereklerini yerine getiren Avrupa Birliği ve EFTA
(Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinde kapalı haznelerin içinde ve
dışında tahditsiz kullanım sertifikası vardır. Bu ülkeler şunlardır:
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Danimarka, Estonya,
Fransa, Yunanistan, İngiltere, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,
Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya,
Portekiz, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs
Radyo nizannamesini başka bir tarihte yürürlüğe koyacak ve CE
Uyum Beyannamesinde de adı geçen ülkelerden olan Finlanda ve
Macaristan bu yetki kapsamının dışında kalmaktadır.
Kapalı hazneler dışında kullanım için şu koşulların yerine getirilmesi
gerekmektedir:
•
4
Kurulum uzman personel tarafından yapılmalıdır.
Alet sabit bir yere takılmış ve anten dik bir şekilde aşağı ayarlanmış
olmalıdır
Montaj yeri, –yetkili ulusal sertifika makamı tarafından özel bir izin
verilmemiş olması halinde– radyo astronomi istasyonlarından en
az 4 km uzakta bulunmalıdır.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47122-TR-160311
•
•
1 Kendi emniyetiniz için
•
Cihaz, herhangi bir radyo astronomi istasyonuna 4 ila 40 km'lik bir
uzaklıkta montaj edilecekse, yerden 15 metreden daha yükseğe
monte edilmemelidir.
Radyo astronomi istasyonlarının listesini Ek bölümününde bulabilirsiniz.
1.8 ABD/Kanada için radyo tekniği kapsamında
ruhsat
Bu cihaz FCC yönetmeliklerinin 15. bölümüne uygundur. İşletim için
aşağıdaki iki belirleme dikkate alınmalıdır:
•
•
Cihaz parazit ışınlara neden olmamalıdır
Cihaz, kötü çalışmasına yol açanların yanı sıra parazit yayılımlara
karşı da dayanıklı olmalıdır
İmalatçının kesin bir şekilde onaylamadığı değişiklikler FCC/IC uyarınca işletim sertifikasının iptaline yol açar.
Bu cihaz IC yönetmeliklerinin RSS-210'una uygundur.
Cihaz sadece metal, beton, cam elyaf takviyeli sentetik haznelerde
çalıştırılabilir.
1.9 Çevre ile ilgili uyarılar
Doğal yaşam ortamının korunması en önemli görevlerden biridir. Bu
nedenle, işletmelere yönelik çevre korumasını sürekli düzeltmeyi
hedefleyen bir çevre yönetim sistemini uygulamaya koyduk. Çevre
yönetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikalıdır.
Bu kurallara uymamıza yardımcı olun ve bu kullanım kılavuzundaki
çevre açıklamalarına dikkat edin:
Bölüm "Ambalaj, nakliye ve depolama"
Bölüm "Atıkların imhası"
47122-TR-160311
•
•
VEGAPULS 62 • Profibus PA
5
2 Ürün tanımı
2 Ürün tanımı
Model etiketi
2.1 Yapısı
Model etiketi cihazın tanımlaması ve kullanımı için en önemli bilgileri
içermektedir:
1
2
3
15
4
5
6
7
8
14
13
12
9
10
11
Res. 1: Model etiketinin yapısı (Örnek)
1 Cihaz tipi
2 Ürün kodu
3Onaylar
4 Sağlanan elektrik ve sinyal çıkışı elektroniği
5 Koruma tipi
6 Ölçüm aralığı
7 Proses ve çevre sıcaklığı, proses basıncı
8 Madde - Islanmış parçalar
9 Donanım ve yazılım versiyonu
10 Sipariş numarası
11 Cihazların seri numaraları
12 Smartphone App'ı için veri matriksi kodu
13 Cihaz koruma sınıfı simgesi
14 Cihaz belgelerine ait ID numarası
15 Cihaz dokümantasyonunda dikkate alınması gereken hususlar
Seri numarası - cihaz
arama
Cihazın seri numarası model etiketinde bulunur. İnternet sitemizden
cihaza ait şu verilere ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•
•
•
Ürün kodu (HTML)
Teslimat tarihi (HTML)
Siparişe özel cihaz özellikleri (HTML)
Teslimat sırasında söz konusu olan kullanım kılavuzu ve kısa kullanım kılavuzu (PDF)
Bir elektronik değişimi için siparişe özgü sensör bilgileri (XML)
Test sertifikası (PDF) - opsiyonel
Alternatif olarak verileri akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz:
•
•
•
6
Smartphone-App "VEGA Tools" araçlarınızı "Apple App Store" ya
da "Google Play Store" seçeneklerinden indirin
Cihazın üzerindeki veri matriks kodunu tarayın veya
seri numarasını manüel olarak App uygulamasına girin
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47122-TR-160311
www.vega.com sayfasında, "VEGA Tools" linkinden "Cihaz arama"
seçeneğine giriniz.
3 Monte edilmesi
3 Monte edilmesi
3.1 Montaj hazırlıkları
Cihaz, antenin proses bağlantısından (dişli, flanş) daha büyük bir
çapta olduğu modellerde de teslim edilebilir. Bu nedenle montajdan
önce proses bağlantısının anteni sökülmelidir.
Huni anten
Şu prosedürü izleyin:
1. Anten ayağındaki allen cıvatasını (3) bir allen anahtarıyla (3 büyüklüğünde) gevşetin
2. Anteni (4) çıkartın
Uyarı:
Bu süreçte konik plastik anten kaidesinden çıkarılmamalıdır.
3. Anteni aşağıdan hazne soketine sokun ve aşağıya düşme tehlikesine karşı emniyete alın
4. Anteni Allen vidaları ile yeniden anten soketine sabitleyin, maks.
sıkma torku bkz. Bölüm "Teknik Veriler"
Uyarı:
Temiz hava bağlantılı veya anten uzantılı radar sensöründe kutuplanma için anten soketinde bir işaret bulunmaktadır. Bu işaret çentiği
proses bağlantısındaki işaretle aynı hizada olmalıdır.
1
2
3
4
5
Res. 2: Huni antenin sökülmesi
1 Proses bağlantısının üzerindeki işaret
2 Anten kaidesindeki işaret
3 Vida sabitleme
4 Allen vidaları
5Anten
47122-TR-160311
Dikkat:
Antenin güvenli bir şekilde tutulması sadee vida güvenliği işe sağlanır.
Fabrikada yerleştirilen vida güvenlikleri bu nedenle yeniden kullanılmalıdırlar. Sıcaklık aralığına ve anten malzemesine bağlı olarak bunlar
DIN 217'e uygun yaylı halkalar veya DIN 25 201'e uygun kamalı kilit
diskleridir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
7
3 Monte edilmesi
Çanak anten
Şu prosedürü izleyin:
1. VEGAPULS 62 cihazını flanşla iyice sıkıştırın (örneğin bir mengene ile).
2. Bağlantı parçasını (1) bir vida anahtarıyla (22’lik anahtar) düz
yerlerinden tutun.
3. Kontra somunu (3) vida anahtarıyla (36'lık anahtar) tamamen
anten yönünde çevirerek gevşetin.
4. Başlık somununu (2) vida anahtarıyla (41'lik anahtar) tamamen
anten yönünde çevirerek gevşetin.
5. Çanak anteni (4) eksen yönünde çekerek çıkarın
6. Sensör flanşını adaptör flanşına monte edin ve sıkıştırın
7. Bağlantı elemanında O halkası contasının olup olmadığını ve
hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Uyarı:
Hasar gören bir O halkası contasının yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir: FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375)
8. Çanak anteni (4) tekrar takın
9. Başlık somununu (2) cıvata anahtarı (anahtar ağzı 41) ile sıkın,
max. sıkma torku bkz. Bölüm "Teknik Veriler"
10. Kontra somunu (2) cıvata anahtarı (anahtar ağzı 41) ile sıkın, max.
sıkma torku bkz. Bölüm "Teknik Veriler"
Uyarı:
Temizleme havası bağlantılı modelde antendeki ve proses bağlantısındaki deliklerin aynı hizada olmasına dikkat edin. Sadece bu şekilde
yeterli hava debisi sağlanabilir (Hava, deliklerden besleme sistemine
aktarılır. Çanak antenin bununla birlikte bu şekilde temizlenmesi
öngörülmemiştir).
1
2
3
4
Res. 3: Çanak antenin sökülmesi
Monte edilmesi
8
Bağlantı parçası
Başlık somunu
Kontra somunu
Çanak anten
3.2 Montaj talimatları
1. Hazne duvarından > 200 mm, antenden > 10 mm hazneye sarkmalıdır
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47122-TR-160311
1
2
3
4
> 200 mm
(7.87")
ca. 10 mm
3 Monte edilmesi
Res. 4: Antenin ile hazne duvarı/hazne tavanı arasındaki uzaklık
2. Her soket uzunluğu için minimum soket çapı dikkate alınmalıdır
47122-TR-160311
Daha fazla bilgiyi Montaj" bölümünde bulabilirsiniz.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
9
4 Veri yolu sistemine bağlanım
4 Veri yolu sistemine bağlanım
Bağlantı tekniği
4.1 Bağla
Elektriğin ve sinyal çıkışının bağlantısı gövdedeki yay baskılı klemenslerle yapılır.
Gösterge ve ayar modülüne ya da arayüz adaptörüne bağlantı gövdedeki kontak pimleri vasıtasıyla yapılır.
Bilgi:
Terminal blok elektriğe bağlanabilir ve elektronik parçadan ayrılabilir.
Bunun için terminal bloğu küçük bir tornavida ile kaldırın ve çekerek
alın. Tekrar bağlarken oturma sesi duyulmalıdır.
Bağlantı prosedürü
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Varsa gösterge ve ayar modülünü hafifçe sola döndürerek çıkartın
3. Dişli kablo bağlantısının başlık somunu gevşetin ve tıpaları çıkarın
4. Bağlantı kablosunun kılıfını yakl. 4 in10 cm (4 in) sıyırın, tellerin
münferit yalıtımını yakl. 1 cm (0.4 in) sıyırın
5. Kabloyu kablo bağlantısından sensörün içine itin
Res. 5: 5. ve 6. bağlantı adımları - Tek hücreli gövde
47122-TR-160311
10
VEGAPULS 62 • Profibus PA
4 Veri yolu sistemine bağlanım
Res. 6: 5. ve 6. bağlantı adımları - Çift hücreli gövde
6. Damar uçlarını bağlantı planına uygun olarak klemenslere takınız.
Bilgi:
Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan
terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük
bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı açılır. Tornavidayı tekrar
bıraktığınızda terminaller yeniden kapanır.
Maks. tel kesiti ile ilgili daha fazla bilgi için "Teknik özellik - Elektromekanik bilgiler " bölümüne bakın
7. Terminaller içinde bulunan kabloların iyi oturup oturmadığını test
etmek için hafifçe çekin
8. Blendajı iç toprak terminaline bağlayın, dış toprak terminalini voltaj
regülatörü ile bağlayın
9. Kablo bağlantısının başlık somununu iyice sıkıştırın. Conta kabloyu tamamen sarmalıdır
10. Varsa gösterge ve ayar modülünü tekrar takın
11. Gövde kapağını vidalayın
Elektrik bağlantısı bu şekilde tamamlanır.
4.2 Bir hücreli gövdenin bağlantı şeması
47122-TR-160311
Aşağıdaki şekil Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de geçerlidir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
11
4 Veri yolu sistemine bağlanım
Elektronik bölme ve bağlantı bölmesi
2
3
78
45 6
1
4
45 6
78
901
23
1
0
(+)1
901
23
0
Bus
2(-)
5
6
7
8
5
1
Res. 7: Elektronik ve bağlantı bölmesinin bir hücreli gövdesi
1
2
3
4
5
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Veri yolu adresi için seçme anahtarı
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
4.3 İki hücreli gövdenin bağlantı şeması
Aşağıdaki şekiller Ex olmayanların yanı sıra Ex-ia modeli için de
geçerlidir.
Bağlantı bölmesi
2
3
Bus
(+)1
2(-)
5
6
7
8
4
1
Res. 8: İki hücreli gövdenin bağlantı alanı
1
2
3
4
Güç kaynağı, sinyal çıkışı
Gösterge ve ayar modülü ya da arayüz adaptörü için
Bağımsız görüntü ve kontrol birimi
Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
Bilgi:
Hem bir dış görüntü ve kontrol biriminin hem de görüntü ve kontrol
modülünün bağlantı alanında paralel kullanımı desteklenmemektedir.
47122-TR-160311
12
VEGAPULS 62 • Profibus PA
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
5.1 Gösterge ve ayar modülünün kullanılması
Gösterge ve kullanım modülü istendiğinde sensörün içine yerleştirilebilir ve çıkarılabilir. 90°'lik açılarla dört konumda takılabilir. Bu işlemi
yaparken elektrik akımının kesilmesine gerek yoktur.
Şu prosedürü izleyin:
1. Gövde kapağının vidasını sökün
2. Gösterge ve ayar modülünü elektronik üzerinde dilenilen konuma
getirin ve yerine oturuncaya kadar sağa doğru çevirin
3. İzleme penceresini gövdenin kapağına takıp iyice sıkın
Sökme, bu işlemi tersine takip ederek yapılır.
Gösterge ve ayar modülünün enerjisi sensör tarafından sağlanır,
başka bir bağlantıya gerek yoktur.
47122-TR-160311
Res. 9: Elektronik bölmesinde bir hücreli gövdede gösterge ve ayar modülünün
çalıştırılması
VEGAPULS 62 • Profibus PA
13
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
1
2
Res. 10: Gösterge ve ayar modülünün iki hücreli gövdeye montajı
1 Elektronik bölmesinde
2 Bağlantı bölmesinde
Uyarı:
Cihazın donanımını sonradan ölçüm değerlerini devamlı gösteren bir
gösterge ve ayar modülü ile donatmak isterseniz, izleme pencereli bir
yüksek kapak kullanılması gerekir.
Parametre ayarı
5.2 Parametreleme
1. Gösterge ve ayar modülü üzerinden "Devreye alma" menüsüne
gidin.
2. "Ortam" menüsünde kullanacağınız malzemeyi seçin (Ör. "Su
çözeltisi").
3. "Uygulama" menü seçeneğinden hazneyi, uygulamayı ve hazne
şeklini (Ör. Depolama tankı) seçin.
14
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47122-TR-160311
4. "Min. seviyeleme" ve "Maks. seviyeleme"den seviyelemeyi yapın.
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Radar sensörü, sensör ile doldurulacak malzeme yüzeyi arasındaki
mesafeyi ölçer. Gerçek dolum malzemesi seviyesinin ekranda çıkabilmesi için ölçülen mesafenin yüzdelik seviye değerinden hesaplanması gerekmektedir.
3
100%
2
5m
(196.9")
0,5 m
(19.68")
Parametrelemeye örnek
0%
1
Res. 11: Min./Maks. seviye ayarı parametreleme örneği
1 Min. doluluk seviyesi = Maks. ölçüm mesafesi
2 Maks. doluluk seviyesi = Min. ölçüm mesafesi
Bu seviyeleme için uzaklık dolu ve neredeyse boş haznelerde verilmemektedir. Bu değerler bilinmemekteyse, uzaklıklar örneğin % 10 ve
% 90'la da seviyelenebilirler. Bu uzaklıkların çıkış noktası her zaman
vidanın veya flanşın contalı yüzeyidir.
Tanı - Yankı eğimi belleği
"Yankı eğimi belleğ" komutu ile devreye alma zamanında yankı eğimini
kaydedebilirsiniz. Genelde bu tavsiye edilir; hatta bu, Mülk İşletimi
İşlevselliğinin kullanımı için zaruridir. Kayıt olabildiğince düşük bir
doluluk seviyesinde yapılır.
47122-TR-160311
Çalışma sırasında sinyaldeki değişimlerin algılanması için PACTware
kullanım yazılımı ve PC kullanılarak yüksek çözünürlüklü yankı eğimi
görüntülenip kullanılabilir. Devreye alma yankı eğimi ayrıca yankı eğimi
penceresinde de görüntülenebilir ve gerçek yankı eğimi ile kıyaslanabilir.
VEGAPULS 62 • Profibus PA
15
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Diğer ayarlar - Yanlış
sinyal önleme
Aşağıdaki koşullar hatalı yansımalara ve ölçümün zayıflamasına
neden olurlar:
•
•
•
•
Yüksek ek bağlantılar
Hazne iç düzenleri (Taşıyıcı kolon gibi)
Karıştırma mekanizmaları
Hazne duvarlarında biriken maddeler veya kaynak dikişi
Uyarı:
Bir yanlış sinyal bastırıcı bu arıza sinyallerinin doluluk seviyesi ölçümü
sırasında bir daha dikkate alınmamaları için bu sinyalleri ölçer, tanımlar ve kaydeder.
Mevcut tüm hatalı yansımaların ölçülebilmesi için bu işlem düşük sıvı
seviyesiyle yerine getirilmelidir.
Şu prosedürü izleyin:
1. [->] tuşuna basarak "Parazit hariçleyici" menü seçeneğini seçin
ve [OK] tuşuna basın.
2. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
3. [OK] tuşuna yeniden basarak ayarları teyit edin.
4. [OK] tuşuna yeniden basarak sensör ile dolum malzemesinin
yüzeyi arasındaki gerçek uzaklığı girin.
5. Bu aralıkta mevcut tüm hatalı sinyalleri [OK] ile teyitten sonra
sensör tarafından tespit edilip kaydedilir.
Sensörde önceden bir yanlış sinyal bastırma etkin hale getirilmişse
"Yanlış sinyal bastırma" seçeneğinde şu menü penceresi açılır:
16
VEGAPULS 62 • Profibus PA
47122-TR-160311
Uyarı:
Yanlış (fazla büyük) bilgi halinde, güncel doluluk seviyesi hatalı sinyal
olarak kaydedileceğinden, doldurma malzemesine olan mesafeyi
kontrol edin. Böylece bu alandaki doluluk seviyesi artık tespit edilemez.
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
''Sil": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırmayı tamamen silme
görevini yerine getirir. Bu, etkin haldeki yanlış sinyal bastırıcıyı artık
haznenin ölçüm ve tekniği ile ilgili koşulları yerine getiremediği takdirde kullanılır.
Genişlet": Önceden başlatılan yanlış sinyal bastırıcıyı genişletir. Bu,
yanlış sinyal önlemenin doluluk seviyesi yüksekken yapılmış ve tüm
hatalı yankıların tespit edilememiş olması halinde, yararlı bir işlemdir.
Genişlet" seçeneğine basıldığında ekrana dolum malzemesinin yüzeyi
ile oluşan yanlış sinyalleri bastırma arasındaki uzaklık çıkar. Bu değer
değiştirilebilir ve yanlış sinyal bastırma aralığı bu aralığa genişletilebilir.
Menü ve parametreye
genel bakış
Menü - Devreye alım
Menü seçeneği
Parametre
Fabrika ayarı
Ölçüm yeri ismi
Sensör
Ürün ortamı
Sıvı
Su çözeltisi
Tank:
Uygulama
Hazne kalıbı
Hazne tavanı
Bombeli
Hazne zemini
Bombeli
Hazne yüksekliği/Ölçüm aralığı
35 m
Maks. seviye
0,000 m(d)
Min. seviye
35 m
AI FB1 Channnel
PV (lin. Yüz.)
AI FB1 seviyelendirme ünitesi
Yükseklik
AI FB1 ölçekleme
0,00 lin %, 0,00 %
AI FB1 Sönümleme
0 sn
Kullanımın kilitlenmesi
Kilit açık
% 100,00
% 0,00
%
100,00 lin %, 100,00 %
47122-TR-160311
Menü - Ekran
VEGAPULS 62 • Profibus PA
Menü seçeneği
Fabrika ayarı
Dil
Siparişe özgün
Gösterge değeri
% cinsinden dolum yüksekliği
Aydınlatma
Açık
17
5 Gösterge ve ayar modülü ile devreye alma
Menü - Tanı
Menü seçeneği
Parametre
Fabrika ayarı
-
Cihaz durumu
Uzaklık
-
Elektronik sıcak- Sıcaklık
lığı diğer
-
Ölçüm güvenirliği
-
Simülasyon
Yüzde
İbre
Eğim verileri
Yankı eğimi
-
Yanlış sinyal bastırma
-
Yankı eğimi belleği
Menü - Diğer ayarlar
Menü seçeneği
Fabrika ayarı
Cihazın birimleri
Mesafe, metre cinsinden
SV 2 ünitesi
Mesafe, metre cinsinden
Yanlış sinyal bastırma
-
Linearizasyon
Lineer
Şifre
-
Tarih/saat
Aktüel tarih/aktüel saat
Sıfırlama
-
Cihaz ayarlarının kopyalanması
-
Isı, °C cinsinden
Menü - Bilgi
Menü seçeneği
Parametre
Cihaz adı
VEGAPULS 6.
Cihaz sürümü
Donanım ve yazılım versiyonu
Kalibrasyon tarihi
Tarih
Profibus tanım numarası
4 basamaklı, hegzadesimal
Cihazın karakteristik ö- Projeye özel özellikler
zellikleri
47122-TR-160311
18
VEGAPULS 62 • Profibus PA
6 Ek
6
6.1
Ek
Teknik özellikler
Elektromekanik bilgiler - Model IP 66/IP 67 ve IP 66/IP 68; 0,2 bar
Kablo girişi seçenekleri
ƲƲ Kablo girişi
M20 x 1,5, ½ NPT
ƲƲ Kör tapa
M20 x 1,5; ½ NPT
ƲƲ Kablo bağlantı elemanı
M20 x 1,5, ½ NPT (Kablo çapı için aşağıdaki tabloya
bakınız.)
ƲƲ Sızdırmaz kapak
Malzeme Dişli kablo
bağlantısı
Malzeme
- Conta kullanımı
PA
NBR
Pirinç, nikellenmiş
NBR
Paslanmaz
çelik
NBR
½ NPT
Kablo çapı
4,5 … 8,5 mm
5 … 9 mm
6 … 12 mm
7 … 12 mm
10 … 14 mm
–
●
●
–
●
●
●
●
–
–
–
●
●
–
●
Tel kesidi (yay baskılı klemensler)
ƲƲ Kalın tel, bükülü tel
ƲƲ Tel ucu kılıflı tel demeti
Güç kaynağı
UB çalışma gerilimi
ƲƲ Ex olmayan cihaz
ƲƲ Ex-ia-cihaz - Besleme FISCO-Model
0,2 … 2,5 mm² (AWG 24 … 14)
0,2 … 1,5 mm² (AWG 24 … 16)
9 … 32 V DC
9 … 17,5 V DC
ƲƲ Ex-ia-cihaz - Besleme ENTITY-Model 9 … 24 V DC
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
16 … 32 V DC
ƲƲ Ex olmayan cihaz
13,5 … 32 V DC
UB çalışma gerilimi - Aydınlatılmış gösterge ve ayar modülü
ƲƲ Ex-ia-cihaz - Besleme FISCO-Model
13,5 … 17,5 V DC
ƲƲ Ex-ia-cihaz - Besleme ENTITY-Model 13,5 … 24 V DC
ƲƲ Ex-d-ia cihazı
Aydınlatma yok (entegre ia bariyeri)
ƲƲ Ex olmayan
32
Her DP/PA segment kuplörü başına maks. sensör sayısı
10
47122-TR-160311
ƲƲ Ex
VEGAPULS 62 • Profibus PA
19
Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.
Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur
© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: [email protected]
www.vega.com
47122-TR-160311
Baskı tarihi:

Benzer belgeler

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 61 - 4 … 20 mA/HART

Kısa kullanım kılavuzu - VEGAPULS 61 - 4 … 20 mA/HART (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinde kapalı haznelerin içinde ve dışında tahditsiz kullanım sertifikası vardır. Bu ülkeler şunlardır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Danimarka, Es...

Detaylı

Kısa kullanım kılavuzu - VEGABAR 81

Kısa kullanım kılavuzu - VEGABAR 81 Hem sabit teller hem de tel ucunda kılıf bulunan esnek teller doğrudan terminal ağzına takılır. Uç kılıfları olmayan esnek tellerde, üstten küçük bir tornavida ile terminale basın: Terminal ağzı aç...

Detaylı